เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวีระพงศ์ คูวิบูลย์ศิลป์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
2 นางนิตยา อุดทาคำ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
3 นางสุพิน กันทา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
4 นายนวิพันธ์ุ จันทร์ธีระวงศ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
5 นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อน ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
6 นายถนอม ปิ่นแก้ว ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
7 นายวิวัฒน์ ดาปุก ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
8 นายเหนือสยาม สิงห์แก้ว ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
9 นางสาวนิรุชา วงศ์ไชย ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
10 นายนภรัฐ อุดเต็น นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
11 นายจักรพรรดิ เมฆอากาศ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
12 นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
13 นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการ รร.ปงรัชดาภิเษก สพม.36 รองประธานกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
14 นายไพรวัลย์ โมกศิริ รองผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
15 ว่าที่ร้อยโทวินัย ชาวน่าน ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
16 นายเชิง จันทะวงค์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
17 นายพนมฉัตร มณีมัย รองผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการอำนวยการ จัดการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
18 นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
19 นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการ รร.ปงรัชดาภิเษก สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
20 นายไพรวัลย์ โมกศิริ รองผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
21 นางอุไรวรรณ วงค์ชัย ครู รร.พะเยาพิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
22 นางอรัญญา จันทนะ ครู รร.เชียงม่วนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
23 นางสุภลัคน์ จอมโพธิ์ ครู รร.พะเยาประสาธน์วิทย์ สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
24 นางเอมอร กาศสกุล ครู รร.งำเมืองวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
25 นายธวัชชัย บัวภา ครู รร.พญาลอวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
26 นางสาวกาญจนา แสนวงค์ ครู รร.ปงพัฒนาวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
27 นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์ ครู รร.ฝายกวางวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
28 นางลัดดา เดชสวัสดิ์ ครู รร.ภูซางวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
29 นางกุลวดี ตาจันทร์อินทร์ ครู รร.เชียงคำวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
30 นางเพ็ญนีย์ ศรีคำ ครู รร.ขุนควรวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
31 นายสังคม อินต๊ะสาร ครู รร.ถ้ำปินวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
32 นางภรศศิร์ คำคม ครู รร.ดงเจนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
33 นางสุภัทร์ ภิญโญ ครู รร.ปงรัชดาภิเษก สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
34 นางพิมลพันธ์ ปันแปง ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
35 นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคำ ครู รร.เฉลิมพระเกียรติฯพะเยา สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
36 นายเดชา คำถิน ครู รร.ดอกคำใต้วิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
37 นางบัณฑิดา เมืองวงศ์ ครู รร.ฟากกว๊านพิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
38 นายนิพนธ์ สมวัน ครู รร.แม่ใจวิทยาคมสพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
39 นายพนมฉัตร มณีมัย รองผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
40 นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
41 นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
42 นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
43 นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการ รร.ปงรัชดาภิเษก สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
44 นายพนมฉัตร มณีมัย รองผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
45 นางอรพิน เมืองมูล ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ จัดการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
46 นางเกษร สิงห์โตนาท ครู รร.งำเมืองวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
47 นายมนตรี ศรีวิชัย ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
48 นางสาวอาทิตยา จอมดวง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
49 นางลัดดา เดชสวัสดิ์ ครู รร.ภูซางวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
50 นางสาวอรอุมา กาญจนี ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
51 นางสาวกาญจนา ศูนย์กลาง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
52 นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ ครู รร.เชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
53 นางสาวธิดารัตน์ พรหมศร ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
54 นางสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทา ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
55 นายวุฒิชัย ยาวิไชย ครู รร.เชียงคำวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
56 นางสาวทิพวรรณ จันธิมา ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
57 นางสาวตาณิกา เงินฝรั่ง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
58 จ.ส.อ.สมผัด พรมจันทร์ ครู รร.พะเยาพิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6
59 นางสาววิไลวรรณ ขันใจ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6
60 นางสาวอรชร ไชยมงคล ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6
61 นายธวัชชัย บัวภา ครู รร.พญาลอวิทยาคม สพม.36 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6
62 ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6
63 นางสาววรนุช มาตระกูล ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6
64 นายปญณต อินทการ ครู รร.ภูซางวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6
65 นางสาวสุพัตรา วันติยา ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6
66 นางวรัญญา ศรีวงศ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6
67 นายมาโนชย์ มีมา ครู รร.พะเยาพิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
68 นางสาวศศิธร ตันดี ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
69 นางสาวอนงค์ ซูดดิกค์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
70 นางพิมลพันธ์ ปันแปง ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
71 นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
72 นางสาวกัลยา พริบไหว ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
73 นางมณฑา นนท์ศรี ครู รร.พะเยาพิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
74 นางสาวณัฐธิดา ดนัยดุริยะ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
75 นางสาวดวงเด่น บุญชุม ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
76 นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคำ ครู รร.เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6
77 นางยุพิน พรหมพิทักษ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6
78 นางสาวเกศวิมล ปิจดี ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6
79 นายเจริญ บุญทา ครู รร.ปงรัชดาภิเษก สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
80 นายธนายุทธ ยศเรืองศักดิ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
81 ว่าที่ร้อยตรีวีระพล โยระภัตร ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
82 นางสาวมยุรี หงษ์สิบสอง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.๑-ม.๖
83 นางสาวนุจรี วาระนัง ครู รร.แม่ใจวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
84 นางสาวศศิวิมล อินต๊ะเนตร ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
85 นางสาวบุญสิตา วิริยะพันธุ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6
86 นายเกียรติชัย ธรรมโชติ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ผู้ประสานงาน ภาษาอังกฤษ
87 นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศที่สอง
88 นางพวงบุหงา สุขสอน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
89 นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
90 นางอนุตตรา รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
91 นางบุษบา อริยะคำ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
92 นายทรงศักดิ์ แก้ววิลัย ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
93 นางศศิณัฏฐ์ อินต๊ะ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
94 นางสาวพิมพ์ชนก จุลละนันทน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
95 นายเกียรติชัย ธรรมโชติ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
96 นายสงคราม ชินสงคราม ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
97 นายกฤษณ์ วาเพชร ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตและทัศนูปกรณ์
98 นายจิรพันธ์ จันจินะ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตและทัศนูปกรณ์
99 นายมานพ โลหะกิจ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตและทัศนูปกรณ์
100 นางรุจิรา เครือพันธ์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
101 นายอานุพันธ์ เทพรักษา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
102 นายราชนุชา อินจันทร์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
103 นายภีรภูมิ จินดา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
104 นางพรรณทิพย์ ศักดิ์ศร ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
105 นางสาวชมัยพร สุวรรณ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
106 นางรวิกานต์ ลือวงค์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
107 นางสาวอรุณรุ่ง สุขสำราญ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
108 นางสาวเปรียบดาว ประพิณ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
109 นางสาวโสภา สุกำปัง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
110 นางสาวพิมพ์ชนก จุลละนันทน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
111 นายทรงศักดิ์ แก้ววิลัย ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
112 นางบุษบา อริยะคำ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
113 นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
114 นางสาวรัตนา สบายจิต ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ
115 นางสาวมรกต ใจดี ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ
116 นางสาวนวสรณ์ นิลวรรณวีรกุล เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ
117 นายรณชัย วรรณรัตน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ
118 นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและรายงานผลการแข่งขัน
119 นายทรงศักดิ์ แก้ววิลัย ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรวบรวมผลและรายงานผลการแข่งขัน
120 นางสาวพิมพ์ชนก จุลละนันทน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรวบรวมผลและรายงานผลการแข่งขัน
121 นางสาวณหทัย เขาเหิน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรวบรวมผลและรายงานผลการแข่งขัน
122 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์จิราภิวัฒน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรวบรวมผลและรายงานผลการแข่งขัน
123 นางสาววราภรณ์ อินจันทร์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรวบรวมผลและรายงานผลการแข่งขัน
124 นางรวิกานต์ ลือวงค์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและพัสดุ
125 นางอเนรี ใจวงศ์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและพัสดุ
126 นางสาวสุรีย์ ไชยชนะ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและพัสดุ
127 นางธนวรรณ กันคำ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและพัสดุ
128 นางเสาวลักษณ์ พันธ์พัฒนกุล ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
129 นางพวงบุหงา สุขสอน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายพยาบาล
130 นางศิริธร อุตโม ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายพยาบาล
131 นางจิรัชยา วงค์ราษฎร์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายพยาบาล
132 นางกนกพร ชำนาญยา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายพยาบาล
133 นางสุมิตรา จันแย้ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายพยาบาล
134 นางสาวธิติมา ใจการ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
135 นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
136 นางสิรินุช ตุมแก้ว ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
137 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์จิราภิวัฒน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
138 นายเกียรติชัย ธรรมโชติ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดหาที่พัก
139 นางอเนรี ใจวงศ์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
140 นางพวงบุหงา สุขสอน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการกลางการแข่งขันภาษาอังกฤษ
141 นางรวิกานต์ ลือวงค์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการกลางการแข่งขันภาษาอังกฤษ
142 นายเกียรติชัย ธรรมโชติ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการกลางและเลขานุการการแข่งขันภาษาอังกฤษ
