เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
5 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการที่ปรึกษา  
6 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
7 นายรณชัย ทัดช่อม่วง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
8 นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
9 นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
10 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
11 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
12 นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
13 นายเมธี วิจารย์ปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
14 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
15 นายธีระ จันทรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
16 นายประหยัด ทรงคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
17 นายจรัญ นิลพลับ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
18 นายอดิศร พวงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
19 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
20 นายกัจจายน์ อำพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
21 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
22 นางอัมไพ อุตตาธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
23 นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
24 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
25 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
26 นายนพดล สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
27 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
28 นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
29 นายภาคภูมิ กีฬาแปง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
30 นางกนกลักษณ์ แปงมูล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
31 นางวรรณา ไชยตรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
32 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
33 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
34 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
35 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
36 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
37 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
38 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
39 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
40 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
41 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
42 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
43 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
44 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
45 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
46 นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
47 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
48 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
49 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
50 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
51 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
52 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
53 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
54 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
55 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
56 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
57 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
58 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
59 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
60 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
61 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
62 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
63 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
64 นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
65 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
66 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
67 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
68 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
69 นางพูนสุข โมกศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
70 นางดาณี ไชยทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
71 นายชัยภัทร ใจดี ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
72 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
73 นางสาวบัวเรียม พรมจีน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
74 นางสาวศุภลักษณ์ ยาวิชัย ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
75 นายนวพล คมบาง ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
76 นางเสมอจิต ชูหอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
77 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
78 นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
79 นางสาวสุมาลี เรือนตื้อ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
80 นางสาวอุทุมพร เมืองใจ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
81 นางสาวพัทยา ใจแช่ม ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
82 นายองอาจ แก้วจา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
83 นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
84 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
85 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
86 นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
87 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
88 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
89 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
90 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
91 นางมาลินี วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
92 นางสาวดวงเดือน คำมูลสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
93 นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
94 นางสาวนิภา เกิดแพร่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
95 นางสาวชมพูนุท สนสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
96 นายอรรถพงษ์ พลนิกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
97 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
98 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
99 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
100 นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
101 นายนคร เถื่อนโต รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
102 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
103 นางสาวดรุณี มูลคำภา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
104 นายสิทธิชัย โขนงนุช รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
105 นางอ่อนแก้ว จรัสดำรงค์วัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
106 นางภาวนา จันทราภานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
107 นางดาณี ไชยทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
108 นายชัยภัทร ใจดี ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
109 นางผกาพรรณ์ วงค์จา ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
110 นางณัฐสุดา นาลอ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
111 นางสาวอุไรพร ทับธานี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
112 นายจักรพงษ์ หมื่นสุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
113 นางสาวภคินี แดงปะละ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
114 นางสาวนันทิยา มูลเที่ยง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
115 นางศรินญา คำใส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
116 นายราเชน ไชยทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
117 นางพูนสุข โมกศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
