งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก    แวยามา
2. เด็กหญิงชรินทร์ทิพ    จันรุ่ง
3. เด็กหญิงอภิสุตา    ภิญญภาค
1. นางสาวทิพวรรณ    ฮองกุล
2. นางสาวธนพร    เกษแก้ว
2 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) ตรอน3 1. เด็กหญิงชญานุช    โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอรัญญา    จีนชัย
3. เด็กหญิงอภิชญา    มีนาค
1. นางสาววันวิสา    เนตรชัง
3 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง 1. เด็กหญิงจิรัตตรี    สีหะ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แซ่โง้ย
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พัดแก้ว
1. นางสาวจิราวรรณ    จันทร์วิลัย
2. นางสาวอริศรา    มีกันหา
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ลับแลพัฒนา 1. เด็กชายสุรชัย    แก้วสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุภา    นาจันทัด
3. เด็กหญิงชลธิชา    แสนสงคราม
1. นางวันดี    เสือน้อย
2. นางสาวอัญชลี    ทองเฟือย
5 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาล 1. เด็กหญิงนันทพร    สมบัติ
2. เด็กหญิงลักษณารีย์    แวดศรี
3. เด็กหญิงสุธิมา    ทองแห้ว
1. นางสุภาวัญ    เข็มมงคล
2. นายโตมร    เข็มมงคล
6 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงฐาปนี    จันทร์ปรุงตน
2. เด็กหญิงวาธิณี    มีสุข
3. เด็กชายอาทิตย์เทพ    สวัสดิ์วงษ์
1. นายพนาวุฒิ    จันทับทอง
2. นางสาววิมลรัตน์    คำกระจาย
7 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กหญิงสิริกร    เวชเพิ่ม
2. เด็กหญิงปริยฉัตร    สั่งสอน
3. เด็กหญิงศราลักษณ์    ทองมี
1. นายณรงค์    ศรีวัฒนกุล
2. นางวลินดา    วงษ์แก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................