::ss-region

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กลุ่มศิลปหัตถกรรม

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
1. นายอนุชิต จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา สิริธิติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวชาลิศา คำยันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา มองมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวอันธิกา วันทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
1. นายอนุชิต จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา สิริธิติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวชาลิศา คำยันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
4. นายณัฐกฤตา มองมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวอันธิกา วันทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
1. นายอนุชิต จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา สิริธิติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวชาลิศา คำยันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา มองมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวอันธิกา วันทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
1. นายอนุชิต จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา สิริธิติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวชาลิศา คำยันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา มองมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวอันธิกา วันทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี
1. นายอนุชิต จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา สิริธิติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวชาลิศา คำยันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา มองมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวอันธิกา วันทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
1. นายอนุชิต จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา สิริธิติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวชาลิศา คำยันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา มองมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวอันธิกา วันทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
1. นายอนุชิต จันทอุปรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา สิริธิติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวชาลิศา คำยันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
4. นางสาวณัฐกฤตา มองมูลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวอันธิกา วันทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย์ สุภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางธรรมพร มณีกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร วงศ์ศักดิ์ศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ ทนันไชยชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย์ สุภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางธรรมพร มณีกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร วงศ์ศักดิ์ศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ ทนันไชยชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย์ สุภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางธรรมพร มณีกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร วงศ์ศักดิ์ศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ ทนันไชยชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย์ สุภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางธรรมพร มณีกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร วงศ์ศักดิ์ศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ ทนันไชยชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย์ สุภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางธรรมพร มณีกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร วงศ์ศักดิ์ศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ ทนันไชยชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย์ สุภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางธรรมพร มณีกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร วงศ์ศักดิ์ศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ ทนันไชยชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายญาณวิทย์ สุภารัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายกรรมการ
3. นางธรรมพร มณีกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
4. นางสาวศิริพร วงศ์ศักดิ์ศรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพรรณ ทนันไชยชมภูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวปฏิมา นาครักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรีมัน วุนชูแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวชิดชนก มโนชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
5. นายเจษฎา ศิริน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวกฤติกา คชปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางกันต์ฤทัย งานวิชา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวกัญญาพัชญ์ กัลพฤกษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางเกวลิน สุริยะมงคลศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
5. นางพิชญาศินี สุยะตาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวรัตติกาล พวงทองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวดลฤดี มาแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นายสุรชาติ อรุณเบิกฟ้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
4. นางสาวศรีพรรณ งอกขึ้นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
5. นางสาวภคินี แดงปะละศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลขานุการ
การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวชนิดา ชัยวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวารัศมี แสนประสีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสุธาสินี เหว่าโตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
4. นางสาวอภิญญา อะกะเรือนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
5. นายอุเทน ขอน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ นาพิลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
3. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นายวุฒิศักดิ์ เหว่าโตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายวุฒิศักดิ์ เหว่าโตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ นาพิลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ นาพิลาด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
3. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
4. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
5. นายวุฒิศักดิ์ เหว่าโตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายวุฒิศักดิ์ เหว่าโตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ นาพิลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายวุฒิศักดิ์ เหว่าโตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ นาพิลาด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นายวุฒิศักดิ์ เหว่าโตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาว สุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ นาพิลาด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ เหว่าโตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ นาพิลาด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
4. นางสาวอารีวรรณ โพธิหิรัญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวดวงรัตน์ กันจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวกรปภา พันอินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี บุนนาคศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ กาวารีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายอนุชา โสส้มกบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางสาวน้องนิ่ม สูนกายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอัศวิน งามดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณเพ็ญ ทาลายาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวจริยพร แตงขุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช คำจิตแจ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวกรปภา พันอินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี บุนนาคศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ กาวารีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายอนุชา โสส้มกบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางสาวน้องนิ่ม สูนกายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอัศวิน งามดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณเพ็ญ ทาลายาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวจริยพร แตงขุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช คำจิตแจ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวกรปภา พันอินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี บุนนาคศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ กาวารีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายอนุชา โสส้มกบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางสาวน้องนิ่ม สูนกายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอัศวิน งามดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณเพ็ญ ทาลายาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวจริยพร แตงขุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช คำจิตแจ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวกรปภา พันอินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี บุนนาคศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ กาวารีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายอนุชา โสส้มกบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางสาวน้องนิ่ม สูนกายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอัศวิน งามดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณเพ็ญ ทาลายาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวจริยพร แตงขุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช คำจิตแจ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวกรปภา พันอินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี บุนนาคศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ กาวารีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายอนุชา โสส้มกบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางสาวน้องนิ่ม สูนกายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอัศวิน งามดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณเพ็ญ ทาลายาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวจริยพร แตงขุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช คำจิตแจ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวกรปภา พันอินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี บุนนาคศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ กาวารีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายอนุชา โสส้มกบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางสาวน้องนิ่ม สูนกายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอัศวิน งามดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณเพ็ญ ทาลายาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวจริยพร แตงขุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช คำจิตแจ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวกรปภา พันอินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี บุนนาคศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ กาวารีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายอนุชา โสส้มกบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางสาวน้องนิ่ม สูนกายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอัศวิน งามดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณเพ็ญ ทาลายาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวจริยพร แตงขุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช คำจิตแจ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวกรปภา พันอินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี บุนนาคศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ กาวารีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายอนุชา โสส้มกบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
5. นางสาวน้องนิ่ม สูนกายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอัศวิน งามดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณเพ็ญ ทาลายาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวจริยพร แตงขุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
5. นางสาวปุณยนุช คำจิตแจ่มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางเลขานุการ

กลุ่มวิชาการ

การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวจิตรลดา ต๊ะอุ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรดา อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สาระไกรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวชมพู ภูสีนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวจิตรลดา ต๊ะอุ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรดา อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สาระไกรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวชมพู ภูสีนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวจิตรลดา ต๊ะอุ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรดา อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สาระไกรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวชมพู ภูสีนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวจิตรลดา ต๊ะอุ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรดา อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สาระไกรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวชมพู ภูสีนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวจิตรลดา ต๊ะอุ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรดา อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สาระไกรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวชมพู ภูสีนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวจิตรลดา ต๊ะอุ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรดา อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สาระไกรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวชมพู ภูสีนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวจิตรลดา ต๊ะอุ่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรดา อินพิทักษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา สาระไกรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวชมพู ภูสีนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวลภัสรดา โลราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ แก้วสาครศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสุพัตรา นิลมลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นายสุฤทธิ์ บุญรอดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวลภัสรดา โลราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ แก้วสาครศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสุพัตรา นิลมลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นายสุฤทธิ์ บุญรอดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวลภัสรดา โลราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ แก้วสาครศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสุพัตรา นิลมลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นายสุฤทธิ์ บุญรอดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวลภัสรดา โลราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ แก้วสาครศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสุพัตรา นิลมลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นายสุฤทธิ์ บุญรอดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวลภัสรดา โลราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ แก้วสาครศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสุพัตรา นิลมลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นายสุฤทธิ์ บุญรอดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวลภัสรดา โลราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ แก้วสาครศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสุพัตรา นิลมลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นายสุฤทธิ์ บุญรอดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวลภัสรดา โลราชศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวรรณ แก้วสาครศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร กรรมการ
4. นางสุพัตรา นิลมลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นายสุฤทธิ์ บุญรอดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ

กลุ่มเทคโนโลยี

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นายพิทักษ์ วงค์ฆ้องศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
4. นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ อมาตยกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นายพิทักษ์ วงค์ฆ้องศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
4. นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ อมาตยกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นายพิทักษ์ วงค์ฆ้องศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
4. นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ อมาตยกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นายพิทักษ์ วงค์ฆ้องศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
4. นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ อมาตยกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นายพิทักษ์ วงค์ฆ้องศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
4. นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ อมาตยกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นายพิทักษ์ วงค์ฆ้องศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
4. นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ อมาตยกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิริศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นายพิทักษ์ วงค์ฆ้องศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
4. นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
5. นายอภิวัฒน์ อมาตยกุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โทร 091-8582360
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]