118 นายกมล ผาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
119 นางสุชาดา ปาดอน ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
120 นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ  
121 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
122 นางสาวบัวเรียม พรมจีน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
123 นางสาวศุภลักษณ์ ยาวิชัย ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
124 นายนวพล คมบาง ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
125 นางเสมอจิต ชูหอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
126 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
127 นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
128 นางสาวสุมาลี เรือนตื้อ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
129 นางสาวอุทุมพร เมืองใจ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
130 นางสาวพัทยา ใจแช่ม ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
131 นายองอาจ แก้วจา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
132 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
133 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
134 นางพูนสุข โมกศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
135 นายธัชพล หน่อแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
136 นางสาวนันธิกานต์ ไชยชาววงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
137 นายวีรชาติ นรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
138 นายชยุต ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
139 นายกมล ทวีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
140 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
141 นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
142 นางสาวมัลลิกา มโนชมพู รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
143 นายวิเศษ ฟองตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
144 นายอุทัย เลิศกุลทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
145 นางดวงเดือน โพธิทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
146 นางสาวดวงเดือน คำมูลสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
147 นายอดิศร แดงเรือน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
148 นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
149 นางสาวนิภา เกิดแพร่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
150 นางสาวชมพูนุท สนสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
151 นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
152 นางมาลินี วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
153 นายอรรถพงษ์ พลนิกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
154 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
155 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
156 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
157 นายนคร เถื่อนโต รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
158 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
159 นายสิทธิชัย โขนงนุช รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
160 นางพิกุล ทิตยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
161 นางณภัทร สิงห์สี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
162 นางอทัยรัตน์ คำสุรีย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
163 นางวรวลัญช์ สามแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
164 นางกานดา คำจันทร์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
165 นางสาวปวริศา ศิริตัน ครู โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
166 นางสาวกรรณิกา เมืองมูล ครูผู้ช่วย โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
167 นางภาวนา จันทราภานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
168 นางสุมล ศรีใจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
169 นางธนัญชนก ใจสัก ครู โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
170 นางจิตรลดา กุดแก้ว ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
171 นางประภาศิริ บัวชุม ครูชำนาญการ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
172 ว่าที่ร้อยตรีหญิง มณีรัตน์ บุญเทียม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
173 นางประทีป สุทัศน์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
174 นางสาวปนัดดา ปัญญานะ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
175 นางรวีวรรณ กล่ำน้อย ครูชำนาญการ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
176 นางสาวดวงกมล สานนอก ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
177 นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
178 นางสาวชลธิชา เปรมปรี ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
179 นางสาวสุพัตรา ยศหลวงฝั้น ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
180 นางสาวกรรณิกา เกตุคีรีรัตน์กุล ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
181 นางสาวรำพึง เทศะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
182 นางสาวชนิดา ทุมสะกะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
183 นางวราภรณ์ สอนอยู่กลาง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
184 นางสาวชมพู ภูสีนวน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
185 นางศรินญา คำใส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
186 นายปริวัตร ส่างย่านาง ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
187 นางวงเดือน พรมวิชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
188 นางปัญญดา กันจินะ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
189 นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
190 นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ์ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
191 นายอัศวิน งามดี ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
192 นางสาวอุไรพร ทับธานี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
193 นายจักรพงษ์ หมื่นสุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
194 นางสาวภคินี แดงปะละ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
195 นางนฤมล บุญตัน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
196 นางสาวทิพย์เกษร วงศ์ใหญ่ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
197 นายวรกันต์ สามแสน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
198 นายไผท ต๊ะหล้า ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
199 นายปริญญา ไวรักษ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
200 นางสาวสิริลักษณ์ หอมหวาน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
201 นายวรกันต์ สามแสน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
202 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
203 นายราเชน ไชยทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
204 นายกมล ผาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
205 นางสุชาดา ปาดอน ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
206 นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
207 นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
208 นางสาวสลักจิต คำวัน ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
209 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
210 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
211 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
212 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
213 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
214 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
215 นางฟองศรี มอนไข่ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
216 นายอรรถณพ คุ้มมี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
217 นางสาววรรณผกา ตาลกูล ครูผู้สอน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
218 นายศักดิ์ชัย ศรีวิชัย ครูผู้สอน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
