ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 38 3 0 0 41
2 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 35 1 0 0 36
3 พิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 33 6 0 0 39
4 น่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 31 10 1 0 42
5 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 30 5 0 0 35
6 สอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 28 2 0 0 30
7 กาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 26 12 0 0 38
8 แพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 25 10 2 0 37
9 นครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 23 10 0 0 33
10 เชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 23 9 0 2 32
11 พิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 20 4 0 0 24
12 โสตศึกษาจังหวัดตาก 20 2 0 0 22
13 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 19 2 1 0 22
14 การศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 11 4 0 2 15
15 การศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 5 0 1 1 6
16 ศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ฯ 1 1 0 0 2
รวม 368 81 5 5 459