งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 821
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกรัณ    คล้ำชื่น
1. นางทัศนีย์    ฉัตรทอง
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงรัตนากร    สีทาทิม
1. นางนิพัทธา    นาคมี
3 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) ตรอน3 1. เด็กชายชินดนัย    คำผอง
1. นางสาวทัศนีย์    กาดีวงค์
4 โรงเรียนจรัสศิลป์ เอกชน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    ขุนแก้ว
1. นางจันทร์แรม    ทองพงษ์พันธ์
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์    เจริญเชาว์วัฒน
1. นางสาวณัฐกมล    สีแดงน้อย
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พิชัยท่าพญา 1. เด็กชายจักรพันธ์    คำสวน
1. นางสมคิด    คงพูล
7 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายธนากร    เดชคงคา
1. นางศิริกัญญา    สุวรรณประภา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................