219 นายกรกฏ ศรีบาล ครูผู้สอน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
220 นางกุลฑีรา เขื่อนคำ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
221 นายวินัย ขนาดขจี ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
222 นายสุทัศน์ สินธพทอง ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
223 นายสุริยา กองมงคล ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
224 นายปิยวัฒน์ จิตหาญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
225 นายอมรเทพ ศิริเวช พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
226 นายกันชัยพร พานพล พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
227 นายดัสกร สุริหาร ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
228 นายอธิพรรณ อินต๊ะชัย ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
229 นางสาวจุฑาลักษณ์ พุฒดี ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
230 นายรุ่งสุริญัณห์ สุนันต๊ะ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
231 นางชานกี แก้วรากมุข ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
232 นายราเชน ไชยทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
233 นายวิชา ภิมุข ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
234 นายชวลิต กันธิยะ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา  
235 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ อำนวยโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
236 นายอดิศร แดงเรือน รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา อนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
237 นางปิฐินนท์ จันทร์รัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
238 นายไพศาล ชนะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
239 นายณัฐกฤษณ์ กาญจนาธิวัฒน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
240 นางสาวศุภลักษณ์ ยาวิชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
241 นางสาวอลิษา บุญมา ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
242 นางสาววิฬามาตย์ เพชรมาตย์ ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
243 นางสาวบุญสิตา วงศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
244 นายเอกราช ตามี่ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
245 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
246 นางสาวดวงเดือน คำมูลสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา อนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
247 นายไพศาล ชนะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
248 นางสาวสุมาลี เรือนตื้อ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
249 นางสาวฌิลลี ศรีนุ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
250 นางสาวบุญสิตา วงศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
251 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
252 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
253 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
254 นายไพศาล ชนะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
255 นายนันท์ ก้อคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
256 นายจรัล ฟังเร็ว ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
257 นายวีรพนธ์ พลเมฆ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
258 นางสาวสุพิชญา การีสรรพ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
259 นายอำพร โคสอน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
260 นายนพรัตน์ ไทยเจริญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
261 นายชัชวาลย์ ทะสิละ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
262 นายสุฤทธิ์ บุญรอด ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
263 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
264 นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
265 นางสาวบุญสิตา วงศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
266 นายเอกราช ตามี่ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
267 นายเอกราช ตามี่ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
268 นางสาวจิรัชญา ลอยมี ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
269 นางสาวศุภลักษณ์ ยาวิชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
270 นางชนัญชิดา นันทะสุธา ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
271 นางสาวอลิษา บุญมา ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
272 นางสาวสุมาลี เรือนตื้อ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
273 นางสาวชุตินธร เหล่าโกศลวัฒน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
274 นางสาวอุทุมพร เมืองใจ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
275 นางสาวภรณ์รัชต์ บุญมาก ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
276 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
277 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
278 นางดาณี ไชยทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
279 นางพิมลพันธ์ ปันแปง ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
280 นางบุญทวี กาวิระชัย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
281 นางจารุณีย์ ปางพรม ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
282 นางสาวขวัญชนก หมั่นงาน ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
283 นางสาวเจนจิรา คำบุญเรือง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
284 นางสาวเมษา กาติ๊บ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
285 นางพันธนันท์ กองทิพย์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
286 นางสาวณัฐวิตา จอมแปง ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
287 นางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
288 นางจันทร์ทิพย์ กาวารี ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
289 นางสาวอนุสรา เมืองชื่น ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
290 นางสาววรรณิกา ริกากรณ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
291 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
292 นางสาวกัญญา ญี่นาง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
293 นางสาววิฬามาตย์ เพชรมาตย์ ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
294 นางสาวอธิชา ลือโฮ้ง ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
295 นายสุริยา เดชอินทร์ ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
296 นางสาวบัวเรียม พรมจีน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
297 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
298 นางสาวฌิลลี ศรีนุ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
299 นางสาววิชิตา เกศะรักษ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
300 นางสาวพัทยา ใจแช่ม ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
301 นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
302 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
303 นางสาวยุพา มณีกร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
304 นางสาวดาราวรรณ ธนันฐิติวัชร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
305 นางสาวรุจา จันทนา ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
306 นางสาวรัตนวลี อิ่นศิริ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
307 นางสาวแสงแก้ว ไชยมงคล ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
308 นางสาวสุกัญญา วงศ์อภิชน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
309 นางพนารัตน์ นะสอน ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
310 นางสาวชญากาณฑ์ จำอินทร์ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
311 นางสาวพิพ์ผกา สีหะอำไพ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
312 นางสุพัตรา นิลมล ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
313 นางสาวภคินี แดงปะละ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
