งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 813
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กหญิงศิริพรรณ    วุฒิล้ำ
2. เด็กหญิงปรารถนา    ผาอินดี
1. นายศังกร    มาทองแดง
2 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ ผักขวง 1. เด็กหญิงเกตุวดี    ไชยสงคราม
2. เด็กหญิงภิญญดา    คำโพชา
1. นางสาวสรรยา    เหี่ยวนา
3 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ เอกชน 1. เด็กหญิงดุลย์ชิตา    มั่นเจ๊ก
2. เด็กหญิงวีนัส    ดาวเรือง
1. นางสาวณัฐรภา    สกุลสินธนา
2. นายพงศธร    ใจเย็น
4 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาล 1. เด็กหญิงฐิติมา    ทะปัญญา
2. เด็กหญิงพุธตราภา    ทองเจริญ
1. นายพีรพงศ์    ไวพยาบาล
2. นางวิภา    จิตตรง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................