รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรินทร   อินทโฉม
 
1. นางจิตรลดา   วงษ์พานิช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีกฤษดารมณ์
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ขัดทาน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐมนพร  ใบอุบล
 
1. นางสุดารัตน์  วันนาหม่อง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอารยา  ทิปกะ
 
1. นางมณทิรา  จำรูญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวธนาพร  คุมพล
 
1. นางสาวชลัณรัศม์  ต้นกล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวสุภัสสรา  เทพจันทร์
 
1. นางสุชิดา  กำทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวภรัณยา   แกล้วเกษตรกรณ์
 
1. นางจิตรลดา  วงษ์พานิช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงนริสรา  ธรรมศิวานนท์
 
1. นางวาสนา  ฉุยฉาย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนะ
 
1. นางสาวกัลชณาณิช  ยามสุข
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทภัทร  ยาสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประวีณา  วิริต
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวนวล
 
1. นางสุภาพรรณ์  วิริยะรัตนกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรสุดา  ลานณรงค์
 
1. นางสุระพี  อาคมคง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาววรรณรัตน์  มีสวัสดิ์
 
1. นางสาวปาจรีย์  ปิ่นศักดิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวสิริปรียา  ดิษฐ์บ้านไร่
 
1. นางสาววรรณกนก  เลื่อนลอย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาววรารัตน์  สดสุภา
 
1. นางรุ่งทิพย์  รินพล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาววรรณวิษา  สุวรรณนวล
 
1. นางชลธิชา  ชลฤทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  พูนชื่น
 
1. นางดวงรักษ์  ปาหา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์ตะวัน
 
1. นายจักรพันธ์  ชัยวรรณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาถ  จองแหลง
 
1. นางอุดมรัตน์  พจน์สุจริต
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายทวีทรัพย์  ขวาขันธ์
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายภานุวัฒน์  ธรรมโคร่ง
 
1. นางสุพรพงศ์  สุวรรณรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุรวัฒน์มนตรี
 
1. นางดวงรักษ์  ปาหา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศิริจันทร์
2. เด็กหญิงเขมจิรา  สัตยประกอบ
 
1. นายวิทยา   ปันแก้ว
2. นางวิจิตรา  วรรณมาลิกพันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรเสนา
2. เด็กหญิงพิชญาดา  สุขประภาภรณ์
 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  จินดาวงศ์
2. เด็กหญิงพัชรา  กรกีรติการ
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  วงศ์พานิช
2. นางนัยนา  อุปกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายนพณัฐ  แตงทอง
2. นายผดุงเดช  จ่อนแดง
 
1. นางภิญโญ  มาอ่อน
2. นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายพรชัย  อินบุญ
2. นางสาวสุนิสา  สิทธิกัน
 
1. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
2. นางสาวรัชฎาพร  บัวดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพิชชากร  แร่เพ็ชร
2. นางสาวเพ็ญพิชา  น้อยเครือ
 
1. นายปิยะวัติ  วังซ้าย
2. นายปวิน  เจียไพบูลย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงพุชนา   หงษา
2. เด็กหญิงเสาวภาคย์  โตพงษ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจมั่น
2. นายเมธี  ศรีรันต์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. เด็กชายพิเชษฐ์   เพชรพิทักษ์คีรี
2. เด็กหญิงอิษยา   เวียงรักษ์สกุล
 
1. นางสาวแพรวา  ตะวงษ์
2. นายภูวนาท  กองธรรม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  จันยวงแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิยา  บกแก้ว
 
1. นายวิญญู  รุจิระปรีชากุล
2. นางพรนภา  สุภาชาติ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาววัชราภรณ์  สัจจมงคล
 
1. นางอัญชลี  อินทรชัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวอนงค์   ดินแดนคีรี
 
1. นางสาวแพรวา  ตะวงษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายสิรดนัย  อินทร์มะณี
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน
 
1. นายอาชัญ  สุพรรณกลาง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายภีศเดช   ฉัตรบริรักษ์
 
1. นายปิยพงค์  จักรบุญมา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายสพล  ไม้สนธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัตพล  ก้อมน้อย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกฤษฏ์  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นายเสน่ห์  อยู่สุข
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายมนภัทร  คะระวาด
 
1. นายปรัชญ์  มาวิเลิศ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายสิรวิชญ์  เปาอินทร์
 
1. นางนุชนาถ   กระต่ายทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  จุลกลับ
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีเสน่ห์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทะทำมัง
 
1. นายทรงยศ  สกุลยา
2. นางสาววรัญญา  ม่วงวัดท่า
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ้ยสิริพรกุล
2. เด็กหญิงภูษณิศา  แสงสร้อย
3. เด็กหญิงไปรยา  ดีไพบูลย์
 
1. นายธเนศ  อินเมฆ
2. นางสาวสรารีวรรณ  ภู่แขวงแสง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายชญานิน  ทักษิณาพิมุข
2. เด็กหญิงพรภรณ์  บุญยู่ฮง
3. เด็กชายพรภวิษย์  พวงเรือนแก้ว
 
1. นางณัฐสิรี  ลี้ตระกูล
2. นางสาวเปมิกา  เมืองมูลพุ่มนาค
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวญณินชญา  อุ่นจิตต์วรรธนะ
2. นายสุกฤษฎิ์  รุกขชาติ
3. นางสาวโสภณัฐ  จิตรเอก
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นายณัฏฐปิญชาน์  พิชญาชมชื่น
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวธันยพร  ดินไทย
2. นางสาวศุภิสรา  ใจกาวิล
3. นางสาวอันนา  ตรีพงษ์
 
1. นางรัชนีวรรณ  กาญจนันท์
2. นายเอกพงศ์  เบญจกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจินตนาภรณ์  อุตุพร
2. นางสาวธัญญารักษ์  น้อยเพ็ง
3. นางสาวภัทราพร  หัวนา
 
1. นางสาวน้ำค้าง  แสงศรีจันทร์
2. นางสุวรรณรักษ์  มาสุข
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพกาวรรณ  พลายกุมพล
2. เด็กหญิงมณิสร  อิ่มสมโภชน์
3. เด็กชายศิวกร  เศษบุบผา
 
1. นายทรงยศ  สกุลยา
2. นางจริยา  ฟักเงิน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายก้องหล้า  สุดใจ
2. เด็กชายธนกร  โพธิ์พันธ์ทูล
3. เด็กชายภควัต  บุญสิงมา
 
1. นางสาวสิริรัตน์   กันธิยะ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมชนก  ประเดิม
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เอื้อรัตนมงคล
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญนอก
 
1. นางอนงค์  ทุมวงษ์
2. นางสาวกุสุมา  ลีกา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกมลลักษณ์  อาทรประชาชิต
2. นางสาวณัชริกา  กันทะสอน
3. นายวีระพงษ์  ใจใชย
 
1. นางภัทราพร   ทรัพย์ศิริ
2. นางรัตติยา  วงศ์วุฒิ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวกฤตพร  ขุนแขวง
2. นางสาวชลธิชา  เล็กวงค์
3. นางสาวนภัสวรรณ  ชอบธรรม
 
1. นางสาวเพชราภรณ์  ดินแดง
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวมลิษา  คำแดงใหญ่
2. นายศิริศักดิ์  หมื่นสิทธิโรจน์
3. นางสาวสิริวิมล  ศรีไม้
 
1. นายศุภกร  พึ่งโต
2. นางสาวรัชนีกร  คำบุญมา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญมา
2. เด็กชายรพีภัทร  ฟองน้ำ
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นางสาวพัชรินทร์  หล่อแหลม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกฤติธี  บุญนะ
2. นายพิพัฒน์  ใจหมั้น
 
1. นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์
2. นางสาวพิราวรรณ  โพธิเลิศ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวธัชพรรณ  ธนะขว้าง
2. นางสาวปานฤทัย  ทะนิต๊ะ
 
1. นายนพวิศว์  พลทิพย์
2. นางกาญจนา  เสนนันตา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายกล้าตะวัน  แดงสุข
2. นางสาวภูษณิศา  บุญประดิษฐ์
 
1. นางสาววิสาร์กร  จิตตะ
2. นายธีระชัย  เอี่ยมผ่อง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายภูริภัทร  ปาสะบุตร
 
1. นางสาววันนิสา  คำอ้าย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรญา  สิงใจ
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชาย รณชัช   เนียมเปี่ยม
 
1. นางสาวสุชาวดี   พิมหานาม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  อยู่พ่วง
 
1. นางเครือมาส  คำเขียน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94.003 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ  โตมา
 
1. นางสุภาพร  นักหล่อ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94.003 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  กันทะวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงธนกมณ  ลิลเยียดอห์ล
2. เด็กหญิงปภาวี  ชุนเกาะ
 
1. นางพัชรินทร์  โลหะบาล
2. นางสาวกิตติยา  จันเหลือง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำเมือง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  รัตนศรีลา
 
1. นางนวพร  ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายยุทธนา   รักสิงห์
2. เด็กหญิงสุพรรณษา   แจ่มหม้อ
 
1. นายเจริญ  พิลึก
2. นางสาวอุษา  บัวบาน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายศักดิธัช  กันทะจักร์
 
1. นายกิตติพงษ์  เฉพาะตน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายกฤติโชติ  ศรีดำ
 
1. นายทรงยศ  สกุลยา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายบุญฤทธิ์  อุดมสุข
 
1. นางสาวกชกร  จีนเพชร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผัดเป้า
 
1. นางนงค์คราญ  มานะกิจ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตสุุภา  พรมเมือง
 
1. นางศุทธินี  ไชยรินทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชลดา  คำเทพ
 
1. นางบุญนาค  บัวจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอมรพรรณ  ทรายศิริ
 
1. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายชินวัตร  แห้วเพ็ชร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เครืออ่อน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเจนจิรา  แก้วเขียว
 
1. นายพรณรงค์  ธานี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  โสมภีร์
2. เด็กชายทรงโปรด  อ่องศรี
3. เด็กชายสิรภพ  จันทร์เกษมสัตย์
 
1. นางปราณี  ดิษเจริญ
2. นางสาวสมัชญา  พานรอด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ปัญญาอิ่นแก้ว
3. เด็กชายรัชชานนท์   เมธีสิทธิกุล
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา   เนตรธิยา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กชายอัมรินทร์  มหา
2. เด็กหญิงอาลิซ่า  เอ็ก
3. เด็กชายอิทธิพล  ยาสกุล
 
1. นายกฤษณะ  สาลีเจริญ
2. นางสาวอรวรรณ  บุญรอด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กำธรกูล
2. เด็กชายดรัณภพ  ไชยบาล
3. เด็กหญิงนหทัย  สุวรรณศิลป์
 
1. นายสุทัศน์  บุญเลิศ
2. นางสาวกนกวรรณ  ณ ลำพูน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวธัญพิชชา  สิงห์โนนตาด
2. นางสาวแพรวา  มากมี
 
1. นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์
2. นางกาเหว่า  พรมชาติ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวชฎารัตน์  ศีลธรรม
2. นางสาวนิพัทธา  กาพย์ตุ้ม
3. นางสาวเสาวภาคย์  ลิ่มดุลย์
 
1. นางบุศรา  ปาระมี
2. นางแก่นจันทร์  เพียงจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรพีพรรณ  หมอยาดี
2. นางสาวศิขรินธาร  ใจมิภักดิ์
3. นางสาวเพียงฟ้า  น้องรักษ์
 
1. นายสุทัศน์  บุญเลิศ
2. นางพิมพ์ชนก  อินต๊ะวงศ์กา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงทัณฑิมา  เมืองเจริญ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ฟื้นผา
3. เด็กหญิงศุภิสรา  สีหา
 
1. นายสุรวิชญ์  เกตุแก้ว
2. นางสาวนันทชา  อัมฤทธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  อุปะละ
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  สกุณา
3. เด็กชายศรายุทธ  ฉลาดเอื้อ
 
1. นางจงจิตร  สิทธิไพร
2. นายวิทยา  สิทธิไพร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  หิรัญโกย
2. นายรัชพล  กอสัมพันธ์
3. นางสาววิมลมณี   แซ่ซี
 
1. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
2. นางวิลาพร  อารักษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายกรวิชญ์  ตุ่นบุตร
2. นางสาวฉัตรชมพู  ศรีวัย
3. นางสาววริศรา  บุญเรือง
 
1. นายจิตตวัฒน์  เมืองมาหล้า
2. นายฐิติกร  หล้าวงค์ษา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกุลจิรา  ปานรักษา
2. นางสาวณัฐญา  กุณาเล็ก
3. นางสาวสุกัลญา  ศรีภุมมา
 
1. นางสาวนลินี   พิลึก
2. นางอัจฉรา  จ้าวสันเที๊ยะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัลยากรณ์  เขาปัง
2. นางสาวนันทิพร  กอบแก้ว
3. นางสาวพลอยสวย  พูลสังข์
 
1. นางสาวอรอุมา  บำรุง
2. นางนัยนา  กาวิน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกัลยรัตน์  คุณุ
2. นายศรัณย์  ปินตา
3. เด็กหญิงสุภลักษณ์   ดีโสม
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
2. นางนุชนาท  สิงหา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว
2. เด็กชายพีรวิชญ์  เตโช
3. เด็กหญิงศุภากร  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางมนัชนันท์  นามวงศ์
2. นางอ้อมทิวา  บุญโชติ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สุใจ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  แก้วเมืองฝาง
3. เด็กหญิงผกามาส  ตาแก้ว
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม
2. นางสาวอรนุช  เรือนคำ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวปวรลักษณ์  คังตะ
2. นางสาวพนิตสุภา  ใจภักดี
3. นางสาวสุภัทรา  โสดาพรรค
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
2. นางรัตนาภรณ์  โยทะพงษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายจิรพงศ์  ตันกาบ
2. นายนันทวัฒชัย  จันทะสุรินทร์
3. นางสาวรสริน  กิติยศ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
2. นายวิรัช  รุ่งโรจน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายณัฐโชค  นำทาน
2. นายธัชพล  สะสวย
3. นางสาวพลอยไพลิน  สมศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางหมู่
2. นางสาวกานต์ธีรา  กุลชวาล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  อินต๊ะคำ
2. เด็กชายทิชานนท์  รตนแสนวัน
 
1. นายภูธร  อนัตกะทัต.
2. นางน้ำอ้อย   อนัตกะทัต
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายภูรินทร์   อุดต่อม
2. เด็กหญิงรวีรัตน์   ชัยระวีวงศ์
 
1. นางสาววรางค์ภัทร   ต้นศิริ
2. นางสาวเบญจมาพร   วิมุกติบุตร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรธร  ใจอยู่
2. เด็กชายสืบสกุล  โพนทอง
 
1. นายประภาส  รวมปะระ
2. นางจามจุรี  พรหมเผ่า
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์  สารสี
2. นายวรันธร  สามก้อนแก้ว
 
1. นายกฤตยศ  วรรณสาร
2. ว่าที่ร้อยตรีจีรเดช  ฟ้าเลิศ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายปารณ  ดาวทอง
2. นางสาวพิมพ์ศฎา  เพชรรัตน์
 
1. นายเอนก  ไชยบุตร
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชัย 1. นายคณากรณ์  น้อยทรัพย์
2. นายพันธ์ณุ  คำคล้าย
 
1. นางสาวอภิญญา  จาดศรี
2. นางสาวกานดา  สุขแดง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนิติภูมิ  สุวรรณศิลป์
2. เด็กชายพีรวัส  โภคาสุข
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
2. นายคงฤทธิ์  กุมภา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กชายพัชรพล  ควรคนึง
2. เด็กชายวันชัย  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวอภิรดี   ผิวผ่อง
2. นายณัฐพงษ์  ยะปะนันท์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายคุณวุฒิ  โนนันธิ
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  นาคหาญ
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
2. นางแววดาว  เมืองใจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  วงค์สกุล
2. เด็กชายไพโรจน์  จักรแก้ว
 
1. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
2. นายคงฤทธิ์  กุมภา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายจีรวัฒน์  จีรโชคสกุล
2. เด็กชายวิชญะ  ไชยสถิตย์
 
1. นายมิตรชัย  ทาบุดดา
2. นายระวีพันธ์  เปรมวิชิต
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์  สุวรรณประภา
2. เด็กชายภคพงษ์  คุ้มตะสิน
 
1. นายวรวุฒิ  หาญพงศ์เจริญ
2. นางสาวชุดาภา  อาจยาทา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกรนภา  ผาอิ่น
2. นายมกรธวัช  กุลพงษ์
3. นายสิรวิชญ์  คำชุ่ม
 
1. นายวศิน  มังคลาด
2. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายทิเนศวร  แสงจันทร์
2. นายวิชชากร  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
3. นางสาวศิกาล  ประชากลาง
 
1. นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
2. นายอาทิตย์  สุจชารี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกฤษฎา  อาทะ
2. นายภูวดล  เผือกวัฒนะ
3. นายอธิคม  ยานะวิน
 
1. นางสาวพรรณสิริ  ฟุ่มเฟือย
2. นางสาวเสาวลักษณ์  แสนปัญญา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชนิดาภา   อินทามระ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   สมโพธิ์
3. เด็กหญิงบรินทร์ทิพย์   โสดกำปังอุดมสุข
4. เด็กหญิงปารณีย์   บุญเกื้อ
5. เด็กหญิงอัญชลี   กันทะวงค์
 
1. นางรักชนก   ศรีชมภู
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน   เพ็งมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญจน์ติศา  โชคชัยผล
2. เด็กหญิงธนวภัค  สอนที
3. เด็กหญิงประภาพร  นิ่มนวล
4. เด็กหญิงอรชร  เนตตะสูต
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วินทะไชย
 
1. นางกรรณวรรณ์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวชุติกาญจน์  เชียวเขตรวิทย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณัฐชา  สิทธิ
2. เด็กหญิงบุณิกา  สมทรง
3. เด็กหญิงปรุงทิพย์  มโนนัย
4. เด็กหญิงมัชฌิมา  ธิคำ
5. เด็กหญิงเทวิกา  แก้วไหลมา
 
1. นายพิเชษฐ์  ใบยา
2. นายวาทิต  บัวมีธูป
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวชนกานต์  บัวภาศรี
2. นางสาวนริสรา  เทวัญ
3. นางสาวมรกต  มีมานะ
4. นางสาวรุจิษยา  เอกฉันท์
5. นางสาวอารียา  ปัญโญ
 
1. นางสาวเมธาพร  ตันชุ่ม
2. นางพรทิพา  ผันผาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวจุฬารักษ์  ธรรมวงค์
2. นางสาวชนิกา  คำจา
3. นางสาวธัญชนก  มะโนแก้ว
4. นางสาวรัตติกาล  กันตีมูล
5. นางสาววรัญญา  วัตรธนโชค
 
1. นายดุสิต  ตนมิตร
2. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวนันทิกานต์  ไกวัลสกุลชัย
2. นางสาวมาลิตา  ต๋องเรียน
3. นางสาวมโนรา  ศึกษาภูมิภาค
4. นางสาวรับพร  ถิ่นนารุ้ง
5. นางสาววิดารัตน์  วนาประสาทพร
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นายนพดล  รุ้งประนมกร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงจินดาทิพย์  วงค์จันทร์ติ๊บ
2. เด็กหญิงฉันทชนก  ยะวา
3. เด็กหญิงชีเนฬาภรณ์  แสนวงค์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตาโล๊ะ
5. เด็กหญิงธันยมัย  คำดี
 
1. นางสาวอำภา  เขียวดี
2. นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี   สายทอง
2. เด็กหญิงรุจิรา  จักรบัวคำ
3. เด็กหญิงสิรภัทร  กูมุดา
4. เด็กหญิงสีนู  ลุงตะ
5. เด็กหญิงสุภาวณี  นิลคำ
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
2. นางสาวรชนีกร  ขัติยนต์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวพรชิตา  ทองโฉม
2. เด็กหญิงพัชรธิดา  แพงศรี
3. เด็กหญิงรุจรดา  สกุลมา
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ใจปิง
5. นางสาวอริสรา  ครองสัตย์
 
1. นายสัญญา  แดนพิมาย
2. นางสาวเฟิร์ส  ชิตพงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกัญญาวีร์  กล้วยแก้ว
2. นางสาวฤทัยณัฐ์  รอดสวัสดิ์ภร
3. นางสาววนัสนันท์  สุขมี
4. นางสาวศิริลักษณ์  ทองเลิศ
5. นางสาวสุพัชฌา  สีแดง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จันทราช
2. นางจินตนา  ดิษฐสุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายกิตติภูมิ  สมสวัสดิ์
2. นางสาวชนิดา  สุภาวงค์
3. นายฐิติวัสส์  แก้วก๋า
4. นายณัฐพล  คำปาเชื้อ
5. นายภาณุพงศ์  สมจิตร
 
1. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
2. นางสาวอภิญญา  จันทร์อิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายชาศร  สาริโพธิ์
2. นางสาวทิพวัลย์  ต้นทุน
3. นางสาววาสนา  ทองอุบล
4. นายศุภชัย  โยลัย
5. นางสาวอุไรวรรณ  สีทองคำ
 
