งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 816
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตรอน2 1. เด็กชายณัฐณกร    สังข์ขำ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แก้วนำ
3. เด็กชายภานุวัฒน์    รักฉาย
4. เด็กชายประวิณ    บุตรใส
5. เด็กชายบุษกล    แหลมแก้ว
6. เด็กชายสุรชัย    ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายจิรัฏฐ์    ยิ้มอ่ำ
8. เด็กชายธีรเดช    แสงทั่ง
9. เด็กชายศิริศักดิ์    ยอดทรัพย์
1. นายณัฐกิจ    ขำฉา
2. นายประกิจ    สนโต
3. นางสาวแสงทวี    ชิดโคกกรวด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................