::ss-center

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

 

001 ภาษาไทย

1.  220 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 2.  221 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
3.  222 การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 4.  223 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
5.  224 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 6.  225 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
7.  226 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 8.  227 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
9.  228 การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 10.  229 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
11.  230 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 12.  231 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
13.  232 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 14.  233 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
15.  234 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 16.  235 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
17.  236 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 18.  237 การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
19.  238 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 20.  239 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
21.  240 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 22.  241 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
23.  242 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 24.  243 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
25.  244 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 26.  245 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
27.  246 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเอกราช ตามี่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา โทร 088-4024680
นายนันท์ ก้อคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา โทร. 097-9248774
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]