รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนหอพระ และโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงเนตรชนก  กิตวาเกต
 
1. นางสาวจินตนา  ใจมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวฐิตาพร  อินทร์ขำ
 
1. นายสราญ  คำอ้าย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายธนากร  เถื่อนถ้ำ
 
1. นายอนันต์  มนตรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวประภาสิริ  เนียมกำเนิด
 
1. นางกรณ์กาญจน์  นนพัชรพงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติธัช  อินถา
 
1. นาย กรกช    ไชยวงค์ นายอัครวัฒน์ ศรวัฒนานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวธนาธร  เพ็งสวน
 
1. นายศตวรรษ  คำบ้านฝาย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนูรียะฮ์  แสดคิด
 
1. นางรมมาดี  พรวนหาญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวมนรดา  อารียะ
 
1. นางวาสนา  สินพยัคฆ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองงาม
 
1. นางสาวเกศินี  ปุงปี่แก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายธนพล  เลิศวิภาพร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำปัน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. เด็กหญิงพัชรา  ทิพย์มนตรา
2. เด็กชายมังกร  คุณยศยิ่ง
 
1. นายรัฐพงษ์  เงินดี
2. นายอัครพนธ์  วงค์กันชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายธนพัต  ธันยารัตน์ศรัณ
2. นางสาวธารสิริ  ไพบูลย์วัฒนกุล
 
1. นายฤทธิจักร์  ชื่นจิตต์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายศุภกฤต  อาจสร้อย
2. เด็กหญิงเพชรพริ้ง  แก้วประพาฬ
 
1. นางวาสนา  สินพยัคฆ์
2. นายพีระวัฒน์  วิบูลย์กุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวอนรรฆวี  แสงฟอง
 
1. นางสาวพิศุทธาภา  ยุวนิช
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายปัญญวัฒน์  รุ้งรุจิเมฆ
 
1. นายธีรวัฒน์  บุญทวี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายสิรวิชญ์  เปาอินทร์
 
1. นางนุชนาถ   กระต่ายทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายธรรมพล  แสนหล้า
2. เด็กชายอัญญาฤทธิ์  จ๊ะราจา
3. เด็กชายโชติพัฒน์  ชัยจำรูญพันธุ์
 
1. นางพัชรินทร์  แสนแปง
2. นางศรีภรณ์  ณะวงศ์ษา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวณัฐริกานต์   มากเกลี้ยง
2. นายสุรธันย์   บุญผ่อง
3. นางสาวอาภาภรณ์   จันบัวลา
 
1. นางสาวนันทนา   ตุ่นรัตน์
2. นายสันติ  กลิ่นขวัญ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงพิราวรรณ   รินคำ
2. เด็กหญิงภัสรา   ปาลี
3. เด็กหญิงศมนพร   จันทร์คำ
 
1. นายธนกฤต   สมฤทธิ์
2. นายสันติ  กลิ่นขวัญ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1. นางสาวปฐรัตน์  คงขุนเทียน
2. นางสาววราพรรณ  หงษ์สาคร
3. นางสาวศุภิสา  ตันเวทติยานนท์
 
1. นางสาวจีราวรรณ  บุญมา
2. นางสาวเกษณี  พิณเสนาะ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายจิรายุ  วงค์บุญเรือง
2. เด็กหญิงศรีรัฐ  บุญยัง
 
1. นางอาริยาภรณ์  จำลอง
2. นายทวีชัย  ปฤกษากร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายจิตรินทร์  ไชยวงค์
2. นายอฤศวรรฒน์  นิลพานิช
 
1. นายนัชท์ชา  ผ่องศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายขวัญใจ  สุริยา
 
1. นางศิริพรรณ   อุ้ยฟูใจ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวอาปันนา  สุริยาสถาพร
 
1. นายทรงพล  ดวงจิตร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายพศิน  พันธ์ุสินปทีป
2. เด็กชายสุประวีณ์  เหลืองหิรัญ
 
1. นางอรวรรณ  คงบรรทัด
2. นางอภิณห์ภัศ  ก๋าอิน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวพัสตร์สุ  อุเทียม
 
1. นางสาวเกศรา  คิดอ่าน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. เด็กหญิงอำนวยพร  เฉลยไกร
 
1. นายชุณหวิทย์  มงคล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวฐิชารัศม์  จารุสัจจานันท์
 
1. นางสาวสุภาสินี  เสวันตุ่น
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายชยพัทธ์  วุฒิ
 
1. นายสมหมาย  สุวิกาโล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายคิมหันต์  สมเวที
2. เด็กชายจิรัชพัท  นันตา
3. เด็กหญิงชนันธร  เชียงปวน
 
1. นายมงคล  ปัญญารัตน์
2. นางสาววราภรณ์  เป้ามณี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นายกิตติพิชญ์  เตียงธวัช
2. นายชวิน  อักษร
3. นายธาม  เจริญธนาสิริกุล
 
1. นางรุจิรา   วงศ์แสง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงกนกนาถ  ไชยยามูล
2. เด็กหญิงธัญรดี  ขำชัยภูมิ
3. เด็กหญิงมัลลิกา   จันทร์ใส
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  ศักดิ์ดี
2. นางสาวอังคณา  สิงห์น้อย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวชฎารัตน์  ศีลธรรม
2. นางสาวนิพัทธา  กาพย์ตุ้ม
3. นางสาวเสาวภาคย์  ลิ่มดุลย์
 
1. นางบุศรา  ปาระมี
2. นางแก่นจันทร์  เพียงจันทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายชนุดม  หนักแน่น
2. เด็กหญิงสุธาสินี  โชคนทีสกุล
3. เด็กชายอธิปไตย  จันต๊ะนา
 
1. นางสาววารุณี  ธรรมขันธ์
2. นางสาวเกศรา  ต๊ะมัง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวชลธิชา  ใหม่จันทร์แดง
2. นายธนบดี  คำสน
3. นายสุกฤษฎิ์  รูปสูง
 
1. นายธีรุตม์  บุญมา
2. นายวรวัฒน์  ธรรมวงศ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังขวลี
2. เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์จันทร์
3. เด็กชายนวพล  ผลนิมิตร
 
1. นายวรฤทธิ์  อุดพรม
2. นาย วิชชากร  ไขแสง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวธัญลักษณ์  แสงคำ
2. นางสาวบุญชิตา  ปีติพัฒนพันธ์
3. นางสาวอาทิตยา  รัตนเจริญ
 
