รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงเกศินี   คำแสง
 
1. นางสาวปราญชลี  สุดตา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงภัทราวดี   ปริญ
 
1. นางธารทิพย์   ศรีพิชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรานเจริญ
 
1. นางสาววิริยา  ครบเบญจะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงพลอยลดา   คำคณา
 
1. นางนันทวรรณ  สามคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวกันยารัตน์  แซ่เห้อ
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นางสาววัชราภรณ์  สิงห์หล้า
 
1. นางสาวกนกพร  แสนอาทิตย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวมนัชยา  ใจด้วง
 
1. นางณัฐมน  มหาเสน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวอัญทิชา  ศรียาบ
 
1. นางวิชุตา  บุญงาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายเขมชาติ  พิทักษ์ยอด
 
1. นางนันทวรรณ  สามคำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปานชนก  บารมีศักดิ์
 
1. นางสาวพรพิลา  มาลัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงวริษา  ขันเงิน
 
1. นางสาวอำพัน  หมั่นค้า
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายธนภัทร  ศิริเทพ
 
1. นายเสกสรร  เทพยศ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายปุณณเมธ  ยะใจมั่น
 
1. นางสาววิริยา  ครบเบญจะ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวอรพิชญ์  ชัยภูวนารถ
 
1. นางนันทวรรณ  สามคำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวปิยวรรณ  อินต๊ะมารค
 
1. นางสาวธนัชญา  ศุภศิริภิญโญ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวอินทิรา  ธรรมกูล
 
1. นางวณิชกรณ์  อุ่นเป็ง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  เตียวประเสริฐ
 
1. นางบุศรินทร์  ธรรมากาศ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรัตน์  วงค์ละคร
 
1. นางสาวภัทรภร  ชัยปัญหา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  พันธ์ศรี
 
1. นางนฤมล  ปินตามูล
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดาทิพย์  ทองสุกงาม
 
1. นางนุชเนตร  ตุ้ยระพิงค์
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาววริศรา  ยาวิชัย
 
1. นางอัจฉรา  ราชเนตร
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาววิราวรรณ  ปันติคำ
 
1. นางสาวอัมพิกา  ประทุมมา
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวลำดวน  ศรีษะธร
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายปริญญา  จุ๋มป๋า
 
1. นางสาวทัศวรรณ  วงศ์บุญมา
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวจารวี   แก้วแกมเงิน
 
1. นายณัฐนันท์  พานทอง
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  จันทร์คำ
 
1. นางนารี  มาลา
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวเอี่ยมฤทัย   จวบประสพ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เตโจ
 
1. นางเมธี  ทะลิ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  จันตะบุญ
 
1. นายจิราวุฒิ  วงค์พระครู
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวอนุรดี  แซ่ย้า
 
1. นางวาสินี  สายฟ้ายก
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวญาดา  สุวรรณ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  จูฑะภักดี
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายชูศักดิ์  จันธิมา
 
1. นางสาวณัฐญา  ศรีรินยา
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกานต์  วงค์อั่น
 
1. นายจตุพล  ตุ้ยสืบ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธีริศรา  สันดอนทอง
 
1. นางสาวจารุณี  กันติ๊บ
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐฐาไนย  เหล็กเพชร
 
1. นายวิทยา  เหล็กเพชร
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายสุทัศน์  ศรีวิพันธ์
 
1. นายเจนณรงค์  แสงจันทร์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายวีรวัฒน์  ใจวัง
 
1. นายอุดม  ยารวง
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกรัณฑ์รัตน์  ยองเพชร
 
1. นางสุกัญญา  บุตรพรม
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวมัสลิน  เวียงนนท์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ขัดทะขันธ์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาววลี  สมนาศักดิ์
 
1. นายเจนณรงค์  แสงจันทร์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรามัย  บุญถนอม
2. เด็กหญิงเกศรินญา  บุตรบ้านเขวา
 
1. นางสุพิน  ขันตี
2. นางสาวปาณิสรา  สำเนียงเย็น
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวดี  อินสันต์
2. เด็กหญิงพรหมพร  นันต๊ะรัตน์
 
1. นางสาวพิชญ์รตี  ไชยเดช
2. นางสาววิริยา  ครบเบญจะ
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำเพียร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเงิน
 
1. นางอัจฉรา  ราชเนตร
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรเสนา
2. เด็กหญิงพิชญาดา  สุขประภาภรณ์
 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 95.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายพีรกานต์  รัตนอุดทา
2. นายวีรภัทร  ดากลาง
 
1. นางบัวตูม  ออนตะไคร้
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 92.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวธนัชพร  ราชบังกี
2. นางสาวอภิชญา  เดชสำเภา
 
1. นางสาวสุนีวีลย์  เทพสิงห์
2. นางโชติกา  มาลัย
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นายธนาดุล    ณ ลิขิต
2. นางสาวปรายฟ้า   ดวงกล้า
 
1. นายเฉลิมไชย  ขันยอด
2. นางสุนทรีย์  เนียมแสง
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 89.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวพรรณชาต  บุญตัน
2. นางสาวหล้า  ลาหู่นะ
 
1. นายปารมี  วชิรปทุมมุตต์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงโกมลชนก  เมืองมูล
 
1. นางสาริณี  เพชรใจศักดิ์
2. นางสาวศุราภรณ์  บุญรอ
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   แก้ววรรณา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ต่างใจ
 
1. นางสาวปรารถนา  ศิริกัน
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงทิพาภรณ์  จันต๊ะน๊ะ
 
1. นางสาวอรสา  แสงคำ
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายณัฐพงศ์  กติกาวงศ์
2. เด็กหญิงทิพย์นารี  จินะโกษฐ์
 
1. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
2. นายไพบูลย์  ณ เชียงใหม่
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกัลยา  คำลือ
 
1. นางสาวสุริภรณ์  ผดุงโภชน์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวสัภยา  อินเทพ
 
1. นางจันทิรา  อินต๊ะอดทน
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาววรางคณา  บัวชัย
 
1. นางเสาวลักษณ์  ปันแก้ว
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  นิตยารส
 
1. นางสาวสุชาดา  นัยติ๊บ
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายจิรภัทร  สุริยะโชติ
 
1. นางณัฐชฎา  พรมมิตร์
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงพิรดา  สีตะบุตร
 
1. นางปราณี   พญาชัย
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายธนัสร  วรรณสม
 
1. นางสาวหทัยพันธน์  หงษ์เจ็ด
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตศรัน   เปล่งรัศมี
 
1. นายฉันทวัฒน์   ฉันทะ
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายวินไทย  รุ้งฟ้าวรกุล
 
1. นางกรุณา  ปฐมธรรมการ
 
62 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพู่  ยี่แก้ว
2. นายพิชิตชัย  นามแสง
3. เด็กหญิงสายนที  แซ่หยาง
 
1. นางมณัชยา  ปีบ้านใหม่
2. นางสาวจันทาภา  บุษบุญ
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คุชิดะ
2. เด็กชายพรรณกวี  ราวกลาง
3. เด็กชายพีรณัฐ  วิจิตรจรัสแสง
 
1. นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์
2. นางพัชรินทร์  บุญยืน
 
64 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  มูลเท
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงศดานันท์  อนุรุด
 
1. นางนิสิตา  มาทา
2. นางกัญญารัตน์  รักแม่
 
65 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิดาภา  ปกครองบ้าน
2. นางสาววนัสนันท์  ผัดกันตุ้ย
3. เด็กหญิงเมธาพร  ประสพ
 
1. นายอาหนึ่ง  ชูไวย
2. นางรัตติยา  วงศ์วุฒิ
 
66 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจิตศรา  บุตรแสนใจ
2. นางสาววราพร  นาทะสัน
3. นางสาวสุขใจ  ชัยมงคล
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เลาเหล็ก
2. นางสาวอัญชลี  ประวัง
 
67 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจินต์ศุจี  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวณัฐริกา  ตั๋นคำ
3. นางสาวนภัสสร  พรหมวงศ์
 
1. นายเกรียงไกร  ธิดาเรือง
2. นางจินตนา  แสนงาย
 
68 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  กันทะวงค์
2. นางสาวฐิติรัตน์  จารุวัฒน์กุล
3. นางสาวอรทิพย์ฉัตร   ยอดบุญ
 
1. นางจีรพร  กองจาย
 
69 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นายพงษ์ศักดิ์  สุริยวงศ์
2. นางสาวสุพัตรา  ปุ๊ดแค
3. นางสาวอัญชดาภา  ทารินทร์
 
1. นายเอกนรินทร์  จันทร์แก้ว
 
70 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  รอดอินทร์
2. เด็กหญิงนรารัตน์  คำภีระ
3. เด็กหญิงภัทรภร  กาวิชัย
 
1. นางสุริวรรณ  ประสม
2. นางเครือวรรณ์  ตุ้ยต๋า
 
71 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทำเรียน
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ถาวร
3. เด็กหญิงวุฒิพร  สายทอง
 
1. นายสิทธิพงศ์  วงษา
2. นางสุกัลยา  ปั้นแจ่ม
 
72 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์นภา   แซ่จาง
2. เด็กหญิงนุช   แซ่จู
3. เด็กหญิงหฤทัย   ยุวรัตน์
 
1. นางปกมล   นวลคำมา
2. นางสาวนิภารัตน์   กาวิล
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตาพร  ขันคำ
2. เด็กหญิงรังสิมา  จันทร์ฑูรย์
3. เด็กหญิงโยษิตา  นันติ
 
1. นางภัทราพร   ทรัพย์ศิริ
2. นางรัตติยา  วงศ์วุฒิ
 
74 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายลัทธภูมิ  ศรีมูล
2. นางสาวเกศกนก  เวียงคำ
3. นางสาวโชษิตา  อินต๊ะรัตน์
 
1. นายมนตรี  บัดปัน
2. นางกุลลดา  พัวพันพัฒนา
 
75 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวฉัตรฤดี  โกแสนตอ
2. นายธีรวัฒน์   บูรณีเบญญา
3. นางสาวแสงคำ  กันทะ
 
1. นายกฤศรัชกร  สุทธกุล
2. นายพงค์พัณณ์  จิตต์ปรีดี
 
76 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวชนิภรณ์  ยิ่งแสนตุ้ย
2. นางสาวนอรีดา  เจ๊ะปอ
3. นางสาวศิริวิมล  สมณี
 
1. นางคำภู  วงค์สอน
2. นางสาวสุกัญญา  อุ่นเรือน
 
77 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกมลลักษณ์  อากรประชาชิต
2. นางสาวณัชริกา  กันทะสอน
3. นายวีระพงษ์  ใจใชย
 
1. นางภัทราพร   ทรัพย์ศิริ
2. นางรัตติยา  วงศ์วุฒิ
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยพร  ณ น่าน
2. เด็กหญิงอัญมณี  สิทธิแปง
 
1. นางสาวกรรณิกา  ปัญญะติ
2. นางภรัณยา  การเก็บ
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลาภวนารักษ์
2. เด็กชายปฏิพล  วรรัตน์วัฒนกุล
 
1. นางเกตน์สิรี  จันทพิมพ์
2. นางสาวสุทธิพร  สุทธิพร
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพงศภัค  ต๊ะต้องใจ
2. เด็กชายรพีพัฒน์  พรวนิชาพงศ์
 
1. นายจักรพงษ์  ใจการ
2. นางสาววิไลวรรณ  หมั่นค้า
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวพฤกษณิษา  นามโส
2. นางสาววีรดา  นุตวงค์
 
1. นางสาวจันทาภา  บุษบุญ
2. นางสาวณฐมน  ทาแก้ว
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายณัฐชานนท์  สิมงาม
2. นายบุริศร์  อาทิตย์สาม
 
1. นายโพธิรัตน์  อินต๊ะยศ
2. นางสาวสุภาพร  สุพนัส
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวภัทรพร  คำสาร
2. นายภัทรภณ  ตาคำ
 
1. นายชัยบุญ  วงค์สอน
2. นางคำภู  วงค์สอน
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวพัฒน์นรี  เดชภักดี
2. นางสาวพิยดา  เทพวงค์
 
1. นางวารุณี  เพ็ชรสุวรรณ์
2. นางรัตดา  ปันทราช
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงภาณุมาส  ชัยวัง
 
1. นางสาวอุรารัตน์  แก้วศิลา
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายกรัณย์ธร  รูปกลม
 
1. นายอนุชิต  ไชยชมพู
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กชายจตุภัทร  วังมณี
 
1. นางสาวอัญชรา  มูลศรี
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ตรีนารัตน์
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  ขันแก้ว
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายทินกร  คำนวน
 
1. นางสาวศรันย์พร  จอมมงคล
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายเสกสรรค์  วันดี
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ยะใจมั่น
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกุลศิริ  มณีเนตร
 
1. นางนรมน  ดีหล้า
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  ก้อนคำ
 
1. นายสถาปัตย์  พละทรัพย์
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  ไชยศรี
2. เด็กชายหาญสวัส  กาบปินะ
 
1. นายพลากร  ขายเครื่องเทศ
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายจิรภัทร   สิงห์ใจ
2. เด็กชายศุภกาญจน์  แจ่มจรัส
 
1. นางสาวมินษนา  ภัคกิตติโสภณ
2. นายกาหลงทอง  คชอาจ
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณฐนนท์  นันติ
2. เด็กชายปฎิภาณ  จักรเงิน
 
