สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) ณ จังหวัดพะเยา
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย ได้  17  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ ได้  16  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา ได้  13  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง ได้  12  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ได้  12  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้  10  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ ได้  8  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