1. นายวราวุฒิ  เชียงบุญ
2. นายจีรกร  ดีอุต
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนมณี  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงน้ำพระทัย  ศรีบุญเรือง
 
1. นายสุทธสง่า  อุษาปัญญาทวี
2. นางสาวจุฑามาศ  ฟูบินทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวชฎาภรณ์  อินทร์ประสิทธิ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  โสภณจิตต์
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
2. นางสาวอรชพร  ณ เชียงใหม่
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนภัสสร  กันทา
2. เด็กหญิงรินรดา  ปาลีตา
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
2. นางสาวอรชพร  ณ เชียงใหม่
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศศิพัชญ์  ทองคำ
2. เด็กหญิงสโรชา  วิสุทธิ์เสรีวัง
 
1. นายสุรัตน์  กาบทุม
2. นายเทวิน  มูลวรรณ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายบัณฑิต  อ๋อมชัยกาศ
2. นายอัครบดินทร์  วรรณราช
3. นายอินทนนท์  พลประเสริฐ
 
1. นายสุรัตน์  กาบทุม
2. นายนิโรจน์  แก้วชะเนตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงจุฬารักษ์  ปุระเสาร์
2. เด็กหญิงชนิตา  ลุงคำ
3. นางสาวณัฐริกา  มุ่งเมือง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  จุมปู
5. เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดสันติ
 
1. นายพชร  ปันมิตร
2. นายตระการ  ทนานทอง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวจุฬารักษ์  ธรรมวงค์
2. นางสาวชนิกา  คำจา
3. นางสาวธัญชนก  มโนแก้ว
4. นางสาวพรทิพา  ปัญญาวุฒิ
5. นางสาวรัตติกาล  กันตีมูล
 
1. นายดุสิต  ตนมิตร
2. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี   สายทอง
2. เด็กหญิงรุจิรา  จักรบัวคำ
3. เด็กหญิงสิรภัทร  กูมุดา
4. เด็กหญิงสีนู  ลุงตะ
5. เด็กหญิงสุภาวณี  นิลคำ
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
2. นางสาวรชนีกร  ขัติยนต์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวจุฑารัตน์  สารใส
2. นางสาวนันทวรรณ  วงค์ใหม่
3. นางสาวพิชชาภา  มานะเจริญกุล
4. นางสาวสิทธิพร  ประกอบกิจ
5. นางสาวอนงค์นาฏ  อินตายวง
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
2. นางจินดา  ช่วยค้ำชู
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ปาวงศ์
2. เด็กหญิงมุทิตา  ลายอละโอ๊ะ
3. เด็กหญิงสวลี  ศรีวรกุล
4. เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมมา
5. เด็กหญิงโยษิตา  วงค์เสถียร
 
1. นายประดิษฐ์  ญานะ
2. นางสาววนิดา  งอกงาม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายกฤษฎา  ธาตุเงินเกวียน
2. นางสาวณัฐติยาภรณ์  อินชัย
3. นางสาวธัญญรัตน์  ไชยบุตร
4. นางสาวธิดารัตน์  อินทรา
5. นางสาวสุชาวลี  โพธิ์ทอง
 
1. นางสุภาภรณ์  แพเพชร
2. นางสาวปิยาภรณ์  กันเกตุ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายกรกช  อินทรเดช
2. นายกฤษณธร  พรหมมินต๊ะ
3. นายจิตรกร  อินต๊ะวงศ์
4. นางสาวจิราพรรณ  แก้วจา
5. นายธีรภัทร  สุแก้ว
6. นายนิรวัชร์  จินะแปง
7. นายพิชญ์ภูมิ  ปาลีตา
8. นางสาวพิชยาภรณ์  ปาคำน้อย
9. นายพิสิทธิ์  อินต๊ะสม
10. นางสาวภักดิ์สุดา  โพธิ์ฝ้าย
11. นายภานุพงศ์  ชัยสุรินทร์
12. นายวงศกร  ใจอ้าย
13. นางสาววรัญญา  ปาลี
14. นายศรีวิชัย  ขันแก้วชัย
15. นางสาวศิริลักษณ์  คำอิ่น
16. นางสาวสุกัญญา  โชตาลี่
17. นายสุวดล  ทานา
18. นายอนนท์ชัย  ชัยสนาม
19. นางสาวอวัสดา  ทาพรม
20. นางสาวอารียา  จันทร์ดี
 
1. นางปาณิสรา  เศรฐวรรณ
2. นายสาธิต  ศรียา
3. นายชัชวาล  อินทะชั่ง
4. นางชุติมา  รู้ยิ่ง
5. นายเชิงยุทธ  มูลเอก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวกฤตยา  ท้าวหอม
2. นายกิตติภพ  ปันโปธา
3. นางสาวณภัทร์กมล  โสกันเกตุ
4. นายณัฐวุฒิ  ชัยรักษ์
5. นายธนคม  วาจาฉลาด
6. นายธนพล  ขัติกุล
7. นางสาวธิติมา  วินันท์
8. นายธีรภัทร์  ปันดวงแก้ว
9. นางสาวนันท์นภัส  วิชา
10. นางสาวปภัสสร  อรรคญาณ
11. นางสาวพรชิตา  ขาวแสง
12. นางสาวพรรณวษา  ศรีจอมทอง
13. นางสาวภาณุมาศ  จันทรา
14. นางสาวมีนตรา  อินล๊อกฟอง
15. นางสาวยนิษฐา  จิณะกับ
16. นางสาวรัตนฉัตร  เค้ามูล
17. นางสาวลัคนา  บุญเสาร์
18. นายสมบูรณ์  ลุงติ
19. นายอรุณวัฒน์  อวดเขตร
20. นายเศรษวัฒน์  มาใจ
 
1. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
2. นายตระการ  ทนานทอง
3. นายพชร  ปันมิตร
4. นายดุสิต  ตนมิตร
5. นางสาวณัฐพร  ยุปา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลกันยา  เลาย้าง
 
1. นางละมัยพร  สิริบรรสพ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวรุ่งนภา  ธรรมกาศ
 
1. นางพัชรินทร์  สุภามวน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จะหละ
2. เด็กชายภีมเดช   เดิมประพันธุ์
 
1. นางสุคนธ์  เกษมกุลทรัพย์
2. นายวัฒนะ  สามเคี้ยม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายพรชัย  สง่าเพ็ชร
2. นางสาวพรหมวิสา  ทองกก
 