143 นางสาวิตรี สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ impromptu speech ระดับชั้นม.1 - ม.3
144 นางมยุรี เวียงคำ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ impromptu speech ระดับชั้นม.1 - ม.3
145 นายราชนุชา อินจันทร์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ impromptu speech ระดับชั้นม.1 - ม.3
146 นายอานุพันธ์ เทพรักษา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ impromptu speech ระดับชั้นม.4 - ม.6
147 นางอนงค์ ซูดดิกค์ ครู โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ impromptu speech ระดับชั้นม.4 - ม.6
148 นางรชยา ทาประสิทธิ์ ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ impromptu speech ระดับชั้นม.4 - ม.6
149 นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน story telling ระดับม.1 - ม.3
150 นางอัญญรัตน์ สมศักดิ์ ครู โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน story telling ระดับม.1 - ม.3
151 นางอเนรี ใจวงศ์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน story telling ระดับม.1 - ม.3
152 นายปณิธี กองแก้ว ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน story telling ระดับม.4 - ม.6
153 นางวราภรณ์ กำแพงเพชร ครู โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน story telling ระดับม.4 - ม.6
154 นายภีรภูมิ จินดา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน story telling ระดับม.4 - ม.6
155 นางพรรณทิพย์ ศักดิ์ศร ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน multi skills ระดับม.1 - ม.3
156 นางพิชญา ยะสาดายัน ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน multi skills ระดับม.1 - ม.3
157 นางสาววราภรณ์ อินจันทร์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน multi skills ระดับม.1 - ม.3
158 นางพฤกษา พรหมเสน ครู โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน multi skills ระดับม.4 - ม.6
159 นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน multi skills ระดับม.4 - ม.6
160 นางสาวชมัยพร สุวรรณ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน multi skills ระดับม.4 - ม.6
161 นางธนวรรณ กันคำ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้น skit ระดับม.1 - ม.3
162 นางสาวทรัตชพร ทวีเดช ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้น skit ระดับม.1 - ม.3
163 นางสาวเปรียบดาว ประพิณ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้น skit ระดับม.1 - ม.3
164 นางอนุตตรา รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้น skit ระดับม.4 - ม.6
165 นางเดือนฉาย จินดา ครู โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้น skit ระดับม.4 - ม.6
166 นางรวิกานต์ ลือวงค์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้น skit ระดับม.4 - ม.6
167 นางสาวอรุณรุ่ง สุขสำราญ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword ระดับม.1 - ม.3
168 นางสาวสุทธิจันทร์ อัมพุประภา ครู โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword ระดับม.1 - ม.3
169 นางรัตนารีตา ดำรงค์ไทย ครู โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword ระดับม.1 - ม.3
170 นางวรรณรดา จันต๊ะนา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword ระดับม.4 - ม.6
171 นางสาวรสสุคนธ์ สุโพธิ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword ระดับม.4 - ม.6
172 นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชร ครู โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword ระดับม.4 - ม.6
173 นายไพโรจน์ กาวิน ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
174 ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
175 นางภคอร สมฤทธิ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
176 นางวราภรณ์ กำแพงเพชร ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
177 นายจิราพงศ์ สุนันต๊ะ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
178 นางเพียงใจ รัตนวงศ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
179 นายสุรเดช ดอกมะลิ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
180 นางสาวสหัสชา น้ำทิพย์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
181 นายเชิง จันทะวงค์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
182 นายสุรเดช ดอกมะลิ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
183 นายพันธนิจ ฟองอินทร์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
184 นายกนก ใจกล้า ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
185 นางสาวสุภา ตันใจเพชร ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
186 นางสาววทันญา เรือนแก้ว ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
187 นายจำนง คำมูล ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
188 นางจุฑาทิพย์ สาพันธ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
189 นายอภิวัฒน์ มีจันทร์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
190 นางสาวพรกนก สุทธิแก้ว ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
191 ว่าที่ร้อยโทวินัย ชาวน่าน ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
192 ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
193 นางสาววิไลวรรณ ขันใจ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
194 นางสาววรนุช มาตระกูล ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
195 นางอัมพร ทิศสุกใส ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
196 นางรดา บัวระเพ็ชร ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
197 นางดาววิภา ละอองเอี่ยม ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
198 นายธนสกร นักกล้า ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
199 นางสาวกัลยา พริบไหว ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
200 นางกัญญาภัค ศรีวิชัย ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
201 นางพิชญา เทพไหว ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
202 นางภคอร สมฤทธิ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
203 นางอรพิน เมืองมูล ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
204 นางสาวกาญจนา ศูนย์กลาง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
205 นางภคอร สมฤทธิ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
206 นางดาววิภา ละอองเอี่ยม ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
207 นางสาวกาญจนา ศูนย์กลาง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
208 นางพิชญา เทพไหว ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
209 นางอรพิน เมืองมูล ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
210 นายธนสกร นักกล้า ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
211 นางสาวสุภาภรณ์ เป็งวัน ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
212 นางอัมพร ทิศสุกใส ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
213 นางกัญญาภัค ศรีวิชัย ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
214 นางสาวพิมพ์ศิริ พิพัฒน์พงศ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
215 นางสาวสรารัตน์ สอนสุกอง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
216 นางสาวสุพัตรา คำนะ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
217 นางสาวมยุรี หงษ์สิบสอง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
218 นายไพรวัลย์ โมกศิริ รองผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
219 นายไพรสนธ์ ละอองเอี่ยม ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
220 นายกนก ใจกล้า ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
221 นายพันธนิจ ฟองอินทร์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
222 นายวินัย ชาวน่าน ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
223 ว่าที่ร้อยตรีดุษฏี ฟูคำ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
224 นายภูวนัย ไคร้ศรี ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเครื่องเสียง การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
225 นายสุรเดช ดอกมะลิ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเครื่องเสียง การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
226 นางภคอร สมฤทธิ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมเครื่องเสียง การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
227 นางสาวสหัสชา น้ำทิพย์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมเครื่องเสียง การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
228 นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
229 นางสาวโสภา สุกำปัง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
230 นางมัทนา เกตุสิงห์น้อย ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
231 นางศศิณัฏฐ์ อินต๊ะ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการกลางและกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาจีน
232 นางสาวสุรีย์ ไชยชนะ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการกลางและกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาจีน
233 นางสิรินุช ตุมแก้ว ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการกลางและกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาจีน
234 นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการกรรมการกลางและกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาจีน
235 นายทรงศักดิ์ แก้ววิลัย ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาเกาหลี
236 นางสาวพิมพ์ชนก จุลละนันทน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาเกาหลี
237 นางสาวโสภา สุกำปัง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ระดับ ม. 4-ม.6
238 นางรัตนา เดชะบุญ ครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ระดับ ม. 4-ม.6
239 นางสาวณหทัย เขาเหิน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาเกาหลี
240 นางมัทนา เกตุสิงห์น้อย ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
241 นางอมรรัตน์ เมืองวงศ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
242 นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน เล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
243 นายคิณ ประชุม ครู โรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน เล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
244 นายทรงศักดิ์ แก้ววิลัย ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ระดับ ม.4- ม.6
245 นางสาววราภรณ์ อินจันทร์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ระดับ ม.4- ม.6
246 นางสาวบุณยนุช พงษ์ดี ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการควบคุม การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ระดับ ม.4- ม.6
247 นางสาวพิมพ์ชนก จุลละนันทน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม เล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6
248 นางสาววชิราภรณ์ มหามิตร ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม เล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6
249 นางสาวมัชฌิมา เตชะคฤหะ ครู โรงเรียนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุม เล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6
250 นางสิรินุช ตุมแก้ว ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3
251 นางสาวศิริพร เมืองแก้ว ครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3
252 นางสาวสุรีย์ ไชยชนะ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
253 นางสาวบุษบง เครือวงค์ ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
254 นายพัฒนา ฟ้าแลบ ครู โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
255 นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
256 นางศศิณัฏฐ์ อินต๊ะ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เรียงความภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
257 นายนภสินธุ์ จิตรเจนจริยา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เรียงความภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
258 นางสาวเจนจิรา คำคง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
259 นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี ครู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6
260 นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม พูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6
261 นางสาวณหทัย เขาเหิน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม พูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6
262 นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้ม ครู โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ คณะกรรมการควบคุม พูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6
263 นางสาวอรุณรุ่ง สุขสำราญ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม เขียนเรียงความภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6
264 นางสาวมรกต ใจดี ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม เขียนเรียงความภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6
265 นางบุษบา อริยะคำ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการกลางและกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น
266 Mr.Koichi Oyama ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการกลางและกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น
267 นายรณชัย วรรณรัตน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการกรรมการกลางและกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น
268 นางสาวอักษร วรรณกันธา ครู โรงเรียนจักรคำคณาทร คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3
