:: ปฏิทินการลงทะเบียนการแข่งขัน ::

ประชาสัมพันธ์ เว็บไชต์ระบบการลงทะเบียน 5-12 พฤศจิกายน 2561              
ส่งมอบชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน ให้โรงเรียน  13-21 พฤศจิกายน 2561  
เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู   22-29 พฤศจิกายน 2561  
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู   30 พฤศจิกายน 2561  
ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1-5  ธันวาคม 2561  
 เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู   6-10 ธันวาคม 2561  
จัดการแข่งขันระดับชาติ ภูมิภาค:ภาคเหนือ 11-12 ธันวาคม 2561 -ทางร่างกายฯ
  13-14 ธันวาคม 2561 -ทางการเห็น
  20-21 ธันวาคม 2561 


 
-ทางสติปัญญา
-ทางการได้ยิน
-บุคคลออทิสติก

 
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับชาติภูมิภาค:ภาคเหนือ   หลังจบการแข่งขัน   
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน   1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป     
วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 16:58 น.