เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวีระพงศ์ คูวิบูลย์ศิลป์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
2 นางนิตยา อุดทาคำ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
3 นางสุพิน กันทา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
4 นายนวิพันธ์ุ จันทร์ธีระวงศ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
5 นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อน ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
6 นายถนอม ปิ่นแก้ว ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
7 นายวิวัฒน์ ดาปุก ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
8 นายเหนือสยาม สิงห์แก้ว ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
9 นางสาวนิรุชา วงศ์ไชย ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
10 นายนภรัฐ อุดเต็น นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
11 นายจักรพรรดิ เมฆอากาศ นิสิตฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
12 นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
13 นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการ รร.ปงรัชดาภิเษก สพม.36 รองประธานกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
14 นายไพรวัลย์ โมกศิริ รองผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
15 ว่าที่ร้อยโทวินัย ชาวน่าน ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
16 นายเชิง จันทะวงค์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
17 นายพนมฉัตร มณีมัย รองผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการอำนวยการ จัดการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
18 นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
19 นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการ รร.ปงรัชดาภิเษก สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
20 นายไพรวัลย์ โมกศิริ รองผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
21 นางอุไรวรรณ วงค์ชัย ครู รร.พะเยาพิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
22 นางอรัญญา จันทนะ ครู รร.เชียงม่วนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
23 นางสุภลัคน์ จอมโพธิ์ ครู รร.พะเยาประสาธน์วิทย์ สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
24 นางเอมอร กาศสกุล ครู รร.งำเมืองวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
25 นายธวัชชัย บัวภา ครู รร.พญาลอวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
26 นางสาวกาญจนา แสนวงค์ ครู รร.ปงพัฒนาวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
27 นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์ ครู รร.ฝายกวางวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
28 นางลัดดา เดชสวัสดิ์ ครู รร.ภูซางวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
29 นางกุลวดี ตาจันทร์อินทร์ ครู รร.เชียงคำวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
30 นางเพ็ญนีย์ ศรีคำ ครู รร.ขุนควรวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
31 นายสังคม อินต๊ะสาร ครู รร.ถ้ำปินวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
32 นางภรศศิร์ คำคม ครู รร.ดงเจนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
33 นางสุภัทร์ ภิญโญ ครู รร.ปงรัชดาภิเษก สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
34 นางพิมลพันธ์ ปันแปง ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ฯ 24 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
35 นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคำ ครู รร.เฉลิมพระเกียรติฯพะเยา สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
36 นายเดชา คำถิน ครู รร.ดอกคำใต้วิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
37 นางบัณฑิดา เมืองวงศ์ ครู รร.ฟากกว๊านพิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
38 นายนิพนธ์ สมวัน ครู รร.แม่ใจวิทยาคมสพม.36 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
39 นายพนมฉัตร มณีมัย รองผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
40 นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
41 นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
42 นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
43 นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการ รร.ปงรัชดาภิเษก สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
44 นายพนมฉัตร มณีมัย รองผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
45 นางอรพิน เมืองมูล ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ จัดการแข่งขันสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
46 นางเกษร สิงห์โตนาท ครู รร.งำเมืองวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3    
47 นายมนตรี ศรีวิชัย ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3    
48 นางสาวอาทิตยา จอมดวง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3    
49 นางลัดดา เดชสวัสดิ์ ครู รร.ภูซางวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6    
50 นางสาวอรอุมา กาญจนี ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6    
51 นางสาวกาญจนา ศูนย์กลาง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6    
52 นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ ครู รร.เชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3    
53 นางสาวธิดารัตน์ พรหมศร ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3    
54 นางสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทา ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3    
55 นายวุฒิชัย ยาวิไชย ครู รร.เชียงคำวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3    
56 นางสาวทิพวรรณ จันธิมา ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3    
57 นางสาวตาณิกา เงินฝรั่ง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3    
58 จ.ส.อ.สมผัด พรมจันทร์ ครู รร.พะเยาพิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6    
59 นางสาววิไลวรรณ ขันใจ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6    
60 นางสาวอรชร ไชยมงคล ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-ม.6    
61 นายธวัชชัย บัวภา ครู รร.พญาลอวิทยาคม สพม.36 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6    
62 ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6    
63 นางสาววรนุช มาตระกูล ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.6    
64 นายปญณต อินทการ ครู รร.ภูซางวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6    
65 นางสาวสุพัตรา วันติยา ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6    
66 นางวรัญญา ศรีวงศ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6    
67 นายมาโนชย์ มีมา ครู รร.พะเยาพิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3    
68 นางสาวศศิธร ตันดี ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3    
69 นางสาวอนงค์ ซูดดิกค์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3    
70 นางพิมลพันธ์ ปันแปง ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6    
71 นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6    
72 นางสาวกัลยา พริบไหว ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6    
73 นางมณฑา นนท์ศรี ครู รร.พะเยาพิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3    
74 นางสาวณัฐธิดา ดนัยดุริยะ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3    
75 นางสาวดวงเด่น บุญชุม ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3    
76 นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคำ ครู รร.เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6    
77 นางยุพิน พรหมพิทักษ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6    
78 นางสาวเกศวิมล ปิจดี ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6    
79 นายเจริญ บุญทา ครู รร.ปงรัชดาภิเษก สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.๑-ม.๖    
80 นายธนายุทธ ยศเรืองศักดิ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.๑-ม.๖    
81 ว่าที่ร้อยตรีวีระพล โยระภัตร ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.๑-ม.๖    
82 นางสาวมยุรี หงษ์สิบสอง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้น ม.๑-ม.๖    
83 นางสาวนุจรี วาระนัง ครู รร.แม่ใจวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6    
84 นางสาวศศิวิมล อินต๊ะเนตร ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6    
85 นางสาวบุญสิตา วิริยะพันธุ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประสานงาน และรับรายงานตัว การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6    
86 นายเกียรติชัย ธรรมโชติ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ผู้ประสานงาน ภาษาอังกฤษ    
87 นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ผู้ประสานงานภาษาต่างประเทศที่สอง    
88 นางพวงบุหงา สุขสอน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง    
89 นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง    
90 นางอนุตตรา รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง    
91 นางบุษบา อริยะคำ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง    
92 นายทรงศักดิ์ แก้ววิลัย ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง    
93 นางศศิณัฏฐ์ อินต๊ะ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง    
94 นางสาวพิมพ์ชนก จุลละนันทน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง    
95 นายเกียรติชัย ธรรมโชติ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง    
96 นายสงคราม ชินสงคราม ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
97 นายกฤษณ์ วาเพชร ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตและทัศนูปกรณ์    
98 นายจิรพันธ์ จันจินะ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตและทัศนูปกรณ์    
99 นายมานพ โลหะกิจ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตและทัศนูปกรณ์    
100 นางรุจิรา เครือพันธ์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
101 นายอานุพันธ์ เทพรักษา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน    
102 นายราชนุชา อินจันทร์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน    
103 นายภีรภูมิ จินดา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน    
104 นางพรรณทิพย์ ศักดิ์ศร ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน    
105 นางสาวชมัยพร สุวรรณ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน    
106 นางรวิกานต์ ลือวงค์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน    
107 นางสาวอรุณรุ่ง สุขสำราญ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน    
108 นางสาวเปรียบดาว ประพิณ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน    
109 นางสาวโสภา สุกำปัง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน    
110 นางสาวพิมพ์ชนก จุลละนันทน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน    
111 นายทรงศักดิ์ แก้ววิลัย ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน    
112 นางบุษบา อริยะคำ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน    
113 นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน    
114 นางสาวรัตนา สบายจิต ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ    
115 นางสาวมรกต ใจดี ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ    
116 นางสาวนวสรณ์ นิลวรรณวีรกุล เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ    
117 นายรณชัย วรรณรัตน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกรและบันทึกภาพ    
118 นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรวบรวมผลและรายงานผลการแข่งขัน    
119 นายทรงศักดิ์ แก้ววิลัย ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรวบรวมผลและรายงานผลการแข่งขัน    
120 นางสาวพิมพ์ชนก จุลละนันทน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรวบรวมผลและรายงานผลการแข่งขัน    
121 นางสาวณหทัย เขาเหิน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรวบรวมผลและรายงานผลการแข่งขัน    
122 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์จิราภิวัฒน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายรวบรวมผลและรายงานผลการแข่งขัน    
123 นางสาววราภรณ์ อินจันทร์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรวบรวมผลและรายงานผลการแข่งขัน    
124 นางรวิกานต์ ลือวงค์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและพัสดุ    
125 นางอเนรี ใจวงศ์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและพัสดุ    
126 นางสาวสุรีย์ ไชยชนะ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและพัสดุ    
127 นางธนวรรณ กันคำ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน สวัสดิการและพัสดุ    
128 นางเสาวลักษณ์ พันธ์พัฒนกุล ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล    
129 นางพวงบุหงา สุขสอน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายพยาบาล    
130 นางศิริธร อุตโม ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายพยาบาล    
131 นางจิรัชยา วงค์ราษฎร์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายพยาบาล    
132 นางกนกพร ชำนาญยา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายพยาบาล    
133 นางสุมิตรา จันแย้ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายพยาบาล    
134 นางสาวธิติมา ใจการ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล    
135 นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก    
136 นางสิรินุช ตุมแก้ว ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก    
137 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์จิราภิวัฒน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก    
138 นายเกียรติชัย ธรรมโชติ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดหาที่พัก    
139 นางอเนรี ใจวงศ์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก    
140 นางพวงบุหงา สุขสอน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการกลางการแข่งขันภาษาอังกฤษ    
141 นางรวิกานต์ ลือวงค์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการกลางการแข่งขันภาษาอังกฤษ    
142 นายเกียรติชัย ธรรมโชติ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการกลางและเลขานุการการแข่งขันภาษาอังกฤษ    
143 นางสาวิตรี สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ impromptu speech ระดับชั้นม.1 - ม.3    
144 นางมยุรี เวียงคำ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ impromptu speech ระดับชั้นม.1 - ม.3    
145 นายราชนุชา อินจันทร์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ impromptu speech ระดับชั้นม.1 - ม.3    
146 นายอานุพันธ์ เทพรักษา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ impromptu speech ระดับชั้นม.4 - ม.6    
147 นางอนงค์ ซูดดิกค์ ครู โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ impromptu speech ระดับชั้นม.4 - ม.6    
148 นางรชยา ทาประสิทธิ์ ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ impromptu speech ระดับชั้นม.4 - ม.6    
149 นายนิพันธ์ จันทร์กิเสน ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน story telling ระดับม.1 - ม.3    
150 นางอัญญรัตน์ สมศักดิ์ ครู โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน story telling ระดับม.1 - ม.3    
151 นางอเนรี ใจวงศ์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน story telling ระดับม.1 - ม.3    
152 นายปณิธี กองแก้ว ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน story telling ระดับม.4 - ม.6    
153 นางวราภรณ์ กำแพงเพชร ครู โรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน story telling ระดับม.4 - ม.6    
154 นายภีรภูมิ จินดา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน story telling ระดับม.4 - ม.6    
155 นางพรรณทิพย์ ศักดิ์ศร ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน multi skills ระดับม.1 - ม.3    
156 นางพิชญา ยะสาดาบัน ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน multi skills ระดับม.1 - ม.3    
157 นางสาววราภรณ์ อินจันทร์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน multi skills ระดับม.1 - ม.3    
158 นางพฤกษา พรมเสน ครู โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน multi skills ระดับม.4 - ม.6    
159 นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน multi skills ระดับม.4 - ม.6    
160 นางสาวชมัยพร สุวรรณ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน multi skills ระดับม.4 - ม.6    
161 นางธนวรรณ กันคำ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้น skit ระดับม.1 - ม.3    
162 นางสาวทรัตชพร ทวีเดช ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้น skit ระดับม.1 - ม.3    
163 นางสาวเปรียบดาว ประพิณ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้น skit ระดับม.1 - ม.3    
164 นางอนุตตรา รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้น skit ระดับม.4 - ม.6    
165 นางเดือนฉาย จินดา ครู โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้น skit ระดับม.4 - ม.6    
166 นางรวิกานต์ ลือวงค์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันละครสั้น skit ระดับม.4 - ม.6    
167 นางสาวอรุณรุ่ง สุขสำราญ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword ระดับม.1 - ม.3    
168 นางสาวสุทธิจันทร์ อัมพุประภา ครู โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword ระดับม.1 - ม.3    
169 นางรัตนารีตา ดำรงไทย ครู โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword ระดับม.1 - ม.3    
170 นางวรรณรดา จันต๊ะนา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword ระดับม.4 - ม.6    
171 นางสาวรสสุคนธ์ สุโพธิ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword ระดับม.4 - ม.6    