269 นายธีรัช ลอมศรี ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3
270 นางนงเยาว์ เนียมแสง ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6
271 นางสาวกฤติกา สร้างใบศรี ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6
272 นายเจนต์ ปัญจขันธ์ ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6
273 นางสาวมัทนี คิดว่อง ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6
274 นางสาวพัชรินทร์ อู่ทอง ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เรียงความภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6
275 นายทศพล ดวงจิตร ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เรียงความภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6
276 นางสาวสุธาสินี สุขวิเศษ ครู โรงเรียนพิริยาลัย คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6
277 นางพรลภัส อ่ำหงษ์ ครู โรงเรียนปัว คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6
278 นายสมผัด พรมจันทร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
279 นายอภิวัฒน์ พวงลำไย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
280 นายสมหวัง ศรีธิเลิศ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
281 นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปาง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
282 นายเฉลิมพล ปามา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
283 นายพงศกร หงษ์ระนัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
284 นายพัทธพล วงศ์วาร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
285 นายสุทธิพงษ์ โนจันทร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
286 นายกิตติภณ เพียรจริง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
287 นายวิรัตน์ ไชยสุ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
288 นางนงคราญ ยะตา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
289 นางนิตยา ทาเป๊ก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
290 นางจามจุรี พรหมเผ่า ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
291 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดหาที่พัก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
292 นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
293 นายอนุสรณ์ ระลึก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
294 นายเจษฏาวัชส์ เสียงเย็น ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
295 นางสาวสวรรยา ขวานเพชร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
296 นางสาวอีสซา เดสสิ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
297 นางสาวฉัตฑริกา นันแก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
298 นางสาวภัสราพร ก๋องติ๊บ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
299 นางสาวกนกวรรณ ณ ลำพูน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
300 นายคมกริช รักคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
301 นางสาวสาลินี เชียงชิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
302 นายโกวิทย์ วุฒิเสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
303 นางสาวราตรี ยะคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
304 นางสาวรัตนา สบายจิตร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
305 นายปิติ โกฏยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
306 นายวินัย ตาระกา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
307 นางรุจิรา เครือพันธุ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
308 นายสุวิทย์ เทพวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
309 นายเจษฏาวัชส์ เสียงเย็น ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
310 นายอนุสรณ์ ระลึก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
311 นายประภาส รวมปะระ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
312 นายพัทธพล วงศ์วาร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
313 นายวิรัตน์ ไชยสุ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
314 นายพรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
315 นางปริยากร วงศ์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
316 นางสาวนวสรณ์ นิลวรรณวีรกุล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
317 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
318 นายสงคราม ชินสงคราม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
319 นายพรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
320 นายจิรพันธ์ จันจินะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
321 นายมานพ โลหะกิจ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
322 นายสุวิทย์ เทพวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
323 นางเสาวลักษณ์ พันธ์พัฒนกุล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
324 นางพวงบุหงา สุขสอน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
325 นางศิริธร อุตโม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
326 นางสาวจิรัชยา วงค์ราษฎร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
327 นางกนกพร ชำนาญยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
328 นางสุมิตรา จันแย้ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
329 นางสาวธิติมา ใจการ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฐมพยาบาล กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
330 นางนงคราญ ยะตา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
331 นางปริยากร วงศ์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
332 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
333 นางนิตยา ทาเป๊ก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
334 นางวิลัยพร ชัยเมือง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
335 นางนงคราญ ยะตา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
336 นางสุมิตรา จันแย้ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
337 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
338 นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
339 นางดารากร จางคพิเชียร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
340 นายจรูญพงษ์ ชลสินธุ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
341 นางสาวราตรี ยะคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
342 นางสาวอีสซา เดสสิ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
343 นางสาวภัสราพร ก๋องติ๊บ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
344 นางสาวสวรรยา ขวานเพชร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
345 นางสุมิตรา จันแย้ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
346 นางอรชร ถาคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6
347 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6
348 นางจีรพา กันทา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6
349 นายจรูญพงษ์ ชลสินธุ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6
350 นางสาวอาภัทธา บุญยัง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
351 นางสาวศิโรรัตน์ เตชะแก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
352 นายคมกริช รักคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
353 นางสาวเพียงหทัย ยาวิราช ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
354 นางยอดกุศล ศรีทัน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
355 นางสาวนภาภรณ์ ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
356 นางดารารัตน์ ทิพวรรณทรัพย์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
357 นางสาวจิรัชยา วงศ์ราษฎร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
358 นางลัดดาวัลย์ นันติตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
359 นางจีรพา กันทา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
360 นางสาวธนภรณ์ อิ่นถา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
361 นางสาววชิรา สุภาสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
362 นางสาวศิโรรัตน์ เตชะแก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
363 นางสาวเพียงหทัย ยาวิราช ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
364 นายคมกริช รักคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
365 นางสุญาณี ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
366 นางรดา บัวระเพ็ชร ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
367 นายณัฐพงษ์ วงศ์วรรณ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
368 นางสาวกิตติยา จันดี ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
369 นางสาวกฤษณา จินะวงค์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
370 นายนราวุธ สมศักดิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
371 นางนุชรี ขุนน้ำ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
372 นายสังคม อินต๊ะสาร ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
373 นายสมรัตน์ ปัญโญ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
374 นายนาวิน กาวี ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
375 นายพีระพงษ์ แนวเงินดี ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
376 นายสุวัตร กุสสลานุภาพ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
377 นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
378 นางสาวเกษร เสาร์เรือน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
379 นางทัศนีย์ ชุ่มลือ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
380 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์ จินดา ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
381 นายวุฒิพงษ์ เทียมทอง ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
382 นายตาลเดี่ยว ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
383 นายนิเวศน์ หลักฐาน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.​ เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
384 นายรุ่งภพ เผ่าดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
385 นายกรวุฒิ กาวิละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
386 นายสังคม อินต๊ะสาร ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖
387 นายสมรัตน์ ปัญโญ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖
388 นายนาวิน กาวี ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖
389 นายพีระพงษ์ แนวเงินดี ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖
390 นายสุวัตร กุสสลานุภาพ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖
391 นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖
392 นางสาวเกษร เสาร์เรือน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖
393 นางทัศนีย์ ชุ่มลือ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖
394 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์ จินดา ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖
395 นายวุฒิพงษ์ เทียมทอง ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖
396 นายตาลเดี่ยว ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖
397 นายนิเวศน์ หลักฐาน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.​ เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖
398 นายรุ่งภพ เผ่าดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖
399 นายกรวุฒิ กาวิละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖
400 ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
401 นายมนต์ชัย ส้มจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
402 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต ๓๖ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
403 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
404 นางสาวพิมพ์ขวัญ เทพคำ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
405 ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
406 นายมนต์ชัย ส้มจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
407 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต ๓๖ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
408 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
409 นางสาวพิมพ์ขวัญ เทพคำ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖
410 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต ๓๖ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
411 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ​ พะเยา สพม.​เขต ๓๖ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
412 ดร. วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
413 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
414 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ​ พะเยา สพม.​เขต ๓๖ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
415 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
416 ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
417 นายอรุณ จำปาไหล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
418 นายจิรภัทร สันพูวัน นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
419 นายณราพงษ์ ปูแปง นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
420 นายพิชญุตม์ ใจวังเย็น นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
421 นายภัทราวุธ ธรรมจักร นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
422 นายนภวัต ช่วยไว้ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
423 นายประสุรพันธ์ อาจหาญ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
