งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์


.: งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี :.
 
 ⇒ ประกาศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมสเปกเครื่อง
 ข้อกำหนดเพิ่มเติมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ ภาคเหนือ
 ตารางเวลาลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
 ประกาศแจ้งหัวข้อเรื่องการแข่งขันทักษะการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
  ประกาศการแข่งขันการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
 ⇒ ประกาศจากการแข่งขันกลุ่มสาระ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 ⇒ แบบตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน การศึกษาพิเศษ
 ⇒ ประกาศการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1- ม.6 
 ⇒ รายละเอียด การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
 ⇒ รายละเอียดของเวทีแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
 ⇒ ประกาศการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1- ม.6
 ⇒ ประกาศจากการแข่งขันกลุ่มสาระ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 ⇒ ประกาศการจัดการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
 ⇒ ประกาศจากศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจังหวัดพะเยา 
 ⇒ บทอาขยานการแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม
 ⇒ ประกาศการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)
 ⇒ ประกาศจากศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
 ⇒ ประกาศจากการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ⇒ ประกาศจากการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 ⇒ ประกาศการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์
 ⇒ ประกาศจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร
 ⇒ ประกาศการจัดการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ
 ⇒ ประกาศจากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ (สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์)
 ⇒ ประกาศจากศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับชาติ(ภาคเหนือ)
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 20-24 ธ.ค. 2561
 
 
   เรื่อง เอกสารที่คณะกรรมการติดสินการแข่งขันต้องเตรียมมาในวันประชุม
1. สำเนาบัตรประจำประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน 2 ชุด
2. หนังสือขออนุญาตไปราชการ จำนวน 2 ชุด (ตามแบบฟอร์มต้นสังกัด)
3. คำสั่งไปราชการ จำนวน 2 ชุด (ตามแบบฟอร์มต้นสังกัด)
4. บันทึกข้อความขอใช้รถไปราชการ จำนวน 1 ชุด (แบบฟอร์มตามตัวอย่างหน้าเว็บแข่งขันทักษะ)
5. แบบบันทึก 8708 การเดินทางไปราชการ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บแข่งขันทักษะ)
6. ใบสำคัญรับเงิน (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บแข่งขันทักษะ)
7. ใบรับรองแทนใบเสร็จ (ดาวน์โหลดได้หน้าเว็บแข่งขันทักษะ)
วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 12:42 น.
     ประกาศ แจ้งโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน ขอให้ศึกษาและยื่นเอกสารการเปลี่ยนตัวในระบบให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไปอย่างเคร่งครัด เนื่องจากพบว่ามีการขอเปลี่ยนตัวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และยื่นเอกสารไม่ครบเป็นจำนวนมาก ซึ่งแอดมินที่ทำหน้าที่ให้แต่ละทักษะจะทำการอนุมัติเฉพาะโรงเรียนที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์เท่านั้น ซึ่งสามารเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 61 หลังจากนั้นจึงนำเอกสารการขอเปลี่ยนตัว ตัวจริงมายื่น ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขันอีกครั้ง หากเลยกำหนดการขอเปลี่ยนตัวในระบบ แต่ละโรงเรียนสามารถขอเปลี่ยนตัวได้อีกครั้งโดยยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 08 ธันวาคม 2561 เวลา 20:53 น.
  เรื่อง การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน
          การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ต้องแนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนตัวเข้าสู่ระบบด้วย หากไม่แนบเอกสารหลักฐานจะไม่สามารถอนุญาตให้เปลียนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ หลังจากนั้นให้นำหนังสือเปลี่ยนตัวยื่นต่อกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน(วันรายงานตัว) รายละเอียดจากประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 (ข้อ 8.)
วันอังคาร ที่ 04 ธันวาคม 2561 เวลา 13:26 น.
          การโอนข้อมูลจากระดับเขตพื้นที่สู่เว็บไซด์ระดับชาติ(ภาคเหนือ)ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได็โดยใช้ Username และ Password เดิมของโรงเรียนที่ใช้ในระดับเขตพื้นที่
          ข้อมูลที่โอนจากระดับเขตพื้นที่สู่เว็บไซด์ระดับชาติ(ภาคเหนือ) จะมาเฉพาะข้อมูลตัวอักษรเท่านั้นส่วนรูปภาพนักเรียนและครูจะต้องทำการ Upload เข้าสู่เว็บไซด์ระดับชาติ(ภาคเหนือ)อีกครั้งหนึ่ง
วันอาทิตย์ ที่ 02 ธันวาคม 2561 เวลา 12:35 น.
เรื่อง เกณฑ์การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20:25 น.
เรื่อง วันที่ เวลาและสถานที่ ในการจัดการแข่งขัน
           วันที่ เวลาและสถานที่ ในการจัดการแข่งขันให้อ้างอิงจากเว็บไซด์ของงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา  รายละเอียดคลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:58 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 603
จำนวนทีม 7,912
จำนวนนักเรียน 24,287
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 13,250
จำนวนกรรมการ 1,155
ครู+นักเรียน 37,537
ครู+นักเรียน+กรรมการ 38,692

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 16,623
เมื่อวาน 16,119
สัปดาห์นี้ 60,565
สัปดาห์ที่แล้ว 135,535
เดือนนี้ 207,232
เดือนที่แล้ว 87,157
ปีนี้ 296,216
ทั้งหมด 296,216