งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 086
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายก้องภพ    จุลรังสี
2. เด็กชายภูบดินทร์    สุรินวงศ์
3. เด็กหญิงพชรพร    จันทร์ผ่อง
1. นางมณฑิรา    หลวงแสน
2. นางสุรีย์    โทนทอง
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์    สุขรอด
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ตันตระกูล
3. เด็กหญิงฐนิชา    คำลำ
1. นางกชกร    ใสแจ่ม
2. นางลัคณา    เรืองศิรรักษ์
3 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว ตรอน1 1. เด็กชายอลงกรณ์    ทองโสภา
2. เด็กชายปานุวัตน์    ศรีกุล
3. เด็กชายชัชชนน    บุราณรมย์
1. นางสาวอภัสนันท์    นุอิน
4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ตรอน2 1. เด็กหญิงมัลลิกา    เกตุสุวรรณ
2. เด็กชายธนโชค    ชิตจำปา
3. เด็กชายพงศ์พัทธ์    บรรทึก
1. นางสาวปวิชญ์ตรา    ยิ้มมี
2. นางสาวปาริฉัตร    สนมฉ่ำ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กหญิงอิรชา    ขุนอินทร์
2. เด็กชายณัฐภัทร    พวงทอง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    แทนเทือก
1. นางสาวจุฬารัตน์    สนโต
2. นางสาวนุจรีย์    ทับแว่ว
6 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 เหล็กน้ำพี้ 1. เด็กชายณัฐพล    อินทะเรืองรุ่ง
2. เด็กหญิงกัญยานี    ภู่ปาน
3. เด็กหญิงปิณชญา    วิชัยสุชาติ
1. นางสาวเบญจมาศ    โตนแห่ว
7 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ    กลั่นเชื้อ
2. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์    การจริงไพร
3. เด็กหญิงธันยารัตน์    จันทรรัตนศิริ
1. นายภูเบศ    ทอกทิ
8 โรงเรียนภราดานุสรณ์ เอกชน 1. เด็กหญิงพัณณิตา    จันสอน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    สังวร
3. เด็กหญิงกัลณ์ญานี    วัลดี
1. นางดารารัตน์    กลราช
9 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาล 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    ฉัตรสุกาญจน์
2. เด็กหญิงชนิดาภา    อ๊อดกัน
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    โม่มาลา
1. นางสุดารัตน์    นนท์คลัง
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กชายธนกฤต    เทียนไชย
2. เด็กหญิงเกศแก้ว    มีสติ
3. เด็กชายธรรศ    เพ็ชรชนะ
1. นางสาวคชาภรณ์    อุดเลิศ
2. นางสาวปุญญิศา    สัมพันธ์
11 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ไตรภาคี 1. เด็กหญิงน้ำฝน    เกตุทอง
2. เด็กชายณัฐดนัย    แบ่งทิศ
3. เด็กชายปกรณ์เกียรติ    แก้วแสงจันทร์
1. นางกนิษฐา    ท่ากระเบา
2. นางสาวปวีณา    เพชรสุวรรณ
12 โรงเรียนประชาชนอุทิศ ด่านดำรงฤทธิ์ 1. เด็กชายณัฐชนน    คุมชน
2. เด็กหญิงนภัสสร    ยีรัมย์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ฝั้นเครือ
1. นายวสันต์    ชุ่มเย็น
2. นางสาววิภาพร    เวียงเงิน
13 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง เมืองฝาง 1. เด็กชายอานนท์    บุญแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    เทียมกำนัน
3. เด็กหญิงกัลญารักษ์    อาจโยธา
1. นายศักดิ์ชัย    วงษ์รีย์
14 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายพัทธดนย์    อินอิว
2. เด็กหญิงภัทราพร    หลิ่วนารี
3. เด็กหญิงอติพร    เม่นอยู่
1. นางสาวชมพร    หอมคำวะ
2. นายพนาวุฒิ    จันทับทอง
15 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ พิชัยท่าพญา 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์    บุญบุตร
2. เด็กหญิงชาลิสา    ศัยกุล
3. เด็กหญิงญาณิดา    ม่วงมุกข์
1. นางบุรินทรา    เกษร
2. นางพวงพยอม    อินแตง
16 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง 1. เด็กหญิงชุติมา    ทองก่อ
2. เด็กหญิงปลายฝน    เพ็งแจ้ง
3. เด็กหญิงเขมิกา    สำราญพานิช
1. นางกัณทิมา    เลี้ยงวงษ์
17 โรงเรียนบ้านชำสอง ดารารัศมี 1. เด็กหญิงศรีสกุล    แปลงพันธ์
2. เด็กหญิงสุนิสา    ฟักตั้ว
3. เด็กหญิงฐิติวรดา    เอี่ยมโอน
1. นางจันทร์จิฬา    ศิริกุล
2. นายสุริยา    มาติดต่อ
18 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายชานน    ทองก่อ
2. เด็กหญิงพฤษาพร    ช้างต่อ
3. เด็กหญิงไวษณวี    ประทักศิณาวัฒ
1. นายณรงค์    ศรีวัฒนกุล
2. นางวลินดา    วงษ์แก้ว
19 โรงเรียนบ้านกองโค พิชัยสงคราม 1. เด็กชายกฤษต    มากเกย
2. เด็กชายปุณณวิช    ริดจูงพืช
3. เด็กชายศรัญยพงษ์    เงินทอง
1. นางสาวรัชนู    แสนสุข
2. นางสาวเสาวนีย์    ทองบาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................