1. นางนิภาภรณ์  แก้ววงษ์
2. นางจินดา  ช่วยค้ำชู
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงชนากานต์   จีรวรนันท์
2. เด็กหญิงธัญชนก   ส่งศรี
3. เด็กหญิงธิดาพร  ลีวิรัตน์
4. เด็กหญิงพรรณพัสสา  ลุ่งหลู่
5. เด็กหญิงภัณฑิรา   สายปัญญา
6. เด็กหญิงวิมลสิริ   นกมีรอด
7. นางสาวสุภาวดี   บุญตุ้ย
8. เด็กหญิงหรรษา  ศรีป้อม
9. เด็กหญิงอภิสรา  โขงทอง
10. เด็กหญิงเขมิกา   ใหม่ธรรม
 
1. นายวัฒนะ  สามเคี้ยม
2. นางสาวชัญญะพิชญ์  ระดม
3. นางสุคนธ์  เกษมกุลทรัพย์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุรกิจโกศล
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  ณ เชียงใหม่
3. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริวิสูตร
4. เด็กหญิงดวงกมล  ไสยะ
5. เด็กหญิงปฏิพร  ทะตัน
6. เด็กหญิงประติภา  นุตะเตมีย์
7. เด็กหญิงพัชรพร  บุญตันดี
8. เด็กหญิงรัชนก  วรคันธา
9. เด็กหญิงอัจฉรัตน์  เปลา
10. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  คุณยศยิ่ง
 
1. นายระวิพันธ์  สื่อกระแสร์
2. นายวินทกร  กันทะกะ
3. นางสาวอิศรินทร์  พงษ์มณี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนัทพร  ก๋ายอด
2. เด็กหญิงเกวลิน  วินัยถนอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบวร  จันทร์ธีระโรจน์
2. นางสาวสุรินทร  วงค์คำแดง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีพรม
2. นางสาวจิรัศฌา  ชัยญา
 
1. นายนวรัฐ  นรินทร
2. นายวันชัย  อมรใฝ่ประไพ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายรัชชานนท์  ผาอินทร์
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวพิมพ์ศิริ  พิมสวัสดิ์
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายรชต  ศรีจาย
 
1. นางเสาสนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลิตา  คูณแก้ว
 
1. นายคณณัฏฐ์  นิธิณัฐนนท์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวดลลภัส  คำอ่อนดี
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชกร  โชคชัย
 
1. นายคณณัฏฐ์  นิธิณัฐนนท์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวสุพิชญา  สุเมรุรัตน์
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  หนูสา
2. เด็กชายวัฒนชัย  หนูสา
 
1. นางสาวปราวีณา  เทพคำ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายธีรภพ   ใจโสด
 
1. นายสมบัติ  กาญจนพุฒิโสภณ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. นายขจรพงศ์  บุญธิ
 
1. นางสาวปราวีณา  เทพคำ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมื่นสุ
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  เซนไล้
3. เด็กหญิงสิริยากร  คุณยศยิ่ง
 
1. นายประภาส  กาวารี
2. นายคณณัฏฐ์  นิธิณัฐนันท์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวนัชชา  ประสงค์ดี
2. นายพัสกร  พิบูลย์
3. นางสาวมิเรียม  เวเบอร์
 
1. นางสาวนุชจรินทร์   กูลแก้ว
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงธีรานันทน์  ใจจา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์  เสียงชารี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นางสาวจิรัฐิรฎา  แก้วมูล
 
1. นางสาวอมรา  สุขบุญสังข์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายศุภกร  วงค์คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์  เสียงชารี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายวงศ์ระพี  ปัญญาพรหม
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวปรียาภรณ์  ปันใจแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นางสาวจิรัฐิรฎา  แก้วมูล
2. นายธราดล  พรวิเศษศิริกุล
3. เด็กหญิงปรัสรา  แจ่มกระจ่าง
4. นางสาวปิณฑ์  บุญชูวิทย์
5. เด็กหญิงปุญญ์  บุญชูวิทย์
6. เด็กชายพิรศุษม์  จินะปัน
7. เด็กชายรวิภาส  มากเพ็ง
8. เด็กชายวศิน  น้อยท่าช้าง
9. นางสาวแก้วขวัญ  ยาวิลาศ
 
1. นางสาวจารี  สุขบุญสังข์
2. นางสาวอมรา  สุขบุญสังข์
3. นายพงศกร  สุขบุญสังข์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นางสาวจิรัฐิรฎา  แก้วมูล
2. เด็กหญิงตรีสิริ  ศรีวุฒิ
3. นายธราดล  พรวิเศษศิริกุล
4. เด็กหญิงบุญญิศา  วานิชกุล
5. เด็กหญิงปรัสรา  แจ่มกระจ่าง
6. นางสาวปิณฑ์  บุญชูวิทย์
7. นางสาวปุญญ์  บุญชูวิทย์
8. เด็กชายพิรศุษม์  จินะปัน
9. เด็กชายภูวเดช  เขื่อนแก้ว
10. เด็กชายรวิภาส  มากเพ็ง
11. เด็กชายวศิน  น้อยท่าช้าง
12. เด็กชายวีรชน  ปันเทียร
13. เด็กชายศุภกฤษฏิ์  ดิษสาย
14. เด็กหญิงสิตา  นรเศรษฐ์ธาดา
15. นางสาวแก้วขวัญ  ยาวิลาศ
 
1. นางสาวอมรา  สุขบุญสังข์
2. นางสาวจารี  สุขบุญสังข์
3. นายพงศกร  สุขบุญสังข์
4. นางสาวบุษยมาลี  ธีรัทธานนท์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายฐิตินันท์  บุญยะมหา
2. เด็กชายณภัทร  ทรัพย์สินธ์
3. เด็กชายธนชัย  คำพูน
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ขันทะรักษ์
5. เด็กชายภานุรุจ  หล้าปั่น
6. เด็กชายอ้อย  ภูเขียว
 
1. นายวรพงษ์  ทองเลิศ
2. นางสาวสุพัสตร์  จันทร์แดง
3. นางบุญทิวา  ธรรมโม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวกชกร  ศรีสุภา
2. นางสาวชาลิสา  เครือมาส
3. นางสาวชิดชนก  ลุงมา
4. เด็กชายธนกิต  ชูณะวัฒน์
5. นางสาวปานชีวา  ชูศิลป์
6. นายมินทดา  สมนึก
 