314 นางจันทร์สุรีย์ สุคันโธ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
315 นางสาวกรวิกา จักรแก้ว ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
316 นางพูนสุข โมกศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
317 นายชัยภัทร ใจดี ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
318 นางเพ็ญทิวา จิตวรางคณา ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
319 นายอัฐพงค์ บุญเจ็น ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
320 นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสอนคนตาบอด ภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
321 นางนงนุช จาแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
322 นายวัชชิระ หาญกล้า ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
323 นางสาวภรณ์รัชต์ บุญมาก ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
324 นายธนากร ทิพรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
325 นายองอาจ แก้วจา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
326 นางสาวนงนุช เสือโต ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
327 นายราเชน ไชยทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
328 นายสยาม ชิดสนิท ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
329 นายนันท์ ก้อคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
330 นายวิชา ภิมุข ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
331 นางพิมใจ กาวีระ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
332 นายวรกันต์ สามเสน ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
333 นายวินัย ปางพรม ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
334 นายรุ่งสุริญัณห์ สุนันต๊ะ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
335 นายปริญญา พรมมา ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
336 นายนนท์ธวัช ยอดเรือน ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
337 นายอนวัช นันทะเสน ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
338 นางสาวกรวิกา ก๋าสุข ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
339 นายปริญญา ไวรักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
340 นายวิทยา ประสงค์ใจ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
341 นายวัชรพงษ์ วงศ์ศรีใส ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
342 นายกิตติธัช ทับทิมเขียว ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
343 นายกมล ผาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
344 ว่าที่ร้อยตรี สุภฤกษ์ สิงห์โต ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
345 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
346 นายเจษฎา ชนะเดช ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
347 นายเจษฎา กันทวงค์ ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
348 นายปิยเชษฐ์ โกย ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
349 นายนวพล คมบาง ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
350 นางเสมอจิต ชูหอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
351 นายสมบูรณ์ ชูหอยทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
352 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
353 นางสาวนฤรงค์ แสนผาบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
354 นายอธิพรรณ อินต๊ะชัย ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
355 นายอรรถณพ คุ้มมี ครูผู้ช่วย โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
356 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
357 นายอภิลักษณ์ กันคำ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
358 นายชวลิต กันธิยะ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
359 นายพิชัย อินต๊ะงาม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
360 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
361 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
362 นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
363 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
364 นายนันท์ ก้อคำ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
365 นายภานุวัฒน์ จันทร์วิลัย ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
366 นายวีรพนธ์ พลเมฆ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
367 นางสุชานาถ ยอดอินทร์พรหม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
368 นางสาวพิชญ์นันท์ กุลนุชิต ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
369 นายณัฏฐ์ทัต ศิริวิวัฒน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
370 นางปาริชาติ แก้วคง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
371 นายกฤตภพ นิลภูศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
372 นายธีร์ธวัช ปินตา ครูผู้สอน โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
373 นางสาวลฎาภา มาตผุย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
374 นายสมโภชน์ คำยัน ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
375 นายปริวัตร ส่างย่านาง ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
376 นายพัลลภ การินทร์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
377 นางชลธิชา โอกาศ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
378 นายสิปปนนท์ สุดใจ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
379 นายเอกราช สุเต็ม ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
380 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
381 นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
382 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
383 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
384 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
385 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
386 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
387 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
388 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
389 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
390 นายอรรถพล บัวชุม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
391 นางสาวฌิลลี ศรีนุ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
392 นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่น ครูผู้สอน โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
393 นางอัญชลี คำฟู ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
394 นางสาวสุพัตรา ยศหลวงฝั้น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
395 นางธัญทิพย์ จันทร์มะโน ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
396 นางสาววราภรณ์ นาพิลาด ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
397 นางสาวศุภรัตน์ เลิศมโนกุล ครู โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
398 นายอานนท์ สีดาพรม ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
399 นางสาววรวลัญช์ นิลภูศรี ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
400 นายณัฐพงษ์ ศรีเอี่ยม พนักงานธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
401 นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้าย ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
402 ว่าที่ร้อยตรี สราวุธ ชูชาติ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
403 นางสาวศิริพร วงศ์ศักดิ์ศรี ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
404 นางสาวสุจิตรา สุขหล้า ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
405 นางสาวบุญสิตา วงศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
406 นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
407 นายเอกราช ตามี่ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
408 นางกานดา คำจันทร์แก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
409 นางสาวศศินันท์ ฐิติภูวศิริสกุล ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
410 นายนพดล สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
