งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์


.: งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี :.
 ประกาศกิจกรรมการแข่งขันการประกอบอาหาร
 ⇒ แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการแข่งขันคำคม
 ประกาศจากการแข่งขันกลุ่มสาระ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 ⇒ ประกาศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมสเปกเครื่อง
 ข้อกำหนดเพิ่มเติมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ภาคเหนือ
 ตารางเวลาลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
 ประกาศแจ้งหัวข้อเรื่องการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
  ประกาศการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
 ⇒ ประกาศจากการแข่งขันกลุ่มสาระ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 ⇒ แบบตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน การศึกษาพิเศษ
 ⇒ รายละเอียดของเวทีแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
 ⇒ ประกาศการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1- ม.6
 ⇒ ประกาศจากการแข่งขันกลุ่มสาระ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 ⇒ ประกาศการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
 ⇒ ประกาศจากศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดพะเยา 
 ⇒ บทอาขยานการแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม
 ⇒ ประกาศการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
 ⇒ ประกาศจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
 ⇒ ประกาศจากการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ⇒ ประกาศจากการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 ⇒ ประกาศการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์
 ⇒ ประกาศจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร
 ⇒ ประกาศการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ
 ⇒ ประกาศจากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ (สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์)
 ⇒ ประกาศจากศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับชาติ(ภาคเหนือ)
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 30 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 20-24 ธ.ค. 2561
 
 
แผนผังสนามแข่งขันคณิตศาสตร์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
ผังการจัดนิทรรศการ OBECQA
สถานที่จัดการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ผังสถานที่แข่งขันสุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
สถานที่จัดการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
สถานที่จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถานที่แข่งขัน วิทยาศาสตร์
สถานที่แข่งขันภาษาไทย และทัศนศิลป์ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
สถานที่แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนจุนวิทยาคม
สถานที่แข่งขันนาฏศิลป์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ และดนตรี โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 20:36 น.
   เรื่อง เอกสารที่คณะกรรมการติดสินการแข่งขันต้องเตรียมมาในวันประชุม
1. สำเนาบัตรประจำประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 2 ชุด
2. หนังสือขออนุญาตไปราชการ จำนวน 2 ชุด (ตามแบบฟอร์มต้นสังกัด)
3. คำสั่งไปราชการ จำนวน 2 ชุด (ตามแบบฟอร์มต้นสังกัด)
4. บันทึกข้อความขอใช้รถไปราชการ จำนวน 1 ชุด (แบบฟอร์มตามตัวอย่างหน้าเว็บแข่งขันทักษะ)
5. แบบบันทึก 8708 การเดินทางไปราชการ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บแข่งขันทักษะ)
6. ใบสำคัญรับเงิน (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บแข่งขันทักษะ)
7. ใบรับรองแทนใบเสร็จ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บแข่งขันทักษะ)
วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 12:42 น.
     ประกาศ แจ้งโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน ขอให้ศึกษาและยื่นเอกสารการเปลี่ยนตัวในระบบให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไปอย่างเคร่งครัด เนื่องจากพบว่ามีการขอเปลี่ยนตัวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และยื่นเอกสารไม่ครบเป็นจำนวนมาก ซึ่งแอดมินที่ทำหน้าที่ให้แต่ละทักษะจะทำการอนุมัติเฉพาะโรงเรียนที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์เท่านั้น ซึ่งสามารเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 61 หลังจากนั้นจึงนำเอกสารการขอเปลี่ยนตัว ตัวจริงมายื่น ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขันอีกครั้ง หากเลยกำหนดการขอเปลี่ยนตัวในระบบ แต่ละโรงเรียนสามารถขอเปลี่ยนตัวได้อีกครั้งโดยยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 08 ธันวาคม 2561 เวลา 20:53 น.
  เรื่อง การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน
          การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ต้องแนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนตัวเข้าสู่ระบบด้วย หากไม่แนบเอกสารหลักฐานจะไม่สามารถอนุญาตให้เปลียนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ หลังจากนั้นให้นำหนังสือเปลี่ยนตัวยื่นต่อกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน(วันรายงานตัว) รายละเอียดจากประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 (ข้อ 8.)
วันอังคาร ที่ 04 ธันวาคม 2561 เวลา 13:26 น.
          การโอนข้อมูลจากระดับเขตพื้นที่สู่เว็บไซด์ระดับชาติ(ภาคเหนือ)ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได็โดยใช้ Username และ Password เดิมของโรงเรียนที่ใช้ในระดับเขตพื้นที่
          ข้อมูลที่โอนจากระดับเขตพื้นที่สู่เว็บไซด์ระดับชาติ(ภาคเหนือ) จะมาเฉพาะข้อมูลตัวอักษรเท่านั้นส่วนรูปภาพนักเรียนและครูจะต้องทำการ Upload เข้าสู่เว็บไซด์ระดับชาติ(ภาคเหนือ)อีกครั้งหนึ่ง

ประกาศจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

  เรื่อง วันที่ เวลาและสถานที่ ในการจัดการแข่งขัน
           วันที่ เวลาและสถานที่ ในการจัดการแข่งขันให้อ้างอิงจากเว็บไซด์ของงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา  รายละเอียดคลิกที่นี่
วันอาทิตย์ ที่ 02 ธันวาคม 2561 เวลา 12:35 น.
เรื่อง เกณฑ์การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:25 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 603
จำนวนทีม 7,912
จำนวนนักเรียน 24,120
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 13,270
จำนวนกรรมการ 1,236
ครู+นักเรียน 37,390
ครู+นักเรียน+กรรมการ 38,626
ประกาศผลแล้ว 233/233 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 9
เมื่อวาน 26
สัปดาห์นี้ 35
สัปดาห์ที่แล้ว 163
เดือนนี้ 157
เดือนที่แล้ว 288
ปีนี้ 6,920
ทั้งหมด 1,223,293