1. นายละเมียด  คำรื่น
2. นางสาวสุชาดา  หาญสาริกิจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำรศ
2. เด็กชายพีรณัฐ  รักเหมือน
3. เด็กหญิงยมลพร  ธรรมลังกา
4. เด็กหญิงวินิตา  อุทธิยา
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  ภักดีนอก
 
1. นายอัศวิน  กลับมา
2. นางสาวนริศรา  คำหว่าง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายจิรภัทร  แตงแสงจันทร์
2. เด็กหญิงจุฌามาศ  บู่อ้น
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองงามดี
4. เด็กชายบัญชา  พลกล้า
5. เด็กหญิงมานิตา  บรรลือสำโรง
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิมจันทร์
2. นายปริวัตร  ศรสุรินทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศิริไฉไล
2. เด็กหญิงกิตติยา  นะที
3. เด็กชายธนวัฒน์  ฟองตา
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แสงปัน
5. เด็กหญิงปฏิมา  ศรีแสงอ่อน
 
1. นายนิธิพงค์  อาจใจ
2. นายนิรุติ  สิทธุวานนท์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวชุลีพร  สิงห์เรือง
2. นางสาวปิยพร  ช่วยบุญ
3. นายอานุภาพ  ชันษา
4. นางสาวอารีรัตน์   เล็กยิ้ม
5. นางสาวแพรศรีทอง  ดีเกษม
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางชนากานต์  สกุลหงษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชนิกานต์  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวภัณฑิรา  เพียรเพ็ญ
3. นางสาวระวีวรรณ  บุษราคัม
4. นายสุธีรชัย  แสนพรม
5. นายเจตพล  ม่วงยิ้ม
 
1. นายกนกภัณฑ์  สุวรรณ์
2. นางสาวปิยมาศ  นุ่มศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายจักรภัทร   ไพจิตร
2. นายจิรสินธิ์   สีระสา
3. นายธนาธร   สุขทอง
4. นายเกียรติภูมิ   ถังทอง
5. นายแดนดาว   คณะนัย
 
1. นายนำพล   ชัยพิชิต
2. นายภูวนาถ    โพธิกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญชลิกา  ขันคำ
2. นางสาวกุลจิรา  จิตบุญเรืองโรจน์
3. นายชยธร  โนนใหม่
4. นายณัฐพล  อุบลแสง
5. นายณัฐพล  หงษ์คำ
6. นายดำรงค์เดช  คุณทรัพย์
7. นายธนพล  หมื่นสีทา
8. นายธัชพล  น้อยเจริญ
9. นางสาวนริศรา  ชูชัยมงคล
10. นายประวิทย์  เหล็กเพชร
11. นางสาวพิมพ์พิชชา  มณเฑียรสุภา
12. นางสาวยศวดี  เคนดี
13. นางสาววารุณี  วิเชียร
14. นายศิลป์ชัย  จันทร์คำภา
15. นายสัญทณัฏ  ทองนาค
16. นางสาวสุวนันท์  โพธิคลัง
17. นายอภิรักษ์  ช่อผะกา
18. นายอมรเทพ  อินทร์เอี่ยม
19. นางสาวอัจฉราภรณ์  ตองอ่อน
20. นายเอกฐณาวุฒิน์  บุญประเสริฐ
 
1. นายวราวิช  อุดพ้วย
2. นางสาวพนมไพร  น้อยเจริญ
3. นายภานุวัฒน์  บุญเทียน
4. นางเบญจมาศ  น้อยบำเหน็จ
5. นางสาวเกื้อกุล  นามวงษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นายกฤตยช   แก้วหลวง
2. นายจิรยุทธ   เทพทิพย์
3. นายณัช  ใจโฮ้ง
4. นายธนากร  พรมรักษ์
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  จารุศิลากุล
6. นายน่านนที  เพชรรัตน์
7. เด็กหญิงปพิชญา  ไชยศิลป์
8. นายปรัญชัย  กะรัตน์
9. นายปาณชัย   ยาปัน
10. นายพลวัต  เชี่ยวสุวรรณ
11. นายพัชรพล  ชัยประเสริฐ
12. นางสาวมณฑิตา  ภิญโญยิ่ง
13. นายลัทธพล   สุทำแปง
14. เด็กหญิงศศิศรา  อรินทร์
15. นางสาวศุภากร  ไชยมงคล
16. นายสัจจชน   พรหมรักษ์
17. นางสาวหัทยา  สิงห์คำ
18. เด็กหญิงอภิชญา  ปาคำ
19. นายเปรมเมษา  รัตนะประภา
20. นายเมธายุตม์  ยั่งยืน
 
1. นางวิรัชนก   จันทร์เรีย
2. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
3. นางวจีพรรณ  บัณฑิต
4. นางสาวกฤตญา   พงษ์สุภา
5. นายณฐกร  คันทะเสน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกฤตภาส   แว่นแก้ว
2. นายกิตตินันท์   อ่ำเทศ
3. นางสาวณัฐพร   ขวัญเขียว
4. นายณัฐพล   นามศรี
5. นายณัฐสิทธิ์   ใจดี
6. นายธนกาญจน์  อ่วมจินดา
7. นายธนากร   เจ๊กแจว
8. นายธนากร   วจนะธากร
9. นายปรมัตถ์  พระโยม
10. นางสาวพรปฏิภาน  ด่านปาน
11. นายพิริยะพงศ์   จันทร์ผึ้ง
12. นายพีรายุ   น่วมอิ่ม
13. นายศรเพชร   พลคล้าย
14. นายสิรวิชญ์   แสงดาว
15. นายสุภัทรชัย  จันทร์เกษร
16. นายสุภัทรชัย   คำกระจ่าง
17. นายอัครพงค์  เพ็งมา
18. นายเกียรติศักดิ์  เทียนทอง
19. นางสาวเครือฟ้า   สมบูรณ์
20. นายโชติวิศุทธิ์   ผู้ภักดี
 
1. นายภาณุพงศ์   คงเชื้อสาย
2. นายจักรพันธ์   ชีวะวัฒนา
3. นายชานนท์   ผ่องฉวี
4. นางสาวนุศรา   รอดสิน
5. นางสาวสุภาพร  สีนวล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายชญานิน   เสือแก้ว
2. นายชิษณุพงศ์   รวมพล
3. นายณภัทร   มั่นหมาย
4. เด็กหญิงณัฐพร  เนียมใจดี
5. นายณัฐวุฒิ   เกิดสุวรรณ
6. นายธนพันธ์  ต่ายมี
7. นายธวัชชัย   มั่นอ้น
8. นายนนท์ปวิธ   วงศ์วิเศษ
9. นางสาวปาณีศา   คงเจริญ
10. นายพาทิศ   ดีโต
11. นายวรพล   โพธิ์ทอง
12. นายวิสัยทัศน์  อินทร์จันทร์
13. นายวิหาร  ทองเชื้อ
14. นายสนทรรศน์   เกตุคง
15. นายสมศักดิ์  อยู่บุญ
16. นางสาวสิริยากร   หล่าซิว
17. นายสุวิจักษณ์   อย่างรัตนโชติ
18. นายอณุชา  กันทะวงค์
19. นางสาวอนัญญา  ขาวป้อม
20. นายเกียรติพงษ์   อภิรัตน์
 
1. นายภาณุพงศ์   คงเชื้อสาย
2. นายจักรพันธ์   ชีวะวัฒนา
3. นางสาวศุภรัตน์   ชำนาญผา
4. ม.ล.ภคเมธี   สายสนั่น
5. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายฐิตวัฒน์  สงค์พิมพ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สูงรุ่ง
3. นายธนาธิป  จันทร์ผิว
4. นายธีรพัฒน์  ธรรมจิตร์เหมาะ
5. นางสาวปาริฉัตร  เรืองขจร
6. นายยุทธพิชัย  คมเกตุ
7. นางสาวลักขณา  วระฉัตร
8. นางสาววิรัญชนา  พันธ์หอม
9. นายวิรัตน์  ทองพรม
10. เด็กชายวิวัฒน์วงศ์วรรณ  ธนูศร
11. นายวีรภัทร  สีทำมา
12. นายศุภกร  แช่มช้อย
13. นางสาวสริตา  อินทร์สวาท
14. นายสหัสวรรษ  ปัจจัย
15. เด็กชายสุจิณดา  ถนอมสิงห์
16. นางสาวสุวรรณา  เยี่ยมสมุทร
17. นายอธิวัฒน์  พันพิพัฒน์
18. นางสาวอริสา  สำนักบ้านโคก
19. นายเสกสรรค์  ทองเสม
20. นายเอราวัณ  กันชัยภูมิ
 
1. นายนพพร  แจ่มหม้อ
2. นางอุไรวรรณ  อุดมสุข
3. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
4. นายศราวุฒิ  พุธทา
5. นางสาวมรกต  ทับโพธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวกฤตยา  ท้าวหอม
2. นายกิตติภพ  ปันโปธา
3. นางสาวณภัทร์กมล  โสกันเกตุ
4. นายณัฐวุฒิ  ชัยรักษ์
5. นายธนคม  วาจาฉลาด
6. นายธนพล  ขัติกุล
7. นางสาวธิติมา  วินันท์
8. นายธีรภัทร์  ปันดวงแก้ว
9. นางสาวนันท์นภัส  วิชา
10. นางสาวปภัสสร  อรรคญาณ
11. นางสาวพรชิตา  ขาวแสง
12. นางสาวพรรณวษา  ศรีจอมทอง
13. นางสาวภาณุมาศ  จันทรา
14. นางสาวมีนตรา  อินล๊อกฟอง
15. นางสาวยนิษฐา  จิณะกับ
16. นางสาวรัตนฉัตร  เค้ามูล
17. นางสาวลัคนา  บุญเสาร์
18. นายสมบูรณ์  ลุงติ
19. นายอรุณวัฒน์  อวดเขตร
20. นายเศรษวัฒน์  มาใจ
 
1. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
2. นายตระการ  ทนานทอง
3. นายพชร  ปันมิตร
4. นายดุสิต  ตนมิตร
5. นางสาวณัฐพร  ยุปา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ปนันตา
 
1. นายศุวัชรกัณต์  กันทะตา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายอรุณ  พวงทอง
 
1. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก   วงศ์โดยหวัง
 
1. นางอุ้ม   ชิดเชื้อ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายวงศธร  เดชอูป
 
1. นางสาวอังคณารักษ์  ภูบาลชื่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวสิรินทิพย์  สมศรี
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจุฑามาศ  ทับทิมศรี
 
1. นายนทีบดี  ชูรัสมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมแก่นจันทร์
2. เด็กชายณัฐภัทร  มงคลกาวิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงปทิตตา  แก้วเสน
2. เด็กชายพนมวัลย์  แก้วเพียร
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญเรือน
2. นางรุจิรา  บุญเรือน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จะหละ
2. เด็กชายภีมเดช   เดิมประพันธุ์
 
1. นางสุคนธ์  เกษมกุลทรัพย์
2. นายวัฒนะ  สามเคี้ยม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายถวิน   ทิพย์โรจน์
2. นางสาวเขมิกา   สกุลเดชสำราญ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
2. นางสาววิชุตา  ศรีม่วง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณัฐวุฒิ  ตุ้ยสืบ
2. นางสาวพิมพกานต์  สาปคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจตุพล   เพ็งแจ่ม
2. นางสาววรรณพร   สมยศ
 
1. นางสุภาพร  แก้วจันทร์
2. นางสาววิศรุตา  มงคลศิลป์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ธารารัตนสุวรรณ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ใยเย็น
3. เด็กหญิงชนิภา  ศรีบุญ
4. นางสาวญาดา  บัวเทศ
5. เด็กหญิงนภสร  แจ่มฟ้า
6. เด็กหญิงนาลิสา  แซ่เตี๋ย
7. นางสาวภูตาวัน  วงษ์หงษ์
8. เด็กหญิงวิมลิน  ปั้นนาค
9. นางสาววิยะดาวรรณ  กล้ากสิกิจ
10. เด็กหญิงสายทองแท้  เรืองทรัพย์
 
1. นายปัญญพจน์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย
3. นางสาววราภรณ์  คงหอม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกนกวรรณ  รังสิมันตุชาติ
2. เด็กหญิงธัญชนก   ส่งศรี
3. เด็กหญิงธิดาพร  ลีวิรัตน์
4. เด็กหญิงภัณฑิรา   สายปัญญา
5. นางสาวรมณียา  ลุมมา
6. เด็กหญิงวิมลสิริ   นกมีรอด
7. นางสาวสุภาวดี   บุญตุ้ย
8. เด็กหญิงหรรษา  ศรีป้อม
9. เด็กหญิงอภิสรา  โขงทอง
10. เด็กหญิงเขมิกา   ใหม่ธรรม
 
1. นายวัฒนะ  สามเคี้ยม
2. นางสาวชัญญะพิชญ์  ระดม
3. นางสุคนธ์  เกษมกุลทรัพย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกษิมาพร  นาละกา
2. นางสาวกานต์รวี  ทิพย์กันเงิน
3. เด็กหญิงจรรยา  อุณทนารัตน์
4. นางสาวณัฐจิรา   วาเล็กบุตร
5. นางสาวพรชิตา  อุดสาย
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงศ์จันทร์
7. เด็กหญิงภานุมาศ   พุทธิมา
8. เด็กหญิงวรินธรณ์   คำมุข
9. เด็กหญิงวริศรา   วงศ์ธิดา
10. เด็กหญิงสุกัญญา    บุญเป็ง
 
1. นางพิกุลทอง    เปล่งศิริ
2. นางลลิตา  ประชุมฉลาด
3. นางโสภิณ   ศิริคำน้อย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร   เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณี  คำทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญแก้ว
4. เด็กหญิงดาววรรณ  ทาศักดิ์
5. เด็กหญิงนภัส  สิริเมธีตระกูล
6. เด็กหญิงรวีพรรณ  มองการณ์ไกล
7. เด็กหญิงศรัญญ่า  คำแก้ว
8. เด็กหญิงศรีพลอย  วงศ์ชัย
9. เด็กหญิงเพียงวรินทร์  แซ่มู่
10. เด็กหญิงไทซิ่ง  จันทร์วงค์
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางอทิติยา  ศรีทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เล่าศิลาวัฒน์
2. นางสาวดาริน  แซ่จ้าง
3. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่เห้อ
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงท้าว
5. เด็กหญิงนัฐนันท์  มากสกุลกิจ
6. เด็กหญิงวิภวา  แซ่จ๊ะ
7. นางสาววิไลวรรณ  พันธกิจพานิช
8. เด็กหญิงสกาวใจ  พิทักษ์หาญชัย
9. เด็กหญิงสายชล  แซ่โซ้ง
10. เด็กหญิงอังคนา  แซ่ม้า
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นางสาวอรชา  ลองขาว
3. นายไพฑูรย์  ดิษฐด้วงปล้อง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. นางสาวชาลิสา  ใจสมิง
2. เด็กหญิงธิญาดา  เนื้ออ่อน
3. เด็กหญิงนริศรา  สมหมาย
4. เด็กหญิงน้ำฝน  กาศอินตา
5. เด็กหญิงพรรณรัตน์  ปูทอง
6. เด็กชายพันกร  กวางวิเศษ
7. เด็กหญิงพิชชา  กาวีละ
8. เด็กหญิงพิชชานุช  กาวีละ
9. เด็กหญิงฟ้อนฟ้า  ศิลาไกร
10. นายเจษฎากร  นาทอง
 
1. นายจีราวุฒิ  บุญสูง
2. นางสาวสุภาวดี  ธิกา
3. นางสาวสุนทรี   แก้วคำแสน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายณเรนย์  หอมสมบัติ
2. นายนพรัตน์  พิมพ์เสนา
3. นายปัณณธร  ไตรภพ
4. นายพิษณุ  ลีสมุทร
5. นายวราวุฒ  บุญเพ็ง
6. นายวันเฉลิม  นาสมยนต์
7. นายศุภกิจ  ศรีบุริน
8. นายสหชัย  มณฑา
9. นายสายวสันต์  นากสกุล
10. นายสุรเชษฐ์  คงมา
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
2. นายนเรศ  บานแย้ม
3. นางหัทยา  นุกอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายจันทร์  ทรายวงค์
2. นายจิรวัฒน์  ศักดิ์ดา
3. นายปรีชากร  เรือนคำจันทร์
4. นายพยนต์  พฤกษ์พัฒนรักษ์
5. นายสตางค์  วงค์วิชัย
6. นายสราวุฒิ  กาวิสุ
7. นายสินธร  ฤทธิรงค์
8. นายสุเมธ  ธิจินะ
9. นายอาฉ่าย  เม่อแล
10. นายโจไป่  ดวงจันทร์
 
1. นายกิตติพงษ์  หมอป่า
2. นางศิริพร  ตาดี
3. นายเทอดศักดิ์  จันทิมา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกวิตา  คนึงความดี
2. นายทินภัทร  สุวรรณธัญญกิจ
3. นางสาวบุญพิทักษ์  ปู่ดี
4. นายปิยากร  ธารสุขกตัญญู
5. นางสาวพรชิตา  ภูมิจอมไพร
6. นางสาวภัทรพรรณ  เวียงบันเทิง
7. นางสาวรินลดี  ธำรงปทุม
8. นางสาววรัลญา  ชโลธรล้ำเลิศ
9. นางสาววาสนา  ทะนุภูมิปัญญา
10. นางสาวอาทิตยา  เวียงธีรชัย
 
1. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
2. นางวราภรณ์  ฝั้นต๊ะ
3. นายศราวุธ  เขื่อนคำ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติธัช  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงจินดาหรา  ปั้นสำลี
3. เด็กชายชลชาติ  มั่นอ่วม
4. นายทองพิทักษ์  ปรีชา
5. เด็กหญิงธนกมล  อินสุวรรณ์
6. เด็กชายธนธรณ์  สายทับทิม
7. เด็กหญิงธนัชชา  คุ้มโต
8. เด็กชายธนโชติ  สังข์วงค์
9. เด็กหญิงบุศรินทร์  ครุฑชาติ
10. เด็กชายวิระพงษ์  รอดพระ
 
1. นายบุญเกิด  เผือกใต้
2. นางชุลี  ครุธแก้ว
3. นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  เรื่อศรีจันทร์
2. เด็กชายถิรกกฤต  จิตร์แก้วถิรกฤต
3. เด็กชายธรรมนูญ  ธรรมประกอบ
4. เด็กชายบวรวิทย์  หาญรักษ์
5. เด็กชายภาคภูมิ  บุญพรม
6. เด็กชายภานุวัฒน์   ใจบาน
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  สีคำจีน
8. เด็กหญิงลลิตา  ถารนะ
9. เด็กหญิงสุฐิตา  ไชยปัญญา
10. เด็กหญิงเพราพิลาศ   ครองตะเคี่ยน
 
1. นางถนอม  สีนาค
2. นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว
3. นายทักษิณ  ผลประเสริฐ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงกุลนิดา  หนักแน่น
3. เด็กหญิงชฎาพร  บังขุนทด
4. เด็กหญิงณัฐฐิณี  กันนิยม
5. เด็กหญิงนภัสสร  มาดี
6. เด็กหญิงปัทมาพร  ภู่ท้วม
7. เด็กหญิงผกามาศ  แถลงกัน
8. เด็กหญิงลีลาวดี  บุญช่วย
9. เด็กชายวรเมธ  สูงเนิน
10. เด็กหญิงวลัญญา  เอี่ยมทองแดง
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
2. นายปิยะ   พันธุรัตน์
3. นางสาวกัญญาณัฐ  ภู่ทรัพย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจตุพร  แสงสุริยา
2. นางสาวจารุวรรณ  กลิ่นเกตุ
3. นายณัฐวัฒน์  ตุ้มบุตร
4. นายนาวา  จันทร์โท
5. นางสาวบัณฑิตา  ประสารผล
6. นายพีระพันธุ์  จัดการ
7. นางสาววิลาวัลย์  อิ่มขุนทอง
8. นายวีรภัทร  เผือกใต้
9. นางสาวศิริพรรณภา  มูลต๋า
10. นางสาวอินทิรา  อรุณจันทร์
 
1. นายบุญเกิด  เผือกใต้
2. นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมน์
3. นายชวลิต  รำขวัญ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  อานี
2. นายกฤษฎา  สุพรม
3. นายชนะภูมิ  ทิพย์มณเทียร
4. นายทินภัทร  แก้วบุญเรือง
5. นายธนวัฒน์  ครแหยม
6. นายบัณฑิต  ชูจันทร์
7. นายปกรณ์  เรืองโคเวียง
8. นายพชรพล  ธรรมครบุรี
9. นายสิทธิพงษ์  ปานเกิด
10. นายเจษฎาภร  ภูมะลา
 
1. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
2. นายจีรพันธ์  เนาวโชติ
3. นางสาววันวิสาข์  เตจะวัน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายชินวัตร  อินทรจร
2. นางสาวณัชชา  ขันทะสีมา
3. นายณัฐภูศิษฐ์  แซ่ฉั่ว
4. นายพันกร  อนุรักษ์กำธร
5. นายพิตพิบูล  ลำจวน
6. นางสาววรัชยา  นุกูลคาม
7. นายศุภชัย  น้อยแสง
8. นายศุภณัฐกานต์  นามคง
9. นายสิรวิชญ์  จงจิต
10. นายอภิวิชญ์  พิเคราะห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  ชลธีระเสถียร
2. นายพงษ์วัฒน์  เกตุด้วง
3. นายพยนต์  วนพฤกษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  สุขนอก
2. เด็กหญิงอักษรินทร์  เนียมสันเทียะ
 