172 นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชร ครู โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ crossword ระดับม.4 - ม.6    
173 นายไพโรจน์ กาวิน ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
174 ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
175 นางภคอร สมฤทธิ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
176 นางวราภรณ์ กำแพงเพชร ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
177 นายจิราพงศ์ สุนันต๊ะ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
178 นางเพียงใจ รัตนวงศ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
179 นายสุรเดช ดอกมะลิ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
180 นางสาวสหัสชา น้ำทิพย์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
181 นายเชิง จันทะวงค์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
182 นายสุรเดช ดอกมะลิ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
183 นายพันธนิจ ฟองอินทร์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
184 นายกนก ใจกล้า ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
185 นางสาวสุภา ตันใจเพชร ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
186 นางสาววทันญา เรือนแก้ว ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
187 นายจำนง คำมูล ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
188 นางจุฑาทิพย์ สาพันธ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
189 นายอภิวัฒน์ มีจันทร์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
190 นางสาวพรกนก สุทธิแก้ว ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
191 ว่าที่ร้อยโทวินัย ชาวน่าน ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
192 ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี ฟูคำ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
193 นางสาววิไลวรรณ ขันใจ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
194 นางสาววรนุช มาตระกูล ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
195 นางอัมพร ทิศสุกใส ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
196 นางรดา บัวระเพ็ชร ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
197 นางดาววิภา ละอองเอี่ยม ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
198 นายธนสกร นักกล้า ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
199 นางสาวกัลยา พริบไหว ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
200 นางกัญญาภัค ศรีวิชัย ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
201 นางพิชญา เทพไหว ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
202 นางภคอร สมฤทธิ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
203 นางอรพิน เมืองมูล ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
204 นางสาวกาญจนา ศูนย์กลาง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
205 นางภคอร สมฤทธิ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
206 นางดาววิภา ละอองเอี่ยม ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
207 นางสาวกาญจนา ศูนย์กลาง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
208 นางพิชญา เทพไหว ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
209 นางอรพิน เมืองมูล ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
210 นายธนสกร นักกล้า ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดูแลระบบและนำเสนอผลการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
211 นางสาวสุภาภรณ์ เป็งวัน ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
212 นางอัมพร ทิศสุกใส ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
213 นางกัญญาภัค ศรีวิชัย ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
214 นางสาวพิมพ์ศิริ พิพัฒน์พงศ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
215 นางสาวสรารัตน์ สอนสุกอง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
216 นางสาวสุพัตรา คำนะ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
217 นางสาวมยุรี หงษ์สิบสอง ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
218 นายไพรวัลย์ โมกศิริ รองผู้อำนวยการ รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
219 นายไพรสนธ์ ละอองเอี่ยม ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
220 นายกนก ใจกล้า ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
221 นายพันธนิจ ฟองอินทร์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
222 นายวินัย ชาวน่าน ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
223 ว่าที่ร้อยตรีดุษฏี ฟูคำ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
224 นายภูวนัย ไคร้ศรี ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเครื่องเสียง การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
225 นายสุรเดช ดอกมะลิ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเครื่องเสียง การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
226 นางภคอร สมฤทธิ์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมเครื่องเสียง การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
227 นางสาวสหัสชา น้ำทิพย์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมเครื่องเสียง การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
228 นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส    
229 นางสาวโสภา สุกำปัง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส    
230 นางมัทนา เกตุสิงห์น้อย ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส    
231 นางศศิณัฏฐ์ อินต๊ะ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานกรรมการกลางและกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาจีน    
232 นางสาวสุรีย์ ไชยชนะ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการกลางและกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาจีน    
233 นางสิรินุช ตุมแก้ว ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการกลางและกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาจีน    
234 นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการกรรมการกลางและกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาจีน    
235 นายทรงศักดิ์ แก้ววิลัย ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาเกาหลี    
236 นางสาวพิมพ์ชนก จุลละนันทน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาเกาหลี    
237 นางสาวโสภา สุกำปัง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ระดับ ม. 4-ม.6    
238 นางรัตนา เดชะบุญ ครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ระดับ ม. 4-ม.6    
239 นางสาวณหทัย เขาเหิน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาเกาหลี    
240 นางมัทนา เกตุสิงห์น้อย ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6    
241 นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6    
242 นางสาวเกตุมณี ใจปัญญา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน เล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6    
243 นายคิณ ประชุม ครู โรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน เล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6    
244 นายทรงศักดิ์ แก้ววิลัย ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ระดับ ม.4- ม.6    
245 นางสาววราภรณ์ อินจันทร์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ระดับ ม.4- ม.6    
246 นางสาวบุณยนุช พงษ์ดี ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการควบคุม การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ระดับ ม.4- ม.6    
247 นางสาวพิมพ์ชนก จุลละนันทน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม เล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6    
248 นางสาววชิราภรณ์ มหามิตร ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม เล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6    
249 นางสาวมัชฌิมา เตชะคฤหะ ครู โรงเรยนแม่จันวิทยาคม คณะกรรมการควบคุม เล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6    
250 นางสิรินุช ตุมแก้ว ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3    
251 นางสาวศิริพร เมืองแก้ว ครู โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-ม.3    
252 นางสาวสุรีย์ ไชยชนะ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6    
253 นางสาวบุษบง เครือวงศ์ ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6    
254 นายพัฒนา ฟ้าแลบ ครู โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6    
255 นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6    
256 นางศศิณัฏฐ์ อินต๊ะ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เรียงความภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6    
257 นายนภสินธุ์ จิตรเจนจริยา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เรียงความภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6    
258 นางสาวเจนจิรา คำคง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6    
259 นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี ครู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-ม.6    
260 นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม พูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6    
261 นางสาวณหทัย เขาเหิน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม พูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6    
262 นายสุรศักดิ์ ม่วงคุ้ม ครู โรงเรียนนารีรัตน์ คณะกรรมการควบคุม พูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6    
263 นางสาวอรุณรุ่ง สุขสำราญ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม เขียนเรียงความภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6    
264 นางสาวมรกต ใจดี ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการควบคุม เขียนเรียงความภาษาเกาหลี ระดับ ม.4 - ม.6    
265 นางบุษบา อริยะคำ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการกลางและกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น    
266 Mr.Koichi Oyama ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการกลางและกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น    
267 นายรณชัย วรรณรัตน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการกรรมการกลางและกรรมการควบคุมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น    
268 นางสาวอักษร วรรณกันธา ครู โรงเรียนจักรคำคณาทร คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3    
269 นางนงเยาว์ เนียมแสง ครู โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6    
270 นางสาวกฤติกา สร้างใบศรี ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6    
271 นายธีรัช ลอมศรี ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน พูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6    
272 นายเจนต์ ปัญจขันธ์ ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6    
273 นางสาวมัทนี คิดว่อง ครู โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6    
274 นางสาวพัชรินทร์ อู่ทอง ครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เรียงความภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6    
275 นายทศพล ดวงจิตร ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เรียงความภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6    
276 นางสาวสุธาสินี สุขวิเศษ ครู โรงเรียนพิริยาลัย คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6    
277 นางพรนภัส อ่ำหงษ์ ครู โรงเรียนปัว คณะกรรรมการ ควบคุมการแข่งขัน เล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6    
278 นายสมผัด พรมจันทร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
279 นายอภิวัฒน์ พวงลำไย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
280 นายสมหวัง ศรีธิเลิศ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
281 นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปาง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
282 นายเฉลิมพล ปามา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
283 นายพงศกร หงษ์ระนัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
284 นายพัทธพล วงศ์วาร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
285 นายสุทธิพงษ์ โนจันทร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
286 นายกิตติภณ เพียรจริง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
287 นายวิรัตน์ ไชยสุ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
288 นางนงคราญ ยะตา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
289 นางนิตยา ทาเป๊ก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
290 นางจามจุรี พรหมเผ่า ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
291 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดหาที่พัก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
292 นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
293 นายอนุสรณ์ ระลึก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
294 นายเจษฏาวัชส์ เสียงเย็น ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
295 นางสาวสวรรยา ขวานเพชร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
296 นางสาวอีสซา เดสสิ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
297 นางสาวฉัตฑริกา นันแก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
298 นางสาวภัสราพร ก๋องติ๊บ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
299 นางสาวกนกวรรณ ณ ลำพูน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
300 นายคมกริช รักคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
301 นางสาวสาลินี เชียงชิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
302 นายโกวิทย์ วุฒิเสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
303 นางสาวราตรี ยะคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวผู้เข้าประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
304 นางสาวรัตนา สบายจิต ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
305 นายปิติ โกฏยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
306 นายวินัย ตาระกา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
307 นางรุจิรา เครือพันธุ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
308 นายสุวิทย์ เทพวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
309 นายเจษฏาวัชส์ เสียงเย็น ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
310 นายอนุสรณ์ ระลึก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
311 นายประภาส รวมปะระ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
312 นายพัทธพล วงศ์วาร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
313 นายวิรัตน์ ไชยสุ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
314 นายพรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
315 นางปริยากร วงศ์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
316 นางสาวนวสรณ์ นิลวรรณวีรกุล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
317 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
318 นายสงคราม ชินสงคราม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
319 นายพรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
320 นายจิรพันธ์ จันจินะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
321 นายมานพ โลหะกิจ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
322 นายสุวิทย์ เทพวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
323 นางเสาวลักษณ์ พันธ์พัฒนกุล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
324 นางพวงบุหงา สุขสอน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
325 นางศิริธร อุตโม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
326 นางจิรัชยา วงค์ราษฎร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
327 นางกนกพร ชำนาญยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
328 นางสุมิตรา จันแย้ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
329 นางสาวธิติมา ใจการ เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฐมพยาบาล กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
330 นางนงคราญ ยะตา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
331 นางปริยากร วงศ์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
332 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
333 นางนิตยา ทาเป๊ก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและงบประมาณ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
334 นางวิลัยพร ชัยเมือง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
335 นางนงคราญ ยะตา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
336 นางสุมิตรา จันแย้ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
337 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
338 นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
339 นางดารากร จางคพิเชียร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
340 นายจรูญพงษ์ ชลสินธุ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
341 นางสาวราตรี ยะคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
342 นางสาวอีสซา เดสสิ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
343 นางสาวภัสราพร ก๋องติ๊บ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
344 นางสาวสวรรยา ขวานเพชร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล และรายงานผลการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
345 นางสุมิตรา จันแย้ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
346 นางอรชร ถาคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
347 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
348 นางสาวจีรพา กันทา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
349 นายจรูญพงษ์ ชลสินธุ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
