::ss-center

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

 

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  250 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 2.  251 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3.  252 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 4.  253 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
5.  254 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 6.  255 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
7.  256 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 8.  257 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
9.  258 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 10.  259 การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
11.  260 การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเอกราช ตามี่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา โทร 088-4024680
นายนันท์ ก้อคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา โทร. 097-9248774
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]