1. นายวชิรวิทย์  วันมหาชัย
2. นายศิวกร  ปันอ้าย
3. นางสาวชมพูนิกข์  สุก้อน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกรวิทย์   ขันตี
2. นางสาวกวีกานต์  ดุมคำ
3. นางสาวกัญญารัตน์   ขันแก้ว
4. นางสาวจันทรวิมล   มาซิว
5. เด็กชายจิรวัฒน์   กันธะ
6. นายชญานนท์   สิงหธนากร
7. เด็กหญิงชลณธร   คำวงค์
8. นางสาวชลลดา   เรือนใส
9. เด็กชายชัยพงษ์  คำเผ่า
10. เด็กหญิงชุติปภา  รัตนกรญาณวุฒิ
11. เด็กหญิงฐิติพร   บุญมาแก้ว
12. เด็กหญิงณัฐณิชา   รัตนตรัย
13. เด็กชายณัฐธี   คำฟู
14. นายณัฐวัฒน์   สามคำ
15. นางสาวดาว   ลอยออ
16. นางสาวธนพร   ชัยชาญ
17. นางสาวธนภรณ์   จาปัญญะ
18. นายธนากร   รสกมลทิพย์
19. เด็กชายธนากร   จำรัสศรี
20. เด็กชายธนากร   โพธิคำมา
21. นางสาวธมลสร   เกษมศรี
22. เด็กชายธัญญวัฒน์   อินต๊ะยศ
23. นายธีรพัฒน์   ธิบดี
24. นางสาวนภสร  ร่วมชาติ
25. นางสาวปรียาภรณ์   ปันใจแก้ว
26. เด็กชายปวเรศว์   วิรัช
27. เด็กชายพงษ์ศิริ   นันตา
28. นายพศิน   นันสว่าง
29. เด็กหญิงภิรดา   บริสุทธิ์
30. นายภูชิต   รัตนประดิษฐ์
31. นางสาวมนัสนันท์   มณีแก้ว
32. นายวรนันท์   ดวงงาม
33. เด็กหญิงศรีสุภางค์   ปิงวัง
34. นางสาวสงกรานต์   สราคำ
35. นางสาวสิริวิมล   คำสี
36. นางสาวสุพิชฌาย์   ธนะสิทธิพงศ์
37. นายสุภกิจ   ประทุม
38. นายอริยะภพ   มุนิกานนท์
39. นายเตชภัทร   ทายะ
40. เด็กหญิงเบ็ธทานี   ซาร่าห์เลเวลล์
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
2. นางสาวนพมาศ   ไชยชมภู
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทพแก้ว
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายณัฐวัฒน์  สามคำ
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศศิกานต์   วงศ์เเสน
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวปรียาภรณ์  ปันใจแก้ว
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายภคพล  ไจยะ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายธนากร  รสกมลทิพย์
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภาพิมล  ยารังษี
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  จันทรมัย
 
1. นางจินตนา  สุคนธรส
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายปภพ​   ปันมงคล
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายปฏิวัติ  ศรีพลวารี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภาพิมล  ยารังษี
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. นางสาวแพวา  ตาละลักษมณ์
 
1. นายวรกิจ  อินทะพันธุ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายปภพ​   ปันมงคล
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายเกรียงไกร  สุวรรณบุตร
 
1. นายวรพงษ์  ทองเลิศ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงพรรัตน์  พรรัตนทวีกูล
 
1. นายทวี  พลอยแดง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวอารยา  ยูโด๊ะเนาะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายคุณภัทร  ศาตรทอง
2. เด็กชายคุณานนต์  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงจินตภา  นามกร
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  ดวงยศ
5. เด็กหญิงชลพินท์  คงวิริยะกิตติคุณ
6. เด็กหญิงณัฐหทัย  กันต๊ะ
7. เด็กชายธฤษฎา  นาทุ่งมล
8. เด็กหญิงธันยพร  จงศิริยรรยง
9. เด็กชายนนทกานต์  มณีสอน
10. เด็กชายภคพล  ใจยะ
11. เด็กหญิงศรีสุรางค์  ทาวงศ์
12. เด็กชายอนุวัฒน์  จินะใจ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สีแดง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกรวิทย์   ขันตี
2. นางสาวกัญญารัตน์   ขันแก้ว
3. นางสาวจันทรวิมล   มาซิว
4. นายชญานนท์   สิงหธนากร
5. นางสาวธนภรณ์   จาปัญญะ
6. นางสาวธนัญญา   แก้ววงศ์วาล
7. นางสาวปราณปรียา  ศรีสวัสดิ์
8. นายภัทรดนัย   ไชยเมือง
9. นายวรนันท์   ดวงงาม
10. นายสหภาพ   สันตินุรักษ์
11. นายสุภกิจ   ประทุม
12. นายเตชภัทร   ทายะ
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
2. นางสาวนพมาศ  ไชยชมภู
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. นางสาวกมลชนก  สุภินนพงศ์
2. เด็กชายกรินทร์  มูลละ
3. เด็กหญิงกานดาภา  สุวงศ์
4. นายกานต์ภัทร  เครือแก้ว
5. เด็กชายคณวัฒน์  แก้วอร่าม
6. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทองเป้า
7. เด็กชายชวลิต  บุญยืน
8. เด็กหญิงณวิภา  ปัทมโรจน์
9. เด็กหญิงณัฐชญากร  ยะคร
10. นายดนตร์  จั่นภู่
11. เด็กหญิงดลธเอม  สุขเพ็ชรี้
12. นายธนพล  วีระเดชากุล
13. เด็กชายธนวัตน์  ดิบเตจ๊ะ
14. นายธาราธร  วงศ์ปาลี
15. เด็กหญิงนัฎ  อนุสารสุนทร
16. เด็กชายปฏิพล  สุริยะ
17. นายปรมินทร์  เครือบุญมา
18. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ปิ่นชูทอง
19. นายพสิษฐ์  ภุชกฤษดาภา
20. เด็กหญิงฟ้าใส  เปลี่ยนปลูกสัตย์
21. เด็กหญิงศุภิสรา  ศิลปสิทธิ์
22. เด็กหญิงสิริภาพร  ปราชญ์วงศ์
23. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  ลุงออ
24. เด็กหญิงอชิรญา  พิมลนอก
25. เด็กหญิงอภิชญา  ปราชญ์วงศ์
26. เด็กชายเปรมปรีด์  สืบทายาท
 