1. นายสิทธิพงศ์  วงษา
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. เด็กหญิงธนพร  ธนบูรณ์เจริญ
2. เด็กหญิงหมี่กา  หวุ่ยยือ
 
1. นางสุภาภรณ์  คำบุญเรือง
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  อูปสาแก้ว
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวภัทรลภา  สุยะการ
 
1. นางสาวอาฤทธิ์ศรา    สิทธิวงค์
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวศิริวรรณ  กองแก้ว
 
1. นายสุภเวช  ใบยา
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. นายศักดิธัช  กันทะจักร์
 
1. นายกิตติพงษ์  เฉพาะตน
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายจตุพันธุ์  ติ๊บเต็ม
 
1. นายวิทยา  นาติ๊บ
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตสุุภา  พรมเมือง
 
1. นางศุทธินี  ไชยรินทร์
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ทองถ้ำนาค
 
1. นายว่อง  สันกว้าน
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. เด็กหญิงบูรสิตา  วรรณชัย
 
1. นายวัฏจักร  ผัดกันตุ้ย
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ผัดเป้า
 
1. นางนงค์คราญ  มานะกิจ
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวอรปรียา  แสงศรีจันทร์
 
1. นายก่อเกียรติ  ศิจิตต์
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวดาวเรือง  นามแก้ว
 
1. นางขนิษฐา  สีธิ
 
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวเรวดี  พรหมทะนันท์
 
1. นางจิราวรรณ  ร่วมชัยภูมิ
 
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวปาริชาต  เนาวฤทธิ์
 
1. นางรัชนก  เพียรจริง
 
109 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ปริญ
 
1. นางสาวพิมพ์พิชญ์  สิริปัญญาแสง
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารารัตน์  คำรังษี
 
1. นายอรรณพ  คำมีสว่าง
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  บุญกมล
 
1. นางสาวจิตรลดา  คันธะวงค์
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายศุภวิชญ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางนงค์คราญ  มานะกิจ
 
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงบูดอ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์   นะตู่
3. นายศุภกิตต์   สายต๋อย
 
1. นางดวงมณี   แสงม่วง
2. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
 
114 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวนันทนา  นาทะสัน
2. เด็กชายมาฬุต  วงค์เตปิน
3. เด็กชายแทนคุณ  มหรัตนวิโรจน์
 
1. นางสาวมาลัย  อินเทพ
2. นางสาวนงนุช  ใจหล้า
 
115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  สิทธิอาษา
2. เด็กหญิงณิชกานต์  เนตตกุล
3. เด็กหญิงรักชนก  วงศ์สาระ
 
1. นายสุรเชษฐ์  มะโนวงศ์
2. นางสุภาพร  กิติพิพัฒนเจริญกุล
 
116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายณัฐอมร  คำลือ
2. นางสาวปาณิสรา  จันทร์ถา
3. นายพงศกร  พุทธวงศ์วัน
 
1. นายพิพัฒน์  เชื้อเมืองพาน
2. นางทองเพียร  สิงห์ชัย
 
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวภัทราพร   ไชยพล
2. นางสาวมณีวรรณ   กิจแก้ว
3. นางสาวเรณุกา   นนตานอก
 
1. นางสาวอมรทิพย์  ศุภสุทธิรางกูล
2. นายทรงพล  ปาอินทร์
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาววรางคนาง  ปัญญาติ๊บ
2. นางสาวอมรรัตน์  แก้วธิดา
3. นางสาวอินทิรา  เกรนรัมย์
 
1. นางสาวแพรไหม  จุมปูป้อ
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  จันปัน
2. นางสาวมายยูมิ  นากาตะ
3. นางสาวสิริภัทร์  สุทธสาร
 
1. นางสิรินุต  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวภัทรนันท์  มูลสัน
 
120 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   ปัญญาอิ่นแก้ว
3. เด็กชายรัชชานนท์   เมธีสิทธิกุล
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา   เนตรธิยา
 
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา   แซ่หลี่
2. นางสาวพรนภา   อายี
3. นางสาวอนงค์   เชหมื่อ
 
1. นางสาวชลฌินีมาศ   อาบสุวรรณ์
2. นางสาวธิดารัตน์   คุณธนะ
 
122 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะพร  อภิวงค์งาม
2. นางสาวพชรพร  แสนแสง
 
1. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
2. นางจุติพร  ณ ลำปาง
 
123 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  เลิศพนานนท์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  คล้ายจิตรมย์
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  แสงลุน
 
1. นางสาววราพร  ขื่อนแก้ว
2. นางสาววรรณาภา  ยาวิชัย
 
124 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกฤตพร   กริชณรงค์
2. นายธีรพัฒน์   ประเสริฐ
3. นางสาวปุณยนุช   กันทะนิด
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา   เนตรธิยา
 
125 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวปรีชญา  ต๊ะล้อม
2. นางสาวพัชรากร  ศรีธิเลิศเจริญ
3. นางสาวอชิรญา  เข้มแข็ง
 
1. นายศุภรัตน์  มะโน
2. นางสาววรรณาภา  ยาวิชัย
 
126 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพรรณ  ขันแก้ว
2. นางสาววิรัชญา  กุลสิทธิ
3. นายเกริกฤทธิ์  เกษนาวา
 
1. นางสมศรี  สวัสดี
2. นางวิภา  กันสีเวียง
 
127 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกรนภา  ผาอิ่น
2. นางสาวศศินันท์  ศรีนุกูล
3. นายไกรวิชญ์  อภัยโรจน์
 
1. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
2. นางสาวสิริรัตน์  พงษ์เสือ
 
128 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายธนากรณ์  พินิจสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กสิผล
3. เด็กหญิงวรัลชญาน์  วิชาคำ
 
1. นางสุปราณี   ขจรวงศ์ศรี
2. นางบุศกร  กสิผล
 
129 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายคริษฐ  คีรีแก้ว
2. เด็กชายธนดล  หมื่นมโน
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุวรรณคำ
 
1. นายคงกฤช   อะทะวงศ์
2. นายโชคชัย  ยอดแก้ว
 
130 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วมาลา
2. เด็กหญิงปราณปริยา  ปะละ
3. เด็กหญิงปราณี  คิดดี
 
1. นางกัณจณา  อักษรดิษฐ์
2. นางพิมใจ  พรมสี
 
131 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวณัชชา  คำป่าง
2. นางสาวน้ำหวาน  กันทะวงค์
3. เด็กชายสมบุญ  บุญธรรม
 
1. นางศิริพร  อภิชาติพรสกุล
2. นางสาวปภาวดี  ก๋าเงิน
 
132 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวนงนุช   เย่เพียว
2. นางสาวนันท์สินี   โปวปิน
3. นางสาวอังคณา   ชีวินจรัสเรือง
 
1. นางสาววนิดา  ปิงสุแสน
2. นางสาวนิยาภรณ์   สิทธิ
 
133 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพีรณัฐ  กันคำ
2. นายวรรธนัย  วรรธนันทกุล
3. นายวรวิบูล  ติยะธะ
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
2. นางสาวนารินทร์  อินทะจักร์
 
134 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  คำก่ำ
2. นางสาวพิมญาดา  ประสิทธิกูล
3. นางสาวเสาวษร  กระทุ่ม
 
1. นางสาวพร  ปู่แขก
2. นางนนิชลา  ธรรมชัย
 
135 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายกิตติคุณ  วรจันทร์เพ็ญศรี
2. นายจักรพันธ์  แซ่กือ
3. นายเมธัส  แซ่หง่าน
 
1. นายอุดม  ผลดี
2. นางสาวพัชริน  โนวิชัย
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  ยานัน
2. เด็กหญิงสุธีรดา  สุทธะ
3. เด็กหญิงอรปรียา  มามีสา
 
1. นางสาวพรรณเพ็ญ  ชัยทอง
2. นางอัญชรี  ไชยสถิตวานิช
 
137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลี้ซาย
2. เด็กหญิงฐิตาภา  โต๊ะถม
3. เด็กหญิงบุตรธิดา  แซ่เจา
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ประทีปคีรี
2. นางสาวณปภัช  แนบเนื้อ
 
138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภูริชญา  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงสิริมา  เนตรตระกูล
3. เด็กหญิงอนิลชณา  แสนโชคพาณิชย์
 
1. นางมทินา  มาละวงษ์
2. นางชมนพร  จะเรียมพันธ์
 
139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาทิพย์  คำน้อย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มะละแซม
3. เด็กหญิงศรัญย่า  อินต๊ะสงค์
 
1. นางอัญคณาพร  สัญญา
2. นางอังคณาภรณ์  นันตาเครือ
 
140 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวคณิศร   คุณเมือง
2. นางสาวจิรลักษณ์   อินบาง
3. นางสาวจิราพร   กาลภูมิ
 
1. นายทรงพล  ปาอินทร์
2. นายอุทัย  จันทครู
 
141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวณัฐชยา  เสียงใส
2. นางสาวบุณยานุช  จุฬาพงษ์วนิช
3. นางสาวพิชญธิดา  ชุ่มเย็น
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เจนใจ
2. นางสาวพัชรินทร์  อานุนามัง
 
142 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  แสนใจนา
2. นางสาววิมลฉัตร  นุ้ยพันธ์
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวรุ้งกันยา  วรรณมูล
2. นางสาวธนัชชา  ขันทบัว
 
143 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  อารีย์
2. นางสาวชลิตา  ขะขอม
3. นายทิพากร  ยานะทวี
 
1. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
2. นางสาวพิมประภา  อุ่นโทกาศ
 
144 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์  กูลนา
2. นายวุฒิชัย   สมนึก
 
1. นางพิชญ์สินี   สิทธิโน
2. นายจักราวุธ  ธิโปธิ
 
145 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายพันธวัช  ภิระจันทร์
2. เด็กหญิงวาสนา  มิตรไพจิตร
 
1. นายนพดล  มงคลเบญจกุล
2. นางสุดลักษณ์  ณ พิกุล
 
146 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  อินต๊ะคำ
2. เด็กชายทิชานนท์  รตนแสนวัน
 
1. นายภูธร  อนัตกะทัต.
2. นางสาววราภรณ์  กรุงธน
 
147 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพรภวิษย์  สุขสัมฤทธิ์
2. นายเมธาสิทธิ์  สิทธิมงคล
 
1. นายสุพจน์  กาวิลาวรรณ
2. นายวรโชติ  ศรีสุขกาญจน์
 
148 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายปารณ  ดาวทอง
2. นางสาวพิมพ์ศฎา  เพชรรัตน์
 
1. นายเอนก  ไชยบุตร
2. นายปรัชรัฏต์  ใจมา
 
149 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  จันต๊ะปัญญา
2. นายเอกภพ   เทพา
 
1. นายอภิรักษ์  เทพอุดม
 
150 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายชาตรี  อาหยิ
2. นายศุภกร  เด่นเวสสะ
 
1. นางสาวปัณฑารีย์  ถาวรศักดิ์
2. นางสาววิไลวรรณ  คำมาเร็ว
 
151 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์  สารสี
2. นายวรันธร  สามก้อนแก้ว
 
1. นายกฤตยศ  วรรณสาร
2. ว่าที่ร้อยตรีจีรเดช  ฟ้าเลิศ
 
152 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายชานนท์  ต๊ะเขียว
2. เด็กชายภัทรกร  จันแปงเงิน
 
1. นายนิวัติ  ยอดมูลดี
2. นางสาวอำภา  จิตแหลม
 
153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทพวรรณ
2. เด็กชายพีรพล  วงค์งาม
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
2. นางสาวเทียมจันทร์  ดำเนินนิรันดร์
 
154 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทรัพย์แก้ว
2. เด็กชายนาบุญ  กันธิมา
 
1. นายณรงศักดิ์  ปัญญาโส
2. นางกัญญาณัฐ  คีลาวงศ์
 
155 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ทะวะดี
2. เด็กชายพฤกษ์  รัศมีจันทร์
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
2. นายอัครเดช  เมฆสุรินทร์
 
156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  สอนสุกอง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  สลบศรี
 
1. นายปรีดา  คำแก้ว
 
157 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 1. สามเณรชาญณรงค์  ไชยทิศ
2. สามเณรน่านเหนือ  สิงห์ไชย
 
1. นายบรรจบ  กำจัด
2. นายอุเทน  ไชยพิตร
 
158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  นันตัง
2. เด็กชายวราเทพ  สิงห์คะ
 
1. นายณรงศักดิ์  ปัญญาโส
2. นางกัญญาณัฐ  คีลาวงศ์
 
159 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายนภสินธุ์  ลินมณี
2. เด็กชายสุภัทรชัย  ใจจุมปา
 
1. นายวศิน  มังคลาด
2. นายสมชาติ  ประสม
 
160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกรนภา  ผาอิ่น
2. นายมกรธวัช  กุลพงษ์
3. นายสิรวิชญ์  คำชุ่ม
 
1. นายวศิน  มังคลาด
2. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
 
161 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายชัชพงศ์  ธัญญสิทธิ์
2. นายธนพล  ทรงสิทธิเจริญ
3. นายศุภกร  กาละวงศ์
 