411 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
412 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
413 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
414 นางสาวสุพรรณี เทพอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
415 นางสาวชมพูนุท สนสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
416 นางเสมอจิต ชูหอยทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
417 นางอำไพพรรณ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดชียงราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
418 นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
419 นางสาวเสาวภา เพียรจริง ครูชำนาญการ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
420 นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่ ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
421 นางมณิชญา ยอดมูลดี ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
422 นางสาวกนกวรรณ จุ่มปี ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
423 นางสาวโสรยา สะกล ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
424 นางสาวโสภิดา ทองศรี ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
425 นายไกรวิชญ์ พุทธโยธา ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
426 นางลำพันธ์ ราษี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
427 นางชญาภา ธนาพิสิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
428 นางภรณ์ศิณี ขันแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
429 นางฟองศรี มอนไข่ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
430 นางศิริพร วงค์รุจิไพโรจน์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
431 นางเรณู ทรงคำ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
432 นางธนพรรณ ทวีโค ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
433 นางดาณี ไชยทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
434 นางสาวณทิพรดา ภูมิชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
435 นางจารุณีย์ ปางพรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
436 นางพัณณินน์ ใจคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
437 นายสยาม ชิดสนิท ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
438 นางจิรสุตา เมืองอินทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
439 นายนัทธวัฒน์ พลเมฆ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
440 นางพิมพ์ใจ กาวีละ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
441 นางจุฑารัตน์ ชิดสนิท ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
442 นางสาวแสงแก้ว ไชยมงคล ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
443 นางสาวอภิญญา ผัดวงศ์ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
444 นางสาวธิดา เหตุผลดี ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
445 นางสาววรรณลิสา พงศ์ธัญวัฒน์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
446 นางสาวธัญสุดา ยะมงคล ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
447 นางสาวชัญญาภัค ปวงงาม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
448 นางสาวนุชจรี นามวงศ์ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
449 นางสาวศรัญญา ยาวิชัย ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
450 นายราเชน ไชยทิพย์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
451 นายวีระชาติ นรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
452 นางสาวดวงเดือน คำมูลสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
453 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
454 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
455 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
456 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
457 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
458 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
459 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
460 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
461 นางสมพิศ มานิตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
462 ว่าที่ร้อยตรี บุญมี กิจพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
463 นายนันท์ ก้อคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
464 นายจรัล ฟังเร็ว ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
465 นายณัฐดนัย คำคง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
466 นายอภิลักษ์ กันคำ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
467 นายภานุวัฒน์ จันทร์วิลัย ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
468 นายวีรพนธ์ พลเมฆ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
469 นายดัสกร สุริหาญ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
470 นางชานกี แก้วรากมุข ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
471 นายองอาจ ชาติเผือก ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
472 นายพรชัย ก้างส่วย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
473 นายปัญจพัฒน์ พรวชิรวิทย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
474 นายนรุตม์ชัย ทรายมูล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
475 นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
476 นายวัชชิระ หาญกล้า ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
477 ว่าที่ร้อยตรี สุภฤกษ์ สิงห์โต ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
478 นายสืบศักดิ์ จอมธรรม ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
479 นางปรียา พันธ์จำนงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
480 นางกุลฑีรา เขื่อนคำ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
481 นายชวลิต กันธิยะ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
482 นายอนุชิต จันทะอุปร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
483 นายราเชน ไชยทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
484 นายชยุต ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
485 นายวิเศษ ฟองตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
486 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
487 นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
488 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
489 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
490 นายนพดล สิงโตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
491 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
492 นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
493 นายภาคภูมิ กีฬาแปง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
494 นางกนกลักษณ์ แปงมูล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
495 นางวรรณา ไชยตรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
496 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
497 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
498 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
499 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
500 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
501 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
502 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
503 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
504 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
505 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
506 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
507 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
508 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
509 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
510 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
511 นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
512 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
513 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
514 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