1. นางสาววาสนา  นฤคนธ์
2. นายกฤษฎา  ประสิทธิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกวิเชษฐ์  ปานพันธุ์โพธิ์
2. เด็กหญิงธนพร  พิมพ์เสนา
 
1. นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมร  ธานีวรรณ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจิราพร  เกษามูล
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองน้อย
 
1. นางฉวีวรรณ  มากมี
2. นางสุนันท์  หนองหลวง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวฉัตรณภัทร์   ทินอยู่
2. นางสาวณัฐณิชา   มูลใจทราย
 
1. นางสาวนิภาพร   ประทุมพงษ์
2. นางสมสาย  คำตุ้ยเชื้อ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวัชรินทร์  โตมี
2. นางสาวแสงรวี  เพียรธัญญกรณ์
 
1. นางเรณู  ตรีศิริ
2. นายทวีผล  เร่งพลั้ง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายทัศน์พล  โสภาเลิศ
2. นางสาวรุ่งฤดี  ใจวุฒิ
 
1. นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์
2. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพันธ์  แก้วประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธนวัตน์  พึ่งตน
 
1. นายกฤษฎา  วงศ์วาร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงอภิญญา  แสนศรีเชาว์พันธ์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายเอกพัชร  พิมพ์เสนา
 
1. นายนพดล  ปูธิปิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. นางสาวม่านฟ้า  รักชาวเขา
 
1. นางสาวปรตา  วงศ์อารี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวขอบฟ้า  เจตนจิตร์
 
1. นางสาวจารุณี  มีมั่น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนิชา  มหัทธนกิตติภัค
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิรา  อินปาต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา   อุปนันท์
 
1. นางสาวเกศกนก   บุญอาจ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายรชต  ศรีจาย
 
1. นางเสาสนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐชนน  นิ่มดิษฐ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวเจนนิศา  นามหลวง
 
1. นางสาวเกสร  เจริญยิ่ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญอาจ
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลิตา  คูณแก้ว
 
1. นายคณณัฏฐ์  นิธิณัฐนนท์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวมลคำ  น้อยตาล
 
1. นายเรวัต  ยุทโท
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายภานุพงษ์  วงศ์ทองแดง
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชา  หมูแก้ว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวพรทิพย์  บุญมี
 
1. นายชูชาติ  โรจนอังกูร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายอิทธิชัย  สมรอด
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงเกศศินี  พลายสาร
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพัชรพล  เกษร
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวนภาพร  แซ่ม้า
 
1. นายธณกฤต  มุมทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพิศวัสต์  วรรณฟู
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกรกนก  ทูลฉลอง
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชุ่มใจ
2. เด็กชายรณกฤต  ขินทะรมณ์
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นางมาลี  ไชยยศ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายธนวิทย์  นิลไชย
2. เด็กหญิงปานทิตา  ธรรมขันโท
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
2. นายคัมภีร์  โมงปันแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาหนัน  ชามา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สันคะนุช
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
2. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกุลหญิง  หอมบุบผา
 
1. นายทนง  คงรอด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายศตวรรษ  วงค์ภักดิ์ดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนภัสสร  พนมพิบูล
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายพีระพัทร  ลายทอง
 
1. นายอนุสรณ์  อินทะนะ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายสมชาติ  ไพรวันผาสุก
 
1. นางสาวสุภาพร  อภิวงค์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายวรวิช  แจ้คำ
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายกรวิทย์  ไชยทิพย์
2. เด็กหญิงจันทภา  ฟองแก้ว
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เตชนันท์
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นางสาววัชราภรณ์  อะทะจา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นาซอ
2. เด็กชายจักรพงษ์  วงศ์ซื่อ
3. เด็กชายอุ่นแดง  น้อยลือ
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นายเตชิน  สิงห์สาธิต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายธนากร  พรมวะราภรณ์
2. เด็กชายพิสิฐชัย  สุขขวัญ
3. เด็กชายโชติกุล  โพธิ์สะอาด
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
2. นางพราหมณ์พันธ์  ชาติสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาววิชญาพร  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวศิริพร  หาญเชิงค้า
3. นายเพทาย  ดาวสุข
 
1. นายกษมา  ดิษฐเจริญ
2. นางสาวณรรฐวรรณ  วสยางกูร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวจิรชยา  พูลศิริ
2. นายณัฐวุฒฺิ  สุขอยู่
3. นายธนาวุฒิ  ตรีวงษ์
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายชัชวาล  แสงศรทวีศักดิ์
2. นางสาวนุติ  รุ่งวุฒิโรจน์
3. นางสาวรัชนี  ฟ้ากุศล
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
2. นายกวีชัย  กล้าพิทักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชาย อัศวเมธ   เอี่ยมน้อย
 
1. นายเตชภณพัฒน์   อัฏฐกรธนานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 1. เด็กชายสุมิตร  สุดทับ
 
1. นายอรรณพ  ไวพานิชการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์   อินทโฉม
 
1. นายนพดล  ขยันการค้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายภครภูมิ  สุขแก้ว
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายภาณุเดช  ละโส
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกานต์ดนัย  สุธรรม
 
1. นายสมเกียรติ   พิมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กชายปุนยวัจน์  เรืองฤทธิ์
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายธนัช  อนุสรณ์สัญญา
 
1. นายกำพล  เนตรเชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์   เทียมใหม่
 
1. นายนพดล  ขยันการค้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายมนตรี  บงเรือน
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายวัชรพล  ปานเกิด
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชาริสา  แก้วเรือง
 
1. นายรัตนชัย  เกตุยา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายวิทวัส  ศรีพุทธ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  บุญเลื่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ  คุฒแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิริยา  จูฑา
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนฤนาท  พัฒนกลม
 
1. นายณรงค์พันธ์ุ  สายพันธ์ุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายภูพิชิตชัยต์  มีสัตย์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายมนตรี  บงเรือน
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวนริศรา  อ่ำทิม
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายกฤษณ์  อาจสุรินทร์
 
1. นายนที  พึงไชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์ตระกูล
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายธนาดล  ลาภเทวี
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ศิริคุณนาสกุล
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตติ์  เขียวฤทธิ์
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายปิยชนน์  ทองเวียง
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎ์  เพชรปราณี
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตติ์  เขียวฤทธิ์
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายเจตพล  เพราะดำ
 
1. นายณัฐชนนท์  แก้วปลั่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงวิภา  ไทยบุญเรือง
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  แก้วสุขศรี
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภูวเนตร  รีมูล
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายโสภณวิชญ์   เอี่ยมแจง
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาววรรณษา  มาลัยกุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายพงศพัฒน์   เทวาอนุเคราะห์
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายชิตพันธ์  พะหงษา
 
1. นายภาณุพงษ์  เฟื่องฟู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  แว่นแก้ว
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายณัฐพงค์  พุฒทอง
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  เวียงวัง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวณัฏฐณิชา   ทรัพย์สังข์
 
1. นายพงศ์พิณิช  แก้วหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายวรัญญู   ก๋าเครือ
 
1. นายพิษณุการณ์   ทรายแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมณีรัตน์   ทะลายา
 
1. นายทนายุธ   เจริญรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยิ่งหาญ
 
1. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นางสาวรสริน    กันทะกาลัง
 
1. นายทนายุธ   เจริญรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวปลายฟ้า  จันทร์หล้า
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  ใจมี
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภูวเนตร  รีมูล
 
1. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงศุภธิดา  วงศ์ปัญญา
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช   กิจพานิชวิเศษ
 
1. นางวรรณา  พิมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายภาณุวัฒน์  กรอนกลาง
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรุ่งนภา  ทรงศรี
 
1. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชญานนท์  บุญดล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชญานนท์  บุญดล
2. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
3. นางสาวนริศรา  อ่ำทิม
4. เด็กชายภัทรดนัย  อู่อินทร์
5. เด็กชายภูริทัต  ทองอยู่สุข
6. นางสาววรรณษา  มาลัยกุล
7. นางสาววิภาวี  นิ่มจำนงค์
8. นางสาวสุชยา  ศรีเมฆ
9. เด็กหญิงไอรดา  สกุลมา
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
3. นายเสรี  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นางสาวจิรัฐิรฎา  แก้วมูล
2. นายธราดล  พรวิเศษศิริกุล
3. เด็กหญิงปรัสรา  แจ่มกระจ่าง
4. นางสาวปิณฑ์  บุญชูวิทย์
5. เด็กหญิงปุญญ์  บุญชูวิทย์
6. เด็กชายพิรศุษม์  จินะปัน
7. เด็กชายรวิภาส  มากเพ็ง
8. เด็กชายศุภกฤษฎิ์  ดิษสาย
9. นางสาวแก้วขวัญ  ยาวิลาศ
 
1. นางสาวจารี  สุขบุญสังข์
2. นางสาวอมรา  สุขบุญสังข์
3. นายพงศกร  สุขบุญสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกชกร   เรืองทุ่ง
2. เด็กชายณัฐภัทร   แสงเทียน
3. นางสาวธิดารัตน์    แสงบรรเจิดกุล
4. นางสาวนริศรา   มิ่งเมือง
5. เด็กชายพงศพัฒน์   เทวาอนุเคราะห์
6. เด็กชายภควัต  คาร
7. เด็กชายวิรุจน์   ทองอินทร์
8. นายอินทัช   อินทะจันทร์
9. นายโสภณวิชญ์   เอี่ยมแจง
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
2. นายพิเชฎ   บุญญา
3. นายไพโรจน์  เกตุศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายกิตติพงศ์  วงค์วิชัย
2. เด็กชายจิราวัฒน์   ปวงญานะ
3. เด็กหญิงชญาดา  โคตรสมบัติ
4. เด็กชายชินวัตร  บุญพร้อม
5. นายณัฐกานต์  เยินยุบ
6. นายณัฐวุฒิ  ทองยิ่งเจริญสุข
7. นายธนวัฒน์  สมบูรณ์
8. นายนาคนรินทร์  ทรายคำ
9. เด็กชายปฐมพงศ์  พงศธรเจริญศรี
10. นายภารดา  ทิพย์วรรณ
11. นายภูดิท  เตจ๊ะ
12. นายภูตะวัน  จันทร์ใหม่
13. นางสาวสร้อยเพชร  ตันชุ่ม
14. เด็กชายอรินชยา  เอิกเกริก
15. นางสาวเอื้อมใจ  ใจแสนวงค์
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
2. นางสาวอัญชญา   ต๊ะนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงกนกนิภา  จันทร์ศรี
2. นายจักพงศ์  ศสิอภิรัตนากูล
3. นางสาวชุลีพร  เพิ่มอุสาห์
4. เด็กชายทินภัทร  เทียมญาติ
5. เด็กชายธนาดล  ลาภเทวี
6. เด็กหญิงธารินี  จันทร์เจิม
7. นางสาวธิดารัตน์  คชฤทธิ์
8. เด็กชายนพรัตน์  เขตแดน
9. เด็กชายปฏิพล  สุทธิ
10. เด็กหญิงปาริชาต  ท้องธาร
11. เด็กชายปิยชนน์  ทองเวียง
12. นางสาวลัดดาวัลย์  ทั่วสูงเนิน
13. นางสาวศิรินภา  ทองน่วม
14. เด็กหญิงอรัญญาณี  ช่วยกล่อม
15. เด็กชายเกริกไกร  ธุรี
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
2. นายบรรจง  โต๊ะถม
3. นางประภาวดี  ทองเวียง
4. นายธวัชชัย  ผาเพียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  แก้วสุขศรี
3. นายชญานนท์  บุญดล
4. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
5. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
6. นางสาวนริศรา  อ่ำทิม
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
8. เด็กชายภัทรดนัย  อู่อินทร์
9. เด็กชายภูริทัต  ทองอยู่สุข
10. นางสาววรรณษา  มาลัยกุล
11. นางสาววิภาวี  นิ่มจำนงค์
12. นางสาวสุชยา  ศรีเมฆ
13. เด็กชายสุเมธ  จุ้ยโต
14. เด็กหญิงเสาวภา  โลหะเวช
15. เด็กหญิงไอรดา  สกุลมา
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นายเสรี  บุญประเทือง
3. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
4. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร   แก่วนกสิกรณ์
2. เด็กชายกานต์ดนัย  สุธรรม
3. นายคณาธิป   อินสองใจ
4. เด็กหญิงชมพูนุช   กิจพานิชวิเศษ
5. นายณัฐพงษ์   เทียมใหม่
6. นายนพเก้า   สุทธินันท์
7. เด็กชายพีรพล   แสงเพชร
8. เด็กชายพีรวิชญ์   จันพุฒ
9. นายภูมินทร์   ศรีวัตรปาน
10. เด็กชายรณชัย   ฉิมภู่
11. นายสุทธิพงษ์   อินทโฉม
12. นางสาวอาภัสรา   สิญจวัตร
 
1. นายสมเกียรติ   พิมพันธุ์
2. นางวรรณา   พิมพันธุ์
3. นางสาวสุมาลี   โพธิพิทักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายคมกริช  ทันลา
2. เด็กหญิงจิรฐิพรรณ  ตองกลิ่น
3. นายชัยวัฒน์  มีการ
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไชยศิลป์
5. เด็กชายนพรัตน์  ภู่มณี
6. เด็กชายพงศกร  วงค์แสง
7. เด็กชายภัทรพงษ์  หอยสังข์
8. นายมังกร  แก้วพงค์
9. เด็กชายวัลลภ  รอดแล้ว
10. เด็กหญิงสรสิชา  สุขสว่าง
11. เด็กหญิงสุจาริณี  ดารารัตน์
12. เด็กชายสุธนา  ชำนาญจุ้ย
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
2. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว
3. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
4. นางสาวธิดา  บัวแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  สมตน
2. นายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
3. นางสาวชมมณี  นิลแก้ว
4. เด็กชายนันท์ณภัทร  ดิสกุล
5. นางสาวพัชรวี  พิมพา
6. นายภครภูมิ  สุขแก้ว
7. นายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
8. นายศาศวัต  อินทรเกษม
9. นายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
10. นางสาวสิริยากร  คชขันธ์
11. เด็กหญิงสุนิษา  เรืองศรี
12. นายอรรถพล  สุยะวงษ์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นางสาวกุลณัฐ  อิ่นแดง
2. นางสาวจินต์จุฑา  ศรีทะหล้า
3. เด็กชายชนาธิป  วิเศษสุข
4. นายต่อตระกูล  คำแก้ว
5. นายธนดล  อุตมา
6. เด็กหญิงธัญรดา  ภูสิมมา
7. นางสาวบุษยา  แดงต๊ะ
8. เด็กชายพงศ์พันธ์  จิตตเสถียร
9. เด็กหญิงพนิตธิดา  ทะนะไชย
10. นางสาวพัทธนันท์   ถาติ๊บ
11. นางสาวภัทรสุดา  วันต๊ะ
12. เด็กหญิงวิมลศิริ  คำเทพ
13. นายศรัณญพงศ์  อินจ๊อด
14. เด็กชายศุภวิชญ์   ปันเสาร์
15. นางสาวสิริกร  อินจ๊อด
16. นายอดิเทพ  พรมมา
17. นางสาวอธิชา   กันหมุด
18. เด็กหญิงอนัญญา  โลหะกิจ
19. นางสาวอมลณัฐฑ์  แก้วธรรม
20. นางสาวอาภาภัทร  ดีพรม
21. นางสาวเบญญา  วงศ์แก้ว
 
1. นายพิสิษฐ์  เชิงแก้ว
2. นายภานุพงษ์  รวมสุข
3. นางสาวพิมผการัง  ช่างทอง
4. นางสาวกานติมา  ปาคำ
5. นางสาวบุษย์ชานันท์  มณเฑียร
6. นางสาวจาริยา  ภัทรธานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายชนะโชค  แจ้งสุข
2. เด็กหญิงดวงกมล  บุรานันท์
3. นายธนธรณ์  พาสุทธิ์
4. นายธนวัฒน์  สุวรรณนิตย์
5. เด็กหญิงธนัญญา  ม่วงศรี
6. เด็กชายธีรภัทร์  พลายเพ็ชร์
7. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
8. เด็กชายบรรเจิด  วงศ์สวัสดิ์
9. เด็กชายพัชรพล  เคยเหล่า
10. เด็กชายภรันยู  กุรู
11. เด็กชายมิตรภาพ  ปานศิลา
12. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
13. เด็กชายวรรณชัย  แย้มทิพย์
14. เด็กชายวรากร  สัมปชัญยะสถิตย์
15. นายวิเชษฐ  เมืองสวรรค์
16. เด็กชายสงกรานต์  อาจวง
17. เด็กหญิงสิรินดา  พวงสมบัติ
18. เด็กหญิงสุริวิภา  พงกลาง
19. เด็กชายอานันท์  จันทร์อิ่ม
20. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
21. เด็กชายเขษมศักดิ์  เดชนุช
 
1. นายสังวร  ยมรัตน์
2. นายสุรศักดิ์  ปวุตตานนท์
3. นางลำดวน  เพชรเย็น
4. นายวีระ  เดชครุฑ
5. นางสาววันดี  ศรีเรือง
6. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  ยุพเยาว์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขลัง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  บำเน็จ
4. เด็กชายณัฐพงศ์  สำรวมใจ
5. เด็กชายธนพนธ์  มั่งคั่ง
6. นายธนายุทธ  การกิจ
7. เด็กชายธีรวัต  หาญกล้า
8. นายนครินทร์  แสงอินทร์
9. เด็กชายนพรัตน์  นรารัตน์
10. เด็กหญิงปิยะพร  นาคประเสริฐ
11. นางสาวพรนภา  ทะปะสิทธิ์จิตต์
12. นายพายุพัด  พูลล้น
13. นายภัคธร  รอดประทับ
14. เด็กชายภูริพัฒน์  โพล้งอุไร
15. นางสาววาสนา  ใจดี
16. เด็กหญิงสิรินันท์  จันทร
17. เด็กชายสุภานน  เงินรวม
18. เด็กหญิงอุษา  กระแสร์
19. นายเกียรติศักดิ์  ทัดชั่ง
20. นายเสรีชน  อินทะโฉม
21. นายเสรีภาพ  อินทะโฉม
 
1. นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
2. นายสุรชัย  ไทยสาย
3. นางสาวอรุณรัตน์  ชะยันโต
4. นายภาณุวัฒน์  แสงตะวัน
5. นางสาวทองสุข  เพ็ญศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  สังข์เที่ยง
2. เด็กชายธนโชติ  พวงมาลัย
3. เด็กหญิงรุ้งเพชร  ชัยมงคล
4. เด็กชายสุวพิชญ์  คำแหง
5. เด็กหญิงอารียา  ชมโฉม
6. เด็กชายเจษฎา  กิจธนทรัพย์
 
1. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
3. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   เต็งอินทร์
2. เด็กหญิงจิตกันยา   ทองจิตร
3. เด็กหญิงนวัสดา    มารศรี
4. เด็กหญิงสุธาวัลย์   ตวงลาภทวีกิจ
 
1. นายยงยุทธ  ประวีณชัยกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกชธนณัฏฐ์  คำมาพล
2. เด็กหญิงชิตชนก  รอดสัมฤทธิ์
3. เด็กชายธีรภัทร์  สระทองวาท
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์  บำรุง
5. เด็กชายพิษณุ  พุทธเษม
6. เด็กชายเจษฏาภรณ์  เจเรเมียร์ อาลเวส
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมทอง 1. นายตรัยรัตน์  จินาคำ
2. นายทัตเทพ   ทองสงวน
3. นายธนกฤต  บุญมั่นคง
4. นางสาวธนัชพร   แสนใจมูล
5. นายวงศกร  ทรตัน
6. นายองอาจ  ทิพย์กันทา
 
1. นายสุรพันธ์  ยารังกา
2. นายไตรภพ  ตุ้มปามา
3. นายณัฐพงษ์  กาญจนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  กล่อมปาน
2. นายขจรศักดิ์  เลพล
3. นางสาวจริญญา  ทองคำ
4. นายจักรกฤษณ์  แป้นโต
5. นายภาณุชิต  ชุ่มวิจารณ์
6. นางสาววิไลวรรณ  พวงสมบัติ
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
3. นายณัฐศวรรษ  สาระจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวชนัญชิดา  จันทร์ดา
2. นางสาวปิยะภัสร์  ม่วงสิมมา
3. นายพีรพัฒน์  ไกรสร
4. นายวุฒิชัย  วรรณา
5. นายอดิสร  เสาร์แก้ว
6. นายอัมรันทร์  วัฒนะรุ่ง
 
