งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 084
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวิสุกศักดิ์    ทิพย์มาลา
1. นางสาวศิรินันท์    ดีเนียม
2 โรงเรียนบ้านท่าอวน ตรอน2 1. เด็กหญิงวริศรา    ชาญพินิจ
1. นางสาวน้ำผึ้ง    คงเพ็ชร
3 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงจิราพร    ศรีเจริญ
1. นางสาวพัชราภรณ์    ธีรธนพงศ์
4 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ถุงจินดา
1. นางสาววารุณี    อยู่ยืน
5 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายรวิสุต    ไพละมูล
1. นางวาสนา    ฟักสีม่วง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................