1. นางสาวพรรณี  จันต๊ะอินทร์
2. นางสาวเทียมจันทร์  ดำเนินนิรันดร์
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรติญาณ์  คักกันหา
2. เด็กหญิงธันยพร  ทาโน
3. เด็กหญิงนันทพร  ทิพย์บุญชู
4. เด็กหญิงมยุรี  ศรีเดช
5. เด็กหญิงรัชนก  พรมการ
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
2. นางขวัญจิต  ไฝขัน
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ต๊ะนัย
2. เด็กหญิงดวงรัตน์  เครือยอด
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สีพรมมา
4. เด็กหญิงเจียมิน  ลี
5. เด็กหญิงไอรดา  แสนคำก้อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาพร  ดอนดง
2. นางสาวเพ็ญแข  จิตมโนวรรณ
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เชื้อเมืองพาน
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา   คำปุก
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญสูง
4. เด็กหญิงพิมพิมล  มาเยอะ
5. เด็กหญิงสุพิชญา  แสนขัติ
 
1. นางสาวณัฐนรี  โปธิคำ
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ธรรมลังกา
2. เด็กชายธนดล  คำปันติ๊บ
3. เด็กหญิงพีรวรรณ  ธรรมวิจิตร
4. เด็กหญิงสุทิธรา   สิงห์คำ
5. เด็กหญิงอาเมอะ  เชอหมื่อ
 
1. นายแมน  ตนภู
2. นางอัญชิษฐา  ตนภู
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  สีหมอก
2. นางสาวน้ำฟ้า  ยอดปา
3. นางสาวภัทรลดา  ยศไกร
4. นางสาววรวิภา  ธำรงภัทรนันท์
5. นางสาวอทิติยา  ตาหล้า
 
1. นายสาริกา  นาเมืองรักษ์
2. นายจิรพงษ์  ยองเพชร
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวชาลินี  จันทาพูน
2. นางสาวพิชญา  เทียมคีรี
3. นางสาวเกวลิน  สุยะใหญ่
4. นางสาวเฟื่องฟ้า​   นะทอ
5. นางสาวโชติรส  โพธ์วัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาพร  ดอนดง
2. นางปุณยดา  ใจอุ่น
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายคงฤทธิ์  แซ่ลี้
2. นางสาวธันยพร  มาเยอะ
3. นายธีรเมฆ  โวยยือ
4. นางสาวภาวินี  แลเชอ
5. นางสาวสุมาลี  เชอหมื่อ
 
1. นายทัตเทพ  จงอมรรัตน์
2. นางนันทพร  แซ่หว่าง
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวจรัสศรี  ไทยใหม่
2. นายธนวิทย์  แสงอิน
3. นายสาวิทย์  สุขประเสริฐ
4. นางสาวสุภากานต์  มาหล้า
5. นางสาวอมรรัตน์  พงษ์โชคธนา
 
1. นายอดิศักดิ์  บุญเถาว์
2. นางสาววิไลลักษณ์  ขันจันทร์
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ศิธิชีรกัณฑ์
2. เด็กหญิงณิชารีย์   แซ่ลี
3. เด็กหญิงนภสร   แซ่ซุ่ย
4. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  เล่าป่า
5. เด็กชายศุภวิชญ์  มูลสาคำ
 
1. นายวิรุตน์   เตรียมทนะ
2. นางสาวประภัสสร  ไชยวงค์
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงตรีนุช  อุทธปงค์
2. เด็กหญิงพีรดา  กาวี
3. เด็กหญิงมนัญชยา  ก้างยาง
4. นางสาวสุภิญญา  อินยศ
5. เด็กหญิงเสาวรส  ศรีราช
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ทุนกาศ
2. นางสาวญาณิชสา  ใจยะกว้าง
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  อุดใจ
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  น้อยพุฒ
3. เด็กหญิงเกศสิรินทร์  ทิศอุ่น
4. เด็กหญิงเอมมิกา  คุณปิ๊ก
5. เด็กหญิงแพรพลอย  ปกป้อง
 
1. นางจงรักษ์  ชัยบาล
2. นายศราวุฒิ  เวียงลอ
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อรจันทร์
2. เด็กหญิงดารกา  จันระวัง
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุริยะ
4. เด็กหญิงมะปราง  ทองสุข
5. เด็กหญิงเอมิกา  ยารังษี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  แก้วนึก
2. นายชัยวัฒน์  แก้วดำ
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายกิตติภูมิ  สมสวัสดิ์
2. นายฐิติวัสส์  แก้วก๋า
3. นายณัฐพล  คำปาเชื้อ
4. นางสาวทัศนีย์วรรณ  กึกกอง
5. นายภาณุพงศ์  สมจิตร
 
1. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
2. นางสาวอภิญญา  จันทร์อิน
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ประสานจิตร์
2. นางสาวธัญญาเรศ  มโนวรรณ
3. นายพีรพรรณ  แก้ววัง
4. นางสาวศศิวิมล  สมขุน
5. นางสาวอรุณี  แซ่ลี
 
1. นางสาวสุจินต์  ตาละกาญจนวัฒน์
2. นางสาวชนันทภรณ์  ปิ่นทอง
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งดาว  สมทะนะ
2. นางสาวกิ่งฟ้า  สมทะนะ
3. นายฐิติกร  สุยะพรม
4. นางสาวนภสร  เกี่ยวพันธ์
5. นางสาววิลาศินีย์  อุปถัม
 
1. นายวสันต์  สรรพสุข
2. นางเสาวณีย์  ศรีธินนท์
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวจิตโสภา  แซ่ว่าง
2. นางสาวยุพิน  คำแก้ว
3. นายสรพงษ์  เวทู
4. นางสาวสิริพร  ชุ่มมงคล
5. นางสาวสุนารี  ดีใจ
 
1. นายนำชัย  หอมแก่นจัน
2. นางสาวศุทธ์นัชชา  สารนันต์
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ชมภู
2. เด็กชายนนทิกร  บุญเจริญ
3. เด็กชายภูชิสส์  ต่อมหล้า
4. เด็กชายภูมิรพี  กุญชร
5. เด็กหญิงสุนีรัตน์  ร่มพนาธรรม
 
1. นายวรากร  ปัญญาคำ
2. นายวรพจน์  กันธิยะ
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณฐพร   อื่นแก้ว
2. เด็กชายวิทยา  คำเงิน
3. เด็กชายสันติภาพ  พรอิทธิกิจ
4. เด็กหญิงสุนิศา   มีเสรี
5. เด็กชายเทวฤทธิ์  แก้วใหม่
 
1. นายบรรจง  จิตตคำ
2. นายณัฐวุฒิ  ชาวน่าน
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา   เดียวเขตวิตร์
2. เด็กหญิงจิรนันท์   ไชยยะ
3. เด็กหญิงชนิษฐา   สุระ
4. เด็กหญิงมัณฑิตา   แซ่ลี
5. เด็กหญิงเมขลา   ขุลีหลาย
 
1. นายรัฐศาสตร์  หน้างาม
2. นายพิชัย  ไชยเสน
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงดรุณี  โวยแม
2. เด็กชายธีระ  ดีสาม
3. นางสาวนาง  คำใส
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปานเอี่ยม
5. นายอาทิตย์  วงค์ธรรม
 
1. นายราชัญ  วงศ์สอน
2. นางสาวมนัสนันท์  คำตัน
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายนิลพัทธิ์  ชุ่มมงคล
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีทอง
3. นายอนุวัฒน์  ปฏิเสน
4. นางสาวอภัชฌา  แสงสว่าง
5. นางสาวอารียา  บุญมาตุ่น
 
1. นายกิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกรองกาญจน์  เกี๋ยงภาลัก
2. นางสาวชมัยพร  ปะระวัง
3. นายพชรดนัย  ต๋าคำมา
4. นายภูเบศร์  หวานหอม
5. นายอิทธิเดช  วางฐาน
 
1. นายวรากร  ปัญญาคำ
2. นายวรพจน์  กันธิยะ
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจิรพณฑ์  สัตนาโค
2. นายธนกร  ชีขาว
3. นายพีรพล  ปงรังษี
4. นายสิทธิวรนนท์  ทิพย์ฤทัย
5. นายสุภัทรชัย  แปงคำ
 
1. นายพันธกร  อุทธิตสาร
2. นางสาวบัญชรี  ณ ลำพูน
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  จินดามัง
2. นางสาวคิม  อุ่นคำ
3. นางสาวจีราวรรณ  กอบพงศ์
4. นางสาวลักษิกา  นามวงค์
5. นางสาวสุทธิดา  สายแปง
 
1. นายธวัชชัย  เครือวงค์
2. นางสาวกอแก้ว  อ่อนสำอางค์
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวญาณิษา   ทนันชัย
2. นางสาวญานิศา   วิเศษบุญ
3. นางสาวณัฐธีรญา   วงค์กาวิน
4. นางสาวดุษฏีพร   วงค์ฝั้น
5. นายธนพัฒน์   พัชรพรนันท์
6. นางสาวนันทิยา   สุเรียมมา
7. นางสาวนาระดา   ชัยประหลาด
8. นายนิติภูมิ   เทพสุรินทร์
9. นายบรรณวิทิต   อวดดี
10. นางสาวปภาดา   เย็นอาคาร
11. นางสาวปริญดา   ซื่อประสิทธิ์
12. นางสาวพศิกา   กระถินทอง
13. นายพัทธดนย์   จักรสมศักดิ์
14. นางสาวภัคจิรา   รัตนวงศ์
15. นายภัทรพงศ์   สุภาวงศ์
16. นางสาวภูษณิษา   กาญจนบรรเจิด
17. นางสาวรุ้งพิไล   ปัดภัย
18. นางสาววิชิรา   เครือวงศ์ปัญญา
19. นางสาวสุชาดา   วงศ์ต่อม
20. นางสาวแพรไพลิน   ไชยชุมภู
 
1. นายอภิวัฒน์   อะภิวงษา
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีจม
3. นายชัยวัฒน์  แก้วกุลา
4. นายชาญณรงค์  กันคำ
5. นายพิทักษ์  ทองมูล
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นางสาวกนกพร  หลงนาง
2. นางสาวณิชารีย์  ประเสริฐศักดิ์
3. นายธนวัฒน์  จับใจนาย
4. นางสาวธัชพรรณ  ขันธะ
5. นายนธพล  ตองติ๊บแดง
6. นางสาวนภัสกร  บุญทวี
7. นางสาวปติญญา  สุริยะจันทร์
8. นางสาวปริตา  คำรังสี
9. นางสาวรุ่งวิภา  กุตเสนา
10. นางสาวลลิตา  จินดาธรรม
11. นางสาววชิราภรณ์  ชาวศรี
12. นายวันชัย  ทรายนวล
13. นางสาววิยุดา   อภิชัย
14. นางสาวศศิกาญจน์  สุภาวะดี
15. นางสาวสุภาพรรณ  พิมพ์เงิน
16. นายสุรทิน   ขัดแก้ว
17. นายอนุลักษณ์  เงินลี
18. นายอภิชา  จันทาพูน
19. นางสาวอรอนงค์  ศรีประเสริฐ
20. นางสาวอรัญญา  ภูกองชัย
 
1. นายนเรศ  วงค์สถาน
2. นายสุวิทย์  จันทร์ต๊ะ
3. นางสาวศลิษา  แสงเมือง
4. นายณัฐนันท์  พานทอง
5. นายเจนณรงค์  แสงจันทร์
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นางสาวกรกานต์  ดวงแก้ว
2. นางสาวกฤติยารัตน์  นาคหลิม
3. นายจักรพันธ์  มีจันทร์
4. นายชญานิน  พรมกันทา
5. นายชินดนัย  ทาทู
6. นางสาวดาว  วรินธร
7. นายธัชพล  วงค์บุญมา
8. นายนครินทร์  บุญยืน
9. นายประพันธ์  นามแสง
10. นายพงษ์เพชร  สามอ่อน
11. นางสาวภคพร  มธุรสวรรค์
12. นางสาวมั่นรัก  ขัดชุมภู
13. นางสาวรวิภา  วิบูลวุฒิไกร
14. นายราชสิริ  โกแสนตอ
15. นายฤทธิเดช  อุ๊ดชัยวงค์
16. นางสาวลักษิกา  สุขแสง
17. นายวุฒิชัย  สุริคิด
18. นายศุภกฤต  สิงห์สุข
19. นายอภิเชษฎ์  บุญทาทอง
20. นางสาวอัญชัน  อุทัง
 
1. นายอดิศักดิ์  บำรุงรักษ์
2. นายพีรคดนต์  อุทธิยา
3. นายสุภาพ  ไชยชะนะ
4. นางวาสนา  ขัดชุมภู
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจิรภัทร  แสนศักดิ์หาญ
2. นางสาวชนิตา  โกแสนตอ
3. นายนิพนธ์  ปานคำ
4. นางสาวพรทิพย์  นามวงศ์
5. นางสาวพลอยไพลิน  แจ่มใส
6. นายภานุ  นามปั๋น
7. นายภาสกร  เหมพิจิต
8. นายวรางค์กูล  กันทา
9. นายสมชาย  แสงบัว
10. นายสรรพัชญ์  แก้วเจริญไพศาล
11. นายสุกุล  ดวงบุญ
12. นางสาวสุพรรษา  สายทอง
13. นางสาวหอม  คำใส
14. นายอดิศักดิ์  นามคำ
15. นางสาวอรณิชา  คงก้อน
16. นางสาวอำพร  อินจันทร์
17. นางสาวอ่อนนุช  หงษ์คำ
18. นางสาวเพชรไพลิน  แจ่มใส
19. นางสาวแสงนภา  แสงทอง
20. นายโอม  สัตนาโค
 