1. นายธนวัต  ทัพชุมพล
2. นายภูวดล  ดำนงค์
3. นายคฑากร  ภิญโญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกตุแก้ว
2. นายกิตติธร  บุญแท้
3. นางสาวกุลชา  อินทกูล
4. นายคมกริช  ด้วงทา
5. เด็กชายชวภณ  ทองอำพร
6. นายฐาปกรณ์  บุญอ่ำ
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แย้มขะมัง
8. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภูษี
9. นางสาวฑิฆัมพร  ยอดบุตรดี
10. เด็กชายธนพงษ์  ถวิลหวัง
11. เด็กหญิงปริชญา   อิฐเพ็ชร์
12. นางสาวพรพชร  อินไชยเทพ
13. เด็กชายพสธร  คมสัน
14. นางสาวพัชรพร  โคตรเพชร
15. นางสาวพาขวัญ  รอดสิน
16. เด็กหญิงพิชญา  เพียรรุ่งเรือง
17. เด็กหญิงพิมพ์นิชา  สวัสดี
18. เด็กชายพิศณุ  อำไพริน
19. นางสาวภัชชรัตน์  สำราญศิริกุล
20. เด็กหญิงภาวิดา  เมฆเลื่อม
21. นายภูธเนศ  นาคสวาท
22. เด็กหญิงมณิสรา  สอนชิต
23. เด็กหญิงมุกรวี  เสือเกิด
24. เด็กหญิงรัตติกาล  จุลศิลป์
25. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วเอี่ยม
26. นายวรจักร  แซ่เฮ็ง
27. นางสาววิภารัตนศิริ  เกตุปาน
28. นางสาวศดานันท์  แขวกระทุ่ม
29. นางสาวศุภรดา  จันทรา
30. นางสาวสนิฐา  คชนิล
31. เด็กชายสิทธิโชค  นิมูลชาติ
32. เด็กหญิงสุภัสสร  กันจู
33. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  นาคแย้ม
34. นายอนุพงษ์  มีแสง
35. นางสาวอภิชญา  ไพสิฐสุวรรณ
36. นางสาวอมรภัค  กลิ่นแข
37. นางสาวอสมาภรณ์  คงพ่วง
38. นางสาวอัจฉราวดี  ตาลน้อย
39. เด็กชายอิสร  ยาสมุด
40. นายโชคจุฑานันท์  ดิฐษาทวีพร
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
2. นางวลีรัตน์  วงศ์สุทธิ์
3. นายวรวิช  หล้าจังของ
4. นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล
5. นางสาวพิญาภรณ์  บำรุงดี
6. นายเสน่ห์  เทศนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกรวิทย์   ขันตี
2. นางสาวกัญญารัตน์   ขันแก้ว
3. นางสาวจันทรวิมล   มาซิว
4. เด็กชายจิรวัฒน์   กันธะ
5. นายชญานนท์   สิงหธนากร
6. เด็กหญิงชนากานต์  สุโขทัย
7. เด็กหญิงชลณธร   คำวงค์
8. นางสาวชลลดา   เรือนใส
9. เด็กชายชัยพงษ์  คำเผ่า
10. เด็กหญิงฐิติพร   บุญมาแก้ว
11. เด็กหญิงณัฐณิชา   รัตนตรัย
12. เด็กชายณัฐธี   คำฟู
13. นายณัฐวัฒน์   สามคำ
14. นางสาวดาว   ลอยออ
15. เด็กชายธนกร   จำรัสศรี
16. นางสาวธนพร   ชัยชาญ
17. นางสาวธนภรณ์   จาปัญญะ
18. นายธนากร   รสกมลทิพย์
19. เด็กชายธนากร   โพธิคำมา
20. นางสาวธมลสร   เกษมศรี
21. เด็กชายธัญญวัฒน์   อินต๊ะยศ
22. นายธีรพัฒน์   ธิบดี
23. นางสาวนภสร  ร่วมชาติ
24. นางสาวปรียาภรณ์   ปันใจแก้ว
25. เด็กชายปวเรศว์   วิรัช
26. เด็กชายพงษ์ศิริ   นันตา
27. นายพศิน   นันสว่าง
28. นายภัทรดนัย  ไชยเมือง
29. เด็กหญิงภิรดา   บริสุทธิ์
30. นายภูชิต   รัตนประดิษฐ์
31. นางสาวมนัสนันท์   มณีแก้ว
32. นายวรนันท์   ดวงงาม
33. เด็กหญิงศรีสุภางค์   ปิงวัง
34. นางสาวสงกรานต์   สราคำ
35. นางสาวสิริวิมล   คำสี
36. นางสาวสุพิชฌาย์   ธนะสิทธิพงศ์
37. นายสุภกิจ   ประทุม
38. นายอริยะภพ   มุนิกานนท์
39. นายเตชภัทร์   ทายะ
40. เด็กหญิงเบ็ธทานี   ซาร่าห์เลเวลล์
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
2. นางสาวนพมาศ   ไชยชมภู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขัติฤกษ์
2. นายกันต์ธร  จะฟะ
3. นายกิติพงษ์  คุณจิตร์
4. เด็กหญิงจิรันธนิน  สุขจี่
5. นางสาวชญาดา  ใจเที่ยง
6. นางสาวชนิกานต์  ตั้งมานะกิจ
7. เด็กหญิงณัฐชยา  เย็นตา
8. เด็กหญิงณัฐฑริกา  อินทะวรรณ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดกันทา
10. นายณัฐวุฒิ  มาอุด
11. เด็กหญิงณิฐณา  วงศ์แดง
12. นายธนวัฒน์  อารีมิตร์
13. นางสาวธัญชนิต  ไชย์วงศ์
14. นางสาวพรกรัณย์  สวนปัญญา
15. เด็กหญิงพรรณระวี  ลุงตา
16. นางสาวพรรพษา  เจริญศรี
17. นางสาวพิชชาภา  เทวิน
18. นางสาวพิณทาทอง  นนทบท
19. เด็กหญิงฟ้าใส  ลุงกอ
20. นางสาวภัทรวดี  ดีก้อน
21. นางสาวภารุณี  วรีอร่ามวงค์
22. นายมินทร์ธาดา  รินใจ
23. นางสาวลักษณาพร  คำพุธ
24. เด็กหญิงลัคณา  สายสิงห์
25. เด็กหญิงวริศรา  อนุหวัน
26. นายวุฒิภัทร  เขียวคำสุข
27. เด็กชายศิลาแลง  ปูลิง
28. เด็กหญิงสิรภัทร  อินดิบ
29. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีบุญทา
30. นางสาวสุภนิชา  มาหาวัน
31. เด็กหญิงอรชร  ปินตา
32. นายอรรถพล  จันทร์แก้ว
33. เด็กหญิงอารีรัตน์  รินยงค์
34. เด็กชายอ้ายหนุ่ม  -
35. เด็กหญิงเจนจิรา  คนเที่ยง
36. นางสาวเจนจิรา  วงศ์ษาวรรณ์
37. นายเจษฎา  หอมกลิ่น
38. นางสาวเปรมฤทัย  ตานุ
39. นายเรืองศักดิ์  ฝันดี
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  กระต่ายทอง
2. เด็กหญิงชลธาร  สุขเจริญ
3. นายชัยวัฒน์  เสือทุ่ง
4. เด็กหญิงชุติมา  คำเขียว
5. เด็กชายฐิติศักดิ์  บุญมี
6. เด็กหญิงณัฐญาณี  นุชประเสริฐ
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกิดผล
8. นายดิศพงษ์  กันเจียก
9. เด็กชายต้นตระการ  ดิษสาคร
10. นายทัชชา  มิ่งสกุล
11. นายทัศนชัย  คำศรี
12. เด็กชายนนท์ตระการ  ดิษสาคร
13. นายนพรัตน์  สุขสว่าง
14. นายนันฐพงษ์  ศรีพัฒน์
15. เด็กหญิงปนัดดา  นิพัฒิพงศ์
16. เด็กชายปะกาศิต  วิเวกวรรณ์
17. นายพูลศิล  บัวตูม
18. เด็กหญิงภคพร  บัวนารถ
19. นางสาวภัทรวรรณ  ทองแท้
20. นายภาณุพงศ์  จันทร์แย้ม
21. เด็กชายภูชิต  สนหอม
22. เด็กชายภูบดินทร์  เหล่าจั่น
23. นายมีนธดา  ทับทองดี
24. เด็กหญิงวรรณิภา   รอดกรุด
25. เด็กหญิงวันดี  คำขำ
26. เด็กหญิงวิลาสินี  สินาคม
27. นายวีรภัทร  เจริญสาริกันฑ์
28. นายวีรภัทร  เพ็ญภู่
29. นายศิวกร  สุขขวัญ
30. นายศุภกิจชัย  ยิ้มเจริญ
31. เด็กหญิงสมฤดี  อยู่สวัสดิ์
32. นางสาวสุพิชญา  หมากสุข
33. เด็กชายอดิศร  จันทวงษ์
34. นายอนุชา  ยิ้มละมัย
35. เด็กชายอภิรักษ์  นิ่มอยู่
36. เด็กชายอินทรพล  ยิ้มเจริญ
37. นายเจตนิพัทธ์  เรือนเย็น
38. เด็กชายเจษฎา  มิ่งขวัญ
39. เด็กหญิงเบญญาภา  ดาราโพธิ์
40. นายเอกพล  อินธิสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
2. นายมงคลชัย  ไวกสิกรรม
3. นางดรุณี  วลัญช์อารยะ
4. นางณัชฐ์พร  แก้วแดง
5. นางสาวยุวภา  หัดคำหมื่น
6. นายภาคินัย  ชัยดี
7. นายดิเรก  เจิมขุนทด
8. ดร.สมบูรณ์  นนท์สกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายก้องภพ  การะภักดี
2. นางสาวครองขวัญ  ฤทธิ์กระจาย
3. นางสาวจุฬารัตน์  เกตุอินทร์
4. เด็กชายฉัตรชัย  ทองเกิด
5. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีมาเล้าเต่า
6. นายณัฐกานต์  คำวัง
7. นายณัฐภูมิ  เมฆฉาย
8. นายณัฐสิทธิ์  แก้วบัวดี
9. นางสาวทอฝัน  เหมะชัย
10. เด็กชายธรรมสร  สุภากุล
11. นายธีรภัทร์  โพพิทักษ์
12. นายนภัส  จันทร์ศิริ
13. เด็กหญิงนรีรัตน์  จันดาวงษ์ธรรม์
14. นายนววิช  ชัยปัญหา
15. เด็กชายบุญยกรณ์  ชื่นด้วง
16. เด็กชายพัชรพล  พัดโท
17. เด็กหญิงพิมลพร  ฤทธิ์กระจาย
18. เด็กชายภราดร  ลบแท่น
19. นางสาวรติมา  นูสาลี
20. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  กลิ่นหอม
21. นางสาววรรัตน์  ทีฆะ
22. นายวรากร  คำพิลา
23. เด็กชายวิทยากร  กะเสตวิทย์
24. เด็กหญิงศิวิมล  ปั้นเหลี่ยม
25. นายศุภกิจ  จันทร์ดี
26. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงษ์มา
27. นายสิรภพ  มาลาหอม
28. เด็กหญิงสุจิรา  ศรีประเทศ
29. เด็กหญิงสุชาดา  บุญเกิด
30. เด็กหญิงสุพิชญา  สุวรรณประเสริฐ
31. นางสาวสุภาวี  มามีศรี
32. นางสาวอทิตยา  นิลรัตนานนท์
33. นายอภิเชษฐ์  อ้นพา
34. เด็กหญิงอรอุมา  พรมหมาตร์
35. นายอัศนี  ภู่ทอง
36. เด็กชายอากา  ไม่มีนามสกุล
37. เด็กหญิงอาริสา  ชุมภูสุวงษ์
38. เด็กชายเอกพจน์  พรมลี
39. เด็กหญิงแพรวา  แก้วคำ
40. นายไตรรงค์  เที่ยงคงมา
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
2. นางสาวสุภาพ  พัฒนชัยวงศ์
3. นางอุไรวรรณ  อุดมสุข
4. นายยศศักดิ์  สุขเกษม
5. นางสาวสุมิตรา  อินทรานุสรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทับทอง
2. เด็กชายกิตติกวิน  สริจันทร์
3. เด็กชายก้องภพ  สุขนิ่ม
4. นายชนกชนม์  จะเติบโต
5. เด็กชายชนกันต์  สุขสำราญ
6. นายชาญณรงค์  กลิ่นนุ้ย
7. เด็กชายชาญณรงค์  ยิ้มยัง
8. เด็กชายณัฐวรา  มิคะนุช
9. เด็กหญิงณิชาปวีณ์  เฉื่อยฉ่ำ
10. เด็กหญิงดวงนภา  ยิ้มสวน
11. นายทยากร  อาสว่าง
12. เด็กชายธนบดี  อยู่แก้ว
13. นายธนากร  มั่งมี
14. นายนครินทร์  สีนวล
15. นางสาวนพวรรณ  มั่นสกุล
16. เด็กชายนวมิตร  นวมครุฑ
17. เด็กหญิงปุญลักษณ์  ชั้นเจริญ
18. นางสาวพรสวรรค์  ฤดีทัย
19. นายพรเทพ  รักษาสัตย์
20. นายพีรณัฐ  หนูเทศ
21. เด็กหญิงภัสรา  ปั้นม่วง
22. นายภาคภูมิ  ประดิษฐเขียน
23. เด็กชายภินิค  เครือเทศ
24. เด็กชายรัชพล  รินทะไชย
25. นางสาวลลิตา  วังคีรี
26. นางสาววนิชยา  แพทย์รอบรู้
27. เด็กหญิงวราวรรณ  ทองเงิน
28. นายวัชรพล  อยู่พร้อม
29. เด็กชายวิษณุกรณ์  อินนะปุสะ
30. นางสาวศศิกาญจน์  เหลืองสนิท
31. เด็กหญิงศศิประภา  เจริญร่าง
32. นายศักดิ์ติพงษ์  จงเทพ
33. เด็กหญิงศิรประภา  เจริญร่าง
34. เด็กหญิงสมวาสนา  สารภูมี
35. นายสิโรดม  ยินดีชาติ
36. นายสุรสิทธิ์  หิมพานต์
37. เด็กหญิงอชิรญา  แผ่นสุวรรณ์
38. เด็กชายเจษฎา  เต็มศิริรัตน์
39. นางสาวเบญจมาศ  โพธิ์ไทย
40. นางสาวเพียงเกตุ  แก่นเพ็ชร
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
2. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม
3. นายภูวดล  สังขพาลี
4. นายนรินทร์  ใกล้สุข
5. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
6. นายพรรษา  รื่นรวย
7. นางสาวสมฤดี  ทาแดง
8. นางเมตตา  พลประถม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กชายปัญจพล  พิกุลทอง
 
1. นายวิรุฬห์  โสภาเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. เด็กชายอภิเชษฐ  แช่มชื่น
 
1. นายศักย์ศรณ์  ฤกษ์สุระแสน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายปรมินทร์   ไชยเรือน
 
1. นางสาวภัทธิรา  กุลณาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายณัฐวัฒน์  สามคำ
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายชเนศ  สระสม
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายปราบดา  ป้อมยุคล
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยองสุวรรณ
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวปรียาภรณ์  ปันใจแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวรสนันท์  มากพันธ์
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กชายอภิวิชญ์  สังข์แก้ว
 
1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ดอกไม้เทศ
 
1. นายพสิษส์  ทีดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กชายอภินันท์  ปราบภัย
 
1. นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายศุภกิตติ์   ต๊ะนะสา
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายวิทยา  ข่าวประเสริฐ
 
1. นายประวิทย์  ณ พิกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นายวทัญญู  หัฐบูรณ์
 
1. นางรุ่งฟ้า  ศิริวัฒนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยองสุวรรณ
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสิรินญา  วันทองสุข
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวเมธารินทร์  กลิ่นเกิด
 
1. นางภัทราพร  นิธิธรรมกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายพนภัทร   เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นายสุชิน  เทียมศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย  พวงสอาด
 
1. นางกิตติพร  พุฒแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายตรีเอก  สมณา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายธนวัฒน์  วรรณสม
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายวัชรพงษ์  วงศ์กรด
 
1. นายนิรุตติ์  อินมา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายปฏิวัติ  ศรีพลวารี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภาพิมล  ยารังษี
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ต๊ะอ้าย
 
1. นางกิ่งสุคนธ์  ทองมหา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวเมธาพร  สุขเกษม
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ใจนันท์
 
1. นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวสุรัชดา  บุญมาสืบ
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายปณิธาน  มวนศักดิ์
 
1. นางสาวทฤฒมณ  การะหงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายปัญญลักษณ์  สุวรรณ์
 
1. นายกิตธวัช   วรรณกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายตรีเอก  สมณา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายธีรยุทธ   นิสสัยดี
 
1. นายกิตธวัช   วรรณกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพลกฤต  เทพนามวงค์
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงอรอุมา  แก้ววงศ์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงวิลาสินี  พระบรรเทา
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวเมธาพร  สุขเกษม
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายคุณภัทร  ศาตรทอง
2. เด็กชายคุณานนต์  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงจินตภา  นามกร
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  ดวงยศ
5. เด็กหญิงชลพินทุ์  คงวิริยะกิตติกุล
6. เด็กหญิงณัฐหทัย  กันต๊ะ
7. เด็กหญิงธฤษฎา  นาทุ่งมล
8. เด็กหญิงธันยพร  จงศิริยรรยง
9. เด็กชายนนทกานต์  วณีสอน
10. เด็กชายภคพล  ใจยะ
11. เด็กหญิงศรีสุรางค์  ทาวงค์
12. เด็กชายอนุภัทร  ลานจิตร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เปาชัย
2. เด็กชายจิรวัฒน์  กอกน้อย
3. เด็กชายถิรวัฒน์  กันทะวัง
4. เด็กชายธวัชชัย  ธิปัญจะ
5. เด็กชายปฏิภาณ  ขัดเรือน
6. เด็กชายปิยะวัฒน์  ทัศนสาธร
7. เด็กชายพงศ์พีระ  ดัสนีสอง
8. เด็กชายพัชรพล  พิชัยพงษ์
9. เด็กหญิงวราภรณ์  จิโนเขียว
10. เด็กชายวริทธ์  สลักถ้วนถี่
11. เด็กหญิงศศิธร  แก้วรากมุข
12. เด็กชายศิรวัฒน์  นันต๊ะธง
 
1. นายชาคริต  ขำศิริ
2. นายธนาวัฒน์  กวีศิริพัฒน์
3. นางสาวรัชตา  หอเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายฐิตินันท์  สุขงาม
2. เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  บุญเพ็ญ
3. เด็กหญิงนิชาภา  เริงสินธร
4. เด็กหญิงภัทราภา  ชวดนุช
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  แป้นโต
6. เด็กชายวิษณุ  ทองสาย
7. เด็กชายสรธัญ  สงวนวงค์
8. เด็กชายอนพัทย์  อินยิ้ม
9. เด็กหญิงอารียา  ชมโฉม
10. เด็กหญิงอุรัสญา  แตงอ่อน
11. เด็กชายเฉลิมพล  จ้อยเล็ก
 
1. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
3. นายณัฐศวรรษ  สาระจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐพล  นิ่มงามศรี
2. นายนิติรัฐ  บุญทา
3. นายภูวกร  อุโมงค์โน
4. นายศควรรษ  จันทร์ฟู
5. นายสรวัชญ์  ทองกลาง
6. นางสาวสิริยากร  ใจลังกา่
7. นางสาวหทัยชนก  ฟองศรี
8. นางสาวอักษร  วิไลจันทร์
 
1. นายวสันต์  วีระโพธิ์
2. นางศิริลักษณ์  วีระโพธิ์
3. นางสาววรางคณา  มณีจักร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  สมบูรณ์ดี
2. นายคุณานนต์  ใจขัติ
3. นายงามพล  ชัยวงค์
4. นายดุริยางค์  ขันด้วง
5. นายนภัสรพี  ตรีรัตน์ตระกูล
6. นายพงศธร  ข่าเหล็ก
7. นางสาวพีรดา  ชัยชนะ
8. นางสาววชิรญาณ์  อ่องคำ
9. นางสาววิชญาดา  ปิ่นพรหม
10. นางสาวอัญธิกา  จันทร์ชมภู
11. นางสาวเบญญาภา  ไชยศร
12. นางสาวเพชรดารินทร์  ธนดาวพิจารณ์
 