350 นางสาวอาภัทธา บุญยัง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
351 นางสาวศิโรรัตน์ เตชะแก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
352 นายคมกริช รักคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
353 นายสุทัศน์ บุญเลิศ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
354 นางกนกพร ชำนาญยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
355 นางสาวกนกวรรณ ณ ลำพูน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
356 นางจามจุรี พรหมเผ่า ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
357 นายประภาส รวมปะระ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
358 นางสุญาณี ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
359 นางสาวอาภัทธา บุญยัง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
360 นายพรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
361 นายสุวิทย์ เทพวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
362 นางลัดดาวัลย์ นันติตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
363 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
364 นางสาวสวรรยา ขวานเพชร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
365 นางดารากร จางคพิเชียร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
366 นางสาวเพียงหทัย ยาวิราช ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
367 นางนิตยา ทาเป๊ก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
368 นางสาวจิรัชยา วงศ์ราษฎร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ 4 - 6    
369 นายเจษฏาวัชส์ เสียงเย็น ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ และประเภท 3 มิติปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3    
370 นายอนุสรณ์ ระลึก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ และประเภท 3 มิติปล่อยอิสระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3    
371 นายพัทธพล วงศ์วาร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6    
372 นางสาวฉัตฑริกา นันแก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะกรรมการการแข่งขันการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6    
373 นางยอดกุศล ศรีทัน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
374 นางสาวนภาภรณ์ ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
375 นางดารารัตน์ ทิพวรรณทรัพย์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
376 นางสาวจิรัชยา วงศ์ราษฎร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
377 นางลัดดาวัลย์ นันติตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
378 นางจีรพา กันทา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
379 นางสาวธนภรณ์ อิ่นถา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
380 นางสาววชิรา สุภาสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
381 นางสาวศิโรรัตน์ เตชะแก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
382 นางสาวเพียงหทัย ยาวิราช ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
383 นายคมกริช รักคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
384 นางสุญาณี ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและปฏิคม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
385 นางรดา บัวระเพ็ชร ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
386 นายณัฐพงษ์ วงศ์วรรณ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
387 นางสาวกิตติยา จันดี ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
388 นางสาวกฤษณา จินะวงค์ ครู รร.จุนวิทยาคม สพม.36 กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
389 นายนราวุธ สมศักดิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
390 นางนุชรี ขุนน้ำ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
391 นายสังคม อินต๊ะสาร ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
392 นายสมรัตน์ ปัญโญ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
393 นายนาวิน กาวี ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
394 นายพีระพงษ์ แนวเงินดี ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
395 นายสุวัตร กุสสลานุภาพ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
396 นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
397 นางสาวเกษร เสาร์เรือน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
398 นางทัศนีย์ ชุ่มลือ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
399 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์ จินดา ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
400 นายวุฒิพงษ์ เทียมทอง ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
401 นายตาลเดี่ยว ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
402 นายนิเวศน์ หลักฐาน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.​ เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
403 นายรุ่งภพ เผ่าดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
404 นายกรวุฒิ กาวิละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
405 นายสังคม อินต๊ะสาร ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖    
406 นายสมรัตน์ ปัญโญ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖    
407 นายนาวิน กาวี ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖    
408 นายพีระพงษ์ แนวเงินดี ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖    
409 นายสุวัตร กุสสลานุภาพ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖    
410 นางวรวรรณ ทิพย์รัตน์ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖    
411 นางสาวเกษร เสาร์เรือน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖    
412 นางทัศนีย์ ชุ่มลือ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖    
413 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์ จินดา ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖    
414 นายวุฒิพงษ์ เทียมทอง ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖    
415 นายตาลเดี่ยว ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖    
416 นายนิเวศน์ หลักฐาน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.​ เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖    
417 นายรุ่งภพ เผ่าดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖    
418 นายกรวุฒิ กาวิละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ๖    
419 ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
420 นายมนต์ชัย ส้มจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
421 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต ๓๖ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
422 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
423 นางสาวพิมพ์ขวัญ เทพคำ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓    
424 ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖    
425 นายมนต์ชัย ส้มจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖    
426 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต ๓๖ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖    
427 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖    
428 นางสาวพิมพ์ขวัญ เทพคำ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖    
429 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต ๓๖ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
430 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ​ พะเยา สพม.​เขต ๓๖ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
431 ดร. วันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
432 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
433 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ​ พะเยา สพม.​เขต ๓๖ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
434 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
435 ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
436 นายอรุณ จำปาไหล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต ๓๖ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ การจัดการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
437 นายจิรภัทร สันพูวัน นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
438 นายณราพงษ์ ปูแปง นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
439 นายพิชญุตม์ ใจวังเย็น นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
440 นายภัทราวุธ ธรรมจักร นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
441 นายนภวัต ช่วยไว้ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
442 นายประสุรพันธ์ อาจหาญ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
443 นายศิรสิทธิ์ ใจป้อง นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
444 นายเกียรติศักดิ์ ช่างปัด นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
445 นางสาวอารียา จำตาคำ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
446 นางสาวเกศราภรณ์ ใจมิภักดิ์ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
447 นายผดุงศักดิ์ จอมเตี่ยง นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
448 นายศุภกิจ นามปัญญา นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
449 นายสิรภพ สุขใจ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
450 นางสาวธนัญญา ต๋าคำ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
451 นายพชร ปวงงาม นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
452 นายณัฐวัฒน์ ก๋าวงศ์ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
453 นายทวีพงษ์ ยอดยา นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
454 นายภาณุวิชญ์ สินเปียง นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
455 นายณัฐปกรณ์ คำมูล นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
456 นายศักดินันท์ วงษ์ศีรษะ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
457 นายโสภณ ก๋าชุ่ม นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
458 นางสาวเบญจมาศ ปันสุวรรณ์ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
459 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
460 นายสมหมาย ดูเหมา ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3    
461 นางสาววัลยา นาสาร ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3    
462 นายสมหมาย ดูเหมา ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6    
463 นางสาววัลยา นาสาร ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6    
464 นางอัสมากรณ์ เกตุวีระพงศ์ ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3    
465 นายวัฒนา คำจ้อย ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3    
466 นางอัสมากรณ์ เกตุวีระพงศ์ ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6    
467 นายวัฒนา คำจ้อย ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6    
468 นายวงศพัทธ์ วังวล ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3    
469 นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3    
470 นายวงศพัทธ์ วังวล ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6    
471 นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6    
472 นางณัฐชาภร วรรณทอง ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3    
473 นางสาวจาระเนตร์ สุดสม ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3    
474 นางณัฐชาภร วรรณทอง ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6    
475 นางสาวจาระเนตร์ สุดสม ครู โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6    
476 นายเฉลียว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
477 นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
478 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
479 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
480 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
481 นายพิเชษฐ์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
482 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
483 นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
484 นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
485 นายวิจิตร วงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
486 นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
487 นายจาตุรนต์ เครือสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
488 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
489 นายจาตุรนต์ เครือสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
490 นางวรรณธนี มั่งคั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
491 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
492 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
493 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
494 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการอำนวยการ    
495 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
496 นางสายฝน กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
497 นางปนัดดา วิไลรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
498 นางวินนา เทพคำ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
499 นายรงณ์ชัย สืบแสน ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
500 นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
501 นางภัคจิรา สารทอง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
502 นางเอมอร กาศสกุล ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
503 นางสาวจิรพร ใจยืน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการอำนวยการ    
504 นางสาวกัณชลิฎา จันทีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
505 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
506 นางธาราจันทร์ สินธุพรหม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
507 นางวรรณธนี มั่งคั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
508 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
509 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
510 นางวิจิตรา ทาทอง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
511 นางอัศนีย์พร มังคลาด ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
512 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
513 นายผล ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
514 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการอำนวยการ    
515 นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
516 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 24 คณะกรรมการอำนวยการ    
517 นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
518 นายเฉลียว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
519 นายจตุภูมิ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
520 นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
521 นายเสน่ห์ ชัยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
522 นายเลิศ จันธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
523 ว่าที่ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
524 นายบรรจบ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
525 นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
526 ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
527 นางวิจิตรา ทาทอง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
528 นางอัศนีย์พร มังคลาด ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
529 นางนงคราญ ยะตา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
530 นางสุมิตรา จันแย้ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
531 นางวิลัยพร ชัยเมือง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
532 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
533 นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ    
534 นางพวงบุหงา สุขสอน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ    
535 นายทรงกิจ บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ    
536 นายทรงกิจ บุญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ    
537 นางสาวพนิดา ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ    
538 นางอารีรัตน์ นาแพร่ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ    
539 นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ    
540 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ    
541 นายพิภพ ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ    
542 นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ    
543 นายกฤษฎ์ กาบทุม ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ    
544 นายนราวุธ สมศักดิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ    
545 นายนราวุธ สมศักดิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ    
546 นายเฉลียว วรรณทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
547 นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
548 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
549 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
550 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
551 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
552 นางสาวกัณชลิฎา จันทีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
553 นางสายฝน กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
554 นางปนัดดา วิไลรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
555 นางวินนา เทพคำ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
556 นายรงณ์ชัย สืบแสน ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
557 นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
558 นางภัคจิรา สารทอง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
559 นางเอมอร กาศสกุล ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