1. นายคมเพชร  ราชคม
2. นายกฤษณา   ปาเปาอ้าย
3. นายอภิวัฒน์  ดวงแก้วปัน
4. นางสุภาพร   แก้วจันทร์
5. นางสาววิศรุตา  มงคลศิลป์
 
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ   ชัยกันทะ
 
1. นางผ่องพรรณ   ไชยมงคล
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กหญิงการะเกตุ  จันทาพูน
 
1. นางสาวพรรษา  จำเริญ
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพชรนรี  มณีจักร์
 
1. นางอรุณรัตน์  กันคำ
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงพณัฐดา  มณีพรรณ
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีคำ
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวจิรัฐชา  ป้องคำ
 
1. นางสุวัจนา  แก้วกันใจ
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายนฤดล  เจริญชน
 
1. นายศุธธันย์  ไชยสองวรัชญ์
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวพลอยพิมล  เบียกากู่
 
1. นางสาววาสนา  สดใส
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวถนิมภรณ์  บุญประเสริฐ
 
1. นายบุญรัตน์   พิมขาลี
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายณัฎฐ์  สมหวัง
2. เด็กหญิงพลอยวรีย์  บุญมี
 
1. นายประชา  วงค์ศรีดา
2. นางบุษบา  ปัดภัย
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายณฐนนท  กาวิละมูล
2. เด็กหญิงรวิสรา  ณะวรรณ์
 
1. นางสาวเสาวภา  มณีมูล
2. นางสาวจิราพร  วงศ์ชัย
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  วงศ์ใหญ่
2. เด็กชายปฏิภาณ  รัตนะ
 
1. นางศิรารัตน์  กรรมสิทธิ์
2. นางเย็นจิต  ตะนัยศรี
 
201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายนนท์ปวิช  อ้ายยี่
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  หัตถัง
 
1. นางสาวศรีสุดา  วังนัยกูล
2. นายอภิวัฒน์  ดวงแก้วปัน
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายจตุพล   เพ็งแจ่ม
2. นางสาววรรณพร   สมยศ
 
1. นางสุภาพร  แก้วจันทร์
2. นางสาววิศรุตา  มงคลศิลป์
 
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวชริญา  ปาต๊ะ
2. นายอัษฎา  ยาวิลาด
 
1. นายอดิศักดิ์  บุญเถาว์
2. นางสาววิไลลักษณ์  ขันจันทร์
 
204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชนาภา  สายใจ
2. นายวุฒิวัฒน์  ไชยบุรินทร์
 
1. นางอำพร  สกุลวงศ์ธนา
2. นางจันทร์จิรา  หัตถกอง
 
205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายนฤหาญ  วงศ์ชัย
2. นางสาววรนิษฐา  บุญมิ่ง
 
1. นายทวีชัย  ชาวส้าน
2. นางสาวทัศนีย์  ร้อยแก้ว
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวชดาภรณ์  ธารสิริกุล
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เทียมตา
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชัยมงคล
4. เด็กหญิงบัวทอง  บัวจำ
5. เด็กหญิงปานปรีญา  ธรรมวรรณ
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เขียวดำ
7. นางสาวฟ้าใส  เม่นสุวรรณ
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินต๊ะชัย
9. นางสาวอรทัย  สามอิ่น
10. เด็กหญิงแพรววจี  เขียวดำ
 
1. นายปิยพงษ์  ไม่มีเหตุ
2. นายกฤษณะ  จันทร์เต็ม
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  ภิราษร
2. นางสาวจันทร์รอด  ทองคำ
3. เด็กหญิงจิณณพัต  วันดี
4. เด็กหญิงชุติการณ์  ไชยสลี
5. เด็กหญิงปราณปริยา  ธรรมวงศ์
6. นางสาววิภา  คำแก้ว
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  กองร้อยอยู่
8. นางสาวสุพรรณษา  ก้อใจ
9. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  แก้ววังปลา
10. นางสาวแสงฟอง  วงค์มาก
 
1. นางจิรพร  แสงโปร่ง
2. นางสาวจุฑามาศ  ท้าวมะณี
3. นายพิมพ์  ค้ากำยาน
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกประภา  กาวิโล
2. เด็กหญิงจรัสระวี  นนท์น้อย
3. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  เครือวงศ์
4. นางสาวชมพูนุช  ท้องทากาศ
5. เด็กหญิงญาโณทัย  แก้วศิลา
6. นางสาวณัฐธิดา  อินใจยา
7. นางสาวลดามณี  ทินภัทรสกุล
8. เด็กหญิงวรินยุภา  แก้วแสงอินทร์
9. เด็กหญิงสัจจพร  ประชันกิจพัฒนา
10. นางสาวสุพัตรา  บุตรราช
 
1. นางสาวนฤมล  ทองสา
2. นางสาวราตรี  ช่างปัด
3. นางศิรินทิพย์  ทันใจ
 
209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อินทพงษ์
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กิติมา
3. เด็กหญิงจุฑาทิพ  พรมเทศ
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จงแพทย์
5. เด็กหญิงชนม์นิภา  แสนใจนา
6. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุวงค์
7. เด็กหญิงวริศรา  ยอดใส
8. เด็กหญิงศศิภา  พงศ์ศุภศักดิ์
9. เด็กหญิงสุพัสตรา  ใจมอย
10. เด็กหญิงโจแอน เง็ก ฮอง  ลี
 
1. นายชวนชิด  จันทาพูน
2. นายชัชวาล  ธีรชัยสกุล
3. นางสาวรุ่งทิวา  โด่งดัง
 
210 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  ธิคำ
2. เด็กหญิงกันจนพร  ไชยชาย
3. นางสาวปุณยาพร  ทะไชย
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  แอ่นปัญญา
5. นายรัชพล  ไชยชาย
6. เด็กหญิงวิชญาพร  ใจคำ
7. นางสาวสุภัทรา  สารแก้ว
8. นางสาวสโรชา  เป่งป่า
9. เด็กหญิงอัญชิสา  สายสุวรรณ
10. เด็กชายโชคชัย  อินถานา
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  ยศอินทร์
2. นางวรินทร  วิลังคะ
3. นางสาวเจนจิรา  ชัยตัน
 
211 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวฉัตรสุดา  จองคำ
2. นางสาวชนรดา  แซ่ลี
3. นางสาวธนวรรณ  ดีทิพย์
4. นางสาวธนิตา  ชุ่มมะโน
5. นางสาวธัญญาพร  พุทธิมา
6. นางสาวนภสร  พิทักษ์กำพล
7. นางสาวปาลิดา  บุญล้วนวรุณพร
8. นางสาวพชรพร  พรมนิกา
9. นางสาวศุภิสรา  จันต๊ะนาเขต
10. นางสาวไชยาภรณ์  พรพิสุทธ์วงศ์
 
1. นางสุขกาย  ยุวกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีถนอมศรี  ไชยชนะ
3. นายเลวัลย์  สันดุษิต
 
212 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร   เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณี  คำทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญแก้ว
4. เด็กหญิงดาววรรณ  ทาศักดิ์
5. เด็กหญิงนภัส  สิริเมธีตระกูล
6. เด็กหญิงรวีพรรณ  มองการณ์ไกล
7. เด็กหญิงศรัญญ่า  คำแก้ว
8. เด็กหญิงศรีพลอย  วงศ์ชัย
9. เด็กหญิงเพียงวรินทร์  แซ่มู่
10. เด็กหญิงไทซิ่ง  จันทร์วงค์
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางอทิติยา  ศรีทอง
 
213 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  ปงปา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อุดเครือ
3. นางสาวณัชพร  มณีวรรณ์
4. นายนทีภัทร  กาวิละ
5. นายนัทธพงศ์  ป้อมล้อม
6. นางสาวปริศนา  ขุนทวี
7. นางสาวพิริยา  โกศล
8. นางสาวสุดารัตน์  นวลมา
9. นางสาวสุวนันท์  ปวนสุรินทร์
10. นางสาวอภิญญา  นาคะสิงห์
 
1. นางสาวพิสมัย  วังหมื่น
2. นางสุวิมล  ธิวรรณ์
3. นางสาวพัทรศยา  ใจคำ
 
214 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  กิจคม
2. เด็กชายคลังทอง  นัยติ๊บ
3. เด็กชายชวกร  มงคลนำ
4. เด็กชายนภัสดล  จะมณี
5. เด็กชายนราวิชญ์  ปัจจัตตัง
6. เด็กชายพงศ์พัทธ์  คำทอง
7. เด็กชายพลากร  ศรีพรม
8. เด็กชายภูเกียรติ  ภูบุตตะ
9. เด็กชายวรพงศ์  ตาสาโรจน์
10. เด็กชายสิรภัทร  นนทภา
 
1. นายพนม  อินต๊ะ
2. นางสาวฉันทรีย์  สวามิวัศดุ์
3. นายนิวัฒน์  กองแสน
 
215 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นายจันทร์  ทรายวงค์
2. นายจิรวัฒน์  ศักดิ์ดา
3. นายปรีชากร  เรือนคำจันทร์
4. นายพยนต์  พฤกษ์พัฒนรักษ์
5. นายสตางค์  วงค์วิชัย
6. นายสราวุฒิ  กาวิสุ
7. นายสินธร  ฤทธิรงค์
8. นายสุเมธ  ธิจินะ
9. นายอาฉ่าย  เม่อแล
10. นายโจไป่  ดวงจันทร์
 
1. นายเสน่ห์  สุธรรม
2. นางศิริพร  ตาดี
 
216 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร   ราวคำ
2. นางสาวบัณฑิตา  มูลเมือง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  วันดี
4. เด็กชายพงศพร   ศรีภูธร
5. นายสะเมยละ  จะลอ
6. นายสิทธินนท์   ข้อโนนแดง
7. เด็กหญิงสุภัทรธนีย์  คำเมือง
8. นายเจนณรงค์  ตาวงค์
9. เด็กชายเศรษฐวิษณ์   คำเมือง
 
1. นายชัยพร  สินันตา
2. นายเมธาพร  สุขะ
 
217 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจิราพร  วิสุทธิเสน
2. นางสาวชลธิชา  คำภีระ
3. นางสาวทิพย์ภาวรรณ  พลอยเพชร
4. นางสาวทิพย์สุดา  เลื่อมใส
5. นางสาวพรรษา  จำน้อย
6. นางสาวพิมพร  แสงนวล
7. นางสาวฟู  นามแก้ว
8. นางสาวราตรี  ชัยดี
9. นางสาวศศินา  ทาโรจน์
10. นางสาวแตง  พม่า
 
1. นายกระจ่าง  หลักคำ
2. นางสาวอัจจิมา   คุณณาศรี
 
218 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์  ภูกองไชย
2. นายจันทร์  ทนุธรรม
3. นายธัญเทพ  ไชยสาร
4. นายนันทชัย  แซ่อิ๋ว
5. นายพงษ์พันธ์  แซ่ย่าง
6. นายพีรพัฒน์  เบื้องกลาง
7. นายสมชาย  มั่นกุง
8. เด็กหญิงสิริพร  การะพันธ์
9. นายเนวินทร์  วงค์อุทา
10. เด็กชายไกรวิชญ์  เหล่าอัน
 
1. นายทรงเกียรติ  ทิวาพัฒน์
2. นางสาวฉันทรีย์  สวามิวัศดุ์
3. นายพนม  อินต๊ะ
 
219 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เปียงตั้ง
2. เด็กชายสรวิชญ์  รักษามั่น
 
1. นายณัฐพงศ์  โยแสง
2. นายสมศักดิ์  โอฐเจริญชัย
 
220 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายชยาวัฒน์  อะนาโรจน์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มูลใจทราย
 
1. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์
2. นายศุภกร   พรมณี
 
221 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บูสมัน
2. เด็กหญิงบัวลอย  ใจดี
 
1. นายรวี  คิดอ่าน
 
222 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นายบูรชัย  วรรณชัย
2. นายอาทิตย์  แซ่ว้าน
 
1. นายกิตติศักดิ์  เชื้อสะอาด
2. นางสาวอรกัญญา  ช่างเขียน
 
223 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวขนิษฐา  ฤทัยนำชัยกุล
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  แซ่ว่าง
 
1. จ.ส.อ.วันทนา  บัลลังก์
2. นางสาวธิดารัตน์  ล่องหน
 
224 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  วิริยะ
2. นางสาวอรัญญา  ออนตะไคร้
 
1. นายจำนอง  อาษา
2. นายไพโรจน์  เลิศพลานันต์
 
225 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวมลธิชา  ปันวัง
2. นางสาววารินทร์  อินต๊ะวงศ์
 
1. นายืทศพล  ปุกมณี
2. นายประเทือง  วงศ์กาไสย
 
226 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายชลชาติ  แสนคำ
2. นางสาววิภาวี  ก๋าใจ
 
1. นางสมจิตร  สุจริต
2. นางสุวิมล  ธิวรรณ์
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงฮานะ  อิมานาดะ
 
1. นายคมสัน  ลาภใหญ่
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์ณภัทร  ชุมภูวงศ์
 