1. นายมงคล  ศิลป์สุพรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกรวิทย์   ขันตี
2. นางสาวกัญญารัตน์   ขันแก้ว
3. นางสาวจันทรวิมล   มาซิว
4. นายชญานนท์   สิงหธนากร
5. นางสาวธนภรณ์   จาปัญญะ
6. นางสาวธนัญญา   แก้ววงศ์วาล
7. นางสาวปราณปรียา  ศรีสวัสดิ์
8. นายภัทรดนัย   ไชยเมือง
9. นายวรนันท์   ดวงงาม
10. นางสาวสิริวิมล  คำสี
11. นายสุภกิจ   ประทุม
12. นายเตชภัทร   ทายะ
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
2. นางสาวนพมาศ  ไชยชมภู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  เรืองรัตน์
2. เด็กชายคีตภัทร  เชียงโส
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  โกมลจรัญพัฒน์
4. นางสาวจิราพัทร  พิทักษ์เมธี
5. เด็กหญิงชญาดา  ยะตา
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  ลอยเลื่อน
7. เด็กหญิงชนิตา  กิจสถาพรไพศาล
8. เด็กหญิงชลทิพย์  คำปัน
9. นายชิษณุพงศ์  ฟูแสง
10. เด็กชายฐิติพงศ์  ติ๊บบุญเรือง
11. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมืองวงศ์
12. เด็กชายณัฐพงษ์  สุทธะ
13. เด็กชายณัฐพล  ราชเนตร
14. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใจยา
15. เด็กหญิงธิตยา  อ่องสกุล
16. เด็กชายธีรพัฒน์  พุ่มไม้
17. เด็กชายธีรพัฒน์   พุ่มไม้
18. เด็กหญิงปุณยาพร  เครือสาร
19. เด็กหญิงพรนภัส  รำไพ
20. เด็กชายพฤกษ์  พฤกษ์สุวรรณ
21. เด็กหญิงพิชญา  เพียรจริง
22. เด็กหญิงพิมพกานต์  กล้าหาญ
23. เด็กชายพีรภาส  ขันคำ
24. เด็กหญิงมณฑาธาร  ธิเป็ง
25. เด็กหญิงรินรดา  ดวงไชยา
26. เด็กชายวชิราวุฒิ  สุทธิตานนท์
27. เด็กหญิงวิชิตา  วรภูรีกุล
28. เด็กหญิงศศิธร  จารี
29. เด็กหญิงศิริฌานี  นวลไชยดี
30. นางสาวศุภสุตา  เต็มเปี่ยม
31. เด็กหญิงสุพิสชานันท์  กิ่งก้าน
32. เด็กหญิงอรยา  ณ ลำปาง
33. นางสาวอัจริยา  ดวงแก้ว
34. เด็กชายอิศรพงศ์  ไชยกุล
35. เด็กหญิงเมธาวี  ชัยยอด
36. เด็กหญิงเยาวรินท์  ใจดี
37. เด็กหญิงเรณุกา  อ่องคำ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นายอุดม  ไชยวุฒิ
4. นางอเนรี  ใจวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกช  เลามาเยี่ย
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เลาว้าง
3. เด็กหญิงขวัญจินา  วิวัฒน์พนากุล
4. เด็กหญิงคามอญรัตน์  ลุงเขือง
5. เด็กชายชาตรี  ชปนมนต์
6. เด็กหญิงชุติมา  เจริญเจ้าสกุล
7. เด็กหญิงญาณภา  แซ่ลี
8. เด็กหญิงญาดา  ลุงสุ
9. เด็กชายฐิติพงศ์  อิ่นแก้ว
10. เด็กหญิงดวงใจ  เกติ
11. เด็กชายทองชัย  ธรรมะหนุนลาภ
12. เด็กหญิงทัศนีย์  รักษาวารีเลิศ
13. เด็กชายธนารัตน์  พรพันประการ
14. เด็กหญิงนพมาศ  หมื่นอ้าย
15. เด็กหญิงนริศรา  ตุ่นป้อ
16. เด็กหญิงนิรันดร์  สงวนประชา
17. เด็กหญิงปริชาติ  หมื่นอ่อน
18. เด็กหญิงฝนทิพย์  มรุพงศ์
19. เด็กหญิงพรลิดา  บรรจงวรฉัตร
20. เด็กหญิงพรวดี  ดุเจโต๊ะ
21. เด็กหญิงพิชญาพร  พิทักษ์ไพร
22. เด็กหญิงพิมพกานต์  โชคสิริชัยกุล
23. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ปันดี
24. เด็กหญิงรัชฎา  อร่ามเวชวิบูลย์
25. เด็กหญิงรัตนาวลี  จันทร์เทศ
26. เด็กหญิงรุ่งทิตย์พร  ชื่นสุขจำเริญกุล
27. เด็กหญิงลลิดา  บุญวงค์
28. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สุนันต๊ะ
29. เด็กหญิงวรานุช  แซ่เจ๊า
30. เด็กหญิงวิภวา  แซ่ลี
31. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ลี
32. เด็กหญิงอชิรญา  ธรรมชาติสถิต
33. เด็กหญิงอธิชา  ดำรงเกียรติไพร
34. เด็กหญิงอริสรา  มาขันธ์
35. เด็กหญิงเกสรา  ฉิมนาคเงิน
36. เด็กชายเกียรติคุณ  แสนคำ
37. เด็กหญิงเครือวัลย์  ธีระวงศ์
38. เด็กหญิงเพ็ญโพยม  สุนันต๊ะ
39. เด็กหญิงแพรพิไล  ชั่งเจริญชัยกุล
40. เด็กหญิงแสงรวี  จรูญบุญทวี
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
2. นางสาวปัฐกานต์  ทรายแก่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกชมน  ผ่องฉวี
2. เด็กชายกิตติพันธุ์  สระทองเคน
3. เด็กชายจะทอ  ยะป่า
4. เด็กหญิงจันทนียา  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่ลิ้ว
6. เด็กหญิงชญานิน  ลุงเฮิง
7. เด็กหญิงชาลิตา  กิริยาบูรณ์
8. เด็กชายณัฐพงศ์   ลุงคำ
9. เด็กชายทนวัฒร์  อภิเดชาเจริญ
10. เด็กชายธนกฤต  นำดี
11. เด็กชายธนาบัตร  มาเยอะ
12. เด็กชายธาวิต  วิบูลวิโรจน์กุล
13. เด็กหญิงธิดาพร  ห้วยยื่อ
14. นางสาวนภากร  แซ่ต่วง
15. เด็กหญิงนัทธมน  อินตะ
16. เด็กหญิงนาแฮ  ลาหู่นะ
17. เด็กหญิงปลายฝน  สระทองเคน
18. นางสาวฝนทิพย์  ลาหู่นะ
19. เด็กชายพงศกร  ลือชา
20. นายพงศกร  แซ่หยวน
21. เด็กหญิงพิชญาพร  ลาหู่นะ
22. เด็กชายพิพัฒน์  แซ่ลี้
23. นางสาวพิมผกา  ร่มพนาธรรม
24. นางสาวพิมพิศา  ธรรมแสง
25. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นายมล
26. เด็กชายภัทรพล  ตาใหม่
27. เด็กหญิงวัชราพร  ศรีธิเดช
28. นางสาวศศิธร  แซ่เล้า
29. เด็กหญิงศิริพร  ไตทอน
30. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่เล้า
31. เด็กชายศุภกร  แซ่โกว
32. เด็กชายสมชาย  แสงลี่
33. เด็กชายสามสี  นายโง่ย
34. เด็กชายสาละวิน  บุญธรรม
35. เด็กหญิงหญิงซิง  หลิม
36. เด็กหญิงอาจารี  หมื่อแล
37. เด็กหญิงอาหม่วย  จิ่งนะ
38. เด็กชายอุทัย  แซ่เจียง
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลายคำ
40. เด็กชายโจนาธา  จะตี
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์  นิลโขง
3. นายวัฒน  ลาพิงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกชรัตน์  ธิเป็ง
2. นางสาวกัญฑาภรณ์  กินร
3. นายจิระเมธ  จันเนตร
4. นางสาวฉัตรธิดา  พรมสาร
5. นางสาวชลิตา  เครื่องสกุล
6. นางสาวชวิศา  สันถนอม
7. นายชานนท์  ใจมูล
8. นางสาวชุลีกร  จินะวัน
9. นายฐิติโชติ  ชัยกุหลาบ
10. นางสาวณหทัย  ภูศิริ
11. นางสาวณัฐวรา  เรือนเฟย
12. นายดวงชัย  ยอดพล
13. นางสาวดารุณีนุช  มาลัย
14. นายธรรมปกรณ์  อุณวงค์
15. นายธรรม์ปกรณ์  อุณวงค์
16. นายธวัชชัย  เสมอเชื้อ
17. นายนนทพัทธ์  ไชยวังเทพ
18. นายนนทวัฒน์  วิสัย
19. นายนพรัตน์  ทาทอง
20. นายปฏิเวธ  ศรีทอน
21. นางสาวประกายกาญจน์  ดวงจิตร
22. นางสาวพัชรียา  ทะนุ
23. นางสาวพิมพกานต์  ฝั้นแปง
24. นายพีรพัฒน์  ไชยมงคล
25. นางสาวมณฑกาญจน์  เพชรจิตร
26. นางสาวมยุเรศ  ธรรมสอน
27. นางสาวรติยากร  คนการ
28. นายวุฒิชัย  ช้างสาร
29. นายวุฒิบูรณ์  ถูกนึก
30. นายศุภกร  ขำแนวนาค
31. นายสราวุธ  สุขแสงเดือน
32. นางสาวสรียาภรณ์  เสมอเชื้อ
33. นางสาวอักษราภัค  เสมอเชื้อ
34. นางสาวอัญชลี  จ๊ะธรรม
35. นางสาวเพชรแพรพร  กิติคำ
 
1. นางอเนรี  ใจวงศ์
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นายพงศธร  โพธิแก้ว
4. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวกมลลักษณ์  น้อยนาง
2. นางสาวกรณิศ  วงศ์เศรษฐภูษิต
3. นายกฤษฎา  นิลเลิศ
4. นางสาวชนัญญา  มีสุวรรณ์
5. นายณัฐดนัย  ปราบอินทร์
6. นายณัฐดนัย  ผิวขำ
7. นางสาวณัฐนรี  แทนนิกร
8. นางสาวณัฐวดี  วัดแย้ม
9. นางสาวธิดารัตน์  เทพบุรี
10. นางสาวปรียาภรณ์  บัวแก้ว
11. นายพศิน  หมั่นมี
12. นางสาวพัชรี  เมืองมา
13. นางสาวพิมพ์ชนก  พฤกษะวัน
14. นางสาวพิมพ์พิศา  มั่นฤทธิ์
15. นายภาคภูมิ  ศิลา
16. นายภานุพงศ์  ชมพูเพชร
17. นางสาวมัศยา  เพชรเกิด
18. นางสาววรารัตน์  สังฆะมณี
19. นายสถาปัตย์  ผาตินาวิน
20. นางสาวสุพรรษา  อิวชาวนา
21. นางสาวสุภาพร  เพชรทิม
22. นางสาวสุรางคณา  ไทยสำราญ
23. นางสาวสุวรญา  ภู่เชย
24. นายอชิตะ  สมเพราะ
25. นางสาวอติพร  ยุตติธรรม
26. นายอภิสร  อ่อนหอม
27. นางสาวเบญญาภรณ์  ปูนปาน
28. นายโตโยโนริ  ฮับบาล
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
3. นายปกรณ์วัชร์  พิมพ์ทอง
4. นายวีระชัย  จันทะเสน
5. นางสาวธีรวรรณ  จันทร์อิน
6. นางสาวโพยมรัตน์  นพรัตน์
7. นางสาวจุฑามาศ  ศรีสมบัติ
8. นางสาวจินทภา  ธูปเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยาณี  ใบสุขันธ์
2. นายจักรพรรดิ์  พงษ์มาลี
3. นางสาวชญาณิศา  จันทร์รอด
4. นางสาวชนิภรณ์  เต็มศาล
5. นางสาวชลญา  กาบมาลา
6. นางสาวณิชกานต์  ศรีเทพ
7. นายธนภัทร  ใหลตระกูล
8. นายธนภัทร  ฉัตรเงิน
9. นายธนภูมิ  ศิลปกรธรรม
10. นางสาวธัญวรัตม์   คิดเลิศล้ำ
11. นายธารณ์ธาริต  สุดเอี่ยม
12. นางสาวธิรดา  คุปภาภิวัฒน์
13. นายธีรุตม์  ธนปาลัตถ์
14. นายนภสิทธิ์  ลือชา
15. นายนวพรรษ  พงษ์เขียว
16. นางสาวนวินดา  ทานะแจ่ม
17. นางสาวนารี  วิลามาศ
18. นายนิธิวัฒน์  นันตา
19. นางสาวนิรดา  พิเชฐกุลบดี
20. นายปัณณธร  เดชฤาษี
21. นางสาวพรทิวา  ไชยวงค์
22. นางสาวพลอยตะวัน  ปิ่นมาศ
23. นางสาวพลอยแพรพรรณ   เสถียรภากร
24. นางสาวพลอยไพลิน  ณ เชียงใหม่
25. นางสาวพิมพ์ณภัทร  คำมี
26. นางสาวภิรมย์พร  อินเงิน
27. นางสาวรวิสุดา  กองทอง
28. นายราเชนทร์  อินถา
29. นายวิธวิทย์  ศรีพิกุลพันธ์
30. นายวิธวินท์  ศรีพิกุลพันธ์
31. นายศิรวิทย์  พันเลิศศฤงคาร
32. นางสาวศิริลักษณ์  ชาวทะเล
33. นางสาวอัญชิษฐา  ยังแสง
34. นายอาณาจักร  จันทวี
35. นายอิสรภาพ  สุวรรณ
36. นางสาวเบธานี  ยาคำ
37. นางสาวแพรวพพร  วัฒนาพร
38. นางสาวแพรวากรณ์  ไชยซาววงค์
 
1. นายเอกรินทร์   อักกพันธานนท์
2. นายอนุศิษฐ์   เกตหอม
3. นางคีตกานต์   โยธามาศ
4. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายนรวิชญ์  จินตะกัน
2. เด็กชายปรเมษฐ์  อ้นแดง
3. เด็กหญิงพรนภา  สีขี
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ประสาท
5. เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์สมบูรณ์
6. เด็กหญิงวาสนา  ช้อยบัวงาม
7. เด็กหญิงศศิประภา  พรหมศิริ
8. เด็กหญิงอัญชลี  เชิดโฉม
9. เด็กชายอาทิตย์  แสนหาญ
10. เด็กชายเศรษฐพงศ์  นิโรจน์
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายเชิงกล  งามปลอด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติ  เนียมทอง
2. เด็กชายณัฐวัตร  หมีไข่
3. เด็กหญิงทักษพร  วรรณศรี
4. เด็กหญิงปัญญารัตน์  คล้อยสวาท
5. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสนเวียง
6. เด็กหญิงวรดา  คำสุข
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนเวียง
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เพชรมณี
9. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไชยดา
10. เด็กชายอิษฎา  อ้วนพรมมา
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นายอภิชัย  เขม้นเขตการ
3. นางสาวปัจฉิมา  ลักษณะวิเชียร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  มะเริงสิทธิ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์อิ่ม
3. เด็กหญิงจีรนันท์  นัยวิจารณ์
4. เด็กชายณัฐบดินทร์  โกนขุนทด
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรทอง
6. เด็กหญิงณิชนันทน์  ทับจันทร์
7. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ผิวทองงาม
8. เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนสนิท
9. เด็กชายภาคภูม  เพชรสัมฤทธิ์
10. เด็กชายศิวนารถ  แดงมณี
 
1. นางสาวปิยนันท์  บุญเกื้อ
2. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
3. นางสุขศรี  ลำถึงแสน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกานต์ธิดา  อุประ
2. นายชัญญา  -
3. นายฌาณทิพย์  ปันทวัง
4. นายทักษ์  อภิวะ
5. นางสาวนวลจันทร์  -
6. นางสาวนันทฉัตร  ดีเลิศ
7. นางสาววีร์วรีย์  แต้มสีคราม
8. นายศุภกิตติ์  สกุลมหาทรัพย์
9. นายสมชาย  -
10. นางสาวไพรพรรณ  เวทย์นุวงค์
 
1. นายธรรมธัช  ป๋าวงค์
2. นางสาวจารุวรรณ  กันทะวงษ์
3. นางศิริพร   อำพันธ์ศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายคุณภัทร  เทพสุทธิ
2. นางสาวจุฑามาศ  ธิริ
3. นายฉัตรมงคล  จาสุทัศน์
4. นายชลธาร  มิ่งแก้ว
5. นายธีรพงศ์  ซ่อนกลิ่น
6. นายนพดล  ครุธพันธ์
7. นางสาวบัวชมพู  สนองคล้าย
8. นางสาววิไลรัตน์  เดชมูล
9. นางสาวอริศรา  ไชยคำมิ่ง
10. นางสาวเดือน  ศิริโยธา
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายธราธร  ชูศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายณัฐภัทร  ชูวงษ์
2. นายทศพล  ธูปหอม
3. นายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
4. นางสาวนันทวัน  กล้าหาญ
5. นายบดิณเดชา  สุทา
6. นางสาวปนัดดา  จันทะวงษา
7. นายประภาวัฒน์  คงหัต
8. นางสาวภัชราภรณ์  สารเหล่า
9. นางสาวสุชานาฏ  ครองสุข
10. นางสาวสุนิชา  กองเครือวัลย์
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
3. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐฌานันท์  มกราพันธุ์
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปัทมา  ทัพทวี
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงนภา
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ดุรงค์ฤทธิ์กุล
6. เด็กหญิงแพรวา  พรมแตง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สายถิ่น
2. เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์
3. เด็กหญิงชนกานต์  ถิ่นบัวตอง
4. เด็กหญิงฐิติภา  ไชยศรี
5. เด็กหญิงธัญชนก  ไกลบ้าน
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยาสมุทร์
7. เด็กหญิงสุชาดา  ต๊ะวงค์
8. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นางอุบล  กุลศรี
4. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  พวงพี
2. เด็กหญิงชลธิชา  คันศร
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงนิตติกาล  สุขกลิ่น
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  บุญศักดิ์
6. เด็กหญิงพิมพ์พัฒน์  เงางาม
7. เด็กชายเมธชนันชัย  ประเสริฐ
8. เด็กหญิงแพรชมพู  เขื่อนยัง
 
1. นายวสันต์  คงโต
2. นางปรียาวรรณ  ศรีพารา
3. นางดารากรณ์  ขุนมิน
4. นางสาวสาวิตรี  สร้างนอก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวกรรณิชา  อรรถนุสรณ์
2. นางสาวกานต์ธิดา  ยาใจ
3. นางสาวณัฐธิดา  แสงแก้ว
4. นางสาวธนาภา  อินทะรังษี
5. นางสาวปอรรัชม์  แก้วอุด
6. นางสาวพิมลพรรณ  ซิ้มเทียม
7. นางสาววลัยพร  คำดา
8. นางสาวอนุศรา  เทพกัน
 
1. นางสาวประภัสสร  วรปรางกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  อินอิ่น
2. นางสาวชัญญานุช  อุปะละ
3. นางสาวณัฐชลีพร  บุญถา
4. นางสาวณัฐธิดา  ขันทะชา
5. นายธนกฤต  แปงแก้ว
6. นางสาวสุธัญญา  ธุระ
7. นางสาวแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
4. นางอรุณรุ่ง  สุขสำราญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวธัญวรัตน์  พันราตรี
2. นางสาวธันยนิษฐ์  ทับทอง
3. นางสาวพัขราภรณ์  คงเพ็ชร์
4. นางสาวมุกดา  อึ่งชวัญ
5. นางสาววัลลภา  แป้นแก้ว
6. นางสาวอัจฉรา  พุ่มเพ็ชร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  ม่วงยิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐนิสา  มีจอ
3. เด็กหญิงพฤกษา  บ่องเขาย้อย
4. เด็กหญิงพิญญาเนศวร์  อั้งสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุชาดา  โชติรัตน์
6. เด็กหญิงแพรพลอย  หุตะมาน
 
1. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงชนิษฐา  กันตุ่ม
3. เด็กหญิงชาลิสา  โวหาญ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  สนธิกุล
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลจันทา
6. เด็กหญิงพัชราพร  ภูคลัง
7. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสนเวียง
8. เด็กหญิงสุนิตา  สุคำวัน
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาวนุจนาฎ  เชาว์ไว
3. นางสาวจิรากรณ์  แก้วขาว
4. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผงคำมี
2. เด็กหญิงกิตติมา  ภู่พยอม
3. เด็กหญิงพิยดา  พิทักษ์เทียนชัย
4. เด็กหญิงฟ้าประทาน  ใจลังกา
5. เด็กหญิงรัตนทิพย์  ศรีกุณะ
6. เด็กหญิงรุ้งนภา  หว่อง
7. เด็กหญิงวิลาสินี  มีงาม
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ธิราช
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สำเภาแก้ว
2. นายอลงกรณ์  ไชยราช
3. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  สอนเมือง
2. นางสาวกฤติพร  นาคสุข
3. นางสาวธนัชพร  สุปะไตย
4. นางสาวนิภาวรรณ  อรัญสาร
5. นางสาวสุนิสา  สีโม้
6. นางสาวเสาวลักษณ์  กำลังหาร
 