424 นายศิรสิทธิ์ ใจป้อง นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
425 นายเกียรติศักดิ์ ช่างปัด นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
426 นางสาวอารียา จำตาคำ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
427 นางสาวเกศราภรณ์ ใจมิภักดิ์ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
428 นายผดุงศักดิ์ จอมเตี่ยง นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
429 นายศุภกิจ นามปัญญา นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
430 นายสิรภพ สุขใจ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
431 นางสาวธนัญญา ต๋าคำ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
432 นายพชร ปวงงาม นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
433 นายณัฐวัฒน์ ก๋าวงศ์ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
434 นายทวีพงษ์ ยอดยา นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
435 นายภาณุวิชญ์ สินเปียง นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
436 นายณัฐปกรณ์ คำมูล นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
437 นายศักดินันท์ วงษ์ศีรษะ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
438 นายโสภณ ก๋าชุ่ม นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
439 นางสาวเบญจมาศ ปันสุวรรณ์ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
440 นายกีฬายุทธ ปรังเขียว นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
441 นายเจษฎา ผัดแก้ว นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
442 นายอนุชิต บุญทวี นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
443 นายพงศกร จันทร์ตะละ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
444 นายสรวิศ ใจนำปน นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
445 นายพลาธิป ปูธิปิน นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
446 นายณัฐวุฒิ บัวเพ็ชร นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
447 นายสุรพันธ์ ใจยะเลิศ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
448 นายสิทธิพล ใจมิภักดิ์ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
449 นายขจรศิลป์ สุวรรณ์วงค์ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
450 นายพชรพล ทาจุมปู นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
451 นายศุภกร มะรังษี นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
452 นายอลงกรณ์ พรมมา นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
453 นายกฤษณพงศ์ วงค์ติ๊บ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
454 นางสาวรุ่งนภา สุธรรม นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
455 นายสมชาย กุละวงค์ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
456 นายอาทิตย์ พุธโธ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร
457 นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
458 นายพงษ์สิริ บุญชื่น โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
459 นายวิชวุฒิ จีนาใหม่ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
460 นางสาวกนกกาญจน์ สุขยิ่ง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
461 นางอำพา บุญเทพ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
462 นางสายธาร เลิศทอง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
463 นายประกอบ จันทร์ทัน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
464 นางสาวสายรุ้ง เรือนกุล โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
465 นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
466 นายเดชา คำถิน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
467 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จันทพันธ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
468 นางขวัญฤดี ยะรินทร์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
469 นางสาวพัชรินทร์ภรณ์ ผลาผล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
470 นายกรธนัช มะโนเรือง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
471 นางสาวออรญา ไชยชิน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
472 นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
473 นางสาวนัฐทิชา เผ่ากันทะ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
474 นางอิสรา ทองรุ่ง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
475 นางสาวภัทราพร ขันธ์รัตน์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
476 นางธีราภรณ์ วงค์ฟูฟาน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
477 นางสาวชลธิชา อินต๊ะสาร โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
478 นายวิโรจน์ โรยสูงเนิน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
479 นายสมชาย เอื่ยมละมัย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
480 นางชัชฎาพร ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
481 นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
482 นายคมสันต์ ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
483 นางสาวสายธาร มิ่งขวัญ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
484 นางกรรณิการ์ มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
485 นายอภิชาติ มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
486 นายยุทธนา มาลีพัตร์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
487 นางสาวจีรพรรณ แซ่ใจ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
488 นางกชกานต์ ดอนศรีแก้ว ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
489 นายทรงศักดิ์ สาลี ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
490 นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
491 นางสาววิภาดา เมืองวงศ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
492 นางสมพร บุตรศรี ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
493 นางพรรณี วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
494 นางสาวจินตนา วิยานัน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
495 นางสาวภาวิณี แสนจิตต์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
496 นางสิริจันทร์ ปรังการ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
497 นายวิชาญ ปรังการ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
498 นางวันเพ็ญ สุภกา ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
499 นางสาวพัณณิกา ใจรักษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
500 นางสาวจิตราภรณ์ คำผา ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
501 นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชร ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
502 นางสาวธนัชชา แก้วเทพ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
503 นางอำพา ไชยภาพ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
504 นางวิภาพร สุจชารี ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
505 นางสาววันดา วิลัย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
506 นางวริญา มหาลาภก่อเกียรติ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
507 นางสาวกุหลาบ บุญเรือง โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
508 นางนิภาภรณ์ ปุณณพิชชา ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
509 นางนงนุช ศิริธรรม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
510 นายพัฒนา ฟ้าแลบ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
511 นางสาวสุรีรัตน์ ลาบุตรดี โรงเรียนขุนควรวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
512 นายศราวุธ ด่านศิริชัยสวัสดิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
513 นายศราวุธ ด่านศิริชัยสวัสดิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
514 นางรัตนารีตา ดำรงค์ไทย ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
515 ว่าที่ร.ต.วชิรวิชญ์ บุญทา โรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
516 นางกรวิการ์ สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
517 นางสาวอรอุมา ไชยชิน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
518 นางสาวพจนารถ อ่อนเขียว ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
519 นางสาวกมลลักษณ์ มณีจันทร์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
520 นายอิทธิพล อินดำรงค์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
521 นางสาววัชราภรณ์ เต็มใจ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
522 นายเดชา ไชยกุล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
523 นางสายหยุด ไชยยนต์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
524 นายสุขเกษม นนตะภาพ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
525 นางธัญฐิติ เกตุอ๊อด ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
526 นางอรชพร อะทะเทพ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
527 นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
528 นายธงชัย นิติวรรัตน์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
529 นางระพีพรรณ ฉิมอุปละ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
530 นายพิทักษ์ สบบง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
531 นางสุพรรษา ปันต๊ะ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
532 นางสายหยุด ไชยยนต์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัวและตรวจเอกสารหลักฐาน การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
533 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
534 นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
535 นายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
536 นางประภาภรณ์ วงค์แพทย์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
537 นางวิลาวัลย์ ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
538 นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
539 นายเมือง ก๋าคำ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
540 นางสาววันดา วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
541 นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
542 นางกรรณิกา รัถยาธรรมกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
543 นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
544 นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
545 นายสิรินาวิน กาละจิตร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
546 นางทัศนีย์ พุทธเมฆ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
547 นางนงลักษณ์ ทาเขียว ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
548 นางสาวรัชนีกร นำชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
549 นายวิทยา สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
550 นางจงจิตร สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
551 นางบานเย็น พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
552 นางฐิติญา ฐานันตะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
553 นางนวลนิตย์ พูลชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
554 นายวสันต์ แก้วสา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
555 นางกรรณิกา พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
556 นางจริยาภรณ์ พุทธษร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
557 นางวาสนา ปัญสุวรรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
558 นางสาวนุจรี วาระนัง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
559 นางเพียรผจง บัณฑิตสมบูรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
560 นางชลนิภา แสงภักดี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
561 นางนวลปราง ก๋าใจ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
562 นายนิพนธ์ สมวัน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
563 นายเจนต์ ปัญจขันธ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
564 นายสมชาติ สุโพธิ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
565 นางสุพิน ปวงศิริ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
566 นางจุรีภรณ์ อุตะมะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
567 นางนิยดา กาไชย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
568 นางสาวกุลธิดา สุขสำราญ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
569 นางรชยา ทาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
570 นางสาวบุษบง เครือวงค์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
571 นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงค์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
572 นายนิรันดร์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
573 นายมงคล แพ่งประสิทธิ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
574 นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
575 นางตุลาพร แสนธิ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
576 นายบรรจบ พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
577 นายวสันต์ นาขยัน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
578 นางสาวฟองเพียร ใจติ๊บ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
579 นางสาวภณิดา อุทธโยธา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
580 นางสาวหญิงสินีย์ อินสุขิน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
581 นางกรอบแก้ว ทักษิณ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
582 นายสิทธิ อภิชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
583 นางพรสาย ศรีตระกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