1. นายชยพงศ์  ถาวร
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กชายเอกพัชร  พิมพ์เสนา
 
1. นายนพดล  ปูธิปิน
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงอรุณ
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกฤษนพงษ์  อริยานนท์
 
1. นายพิชิตศิลป์   ปิ่นคำ
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวเมษา  กาเส็มสะ
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. นางสาวตุ้ย  คำเงิน
 
1. นายรัฐพล  โหนขุนทด
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  แก้วยาใจ
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปลายฝัน  โชคบัณฑิต
 
1. นายวิภพ  แก้วรากมุข
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวธัญพิชชา  ทรัพย์เขื่อนขันธ์
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะพรพิทยา 1. นายรัตน์  วงค์ชัย
 
1. นายอุดม  ปิงวงค์
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวแพรพรรณ  บุญตั้ง
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวรัฐธิกา  ระพีสุวรรณ
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายสพล  ไมตรีนฤมล
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวเจนนิศา  นามหลวง
 
1. นางสาวเกสร  เจริญยิ่ง
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  ขันรัฐบาล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายคำหงษ์  แก้วยอด
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นายติณณภพ  มณีวรรณ
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวมลคำ  น้อยตาล
 
1. นายอดุลย์  สลักลาย
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษิกา  สารพันธ์
 
1. นางอัจฉราพร  ยารังษี
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวดาราภรณ์   สุโรพันธ์
 
1. นายมนต์  ราชคม
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวหทัยกานต์  พรมตัน
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายพรรณุกรณ์  ศรีสุโพธิ์
 
1. นางพรสวรรค์  กัมพลานนท์
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายศุภกร  บุญเรือง
 
1. นางชฎารัตน์  ยารังษี
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวแพรพรรณ  บุญตั้ง
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  บัวทอง
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  ดอนมูล
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนวนันท์  แซ่จ๋าว
 
1. นางชฎารัตน์  ยารังษี
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวภูชนิกานต์   มีสัตย์
 
1. นายปราโมทย์  บุญทอง
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายสิปปวิชญ์  รักแม่
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวศิวนาถ  จันทร์ทา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวฉันทยา  วิเศษโวหาร
 
1. นางชฎารัตน์  ยารังษี
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกสร  จิปุริ
2. นางสาวเงินงาม  สุขแสนหวี
 
1. นายโกวิท  รักทรงธรรม
2. นายณรงค์  ใจตุ้ย
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวจันธินันท์  จันทร์ทอง
2. นายพิพัฒน์พงษ์  ทำแก้ว
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
2. นายสุริยนต์  แสนคำรักษ์
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นามใส่
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แปง
 
1. นายภมร  อ่องคำ
2. นายภักดี  ไชยวรรณ
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  นันติ
2. เด็กชายเจษฏากร  ธรรมสาร
 
1. นายศราวุฒิ  มูลกลาง
2. นายลิขิต  บุญเลิศ
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกฤษิดิ์ญา  ไชยจริม
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงอ่อน  นามใซ
 
1. นายภมร  อ่องคำ
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวปภาวรินทร์  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายเรืองเดช  ผิวพรรณ
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายศตวรรษ  วงค์ภักดิ์ดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายพีระพัฒน์  นาทองมูล
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
 
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นายวรวิช  แจ้คำ
 
1. นายวิริทธิพล  คำลือ
 
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายธัญวัฒน์  คำดอน
 
1. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายอุทัย  คำจ้อย
 
1. นางสาวเกษร  เจริญยิ่ง
 
271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พรมรักษ์
2. เด็กหญิงณญาดา  สุภาวรรณ์
3. เด็กหญิงพรพนิต  ราชสมบัติ
 
1. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
2. นายพิชิตศิลป์   ปิ่นคำ
 
272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยานันท์  กันปลา
2. นายนนธศิกร  แก้วมะโน
3. เด็กชายภูบดินทร์  พูลพิพิศ
 
1. นายชยพงศ์  ถาวร
2. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สุขเจริญ
2. เด็กหญิงแปง  อำพร
3. เด็กหญิงแสงโม๋  สร้อยแสง
 
1. นายภมร  อ่องคำ
2. นายกบินทร์  เตชวงค์
 
274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายปัญญา   ดำละเอียด
2. นางสาวลักขณา   อัศวภาดา
3. นายศุภสิน  จิตรหาญ
 
1. นางชลลดา   ขาวงาม
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจิรภัทร  แก้วปา
2. นายชินวัตร  จันแปงเงิน
3. นายภูเบศร์  แสงแก้ว
 
1. นายชยพงศ์  ถาวร
2. นายกฤตาคม  เปมกิตติ
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นายจิราวัฒน์  ปินตาธรรม
2. นายณัฐพงษ์  เมาลี
3. นายทศพร  แกล้วกล้า
 
1. นายประกิจ  คำก้อแก้ว
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวณัฐณิชา  พิมพ์จันทร์
2. นายนันทวัฒน์  ปรางค์แสงวิไล
3. นายศิริโชค  เขื่อนคำแสน
 
1. นายภมร  อ่องคำ
2. นายอดุลย์  สลักลาย
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวชนิดาภา  แสนสาร
2. นางสาวธนพร  แก้วเงิน
3. นางสาวสุพิชญา  เตอะสกุล
 
1. นายศุภกานต์  ตุ่นหนิ้ว
2. นายคมสัน  ลาภใหญ่
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายพีรณัฐ  สายธรรม
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ยาวิชัยป้อง
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงผกามาศ  วาเพ็ชร
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี  ไข่กา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตภัทร  อ้ายดวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จุ้ยพลับ
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายกิตติศักดกิ์  กาวิละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายปณิธาน  รักกะเปา
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงพันสริตา   มรรควิวรรธน์
 
1. นายยุทธนา  กันทาเดช
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายภูดิน  ประอินทร์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายภูธวัช  ทนุตัน
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นายธนบดี  จิตนาวณิชย์
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายสิทธิพงศ์  เถิงคำดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายปิณญพงศ์  อินต๊ะวงษ์
 
1. นางบัวพร  อินต๊ะวงษ์
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์ลือ
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวจรณินทร์  อุ่นใจ
 
1. นายกิติพงษ์  กล้าจริง
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนศรีอมร
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ปามูล
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  คำอ้าย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศาทิตย์  ประเสริฐ
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายศักย์ศรณ์  ปิมปา
 
1. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริณทิพย์  วิวัฒนะ
 
1. นางดวงฤดี  บุญเรือง
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ทาเกิด
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงอลิชา  เรือนวัน
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอริสา  จี๋มะลิ
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายอัครพนธ์  แสงวิมล
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวชมพูนุช  พรมมินทร์
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนวัง
2. เด็กชายชัชวาล  เชื้อเมืองพาน
3. นายธนบดี  จิตนาวณิชย์
4. นางสาวน้ำฝน  มาเยอะ
5. นางสาวปาริชาติ  คำพะวา
6. นายมงคลพร  แก้วโก
7. นายสิทธินัน  สินเปียง
8. นายหนุ่ม  อุ่นคำ
9. นางสาวอาทิตยา  ปินตาคำ
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายจารุกิตติ์  เตโจ
2. นางสาวบรรณารักษ์  เมืองมา
3. นางสาวพรประภา  ขาวฟอง
4. เด็กชายภานุพงศ์  ก้อนคำ
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุปินตา
6. นางสาวสุทธิดา  มาฟู
7. นางสาวอทิตยา  ขัตติยะ
8. นายอัครพนธ์  แสงวิมล
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
2. นายโสภิษธานุวัฒน์   ชัยวรณ์
3. นายณัฐพงษ์  โยแสง
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวจิรารัตน์  เขื่อนวัง
2. นางสาวชญานันท์  บำรุงนอก
3. เด็กชายชัชวาล  เชื้อเมืองพาน
4. เด็กชายฐิติวัชร  เกษณา
5. นายธนบดี  จิตนาวณิชย์
6. นางสาวนิภาพร  เอี่ยมคำ
7. นางสาวน้ำฝน  มาเยอะ
8. นางสาวปาริชาติ  คำพะวา
9. นายมงคลพร  แก้วโก
10. เด็กหญิงศุภิสรา  ชุ่มธิ
11. นายสิทธินัน  สินเปียง
12. เด็กชายสุวรรณ  นิพัทธ์สกุล
13. นายหนุ่ม  อุ่นคำ
14. นางสาวอาทิตยา  ปินตาคำ
15. นางสาวเอิร์น   จันทร์แก้ว
 
1. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ลือชา
2. เด็กชายชัยศิริ  คำแก่น
3. เด็กชายชิน  สุวรรณสิงห์
4. เด็กหญิงณัฐธิสา  อู่แสงทอง
5. เด็กชายภาณิน  เชื้อนันตา
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายชนะนันท์   อรัญวาส
2. นางสาวชยากรณ์   มะตะโก
3. นายชัยภัส   พาลพล
4. เด็กชายภัครดนัย   อรัญวาส
5. เด็กหญิงวิภาวี   อุตตะมา
6. เด็กชายสุภัทรกร   บุญสวัสดิ์
 
1. นายชัยพฤษ  ทุกขนิโรธ
2. นายวิชัย  อุ่นมหาวรรณ์
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงนลินนิภา   วงค์จันน้อย
2. เด็กชายนิติพัฒน์  พัฒนาพัฒน์
3. เด็กชายบุญญจักรินทร์   สุริยาตระกูล
4. นายบุญมี   จันต๊ะคาด
5. นายออย  ไชยมงคล
 
1. นายอัศวิน  ฟองอิสสระ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล   กัลยาไสย
3. นายราชัญ  วงค์สอน
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายธนกฤต  สุริยะศร
2. เด็กชายนภวิทย์  สมัยทัน
3. นายพอเจตน์  ทองดี
4. นายวัตสันต์   ชัยวรรณะ
5. นายไตรภพ  เฉียบแหลม
 
1. นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวชนินาถ  นามนาย
2. นายพงศกร  ชมภูพเยาว์
3. นายพีรพัฒน์  เดชสม
4. นายยุทธภูมิ  ทานะขันธ์
5. นางสาวเมทิณี  ไชยคำ
 
1. นางสาวเกษฎา  ดวงจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช  เผ่าเมือง
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐณิชา   โลหะภากร
2. นางสาวนาราภัทร   ศรีทอง
3. นายปฏิภาณ   ยอดมณี
4. นายยุทธพล   มณีสุขรุ่งโรจน์
5. นางสาววิภาพรรณ  เกตุคำ
6. นางสาวสุนิตา   สารข้าวคำ
 
1. นายสุเทพ   มโนสมุทร
2. นางจิราภา   ทองเมือง
3. นางสาวสุขนิษฐ์   ยาละ
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายก้องเกียรติ   วงค์ใหญ่
2. นายณัฐสิทธิ์   ท้าวโยธา
3. นายทักษิณ  สิทธิมงคล
4. นายธนสาร  ฤกษ์ใหญ่
5. นางสาวพิราพร   งามสุข
6. นายสมชาย  แสงบัว
 
1. นายอัศวิน  ฟองอิสสระ
2. นายราชัน  วงค์สอน
3. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล   กัลยาไสย
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายกิตติภณ  ฝ่ายเดช
2. นายตุลธร  วงศ์ชัย
3. นายภูมิพิเชษฐ์  จับใจนาย
4. นายรังสิมันตุ์  คำตื้อ
5. นายเขม  พรมมา
6. นางสาวเอื้อการย์  ตาปัญญา
 
1. นายวราวุธ  ใสวรรณ์
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงกาญจนาพรรณ  จันทราวดี
2. นายจิรพันธ์  คีรีแก้ว
3. นางสาวชลดา  สีประสิทธิ์
4. นางสาวญาณัจฉรา  วัฒนารักษ์สกุล
5. นางสาวณัฎฐนิชา  แดงอาจ
6. นางสาวณัฎฐา  กันศรีเวียง
7. นายทนงศักดิ์  ยางยุทธ
8. นางสาวธนพร  ตามสมัย
9. นายธนพล  จูบุญส่ง
10. นายธนภัทร์  จี้หอม
11. นายธนวัฒน์  อินต๊ะแปง
12. นายธนัช  แม้นใจดี
13. นายธนากร  ดงปารีย์
14. เด็กหญิงธันยมัย   ชัยรัตน์
15. นายธีรภัทร  ศรีวิชัย
16. นางสาวนภัสกร  บุญทวี
17. นายนวล  สอนชาติ
18. นายนายกฤษณะ  จำปาทอง
19. นางสาวน้ำฝน  ใจดี
20. เด็กชายน้ำมนต์  บุญเสนาะ
21. นายปิยพงษ์  อินทอง
22. เด็กหญิงพรสวรรค์  เจริญประเสริฐกุล
23. เด็กหญิงพัชรี  สิทธิวงค์
24. เด็กหญิงพันสริตา   มรรควิวรรธน์
25. นางสาวพิมผกา  น้อยใจ
26. นายภราดร  ชนกน้อย
27. นายภากรณ์  สุดแดน
28. นายภาสกร  จันทร์แปงเงิน
29. เด็กชายยุทธกูล  กับปะหะ
30. นางสาวรัชนีกร  หม้อทอง
31. เด็กชายวรยศ  กันทะวัง
32. นางสาววริษา  บุตรโยจันโท
33. นายวีระชน  เรือนพีระ
34. นางสาวสายฝน  พุทธวงศ์
35. เด็กหญิงสีปอย  น้อยใจ
36. เด็กหญิงสุภาวดี  หนสมสุข
37. นายหล้า  สรนันท์
38. นางสาวเจนจิรา  คำเพ็งอาจ
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ใจมุข
 
