งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 095
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพีรดา    ดำสนิท
2. เด็กชายปภาวรินท์    อุตสาหปัน
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ทองแถม
1. นางสาวกนกวรรณ    ดีอุดม
2. นางสาววรรณถา    วัชรพุทธ
2 โรงเรียนวัดดอนสัก ลับแลพัฒนา 1. เด็กหญิงนันทิชา    แสงสุก
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ทองนัน
3. เด็กหญิงวิชญาพร    มะโนวงศ์
1. นางกุลทรัพย์    ยาสา
2. นางสาวอัญชนา    แก้วทองมา
3 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    เลี้ยงประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลธิชา    บุญมา
3. เด็กหญิงนันธิณี    แพทย์เจริญพานิช
1. นายกฤษฎา    คงเกตุ
2. นายณรงค์    อินหมู
4 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงวรนิษฐา    นิ่มไพบูลย์
2. เด็กหญิงกิตติญา    สร้อยสุดสวาท
3. เด็กหญิงณัฐรดี    วอนกล่ำ
1. นางฌัชญา    ผาแสนเถิน
2. นายทัศนะ    อ่อนนิ่ม
5 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี ป่าเซ่า-หาดกรวด 1. เด็กหญิงนิลวรรณ    พรมจันทร์
2. เด็กหญิงนฤมล    กระจ่างรัตน์
3. เด็กหญิงสุนิตย์ษา    ชัยคำ
1. นางสาวพัชราวัลย์    คล้ายปิ่น
2. นายมานพ    โหมดพันธ์
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์    ตันยศ
2. เด็กหญิงพุทธิดา    ตาคำชัย
3. เด็กหญิงธัญชนก    หอมหวล
1. นางสาวนฤมล    เล็กคำด้วง
2. นางสาวเสาวรส    ศรีอุ่นดี
7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงกรวรรณ    ปาลาศ
2. เด็กหญิงชวิศา    น่วมทอง
3. เด็กหญิงปพิชญา    ดีอุดม
1. นางสาวจุฬารัตน์    แดงอิ่ม
2. นายอนุศักดิ์    เครือม่วง
8 โรงเรียนบ้านท่าสัก ดารารัศมี 1. เด็กหญิงกาญจนา    ขันทอง
2. เด็กหญิงชนาภาก์    นิลฤทธิ์
3. เด็กหญิงจรรลญา    พงษ์ประเสริฐ
1. นางสาวชนิดา    กลัดสุด
2. นายสมคิด    กอบกำ
9 โรงเรียนบ้านปากคลอง พิชัยสงคราม 1. เด็กชายรัฐภูมิ    จันทรี
2. เด็กหญิงอภิสรา    เณรพรม
3. เด็กชายธันวา    เนื้อนุ้ย
1. นายจตุรงค์    บุญเสือ
2. นางสาวปาริฉัตร    มีจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................