584 นายปรีชา ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
585 นางมยุรี ปนยะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
586 นางสาวคริษฐา เผ่าปินตา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
587 นางอรพิน ปันสุวรรณ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
588 นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
589 นางนุสรา ปัญญานะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
590 นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
591 นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
592 นายชัยพร เกตุพิชัย พนักงานราชการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
593 นางสายพิน อุปะละ พนักงานราชการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
594 นางสุพรรษา ใจบุญ พนักงานราชการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
595 นายกิตติ สุขศรีราษฎร์ พนักงานราชการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
596 นางศิรินันท์ นุกาศ พนักงานราชการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
597 นายศิวะกร แผ่นทอง พนักงานราชการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
598 นางกฤษดาภรณ์ งามจิตสากล บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
599 นายณฐกร ขุ่ยคำ บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
600 นายธนากร คำชมภู บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
601 นางณิชกานต์ มั่งมา บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
602 นายธราวุธ จันถนอม บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
603 นายบรรเจิด คำก๋อง บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
604 นางสาวณัฏฐธิดา เกตุพิชัย บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
605 นางสุพรรษา ปันต๊ะ บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
606 นายนิรัญ จันทร์ถนอม บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
607 นายมงคล มั่งมา บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
608 นางสาวโสภาพรรณ ใจวุฒิ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
609 นางสาวอมลวรรณ ห้าวหาญ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
610 นางสาวธาวัลย์ หม่องน้อย นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
611 นายกิตติพงษ์ สีโลปา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
612 นางสาวณัฐชยา สุริยะ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
613 นายศราวุธ ใจยะสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
614 นางสาวสุนิสา โยธา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
615 นางสาวนิรมล คำอ่อน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
616 นางสาวสุพัตรา ดวงปัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
617 นางสาวพัทธ์ธีรา กิจตาวงค์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
618 นางสาวณัฐริกานต์ สมเป็ง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
619 นายเอกชัย ทาปั๋น นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
620 นายวรุตม์ บุญเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
621 นางสาวปิ่นอนงค์ มูลมั่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
622 นางสาวจุฑาภรณ์ แสนมา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
623 นายณัฐนันท์ วุฒิคุณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
624 นายกฤษณ์ชัย ปรังเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
625 นายวชิรวิทย์ สีเสน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
626 นายสมรรถชัย อามาตย์ นักศึกษาสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
627 นายสมศักดิ์ โกสาวัง บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
628 นายสมศักดิ์ คำแลง บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
629 นายวัฒนา ชาเนตร บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
630 นายสุขสันต์ หนูใจ บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
631 นางดวงพร ไชยบาล บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
632 นางสาวทิพย์ญารินดา เป็งบังวรรณ์ บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
633 นางบัวผัด คำอ้าย บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
634 นางบัวผัด ใจติ๊บ บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
635 นางผ่าน เครื่องสนุก บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
636 นางนวล ปงลังกา บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
637 นายมี ธรรมไชย บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
638 นายฐิติกร โภชน์เจริญ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
639 นายนัฐชรินทร์ ทาจุมปู นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
640 นายพุฒิชัย ไฝเครือ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
641 นายกรวิชญ์ ปิงวงค์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
642 นายสุรวิชญ์ สายวงค์เคียน นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
643 นางสาวจิรัชยา หล้าแก้ว นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
644 นางสาวจุฑาทิพย์ อภิวงค์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
645 นางสาวเจนจิรา กัณจะณะ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
646 นางสาวธิดารัตน์ สีใจสุ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
647 นางสาวปิยธิดา ใจจม นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
648 นางสาวนันทิตา อินแก้วมูล นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
649 นางสาวภคไมย มะโนใจ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
650 นางสาวจรัสศรี ใจประการ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
651 นางสาวรัชฎาภรณ์ ธิลาใจ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
652 นางสาวศิริวรรณ ใจยสุข นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
653 นางสาวกนกพร ปิงวงค์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
654 นางสาวปรัชญาภรณ์ วงค์เครือใจ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
655 นางสาวจุฑามาศ มูลทอง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
656 นางสาวอรวรรณ เกิดน้อย นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
657 นายนนทวัฒน์ อองกุลนะ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
658 นายนิคม เหลือจาด นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
659 นางสาวปภาวดี พันขอ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
660 นางสาวชุติมา มัชฌเวทย์ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
661 นายก่อสกุล วิลังคะ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
662 นางสาวพรรณกาญจน์ พวงมาลา นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
663 นางสาวกาญจนาพร กุลกิจ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
664 นายนันทวัฒน์ ก๋าเครื่อง นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
665 นางสาวนิโลบล ทีสุ่ม นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
666 นางสาวธมลวรรณ เมืองวงค์ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
667 นางสาวพรภิรมย์ พรหมเผ่า นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
668 นางสาวธิรานุช เนื่องนิตย์ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
669 นางสาวกมลวรรณ สุเภากิจ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
670 นางสาวชนิดา ผ่องแผ้ว นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
671 นางสาวสุดารัตน์ อภัย นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานทักษะภาษาไทย
672 นายณัฐวรา จิตตางกูร นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
673 นางสาวพิชญาภา รักชาติ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
674 นางสาวกานต์สินี ก้อนคำ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
675 นางสาวสมัชญา งานดี นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
676 นางสาวปภาวรินทร์ ผ่องอำไพ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
677 นางสาวธันย์ชนก ชัยลังกา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
678 นางสาวศิริลักษณ์ มิสธรรม นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
679 นางสาวสุชัญญา วงค์ปัญญา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
680 นางสาวพัณณิตา โมมณี นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
681 นางสาวสุรีพร รับแสง นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
682 นายธนภณ บุญจิตธรรม นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
683 นายวงศธร ขัดเป็ง นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
684 นายกฤษพงศ์ เขื่อนวัง นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
685 นางสาวอัญชิสา แก้วเทพ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
686 นายณัฐดนัย ชัยมณีวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
687 นายวิชชากร ดูดี นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
688 นายกิตตทัต พงษ์พนัศ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
689 นางสาวศุภสุดา จงประสิทธิ์กุล นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
690 นางสาวเบญญภา บุญวงค์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
691 นายเดชาวัต ยะใจ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
692 นางสาวทิพย์เกสร บุญเรือง นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
693 นางสาวมลฤดี มาลัย นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
694 นางสาวนฤมล วงไชย์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
695 นางสาวณัฐชนก คนงาน นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
696 นางสาวพนิดา คำลือ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
697 นางสาวธนภร ทองเสงี่ยม นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
698 นางสาวพรรณวษา ใฝ่ใจ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
699 นางสาวจิรภิญญา การเร็ว นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
700 นางสาวณฐมน แสนใส นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
701 นางสาวชาณิฏิ จดจำ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
702 นางสาวณัฐนันท์ บุญประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
703 นางสาวนภรัตน์ สุยะเพี้ยง นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
704 นางสาวญาณิศา วงศ์ไชย นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
705 นายเดชสิริ เรือนมูล นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
706 นายพันธพันธ์ ฟองคำ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
707 นายกิตติธร เผ่าเครื่อง นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
708 นายศุภกร วังคำฟู นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
709 นายสุริเนตร วงศ์บุตร นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
710 นางสาวจุฬาลักษณ์ สกุลรักษ์เกียรติ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
711 นางสาวสรินทิพย์ ทองจักร นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
712 นายกิตติพศ ทิพย์รัตน์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
713 นางสาวพิมตะวัน โกศิลป์สุข นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
714 นางสาวจุฑานาถ ธรรมสาร นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
715 นางสาวประภัสสร ทัตธนประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
716 นายธราเทพ ประชุมของ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
717 นายธนกฤต มีพฤกษ์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
718 นายพงศกร โตสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
719 นายปริทัศน์ เผ่าตัน นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
720 นางสาวปวิตรา ทารักษ์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
721 นางสาวพัชรธิดา บุญเลิศ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
722 นางสาวอนุสรา ฉลานคำ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
723 นางสาวไพลิน มหาไทย นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
724 นางสาวพรพิชชา เชื้อหาญ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
725 นางสาวอรนภา ผันอากาศ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
726 นายไชยรัตน์ สุติบุตร์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
727 นายพรชัย วงศ์สุวคันธ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการ ฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
728 นายพร้อมเพรียง พูลผล ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
729 นายพยุง ผัดวงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
730 นายอดิศร สุธรรม นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
731 นายศุภฤกษ์ เหมือนนิ่ม นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
732 นางอมรศรี แรกข้าว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
733 นางสาวสุภาวดี สีทา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
734 นางสาวพัชรี วาเพ็ชร ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
735 นางสาวปาริชาติ อินต๊ะรักษา ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
736 นางสาวเจนจิรา สมเต็ม เจ้าหน้าที่สารบรรณโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
737 นางสาวรัชฏา สมเต็ม เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
738 นางสาววาทินี เต็มสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่สารบรรณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