1. นายวิษณุ  ทองจันทร์
2. นายไพโรจน์  กองกี
3. นางสาวพรรนภา  ประดับเชื้อ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชญานิษฐ์   ศรีเกษม
2. นางสาวญาสุมินทร์   อินทร์ชู
3. นางสาวณฐภัค    ชมถาวร
4. นางสาวธัญวรัตน์   พันราตรี
5. นางสาวธันยนิษฐ์   ทับทอง
6. นางสาวปฏิมา   ศรีภูธร
7. นางสาวพัขราภรณ์   คงเพ็ชร
8. นางสาวมุกดา   อึ่งชวัญ
9. นางสาววัลลภา   แป้นแก้ว
10. นางสาวสุภาพร   เอี่ยมละออ
11. นางสาวอัจฉรา   พุ่มเพ็ชร
12. นางสาวอินทร์ชูรักษ์    อินทร์ชูเดช
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกานดา  หวานดี
2. นางสาวคีตภัทร์  ปัตย์บรรจง
3. นางสาวจิราภรณ์  ภูผิวเมฆ
4. นางสาวณภัทร  รัตนพันธ์
5. นางสาวดลยากร  ลืออ้าย
6. นางสาวธิชาภรณ์  วงค์คำแก้ว
7. นางสาวนุชชิตา  ชุชัยสงค์
8. นางสาวปรียาภรณ์  ทุมสิงห์
9. นายวรมินท์  คำสุข
10. นางสาววิรินทร์พร  นุ่มมีศรี
11. นางสาววีรญา  หินพลาย
12. นางสาวศศิพิมพ์  จันที
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาวฐิตินันท์  แป้นทอง
3. นางสาววิภารัตน์  ฉายแสง
4. นางจุรีพร  โพธิ์พรม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมพิงค์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำวรรณ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มากคง
4. เด็กชายณัฐวุติ  กรรมใจ
5. เด็กหญิงธันยพร  ศรีวิชัย
6. เด็กหญิงพิชชาภา  มีสวัสดิ์
7. เด็กหญิงวราลี  วงษ์สุวรรณ์
8. เด็กหญิงวีร์สุดา  หาญใจ
9. เด็กหญิงศรีสุดา  ศิริวรรณ
10. เด็กหญิงสุชานันท์  ไชยชนะ
11. เด็กหญิงสุพรรษา  ฟูสวัสดิ์
12. เด็กหญิงอมลธีรา  พันทอง
13. เด็กชายอัฑฒกร  ก๋องฝั๋น
14. เด็กหญิงอาทิตยา  คำภิละ
15. เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์ป๋า
16. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  จอมคีรี
 
1. นายกฤศวัฒน์  อนันตนริศกูล
2. นางสาวรัญชญา  ชัยอุปละ
3. นางสาวสว่างนภา  นวลแก้ว
4. นางสาวอารียา  คูชลธารา
5. นางสาวพินท์สุดา  พิมพ์จำนงค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  คำลือ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณทัย
3. เด็กหญิงจิลลี่แอนน์  ยองเพชร
4. เด็กหญิงจุฑามณี  หินคง
5. เด็กชายณภัทร  ทิพย์อินทร์
6. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บัวผัด
7. เด็กหญิงณัฐชา  สาริวงค์
8. เด็กชายภูริพัฒน์  ภูกองชัย
9. เด็กชายภูวนัตถ์  รักยา
10. เด็กชายรัฐกิจ  ชัยลังกา
11. เด็กชายวชิรวินทร์  วัชรภินันท์พล
12. เด็กหญิงวณิชยา  ดวงดี
13. เด็กหญิงวรรณศิริ  เรือนคำ
14. เด็กหญิงวรรณิษา  วงศาสนธิ์
15. เด็กหญิงวิชชุดา  ก๋องติ๊บ
16. เด็กชายเฉลิมพร  ทะทา
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายรพีภูมิพัฒน์  สาระวรรณ์
3. นายนัฎพล  ศรีวิลัย
4. นางสาววรรณภา  ป๋าป่าสัก
5. นางขวัญจิต  ไฝ่ขัน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกันติศา  ยอดเจริญอาชา
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  กมลศุภไมตรี
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา  คีรีกุลเสนา
4. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  พงศ์ชัยภิวัฒน์
5. เด็กหญิงทิพปภา  สารทอง
6. เด็กหญิงทิพรดา  สารทอง
7. เด็กชายธนชัย  บุญตัน
8. เด็กชายธนภัทร  รัตนวิการณ์
9. เด็กชายนนทพัทธ์  บุญอินทร์
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศักดิ์ทวีเดช
11. เด็กหญิงภักจีรา  แซ่โซ้ง
12. เด็กชายภูดินันท์  คำลือ
13. เด็กหญิงรชนีรมณ์  มิตรภาพทรงศรี
14. เด็กหญิงสรัลนุช  ศักดิ์ทวีเดช
15. เด็กชายเอกรินทร์  ภุมลา
16. เด็กหญิงแพรวพราว  แสงสวาท
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นางเบญจพร  สักลอ
3. นายเอกจิต  กองทา
4. นายนฤพงษ์  ขันทะสอน
5. นายตะวัน  สุทธวิจิตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกีรพัฒน์  ศรีภา
2. นางสาวจิรัชญา  เกื้อกูลสวัสดิ์
3. นายชยธร  แพงจ่อย
4. นายชยุต  ปลายหาญ
5. นายณัฐกมล  แสวงงาม
6. นายธนดล  แก้วตา
7. นางสาวปานทิพย์  กิจวิริยะการ
8. นางสาวพิมพิรา  เชียงกันทะ
9. นายภัทรพงษ์  ยาแก้ว
10. นางสาวมธุรส  แก้วมะโน
11. นางสาววรัญญา  บำรุงนา
12. นายสิริภูมิ  พลูทรัพย์ไพศาล
13. นางสาวอนัญญา  ใจชื่น
14. นายอนิรุทธ์  ระวังการ
15. นางสาวเกวลิน  ฟูแสง
16. นางสาวเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายชยพงศ์  ถาวร
3. นายธีระพงษ์  สายบุปผา
4. นายวัชรพงษ์  อินเขียว
5. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นางสาวกุลธิดา  เกษมวัตน์
2. นายจิณณวัตน์  พรมเกษา
3. นางสาวจีลวัลย์  แซ่วื้อ
4. นายธนวัฒน์  ศรีวิชัย
5. นางสาวนิล  แซ่ย่าง
6. นายบรรณสรณ์  คำภาเคน
7. นางสาวปริศนา  ศรีเจริญ
8. นางสาวพิมพ์วดี  คะนองมาก
9. นายภานุวัฒน์  สถาพรจิต
10. นางสาวมณีรัตน์  จันทะเลิง
11. นางสาววรรณณิสา  กลิ่นจันทร์
12. นางสาววุฒพร  แซ่ว่าง
13. นางสาวสุพรรัตน์  สกุลวรภัทร
14. นายส่งศักดิ์  ธิติมูล
15. นายอานัน  พิศจารย์
16. นางสาวอารีย์  เกษมวัฒน์
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายเอกจิต  กองทา
3. นายนฤพงษ์  ขันทะสอน
4. นางเบญจพร  สักลอ
5. นายตะวัน  สุทธวิจิตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  วิมลจิตต์
2. นางสาวณัฐวรา  ธนานุศักดิ์
3. นายตะวัน  ต่อมดวงแก้ว
4. นางสาวธัญญารัตน์  พะพู่
5. นางสาวธิชารัตน์  สมบูรณ์
6. นางสาวนราภรณ์  พริ้งเพลิด
7. นางสาวปราณวรา  เวียงหก
8. นายพลลภัตฆ์  ป่าธนู
9. นางสาวพัชรี  จองแค
10. นางสาวพิชญาภรณ์  สุวรรณกาศ
11. นางสาวภัททิยา  เป๊กทอง
12. นางสาววิภาวี  ชัยนนถี
13. นางสาวศลิษา  เหลืองสมบูรณ์
14. นายศุภกฤษ  ไพรภาอุดม
15. นางสาวสุภาวดี  ฟูธรรม
16. นายอติกันต์  ชวนคุ้มเกล้า
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
2. นางสาวณัฐนันท์  รักสกุลแก้ว
3. นายสิงหนาท  เชื้อสุยะ
4. นางสาวธิษณา  วงศ์จันทรา
5. นางสาวฐิติชยา  สุทธนะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายปริญญา  กุลอามาตย์
2. นายพีระพงษ์  ศรีลาวงค์
3. นายมงคล  ผลานิสงค์
4. นายอภินันท์  ทรายฮวด
5. นายเกียรติศักดิ์  เทียบฤทธิ์
 
1. นายนพรัตน์  รองหมื่น
2. นายวิษณุ  ทองจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายขวัญชัย  บัวโพช
2. นายณัฐพันธ์  ผุสดี
3. นายปภาวิน  โอบอ้อม
4. นายพชรดนัย  แสงศรี
5. นายวุฒิชัย  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
2. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กชายกฤษณะ  พันธุ์พุ่ม
2. นายกิตติยศ  การะภักดี
3. เด็กชายวรธน  หล้าหาญ
4. นายอภิสิทธิ์  ตาลน้อย
5. นายอานนท์  เพียรไธสง
 
1. นายจักรพงษ์  สุขสบาย
2. นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณกิจการ
2. เด็กชายศุภโชค  แข็งการณ์เขต
 
1. นายเชิงกล  งามปลอด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยสาร
2. นายปรีชา  จันทร์แก้ว
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงพรรณพร  ตรงนิติธรรม
2. เด็กชายภูมินทร์   ริพล
 
1. นางวิไลลักษณ์  คำทา
2. นางจุฑาทิพย์  จิตกำเหนิด
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. เด็กหญิงอริสา  ตาจุมปา
 
1. นายสุพจน์  ลิก้อ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงเจล่า  ดวงแก้ว
 
1. นางรัชนี  บุญค้ำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวศุภนันท์  คิดยาว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกิรติกร  เหง้าสารี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อ่อนตา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวปาริชาติ  เพชระบูรณิน
 
1. ดร.สุพรรษา  ศรประเสริฐ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายธัญพิสิษฐ์  แก้วปราณี
 
1. นางสาวรสมาลิน  จิตสว่าง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุญศิริ
 
1. นางสาววราภรณ์  คงหอม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ถิ่นถา
 
1. นางสาวทิพนาถ  เพลิดเพลิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชนะพูล
 
1. Mrs.Medilyn  Albaran Cardeinte
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกิตติพงษ์  ครุฑเผือก
 
1. นางปนิดา  นามโสวรรณ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวมาติกา  เจริญพร
 
1. นางสาวปรารถนา  ศรีบุญเรือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวธฤษวรรณ  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นางวรรณรดา  จันต๊ะนา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  วงค์หิรัญ
 
1. นางวาสนา  ปวนคำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวภัฑริณ  แพรทท์
 
1. นายไพรัช  วิจันทร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายภคพรต  แสงไชย
 
1. นางชเนตตรี  กาญจนศิริ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายฉัตริน  เอี่ยมสงคราม
 
1. นางสาวกฤษณา  บุญชื่น
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นายณัฐชนน  แก้วยม
 
1. นางสาวถวิกา  ไรวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 93.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวพิชญาภา  สิทธิตัน
 
1. นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงนิศาชล  เพิ่มสัตย์
2. เด็กหญิงปทิตตา  อินเจือจันทร์
3. เด็กชายพุทธิวัฒน์  โยปัง
4. เด็กหญิงศุภนิดา  ทองรัตน์
5. เด็กชายสิปปวิชญ์  สู่ผ่าน
 
1. Mr.Bryan  Mangahas
2. นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายคณาธิป  กลิ่นทับ
2. เด็กหญิงจิตตานันท์  สุเมธเทพานันท์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงลัลลลิลล์  ศิริธร
5. นายสองเมือง  เม็งเกตุ
 
1. Ms.Ayuk Grace  Taku
2. Mr.Daniel  Carey
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายกฤตเมษ   สุเทปิน
2. เด็กหญิงรมณียา  นรินทร์
3. เด็กหญิงศุภพร   สวนกัน
4. เด็กหญิงอังชุธาภรณ์  จิตตามัย
5. เด็กหญิงเพียงพอ  ยาวิไชย
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
2. Mr.Mark   Bannister
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  ไตรสีห์
2. นายปรัชญาฑร  จัทรวงค์
3. นายศุภวิชญ์  สุขะอาคม
4. นางสาวศุภิสรา  ไวทยกุล
5. นางสาวอาลิซ่า  ไรย์ซิค
 
1. Mr.Lorenzo  Caballes,Jr.
2. Ms.Mary  Benliro
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายญาณกร  พรมปัญญา
2. นางสาวณัฐณิชา  ภูมิโคกรักษ์
3. นางสาวปริทรรศน์  ลิขิตแสนภู
4. นายศิวัช  สุขเกษมหทัย
5. นางสาวอริสา  คงชู
 
1. นางอำนวยพร  ทั่งทอง
2. นางพรวีนัส  วุฒิสารวัฒนา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  เชื้อเมืองพาน
2. นายจารุภัทร  คำสายใย
3. นายถิรวัฒน์  ทองใบ
4. นางสาวปทิตตา  พุ่มนุ้ย
5. นายรัชสุดา  พรมมณี
 
1. นางสาวจิตติยา   ศรีประเสริฐ
2. นางสาวสิริยากร  ก๋าละปุก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไชยนอก
2. เด็กชายวีระกิตติ์  พรไพบูลย์พงษ์
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. MissZhou  Chaoyue
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงนิสา  อับดุลเลาะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสงเพชรวัฒนกุล
 
1. MissLuo   Yan
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายธนพล   จรูญกรรณิกา
2. เด็กชายวีรยุทธ   วงค์ษา
 
1. นางสาววัชราพรรณ   ปราบหงส์
2. นางสาววรรณเพ็ญ  คนเที่ยง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวณัฐิดา  แซ่เล็ก
2. นางสาวธัญกร  ชัยดี
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. MissZhou  Chaoyue
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1. นางสาวปณิดา   เตชะพนาลัย
2. นางสาวอัชรีย์  ณรงค์ศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางสาวอัชชุมณี   ศรีธิ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายอภิสิทธิ์   ที่ปกาญจน์กุล
2. นางสาวอรพินท์  พรถาวรกุล
 
1. นางสาววัชราพรรณ   ปราบหงส์
2. นางสาวชลลดา  ยั่งยืนเจริญสุข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงปัณณภัทร  บุญเทียม
2. เด็กชายอัศจรรย์   หมื่นศรี
 
1. นางสาวพรรณทิวา  เนตรทิพย์
2. นางสาวสุธาสินี  สุขวิเศษ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงภัทรานิตฐ์  ควรคิด
2. เด็กหญิงวรัญญา  ป๊อกแป๊ก
 
1. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
2. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายศิวกรณ์  ท่าชัย
2. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  วุฒิิ
 
1. นางพัชรสุกาล  อธิปัญญาพันธู์
2. นางสาวประภาพร  โล่ตระกูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายวีรภัทร  สินธุวงศ์
2. นางสาวศุภาพิชญ์  ชายะกุล
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุขวิเศษ
2. นายเทอดศักดิ์  บังวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกนกวรรณ  คงเลิศนิรันดร์
2. นางสาวชิชญา  จิตอารีย์
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
2. Mr.Hiroyuki  Uno
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณัฐกานต์  วงศ์ปัญญา
2. นางสาวบัณฑิตา  วัตรสุข
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ณ ราช
2. นางสาวSayumi   Ichikawa
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวพรภิมล  สินธุวงศ์
2. นางสาวพิมพ์มาดา  สระแก้ว
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
2. นางสาวภัทราพรรณ  หอมสุวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวจิณห์วรา  แพงดวง
2. นางสาววรธันยา   กาบแก้ว
 
1. นางสาวศรัญญา   อินทวิชัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุชานาถ  บัวนารถ
2. นางสาวอฐิตยา   อารีรอบ
 
1. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
2. Mrs.Sunhee  Chung
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  นามแปง
2. นายปรเมศวร์  เขื่อนแก้ว
 
1. นางไพริน  นันทะเสน
2. นายสุวัฒน์  บุญเคลือบ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายภาณุวัฒน์  วงษ์บุญมี
2. นายวรชาติ  รักพงศ์
 
1. นางสาวภูษณิศา  บริหาร
2. นางสาววราภรณ์  หน่อคำ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวชุติกาญจน์  ปาพันธ์
2. นางสาวภรภัทร  ไร่สูงเนิน
 
1. นางนพพร  ปรียานนท์
2. นายพงศ์เกษม  เตชะสาย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทย์ 1. นายจาตุรงค์  โชคพิพัฒน์พร
2. นายชินพัฒน์  ทาสมบูรณ์
 
1. MissJiaxin  Wen
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายชนเมธ  แดนเดือนเพ็ญ
2. นายวีระชัย  แสงทองอุดมกิจ
 
1. Mrs.Hu  Mingxia
2. Mrs.Yang  Haiqin
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายทยากร  แซ่โจว
2. นางสาวสกาว  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางสาวชุลีกร  การแข็ง
2. Mrs.Wang  Yi Li
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาววรินยุพา  อนุจร
2. นายสิทิกร  ขระสุ
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
2. Mr.Hiroyuki  Uno
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกรวิน  ธิติธารวัฒน์
2. นางสาวดนยา  เตปิน
 
1. นายรณชัย  วรรณรัตน์
2. Mr.Koichi  Oyama
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  ชุติวงศ์ธนะพัฒน์
2. นางสาวพงษ์ทิภา  พรมวงค์
 
1. นางนงเยาว์  เนียมแสง
2. นางสาวพรทิพย์  คำปันแปง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวภัทรินทร์   ครพิรุณ
2. นางสาวเบญจมาศ  จุ้มอ้าย
 
1. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
2. Mrs.Sunhee  Chung
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวภัทรพรรณ  หอมนาน
2. นายรณกร  บัวติ๊บ
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวปรียาภรณ์  แสนคำ
2. นางสาวพัชรินทร์  คำสิงห์นอก
 
1. นางสาวโสภา  สุกำปัง
2. นางสาวรุจิรา  เครือพันธ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกชวรรณ  พรมคำ
2. นายจักราวุธ  ดาบแก้ว
 
1. นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวจิตพิมพร  วัจนะรัตน์
2. นางสาวนริศรา  วงค์คม
3. นางสาวภานุชนารถ  เรือนโนวา
4. นายระตะนะ  เมทานัง
5. นางสาววรปรียา  ภักดี
 
1. MissLi  Xiao Yi
2. นางสาวชุลีกร  การแข็ง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวกุลจิรา  ขวัญอาชากุล
2. นายวศิน  ยอลือ
3. นายศรณ์  เลิศวิจิตรทรัพย์
4. นายศรัณยู  บุญสิงห์
5. นางสาวศันสนี  ใจอินทร์
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. MissXie  Xingjing
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวปิยะดา  วงค์วิริยะ
2. นางสาวพัชรภรณ์  พงษ์พิชัย
3. นางสาวสุพรรณี  แซ่ฟุ้ง
4. นายหล่อบา  มาเยอะ
5. นางสาวอารียา  เลี่ยวพาณิชย์
 
1. นางสาวชัญญานุช  อิ่นคำ
2. นางสาวอธิฤดี  มีทอง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกรรณิการ  เดชพรม
2. นายชวกร  ประสารยา
3. นายนวพรรษ  นาวีพัฒนา
4. นางสาวพิริดา  กรุณาดวงจิตร
5. นางสาววิรัญญา  สารดี
 
1. นางรวีวรรณ  บุญมา
2. นายณัฐธพงษ์  นาคะพงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวดารินทร์   อิ่มหนำ
2. นางสาวพกาวรรณ   พรมมี
3. นางสาวพนิตสุภา   แก้วเนย
4. นางสาวพรทิพย์   นาคโดด
5. นางสาวรินรดี   ดีรอด
 
1. นางสาวมรรยุตา   วงษ์พูล
2. นางสาวนงลักษณ์   ช้างเผือก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายปรมี  ปาละ
2. นางสาวปอรรัตน์  ใจชัย
3. นางสาวพิจชยาภรณ์  โพธิ์ศรี
4. นางสาวพิมพกา  ปาคำ
5. นายศศิพงษ์  อินก๋อง
 
1. นางสาวจินตนา  อำขำ
2. MissRIKA  KOSAKA
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวกัญญาพัชร  สะสอง
2. นางสาวกัลยรัตน์  สาทเริก
3. นายปภังกร  วรรณรังษี
4. นางสาวภัทรกมล  ศรีมา
5. นางสาวอานาอลิซเบส  ทอสแตนสัน
 
1. นางสาวกอแก้ว  ทวิชศรี
2. นางสาวพลอยพิม  อำพันธ์สี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวครองขวัญ  บุญจาเรือง
2. นายณัฐนนท์  รัตนานันท์
3. นางสาวบุษยมาส  แก้วบุญมา
4. นายปณิธาน  ประดับ
5. นายอภิเดช  ถิ่นจันทร์
 
1. นางสาวมันตา  วงศ์จันทรา
2. นายวรรณสงกรานต์  หน่อพุธ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  โอ่คำ
2. นายบุษกรณ์  บรรดิ
3. นางสาวปาริชาต  พรถาวรกุล
4. นางสาวศุภวรรณ  เซก้อ
5. นายสิทธิพล  มณีภาวัต
 
1. นายธิติพงศ์  ชมภู
2. นางสาววรัญญา  จันทร์ธีระโรจน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกนิษฐา  ยักขะลา
2. นางสาวจิราพัชร  ฝ่อนวน
3. นางสาวณัฎฐณิชา  จันทราช
4. นางสาวธัญชนิต  ปินตาวะนา
5. นางสาวพรนภัส  ทองคำ
 
1. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
2. MissJUNG YEOL  LEE
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไตรรัตนตระกูล
2. นางสาวณัฐธิดา  ปั้นจั่น
3. นางสาวพิชามญชุ์  มั่นประสงค์
4. นางสาวพิรญาณ์  จิรพัฒน์ภูมิ
5. นางสาวสุธาสินี  อุตสาย
 
1. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
2. นางสาวอรวรรณ  สิงหาบุตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายคมกริช  ธิวงศ์น้อย
2. นางสาวชลิตา  ใจตุละ
3. นางสาวพรรณราย  สรรพสมบัติ
4. นางสาวศุภนิตา  สินธุยะ
5. นายสุภนัย  คำเร็ว
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
2. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายนิคม  เลาว้าง
 
1. นางสาวสาวิตรี  ขันทะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวธนัญญา  ลีวิสุทธิกุล
 
1. MissLi  Xiao Yi
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายอนุสิทธิ์  แซ่ลี
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญธรรม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวนารากร  จิณะเสน
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
2. Mr.Hiroyuki  Uno
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปฐมพร  ปมิตต์ธศิล
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวปภาวดี  องค์วรวุฒิ
 
1. นางสาวสุดหทัย  ขมินธกูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวธนิดา  กันธิมา
 
1. MissJUNG YEOL  LEE
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายธัญวรัตม์  มงคล
 
1. Mrs.Gyeyoung  Jin
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุธาสินี   ผิวอ่อน
 
1. Mrs.Sunhee  Chung
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายณัฐพล  อินเหล็ก
2. เด็กชายอัศวนนท์  บุญธรรมมา
 
1. นางสาวณัฎฐกลฉัตร์  สระทองอยู่
2. นางสาวณิชารัศมิ์  รุจิพัชรศักดิื
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายชัยพร  วินิจ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  มะโนธรรม
 
1. นางรัชฎา  ผิวกำพล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัญญ์นิญา  สินสกลพัฒน์
2. เด็กชายภูมิรพี  ทัพวงศ์
 
1. นางสาวโสภณา  บัวศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายนิธิกร  ธัญญะ
 
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายทศพล  สมพันธ์
 
1. นายเทียนชัย  ผิวกำพล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายกฤตวัฒน์  ว่องอิสริยวณิช
 
1. นายศาสตราพิพัฒณ์  ศิริภาณุกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายจารุพงษ์  พรมนาม
2. เด็กชายธนพจน์  นวลจีน
3. เด็กชายธนัถต์  เจริญสุข
4. เด็กชายนันทนากร  นันทจันทร์
5. เด็กชายพัทธนันท์  ประประโคน
6. เด็กชายวรากร  ก้อนรัมย์
7. เด็กชายเจษฎาพร  นิลเกษม
8. เด็กชายเอกลักษณ์  บุญศิริ
 
1. นายยุทธนา   นาอุดม
2. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
3. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ทิวานันท์
2. เด็กชายชาติชาย  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายธนพล  กิตติเลิศ
4. เด็กชายธีรภัทร  แซ่ท้าว
5. เด็กชายบุลกิต  โชคธัญญ
6. นายปฏิพล  แซ่ม้า
7. เด็กชายอภิวัฒน์  มาลีศรีไสว
8. เด็กชายโชว์โชค  คติวรพจน์
 
1. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
2. นายปักธงชัย  สวาสดิ์สงค์
3. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายคมกฤษณ์  ดอกบัว
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์รักษา
3. เด็กชายจิรายุ  ซ้อนเขียว
4. เด็กชายธนาวุฒิ  นาคแก้ว
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  บัวอำไพ
6. เด็กชายธีรพัฒน์  กลิ่นแจ่ม
7. เด็กชายปรวัตร  สุขทวี
8. เด็กชายมงคล  กลัดแก้ว
 
1. นายจเร  โคกทอง
2. นางสาวจันทร์จิรา  สกุลณมรรคา
3. นายนิมิตร   คัชมาตย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายคมสัน  ดาทา
2. นายชัยวัฒน์  พิลึก
3. นายณัฐวุฒิ  คนธรรม
4. นายภาเจริญ  แพนไธสงค์
5. นายศุภวิชญ์  วันศรี
6. นายอนุชา  จุทะบาล
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  สุวรรณรัตน์
2. นายชินวัตร  พุทธวงค์
3. นายชิษณุพงค์  จินภาพ
4. นายนฤสรณ์  กันจินะ
5. นายศราวุฒิ  กันจินะ
6. นายอภัย  ชัยวังเย็น
 
1. นายพิชัย  ยามี
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา
3. นางสาวสุนารี  อินไชย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกฤตนัย  คำหน่อ
2. นายณัฐวุฒิ  ระชน
3. นายนพดล  เตชนันท์
4. นายวุฒิพงษ์  ไชยป้อ
5. นายศิริวัฒน์  ทวีสิทธิ์
6. นายสิงหราช  ชาวน่าน
 
1. นายไสว  สุทธไชย
2. นายวันชัย  พูลทรัพย์
3. นายชลายุทธ  วิเศษกาศ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจิณณา  ผลดี
2. เด็กหญิงฉัตรกมล  เทศจำปา
3. นางสาวณัฏฐณิชา  กาพย์ตุ้ม
4. นางสาวธนาภรณ์  สิงคะปะ
5. นางสาวนฤภร  ไชยยา
6. นางสาวนาฏญาณี  ปัญญา
7. เด็กหญิงปภาวรินท์  ฟองตา
8. นางสาวรมิดา   จันทรนิกูล
9. นายสุเมธ  สอนเอียด
10. นางสาวหอมนวล  จิกต๊ะ
 
1. นายสุรพล  ยะคำป้อ
2. นางสาวชุติมันต์  ชัยบาล
3. นายภาริทธิ์  อมรรัตนปัญญา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวชนากานต์  ขันทอง
2. นายชลัมพล  สาลีขาว
3. นายธนดล  ชูรัศมี
4. นายธิวา  ดีกุล
5. นางสาวปัญจมากรณ์  จันทร์สว่าง
6. นางสาวพณัฐชา  ภู่ทรัพย์
7. นางสาวพรหมพร  สอนรอด
8. นางสาวศรุตา  ทวีรักษากุล
9. นายศิวดลย์  ศิริรวง
10. นางสาวอรอุมา  โคกทอง
 
1. นางสาววนิดา  บำรุงพงษ์
2. นายอำนาจ  เสียงสวัสดิ์
3. นางสาวประนอม  ลาภา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายชวกร  แพนไธสง
2. นางสาวญาณินท์  พลรักษ์
3. นางสาวณัฐกานต์   แว่นแก้ว
4. นายถิรตรัย  มาละใจ
5. นางสาวพรรณวดี  ชมกลิ่น
6. นายภาณุพงศ์  ธิต๊ะ
7. นายรัชตะ  คำพิทำ
8. นางสาวรัตกันท์  เขียวอุไร
9. นายวงศธีร์  พันธุ์หอม
10. นางสาววชิราวดี  อกกว้าง
 
1. นายปรัชญ์  มาวิเลิศ
2. นางสาวรัตติกาล  ราชจริต
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ศิรินันทา
2. เด็กหญิงฐิติมา  มูลมั่ง
3. เด็กหญิงปริญญาภา  เตจะละ
4. เด็กหญิงศรีเพชร  วงษ์ตา
5. เด็กหญิงอารีรักษ์  มะโนคำ
 
1. นางกมลศิริวรรณ  สารีรัตน์
2. นางสุรีย์รัตน์   โอฬารสกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  แซ่ท่อ
2. เด็กชายพิชญุตม์  บัวจ้อย
3. เด็กหญิงพิมพิชชา  เผ่าทะไชย
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิตวงศนันท์
5. เด็กหญิงอภิสรา  นิติพงษ์พานิช
 
1. นางสาวบงกชวรรณ  มีลือกิจ
2. นางสาวปวีณา  จาโรง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  เดือนดาว
2. เด็กหญิงกัญญณัฐ   ยืนมั่น
3. เด็กหญิงนพมาศ  เวียงนาค
4. เด็กหญิงปาลิตา  บุญมาภิ
5. เด็กหญิงสุพิชญา  วงศ์วันดี
 
1. นางกาญจนา  บัวคำ
2. นางจันทนา  วังกาษร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาววรัญญา  สองสีใส
3. นางสาวสุภัสสรา   หอมนาน
4. นายอภิศักดิ์  ดวงมาลา
5. นางสาวอรวรรณ  คำประเสริฐ
 
1. นางรำพึง  ศรชัย
2. นางฐิฏิวรฎา  เสาร์จันทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกันย์ลภัส  ศรีใจวงศ์
2. นางสาวฉัตรกนก  สวนพุฒ
3. นางสาวฉัตรกมล  สวนพุฒ
4. นางสาวณฐพร  ธรรมชาติอารี
5. นางสาวณัฐธิดา  เชียงดี
 
1. นางกาญจนา  บัวคำ
2. นางจันทนา  วังกาษร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  บุญเตี่ยม
2. นางสาวนารีรัตน์  รักพงษ์
3. นางสาวบุณยาพร  สองสีใส
4. นายปิยณัฐ  เครือมา
5. นางสาวโชติมา  อะทะเทพ
 
1. นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล
2. นางอภิญญา  โยธามาศ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  พรหมเกิด
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  ปานมั่น
3. เด็กหญิงวนิดา  ศิริประโชติ
 
1. นางพิชญา  งามสม
2. นายจรัล  งามสม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มณีรัตน์
2. เด็กชายณพณัฐ   ก้างออนตา
3. เด็กหญิงเจนจิรา   สิงขรชัยรัตน์
 
1. นายเมธี  อนันต์
2. นางสาวอัมพร  อุดป้อ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกมลธร  ธิตินิลนิธิ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเหลือง
3. เด็กหญิงปารมีพร  จักรทอง
 
1. นายวิทยา   ปันแก้ว
2. นางวิจิตรา  วรรณมาลิกพันธ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  จิตนิยม
2. นางสาวสุภาภรณ์  ฉวี
3. นางสาวโยทกา  ท่าน้ำ
 
1. นางพิชญา  งามสม
2. นายจรัล  งามสม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวธนัชพร  มิฟองฟู
2. นางสาวปิยธิดา  จิตอาคะ
3. นางสาวอาทิตยา   นาคปานเสือ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
2. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  อินทรไพจิต
2. นายสนธยา  นิ่มพระยา
3. นางสาวเรืองศิริ  ท่าซุง
 
1. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
2. นางสาววนิดา  เถื่อนใหญ่
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกัลยรัตน์   เชื้อปงปัน
2. นางสาววรรณชนก    พงศ์ธัญวัฒน์
3. นางสาวสิริยากร   นาคพิมาย
 
1. นางสาวดาราวรรณ  ธนันฐิติวัชร์
2. นางพัทธนันท์   กองทิพย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  แซ่วื่อ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงคำกุล
3. เด็กหญิงอรนุช  พุฒิพร
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
2. นางสาวศิริวรรณ  คงเวิน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันเกตุ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  มีมาระ
3. เด็กหญิงเอราวัณ  สุขสวัสดิ์
 
1. นางวันวิสาข์  พุ่มเทียน
2. นางพจนีย์  อำนา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกรชวัล  พุฒิพร
2. นางสาวกัญญารัตน์  ประทีปคีรี
3. นางสาวชุลิตา  แซ่วื่อ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
2. นางอารยา  สุวะมาตย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวชนิกา  พุ่มกลับ
2. นางสาวมาริสา  สุวารี
3. นางสาวสุธาวัลย์  มะลิวัลย์
 
1. นางพิชญา  งามสม
2. นางสาวสิริรัตน์  บัวผัน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายหล้า   แซ่เล่า
2. นางสาวเฝยเซ็ง   แซ่ตั้ง
3. นางสาวเพ็ญศรี   หาญวิริยะกิจ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  ธนันฐิติวัชร์
2. นางพัทธนันท์  กองทิพย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายจิตบุณย์  บุญอาจ
2. เด็กหญิงนันท์นพิน   สำรวมใจ
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
2. นางดารารัตน์   มะอิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายติณภพ  อู่คงคา
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  โกสีย์ไกรนิรมล
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ชุมภูสาย
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  คันธะวงค์
 
1. นายภาณุพันธุ์  ภาคาผล
2. นางทิพวรรณ  ภาคาผล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน   นรสิงห์
2. เด็กหญิงวิราวรรณ    กันฟัก
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
2. นางดารารัตน์   มะอิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพัชราภา   ปาณะดิษ
2. เด็กชายวรพล   ปานเขียว
 
1. นางเกตุสุริยงค์   คงเจริญ
2. นายศตวรรษ   บุญชูช่วย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณภัทร  บุญเฉลิมสุข
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  ณ ลำพูน
 
1. นางสาวพรรษา  ชายน้อย
2. นายณัฐวุฒิ  พิงค์แก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายพุทธิพงศ์   ชวลิต
2. เด็กชายวัชรชัย   เลิศสุริยกาญจน์
 
1. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
2. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. เด็กชายมณฑณ  ทองรัตนะ
2. เด็กชายสหรัตน์  สอาดสิทธิ์
 
1. นางสาววีรนุช  หล้าน้อย
2. นางกาญจนา  พิมลา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพุ่มพวง  ดีจิ่งมุ้ง
2. เด็กหญิงอริสา  เจริญคุณ
 
1. นายอรรถชัย  อ้วนคำ
2. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายณัฐนันท์   ริจ่าม
2. นายวัชรวุฒิ   ด่านพิพัฒน์ตระกูล
 
1. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
2. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายวนัชชรินทร์  น้อยเมือง
2. นายวันชนก  ดีติ๊บ
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
2. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวดารินทร์ชนก  แสงวิริยนันท์
2. นายภูธร  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นายทวิช  น้อยดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายปาณัสม์   แย้มชุติ
2. เด็กชายปิติภัทร   กิจสวน
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
2. นางดารารัตน์   มะอิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐศิวัช   กิตตินันท์พาณิช
2. เด็กชายทรงวุฒิ   ขวัญเมือง
 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี
2. นางอำพร   เขียวแก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายภัทรพล  เทพเสรีย์
2. เด็กหญิงสุทธาศิณี  สุรินแก้วภัทร
 
1. นายสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวตุลยา    ทองสิน
2. นายศุภกร   เพ็งปรางค์
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
2. นางดารารัตน์   มะอิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวชุตินันท์  แซ่จันทร์
2. นายธนิษฐ์  พร้อมมูล
 
1. นายชัยชนะ  ทองมา
2. นางทาริกา  วงศ์แก้ว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายนพณรงค์  ปวงคำ
2. นายศรายุทธ  ธรรมากาศ
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกอบชัย  มหาวงค์
2. นางสาวเบญจภรณ์  เดียวกนกรัตน์
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายธีรดนย์  ชูสงฆ์
2. นายพีรพล  บัวคง
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นางสาววริษฐา  บัวทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายภูมิภัทร  เชื้อลื้อ
2. นางสาวอโนชา  ปันโตน
 
1. นางสาวพิกุล  ราชใจยา
2. นายธวัช  แสนใจคำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชุติภาส  แสงงาม
2. เด็กชายธนภัทร  ดิฐษา
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
2. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายชยากร  ไวปัญญา
2. เด็กชายเป็นเอก   สิทธิมงคล
 
1. นายปณวรรต  เล้าคำ
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกรณัฐ  ฤดีเจริญ
2. เด็กหญิงตีรณา  หินแก้ว
 
1. นายธนพงศ์  หมีทอง
2. นายพัชรศักดิ์  พรหมมาศ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายจิรพัส  ทองสอน
2. เด็กชายพชร  กลางจิต
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
2. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรนันท์  อินตาเต็ม
2. เด็กชายสิทธินันท์  เรืองราหะ
 
1. นายกิตติชัย  รวมศักดิ์ทอง
2. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวัชร  กรรณิกา
2. เด็กชายธนัชชัย   ทัฬหสิริเวทย์
 
1. นางอำพร   เขียวแก้ว
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายณิวัฒน์ชัย  หวังตระกูลดี
2. นายพลณัฐธนา  โมรา
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
2. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายณัฐภัทร   ศรีวิชัยลำพันธ์
2. นางสาวน้ำทิพย์   อมรนิติโชคสกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นายปริญญา  วิชัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายกณวรรธน์  มะมุด
2. นางสาวจุไรรัตน์  แดงพวงไพบูลย์
 
1. นางสาวนุกูล  สถาพร
2. นายปาโมกข์  ทาประสิทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวชนินาถ  แพทย์สมาน
2. นายติณณ์  ปราบหงษ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
2. นางสาวอัจฉริยา  สารถ้อย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวขวัญฤดี  คะชานันท์
2. นางสาวจิตฤดี  ดวงดี
 
1. นายจงจัด  ดวงจันทร์
2. นางสาวศศิกานต์  ปิ่นสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชนิดา  คำภิระปาวงค์
2. นายธีรเมธ  เมธา
 
1. นางดวงพร  มูลป้อม
2. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงมณธวรรณ   อาภัย
2. เด็กชายรัตนภูมิ   มาลากุลต๊ะ
3. เด็กหญิงวีระวรรณ  อินเติมมา
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นางเบญญาภา  สอนสุภาพ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายณัฐนันท์  สารธรรม
2. เด็กชายวชิระวิชญ์  สุมะณะ
3. เด็กชายอัครพนธ์  สว่างอารมณ์
 
1. นางสาวสิรัชชา  วงค์คม
2. นายทวีป  นวคุณานนท์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   คำอ้าย
2. เด็กหญิงนิภาพร  เผ่าดวงดี
3. เด็กหญิงเบญจพร  ปัญญาอุด
 
1. นางสาวสุธาสินี  ก้อนใจ
2. นายอรรถชัย  อ้วนคำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นายรวีโรจน์  ทองดี
2. นางสาวอลิซาเบธ พิมพิสา  วอลเทอร์
 
1. นายพุทธพร  อินอ่อน
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชูฤกษ์  แต่บรรพกุล
2. นางสาวดาริกา  แสงศรีจันทร์
3. นางสาวพีรดา  เกณฑ์ทา
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นายวรัท  หมั่นการ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกษิณภัทร   เกตุโฉม
2. นางสาวณัฐณิชา  ประวัง
3. นายเศรษฐวิชญ์   เห็มชาติ
 
1. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. นางสาวจิรภิญญา   คันทา
2. นางสาววริศรา   อินทะเขื่อน
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นายภาสกร  กติยา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายฉัตรดนัย  ชัยปัญหา
2. นางสาวอริญชยา  แพ่งสมบูรณ์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวชลธิชา   ใหม่จันทร์แดง
2. นายอณุพงศ์   แก้วคำฟู
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทนุ
2. เด็กชายวชิรหัตถ์  รัตนวิฑรูย์
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  พงศ์ศุภศักดิ์
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นายกิตติศักดิ์  ปัญญาภู
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ริ้วทอง
2. เด็กชายปรเมศวร์  บุตรวงษ์
3. เด็กชายพลากรณ์  สีลาดเลา
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤตนัย  สหะชาติ
2. เด็กชายจิตรเทพ  มณีธรรม
3. เด็กชายจีรพันธ์   วันดี
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นายเจริญชัย  วงศ์ศิริธารา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นางสาวธาสิณี  เสือเจริญ
2. นางสาวสลิลทิพย์  พูลเพิ่ม
3. นายสิทธิชัย  ดีศรี
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นายธัญจิราพัชร  จิรกิตติสิทธิโชค
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายจตุพล  ศรีเจริญ
2. นายธนภัทร  โรงอ่อน
3. นายศุภกฤต  อาจหาญ
 
1. นายสราวุฒิ  สาจิต
2. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพงษ์  วังสูงเนิน
2. นายปภังกร  คุณประเสริฐ
3. นายอภิชัย  ทิมภินันท์
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นายมาโนชญ์  สุขสุม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชนกันต์   ประทีปะบรรเทิง
2. เด็กชายธรณ์เทพ  เพ็ชรรัตน์
3. เด็กชายนพพล  บุญเจริญ
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นางสาวเบญจวรรณ  แหวนนิล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  อุดตึง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   วงศ์จันทร์ติ๊บ
3. เด็กชายรณกร  ญาณะเจริญ
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นายณัฐวุฒิ  พิงค์แก้ว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เพชรถึก
2. เด็กชายภัทรพล  กระต่ายทอง
3. เด็กชายสุพพัต  แจ่มจำรัส
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นางรุงนภา  แต่งสกุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายกฤติพงศ์  กระแสร์
2. นายณัฐธัญญนนท์  อภิรชตานนท์
3. นายรามฤทธิ์  สุดใจ
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายชนกนันท์  กันธะวิลา
2. นางสาวชนากานต์  ต๋าคำ
3. นางสาวนิลาวัน  เลาลี
 
1. นายสหพล  อ่อนหลวง
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายชิษณุพงศ์  วงษ์สาธุภาพ
2. นายนิธิกร  ทองคำดี
3. นายสุรพัศ  บรุณพันธ์
 