1. นายสิทธิชัย  วันควร
2. นายเมธา  ม่วงพุ่ม
3. นายสุเทพ  วรรณศรี
4. นางสาวปิยะนุช  พูลศิริ
5. นางสรัลชนา  ปอสี
6. นายจักรกฤษณ์  ลิ้มโสภาส
7. นายณัฐดนัย  อินทไชย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยาณี  ใบสุขันธ์
2. นายจักรพรรดิ์  พงษ์มาลี
3. นางสาวชญาณิศา  จันทร์รอด
4. นางสาวชนิภรณ์  เต็มศาล
5. นางสาวชลญา  กาบมาลา
6. นางสาวณิชกานต์  ศรีเทพ
7. นายธนภัทร  ใหลตระกูล
8. นายธนภัทร  ฉัตรเงิน
9. นายธนภูมิ  ศิลปกรธรรม
10. นางสาวธัญวรัตม์   คิดเลิศล้ำ
11. นายธารณ์ธาริต  สุดเอี่ยม
12. นางสาวธิรดา  คุปภาภิวัฒน์
13. นายธีรุตม์  ธนปาลัตถ์
14. นายนภสิทธิ์  ลือชา
15. นายนวพรรษ  พงษ์เขียว
16. นางสาวนวินดา  ทานะแจ่ม
17. นางสาวนารี  วิลามาศ
18. นายนิธิวัฒน์  นันตา
19. นางสาวนิรดา  พิเชฐกุลบดี
20. นายปัณณธร  เดชฤาษี
21. นางสาวพรทิวา  ไชยวงค์
22. นางสาวพลอยตะวัน  ปิ่นมาศ
23. นางสาวพลอยแพรพรรณ   เสถียรภากร
24. นางสาวพลอยไพลิน  ณ เชียงใหม่
25. นางสาวพิมพ์ณภัทร  คำมี
26. นางสาวภิรมย์พร  อินเงิน
27. นางสาวรวิสุดา  กองทอง
28. นายราเชนทร์  อินถา
29. นายวิธวิทย์  ศรีพิกุลพันธ์
30. นายวิธวินท์  ศรีพิกุลพันธ์
31. นายศิรวิทย์  พันเลิศศฤงคาร
32. นางสาวศิริลักษณ์  ชาวทะเล
33. นางสาวอัญชิษฐา  ยังแสง
34. นายอาณาจักร  จันทวี
35. นายอิสรภาพ  สุวรรณ
36. นางสาวเบธานี  ยาคำ
37. นางสาวแพรวพพร  วัฒนาพร
38. นางสาวแพรวากรณ์  ไชยซาววงค์
 
1. นายเอกรินทร์   อักกพันธานนท์
2. นายอนุศิษฐ์   เกตหอม
3. นางคีตกานต์   โยธามาศ
4. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจิรภิชชา  ดวงบาล
2. เด็กหญิงดลยา  ใจมาแก้ว
3. เด็กหญิงธัญรสา  จิตตปัญญา
4. เด็กหญิงนภัสสร  ดิษฐบรรจง
5. เด็กหญิงบุญทิชา  สุขหอม
6. เด็กหญิงพิมพ์พจี   พยางาย
7. เด็กหญิงสุชัญญา  หาญสิทธานนท์
8. เด็กหญิงสไบแพร  สลุงอยู่
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
2. นางสาวปิยวรรณ   บุญธิมา
3. นายจันทร์จรินทร์  เอี่ยมลออ
4. นางสาวสมิตานันท์  ตันดี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวจีราพร    พงษ์กลาง
2. นางสาวชลรัตน์  คำมา
3. นายธนกิจ    เฟื่องฟู
4. นางสาวนภัสนันท์   วงค์ศิริวรากุล
5. นางสาวภัทรนันท์  จาคะมณี
6. นางสาวศกุนตลา    แย้มชื่น
7. นางสาวสุพิชฌาย์  ธนะสิทธิพงศ์
8. นางสาวสุวดี  คาบเพ็ชร
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
2. นางสาวปิยวรรณ  บุญธิมา
3. นายจันทร์จรินทร์  เอี่ยมละออ
4. นางสาวสมิตานัน  ตันดี
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงญาณินท์  คงแถลง
2. เด็กหญิงณิชานันท์  ตาทองคำ
3. เด็กหญิงนภัสชล  ชาญณรงค์
4. เด็กหญิงนัชนภัส  พวงแก้ว
5. เด็กหญิงศุภภรณ์  หงส์ศักดิ์
6. เด็กหญิงสขิลา  นาคทองอินทร์
7. เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุญเรืองศรี
8. เด็กหญิงสุธาวี  มูลลา
9. เด็กหญิงสุภาพรรณ  กิจเกตุ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เงาทอง
2. นางกัลญ์ญาฉัฏฐ์  วงศ์ฝั้น
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวชลธิญา  จิตตาคำ
2. นางสาวธันย์ชนก  ธาวงศ์
3. นางสาวธีรดา  คำมะ
4. นางสาวพิมลพรรณ  พรมนัส
5. นางสาวภควดี  คุนขัน
6. นางสาวมอญจิ่ง  ทูน
7. นางสาวมายูมิ  ยามาอูชิ
8. นางสาวสุพิชฌาย์  สิทธิดำรง
9. นางสาวอินทิรา  ศรีวิยศ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เงาทอง
2. นางกัลญ์ญาฉัฏฐ์  วงศ์ฝั้น
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายกีรติ  มะโนวัง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  คชนิล
3. เด็กหญิงณัฐธิณี  ทรงคำ
4. เด็กหญิงตีรณา  คำพิงชัย
5. เด็กหญิงนงนภัส  นวลตา
6. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงหน่อ
7. เด็กชายปวริศ  ชีวกิจภัทร
8. เด็กหญิงพรหมพร  มหาวรรณ
9. เด็กหญิงพัชร์อริญ  บุญพระรักษ์
10. เด็กชายภูริ  ศรีสว่าง
11. เด็กหญิงมัลลิกา  กันตะนา
12. เด็กหญิงมาร์ตา   นามรัตน์ เชลลอตติ
13. เด็กหญิงวรินทร์ธร  โชติพิพัฒน์
14. เด็กชายศิลา  เดชฤาษี
15. เด็กหญิงสมิตา  เจอเน่
16. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวอภิญญา  สามหงษ์
2. นายเอกชัย  เรือนคำ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายปุณณัตถ์  คำแท้
2. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ประภาทรัพย์ศิริ
3. เด็กชายรัชพล  ลุงป่าง
4. เด็กชายวีระยุทธ  รหัสศุภรงค์
5. เด็กชายไตรเทพ  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวสุพัสตร์  จันทร์แดง
2. นางบุญทิวา  ธรรมโม
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายรัชพล  ลุงป่าง
2. เด็กชายวีระยุทธ  รหัสศุภรงค์
 
