งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 093
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชามาดร    ดำริธรรมเจริญ
2. เด็กชายณฐภัทร    ดำริธรรมเจริญ
3. เด็กหญิงพาณิภัค    หมื่นเครื่อง
1. นางมะลิ    สังข์มูล
2. นางอำภา    มีเครือรอด
2 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) ตรอน3 1. เด็กชายณิชกุนต์    เที่ยงตรง
2. เด็กชายกฤษฎา    ต่ายพักตร์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    คำก้อนแก้ว
1. นางสาวจุฬารัตน์    สนโต
2. นางสาวนุจรีย์    ทับแว่ว
3 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ เอกชน 1. เด็กหญิงนุชญาดา    ธุตกิจ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู    มาผิว
3. เด็กหญิงนริสรา    เกิดยิ้ม
1. นางอัญชนา    หมายดี
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายวีรภัทร    เยขะจร
2. เด็กชายกิตติพศ    ภาคภูมิ
3. เด็กหญิงอริศรา    จุ้ยม่วง
1. นางสาวกรรธิการ์    เย็นใจมา
2. นางสาวเสาวรส    ศรีอุ่นดี
5 โรงเรียนวัดวังผักรุง ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กชายธีรเทพ    มั่งเรือง
2. เด็กชายแทนคุณ    ทุนประดิษฐ์
3. เด็กชายสมพล    แก้วบุดตา
1. นางสาวสุธิชา    จีนทั่ง
6 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายอนิรุช    จันทร์แย้มสงค์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี    ใจอุ่น
3. เด็กหญิงอภิวรรณ    นิธิเดโชพล
1. นางสาวภัทราปวีณ์    ศรีสมพันธ์
2. นางสุนทรี    สื่อสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................