1. นายบรรหาญ  เดชมา
2. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธนพัฒน์  พัวศิริ
2. เด็กชายภูตะวัน  ณะอ๋อ
3. เด็กชายสาริน  ยองสุวรรณ์
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงณัชชา  คำปวง
2. เด็กชายพชร  คามเพ็ชร
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์สิงห์
 
1. นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายชิษณุชา  อ่อนฤทธิ์
2. เด็กชายทาวัต  เอมะพลานนท์
3. เด็กชายรังสิโรจณ์  กุลเพชรจิระ
 
1. นายจรูญ   เถื่อนกูล
2. นายกิตติพันธ์  บุญปัน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นายพัทธนันท์  กลิ่นนิ่มนวล
2. นางสาวสุชาดา  คล้ายเพียร
3. นายเรืองกิตติ์  พิทักษ์ธนเนตร
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกวิตา  เรือนปลี
2. นายนภนนท์  แสงวัฒนรัตน์
3. นายสตางค์  บุตรสัย
 
1. นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นายสุทธิพร  สุทธิ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายณัฐพล  คุณวิสุทธิพันธ์
2. นายธัชพล  แย้มทอง
3. นายศุภณัฐ  นิยมญาติ
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นายสมัคร  พงษ์พุฒ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายธนทัต  วินโด้
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ธาดาสุขเจริญ
3. นายศราวิน  ทิพสอน
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นางสาวศรีวิกา  กังวาฬ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายชญานนท์  วัฒนกีบุตร
2. เด็กหญิงอิสสราพร  กะการดี
3. เด็กชายเอกอนันต์  กันทะจันทร์
 
1. นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จิตราวัลย์
2. เด็กชายพงศกร  ม่วงคำ
3. เด็กชายเอกรินทร์  อินทร์ศักดิ์
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายทินภัทร  ทิมโต
2. นายนทีเทพ  ชัยศิรินทร์
3. นายรณชัย  ทิมภินันท์
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายกิตติ  จันทร์ผิว
2. นายธีรภัทร  สิงห์โค
3. นายปารณัท  สิงหเดช
 
1. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
2. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายธนทรัพย์  เเสงส่อง
2. นางสาวปิยธิดา  สายคำอ้าย
3. นายอัดคเดช  สีน้ำเงิน
 
1. นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขพ่วง
2. เด็กชายวรวิทย์  สุขศรี
3. เด็กชายอภิญญา  พ่วงพันธ์
 
1. นายนพดล  โชติกะคาม
2. นางสาววารุณี  ไล้ประเสริฐ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรัฏฐา  ขนหรึก
2. เด็กชายชัชพงศ์  คันทะมูล
3. เด็กชายชัยยานัน  แก้วเทพ
 
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
2. นายณัฐพล  มุณีนันทวัฒน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายนนท์กมล  เกษอินทร์
2. เด็กชายสุรยุทธ  พันละออง
3. เด็กชายอภิรักษ์  เถาวัลย์
 
1. นายคมสันต์  กิ่งสายหยุด
2. นางนภาวรรณ  รื่นณรงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายภูรินัฐ  คะเชนมาตย์
2. นายอภิรักษ์  สารธิ
3. นายอภิสิทธิ์  คำแสน
 
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
2. นายณัฐพล  มุณีนันทวัฒน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายวุฒิไกร  วิรุฬหัสกุล
2. นายศรัณย์  ปองถาวร
3. นายเฉลิมชัย  คำใสสุวรรณ
 
1. นายเอกชัย  จีปิน
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ปินตาบูรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายณัฐพล  ล่ำต่ำ
2. นายบุลากร  กิตตินภาดล
3. นายวีระพล  ยาง
 
1. นายเสกสรร  กาวินชัย
2. นายบริหาร  วันตัน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายนิวัฒน์  วนาเฉลิมลาภ
2. นายเจตนิพัฒน์  วนาวิไลวรรณ
3. นายไกรศรี  ห้วยไพจิตร
 
1. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
2. นายสมภักดิ์  นานเปา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  เกษรจรุง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ผู้มีสัตย์
3. เด็กหญิงมุทิตา  แก้วไผ่ซอ
 
1. นางสาวจินตนา  อิ่มพิทักษ์
2. นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายณพล   แซ่กง
2. เด็กหญิงธันย์ชนก   มนัสมโนธรรม
3. เด็กชายวรวิทย์   ศรชัยปัญญา
 
1. นางสาวพัชริน   โนวิชัย
2. นายสายัญ  ธรรมจันตา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวกริชกร  โฉมงาม
2. นางสาวพรธิดา  ใจหมั้น
3. นางสาวพิทยารัตน์  ลุขมาตย์
 
1. นางวรัญญา  เครือวรรณ
2. นายนิเวศน์  ปราชญ์วิทยาการ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นางสาวพิมพิศา  อินทะจักร์
2. นางสาวสุวนันท์  กันไชย
3. นางสาวอินทิรา  มาลีกิตติการต์
 
1. นางเยาวลักษณ์    คำกวน
2. นางสุดาลักษณ์   ไกรทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  อยู่เชื้อ
2. นางสาวเกษอารีย์  จำนงค์
3. นายเอกวัฒน์  เพ็ชรประดับ
 
1. นางสาวจินตนา  อิ่มพิทักษ์
2. นายวัชรกฤษณ์  อินมี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขวัญยืน
2. เด็กหญิงพรนภา  ผิวพรม
3. เด็กหญิงมลฤดี  ศรีภูธร
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โมลา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  วิยาภรณ์
6. เด็กหญิงอารยา  ดวงใจแก้ว
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กาจักร
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เขียวไสว
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มณีเขียว
4. เด็กหญิงปวีณา  เปรื่องอักษร
5. เด็กหญิงภริตา  วงศ์ชมพู
6. เด็กหญิงสมัญญา  สุยะ
 
1. นางยุพิน  ชัยชนะ
2. นางสาวสินใจ  นาคต้อย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัชนันท์  วงศ์ผา
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ภรณ์  คำแสน
3. เด็กหญิงวรรณพรรษา  สังข์เมือง
4. เด็กหญิงวรินทรา  อิ่นคำ
5. เด็กหญิงสุนิสา  ผาลัย
6. นางสาวโสรยา  หลักแหล่ง
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจารุวิทย์  กันณิกา
2. นายฐิติกร  คำเผ่า
3. นางสาวบัณฑิตา  ขัฒมาตย์
4. นางสาวพัชรี  ใจวังโลก
5. นายรัฐฒิพงศ์  คำเฟย
6. นางสาวศศิธร  ผลประเสริฐ
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ภู่ฤทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  สาดอ่ำ
3. นางสาวรุจาภา  กันเกตุ
4. นางสาวลลิดา  หมีนิ่ม
5. นายวาคิม  เขตคาม
6. นางสาวสุมินตรา  โตโหมด
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
3. นางนันทิยา  ศุภราชโยธิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกรพิณ  แซ่เต็น
2. นายณัฐวัฒน์  เนตรทิพย์
3. นางสาวปาริดา  รางแดง
4. นายพงศ์วรินทร์  สาระไชย
5. นางสาวสุธีมา  ทรงอภิวัฒน์กุล
6. นายเนติพงษ์  ขระสุ
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นายภาสกร  เนตรทิพย์
3. พระพงษ์พัฒน์  ใจปิง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐิกาญจน์  กันอุไร
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  คนเก่ง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จุลพันธ์
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานติมา  อินมี
2. เด็กหญิงภาวินี  แสนหาญ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กล่ำป่วน
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  วันชาติ
2. นางสาวพิกุล  สีเสาร์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง   แก้วรัตนะจันทร์
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  นึกรักษ์
3. เด็กหญิงเขมิสรา   กองมงคล
 
1. นายครรชิต  ละอองทอง
2. นางสาวปวีณา  กลัดนุ่ม
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวนนลณีย์  แก้วแจ้ง
2. นางสาวนภารัตน์  แก้วทุม
3. นางสาวพรธิดา  อินทร์เกตุ
 
1. นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางอโณฌา   บุญโสภา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวชลธิชา  บุตรไพรวัลย์
2. นางสาวศกลรัตน์  วิวัฒน์พรไชย
3. นางสาวหมวย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายณกรณ์  กันธิยะ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  เตชาติ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัว 1. นางสาวคุณิตา  ทองศิริ
2. นางสาวจิราภรณ์  ปั๋นแก้ว
3. นางสาวนันท์ลพรรธก์  จันต๊ะวงค์
 
1. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวสริตา  ไชยเกิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กชายจายน้อง  คำแดง
2. เด็กชายธนพล  จีนเพชร
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สมบูรณ์ชัย
 
1. นายทศปธน  พุทธิมา
2. นางวิมล  มานะแซม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกพร  มูลสถาน
2. เด็กชายปณชัย  รักษาศิลป์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  แจ่มจันทร์
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นางเรณู  ปานกลาง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายธีรพล  จันทร์ต๊ะบุตร
2. เด็กชายพิระพัฒน์  โกสุโท
3. เด็กชายศรีวิชัย  สอดสี
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายวีรวัฒน์  วัฒนพันธุ์
2. นายศุภกรานต์  ควรเรียน
3. นายอภิรักษ์  ฉลวยศรี
 
1. นายศานิต  มีพ่วง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  ทองทวี
2. นางสาวภัทรา  เกิดธรรม
3. นางสาววรรณวิศา  นันดา
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
2. นางสาวยุวดี  ทองวัน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวธันย์ชนก  สมจิตร์
2. นางสาวปิยะธิดา  จอมดี
3. นางสาวอัญชลี  หอมใจ
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร  ทับสุวรรณ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  จุมเกตุ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  หงษ์อินตา
3. เด็กชายภูมิภัทร  แสนใจ
 
1. นางกัลยา  ประทุมเกษร
2. นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  กุมภาพันธ์
2. เด็กหญิงภัทรพร  วาดเขียน
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  คำฝั้น
 
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. นางจรรยา  พุทธา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงคำพร  ติยะ
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ถาวรศรี
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีวรรณะ
 
1. นางชนาภัทร  โมรีชาติ
2. นายพนมวัลย์  สุริยมณฑล
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  สอดสี
2. นางสาวชนากานต์  กุมภาพันธ์
3. นายศิรสิทธิ ์   เพชรเก่า
 
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวชนิดา  ดีหล่อง
2. นางสาวทักษพร  ทาศรีทอง
3. นางสาวธณัฐชา  หมื่นภักดี
 
1. นางสาวเบญญาภา  วุฒิศักดิ์
2. นางสาวศศิรินนา  ชมชื่น
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นายครรชิต  บุญมาสาย
2. นางสาวพิมพ์พิริยา  ปานคำ
3. นางสาวสุรวดี  ทองปาน
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขำน้อย
2. เด็กชายสถาพร  แปลนสันเทียะ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  รอดภัย
 
1. นางอัมพันธ์  เวหานราพงศ์
2. นางแสงเทียน  กำทรัพย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  หาญชาญชัยไพศิริ
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  บงกชผ่องอำไพ
3. เด็กหญิงแสงคำ  ลุงต่า
 
1. นางสาวแน่งน้อย  คำสุข
2. นางรุจี  เฉลิมสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายอภิชาติ   เจริญทั้งสุขสิริ
2. เด็กหญิงอี้   ทองคำ
3. เด็กหญิงเอ้ย   ละออกุล
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
2. นางสาวอรทัย  มาไกล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวพิชชาอร  แช่คำ
2. นายสราวุฒิ  สุริยะ
3. นางสาวสุภารัตน์   แซ่หลอ
 
1. นางสาวนิภา  ทวียศสกุล
2. นางสาวปราวีณา   ยอดเพ็ชร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาววนิดา   หมือแลกู่
2. นางสาวสมถวิล   แซ่เบียว
3. นางสาวอรพรรณ   แซ่ไต้
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
2. นางสาวกุลสตรี   ศรีหนูปุ้ย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ทะสุยะ
2. นางสาวศรีประภา  ศิริประกายกุล
3. นางสาวเบญจมาศ  อุบลพันธ์
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางวัชรี  ทาวงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัด  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสายทอง  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอมิตา  บ่อแก้ว
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวอ่ำแก้ว  ตาฟาก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนรีกานต์  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  เสขุนทด
3. เด็กหญิงอทิตยา  พวงนาค
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พุกคะชา
2. นางสาวสมโรจน์  สมณาศักดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชัญญานุช  วรรณฉวี
2. เด็กชายธนกฤต  จันทร์อินทร์
3. เด็กชายภูวสิษฎ์  สมคิด
 
1. นายฉัตรยุคล  กลิ่นหอม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายธนโรจน์  เขื่อนคำป้อ
2. นางสาวฟ้าฉาย  ญานะประเสริฐ
3. นางสาวมลวิภา  นนทภา
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวอ่ำแก้ว  ตาฟาก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวฐิติกานต์   เหม่อแล
2. นางสาวศิริญา   เพเมียะ
3. นางสาวสุพรรษา   แซะตุ
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
2. นางสาวกุลสตรี   ศรีหนูปุ้ย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายจีรภัทร   ฤทธิ์บำรุง
2. นายชวลิต  วงศ์ประเสริฐ
3. นายปริญญา  เวียงคำ
 
1. นายพงศกร  บุญมา
2. นางณัฐธิญาน์  เลิศชัยกาญจน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  พุดทะสี
2. นายศุภโชค  เทพมาลัย
3. นางสาวแสงหอม   หมายคำ
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. นายทันฤทธิ์  อินทรีย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐา  อินทวงษ์
2. เด็กหญิงพรนภา  ปะทาเส
3. เด็กหญิงพรรณวสา  ยอดแสง
 
1. นางสกุล  วันเย็น
2. นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เมืองด้วง
2. เด็กหญิงภาวิดา  ใจน้อย
3. เด็กชายสิรภพ  ณ เชียงใหม่
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
2. นายณรงค์  คำแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกัมพล  ปิณวรรณา
2. นางสาวปะการัง  จันทร์ดาพรหม
3. นางสาวพรพิมล  ชมภู
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  ญาณโรจน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายกิติศักดิ์  ทองหลาม
2. นายนาถวัฒน์  คำดี
3. นางสาวศิริพร  แซ่ย่า
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นายนิสิต  เนินเพิ่มพิสุทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  คงทนแท้
2. นางสาวทิพาภรณ์  ผองคำ
3. นายธีรพงษ์  ศรีบัวรินทร์
 
1. นางสกุล  วันเย็น
2. นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรรัตน์พันธุ์
 
1. นางสาวดวงเนตร  อ่องละออ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีกุณะ
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  สุประการ
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงปณาลี  ยอดออน
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายณัฐวุฒิ  ไผ่โพธิ์งาม
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณษี   สิทธิเสนา
 
1. นางพจนี  คำแท่ง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณภา  ปานชิยา
 
1. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงศยามล  เม่นอยู่
 
1. นางกำไร  กรแก้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์ทวี
 
1. นางสาวปวีณา  ก๋าสม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลาด 1. เด็กชายไตรรัตน์  ศรีพันธ์บุญ
 
1. นางวิภาดา  พรมอินทร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ดอกบานเย็น
 
1. นางปาริฉัตร์  ปกคุ้ม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ยีมอ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  วิชาดี
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  วัฒนผาติ
 
1. นางภัชรา  ธิสอน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายวีรวิชญ์  เอกวัฒน์นันทกุล
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงภานุมาศ  แสนย่าง
2. เด็กหญิงรติกานต์  เลาเทาะ
3. เด็กหญิงอรณัฏ  ชูหมือกู่
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
2. นางสาวจันทร์นิภา  ยอดคำ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรมัย  ทาทอง
2. เด็กหญิงสริตา  คำบัวภา
3. เด็กหญิงสุมินตรา  สิมมา
 
1. นางศิริวรรณ  ณ น่าน
2. นางสาวชรินทร์ทร  ไหมคำ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงภารณี   มงคลคีรีโรจน์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    แซ่หลอ
3. เด็กหญิงสุรีพร   รสสุธรรม
 
1. นางวิไลวรรณ   จันแก่น
2. นางสาวจีรพรรณ   สุราษฎร์มณี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวนภัสวรรณ  ประสานใจ
2. นางสาวสุพัตรา  เป็งวันทา
3. นางสาวสุภาวดี  นวลขัน
 
1. นางสาวณิชนันทน์  ไชยขันแก้ว
2. นางสาวบงกชกร  เปียงอ้น
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายจตุรวิทย์  แสงท้าว
2. นางสาวณธิชา  วิลาศไผ่เงิน
3. นายพิชิตชัย  ทรงวรกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
2. นางสาวรุ่งรัตน์  สมโภชน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายจารุกิตติ์  ปัญญาทา
2. นายศิวกร  รักเสน
3. นายอัครพนธ์  ผาบสละ
 
1. นายศุภฉันท์  ธนะปัด
2. นางวัชราภรณ์  พัฒนเกรียงไกร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญญาดา  ศรีวิชัย
 
1. นายศักดา  สีทา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงชนิสรา   ไกรราษฎร์
 
1. นางสุวรรณี   สายสุยะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โตอ่อน
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญสินี   เพิ่มพูล
 
1. นายธีรภพ  มูลอ้าย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวกรุณา  แซ่ท้าว
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงสายสวรรค์  กิตติวิริยะสกุล
 
1. นางประกาย  ต้นผล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายเจริญพร  แก้วดอนดู่
 
1. นายนิติกร  จันทร์แก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สายสวาท
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พวงทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา  บัวรอด
 
1. นางสาวปิยนันท์  บุญเกื้อ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงสุรางคนา  แซ่ว้าง
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายทินภัทร  ต๋ามันคำ
 
1. นายภาสกร  บุญทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายคเชนทร์  ปินตา
 
1. นางบัวบาน  วะไลใจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายไชยวิชญ์  ศรีสังสิทธิสันติ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  วังเสวย
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศร  ใจเพียร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกแก้ว  มงกุฎ
 
1. นางสาวภัทริน  ผาคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินยา  คำหล้า
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. นายศุภกิตติ์  พรมมะสิงห์
 
1. นายเริงนรินทร์  สมนึก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่โซ้ง
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  อยู่มา
 
1. นางดุจฤดี  หอมหวล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายรวีโรจน์  เตจ๊ะน้อย
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มณีกาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิสอน
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลำเจียก
 
1. นางสาวมาลัย  สุขเกษม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงปรียานุช  ใจวงศ์ยะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ดาฉาว
 
1. นางสาวนิธินันท์  ศรีมาลา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  แก้วแสนสาย
 
1. นางสาวรุจิรา  เครือกิจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  อ่างเอย
 
1. นางสาวกมลชนก  บัวแย้ม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงยูชิตา  อุ่นใจ
 
1. นางสุภัทร์  ภิญโญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 80.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  วิชาดี
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวมาริสา  ทะนันชัย
 
1. นางสาวสุพรพรรณ์  หวังพรไพบูลย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายภานุวัฒน์  กามินทร์
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายทรงฤทธิ์  ชายศักดิ์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จับใจนาย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นายสิทธิพล   วงค์คำ
 
1. นางนงนุช   มณเฑียรชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นางสาวภัทรธิรา  คำแพ
 
1. นายจีระศักดิ์  อินทรักษา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวสมรัก  วิทยา
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวอรยา  พิมจอง
 
1. นางสาวศิิริวรรณ  พวงทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวบุณยาพร  สายสร้อย
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  เลิศนิมิตร
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายกุลชน  พรมมินทร์
 
1. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวลักษณา  สุริยะ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นายฐานันดร  หมื่นจินะ
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายวีรพงศ์  นามศิริ
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายอโนชา  มีใย
 
1. นางสาวสุวพิชญ์  จันทร์สุริยะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายวีรพันธ์  ช่างประกอบ
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวปาลิตา  แสงสว่าง
2. นายรัฐนนท์  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ขำขาว
2. นายนพดล  เพ็ญศิริ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แสนเฮ้อ
 
1. นางภิรญา  สอนศิริ
2. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. นายสราวุฒิ  คำสอาด
2. นายเจริญโชค  ปะกะตัง
 
1. นางสาวปัญจลักษณ์  เมฆเจริญทรัพย์
2. นางสาวปัญญาภรณ์  สีดี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจิตสุภา  สิงห์
2. เด็กชายสันติภาพ  เครือฟ้า
 
1. นายจาตุรงค์  ป้องภาษิต
2. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  อินต๊ะ
2. นายนนธวัช  ฤทธิรงค์
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายศักดา  สีทา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร   แหวเมือง
2. นางสาวอภัสรา   ยิ้มทัด
 
1. นางนงนุช  มณเฑียรชัย
2. นางสาวกมนทรรศน์   ภักดิ์อมรศิริ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายกายสิทธิ์  ปัจฉิมานนท์
2. นายนธี  สัญญา
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
2. นางสาวจันทกานต์  สมณะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายสิทธิกร  รุ่งธนพร
2. เด็กชายสิทธินนท์  ขัติวงศ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ตาธรรม
2. นางสาวอนุสรา  คำเตจา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายณัชภัค  เมืองอินทร์
2. เด็กชายนันทชัย  ชัยชนะ
 
1. นายศรัญญู  ปัญญา
2. นายวรวุฒิ   วงศ์เวียน