560 นางสาวจิราพร ใจยืน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
561 นางธาราจันทร์ สินธุพรหม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
562 นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
563 นายปรีดา จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
564 นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
565 นายมงคล ครุฑนาค ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
566 นางยุพาวรรณ จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
567 นางคีรีพร สนชาวไพร ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
568 นางอรนุช หอมนาน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
569 นายอดุลย์ จันธิมา ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ    
570 นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
571 นางสาวพนิดา ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
572 นางอารีรัตน์ นาแพร่ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
573 นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
574 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
575 นายพิภพ ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
576 นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
577 นายกฤษฎ์ กาบทุม ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
578 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
579 นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
580 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
581 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
582 นายวิจิตร วงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
583 นางปนัดดา วิไลรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
584 นางสายฝน กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
585 นางวินนา เทพคำ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
586 นายรงณ์ชัย สืบแสน ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
587 นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
588 นายประพันธ์ จันทนะ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
589 นางแจ่มจันทร์ เถระ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
590 นางสาววัลยา นาสาร ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
591 นางสาวณัฐณัญญา เร่งเร็ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
592 นางวรัชยา หงษ์สุดตา ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
593 นางสาวกันติศา โภคากรณ์ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
594 นายทวีชัย สมควร ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
595 นายกฤษฎ์ กาบทุม ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
596 นายชญานัท บัวหลวง ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
597 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
598 นายอภิวัฒน์ พวงลำไย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
599 นายวรันย์ ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
600 นางพัชรี สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
601 นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
602 นายยศ กันทายวง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
603 นางราตรี คำปัน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
604 นางสาวจิรสุดา กุมาลี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
605 นางจิรปรียา ชัยทะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
606 นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
607 นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
608 นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
609 นางนันติยา เรือนน้อย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
610 นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
611 นายประพันธ์ ปนยะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
612 นางมณฑยา ภูแสงศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
613 นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
614 นายเปล่ง ปาลี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
615 นายนิวัติ เชียงแรง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
616 นางพัธนี วุฒนะเดชกร ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
617 นายธนกฤต ปิงน้ำโท้ง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
618 นางสาวอำพรรณ กันทวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
619 นายศิริขวัญ ท้าวล่า ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
620 นายวิวัฒน์ ดาปุก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
621 นายเหนือสยาม สิงห์แก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
622 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
623 นางสาวกัณชลิฎา จันทีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
624 นางธาราจันทร์ สินธุพรหม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
625 นางคีรีพร สนชาวไพร ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
626 นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
627 นายปรีดา จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
628 นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
629 นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
630 นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
631 นางสาวพนิดา ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
632 นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
633 นายพิภพ ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
634 นายกฤษฎ์ กาบทุม ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
635 นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
636 นายมงคล ครุฑนาค ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน    
637 นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง โปร่งสุยา ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาระนาฏศิลป์    
638 นางสาวอรุณี วะตินา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาระนาฏศิลป์    
639 นางสาวลักษณา แสงเมืองเปียง ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาระนาฏศิลป์    
640 นางสาวปวิตรา เทพโพธา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาระนาฏศิลป์    
641 นางสาวเกตสิรี ศรีใจ ครูโรงเรียพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาระนาฏศิลป์    
642 นางชานกี แก้วรากมุข ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาระนาฏศิลป์    
643 นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาระนาฏศิลป์    
644 นางชานกี แก้วรากมุข ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ชั้น ม.1-ม.3    
645 นางสาวแพรพิชญ์ชา เบ็ญชา ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ชั้น ม.1-ม.3    
646 นางสาวสุภา แซ่หาญ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ชั้น ม.1-ม.3    
647 นางชานกี แก้วรากมุข ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ชั้น ม.4-ม.6    
648 นางสาวแพรพิชญ์ชา เบ็ญชา ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ชั้น ม.4-ม.6    
649 นางสาวสุภา แซ่หาญ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ชั้น ม.4-ม.6    
650 นายมงคล ครุฑนาค ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันระบำมาตรฐาน ชั้น ม.1-ม.3    
651 นางยุพาวรรณ จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันระบำมาตรฐาน ชั้น ม.1-ม.3    
652 นางสาวธนิดา วรรณาอรุณ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันระบำมาตรฐาน ชั้น ม.1-ม.3    
653 นายมงคล ครุฑนาค ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันระบำมาตรฐาน ชั้น ม.4-ม.6    
654 นางยุพาวรรณ จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันระบำมาตรฐาน ชั้น ม.4-ม.6    
655 นางสาวธนิดา วรรณาอรุณ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันระบำมาตรฐาน ชั้น ม.4-ม.6    
656 นางสาวนิศาชล แซ่โก ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้น ม.1-ม.3    
657 นางขวัญชีวา คนซื่อ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้น ม.1-ม.3    
658 นางสาวปานรวี สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้น ม.1-ม.3    
659 นางสาวนิศาชล แซ่โก ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัและลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้น ม.4-ม.6    
660 นางขวัญชีวา คนซื่อ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัและลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้น ม.4-ม.6    
661 นางสาวปานรวี สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัและลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ชั้น ม.4-ม.6    
662 นางกรรณิกา คำถิน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชั้น ม.1-ม.3    
663 นางเนตรนภา กองแก้ว ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชั้น ม.1-ม.3    
664 นางเนตรนภา กองแก้ว ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชั้น ม.1-ม.3    
665 นางกรรณิกา คำถิน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชั้น ม.4-ม.6    
666 นางชนัดา โครงกาบ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันตลก ชั้น ม.1-ม.6    
667 นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันตลก ชั้น ม.1-ม.6    
668 นางปนิดา วรสาม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันมายากล ชั้น ม.1-ม.6    
669 นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันมายากล ชั้น ม.1-ม.6    
670 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
671 นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
672 นางสาวสุรางค์ วรรณวิภาพร ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
673 นายรังสิต สิงห์มหาไชย ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
674 นางวาสนา ปาลี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
675 นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
676 นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
677 นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
678 นางปิยะวรรณ์ กันณิกา ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
679 นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
680 นางสาวพิมสิริ อ่อนนวล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
681 นางปวลี ภาชนะ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
682 นางชลธิชา ชลฤทธิ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
683 นางสาวสุณิสา สมศรี ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
684 นายพงษ์ศักดิ์ เจนใจ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
685 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
686 นายเฉลิมพล ใจยะเลิศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
687 นายศุภชัย ทองมาเอง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
688 นางวันดา วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
689 นายมงคล แพ่งประสิทธิ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
690 นายอรรถพล ศรีสงคราม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
691 นายวิเชียร หมอนเขื่อน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
692 นายเดช เมืองมูล บุคลากรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
693 นายสำรอง กรรณิการ์ บุคลากรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
694 นายจักรกฤษณ์ เผือคำ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
695 นายณรงค์ อุตโม ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
696 นายอดุลย์ จันธิมา ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
697 นายเฉลิมพล ใจยะเลิศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
698 นางสาวนันทนา เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
699 นางสาวทิพย์ญารินดา เป็งปังวัน บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
700 นางสาวนันทร์ฑิฌา ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
701 นางยุพาวดี อภิภัชผ่องใส ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
702 นางกนกพร วงศ์ชาลีกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
703 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
704 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
705 นางประภัสสร เจนใจ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
706 นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
707 นางรชาดา ยาวิชัย ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
708 นางสาวแพรพิชญ์ชา เบ็ญชา ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
709 นางปริยานุช ปังประเสริฐกุล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
710 นางปนัดดา ไชยวัง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
711 นางสายฝน กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
712 นางยุพาวรรณ จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
713 นางชลธิชา ชลฤทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
714 นางจารุวรรณ เผ่าสิงห์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
715 นางสาวปิยวรรณ เชื่อมสกุล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
716 นางสาวเมวดี สัจญาติ บุคลากรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
717 นายรังสิต สิงห์มหาไชย ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
718 นางจารุวัฒน์ ชูไว ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
719 นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
720 นายปรีดา จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
721 นางสาวแคทรียา บริบูรณ์ บุคลากรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
722 นางสาวลัคณา มีสุข บุคลากรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
723 นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
724 นางกิตติกานต์ ศิรินาม บุคลากรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
725 นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
726 นางสาวกัญญารัตน์ โทวรรธนะ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
727 นางสาวจิราพร ใจยืน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
728 นางคีรีพร สนชาวไพร ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
729 นางสาวเบญจมาภรณ์ กระภูฤทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและเลขานุฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
730 นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
731 นางวลัยพร ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
732 นางขวัญชีวา คนซื่อ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
733 นางชนัดา โครงกาบ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
734 นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
735 นายปรีดา จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
736 นายภูมิสิงห์ มะลิกุล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
737 นายทรงศักดิ์ แก้ววิลัย ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
738 นางสาวพิมพ์ชนก จุลละนันทน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
739 นางสาวณหทัย เขาเหิน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
740 นายสุขสันต์ หอมนาน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
741 นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
742 นายคนอง บัวเย็น ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
743 นายชัยนรินทร์ ชูไว บุคลากรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
744 นายปรีดา จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
745 นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
746 นายประทิม ดำแดงดี พนักงานขับรถโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
747 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
748 นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
749 นายอดุลย์ จันธิมา ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
750 นายศิวณัฐ ก๋าใจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
751 นายนเรนทร์ ไชยมงคล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
752 นายอรรถพล ศรีสงคราม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
753 นางอรนุช หอมนาน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
754 นางเย็นกิจ อุดมรักษ์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
755 นางนวภา กิตนวตระกูล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
756 นางกัณณ์ณิชาพัฒน์ สิงห์มหาไชย ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
757 นางสาวณิชาภัทร ใจคำ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
758 นางนิยดา กาไชย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
759 นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
760 นางสายพิณ อุปละ บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
761 นางสุพรรษา บุญสูง บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
762 นางประเทียบ กรรณิกา บุคลากรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
763 นางสาวพรพิมล ชายปัญโย บุคลากรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
764 นางสาวศุภรัตน์ มีสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
765 นางสาวศิริพร ไกลถิ่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
766 นางสาวลินลดา ชาวเวียง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
767 นางสาวพรพิมล มะโนดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
768 นางสาววรรณนิดา ชัยแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
769 นางสาวสุพาเพลิน สมซื่อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
770 นางชุติมา กลิ่นหอม ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม    