1. นายยุทธนา  กันทาเดช
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐดนัย  เชาว์ยุทธ์
3. นายวัฒน  ลาพิงค์
4. นายอนุกูล  นามปัน
5. นายแสนรัก  มะโฮงคำ
6. นายเจนณรงค์  แสงจันทร์
7. นายพุฒิพงษ์  กงแก้ว
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายตาล  ปันดี
 
1. นายศรัญญู  สุจา
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธพิชัย  เภารัตนปกรณ์
 
1. นายสัญญา  วงศ์ประสิทธิ์
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กชายพอเจตน์  ทองดี
 
1. นายวัชรพงษ์   สมศักดิ์
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายรพีภัทร  กันสม
 
1. นายสิงห์ทอง  เลี่ยมแก้ว
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายสันสกฤต  แสนจิตร์
 
1. นางรุจิรา  ดาราสว่าง
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายอัครพนธ์  แสงวิมล
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายหล้า  สรนันท์
 
1. นายยุทธนา  กันทาเดช
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายสุขสันต์  โทภิลา
 
1. นายสมควร  เชื้อสะอาด
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ดวงแสง
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงบุณยานุช  สุวรรณจุณี
 
1. นายณัฐกานต์  หวังดี
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายดาว  บุรีแก้ว
 
1. นางสาวอรอุมา  ชัยสวัสดิ์
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิษา  วงศาสนธิ์
 
1. นางสาวเกษฎา  ดวงจิตร
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวใหม่  อ่วยเยอะ
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  มาฟู
 
1. นางสาวมลฤดี  อยู่พันธ์
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวปาณิสรา  ยามี
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวสุนันทา  โคตะมูล
 
1. นายวิชัย  มากอยู่
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กชายสถาพร  ธรรมชัย
 
1. นายณัฐกานต์  หวังดี
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธพิชัย  เภารัตนปกรณ์
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายวิชัย  จันทร์เป็ง
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. นายสุรเชษฐ์  วรภาษี
 
1. นายชัชวาลย์  ชมฤทธิ์
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายสิทธิ์ศักดิ์  ภูสอดศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช  เผ่าเมือง
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายอาชาไนย  ทรายหมอ
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายวิทยา  ข่าวประเสริฐ
 
1. นายประวิทย์  ณ พิกุล
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นายรัฐศาสตร์  บุญมา
 
1. นายวุฒินัย  ประชานุเคราะห์
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราพรรณ  กัปโก
 
1. นายสมศักดิ์  ช่างศิลป์
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิษา  วงศาสนธิ์
 
1. นางสาวเกษฎา  ดวงจิตร
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   ยะรัตน์
 
1. นายสุเทพ   มโนสมุทร
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรัญญา  ปานิน
 
1. นายวุฒินัย  ประชานุเคราะห์
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวขวัญฤทัย   แซ่ย่าง
 
1. นางสาวอินทร์ทุอร   จำนง
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวฉันทิกา  ยะตุ่น
 
1. นายวรเชษฐ์   ยะอนันต์
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจันทร์หอม   กันทะวงค์
 
1. นายเจริญ  สุตาศิลป์
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายศิวกร  ก้างยาง
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จับใจนาย
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวเกษฎา  ดวงจิตร
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์   บุพกิจเจริญ
 
1. นายสุเทพ   มโนสมุทร
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายณัฐภูมิ  กันหาโยธี
 
1. นายสมควร  เชื้อสะอาด
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพงศาวดาร  ภูมิพลับ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  ถาริยะ
 
1. นางสาววรนุช  ประมวลการ
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายศุภชัย   เบเชกู่
 
1. นางสาวสุชาดา   ยอดโมคี
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ใบผ่อง
 
1. นางสาวมาธวดี  คงธนเชาวน์
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงวาสนา  แซ่แบว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล  กัลยาไสย
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญมณี  สุวรรณเจริญ
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 1. นางสาวดุษฎี  แผ่พันธ์
 
1. นางวิรัญญา  สุเมธาลังการ
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิสา  พงค์พฤทธิ์
 
1. นายไชยวุฒิ  มาไว
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวราตรี  ฟุ้งสิริสัมพันธ์
 
1. นายกฤษณ์  ณ ลำปาง
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัฐภัทรา  ยาสุวรรณ์
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวขวัญฤทัย   แซ่ย่าง
 
1. นางสาวอินทร์ทุอร   จำนง
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวเก็จมณี   บุทธิจักร์
 
1. นายสุเทพ   มโนสมุทร
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภักดี  ณ ลำพูน
 
1. นายศรัญญู  สุจา
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวเกษฎา  ดวงจิตร
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายวริทธิ์    มหิตธิ
 
1. นายสุเทพ   มโนสมุทร
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายณัฐภูมิ  กันหาโยธี
 
1. นายสมควร  เชื้อสะอาด
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายวชิราวุธ  บุญยัง
 
1. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายสิทธิ์ชัย  ภูสอดศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกราช  เผ่าเมือง
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายวิทยา  ข่าวประเสริฐ
 
1. นายประวิทย์  ณ พิกุล
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายวรากร  แซ่เยี๋ยน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล  กัลยาไสย
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สมยาราช
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาววันวิสา  หล่ายนาสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์  ดอยบรรจบ
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงนิรชา   ยลปราโมทย์
 
1. นายวัฒน  ลาพิงค์
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เครือวงค์
 
1. นายประวิทย์  ณ พิกุล
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวขวัญฤทัย   แซ่ย่าง
 
1. นางสาวอินทร์ทุอร   จำนง
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีหมื่น
 
1. นายวรเชษฐ์   ยะอนันต์
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวอรธิดา  พรมแดง
 
1. นายอิทธิชาย  ณ ลำปาง
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวจันทร์หอม   กันทะวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล  กัลยาไสย
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  จำปาเจียม
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  โพธาชัย
3. เด็กชายธนภัทร  จันวันใจ
4. เด็กชายธัญวุฒิ  ตาคำ
5. เด็กชายพิพัฒน์  โก
6. เด็กชายรณกิจ  เชื้อเมืองพาน
7. เด็กชายวีรกร  ฟองเขียว
8. เด็กชายศิริชัย  ใจมอย
9. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ลือชัย
10. เด็กชายอลงกรณ์  ตันเขียว
11. เด็กชายอศวกร  ใจหล้า
12. เด็กชายเจษฎา  ดิสา
 
1. นายปฏิญญา  วรทอง
2. นางอรทัย  ชุมพลกุล
3. นายศราวุฒิ  มูลกลาง
4. นางสาวจรรยพร  ใจวงศ์
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตวัฒน์  สมบรูณ์
2. เด็กชายทองพุทธคุณ  ใสสุทธิสะอาด
3. เด็กชายพชรพล  คิดหา
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ปัญโญ
5. เด็กชายภูริณัฐ  ไชยศรี
6. เด็กชายมณศักดิื  จูเปาะ
7. เด็กหญิงรวินท์นิภา  สุป้อ
8. เด็กชายสิริกานต์  เชื้ออุบล
9. เด็กชายเชว์กฤษณ์  ไชยมงคล
10. เด็กชายเอกภาพ  แก้วชมพู
 
1. นายสุรเชษฐ์  เมฆอากาศ
2. นางสารภี  พรหมโวหาร
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิง วรัญญา   แซ่จาว
2. เด็กชายธิดาพร  สิงหเสนี
3. เด็กหญิงนิรชา  ยลปราโมทย์
4. เด็กชายน้ำมนต์    บุญเสนาะ
5. เด็กหญิงปริยาภัทร   จี่เรือน
6. เด็กหญิงพรณภัทร  คำชื่นชม
7. เด็กหญิงพรสวรรค์   เจริญประเสริฐกุล
8. เด็กหญิงวิชญาดา   ปันกิติ
9. เด็กหญิงสุภาวดี   หนสมสุข
10. เด็กหญิงัธันยมัย  ชัยรัตน์
11. เด็กหญิงเพ็ญนภา   ใจมุข
12. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อาจอ
 
1. นายวัฒน  ลาพิงค์
2. นายอนุกูล  นามปัน
3. นายยุทธนา  กันทาเดช
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐดนัย  เชาว์ยุทธ์
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  พงศ์ชนานันท์
2. เด็กหญิงจณิสตา  จึงวิเศษพงศ์
3. นายชนินทร์  ศิริสกุลฉาย
4. นายณัฐชนนท์  สมศรี
5. นายธีรศักดิ์  ผาลาด
6. นายปิยะพัทธ์  หรรษา
7. นายพันญศ  สมณี
8. นายภัทรพงศ์  ใจทัด
9. นายอริยพงศ์  ชูขันธ์
 
1. นายชูวิทย์  ตระกูลมีนัก
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นายกฤตภัค  ชัยวรรณะ
2. นายชนกันต์  ปันติบุญ
3. นายธรรมนูญ  ปันทะยม
4. นายประวิทย์  ประดุจชนม์
5. นายปิยสวัสดิ์  ปิยนุสรณ์
6. นายพิพัฒ  พิชัยรัตน์
7. นายภัทรดนัย  สิงห์แก้ว
8. นายภูมินทร์  จันระวงศ์
9. นายศิรวิชญ์  บัวหลวง
10. นายสิทธิกาญจน์  ไกลตา
 
1. นายบุญญินท์  นาแพร่
2. นายอาทิตย์  มูลเพชร
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวญาสุมินทร์  คำอ้อย
2. นางสาวณัฎฐณิชา   โลหะภากร
3. นายณัฐกิตต์   วรรณวนา
4. นางสาวณัฐนันท์  นันตา
5. นางสาวนลินทิพย์   ไคขุนทด
6. นางสาวนาราภัทร   ศรีทอง
7. นายนิพิฐพนธ์   ไชยชนะ
8. นายบุญยกร   จริยา
9. นายวรรธนะ   แซ่ลี
10. นางสาววิภาพรรณ  เกตุคำ
11. นางสาวสุนิตา   สารข้าวคำ
12. นางสาวอัมรา  ทองสุข
 