1. นางบุญทิวา  ธรรมโม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. เด็กหญิงอริสา  ตาจุมปา
 
1. นายสุพจน์  ลิก้อ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นางสาวญาณิศา  สมการ
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  สีตะพันธุ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงเปี่ยมปิญา  ทองสุข
 
1. นางสาวเอสรา  มีบทสม
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาววินิธา   วังศรีคูณ
 
1. นายกฤติพิภัช  แก้วกำเหนิด
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   ขันทสีมา
 
1. นางเสาวนีย์  อินทรพล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นางสาวอาทิตยา  หาญสืบสาย
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  สีตะพันธุ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐธีรกมล  บุญมี
2. เด็กหญิงธนพร  ตั้งผดุงสุข
3. เด็กหญิงรติกานต์  แซ่ลิ้ม
4. เด็กชายหิรัณย์  พิมพ์นาวี
5. เด็กชายอภิรักษ์  ตาลประดิษฐ์
 
1. นางพรทิพย์  ณ เชียงใหม่
2. นายธนิต  วงศ์ทอง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. นายณัฏฐดนย์  เวสารัชช์กุล
2. นางสาวปภาวดี  กิตติประภัสร์
3. นางสาวพิชามญชุ์  ช่วงชิด
4. นางสาวอรจิรา  อุ่นบุญธรรม
5. นางสาวเขมฤทัย  ไชยวิภาสสาทร
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  สีตะพันธุ์
2. นางสาวบุษยมาลี  ธีรัทธานนท์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสร้อยสุรางค์  ณัฐากาญจน์
2. เด็กชายอภิรักษ์  พิชญาวงศ์
 
1. นางสาวนิดา  ธนะนู
2. นางสาวอัมพิกา  ล้อมวนวงศ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวรัตติยากร  ฟูเชื้อ
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  คำลือ
 
1. นางสาวภัสร์ชนกพร  กัมพลกรจรัส
2. นายสมศักดิ์  แซ่หู
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญตันสา
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  คำเผือ
 
1. นายอภิรักษ์  มณีขัติย์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวศิริญรักษ์  กันธุระ
2. นายแทนรัก  จิรณรงค์ชัย
 
1. นายณัฐกิตติ์  บุญเป็ง
2. นายทศพล  ดวงจิตร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวจันทรา  ฉินหมี่
2. นางสาวธาราทิพย์  ยีซอ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ตันแก้ว
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  นามแปง
2. นายปรเมศวร์  เขื่อนแก้ว
 
1. นางไพริน  นันทะเสน
2. นายสุวัฒน์  บุญเคลือบ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวปารมี  ปันอ้าย
2. นางสาววิภาวรรณ  คำเมืองสา
 
1. นางสุทธิษา  รัตนมงคล
2. Mr.Ouyang  Chao
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายวรกานต์  ศรีวรกูล
2. นางสาวอกนิษฐ์  กันทะวงค์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อู่ทอง
2. นางสาวเกศินี  เทพทอง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวณัฐนิชา  ปันเฟย
2. นางสาวสุธิดา  ปุ๋ยฟู
 
1. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
2. MissJUNG YEOL  LEE
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวณัฐวรรณ  ญาติฝูง
2. นางสาวรสริน  คำปวน
 
1. นางอัจฉราพรรณ  บุญปัน
2. นายณัฐพงษ์  ไสยรัตน์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์   นรเศรษฐวงศ์
2. นางสาวชนัญญา  สุจริต
3. นางสาวพรรษชล  กันทะ
4. นางสาวสาวิตรี  ขันตี
5. นางสาวอิสริยาภรณ์  ธงนาค
 
1. MissBi Wei  Tang
2. นางสาวอมรพรรณ  มูลหล้า
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวจรรยพร  ไทรงาม
2. นางสาวณฤดี  ว่องกมลชัย
3. นายสิรวิชญ์  ยศศรี
4. นางสาวอภิชญา  ปศุศฤทธากร
5. นางสาวอมริศา  ต๊ะเป็ง
 
1. นางสาวเกศินี  เทพทอง
2. นายสุรกานต์  ชุ่มวารี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกมลานันท์  คลองดี
2. นางสาวกรกมล  คันธรส
3. นางสาวณิชาภัทร   ใจคำ
4. นางสาวธนัชญา  คำประเสริฐ
5. นางสาวเพ็ชร์ชมพู   ยศสมบัติ
 
1. นายสุวัฒน์  บุญเคลือบ
2. นางไพริน  นันทะเสน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกนิษฐา  ยักขะลา
2. นางสาวจิราพัชร  ฝ่อนวน
3. นางสาวณัฎฐณิชา  จันทราช
4. นางสาวธัญชนิต  ปินตาวะนา
5. นางสาวพรนภัส  ทองคำ
 
1. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
2. MissJUNG YEOL  LEE
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวปภาพินท์  เต๋จ๊ะแยง
 
1. นางอัจฉรา  ต๋าคำ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวชนัญชิดา  ใจดี
 
1. นายทศพล  ดวงจิตร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวธนิดา  กันธิมา
 
1. MissJUNG YEOL  LEE
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัญญ์นิญา  สินสกลพัฒน์
2. เด็กชายภูมิรพี  ทัพวงศ์
 
1. นางสาวโสภณา  บัวศรี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 97.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวขวัญชนก  พิมพ์ทอง
 
1. นายพงษกรณ์  อริยะจักร์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ปัญญาราช
2. เด็กชายจ๋ามเมือง  นายโทะ
3. เด็กชายชัยสิทธิ์  ฉ่ำชื่น
4. เด็กชายธนยศ  วิชุมา
5. เด็กชายพยุงศักดิ์  พยุงกรพินธุ์
6. เด็กชายวีรศักดิ์  อุตตโม
7. เด็กชายอภิรักษ์  กมล
8. เด็กชายเมือง  โยงคำ
 