771 นางสาวกฤษณา ริมปิรังษี ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม    
772 นางสาววันรักษ์ ขันหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
773 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
774 นายอรุณ จำปาไหล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
775 นายณรงค์ อุตโม ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
776 นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
777 นางภัคจิรา สารทอง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
778 นางประภัสสร เจนใจ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
779 นางภรศศิร์ คำคม ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
780 นางพิมพา สารเร็ว ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
781 นางภัทราพร ภาธรธนฤต ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
782 นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
783 นางสาวปวริศา วังผา ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
784 นางสุฬารัตน์ ถาพะยอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
785 นางสาวภัณฑิรา นิเลปิยัง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
786 นางศิริพร จำปาไหล ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
787 นายพิชญพงษ์ เพียรจริง ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
788 นางสาวนัยนา คำพุทธ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
789 นายสุรพงศ์ ปานันท์ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
790 นายยศวรรธ มากสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
791 นางสาวเยาวลักษณ์ มะลิวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
792 นางสาววรางคณา ทะลิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
793 นางสาวภาณุมาศ พุทธสอน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
794 นางเกศิรินทร์ รัตนรักษ์มงคล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
795 นางสาวชไมพร สุธรรม ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับชั้น ม.๑-๓ และระดับชั้น ม.๔-๖    
796 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
797 นางสาวกัณชลิฏา จันทีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
798 นายเสรี ปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
799 นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาระนาฏศิลป์    
800 นางวิลัยพร ชัยเมือง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
801 นางประภาภรณ์ วงค์แพทย์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
802 นางวิลาวัลย์ ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
803 นางจุรีภรณ์ ไชยเหล็ก ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
804 นายเมือง ก๋าคำ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
805 นางสาววันดา วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
806 นางสาวเพียรกิจ นิมิตรดี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
807 นางกรรณิกา รัถยาธรรมกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
808 นางสาวเพ็ญนิภา สดสวย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
809 นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
810 นายสิรินาวิน กาละจิตร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
811 นางทัศนีย์ พุทธเมฆ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
812 นางนงลักษณ์ ทาเขียว ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
813 นางสาวรัชนีกร นำชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
814 นายวิทยา สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
815 นางจงจิตร สิทธิไพร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
816 นางบานเย็น พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
817 นางฐิติญา ฐานันตะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
818 นางนวลนิตย์ พูลชุม ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
819 นายวสันต์ แก้วสา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
820 นางกรรณิกา พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
821 นางจริยาภรณ์ พุทธษร ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
822 นางวาสนา ปัญสุวรรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
823 นางสาวนุจรี วาระนัง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
824 นางเพียรผจง บัณฑิตสมบูรณ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
825 นางชลนิภา แสงภักดี ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
826 นางนวลปราง ก๋าใจ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
827 นายนิพนธ์ สมวัน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
828 นายเจนต์ ปัญจขันธ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
829 นายสมชาติ สุโพธิ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
830 นางสุพิน ปวงศิริ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
831 นางจุรีภรณ์ อุตะมะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
832 นางนิยดา กาไชย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
833 นางสาวกุลธิดา สุขสำราญ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
834 นางรชยา ทาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
835 นางสาวบุษบง เครือวงค์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
836 นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงค์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
837 นายนิรันดร์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
838 นายมงคล แพ่งประสิทธิ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
839 นายเสกสรร อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
840 นางตุลาพร แสนธิ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
841 นายบรรจบ พรหมเผ่า ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
842 นายวสันต์ นาขยัน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
843 นางสาวฟองเพียร ใจติ๊บ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
844 นางสาวภณิดา อุทธโยธา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
845 นางสาวหญิงสินีย์ อินสุขิน ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
846 นางกรอบแก้ว ทักษิณ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
847 นายสิทธิ อภิชัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
848 นางพรสาย ศรีตระกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
849 นายปรีชา ศรีชัยบุญสูง ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
850 นางมยุรี ปนยะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
851 นางสาวคริษฐา เผ่าปินตา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
852 นางอรพิน ปันสุวรรณ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
853 นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
854 นางนุสรา ปัญญานะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
855 นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
856 นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
857 นายชัยพร เกตุพิชัย พนักงานราชการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
858 นางสายพิน อุปะละ พนักงานราชการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
859 นางสุพรรษา ใจบุญ พนักงานราชการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
860 นายกิตติ สุขศรีราษฎร์ พนักงานราชการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
861 นายศิวะกร แผ่นทอง พนักงานราชการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
862 นางกฤษดาภรณ์ งามจิตสากล บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
863 นายณฐกร ขุ่ยคำ บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
864 นายธนากร คำชมภู บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
865 นางณิชกานต์ มั่งมา บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
866 นายธราวุธ จันถนอม บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
867 นายบรรเจิด คำก๋อง บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
868 นางสาวณัฏฐธิดา เกตุพิชัย บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
869 นางสุพรรษา ปันต๊ะ บุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
870 นางสาวโสภาพรรณ ใจวุฒิ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
871 นางสาวอมลวรรณ ห้าวหาญ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
872 นางสาวธาวัลย์ หม่องน้อย นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
873 นายกิตติพงษ์ สีโลปา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
874 นางสาวณัฐชยา สุริยะ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
875 นายศราวุธ ใจยะสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
876 นางสาวสุนิสา โยธา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
877 นางสาวนิรมล คำอ่อน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
878 นางสาวสุพัตรา ดวงปัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
879 นางสาวพัทธ์ธีรา กิจตาวงค์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
880 นางสาวณัฐริกานต์ สมเป็ง นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
881 นายเอกชัย ทาปั๋น นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
882 นายวรุตม์ บุญเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
883 นางสาวปิ่นอนงค์ มูลมั่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
884 นางสาวจุฑาภรณ์ แสนมา นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
885 นายณัฐนันท์ วุฒิคุณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
886 นายกฤษณ์ชัย ปรังเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
887 นายวชิรวิทย์ สีเสน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
888 นางสาวน้ำผึ้ง มั่งคั่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
889 นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
890 นายเกษม ศรีวิชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
891 นางรุ่งนภา สุขศรีราษฎร์ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
892 นางสาวพจนารถ อ่อนเขียว ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
893 นางศิริวรรณ ณ น่าน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
894 นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
895 นายคนาสิทธิ์ สุระวงค์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
896 นายพิทยา ตาดำ ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
897 นางรุจิรา แสงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
898 นางนวภา กิตนวตระกูล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
899 นางกัญญารัตน์ หัวนา ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
900 นางสาวจรรยา ทามัน ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
901 นายอ้วน ขันทะวงศ์ ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
902 นางดวงมาลย์ ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
903 นางนิชนันท์ สุกันทอง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
904 นายมรุต ชลฤทธิ์ ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
905 นางสายฝน กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
906 นางสาวดุษฎี เย็นใจ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
907 นางศิรินันท์ นุกาศ พนักงานราชการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
908 นายสมรรถชัย อามาตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
909 นายอนุกุล สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาระนาฏศิลป์    
910 นางธิติยา อาจบำรุง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาระนาฏศิลป์    
911 นางสุขศรี ลาดอุ่น ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาระนาฏศิลป์    
912 นางสาวนิศาชล แซ่โก ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ สาระนาฏศิลป์    
913 นายวินัย ตาระกา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
914 นายพรพจน์ ประเสริฐธิติพงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
915 นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
916 นางสาวนภาภรณ์ ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
917 นางยอดกุศล ศรีทัน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
918 นางกนกพร ชำนาญยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
919 นางสาวอาภัทธา บุญยัง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
920 นางดารารัตน์ ทิพวรรณทรัพย์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
921 นางนิตยา ทาเป๊ก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
922 นางจามจุรี พรหมเผ่า ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
923 นางสาวจิรัชยา วงศ์ราษฎร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
924 นายสุวิทย์ เทพวงศ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
925 นายเจษฏาวัชส์ เสียงเย็น ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
926 นายอนุสรณ์ ระลึก ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
927 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรอินทร์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
928 นางลัดดาวัลย์ นันติตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
929 นางสุญาณี ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
930 นางอรชร ถาคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
931 นายสุทัศน์ บุญเลิศ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
932 นางสาวเจนจิรา จันทร์หล้า ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
933 นางพิมพ์ชนก อินต๊ะวงศ์กา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
934 นางสาวจีรพา กันทา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
935 นายวิรัตน์ ไชยสุ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
936 นางปริยากร วงศ์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
937 นางดารากร จางคพิเชียร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
938 นางสาวสวรรยา ขวานเพชร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
939 นายประภาส รวมปะระ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
940 นางสาวอีสซา เดสสิ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
941 นายจรูญพงษ์ ชลสินธุ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
942 นางสาวราตรี ยะคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
943 นางสาวเพียงหทัย ยาวิราช ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
944 นางสาวศิโรรัตน์ เตชะแก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
945 นางสาวฉัตฑริกา นันแก้ว ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
946 นายภัทรพล วงศ์วาร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
947 นางสาวภัสราพร ก๋องติ๊บ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
948 นางสาวกนกวรรณ ณ ลำพูน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
949 นายคมกริช รักคำ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
950 นางนงคราญ ยะตา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
951 นางสุมิตรา จันแย้ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
952 นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์    
953 นายฐิติกร โภชน์เจริญ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
954 นายนัฐชรินทร์ ทาจุมปู นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
955 นายพุฒิชัย ไฝเครือ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
956 นายกรวิชญ์ ปิงวงค์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
957 นายสุรวิชญ์ สายวงค์เคียน นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
958 นางสาวจิรัชยา หล้าแก้ว นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
959 นางสาวจุฑาทิพย์ อภิวงค์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
960 นางสาวเจนจิรา กัณจะณะ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
961 นางสาวธิดารัตน์ สีใจสุ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
962 นางสาวปิยธิดา ใจจม นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
963 นางสาวนันทิตา อินแก้วมูล นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
964 นางสาวภคไมย มะโนใจ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
965 นางสาวจรัสศรี ใจประการ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
966 นางสาวรัชฎาภรณ์ ธิลาใจ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
967 นางสาวศิริวรรณ ใจยสุข นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
968 นางสาวกนกพร ปิงวงค์ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
969 นางสาวปรัชญาภรณ์ วงค์เครือใจ นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
970 นางสาวจุฑามาศ มูลทอง นักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
971 นางสาวอรวรรณ เกิดน้อย นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
972 นายนนทวัฒน์ อองกุลนะ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
973 นายนิคม เหลือจาด นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
974 นางสาวปภาวดี พันขอ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
975 นางสาวชุติมา มัชฌเวทย์ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
976 นายก่อสกุล วิลังคะ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
977 นางสาวพรรณกาญจน์ พวงมาลา นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
978 นางสาวกาญจนาพร กุลกิจ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
979 นายนันทวัฒน์ ก๋าเครื่อง นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
980 นางสาวนิโลบล ทีสุ่ม นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
