งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 823
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปริณวัฒน์    ดวงทอง
1. นางคมดาว    โสดา
2 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) ตรอน1 1. เด็กหญิงจิราพร    เขียวจันทร์แสง
1. นางสาวธิดารัตน    รุ่งทอง
3 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) ตรอน2 1. เด็กหญิงดวงกมล    เปลี้ยครองสวน
1. นางสาวโชติวรรณ    แดงกองโค
4 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) ตรอน3 1. เด็กหญิงมัลลิกา    พงษ์ทรัพย์
1. นางดารารัตน์    ทีบำรุง
5 โรงเรียนบ้านผักขวง ผักขวง 1. เด็กหญิงภัสสร    อัคสุน
1. นางสาววันวิสา    ทิแก้ว
6 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงวรรณภา    คำอู
1. นางสมพิศ    แช่มช้อย
7 โรงเรียนวัดห้องสูง ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    เย็นคต
1. นางลำพอง    เกิดโมลี
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) พระแท่นศิลาอาสน์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา    อุปทะ
1. นางพรธนา    มุ้งทอง
9 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายนัทธพงศ์    คล้ายเพ็ชร
1. นางอัมพร    สุริยะมณี
10 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จงกลกลาง
1. นางสุนทรี    ยิ้มเพ็ชร
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงสุประวีญาภรณ์    ศักดิ์ศรี
1. นางธนัชพร    มั่นเจ๊ก
12 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงสุภนิดา    จิ๋วอยู่
1. นางดวงเนตร    แขงามขำ
13 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาล 1. เด็กชายตุลธร    เผื่อแผ่
1. นางปิยะทัศน์    ศุภเจริญลาภ
14 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ไตรภาคี 1. เด็กหญิงศยามล    คุณสิงห์
1. นางวาสนา    ขีดขิน
15 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงพิมนารา    หมื่นชำนาญ
1. นางหทัยรัตน์    สาหร่าย
16 โรงเรียนบ้านขุนฝาง นพเก้าศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิภา    คำหยุ่น
1. นางมะลิ    เข็มเพ็ชร์
17 โรงเรียนวัดคลองนาพง เมืองฝาง 1. เด็กหญิงเพ็ญรัศมี    ก้อมน้อย
1. นางนุษรี    ไทยกล้า
18 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    พุ่มเทียน
1. นางสาวแสงเทียน    เหล็กสิงห์
19 โรงเรียนบ้านขอม พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงสุมลรัตน์    ไกลมี
1. นางนงลักษณ์    ฝอยทอง
20 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง 1. เด็กหญิงสวรส    สายะสิต
1. นางสาวภูพิงค์    ขมหวาน
21 โรงเรียนบ้านชำตก ดารารัศมี 1. เด็กหญิงสิริวิมล    แก้วสระแสน
1. นางสาวสุรีวรรณ    แสนฤทธิ์
22 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงไพลิน    เพชรแย้ม
1. นางหทัยคนึง    วิเศษคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................