ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 17 3 2 0 22
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 16 1 0 0 17
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 13 3 4 0 20
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 12 4 0 0 16
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 12 2 2 0 16
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 0 0 0 10
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 8 0 0 0 8
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 6 1 1 0 8
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 6 1 0 0 7
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 1 0 0 6
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 5 1 0 0 6
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 4 0 0 0 4
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 3 0 1 0 4
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 2 1 0 0 3
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 2 0 0 0 2
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 2 0 0 0 2
รวม 123 18 10 0 151