1. นายวิชิต  สอาดล้วน
2. นายอำนาจ  บำเรอจิตต์
3. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นายกฤษฎา  ยานะคำ
2. นายณัฐพงษ์  แซ่ลี
3. นายธีรภัทร  งามจิต
4. นายบรรพต  เกษร
5. นายวชิราวุธ  ทิศลา
6. นายอิทธิพล  แก้วไพศาลสกุล
 
1. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
2. นางสาวนิตย์นภา  อินทนรลักษณา
3. นางหนึ่งฤทัย  ปินชัย
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจินต์พิสุทธิ์  อาชาเพ็ชร
2. เด็กหญิงฉัตรกมล  เทศจำปา
3. นางสาวณัฏฐณิชา  กาพย์ตุ้ม
4. นางสาวธนาภรณ์  สิงคะปะ
5. นางสาวนาฏญาณี  ปัญญา
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ฟองตา
7. นางสาวรมิดา   จันทรนิกูล
8. นายสุเมธ  สอนเอียด
9. นางสาวหอมนวล  จิกต๊ะ
10. นางสาวเบญญาภา  วุฒิคุณ
 
1. นายสุรพล  ยะคำป้อ
2. นางสาวชุติมันต์  ชัยบาล
3. นายพงษ์พัฒน์  ยะพลหา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ศิรินันทา
2. เด็กหญิงฐิติมา  มูลมั่ง
3. เด็กหญิงปริญญาภา  เตจะละ
4. เด็กหญิงศรีเพชร  วงษ์ตา
5. เด็กหญิงอารีรักษ์  มะโนคำ
 
1. นางสุรีย์รัตน์   โอฬารสกุล
2. นางกมลศิริวรรณ  สารีรัตน์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกีรติ  เตียวพิทักษ์ศิลป์
2. นางสาวณัฐริกา  จันทร์วิลัย
3. นางสาวสิรีธร  อูปแก้ว
4. นางสาวอังคณา  กาเหว่า
5. นางสาวแนน  คำหลู่
 
1. นางสุรีย์รัตน์   โอฬารสกุล
2. นางจุไรทอง  ชัยกันย์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงฉันทิศา  วงค์บุญตัน
2. เด็กหญิงชญาณี   วงค์บุญตัน
3. เด็กหญิงภัทรสิรา  ศรีกันยา
 
1. นางทัศนีย์  ฟูมูลเจริญ
2. นางเดือนรุ่ง  แก้ววรรณี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวสิตานันท์  กันทะกาศ
2. นางสาวสุทธิ์สิริ  วงษ์งาม
3. นางสาวเมธาวี  กิจธนเดโช
 
1. นายสราญ  คำอ้าย
2. นางสาวขวัญมณีพร  เชาว์สวัสดิ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐมน  โยทานัน
2. เด็กหญิงนิติณี  คุณยศยิ่ง
3. เด็กหญิงรัษฎาภรณ์  ทองคำ
 
1. นางปวริศา  วรรณมะกอก
2. นางสาวอารวีย์   อดิเรก
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวกัลยา  ธานะ
2. นางสาวณฐิกา  แก้วยศ
3. นางสาวทัตพิชา  จันทร์เณร
 
1. นายพิชัย  สุวัฒนะ
2. นางสาวปทิตตา  ทัพวิโรจน์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกาณต์ธิดา   รัตนา
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ทานันท์
 
1. นางนัทริน  ไชยพูน
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายณฐภัทร  เนรังษี
2. เด็กชายปัณณรุจน์  ร่มเย็น
 
1. นางอัญชลีพร  ขันยาว
2. นางสาวปิยเปรมกมล  วันติยา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายพุทธิพงศ์   ชวลิต
2. เด็กชายวัชรชัย   เลิศสุริยกาญจน์
 
1. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
2. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายณัฐนันท์   ริจ่าม
2. นายวัชรวุฒิ   ด่านพิพัฒน์ตระกูล
 
1. นายอนุสิทธิ์  ปิตุรัตน์
2. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงธัญรักษ์  ปันศิริ
 
1. นายสุทธิพร  สุทธิ
2. นายประภาส  สุภาษี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวณปภัส  อัมพรพิสิฏฐ์
2. นางสาวรุจิรา  เจิมจันทร์
 
1. นายสุทธิพร  สุทธิ
2. นายประภาส  สุภาษี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวธนพร  ดงประหลาด
2. นางสาวสิริรัฐชาน   ศรีโพธา
 
1. นางนัทริน  ไชยพูน
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายชยากร  ไวปัญญา
2. เด็กชายเป็นเอก   สิทธิมงคล
 
1. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกัมปนาท   ชัยมูลฐาน
2. เด็กชายรัชชานนท์   มุขแก้ว
 
1. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงค์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวจินุตา  สการัตน์
2. นายชยพล   มหัทธนชัย
 
1. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายศักย์ศิลกาล   เพชรกุลจินดา
2. นายอภิสิทธิ์   ฤทธิ์เรืองโรจน์
 
1. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวรสสุคนธ์  เมืองเมฆ
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายกฤษณภูมิ  จรีอาภาภรณ์
2. เด็กหญิงชาลิสา  มัจฉาสกุลชัย
3. นางสาวอมราวดี  ลุงกอ
 
1. นายวิชัย  สิงห์น้อย
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกษิณภัทร   เกตุโฉม
2. นางสาวณัฐณิชา  ประวัง
3. นายเศรษฐวิชญ์   เห็มชาติ
 
1. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
2. นายวิรัชชัย  จันต๊ะวงศ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวชลธิชา   ใหม่จันทร์แดง
2. นายอณุพงศ์   แก้วคำฟู
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวิโรจน์
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนลลัส  รัตนภาค
2. เด็กหญิงนิจจารัย์  แสนมงคล
3. นายพรหมพิงค์  มหาวรรณ
 
1. นายอดิศักดิ์  มหาวรรณ
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายฏังกบดี  ดีปุ๊ด
2. นายณัฐพล  แซ่ยั่ง
3. นายวราวุฒิ  เบี้ยวไข่มุข
 
1. นายจีราณุวัฒน์  วงศ์ทิพย์
2. นายธีรพล  สพประสงค์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชัยโย
2. เด็กชายนรินทร  คำรินทร์
3. เด็กหญิงพีรกานต์  หว่านสันติ
 