515 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
516 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
517 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
518 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
519 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
520 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
521 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
522 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
523 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
524 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
525 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
526 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
527 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
528 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
529 นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
530 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
531 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
532 นายปิยะ นามบ้าน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
533 นายกมล ผาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
534 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
535 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
536 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
537 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
538 นางสาววันทิตา บุญยัง ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
539 นางสาวจิรสุตา เมืองอินทร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
540 นายธีระยุทธ บัวขาว ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
541 นายนพดล ธรรมใจอุด ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
542 นางเกศรา บัวขาว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
543 นางสาววนัชพร คำจิตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
544 นางสาวนุชเยาว์ แซ่โซ้ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
545 นางสาวโสภา บุญมี ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
546 นางกนิษฐา กวาวสิบสาม ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
547 นางสาวศศินันท์ ฐิติภูวศิริ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
548 ว่าที่ร้อยตรี หญิงกนกวรรณ วังมา ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
549 นางพวงพันธ์ ทองปั้น ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
550 นางสาวชุตินธร เหล่าโกศลวัฒน์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
551 นายธนากร ทิพรัตน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
552 นางสาวอัญชลี เครือบุญ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
553 นายพิชัย อินต๊ะงาม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
554 นางสาวสุกานดา ก๋าซ้อน ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
555 นายปิยะ นามบ้าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
556 นายจรัล ฟังเร็ว ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
557 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
558 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
559 นางสาวสุภานันท์ พรหมเสน ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
560 นางสาวนารี จะทอ ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
561 นางศิริพร ตันทโอภาส ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
562 นางชญาภา ธนาพิสิษฐ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
563 นางจุฑาภรณ ธนกวีศิลป์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
564 นายวุฒิศักดิ์ เหว่าโต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
565 นายเอกราช สุเต็ม ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
566 นางฐิรญา ไชยคำ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
567 นางปิยะนาถ ฉุนหอม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
568 นางพัณณินน์ ใจคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
569 นางสาวทิพยรัตน์ ไชยทิพย์ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะแยา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
570 นางสาวอารดา สมหนองหาร ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
571 นางจันทนา ถามา ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
572 นางสาวฉันทนา เดชไพรพนา ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
573 นางสาวชื่นนภา ขันธพันธ์ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
574 นางกรรณิการ์ โพธิ ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
575 นายธัชพล หน่อแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
576 นางฐิติมา สุริหาร ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
577 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
578 นายกมล ผาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
579 นายสยาม ชิดสนิท ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
580 นายอุเทน บุญตัน ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
581 นายวรกันต์ สามแสน ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
582 นายไพศาล ชื่นวงศ์ ครูผู้ทรงคุณค่าฯ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
583 นางจุฑารัตน์ ชิดสนิท ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
584 นางสาวทิพย์เกษร วงค์ใหญ่ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
585 นายนนท์ธวัช ยอดเรือน ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
586 นายปริญญา พรหมมา ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
587 นายดัสกร สุริหาร ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
588 นายวินัย ปางพรม ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
589 นายอภิลักษ์ กันคำ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
590 นายอนวัช นันทะเสน ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
591 นางฐิติมา สุริหาร ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
592 นางจิราวรรณ แจ่มประชา พนักงานบริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
593 นายวัชรพงษ์ วงศรีใส ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
594 นายกิตติธัช ทับทิมเขียว ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
595 นายราเชน ไชยทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
596 นางนฤมล บุญตัน ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
597 นางอมรรัตน์ ยาวิราช ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
598 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
599 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
600 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
601 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
602 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
603 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
604 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
605 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
606 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
607 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
608 นายอัฐพงค์ บุญเจ็น ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
609 นายสืบศักดิ์ จอมธรรม ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
610 ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
611 นายเพชรวิชญ์ หวลคำ ครูผู้สอน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
612 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
613 นายอดิศร แดงเรือน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษา อนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
614 นางสาวดวงเดือน คำมูลสุข รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโสตศึกษา อนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
615 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