981 นางสาวธมลวรรณ เมืองวงค์ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
982 นางสาวพรภิรมย์ พรหมเผ่า นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
983 นางสาวธิรานุช เนื่องนิตย์ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
984 นางสาวกมลวรรณ สุเภากิจ นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
985 นางสาวชนิดา ผ่องแผ้ว นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
986 นางสาวสุดารัตน์ อภัย นิสิตสังเกตและทดลองสอนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม มัคคุเทศก์ประสานงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
987 นางวรัชยา หงษ์สุดตา ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓    
988 นางแจ่มจันทร์ เถระ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓    
989 นางวรัชยา หงษ์สุดตา ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-ม.๖    
990 นางแจ่มจันทร์ เถระ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๔-ม.๖    
991 นางอรัญญา จันทนะ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓    
992 นางสาวรัตน์ติการณ์ วิชัยเนตร ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑-ม.๓    
993 นางอรัญญา จันทนะ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-ม.๖    
994 นางสาวรัตน์ติการณ์ วิชัยเนตร ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔-ม.๖    
995 นางสาวณัฐณัญญา เร่งเร็ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓    
996 นางสาวจุฬามณี ฟ้าแลบ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.๑-ม.๓    
997 นางสาวณัฐณัญญา เร่งเร็ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖    
998 นางสาวจุฬามณี ฟ้าแลบ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.๔-ม.๖    
999 นางปนัดดา วิไลรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓    
1000 นางวันธิดา ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓    
1001 นายจักรพงษ์ แก้วตา ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓    
1002 นางปนัดดา วิไลรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการประกวดโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖    
1003 นางจีรนันท์ พักนา ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการประกวดโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖    
1004 นายจักรพงษ์ แก้วตา ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการประกวดโครงงานอาชีพ ม.๔-ม.๖    
1005 นายรงณ์ชัย สืบแสน ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓    
1006 นางอัญญรัตน์ สมศักดิ์ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓    
1007 นายวาสิงหน วิไลรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.๑-ม.๓    
1008 นายรงณ์ชัย สืบแสน ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-ม.๖    
1009 นางดรุณี อินต๊ะสาร ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-ม.๖    
1010 นายวาสิงหน วิไลรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.๔-ม.๖    
1011 นางสาวพนิดา ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการประกวดแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓    
1012 นายฉัตรชัย กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการประกวดแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓    
1013 นางสาวพนิดา ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการประกวดแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖    
1014 นายฉัตรชัย กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการประกวดแปรรูปอาหาร ม.๔-ม.๖    
1015 นางวินนา เทพคำ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓    
1016 นายประพันธ์ จันทนะ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓    
1017 นางวินนา เทพคำ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-ม.๖    
1018 นายประพันธ์ จันทนะ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.๔-ม.๖    
1019 นางกัญญา วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓    
1020 นายอนุพันธ์ มุสิกะ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓    
1021 นางกัญญา วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๔-ม.๖    
1022 นายอนุพันธ์ มุสิกะ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๔-ม.๖    
1023 นายณรงค์ฤทธิ์ ธนะจันทร์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ม.๑-ม.๓    
1024 นางจิรสุดา ปั๋นโตน ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ม.๑-ม.๓    
1025 นายณรงค์ฤทธิ์ ธนะจันทร์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ม.๔-ม.๖    
1026 นางจิรสุดา ปั๋นโตน ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ ม.๔-ม.๖    
1027 นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1 - ม.3    
1028 นางสาวนภา พาดี ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1 - ม.3    
1029 นางพิมพ์ลักษณ์ เสมอ ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) ม.1 - ม.3    
1030 นางเอื้อมดาว กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) ม.1 - ม.3    
1031 นางสายฝน กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม คณะกรรมรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3    
1032 นายณัฐวุฒิ กล้าหาญ ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม คณะกรรมรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3    
1033 นางสายฝน กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. 4 - ม.6    
1034 นายณัฐวุฒิ กล้าหาญ ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. 4 - ม.6    
1035 นายภิรพัชญ์ ปัทมาชัยวิวัฒน์ ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม. 1 - ม.3    
1036 นายธีรยุทธ ธรรมไชย ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม. 1 - ม.3    
1037 นายภิรพัชญ์ ปัทมาชัยวิวัฒน์ ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม. 4 - ม.6    
1038 นายธีรยุทธ ธรรมไชย ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม. 4 - ม.6    
1039 นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขัน Motion Infographic ม.4 - ม.6    
1040 นางสาวนภา พาดี ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขัน Motion Infographic ม.4 - ม.6    
1041 นายสรายุทธ กิติยศ ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการสร้าง Web ประเภท Text Editor ม.1 - ม.3    
1042 นางสาวรัชฎา ขันวงค์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการสร้าง Web ประเภท Text Editor ม.1 - ม.3    
1043 นายสมเดช รัชตาจ้าย ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3    
1044 นายธีรพงษ์ ใจซื่อ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1 - ม.3    
1045 นางพิมพ์ลักษณ์ เสมอ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม การรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4 - ม.6    
1046 นางเอื้อมดาว กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม การรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4 - ม.6    
1047 นายสมเดช รัชตาจ้าย ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม การรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4 - ม.6    
1048 นายธีรพงษ์ ใจซื่อ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม การรับรายงานตัวและลงทะเบียนการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4 - ม.6    
1049 นายวาสิงหน วิไลรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ปรเภทซอฟต์แวร์ ม.1 - ม.3    
1050 นายจักรพงษ์ แก้วตา โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ปรเภทซอฟต์แวร์ ม.1 - ม.3    
1051 นายวาสิงหน วิไลรัตน์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ปรเภทซอฟต์แวร์ ม.4 - ม.6    
1052 นายสรายุทธ กิติยศ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียบการแข่่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4 - ม.6    
1053 นางสาวรัชฎา ขันวงค์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียบการแข่่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4 - ม.6    
1054 นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1055 นางสาวประภัสสร ทัตธนประเสริฐ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1056 นางสาวจุฑานาถ ธรรมสาร นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1057 นางสาวกนกวรรณ ยงกิตติภัทร นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1058 นางภัทราพร ภาธรธนกฤต ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1059 นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1060 นายอนุรักษ์ กระทง ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1061 นางสาวศศิธร มะโนรส ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1062 นางจิรปรียา ชัยทะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1063 นายรังสรรค์ ปินใจ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1064 นางสาวพัชรินทร์ กุลณา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1065 นายวรุตม์ อินต๊ะวงกา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1066 นางสาวอางคณา รัศมี ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1067 นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1068 นางสาวสินีรัตน์ พันธ์วิไล ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1069 นายวิวัฒน์ ดาปุก ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1070 นายเหนือสยาม สิงห์แก้ว เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1071 นางสาวสินีนารถ ธิปัญโญ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1072 นายสามารถ หลักฐาน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1073 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1074 นางมยุรี เวียงคำ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1075 นางสาวนวสรณ์ นิลวรรณวีรกุล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1076 นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและเลขานุการประชาสัมพันธ์/พิธีการ    
1077 นายเปล่ง ปาลี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1078 นายประพันธ์ ปนยะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1079 นางเรือนคำ คำโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1080 นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1081 นางชไมพร สุธรรม ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1082 นายสมบัติ พรมเสน ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1083 นายทวีชัย สมควร ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1084 นายอุดมทรัพย์ บุญงาม ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1085 นายสุริยงค์ ไชยมงคล ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1086 นายไตรวิทย์ อำมะ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1087 นายกฤษฎิ์ กาบทุม ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1088 นางสาวธนันชนก ศูนย์กลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1089 นางสาวพุทธมาศ ธรรมปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1090 นายนัปการ โรจน์รุจานนท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1091 นายสนธยา ไตรสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1092 นายอัษฏาวุฒิ อิงอร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1093 นายภูมิศักดิ์ ดุเหว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1094 นายฤทธิพงษ์ น้ำพี้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1095 นายรันต์ธภูมิ พวงจำ ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1096 นางสมจิตต์ วงศ์ไชย นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1097 นายทักศิลษ์ สิมพล นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1098 นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1099 นายยศ กันทายวง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1100 นางราตรี คำปัน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1101 นางจิรปรียา ชัยทะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1102 นางพัชรี สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1103 นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1104 นายอภิวัฒน์ พวงลำใย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1105 นางอุษณีย์ จันทร์สุริยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1106 นางสาวพุดน้ำบุษย์ จำรัส นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1107 นางสาวจิรสุดา กุมาลี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1108 นายกฤษณ์ วาเพชร ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1109 นางสิรินุช ตุมแก้ว ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1110 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1111 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1112 นายเฉลิมพล ใจยะเลิศ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1113 นายปิติ โกฏยา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1114 นายนิวัติ เชียงแรง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1115 นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1116 นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคำ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1117 นายรณชัย วรรณรัตน์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
1118 นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่    
1119 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่    
1120 นายศิวณัฐ ก๋าใจ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่    
1121 นางรุจิรา เครือพันธ์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่    
1122 นางสาวชไมพร สุธรรม ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่    
1123 นางสาวกานต์ธีรา วาเพ็ชร ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่    
1124 นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่    
1125 นายวรันย์ ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่    
1126 นายอัปราชัย โพธิลังกา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่    
1127 นายพุฒิพงศ์ แซ่โฮ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่    
1128 นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1129 นางสาวเกศรินทร์ สังโวลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1130 นายรณชัย บัวหลวง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1131 นางสาวอรสา กาโนรักษ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1132 นายถนอม ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1133 นายนเรนทร์ ไชยมงคล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1134 นายพงษ์พัฒน์ เลาสัตย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1135 นายวิวัฒน์ ดาปุก ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1136 นายเฉลิมพล ธิปัญโญ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1137 นางสาวนุจรินทร์ ฟูแสง เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1138 นายวรยุทธ ไชยวุฒิ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1139 นายภูบดินทร์ อินรส เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1140 นายอนุชาติ เยาวขันธุ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1141 นายยงยุทธ ตนบุญ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1142 นายเฉลิมพล มาปิ๊ก ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1143 นายบัญชา อานนท์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1144 นายสุรชัย วรภูรีกุล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1145 นายอิทธิกร มาฟู ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1146 นายกิตติพันธุ์ กันทะวงค์ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1147 นายชมนาท สมศรี ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1148 นักศึกษาวิชาทหาร 20 นาย นักเรียนโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1149 นักศึกษาวิชาทหาร 30 นาย นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1150 นายสมผัด พรมจันทร์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1151 นายสมหวัง ศรีธิเลิศ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1152 นายเฉลิมพล ปามา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1153 นายพงศกร หงษ์ระนัย ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1154 นายพัทธพล วงศ์วาร ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1155 นายสุทธิพงษ์ โนจันทร์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1156 นายรังสรรค์ ปินใจ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1157 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1158 นางวรรณธนี มั่งคั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1159 นายกิตติภณ เพียรจริง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1160 นายอนุวัฒน์ คำฟู ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1161 นายกิตติภณ เพียรจริง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1162 นายเปรมฤทธิ์ อินแต่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1163 นายอภิวัฒน์ พวงลำใย ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1164 นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปาง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1165 นายพงศกร หงษ์ระนัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1166 นายวิรัตน์ ไชยสุ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1167 นายนภสินธุ์ จิตรเจนจริยา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1168 นายวัชระพงษ์ แก้วอ่อน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1169 นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร    
1170 นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ    
