งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการแข่งขัน

   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 20-24 ธ.ค. 2561

 

หมวด สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ติดตามการจับสลาก ลำดับการแข่งขันได้จากทางเว็บ
https://north68.sillapa.net/sm-center/
ผู้ประสานงานของสังคมฯ ของจังหวัดพะเยา
โรงเรียนจุนวิทยาคม  โทร 054-459238

แจ้งแนวปฏิบัติการแข่งขันระดับภาค

จังหวัดพะเยา

1. ให้แนบรูปถ่าย ครู และนักเรียน(ชุดนักเรียน) ลงในรายการ
ที่ชนะเลิศได้เข้าแข่งขันทุกคน ทุกรายการก่อนการพิมพ์บัตร
2. กำหนดส่งรายชื่อสู่ระดับภาคในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้  ถ้าจะแก้ไขหลังวันที่ 29 พ.ย. 61
ต้องส่งหนังสือเป็นหลักฐาน  ลงนามผู้อำนวยการโรงเรียน
 ไปให้ทางคณะกรรมการตัดสิน ในวันแข่งขัน ที่จังหวัดพะเยาเอง
3. การเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1 คนเปลี่ยนไม่่ได้  
ทีม 2-3 คน เปลี่ยนได้ 1 คน
ทีม 4-6 คน เปลี่ยนได้ 2 คน
ทีม 7-10 คน เปลี่ยนได้ 3 คน
ทีม 11-20 คน เปลี่ยนได้ 4 คน
ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนได้ 5 คน
4. การสละสิทธิ์ ขอให้แจ้งให้ทางกระผมทราบ
ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อจะได้
ดำเนินการประสานงานไปยังรองชนะเลิศอันดับ 1
เข้าแข่งขันต่อไป

การพิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน ครู

บอให้เข้าทางหน้าเว็บหลัก โดยไม่ต้อง login
เนื่่องจากเว็บรุ่นใหม่นี้มีปัญหาหน่อยนะครับ

ได้เปิดระบบการพิมพ์เกียรติบัตรแล้ว

แต่ว่าเมื่อ login เข้าไประบบปิดครับ

 

ประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
,คณะกรรมการทุกท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 

เรียนเชิญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการทุกโรงเรียน
ในสหวิทยาเขตดอยสัพพัญญูร่วมประชุม
รวมทั้งคณะกรรมการทุกท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้่ง
ตามคำสั่งที่ส่งมายังโรงเรียน
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ห้องประชุมอเนกประสงค์
ในเวลา เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป


 

กำหนดการแข่งขัน

13-18  ก.ย. 2561 ลงทะเบียนนักเรียน และ
                    ครูผู้ฝึกสอน

19 ก.ย. 2561  เป็นต้นไป  พิมพ์บัตรประจำตัว
                   นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

การแข่งขันในระดับชาติ ปีนี้จำแนกการแข่งขันเป็น 3 ประเภท
 
         1. กลุ่มศิลปหัตถกรรม

    2. กลุ่มวิชาการ

      3. กลุ่มเทคโนโลยี

   

