เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ จังหวัดพะเยา
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับชาติ(ภาคเหนือ)  
2 นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
3 นายไพศาล ชนะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
4 นางสาวเพ็ญพักตร์ เผือกพันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
5 นางสาวเพ็ญนภา รักษาพล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
6 นายรชตพชร ธนรชต ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
7 นายกิตติพงศ์ ชูเกียรติ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
8 นายชัชวาลย์ ทะสิละ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
9 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
10 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
11 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
12 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
13 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
14 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
15 นายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
16 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
17 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
18 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
19 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
20 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
21 นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
22 นางสาวพรทิวา เสนาดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
23 นายญาณวิทย์ สุภารัตน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
24 นางสาวพัชรีพร จงกลณี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
25 นายสุรพล ติ๊บถา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
26 นางสาวเพ็ญผกา เปรี่ยวิญญา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
27 นายเอนก ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
28 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย รองประธานคณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
29 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รองประธานคณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
30 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง เลขานุการคณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
31 นางผกาพรรณ์ วงค์จา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
32 นางเมธิณี จันทร์แก้ว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
33 นางสาวอรทัย ศิริลักษณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน และประสานงาน  
34 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
35 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
36 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
37 นางสาวมัทนา บั้งเงิน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
38 นายอภิชัย ตัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
39 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
40 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
41 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
42 นายสิทธิชัย ปิ่นเงิน ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
43 นายสิทธิชัย ปิ่นเงิน ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
44 นายอุกฤษฏ์ ภิญโญจิต ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
45 ว่าที่ร้อยตรีกำพล ไชยสวัสดิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
46 นายชัย คำมุงคุณ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
47 นายศุภชัย วงษา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
48 นายสุรชัย พุทธรักษาจริยา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
49 นายจีระศักดิ์ วงศา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
50 ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ สมบูรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
51 นายเดชดวง อินคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
52 นายจะแก ฉินหลง พี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
53 นายนิกร แสนเหลี่ยว พี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
54 นายเกียรติศักดิ์ สุปัญโญ พี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
55 นายธนโชติ พิริยะกุลสุข นักการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
56 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
57 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
58 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
59 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
60 นางสาวปารมี ปวงคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
61 นางสาวกิ่งแก้ว บรรจง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ผู้ชวยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
62 นางสาวณัฐฏวิภา สมพะวงค์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ผู้ชวยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
63 นางสาวนฤภัค ปานอยู่ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ผู้ชวยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
64 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
65 นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
66 นายธิติพันธ์ จันแปงเงิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
67 นายสถาพงษ์ คงสมพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
68 นายอิทธิพล แก้วกันใจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
69 นางสาวกรกฎ รุ่งฤทธิ์ประภากร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
70 นางสายรุ้ง จี่ปัน พี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
71 นางสาวชนิกานต์ ศรีมูล พี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
72 นางสาวปภาวรินทร กันทะวิชา พี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
73 นางสาวณัฐษนันท์ ยศชัยภูมิ พี่เลี้ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและต้อนรับ  
74 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
75 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
76 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
77 นายสิทธิชัย ปิ่นเงิน ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
78 ว่าที่ร้อยตรีกำพล ไชยสวัสดิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
79 นายอุกฤษฏ์ ภิญโญจิต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
80 นายณัฐพล เจียมขำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
81 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและประเมินผล  
82 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและประเมินผล  
83 นางผกาพรรณ์ วงค์จา ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและประเมินผล  
84 นางสาวมัทนา บั้งเงิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและประเมินผล  
85 นางสาวพิมพ์ชนก หมี่เต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและประเมินผล  
86 นางสาวชวาลา บุตรคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและประเมินผล  
87 นายชัชวาลย์ ทะสิละ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและประเมินผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายออมทรัพย์ ไพฑูรย์แก้วกานต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย โทร 091-8582360
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]