1. นายสุเทพ   มโนสมุทร
2. นางจิราภา   ทองเมือง
3. นางสาวสุขนิษฐ์   ยาละ
4. นายสายันต์   กันทะเดช
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์   ทองกระจ่าง
2. เด็กหญิงกัลณาพัทธ์   มีนา
3. เด็กหญิงกุลธิดา   มโนวรรณ์
4. เด็กหญิงกุลนิภา   คำยานะ
5. เด็กชายจุลพงศ์  เดชะบุญ
6. เด็กหญิงณัชชา   ไชยแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐธาดา   สัณหพรชัย
8. เด็กชายณัฐพลากร   ภักดิ์ชัยภูมิ
9. เด็กหญิงธนัชชา   คำพิพาก
10. เด็กหญิงนนตรา   อุชัย
11. เด็กหญิงนรีกานต์   อินต๊ะ
12. เด็กหญิงนิยตา   โพธิ์กระจ่าง
13. เด็กหญิงน้ำฟ้า  แซ่โอ
14. เด็กหญิงบรรณารัตน์   คำแปงคำ
15. เด็กหญิงปริยากร  ท้าวแก่น
16. เด็กหญิงปิยะวดี   จางวาง
17. เด็กหญิงพนิดา   ต๊ะน้อย
18. เด็กหญิงพัชรีดา  ภิราษร
19. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์   จันต๊ะพรมมา
20. เด็กหญิงมนัญชยา   มหาวรรณ์
21. เด็กหญิงมาเรียม   มูเฮนโก
22. เด็กหญิงรมิตา   ชุมภูสมษา
23. เด็กหญิงรังสิมา   ปินตาวงศ์
24. เด็กหญิงรินรดา   ไชยชมภู
25. เด็กหญิงวริศราภรณ์   ไชยสมพาน
26. เด็กหญิงวิชญาดา   บุผาคำ
27. เด็กหญิงศรุตา   สมยาราช
28. เด็กหญิงสวรพร   เพิ่มพูล
29. เด็กหญิงสัจจพร   วรรณราช
30. เด็กหญิงสาริกา   เดชาสัตถากูล
31. เด็กหญิงสุชานันท์   คำแก่น
32. เด็กหญิงสุตาภัทร   วงค์หนัก
33. เด็กหญิงสุทัตตา   มาพเนาว์
34. เด็กหญิงสุธิดา   หาญแก่น
35. เด็กหญิงสุธิตรา   ไชยสาร
36. เด็กหญิงหทัยรัตน์   วงษา
37. เด็กชายหนึ่งนรินทร์   ศักดี
38. เด็กหญิงอรทัย   หาญคำมูล
39. เด็กหญิงเพชรลดา   ชาวปรางค์
40. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   ดวงคำ
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
2. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
3. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
4. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
5. นายกฤษฎา  รักษาศิลป์
6. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
7. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
8. นายนันทวัฒน์  เฮียงกุล
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกชมน  ผ่องฉวี
2. เด็กชายกิตติพันธุ์  สระทองเคน
3. เด็กชายจะทอ  ยะป่า
4. เด็กหญิงจันทนียา  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่ลิ้ว
6. เด็กหญิงชญานิน  ลุงเฮิง
7. เด็กหญิงชาลิตา  กิริยาสมบูรณ์
8. เด็กชายณัฐพงศ์   ลุงคำ
9. เด็กชายทนวัฒร์  อภิเดชาเจริญ
10. เด็กชายธนกฤต  นำดี
11. เด็กชายธนาบัตร  มาเยอะ
12. เด็กชายธาวิต  วิบูลวิโรจน์กุล
13. เด็กหญิงธิดาพร  ห้วยยื่อ
14. นางสาวนภากร  แซ่ต่วง
15. เด็กหญิงนัทธมน  อินตะ
16. เด็กหญิงนาแฮ  ลาหู่นะ
17. เด็กหญิงปลายฝน  สระทองเคน
18. นางสาวฝนทิพย์  ลาหู่นะ
19. เด็กชายพงศกร  ลือชา
20. นายพงศกร  แซ่หยวน
21. เด็กหญิงพิชญาพร  ลาหู่นะ
22. เด็กชายพิพัฒน์  แซ่ลี้
23. นางสาวพิมผกา  ร่มพนาธรรม
24. นางสาวพิมพิศา  ธรรมแสง
25. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นายมล
26. เด็กชายภัทรพล  ตาใหม่
27. เด็กหญิงวัชราพร  ศรีธิเดช
28. นางสาวศศิธร  แซ่เล้า
29. เด็กหญิงศิริพร  ไตทอน
30. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่เล้า
31. เด็กชายศุภกร  แซ่โกว
32. เด็กชายสมชาย  แสงลี่
33. เด็กชายสามสี  นายโง่ย
34. เด็กชายสาละวิน  บุญธรรม
35. เด็กหญิงหญิงซิง  หลิม
36. เด็กหญิงอาจารี  หมื่อแล
37. เด็กหญิงอาหม่วย  จิ่งนะ
38. เด็กชายอุทัย  แซ่เจียง
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลายคำ
40. เด็กชายโจนาธา  จะตี
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์  นิลโขง
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   จะแฮลา
2. เด็กหญิงกัลยา   แซ่ล่อ
3. เด็กหญิงขวัญนภา   มลทา
4. เด็กหญิงขวัญใจ   มาเยอะ
5. เด็กหญิงจารุณี  ปู่มู่
6. เด็กหญิงจิดาภา   แซ่ลี้
7. เด็กชายจิตพล  วิทูนสกุณา
8. เด็กหญิงชมพูนุท   ภัคคพัฒนเดช
9. เด็กหญิงซาลามา   เชอหมื่อ
10. เด็กชายณฐกร   เยอะซอ
11. เด็กหญิงณัฐธิดา   เยอะซอ
12. เด็กหญิงธนารัตน์   ปรีชามิตรกุล
13. เด็กหญิงธิภาพร  แซ่ห่วง
14. เด็กชายนนฑากิตต์  จงรุ่งเรืองชัย
15. เด็กชายนาที  ลาหู่
16. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   จะโล
17. เด็กหญิงลดาวัลย์   สามคำ
18. เด็กหญิงวรรณศิริ   จะสอ
19. เด็กหญิงวรัญญา  จารุวาทิน
20. เด็กหญิงวริศรา   เชิดชูพร
21. เด็กหญิงศิรภัสร   แซ่จัง
22. เด็กหญิงศิริพร   แชหมื่อ
23. เด็กชายศุภกร  วินิจวงษ์พนา
24. เด็กชายสมชาย  แซ่หม่อ
25. เด็กชายสมชาย    แสง
26. เด็กหญิงสุทธิดา   แซ่หยี่
27. เด็กหญิงสุปรียา   วัฒนาโชคเจริญ
28. เด็กหญิงหมีผ่า   เชอหมื่อ
29. เด็กหญิงหมี่ก๋า   แลเชอะ
30. เด็กหญิงหมี่เยอะ   เชอหมื่อ
31. เด็กชายอภินันท์   จะแล
32. เด็กหญิงอรวรรณ    แซ่แจ๋ว
33. เด็กชายอาย่า   มาเยอะ
34. เด็กหญิงอาหมื่อ  เชอหมื่อ
35. เด็กชายอาหย่ง   แซ่ลี
36. เด็กหญิงอาเบียว    มาเยอะ
37. เด็กหญิงเยาวพา   แซ่ลี้
38. เด็กหญิงเสาณีย์   นาเย
39. เด็กหญิงเสาวนีย์   เงาศรี
40. เด็กชายเอกชัย   จะอื่อ
 
1. นายวินัย  คำยันต์
2. นายพินิจ  ตาจีน
3. นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
4. นางสาวกัญญารัตน์   แก้วนิลตา
5. นางสาวไพรินทร์  อินต๊ะวงค์
6. นางสาวมนัลยา  จินะแปง
7. นางจินห์วรา  จันทราภินันท์
8. นางสาวกาญจน์สุชญา   บุญพิศุทธิ์ธนา
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  วงษา
2. นางสาวกัญญาวีร์   ธุระวรณ์
3. นายกิตติพล   เรืองนาค
4. นายกิตติภพ   จิตต์สำราญ
5. นางสาวจินตนา   อุทุมภา
6. นายชิษณุพงศ์   แก้วตั้ง
7. นางสาวญาดา   สินทวีเกียรติ
8. นางสาวฐิติมา   โทพิลา
9. นางสาวฐิติมา  ใจริง
10. นางสาวณัฎฐ์ชุดา   คำดี
11. นางสาวณัฐภัทรา   ยาสุวรรณ์
12. นายธนพล   เขื่อนแปด
13. นายธรรมชาติ   ธรรมจักร์
14. นางสาวธัญชนก   โนจา
15. นางสาวน้ำฟ้า   วิลัยลักษ์
16. นายปณชัย   แสงคำ
17. นางสาวปภัสสร  ยศกันโท
18. นางสาวประภัสสร  ร่วมชาติ
19. นางสาวปิยากานต์      สิทธิวงค์ดี
20. นางสาวผกามาศ   พึ่งบ้าน
21. นางสาวพัชรี  มหาวงค์วรรณ์
22. นางสาวพิราอร   เยอต๊ะ
23. นางสาวภัควรินทร์   บุรศักดิ์วราฤทธิ์
24. นายรณชัย   ใบแสง
25. นางสาววราพร  ฟองสมุทร
26. นางสาววิชญาพร   สุขเกษม
27. นางสาวศศิธร  อินต๊ะวัน
28. นางสาวศิรินภา   อุดกลิ้ง
29. นางสาวศิริลักษณ์   ปันมะโน
30. นางสาวสายธารทิพย์  ศรีธิ
31. นางสาวสิริณญา   ยอดประทุม
32. นางสาวสุดารัตน์  ปละโน
33. นางสาวสุมิตรา   อุปนันท์
34. นายสุริยัน   เชื้อสุวรรณ์
35. นายหัตถโกวิทย์   หัตถกอง
36. นายอลงกรณ์   จันทร์อุดร
37. นายอัครวิชช์   เตจ๊ะวันดี
38. นางสาวอังคณา   บุญดี
39. นายแสงชัย   ธิวงค์
40. นางสาวโยธิกา  ตาฟาก
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
2. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
3. นางจินตนา  แสนงาย
4. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
5. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
6. นายกฤษฎา  รักษาศิลป์
7. นายพรหเมศวร์  สรรพศรี
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. นายกวีศักดิ์  อภิวัฒน์ปิติโชติ
2. นางสาวกาญจนา  ลาหู่นะ
3. นายกิตติธัช  หลวงนวล
4. นายคงกระพัน  แชพากู่
5. นายจตุพล  แซ่หวัง
6. นางสาวจันทร์จิรา  ปายีซู
7. นายชาญชัย  สมคำ
8. นางสาวชไมพร  จะจู
9. นางสาวฐิติกานต์  วรรณิศานิชา
10. นายธนวิชญ์  จายนวล
11. นางสาวนภาพร  ยาบู่
12. นางสาวนภาพร  พรพิมลกุล
13. นายมังกร  แซ่ซื่อ
14. นางสาวราศี  ลาหู่นะ
15. นายฤทธิ์วงศ์  ยาซอ
16. นายลัทธพล  แซ่หยวน
17. นางสาวลาวมอญ  ยี่มล
18. นางสาววนารม  จะกอ
19. นางสาวสณิสา  ฟูคำ
20. นายสมศักดิ์  แยเบียว
21. นางสาวสิริพร  บัวแก้ว
22. นางสาวสุวรรณา  กิตติยาภิวัฒอมร
23. นายหลาว  แก้วหลง
24. นายอภิชาติ  คำแก้ว
25. นางสาวอรทัย  เปเซีย
26. นายอายี  ลาหู่นะ
27. นางสาวเจนจิต  มาเยอะ
28. นางสาวเจนจิรา  บัวแก้ว
29. นางสาวเดือนเพ็ญ  แซ่แส
30. นายเสาร์คำ  แสงแก้ว
31. นายแสงชัย  จะแฮ
 
1. นางสาวอัญชลี  เมฆวิบูลย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์  นิลโขง
 
393 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  คำวัง
2. เด็กหญิงกัลยานี  เมฆศรี
3. เด็กชายณัฐวัตร  ยอดสาย
4. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินคำปา
5. เด็กชายยุทธพิชัย  เภารัตนปกรณ์
6. เด็กชายรัชชานนท์  ชุ่มบุญยัง
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กันทากูล
8. เด็กหญิงอริยา  ดงเย็น
 
1. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี
2. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
3. นางตรีนุช  สมแก้ว
 
394 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายจามร  เจนตระกูล
2. เด็กหญิงช่อฟ้า  เขียวปัญญา
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นำอิน
4. เด็กหญิงน้ำธาร  ธีรกุลสถิตย์
5. เด็กชายพิชัยยศ  ทับทิมรณยุทธ
6. เด็กหญิงภัณฑิลา  เครื่องใจ
7. เด็กหญิงวรัญญา  อิ่นแก้ว
8. นายวิสาร  ศรีสงวนวิลาส
9. เด็กชายสุวิจักขณ์  จันต๊ะไพสน
10. นายเสฏฐวุฒิ  จิตวงพงษ์
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
395 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นามแล
2. เด็กหญิงกัลญา  ปทุมวัน
3. เด็กชายบุญชัย  วงค์ยงค์
4. เด็กชายปฎิพล  สามช่าง
5. เด็กหญิงพรธิดา  ณ กาวงค์
6. เด็กชายพลากร  เชอหมื่อ
7. เด็กหญิงสุพัตรา  ยี่หล้า
8. เด็กชายโชคชัย  วรรณโน
 
1. นางสาวอัจฉรา  รักราวี
2. นางสาวกีรติ  รามรังสฤษฏิ์
 
396 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจาริยาวดี  เขื่อนคำ
2. นายธนพล  ยี่ตันสี
3. นายนนทวัฒน์  กันทะวงค์
4. เด็กชายนภัสกร  กุยแก้ว
5. นางสาวพรทิมล  ร่มพนาธรรม
6. นางสาวพรนภา  หนุ่มมะรัตน์
7. นางสาวพีชานิกา  จิตรหาญ
8. นายมงคล  กันทะลึก
9. นายวันเคอ  ลุงคำ
10. นางสาวสาวิตร์  คำใส
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางสาวนุสรา  เทียนประดิษฐ์
3. นางสาวจิตต์อารี  เลิศตรงจิตร
 
397 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. นายณัฐพล  อินคำปา
2. นางสาวณิชนันท์  คำปั๋น
3. นางสาวธัญสุดา  วิลัย
4. นางสาวยุพาดา  ยานะฝั้น
5. นายวชิราวุธ  บุญยัง
6. นายวทัญญู  ยาสมุทร
7. นายวัชชิลากรณ์  ปัญญานนท์
8. นางสาวอมรรัตน์  ธะนะแก้ว
9. นางสาวอารยา  สวยงาม
10. นายเจิ้นกัง  ลี
 
1. นางรัชนีกรณ์  เหล่าภักดี
2. นายสุชาติ  ติ่งหมาย
3. นางกนกณัฐ  บุญมา
 
398 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายกิตติธัช  กลิ่นผล
2. นายจารุกิต  ศักดิ์แสน
3. นางสาวณัฐธิดา  ยอดทิพย์
4. นางสาวน้ำผึ้ง  อินบุตร
5. นายพชรพล  ดวงเพ็ชร
6. นางสาวพัชรินทร์  บุญนำ
7. นางสาวภัทรพร  ไชยวงค์
8. นายยี่  นามนวล
9. นายรวิช  ธรรมดี
10. นางสาวสายฝน  วงค์ทอง
 
1. นางสาวอัจฉรา  รักราวี
2. นางสาวกีรติ  รามรังสฤษฏิ์
 
399 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  เป็งป้อ
2. นางสาวจิดาภา  นามเสถียร
3. นางสาวณิชนันท์  จิตตรง
4. นางสาวนัสนันท์  ทุ่มจร
5. นางสาววาภาสิริ  กันทาอึ่ง
6. นายศุภวิชญ์  กามอ้อย
7. นายสัตตยา  ตันสุนำ
8. นายสุริโย  วงศ์ทวี
9. นายอนันต์  แก้วแปงจันทร์
10. นางสาวอรัญญา  คำแฮด
 