739 นางสาวเขมินทรา สุริโยทัย เจ้าหน้าที่สารบรรณ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
740 นางสาวภาสารัตน์ จักรเขียว เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
741 นายไชยรัตน์ สุติบุตร์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ
742 ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ
743 นายปัณณ์ ปัญโญใหญ่ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ
744 นายแอ๊ด ชาวน่าน ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ
745 นายสุปรีชา สูงสกุล ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ
746 นางสาวณัฐจิรา ก๋าใจ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ
747 นายพิทักษ์พงษ์ เต็มใจ พนักงานราชการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ
748 นายรฐนน เผ่ากันทะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ
749 นายสุดเฉลิม อ่อนเปี่ยม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
750 นางสาวกุหลาบ บุญเรือง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
751 นายธนภัทร กิ่งก้าน ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
752 ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
753 นายวิชยา ทำดี ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
754 นางสุภาภัค สมศักดิ์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
755 นางสมพร บุตรศรี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
756 นางพรรณี วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
757 นางสายหยุด ไชยยนต์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
758 นางกรณ์วิการ์ สมฤทธิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
759 นางสาวนัฐทิชา เผ่ากันทะ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
760 นายพรชัย วงศ์สุวคันธ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษ
761 นายจักรพงศ์ บุญธรรม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
762 นางอมรศรี แรกข้าว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
763 นางสาวสุภาวดี สีทา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะสุขศึกษาและพลศึกษา
764 นายธนภัทร กิ่งก้าน ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ
765 นายปวิชญา วงศ์เรือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ
766 นางสาวศิริพร เมืองแก้ว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ
767 นายไชยรัตน์ สุติบุตร์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
768 นายสุรสิทธิ์ คงมั่น ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
769 นายกฤตภาส ใสคำฟู ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ
770 นางสาวบุษยมาศ บุตรทุมพันธ์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
771 นางสาวกมลลักษณ์ นาแพร่ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
772 นางสาวจันทิมา แสงทอง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
773 นายสาวจิราพัชร ขัดทาน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
774 นางสาวพาฝัน จอมสังข์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
775 นางสาวเบญจพร บุตรแก้ว นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร
776 นายธนัท อัศวมงคล นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
777 นายเมธพนธ์ พรินทรากุล นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
778 นายทรงศักดิ์ แซ่ย่าง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
779 นายศักดิ์ดา ประจิตร นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
780 นายณัฐดนัย ไชยเจริญ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
781 นายธีรศักดิ์ อินไชย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
782 นายณัฐภัทร เสมอใจ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
783 นายภูเบศร์ กันยานะ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
784 นายอลงกรณ์ เลิศฤทธิ์ปัญญากุล นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
785 นายฐปนกร จันทราช นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
786 นายณัชชา ใจยินดี นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
787 นายนพรุจ ทะนะวงค์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
788 นายพีรพัฒน์ ชัยรินทร์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
789 นายธีระพัฒน์ คำมาปัน นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
790 นายภูริษ วรรณโกฏิ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
791 นายรัชชานนท์ อินต๊ะศิลป์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
792 นายสุภชัย เเสงศรีจันทร์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
793 นายณัฐภัทร อาจอำนวย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
794 นางสาวกนกรัตน์ มณีทิพย์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
795 นางสาวกุลปริยา มัชชะ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
796 นางสาวจิดาภา ไชยสถาน นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
797 นางสาวชิโอริ คูรีฮาระ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
798 นางสาวปภัสรา ระวิโสด นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
799 นางสาววรรณรดา จันต๊ะคาด นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
800 นางสาววิชยดา ใจคำ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
801 นางสาวอภิชญา รวมจิตร นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
802 นางสาวอลิตา พิมาน นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
803 นางสาวปภาวี สนม นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
804 นางสาวศิรทิพย์ เอกธราเตชะพันธ์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
805 นางสาวสวรรยา สอนเล็ก นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
806 นางสาวธมลวรรณ เสมานุสรณ์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
807 นางสาวนันทิชา ศูนย์กลาง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
808 นางสาวฐายินี แสงแก้ว นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
809 นางสาวเบญญา โงมขุนทด นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
810 นางสาวพันธิตรา ลือชา นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
811 นางสาวภัทรวดี ฟักแก้ว นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
812 เด็กชายรัฐศักดิ์ อริยะกอง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
813 นายชญานนท์ ไชยแก้ว นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
814 นายกฤตภาส ใจยะเลิศ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
815 นายการัณยภาส มุงคุณคำชาว นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
816 นายคมชาญ ฉิมดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
817 นายเชนทร์ เชาว์ถาวร นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
818 นายภาณุพงศ์ พลชัย นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
819 นางสาวนุชราพร โออิ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
820 นางสาวลักขณา สุทธสม นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
821 นายสุทัศน์ บุญเลิศ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
822 นางกนกพร ชำนาญยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
823 นางสาวกนกวรรณ ณ ลำพูน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
824 นางจามจุรี พรหมเผ่า ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
825 นายประภาส รวมปะระ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
826 นางนิตยา ทาเป๊ก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
827 นางสาวจิรัชยา วงศ์ราษฎร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
828 นายเจษฏาวัชส์ เสียงเย็น ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ และ 3 มิติ
829 นายอนุสรณ์ ระลึก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ และ 3 มิติ
830 นายพัทธพล วงศ์วาร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ
831 นางสาวฉัตฑริกา นันแก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ
832 นางสุญาณี ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
833 นางสาวอาภัทธา บุญยัง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
834 นายพรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
835 นายสุวิทย์ เทพวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
836 นางลัดดาวัลย์ นันติตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
837 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
838 นางสาวสวรรยา ขวานเพชร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
839 นางดารากร จางคพิเชียร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
840 นางสาวพรรณวษา วงศ์ยะ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
841 นายปณิธาน เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
842 นายเปลวตะวัน สั่งการ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
843 นางสาววริศรา ต๊ะสุภา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
844 นางสาวเมธาพร ฟักน่วม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
845 นายนิธิราชย์ ตาวงค์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
846 นายกฤตภาส แก้วมูล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
847 นางสาวสิรภัทร เรือนกุล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
848 นางสาวมณีรัตน์ อุ่งเกษ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
849 นางสาวภัคจิรา โสมณาวัฒน์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
850 นางสาวปรายฟ้า หมื่นพิชิต โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
851 นายจักรภัทร เจริญ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
852 นายณัฐพงษ์ มิ่งขวัญ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
853 นายอิทธิกรณ์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
854 นายจิรเมธ สิทธิ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
855 นายกฤษฎาพงศ์ ฝาวดี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
856 นายอาภากร ทัพทะมาตย์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
857 นายกฤตพรต ธิบูลย์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
858 นายสรทิน มาไกล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
859 นายพงศกร กิตติพงศานุกุล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
860 นายกิตติพงศ์ อัมพุธ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
861 นายปรวัฒน์ สุยะราช โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
862 นายธีรพัฒน์ หล้าสุก โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
863 นางสาวสุชานาถ เผ่าตัน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
864 นางสาวอนัญญา ทองมะไฟ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
865 นางสาวธัญลักษณ์ ฉอสันเทียะ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
866 นางสาวสายนที เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
867 นางสาวออมฤทัย มูลเครือคำ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
868 นายภาคภูมิ นามวงศ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
869 นายธนกร สุขสำราญ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
870 นายทัตพงศ์ อิ่นคำ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
871 นายกิตติณัฐ ศรีบัวบาน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
872 นายกฤศกร หน่อคำ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
873 นายกรกช สริรัตน์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
874 นายกันตภณ ชื่นสิน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
875 นายพงศกร เพ็ชรชัยสร โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
876 นายจารุวิทย์ ปวงงาม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
877 นายสรศักดิ์ ธิมา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
878 นายอาชวิน อินต๊ะสุวรรณ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
879 นายยศพัทธ์ จันทร์งาม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
880 นายพีรพัฒน์ พวงมะณี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
881 นายณัฐสิทธิ์ อินเที่ยง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
882 นายพงศธร อัมพุธ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
883 นายอัครเดช มะลิวัลย์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
884 นายธนภัทร สุดสวาทดิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
885 นางสาวฐิติมา จันต๊ะยศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
886 นายผไทกิจ เครือบุญ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
887 นายธีรภัทร ติปยานนท์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
888 นายกิตติพงษ์ ศรีพรหม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
889 นายเอกลักษณ์ ลิดกลิน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
890 นายปิยะวัฒน์ ทาทอง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
891 นางสาวพรชิตา เรือนสอน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
892 นางสาวปริยากร มากสุข โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
893 นางสาวกรรณิการ์ สักลอ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
894 นายไทชิ คาซุกา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
895 นายอภิสิทธิ์ สมจิตร์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
896 นายฐิติพงศ์ ทารักษ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
