งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปวีณ์กร    ปันปวง
2. เด็กชายจารุกิตติ์    อ่วมสั้น
1. นางสาววรรณา    เชียงรส
2. นางสมทรง    แก้วเปื้ย
2 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว พิชัยสงคราม 1. เด็กชายวัชรพงษ์    สีคงเพชร์
2. เด็กหญิงพรสินี    เจนจบ
1. นายวีรศักดิ์    พรหมมา
2. นางสาวอัมพิกา    สุริยา
3 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งเวฬุวัน 1. เด็กชายธนวัฒน์    คำบุญเรือง
2. เด็กชายนัฐพงศ์    ทองเกตุ
1. นายกฤษฎา    คงเกตุ
2. นายณรงค์    อินหมู
4 โรงเรียนเจริญวิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงชิดาวัลย์    มูลแสง
2. เด็กชายภูผา    เพ็ชรช้าง
1. นางสาวนารถฤมล    ชังสิงห์
2. นางสาวนารา    คำสอน
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน นาอิน-บ้านโคน 1. เด็กชายกล้าณรงค์    พรมต่าย
2. เด็กชายนพเกล้า    เหล็กสิงห์
1. นางสาวกรรธิการ์    เย็นใจมา
2. นางสาวเสาวรส    ศรีอุ่นดี
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาธิต มรอ. 1. เด็กหญิงพรสุวรรณ    รัตนสุวรรณ
2. เด็กหญิงบุณยวีร์    พรมมิน
1. นางสาวภาณุมาศ    จันทร
7 โรงเรียนบ้านหนองกวาง นายาง 1. เด็กชายชัยธวัช    สินรัก
2. เด็กชายเมธิชัย    หนูแดง
1. นางสาวศิริลักษณ์    เกียรติญัติอังกูร
2. นางสุนิสา    ทองสุขแก้ว
8 โรงเรียนวัดวังผักรุง ไร่อ้อย-ดารา 1. เด็กชายสัญปกิต    มีโต
2. เด็กชายสุภชัย    บุญบุตตะ
1. นางสาวสุธิชา    จีนทั่ง
9 โรงเรียนบ้านท่าสัก ดารารัศมี 1. เด็กชายพีรธาดา    กิ่งจันทร์
2. เด็กชายพรเทพ    เพ็งแสงทอง
1. นางสาวชนิดา    กลัดสุด
2. นายสมคิด    กอบกำ
10 โรงเรียนบ้านในเมือง พิชัยดาบหัก 1. เด็กชายสหัสวรรษ    สอนดิษฐ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์    พิธีพรม
1. นางสาวภัทราปวีณ์    ศรีสมพันธ์
2. นางสุนทรี    สื่อสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................