งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 812
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ลับแลพัฒนา 1. นางสาวฤทัยรัตน์    สนใบ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ทองเฟือย
3. เด็กหญิงยุวดี    จับมั่น
4. เด็กหญิงพัสตราภรณ์    อินทะ
5. เด็กหญิงปนัดดา    ทิพย์ถา
1. นางณัฐกานต์    คงกะศรี
2. นางสาวเมทินี    กล่อมนาค
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................