1171 นางนิตยา ชาร์ลสเวิร์ธ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1172 นายนเรนทร์ ไชยมงคล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1173 นางรัตนา อานนท์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1174 นางอทิตา เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1175 นางรุ่งนภา สุขศรีราษฎร์ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1176 นักเรียน 5 คน นักเรียนโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1177 นางสาวศุภรัตน์ มีสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1178 นางสาวศิริพร ไกลถิ่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1179 นางสาวลินลดา ชาวเวียง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1180 นางสาวพรพิมล มะโนดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1181 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1182 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1183 นายรณชัย บัวหลวง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1184 นางพัธนี วุฒนะเดชากร ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1185 นางเสาวลักษณ์ พันธ์พัฒนกุล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1186 นางสาวธิติมา ใจการ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1187 นางสาววาสนา ยอดยิ่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1188 นางสาวสุพาเพลิน สมซื่อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1189 นางสาววรรณนิดา ชัยแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1190 นางสุพัตรา นาแพร่ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1191 นายกันต์กวี ชัยทะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1192 นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ    
1193 นางสาวเบญจภรณ์ จิตรบุณย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1194 นางสาวอารีรัตน์ คำลือ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข    
1195 นายสงกรานต์ แก้วสา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1196 นางสาวพัชรี ธิศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1197 นางสาวอรวรรณ สารขัติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1198 นางสาวกัญจนพร ไชยมงคล เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1199 นางสาวนิรุชา วงศ์ไชย เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1200 นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1201 นางศิริพร ฟักแก้ว ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1202 นางสุฬารัตน์ ถาพะยอม ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1203 นางประนมพร อุทธวัง ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1204 นางสาวสุพรรษา มันเทศสวรรค์ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1205 นายจาตุรนต์ เครือสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1206 นางมยุรี เวียงคำ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1207 นางอุบล กุลศรี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1208 นางศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1209 นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่ง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1210 นางสาวสุภาพรรณ์ ตันมิทา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ    
1211 นางขวัญฤทัย เที่ยงจันทราทิพย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน    
1212 นายศิริขวัญ ท้าวล่า ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน    
1213 นางสาวอำพรรณ กันทวงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน    
1214 นางสาวรสสุคนธ์ สุโพธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน    
1215 นางสาวเจนจิรา คำคง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน    
1216 เกศกนก ใจวัง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน    
1217 นางราตรี คำปัน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน    
1218 นางสาวชลิตา รุ่งเรือง นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน    
1219 นางภรศศิร์ คำคม ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน    
1220 นายสถาปัตย์ หงษ์ทอง ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน    
1221 นายกฤษฎิ์ กาบทุม ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน    
1222 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ประธานคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1223 นายบรรจง คิดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1224 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1225 นางภัคจิรา สารทอง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1226 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1227 นางจิรปรียา ชัยทะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1228 นางสาวปวริศา วังผา ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1229 นางสาวกนกวรรณ ยงกิตติภัทร นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1230 นางสาวประภัสสร ทัตธนประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1231 นายสุรจิต จิตตางกูร ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1232 นางจีรนันท์ พักนา ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1233 นางสาวดรุณี อินต๊ะสาร ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1234 นางอนุตตรา รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1235 นางศศิณัฏฐ์ อินต๊ะ ครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1236 นางสาวสุชัญญ์ญา สวาทใจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1237 นางมณฑยา ภูแสงศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1238 นางสาววราภรณ์ อินจันทร์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1239 นางสาวมรกต ใจดี ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน    
1240 นางสาวณัฐณัญญา เร่งเร็ว ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1241 นางสาวนภา พาดี ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1242 นายฉัตรชัย กองแก้ว ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1243 นายวัฒนา คำจ้อย ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1244 นางพัชรี สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1245 นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1246 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1247 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1248 นายบรรจง คิดดี รองผูู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1249 นางสาววัลยา นาสาร ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1250 นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1251 นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1252 นางสาวพุดน้ำบุษย์ จำรัส นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1253 นางสาวจุฑานาถ ธรรมสาร นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1254 นางวรัชยา หงษ์สุดตา ครูโรงเรียนเชียงม่ว่นวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1255 นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาด ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1256 นางสาวณัฐณี อินทวงษ์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1257 นางสาวกนกวรรณ ทวีผล นักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1258 นางสาวพิชญดา อินทะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวด/แข่งขัน    
1259 นางภัคจิรา สารทอง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1260 นายทวีชัย สมควร ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1261 นายกฤษฎิ์ กาบทุม ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1262 นางสาวสุภาพร อินต๊ะเขียว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1263 นางสาวสุณิสา สมศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1264 นายอัปราชัย โพธิลังกา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1265 นายยศ กันทายวง ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1266 นายอภิวัฒน์ พวงลำไย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1267 นายวิเชียร หมอนเขื่อน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1268 นายบรรจง คิดดี รองผูู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1269 นายเฉลิมพล ใจยะเลิศ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1270 นางวรรณธนี มั่งคั่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1271 นางสาวกัญญาณี ชวาเขียว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1272 นางอมรรัตน์ เมืองวงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1273 นายวรันย์ ปัญญา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1274 นายองอาจ ลักคณะ บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1275 นางปนัดดา วิไลรุัตน์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1276 นายจักรกฤษณ์ เผือคำ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1277 นางสาวจีนาภรณ์ ภาชนะ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานที่พักและยานพาหนะ    
1278 นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ    
1279 นางศิวัชญา ไชยมงคล ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1280 นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1281 นางจินดา เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1282 นางพิมพา สารเร็ว ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1283 นางมยุรี เชื้อหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1284 นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1285 นางสาวธนันธนก ศูนย์กลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1286 นางสาวพุทธมาศ ธรรมปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1287 นางสาวสุภาวดี เพ็ชรหาญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1288 นางสาวศตวรรษ กฤตยาวัฒนกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1289 นายนัปการ โรจน์รุจานนท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1290 นายสนธยา ไตรสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1291 นางสาววรรณี เดชหิรัญกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1292 นางสาวสุพรรษา เดชบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1293 นายอัษฎาวุฒิ อิงอร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1294 นายภูมิศักดิ์ ดุเหว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1295 นายฤทธิพงษ์ น้ำพี้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1296 นางสาวชุติมา ดาวคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1297 นางสมจิตต์ วงศ์ไชย นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1298 นางอมรรัตน์ เมืองวงค์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1299 นางสาวภัณฑิรา นิเลปิยัง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1300 นางสาวสุภาพร อินต๊ะเขียว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1301 นางณปภัช ธินันชัย เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1302 นางสาวศิริเกล้า จันธิมา เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1303 นางสาวสาวิตรี แตนศรี เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1304 นางสาวกมลภัทร รำไพ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1305 นางสาวสุวิมล หมั่นงาน เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1306 นางสาวศิริรัตน์ วงศ์ใหญ่ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1307 นางสาวนิรชา สถาน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1308 นางสาวฐิตารีย์ สมฤทธิ์ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1309 นางสาวขวัญภิรมย์ ปันคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1310 นางพัชรี สารงาม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1311 นางสาวจริญญา ศิลธรรม ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1312 นางสาวปาริฉัตร์ คันธิสา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1313 นางสาวทรัตชพร ทวีเดช ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1314 นางสาวเปรียบดาว ประพิณ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1315 นายบรรจง คิดดี รองผูู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1316 นางสาววันเพ็ญ เสียงห้าว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1317 นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1318 นางพวงบุหงา สุขสอน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1319 นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1320 นางสาวจำนงค์ ไชยมงคล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1321 นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1322 นางสาวณหทัย เขาเหิน ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1323 นางรุจิรา เครือพันธ์ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1324 นางสาวกนกพร ภู่ปรางทอง ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1325 นางบุษบา อริยะคำ ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1326 นางสาวพนิดา ดวงทิพย์ ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1327 นางสุพิน กันทา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1328 นางสาวรสรินทร์ อ่องคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1329 นางสาวจิรสุดา กุมาลี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1330 นางสาวยุณีย์ ก๋าวิน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1331 นางราตรี คำปัน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1332 นางวรรณรดา จันต๊ะนา ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและอาหาร    
1333 นายสัญญา จิโนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ สาระนาฏศิลป์    
1334 นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ สาระนาฏศิลป์    
1335 นายมงคล ครุฑนาค ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ สาระนาฏศิลป์    
1336 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1337 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1338 นางเขมจิรา ปัญสุวรรณ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1339 นางสาวเจนจิรา คำคง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1340 นางสาวนันทร์ฑิฌา ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1341 นางสาวสุขใจ บุญเรือง ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1342 นางสาวปาริฉัตร์ คันธิสา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1343 นางสาวจุฑามาศ กรงจักร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1344 นางสาวชลธิชา อินต๊ะสาร ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1345 นางสาวนภัสญาณ์ ไก่งาม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1346 นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชา ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1347 นางศิริวรรณ ณ น่าน ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1348 นางสาวรัตติกาล ชำนาญยา ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1349 นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1350 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1351 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1352 นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1353 นางสาวพัชรี ธิศรี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1354 นางสาวเกศรินทร์ สังโวลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1355 นางสาวอัมพร เพียรการ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1356 นางรัตนา อานนท์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1357 นางนพรัตน์ ปราศรัย ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1358 นางสาวชรินทร์ทร ไหมคำ ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1359 นางสาวดาราวรรณ ธนันฐิติวัชร์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1360 นางอุษณีย์ จันทร์สุริยา ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-๓ และ ระดับชั้น ม.๔-๖    
1361 นายศาสตรา วงศ์จุมปู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-๖    
1362 นางสาวปทุมรัตน์ คำแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-๖    
1363 นายสงกรานต์ แก้วสา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-๖    
1364 นายพงษ์พัฒน์ เลาสัตย์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-๖    
1365 นางสาวจันทร์ฟอง ก้อนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-๖    
1366 นายพงษ์สิริ บุญชื่น ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-๖    
1367 นายฉัตรชัย ยะมา ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-๖    
1368 นางสิริกัญญา ยะมา ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-๖    
1369 นายนวิพันธุ์ จันทร์ธีระวงศ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-๖    
1370 นายผล ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนายการการแข่งขันดนตรีไทย    
1371 นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการอำนายการแข่งขันดนตรีไทย    
1372 นายอดุลย์ วรรณคำ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะดนตรีไทย    
1373 นายประพันธ์ เดชสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะดนตรีไทย    
1374 นายรังสรรค์ เตชะแก้ว ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะดนตรีไทย    
1375 นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนายการแข่งขันดนตรีไทย    
1376 นางสาวนภาลัย ใจดี ครูพิเศษโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนายการแข่งขันดนตรีไทย    
1377 นายอดุลย์ วรรณคำ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันดนตรีไทย    