1. นายธิติ  ศรัทธานนท์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายจักพรรดิ  ดูยะไชย
2. นายธรรมนูญ  อ้ายคำแดง
3. นางสาวพันวรรษา  เสาร์เจริญ
 
1. นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรินทร์  บุญเลิศ
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงณัชชา  คำปวง
2. เด็กชายพชร  คามเพ็ชร
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทิพย์สิงห์
 
1. นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นายสุทธิพร  สุทธิ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกวิตา  เรือนปลี
2. นายนภนนท์  แสงวัฒนรัตน์
3. นายสตางค์  บุตรสัย
 
1. นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นายสุทธิพร  สุทธิ
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายชญานนท์  วัฒนกีบุตร
2. เด็กหญิงอิสสราพร  กะการดี
3. เด็กชายเอกอนันต์  กันทะจันทร์
 
1. นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายธนทรัพย์  เเสงส่อง
2. นางสาวปิยธิดา  สายคำอ้าย
3. นายอัดคเดช  สีน้ำเงิน
 
1. นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นายชาตรี  ตามิ
2. นายมาโนช  สุขบุญแดง
3. นายอติชาติ  ไชยวงค์
 
1. นายธเนศ  สุนทรนันท
2. นายวีระยุทธ  สุขสาย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นายกิตติพงษ์  จักรบ้วคำ
2. นายชลเทพ  ปรีชาวัย
3. นายประเสริฐ  วงค์ขันแก้ว
 
1. นายธเนศ  สุนทรนันท
2. นายวีระยุทธ  สุขสาย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวราพร  นิลแสง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไชยวงค์ษา
3. เด็กชายเกียรติชัย  โกลัญญ์
 
1. นายธเนศ  สุนทรนันท
2. นายวีระยุทธ  สุขสาย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวปาณิสา  บุญธรรม
2. นางสาวศศิประภา  คำมา
3. นางสาวอรปรียา  เชื้อหล้า
 
1. นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
2. นางจุฑารัตน์  สุภาษี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ประกิจ
2. เด็กหญิงติยาภรณ์  สร้อยฟ้า
3. เด็กหญิงสิริพรรษา  วิริยา
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เสาร์แก้ว
5. เด็กหญิงหฤทัย  ดวงแก้ว
6. เด็กหญิงเมทินี  ขาวงาม
 
1. นางกรรณิการ์  มาเดช
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. นางสาวคุณัญญา  จอมคำ
2. นางสาวจัสมิน  ยัง
3. นางสาวดารารัตน์  สิงห์สันต์
4. นางสาวพนิตนันท์  ชัยประสิทธิ์
5. นางสาวพิมลทิพย์  ลาโซ
6. นายพิริยะพงศ์  จันชมพู
 
1. นายจิตรลดา  เรืองธรรม
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุลีพร  เสนาคำ
2. เด็กชายณัชพล  ใจสุ
3. เด็กหญิงอรทัย  สงวนญาติ
 
1. นายวีระยุทธ  สุขสาย
2. นายธเนศ  สุนทรนันท
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. นางสาวกาญจนา  ทาคำ
2. นางสาวพัชราวดี  ไชยวงค์
3. นายภาณุพงษ์  ทัดเกษร
 
1. นายวีระยุทธ  สุขสาย
2. นายธเนศ  สุนทรนันท
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยา  จองคำ
2. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงหนู  มูลิ่ง
 
1. นายไพบูลย์  มณีวรรณ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอพระ 1. นางสาวรุ่งทิวา  ใจแสน
2. นางสาวลัคนทิน  สียะบุตร
3. นางสาวเวธกา  อยู่เย็น
 
1. นางอุราพร  บุริโท
2. นางสาวอัจฉราพร  ใหม่ต๊ะวัน
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  จุมเกตุ
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  หงษ์อินตา
3. เด็กชายภูมิภัทร  แสนใจ
 
1. นางกัลยา  ประทุมเกษร
2. นางนภาพร  สุวรรณขัดศรี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกรณ์จีรัณ   ตระกูลอภิธารัตน์
2. เด็กหญิงขัติยาภรณ์  แก้ววรรณา
3. เด็กหญิงพิชชากร  รตนวรากร
 
1. นางศิริพร  สายสอน
2. นางสาววิจิตตรี  ภักดี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวบัวคำ  ลุงคำ
2. นายภูรินท์  สายสอน
3. นางสาวอภิลดา  กล้าแข็ง
 
1. นายนภทีป์  วงษายะ
2. นางศิริพร  สายสอน
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชัญญานุช  วรรณฉวี
2. เด็กชายธนกฤต  จันทร์อินทร์
3. เด็กชายภูวสิษฎ์  สมคิด
 
1. นายฉัตรยุคล  กลิ่นหอม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. นางสาวปฏิพร  ภาชนะ
2. นางสาวพีช  ลุงต๋า
3. นางสาวสุกานดา  หล้าเจริญ
 
1. นางสาวรัชนิภา  ธาตุอินจันทร์
2. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ก๋าใจยะ
2. เด็กหญิงบุษฎา  คำดา
3. เด็กหญิงแสงเดือน  ปูลาย
 
1. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
2. นางสาวรัชนิภา  ธาตุอินจันทร์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีกุณะ
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศตพร  สุรินทร์
 
1. นางอัญชลี  ไพยารมณ์
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายธนดล  ชัยชนะ
 
1. นายจาตุรงค์  ป้องภาษิต
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายกฤตภัค  เมฆคนอง
2. เด็กหญิงน้ำมนต์  พอใจสินธรรม
3. เด็กหญิงปุณวรีย์  ใจบาน
 
1. นางสาวสุพรพรรณ์  หวังพรไพบูลย์
2. นางสาวอภิชญา  จันทร์เกษ
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ลภัสช์  สายทอง
 
1. นายสมบัติ  กาญจนพุฒิโสภณ
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  วังเสวย
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอรวี  อาษากิจ
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงปรียานุช  วงศ์ใจยะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวมาริสา  ทะนันชัย
 
1. นางสาวสุพรพรรณ์  หวังพรไพบูลย์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายวีรพันธ์  ช่างประกอบ
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจิตสุภา  สิงห์
2. เด็กชายสันติภาพ  เครือฟ้า
 
1. นายจาตุรงค์  ป้องภาษิต
2. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กชายชยกร  พรหมายน
2. เด็กชายธิติ  ใจเฟย
 
1. นายชาญชัย  ไพยารมณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพรรณ  โปธาจุ่ม