616 นายนพดล สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
617 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
618 นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
619 นายภาคภูมิ กีฬาแปง รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
620 นางกนกลักษณ์ แปงมูล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
621 นางวรรณา ไชยตรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
622 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๓ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
623 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
624 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
625 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
626 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
627 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
628 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
629 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
630 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
631 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
632 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
633 นายชยุต ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
634 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
635 นายอเนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
636 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
637 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
638 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
639 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
640 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
641 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
642 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
643 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
644 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
645 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
646 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
647 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
648 นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
649 นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
650 นายวินัย ขนาดขจี ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
651 นางสาวนุชกานต์ พันธ์วิไล ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
652 นางสาวขวัญหทัย ฟุ้งเฟื่อง ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
653 นายสุริยา กองมงคล ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
654 นางสาวสร้อยทิพย์ ทิพวรรณ์ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
655 นางสาวณัฐพร พันธ์วิไล ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
656 นายสิทธิชัย ปิ่นเงิน ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
657 นางสาวมัทนา บั้งเงิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
658 นางสาวเพ็ญผกา เปรี่ยววิญญา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
659 นางสาวปารมี ปวงคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
660 นายสุรพล ติ๊บถา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
661 นายศุภชัย วงษา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
662 นายชัย คำมุงคุณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
663 นายอุกฤษฏ์ ภิญโญจิต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
664 นางสาวกิ่งแก้ว บรรจง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
665 นางสาวกฤษณา สอนศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
666 นางสาวณัฏฐ์วิภา สมพะวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
667 นางสาวอันธิกา วันทา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
668 นายสุรชัย พุทธรักษาจริยา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
669 นายธนโชติ พิริยะกุลสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
670 ว่าที่ร้อยตรี กำพล ไชยสวัสดิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
671 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
672 นางพิกุล ทิตยกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
673 นายสุทัศน์ สินธพทอง ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
674 นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
675 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
676 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
677 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
678 นางอารีรักษ์ เรือนคำ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
679 นางสาวกันตณัช วงค์คูณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
680 นางสาวกมลพรรณ ตามะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
681 นางสาวกาญดา ไพรอุดมภูมิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
682 นางสาวสลักจิต คำวัน ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
683 นางสาวดวงเดือน คำมูลสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
684 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
685 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
686 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
687 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
688 นางสาวพัทยา ใจแช่ม ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
689 นางสาวสุมาลี เรือนตื้อ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
690 นางสาวอุทุมพร เมืองใจ ครูชำนาญการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
691 นางสาวนฤรงค์ แสนผาบ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
692 นางสาวบัวเรียม พรมจีน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
693 นางสาวศุภลักษณ์ ยาวิชัย ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
694 นายนวพล คมบาง ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
695 นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
696 นางสาวเบญจวรรณ สุดเสน่ห์ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
697 นางสาวปรียาภรณ์ บุญศรีทุม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
698 นางวรวรรณ ชัยยะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
699 นางสุธาสินี เหว่าโต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
700 นางสมิตา เหล่าอินทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
701 นายสถาพงษ์ คงสมพงษ์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
702 นางพัชราพรรณ กาศวิลาศ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
703 นายกฤตเมธ คำแพงตา ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
704 นางสาวนฤภัค ปานอยู่ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
705 นายอิทธิพล แก้วกันใจ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
706 นางสาวกรกฎ รุ่งฤทธิ์ประภากร ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
707 นางสุชาดา ปาดอน ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
708 นางสาวยิ่งพร เจียตระกูล ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
709 นางอมรรัตน์ ยาวิราช ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
710 นางสาวปาริฉัตร ปรังเขียว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
711 นางสาวบุญสิตา วงศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
712 นายเอกราช ตามี่ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
713 นายราเชน ไชยทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
714 นายธัชพล หน่อแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
715 นายกมล ผาคำ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเอกราช ตามี่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา โทร 088-4024680
นายนันท์ ก้อคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา โทร. 097-9248774
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]