งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 085
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายบรรณสรณ์    อินทวงศ์
2. เด็กชายนันทกร    พักสอน
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    บัวศรี
1. นางวิไล    แสงเทียน
2. นางสาวอำพร    ศิริกันทา
2 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กหญิงเขมัสศิริ    ลอยทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิชา    ลาวิน
3. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์    จานแก้ว
1. นางสาวกัญญารัตน์    ขอบคุณ
2. นายพงษ์ศักดิ์    อินงาม
3 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด เทศบาล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร    ท้วมภู่ทองดี
3. เด็กหญิงชลธิชา    กิ่งก้าน
1. นางวรัญญา    มีรอด
4 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา-ถ้ำฉลอง 1. นายชินธา    คำสามาลย์
2. นายชัยวัฒน์    บัวเทพ
3. นายธนินท์    มหิศยา
1. นางสาวกรรณิกา    สำเภาทอง
2. นางสาวสิริรัตน์    พัดเทพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................