1378 นายประพันธ์ เดชสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันดนตรีไทย    
1379 นายรังสรรค์ เตชะแก้ว ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันดนตรีไทย    
1380 นางฐานิตา ประวัง ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันดนตรีไทย    
1381 นางสาวนงคราญ พึ่งพวก บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันดนตรีไทย    
1382 นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันดนตรีไทย    
1383 นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันดนตรีไทย    
1384 นางสาวนภาลัย ใจดี ครูพิเศษโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขันดนตรีไทย    
1385 นายอดุลย์ วรรณคำ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันดนตรีไทย    
1386 นายประพันธ์ เดชสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันดนตรีไทย    
1387 นายรังสรรค์ เตชะแก้ว ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันดนตรีไทย    
1388 นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันดนตรีไทย    
1389 นายดุริยะ วงค์ใหญ่ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันดนตรีไทย    
1390 นางสาวนิศาชล แซ่โก ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันดนตรีไทย    
1391 นางอังคณา กันตะยา ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1392 นางผกามาศ สุภาวะ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัวผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1393 นางสาวสว่างจิตร์ ตรีพร ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1394 นายสมมิตร แก้วปงสัก ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1395 นางวัชราภรณ์ โยธาดี ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1396 นางนรรท์วรรณ ยอดสาร ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1397 นางอรนุช พิกุลทอง ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1398 นางวิลาวรรณ ธะนะ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1399 นางวิลาวัลย์ ชิตอินทร์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1400 นางโสภา ก้อคำ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1401 นางวราภรณ์ สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1402 นางสาวสินีนาฐ วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1403 นางสาวนุสรา เทพบัณฑิต ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1404 นางศรีทอน อ่างเกียรติกุล ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1405 นางสาวอัญชลี ดวงขยาย ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวขิมเจ็ดหย่อง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1406 นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวขิมเจ็ดหย่อง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1407 นางนงเยาว์ เทพนากิจ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1408 นางจิณณพัต ทองนิธิกุล ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1409 นางกัญญารัตน์ หัวนา ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1410 นางโสภณิศร์ เสือพิณ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6    
1411 นายอนันท์ ศรีชัยตัน ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันวงเครื่องสายไทยผสมขิมและวงอังกะลุง ม.1-ม.6    
1412 นางสาวปิยธิดา ทัดเที่ยง ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันวงเครื่องสายไทยผสมขิมและวงอังกะลุง ม.1-ม.6    
1413 นายเติมศักดิ์ สุวรรณ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันวงเครื่องสายไทยผสมปี่พาทย์ไม้นวมและวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6    
1414 นางสาวนภาลัย ใจดี ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการแข่งขันวงเครื่องสายไทยผสมปี่พาทย์ไม้นวมและวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6    
1415 นายรังสรรค์ เตชะแก้ว ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกรการแข่งขันดนตรีไทย    
1416 นางสาวอุบลวรรณ จิตเกิด ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกรการแข่งขันดนตรีไทย    
1417 นายชานนท์ ทองหล่อ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกรการแข่งขันดนตรีไทย    
1418 นายณัฐวุฒิ บุญชัย ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีกรการแข่งขันดนตรีไทย    
1419 นายรังสรรค์ เตชะแก้ว ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1420 นายไกรสร เทพนากิจ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1421 นายเติมศักดิ์ สุวรรณ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1422 นางศรีทอน อ่างเกียรติกุล ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1423 นางสาวนุสรา เทพบัณฑิต ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1424 นายประสิทธิ์ ถวิลวงค์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1425 นายหาญ นันกาวงค์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1426 นางวรรณยุพา โกมลวิจิตรกุล ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1427 นายอภิวิชช์ เวียงคำ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1428 นายผลิต รวมสุข บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1429 นายวิรัตน์ กองสุข บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1430 นายอภิวัฒน์ ประวัง บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1431 นางตุ้ม แสงงาม บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1432 นางอุดม อำขำ บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1433 นางอาจารัย์ วิสาขะ บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1434 นางฐานิต พึ่งพวก บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1435 นายองอาจ ลักคณะ บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1436 นายธนธร รวมสุข ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่การแข่งขันดนตรีไทย    
1437 นายหาญ นันกาวงค์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและการรักษาความปลอดภัยการแข่งขันดนตรีไทย    
1438 นายสุรัตน์ บัวผัด บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและการรักษาความปลอดภัยการแข่งขันดนตรีไทย    
1439 นายณรงค์ฤทธิ์ กองสุข บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจราจรและการรักษาความปลอดภัยการแข่งขันดนตรีไทย    
1440 นายประพันธ์ เดชสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจราจรและการรักษาความปลอดภัยการแข่งขันดนตรีไทย    
1441 นายรังสรรค์ เตชะแก้ว ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจราจรและการรักษาความปลอดภัยการแข่งขันดนตรีไทย    
1442 นายประสิทธิ์ ถวิลวงค์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจรและการรักษาความปลอดภัยการแข่งขันดนตรีไทย    
1443 นายรังสรรค์ เตชะแก้ว ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุขการแข่งขันดนตรีไทย    
1444 นางนงเยาว์ เทพนากิจ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุขการแข่งขันดนตรีไทย    
1445 นายอดุลย์ วรรณคำ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณการแข่งขันดนตรีไทย    
1446 นางสาวลักษณาวดี คชเศียร ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณการแข่งขันดนตรีไทย    
1447 นางชญานันทน์ หมดสังข์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณการแข่งขันดนตรีไทย    
1448 นางสาวนิศาชล แซ่โก ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณการแข่งขันดนตรีไทย    
1449 นางสาวสว่างจิตร์ ตรีพร ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณการแข่งขันดนตรีไทย    
1450 นางสาวละอองดาว จัดสวย ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณการแข่งขันดนตรีไทย    
1451 นางฐานิตา ประวัง ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณการแข่งขันดนตรีไทย    
1452 นางผกามาส สุภาวะ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณการแข่งขันดนตรีไทย    
1453 นางสาวนงคราญ พึ่งพวก บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณการแข่งขันดนตรีไทย    
1454 นางอนัญญา สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณการแข่งขันดนตรีไทย    
1455 นางสาวปิยธิดา ทัดเที่ยง ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณการแข่งขันดนตรีไทย    
1456 นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการแข่งขันดนตรีไทย    
1457 นางโสภา ก้อคำ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการแข่งขันดนตรีไทย    
1458 นางอรนุช พิกุลทอง ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการแข่งขันดนตรีไทย    
1459 นางวิลาวรรณ ธะนะ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการแข่งขันดนตรีไทย    
1460 นางสาวนภาลัย ใจดี ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วนเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการแข่งขันดนตรีไทย    
1461 นางนิภาพันธุ์ ใจกล้า ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวดการแข่งขันดนตรีไทย    
1462 นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวดการแข่งขันดนตรีไทย    
1463 นางชญานันทน์ หมดสังข์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวดการแข่งขันดนตรีไทย    
1464 นายหาญ นันกาวงค์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวดการแข่งขันดนตรีไทย    
1465 นายณรงค์ฤทธิ์ เสาร์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานที่พักและยานพาหนะการแข่งขันดนตรีไทย    
1466 นายผลิต รวมสุข บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานที่พักและยานพาหนะการแข่งขันดนตรีไทย    
1467 นายวิรัตน์ กองสุข บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานที่พักและยานพาหนะการแข่งขันดนตรีไทย    
1468 นายอภิวัฒน์ ประวัง บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานที่พักและยานพาหนะการแข่งขันดนตรีไทย    
1469 นางสาวนงคราญ พึ่งพวก บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานที่พักและยานพาหนะการแข่งขันดนตรีไทย    
1470 นายรังสรรค์ เตชะแก้ว ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานที่พักและยานพาหนะการแข่งขันดนตรีไทย    
1471 นายอดุลย์ วรรณคำ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารการแข่งขันดนตรีไทย    
1472 นางศรีไพร ใจกล้า ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารการแข่งขันดนตรีไทย    
1473 นางฐานิตา ประวัง ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและอาหารการแข่งขันดนตรีไทย    
1474 นางตุ้ม แสงงาม บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและอาหารการแข่งขันดนตรีไทย    
1475 นางอุดม อำขำ บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและอาหารการแข่งขันดนตรีไทย    
1476 นางอาจารัย์ วิสาขะ บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและอาหารการแข่งขันดนตรีไทย    
1477 นางฐานิต พึ่งพวก บุคลากรโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคมและอาหารการแข่งขันดนตรีไทย    
1478 นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร์ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการแข่งขันดนตรีไทย    
1479 นายเกวนยุทธ ใจกล้า ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยีและรายงานผลการประกวดการแข่งขันดนตรีไทย    
1480 นางสารภี บุญชัย ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารการแข่งขันดนตรีไทย    
1481 นางสาวปิยธิดา ทัดเที่ยง ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและอาหารการแข่งขันดนตรีไทย    
1482 นายพิทักษ์ สบบง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1483 นางมลธิลา สุริยะไชย ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1484 นายอภิชาติ มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1485 นายประกอบ จันทร์ทัน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1486 นายภาคภูมิ ปูเลย ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1487 นายเดชา ไชยกุล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1488 นางสาวพจนารถ อ่อนเขียว ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1489 นางอำพา บุญเทพ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1490 นายเดชา คำถิน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1491 นางระพีพรรณ ฉิมอุปละ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1492 นางสุขศรี ลาดอุ่น ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1493 นายทรงศักดิ์ สาลี ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1494 นายกรธนัช มะโนเรือง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1495 นางกัลยา เป็กเครือ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1496 นางรัตนารีตา ดำรงไทย ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1497 นางสิริจันทร์ ปรังการ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1498 นางสมพร บุตรศรี ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1499 นางอิสรา ทองรุ่ง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1500 นางกรรณิการ์ มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1501 นางอรชพร อะทะเทพ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1502 นางสาวศิรินท์วรรณ พันธ์วงค์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1503 นางวิภาพร สุจชารี ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1504 นายวิโรจน์ โรยสูงเนิน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1505 นางสุชีรา อัศวโกวิทพงศ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1506 นายธงชัย นิติวรรัตน์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1507 นางวริญา มหาลาภก่อเกียรติ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1508 นายสุรพงษ์ ปันติ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1509 นายคมสันต์ ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1510 นายยุทธนา มาลีพัตร์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1511 นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1512 นางขวัญฤดี ยะรินทร์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1513 นางกชกานต์ ดอนศรีแก้ว ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1514 นางสาวทิพวรรณ เมืองมูล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1515 นางธีราภรณ์ วงศ์ฟูฟาน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1516 นางสาวจินตนา วิยานัน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1517 นางพรรณี วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1518 นางนิภาภรณ์ ปุณณพิชชา ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1519 นายวิชาญ ปรังการ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1520 นางสาวจิตราภรณ์ คำผา ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1521 นายสุขเกษม นนตะภาพ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1522 นายศิริชัย ธรรมศิริ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1523 นางวันเพ็ญ สุภกา ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1524 นางกรวิการ์ สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1525 นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1526 นางสาวจารุณี ขันใจ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1527 นายอิทธิพล อินดำรงค์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1528 นางสายหยุด ไชยยนต์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1529 นางพฤกษา พรหมแสน ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1530 นายพัฒนา ฟ้าแลบ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1531 นางชัชฎาพร ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1532 นางสาวธนัชชา แก้วเทพ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1533 Mr.Wayne Sheiey ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1534 Miss.Chen Weiqi ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1535 นางสายธาร เลิศทอง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1536 นางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1537 นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชร ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1538 นายศัตยา ทรินทร์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1539 นายสมัย จันทาทุม ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1540 นายเอกชัย นามหน่อ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1541 นางสาวพัชรินทร์ภรณ์ ผลาผล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1542 นางสาวชลธิชา อินต๊ะสาร ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1543 นางสาวชุดาพิชญ์ พรหมลา บุคลากรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1544 นางอภิญญา มูลเมือง บุคลากรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1545 นางสาวขจีรัตน์ นามวงศ์ บุคลากรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1546 นางสาวอารียา กรรมกร บุคลากรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1547 นางสาวชุติรัสมิ์ พันธ์พืช บุคลากรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1548 นางสาวนัฐทิชา เผ่ากันทะ บุคลากรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1549 นางสาวกนกกาญจน์ สุขยิ่ง นศ.ฝึกสอนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1550 นางสาวสายรุ้ง เรือนกุล นศ.ฝึกสอนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1551 นางสาวชนัญธิดา ยารังษี นศ.ฝึกสอนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1552 นางสาวออรญา ไชยชิน นศ.ฝึกสอนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1553 นางสาวภัทรพร ขันธ์รัตน์ นศ.ฝึกสอนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1554 นายสมชาย เอื่ยมละมัย นศ.ฝึกสอนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1555 นางสาวสายธาร มิ่งขวัญ นศ.ฝึกสอนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1556 นางสาวจีระพรรณ แซ่ใจ นศ.ฝึกสอนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)    
1557 นางสาวอิชญาพร พ่อนา นศ.ฝึกสอนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินจัดการแข่งขัน การศึกษา