ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 10 3 1 14 17 3 2 0 22
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 5 4 0 9 12 2 2 0 16
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 4 3 1 8 8 0 0 0 8
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4 1 2 7 10 0 0 0 10
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 3 3 3 9 16 1 0 0 17
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 3 1 3 7 13 3 4 0 20
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 3 0 7 10 12 4 0 0 16
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 2 1 0 3 6 1 0 0 7
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 1 4 1 6 6 1 1 0 8
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 2 0 3 5 1 0 0 6
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 1 1 1 3 5 1 0 0 6
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 0 2 0 2 2 0 0 0 2
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 0 1 2 3 4 0 0 0 4
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 0 1 1 2 3 0 1 0 4
รวม 40 27 22 89 123 18 10 0 151