ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 36 0 0 36 35 1 0 0 36
2 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 22 9 4 35 38 3 0 0 41
3 สอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 21 8 0 29 28 2 0 0 30
4 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 10 7 30 30 5 0 0 35
5 พิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 10 13 4 27 33 6 0 0 39
6 น่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 10 9 8 27 31 10 1 0 42
7 กาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 7 6 9 22 26 12 0 0 38
8 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 6 12 3 21 19 2 1 0 22
9 นครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 6 6 6 18 23 10 0 0 33
10 เชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 5 5 6 16 23 9 0 2 32
11 โสตศึกษาจังหวัดตาก 4 7 7 18 20 2 0 0 22
12 พิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 4 4 5 13 20 4 0 0 24
13 แพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 2 6 11 19 25 10 2 0 37
14 การศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 2 5 8 15 11 4 0 2 15
15 การศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1 1 3 5 5 0 1 1 6
16 ศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ฯ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
รวม 149 102 82 333 368 81 5 5 454