897 นางสาววริศรา ปักษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
898 นายทศพล ศรีวิชัย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
899 นายธนโชติ เรือนสอน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
900 นายจักรพงษ์ บัวนาค โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
901 นายวาทิมทร์ สมศรี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
902 นายวุฒิภัทร โภชงาม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
903 นายอนุมัติ ปวงคำตัน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
904 นางสาวศิริวรรณ เทสมุทร์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
905 นางสาวจุรีรัตน์ อินต๊ะวิเศษ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
906 นายอุดมรัตน์ วันจันทร์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
907 นายณัฐวุฒิ เรือนกูล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
908 นายลภัส นิลาพันธ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
909 นายเจริญ ทองอินทร์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
910 นางสาวเบญญทิพย์ ดำรงค์ไทย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
911 นางสาวพัชรี นามเมือง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
912 เด็กชายศุภวิชญ์ เรือนสอน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
913 เด็กชายวิทยา ยวงคำ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
914 นางสาวกัญญาพัชร คำเผ่า โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
915 นางสาวพิมพ์มาดา อินทนิล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
916 นางสาวชุตินันท์ ปินใจ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
917 นายคณิสร ปิมแปง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
918 เด็กชายศุภกิตติ์ กิจตะวงค์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
919 นางสาวณัฐนิชา ไชยสิทธิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
920 นางสาวรมย์นลิน เจนใจ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
921 นางสาววชิราภรณ์ ช้างประโคน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
922 นางสาวบัญฑิตา ทายะ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
923 นายมินธาดา บรรจง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
924 นายพงษ์ภิสิทธิ์ มณีปกรณ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
925 นายสุทธิพงษ์ คำแก้ว โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
926 นางสาววินัสรา ทะนุ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
927 นายฐปนนท์ ใบอุบล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
928 นายสุรดิษ แคล่วคล่อง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
929 นางสาวปุญญพัฒน์ ลุหาเกตุ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
930 นางสาวธมนวรรณ กิจสิงห์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
931 นายณัฐกานต์ สวยงาม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
932 นางสาวยุวดี เตรียมพิชิต โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
933 นายสวิตต์ วิรามสมบัติกุล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
934 นายภัทรพงศ์ หงษ์หิน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
935 นายณัฐวุฒิ เนมีย์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
936 นางสาววชิรญา อินตา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
937 นางสาวชนาพร ศรีใจอินทร์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
938 นางสาวธนาวรรณ ชมวงค์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
939 นางสาวจารุวรรณ ยาสมุทร โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
940 นางสาวธนิษฐา ไขยมงคล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
941 นางสาวลีนา แช่ว่าง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
942 นางสาววรัญญา มหายศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
943 นางสาวชิติยาภรณ์ เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
944 นางสาวนวพร วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
945 นางสาวนวพร นามปน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
946 นางสาวนิชธาวัลย์ ใจดี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
947 นางสาวพรสวรรค์ ไชยมงคล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
948 นางสาวพินิดา ไชยวงศ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
949 นางสาวชุดาภรณ์ วงศ์ไชย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
950 นางสาวศศิธร มานัสสา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
951 นางสาวมินตรา สุกัลทะ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
952 นายวรนัฐย์ เมืองชื่น โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
953 นางสาวพิมพ์ชนก กาศเมฆ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
954 นางสาวปรียาภรณ์ นันทะชาติ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
955 นางสาวรัญญา ทองดี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
956 นางสาวนฤมล ใสสม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
957 นางสาวสุภาภรณ์ มะโนวงค์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
958 นางสาวปัทมวรรณ วงศ์ษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
959 นางสาวพิมพกา พร้อมสุข โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
960 นางสาวเนตรชนก แก่นจันทร์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
961 นายชาคริต บุญธรรม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
962 นายไชยวัฒน์ อดทน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
963 นายบุรินทร์ แสนคำ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
964 นางสาวณัฐกานต์ ด้วงเคน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
965 นางสาวเพ็ญพิชชา ไชยทิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
966 นางสาวสุมิตรา สมศรี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
967 นางสาวอลิสรา นามวงศ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
968 นางสาวรุจิรดา มณี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
969 นางสาวปรารถนา สะเภาคำ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
970 นางสาวณัฐรุจา คิดถึงคุณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
971 เด็กหญิงเจนสุดา บุญธรรม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
972 นางสาวปานิศา เทพวงค์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
973 เด็กหญิงธันยาพร ธรรมสัตย์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
974 นางสาวธัญพิชชา บุญยัง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
975 นางสาวกัญญภา เกษมสัวัสดิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
976 นางสาวภัทรนันท์ สุตันคำ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
977 นางสาวภัทรนันท์ สุตันคำ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
978 นางสาวธิดารัตน์ สุยะตา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
979 นางสาวณัชนก สมศรี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
980 นายไดซึเกะ ซาคาอิ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
981 นางสาวศศิวิมล จันน้ำสะ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
982 นางสาวพัชราภรณ์ ดวงแก้ว โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
983 นางสาวอริศรา สมศรี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
984 นางสาวสิริธร เรือนสอน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
985 นางสาวกนกนภา ธรรมปัญญา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
986 นางสาววชิราภินันท์ วิลาชัย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
987 นางสาวเสาวนีย์ ธิตา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
988 นางสาวสุภารัตน์ หาญป้อ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
989 นางสาววีรพร ผลพัฒนกุล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
990 นางสาวเก็จลิษา บูรณะผลิน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
991 นางสาวปริญญา ไชยลังกา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
992 นายนภดล กรรมกร โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
993 นายชัชกานต์ รุ่งสาง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
994 นางสาวนิชนันท์ สมศรี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
995 นายธรรมกร ฟักทอง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
996 นายชยานันท์ จักรจุ่ม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
997 นางสาวกัญญาพัชร นามเมือง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
998 นางสาวรัชนี สมศรี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
999 นางสาวกาญจนาภรณ์ บุญลาภัง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1000 นางสาวรัชฎาพร ฟองคำ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1001 นางสาวบุณยานุช ไชยวุฒิ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1002 นางสาวจุฑามาศ ถิ่นถา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1003 นางสาวพิราวรรณ จันทร์ขาว โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1004 นายอภิสิทธิ์ โชติศุภฤกษ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1005 นางสาวเบญจวรรณ หน่อคำ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1006 นายจักรกรินทร์ จันทะวัง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1007 นายพงศกร พงษ์ลังกา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1008 นางสาวปนัดดา เผ่าต๊ะใจ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1009 นางสาวเปรมวดี ศรีปัญญา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1010 นางสาวพรรณธิภา วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1011 นางสาววราชนก เผ่าเต็ม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1012 นางสาววิภาวิณี วิลาชัย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1013 นางสาวปวีณา ฟองแก้ว โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1014 นางสาวนาศตายา สุวรรณมหาวงศ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1015 นายณัฐสิทธิ์ ถาเปียง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1016 นางสาวจิดาภา วงษ์เสนา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1017 นางสาวดารินทร์ วีระชัย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1018 นางสาววิลาวัณย์ เป็นพนัสสัก โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1019 นางสาวจารุวรรณ เงินเย็น โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1020 นางสาวสิริพร วงค์ขัติย์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1021 นายธีรภัทร เรือนสอน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1022 นายโอบนิธิ ธะรงค์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1023 นางสาวกมลชนก คำมาเร็ว โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1024 นางสาวกัลยาณี สายบัว โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1025 นายศักรินทร์ ไชยปัญญา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1026 นายจักริน ใจดี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1027 นายเนวิน ลำภู โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1028 นายปัณณทัต กองตัน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1029 นายมินทาดา ทับผดุง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1030 นางสาววริศรา นามวงค์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1031 นางสาวปณิสรา นันตา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1032 นางสาวสุภาวดี วรรณา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1033 นางสาวกมลลักษณ์ เทพนาลัย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1034 นางสาวธิดารัตน์ อำไพ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1035 นางสาวกีรศยาณัณญ์ เขื่อนแก้ว โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1036 นางสาวมณีรัตน์ อำไพ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1037 นางสาวสุดารัตน์ ไชยทิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1038 นางสาวสุพรรษา จิตรติภิญโญ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1039 นางสาวพัชรวลัย ใจกล้า โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1040 นางสาวนิรนิล ชวะลิตร โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1041 นางสาวสาริณี ชุมภูอินทร์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1042 นางสาวอนิตยา สิงหเสนา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1043 นางสาวสุพัตรา รื่นรมย์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1044 นายณัฐสิทธิ์ เทียมทอง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1045 นายกิตติพันธุ์ แย้มสงวนศักดิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1046 นายภูวดินทร์ สมศรี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1047 นายนาวิน อินตาวิน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1048 นายณัฐพนธ์ ไชยวงค์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1049 นายจักรกรินทร์ จันทะวัง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นักเรียนจิตอาสาร่วมดำเนินงานจัดการแข่งขัน
1050 นางมลธิลา สุริยะไชย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการการเงิน (เรียนรวม)
1051 นางชัชฏาพร ปัญญา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการการเงิน (เรียนรวม)