 
 1. กลุ่มภาษาไทย มี 7 กิจกรรม
     1.1คัดลายมือสื่อภาษาไทย
     1.2 วรรณกรรมพิจารณ์
     1.3 พินิจวรรณคดี
     1.4 เรียงร้อยถ้อยความ
     1.5 ท่องอาขยานทำนองเสนะ
     1.6 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
     1.7 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม)
 2. กลุ่มคณิตศาสตร์ มี 8 กิจกรรม
   2.1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
   2.2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏี
        หรือคำอธิบายทางคณิต
   2.3 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการ
        ความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
   2.4 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
   2.5 การแขงขันคิดเลขเร็ว
   2.6 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ Amath
   2.7 การแข่งขันซูโดกุ
   2.8 การแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย เวทคณิต
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ มี 5 กิจกรรม
    3.1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
    3.2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
    3.3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
    3.4 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
    3.5 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
4. กลุุ่มสังคมศึกษา มี 1 กิจกรรม
      การประกวดสวดมนต์แปล
5. ภาษาต่างประเทศ จำนวน 23 กิจกรรม
   5.1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส
   5.2 การแขงขันเล่านิทาน
   5.3 การแขงขัน Multi Skill Competition
   5.4 การแข่งขันละครสั่นภาษาอังกฤษ 
   5.5 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword
   5.6-10 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพจีน ญี่ปุน เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลี
   5.11-13 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาฟลี
   5.14-17 การแข่งขันละครสั้นจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส
   5.18-21 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี
6. กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 กิจกรรม
     ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 3 กิจกรรม
   7.1 สภานักเรียน
   7.2 เพื่อนที่ปรึกษา YC
   7.3 ส่งเสริมรักการอ่าน ยุวบรรณารักษ์
8. กลุ่มกิจกรรมนักเรียนเรียนรวม มี 1 กิจกรรม
      ภาษาไทย
9.  กิจกรรมนักเรียนเฉพาะความพิการ มี 4 กิจกรรม
   9.1 ภาษาไทย
   9.2 คณิตศาสตร์
   9.3 วิทยาศาสตร์
   9.4 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 05:32 น.
1. เทคโนโลยี มี 3 กิจกรรม
    1.1 คอมพิวเตอร์
    1.2 หุ่นยนต์
    1.3 นักบินน้อย
         1.3.1 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม
         1.3.2 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบร่อนไกล
         1.3.3 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน
         1.3.4 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
         1.3.5 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ
         1.3.6 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ
2. กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม มี 1 กิจกรรม
         คอมพิวเตอร์
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 04:04 น.
1. สังคมศึกษา มี 7 กิจกรรม
   1.1 การประกวดเพลงคุณธรรม
   1.2 การประกวดโครงงานคุณธรรม
   1.3 การประกวดภาพยนตร์สั่้น
   1.4 การประกวดละครคุณธรรม
   1.5 การประกวดละครประวัติศาสตร์
   1.6 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
   1.7 การประกวดมารยาทไทย
2. สุขศึกษาและพลศึกษา มี 1 กิจกรรม
   2.1 การออกกำลังกายประกอบเพลง แอโรบิค คีตะมวยไทย
        ทักษะพื้นฐานด้านกีฬามวย
3. การงานอาชีพ  มี  13 กิจกรรม 36 กิจกรรมย่อย
4. ศิลปะ จำนวน 40 กิจกรรม
   4.1 ทัศนศิลป์ 7 กิจกรรม 28 กิจกรรมย่อย
   4.2 ดนตรี 27 กิจกรรม 99 กิจกรรมย่อย
   4.3 นาฏศิลป์ 6 กิจกรรม
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   5.1 ลูกเสือ
   5.2 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
6. กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม มี 4 กิจกรรม
   6.1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   6.2 การงานอาชีพ
   6.3 ศิลป
   6.4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
7. กิจกรรมนักเรียนเฉพาะความพิการ 6 กิจกรรม
   7.1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   7.2 สุขศึกษาและพลศึกาา
   7.3 ศิลปะ
   7.4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   7.5 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ประ กระดาษ
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 04:02 น.
30  พฤศจิกายน 2561  โอนผลการแข่งขัน
3-9 ธันวาคม  2561      แก้ไขเปลี่ยนตัว
10  ธันวาคม  2561      ประกาศรายชื่อผู้แข่งขัน
17  ธันวาคม  2561      พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
21-23 ธันวาคม 2561   แข่งขันระดับชาติ
วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 05:28 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 18
จำนวนทีม 816
จำนวนนักเรียน 1,752
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,163
จำนวนกรรมการ 959
ครู+นักเรียน 2,915
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,874
ประกาศผลแล้ว 181/220 (82.27%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 50
เมื่อวาน 103
สัปดาห์นี้ 510
สัปดาห์ที่แล้ว 31
เดือนนี้ 835
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 835
ทั้งหมด 90,194