:: ปฏิทินการลงทะเบียนการแข่งขัน ::

  • ประชาสัมพันธ์ เว็บไชต์ระบบการลงทะเบียน         19 - 22 พฤศจิกายน 2561
  • ส่งมอบชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน ให้โรงเรียน                  23 - 26 พฤศจิกายน 2561
  • เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู                               27 - 30 พฤศจิกายน 2561
  • ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู                    1 ธันวาคม 2561
  • ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ                1 - 5  ธันวาคม 2561
  • เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู                15 - 19 ธันวาคม 2561
  • จัดการแข่งขันระดับชาติ  (ภาคเหนือ)                21 ธันวาคม 2561                                                              
  • ประกาศผลการแข่งขัน ระดับชาติ(ภาคเหนือ)      หลังจบการแข่งขัน
  • พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                            1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 16:58 น.