1052 นางสาวจารุณี ขันใจ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการการเงิน (เรียนรวม)
1053 นางสาวศิริรทร์วรรณ พันธ์วงศ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการการเงิน (เรียนรวม)
1054 นางสาวพจนารถ อ่อนเขียว โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการการเงิน (เรียนรวม)
1055 นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรายงานผลการประกวดแข่งขันทางโปรแกรมการแข่งขัน นักเรียนเรียนรวม
1056 นายกรธนัช มะโนเรือง โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย เรียนรวม
1057 นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย เรียนรวม
1058 นางวิไล พรหมขัติแก้ว โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ประธานกรรมการกลาง เรียนรวม
1059 นางปทิตตา อนันต์กรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการกลาง เรียนรวม
1060 นางพิชญา เทพไหว โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการกลาง เรียนรวม
1061 นายพิรญชิต บุญนัด โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการกลาง เรียนรวม
1062 นางรำเพย คำแดงดี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการกลาง เรียนรวม
1063 นายเจษฎากร วังวิเศษ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1064 นายปณัยกานต์ ธีรธรรมปัญญา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1065 นางสาวชลธิฌา หล้าอินเชื้อ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1066 นายทรงเสถียร กุละวงค์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1067 นางสาวพาพันธ์ ศรีรมย์รื่น นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1068 นางสาวปุณยนุช หมั่นค้า นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1069 เด็กหญิงปวริศา วงค์แพทย์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1070 เด็กหญิงนิชา สอนวงค์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1071 เด็กหญิงสุกัญญา จ๋าวตะกูล นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1072 นางสาวศิบุญตรัตน์ พ่วงมาลี นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1073 นางสาวอรวรรณ เศรษฐอัครเบญจา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1074 นางสาววิชญาดา อนุมาวัฒนากุล นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1075 เด็กชายเอกณัฐ ศิริวัฒนา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1076 เด็กชายดนุรุจ สมฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1077 เด็กชายศุภกิจ บุญสุข นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1078 เด็กหญิงพัทธนันท์ บัวเทศ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1079 เด็กหญิงอัฉดา เรื่อนคำ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1080 เด็กชายภควันต์ ฝันถึงภูมิ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1081 เด็กหญิงนริศรา คำมาเร็ว นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1082 เด็กหญิงศุภวรรณ ฝีปากเพราะ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1083 นางสาวเกศไพรินทร์ มณีวงศ์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1084 นางสาวญาณีนาถ เงินเย็น นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1085 นางสาวฉัตรธิดา พรหมสาร นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1086 นางสาวธัญญารัตน์ นามวงศ์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1087 นายอภิวิชธ์ รัตนเครือคำปั่น นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1088 นายกิตติศักดิ์ บัวเรียง นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1089 นายพงศ์พิสิฏฐ์ ศรีพรหม นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1090 นายรัตนตรัย ไชยพรหม นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1091 นายถิรวุฒิ คำอ้าย นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1092 นายตารุเดช ดวงตา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1093 นายปฐวี นาคอินทร์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1094 นายพัทธกานต์ ทะจินะ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1095 นายจีราวัฒน์ เอื้อประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1096 นายนันทวัฒน์ คำจันทร์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1097 นายธนบดินทร์ สารข้าว นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1098 นางสาวกัลยารัตน์ ใจมิภักดิ์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1099 นางสาวพัทริยา สามสี นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1100 นางสาวเมธาพร สิงห์แก้ว นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1101 นางสาวชลิตา รุ่งเรือง นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1102 นางสาวกาญจนา ใจกว้าง นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1103 เด็กชายภัทราวุธ เรียบร้อย นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1104 เด็กชายอิทธิเชษฐ์ เมืองวงค์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1105 เด็กชายรัชชากร ธุระเศรษฐ์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1106 เด็กชายอิศรานุวัฒน์ เร่งมา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1107 เด็กชายธีระพัมน์ คนสม นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1108 นางสาวพรรณวรินทร์ บุญเสาร์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1109 นางสาวทิพย์วรรณ ใหญ่วงศ์ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1110 นายจักรภัทร วงศ์ถา นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1111 นายสมหมาย ดูเหมา ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1112 นางสาววัลยา นาสาร ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1113 นายสมหมาย ดูเหมา ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1114 นางสาววัลยา นาสาร ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1115 นางอัสมากรณ์ เกตุวีระพงศ์ ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1116 นายวัฒนา คำจ้อย ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1117 นางอัสมากรณ์ เกตุวีระพงศ์ ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1118 นายวัฒนา คำจ้อย ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1119 นายวงศพัทธ์ วังวล ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1120 นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1121 นายวงศพัทธ์ วังวล ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1122 นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1123 นางณัฐชาภร วรรณทอง ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1124 นางสาวจาระเนตร์ สุดสม ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1125 นางณัฐชาภร วรรณทอง ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1126 นางสาวจาระเนตร์ สุดสม ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1127 นายเฉลียว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1128 นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1129 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1130 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1131 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1132 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1133 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1134 นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1135 นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1136 นายวิจิตร วงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1137 นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1138 นายจาตุรนต์ เครือสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1139 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1140 นายจาตุรนต์ เครือสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1141 นางวรรณธนี มั่งคั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1142 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1143 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
1144 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1145 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการอำนวยการ
1146 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1147 นางสายฝน กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1148 นางปนัดดา วิไลรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1149 นางวินนา เทพคำ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1150 นายรงณ์ชัย สืบแสน ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1151 นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1152 นางภัคจิรา สารทอง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1153 นางเอมอร กาศสกุล ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1154 นางสาวจิรพร ใจยืน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการอำนวยการ
1155 นางสาวกัณชลิฎา จันทีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1156 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1157 นางธาราจันทร์ สินธุพรหม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1158 นางวรรณธนี มั่งคั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1159 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1160 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1161 นางวิจิตรา ทาทอง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1162 นางอัศนีย์พร มังคลาด ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1163 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1164 นายผล ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1165 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการอำนวยการ
1166 นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1167 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 คณะกรรมการอำนวยการ
1168 นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1169 นายเฉลียว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1170 นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1171 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1172 นายเสน่ห์ ชัยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
1173 นายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1174 ว่าที่ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1175 นายบรรจบ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1176 นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1177 ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1178 นางวิจิตรา ทาทอง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1179 นางอัศนีย์พร มังคลาด ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1180 นางนงคราญ ยะตา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1181 นางสุมิตรา จันแย้ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1182 นางวิลัยพร ชัยเมือง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1183 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1184 นายธนภัทร กิ่งก้าน ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1185 นางวรีรัตน์ เสธา ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
1186 นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ
1187 นางพวงบุหงา สุขสอน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ
1188 นายทรงกิจ บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ
1189 นายทรงกิจ บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ
1190 นางสาวพนิดา ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
1191 นางอารีรัตน์ นาแพร่ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
1192 นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
1193 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
1194 นายพิภพ ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
1195 นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
1196 นายกฤษฎ์ กาบทุม ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
1197 นายนราวุธ สมศักดิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
1198 นายนราวุธ สมศักดิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
1199 นางอมรศรี แรกข้าว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
1200 นายเฉลียว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1201 นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1202 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1203 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1204 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1205 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1206 นางสาวกัณชลิฎา จันทีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1207 นางสายฝน กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1208 นางปนัดดา วิไลรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1209 นางวินนา เทพคำ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1210 นายรงณ์ชัย สืบแสน ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1211 นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1212 นางภัคจิรา สารทอง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1213 นางเอมอร กาศสกุล ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1214 นางสาวจิราพร ใจยืน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1215 นางธาราจันทร์ สินธุพรหม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
1216 นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