งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 811
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐภัทร    ศรีเรือง
2. เด็กชายวิทวัส    สุขสวัสดิ์
1. นางกรวรรณ    ใจแก้ว
2. นางสาวหทัยชนก    ทองหล่อ
2 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน พิชัยสงคราม 1. เด็กชายอัครพงษ์    เกลื่อนเมฆ
2. เด็กชายพิชิตชัย    บุญมามอญ
1. นางสาวงามตา    บุญเสือ
2. นางอุษา    มณีกลัด
3 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กชายวิทูร    ปานจอม
2. เด็กชายพลวัฒน์    ยอดญาณะ
1. นางสาวภรณ์ธมนต์    คำบุญมา
4 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กชายชุติพนธ์    ใจแสง
2. เด็กชายศุภวัฒน์    ติอินทร์
1. นางสาวคัดนางค์    กุลศิลาฤทธิ์
2. นางสาวอริศรา    มีกันหา
5 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ล่ามกระโทก
2. เด็กหญิงสายธาร    จันทา
1. นางสาวฐิติรัตน์    วัฒนะจีระ
6 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. นางสาวผกาวรรณ    คำเสน
2. นางสาวนันทวรรณ    อิ่นอ้าย
1. นางสาวกาญจนา    กลิ้งตา
2. นางสาวพัชราภรณ์    ธีรธนพงศ์
7 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. นายอนุชาติ    จันทรา
2. เด็กหญิงจิตติมา    สีหราช
1. นางสาวชุติมา    บัตรมาก
8 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. เด็กชายปราโมทย์    บุญทิม
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์    แก้วผา
1. นางปิลันฎา    สังข์โพธิ์
2. นางรัดใจ    กู้เขียว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................