1. นางสาวพรวิภา  อุบลสถิตย์
2. นางชลลดา  ขาวงาม
 
400 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวกันนาลักษณ์  คำปัญโญ
2. นางสาวจิราวรรณ  ธิติศิรกุล
3. นายธีรพล  กันธะชัย
4. นางสาวพรณัฐชา  แก้วแพร่
5. นายพัชระพงษ์  คล่องแคล่ว
6. นายวัชลากร  ลัยคุณ
7. นางสาวศศิวิมล  เสาร์แก้ว
8. นายอมร  แก้วบัง
9. นายเจษฎากรณ์  ขันคำ
10. นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรบุญ
 
1. นายทชา  จารคูณ
2. นางสาวอรอุมา  ชัยสวัสดิ์
3. นายวนัฐพงศ์  สุขสามปัน
 
401 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลกานต์  วานิชพิพัฒน์
2. เด็กชายจารุพัฒน์  เสรีนิวัฒิ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เขื่อนเพชร
4. เด็กหญิงนิรัญญา  แก้วมูล
5. เด็กหญิงภัทธวรรณ  เหล่า
6. เด็กหญิงรัศยา  คำจุ่ม
7. เด็กหญิงศศิธร  คำทราย
8. เด็กหญิงสาริน  บุญธรรม
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
2. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
3. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
 
402 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรติกา  มีบุญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สีหาชารี
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุคันธมาลย์
4. เด็กหญิงนงค์นภัส  สมนำปน
5. เด็กหญิงอาทิตยา  กันหา
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  ต๊ะพรม
 
1. นางพัชราพร  ขัดแปง
 
403 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกันนิกา  จันทร์พานิช
2. นางสาวณฐพร   ใจหาญ
3. นางสาวณัฐพร   วิพันธ์เงิน
4. นางสาวณิชากร  บุดดี
5. นางสาวเบญจวรรณ  มณีศร
6. นางสาวเบญญาภา   ทรงทอง
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นางสาวพิภาพร  คำนวล
 
404 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวณัฐธิดา  ยอดทิพท์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  อินบุตร
3. เด็กหญิงศรีวรรณ  สามตาล
4. นางสาวสายฝน  วงศ์ทอง
5. นางสาวอภิญญา  วงค์คำ
6. นางสาวเอ้ยแก้ว  วรรณโณ
 
1. นางสาวอัจฉรา  รักราวี
2. นางสาวกีรติ  รามรังสฤษฏิ์
 
405 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชุดา  ปินใจกุล
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  ใจปิน
3. เด็กหญิงนภัสกร  สืบปัญญา
4. เด็กหญิงบุญสิตา  สามอินต๊ะ
5. เด็กหญิงสรัลชนา  บุญธรรม
6. เด็กหญิงสุภาษิณีย์  มูลวัง
7. เด็กหญิงอรทัย  อุตราช
8. เด็กหญิงแพรวพรรณ  สุตันแก้ว
 
1. นายปรีชา  บุญอินทร์
2. นางอัจฉราพร  ยารังษี
3. นายสัชฌุกร  แก้วคำแดง
 
406 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกชกร  จันต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงคูณณัฐา  หิรัญญวิภาดา
4. เด็กหญิงชมพูนุท  น้อมทางธรรม
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สลีสองสม
6. เด็กหญิงนฤภร  บุญของ
7. เด็กหญิงปรัชญากร  หงษ์อินทร์
8. เด็กหญิงสุชาวดี  เจริญปัฐยาวัต
 
1. นางศศิเสาวภา  ดำรงศุภปัญญา
2. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
3. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
4. นายกฤษฎา  รักษาศิลป์
 
407 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  หินคง
2. เด็กหญิงญาดาวดี  จันธิมา
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บัวผัด
4. เด็กหญิงปริญาภรณ์  เดชสม
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ใคร่นุ่นภา
6. เด็กหญิงปิยธิดา  ปงก๋า
7. เด็กหญิงวณิชยา  ดวงดี
8. เด็กหญิงวรรณศิริ  เรือนคำ
9. เด็กหญิงวิชชุดา  ก๋องติ๊บ
10. เด็กหญิงสุชานันท์  สงวนแพง
11. เด็กหญิงเก็จมณี  ธรรมเสน
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายนรินทร์  สุระพร
3. นายนัฎพล  ศรีวิลัย
4. นางสาวชุลีพร  วรรณมะณี
 
408 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงธิติสุดา  เสาร์มาร
2. เด็กหญิงบุญฑิการ์  กามนต์
3. เด็กหญิงพลอยรินทร์  ยี่ใหม่
4. เด็กหญิงฟอง  ชัยนวล
5. เด็กหญิงวรรณนภา  ยอดทิพย์
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ยี่หล้า
7. เด็กหญิงหนึ่ง  บุญมี
8. เด็กหญิงอาทิตยา  เคณไชยวงศ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  รักราวี
2. นางสาวกีรติ  รามรังสฤษฏิ์
 
409 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวกิตติวรรณ  คำเหล็ก
2. นางสาวขวัญชนก  ขัติราช
3. นางสาวขวัญรัตน์  กาขัด
4. นางสาวจินดารัตน์  พรมมา
5. นางสาวฐิติวรดา  อุดมวรกิจ
6. นางสาวปาริชาติ  คำแก้ว
7. นางสาววรดา  กิตติพนาไพร
8. นางสาวอารียา  กฤษณาไพร
 
1. นายปรีชา  บุญอินทร์
2. นางอัจฉราพร  ยารังษี
3. นายสัชฌุกร  แก้วคำแดง
 
410 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐา  คำปัน
2. นางสาวนันท์สินี  ประพิศ
3. นางสาวพรวิภา  จำรัสฉาย
4. นางสาวพิชญาภัค  นิ่มนวล
5. นางสาวพิชญาภา  นิ่มนวล
6. นางสาวศุภรัตน์  เชอเกอ
7. นางสาวอุสรา  อัมพรดวงจิต
8. นางสาวเกษรา  นามปัน
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
411 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  สาริวงค์
2. นางสาวปานทิพย์  กิจวิริยะการ
3. นายภัทรพงษ์  ยาแก้ว
4. นางสาววรัญญา  บำรุงนา
5. นางสาวอนัญญา  ใจชื่น
6. นางสาวเกวลิน  ฟูแสง
7. นางสาวเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายนรินทร์  สุระพร
3. นายธีระพงษ์  สายบุปผา
4. นายวัชรพงษ์  อินเขียว
 
412 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 1. นางสาวกุลนิดา  บุญยงค์
2. นางสาวณัฐชา  วรนาม
3. นางสาวนัฐทริกา  ธรรมวงค์
4. นางสาวนิลกานต์  จันทวงค์
5. นางสาวศิริภัทร  เฮ้าบุญ
6. นางสาวสุชาดา  ศรีพรม
 
1. นางวิภาณี  เรืองฉิม
 
413 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา   ชรัสวรกุล
2. เด็กหญิงขวัญชนก   แซ่เซิ่น
3. เด็กหญิงชนิกานต์   แซ่โจว
4. เด็กหญิงณิชารีย์   ชีวินมงคลไพร
5. เด็กชายทิวา   เหม่อแลกู่
6. เด็กชายธเนศ   แชเมิ่งกู่
7. เด็กหญิงปรียาพร   บุญประเสริฐ
8. เด็กหญิงพรธิดา   มือแล
9. เด็กหญิงพิมลพรรณ   พิมลธิติกุล
10. เด็กหญิงวิพิชญา   เด่นเกศินีไฉไล
11. เด็กหญิงสมศรี   หวุ่ยยือกู่
12. เด็กชายสิธิชัย   หม่อปอกู่
13. เด็กหญิงสิริวิมล   หมื่อและ
14. เด็กชายสุภาวัฒน์   แซ่หลี่
15. เด็กชายอาทู่   เชเมกู่
16. เด็กชายไพศาล   วุ่ยเยือ
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
2. นางสาวสุชาดา   ยอดโมคี
3. นางสาวน้ำเพชร   ชัยชมภู
4. นางสาวอรทัย  มาไกล
5. นางสาวกุลสตรี   ศรีหนูปุ้ย
 
414 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีธาราธิคุณ
2. นางสาวจิรวดี  สิงห์ตระหง่าน
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ใจยา
4. เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  แก้วพชรพิสุทธิ์
5. เด็กหญิงธนิกานต์  ศรีวุฒิ
6. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  มะลิวัน
7. เด็กหญิงพลอยวรีย์  บุญมี
8. เด็กหญิงพุทธินันท์  ตันกูล
9. เด็กหญิงภัคนันท์  แก้วมณี
10. เด็กหญิงภูมิวรินทร์  พรมรังกา
11. เด็กชายรตชวิน  ข่ายสุวรรณ
12. เด็กหญิงรัตนวดี  เพียรการ
13. เด็กหญิงฤทัยสุข  สุขทัย
14. เด็กชายศุภกร  กองคำมูล
15. เด็กหญิงสิริสกุลพร  ศิริคุณ
16. เด็กหญิงสุจิวรรณ  สุขทั่วญาติ
 
1. นางสาวจอมขวัญรพี  ชราชิต
 
415 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  หินคง
2. เด็กหญิงญาดาวดี  จันธิมา
3. เด็กชายณภัทร  ทิพย์อินทร์
4. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  บัวผัด
5. เด็กหญิงณัฐชา  สาริวงค์
6. เด็กชายณัฐพล  ไชยยาเทพ
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ปงก๋า
8. เด็กชายภูริพัฒน์  ภูกองชัย
9. เด็กชายภูวนัตถ์  รักยา
10. เด็กหญิงวณิชยา  ดวงดี
11. เด็กหญิงวรรณศิริ  เรือนคำ
12. เด็กหญิงวิชชุดา  ก๋องติ๊บ
13. เด็กหญิงสุชานันท์  สงวนแพง
14. เด็กหญิงเก็จมณี  ธรรมเสน
15. เด็กชายเฉลิมพร  ทะทา
16. เด็กชายเทพทิต  สาระทะ
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายรพีภูมิพัฒน์  สาระวรรณ์
3. นายนัฎพล  ศรีวิลัย
4. นายธีระพงษ์  สายบุปผา
5. นางขวัญจิต  ไฝ่ขัน
 
416 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวจีรพัฒน์  จันทร์ศิริ
2. นางสาวณัฐฐิรา  ใจมา
3. นายธนกฤต  อินนันชัย
4. นายธีรดนย์  แตงเส็ง
5. นายนวฤกษ์  พิทักษ์อำพรรณ
6. นางสาวนิชาภา  คำทา
7. นางสาวบุษยมาศ  ใจบาน
8. นางสาวปริยาภัทร  อาจโพธิ์
9. นางสาวพรภินันท์  ธรรมวงค์
10. นางสาวพิกุลทอง  คุณาเทพ
11. นายภูมิภัทร  คำเหลือง
12. นางสาวมณยเรศ  คำอ้าย
13. นางสาวอชิรญา  ทุ่งกาย
14. นางสาวอรปรียา  แสงศรีจันทร์
15. นางสาวแพรชมพู  ปกครองบ้าน
16. นางสาวไพลิน  งดงาม
 
1. นางสาวจอมขวัญรพี  ชราชิต
 
417 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์   ศักดากันทร
2. นายชัชรินทร์   อย่างจา
3. นางสาวณัฐวดี   เด่นวิทยวงศ์
4. นายนพดล   กันทรมณฑล
5. นางสาวภัคจีรา   หลาวฟ้า
6. นายภาราดร   มอโป๊ะ
7. นายวรท   แซ่กง
8. นายศุภชัย   เบเชกู่
9. นายสมชาย   แซ่หลี่
10. นายสิทธิพงษ์   หวุ่ยซือกู่
11. นางสาวสุนิสา   แลเชอ
12. นางสาวสุรางคณา   เราเท่า
13. นางสาวอรวรา   แซ่ถัง
14. นางสาวอารียา   ศิริวงศ์
15. นางสาวเมทิกา   ทวีอภิรดีบุญสูง
16. นายเอกลักษณ์   เจริญทั้งเอกชัย
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
2. นางสาวสุชาดา   ยอดโมคี
3. นางสาวน้ำเพชร   ชัยชมภู
4. นางสาวอรทัย  มาไกล
5. นางสาวกุลสตรี   ศรีหนูปุ้ย
 
418 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายกัีพัฒน์  ศรีภา
2. นางสาวจิรัชญา  เกื้อกูลสวัสดิ์
3. นายชยธร  แพงจ่อย
4. นายชยุต  ปลายหาญ
5. นายณัฐกมล  แสวงงาม
6. นายธนสิน  ประดับ
7. นางสาวปานทิพย์  กิจวิริยะการ
8. นางสาวพิมพิรา  เชี้ยงกันทะ
9. นายภัทรพงษ์  ยาแก้ว
10. นางสาวมรุรส  แก้วมโน
11. นางสาววรัญญา  บำรุงนา
12. นายสิริภูมิ  พลูทรัพย์ไพศาล
13. นางสาวอนัญญา  ใจชื่น
14. นายอนิรุทธ์  ระวังการ
15. นางสาวเกวลิน  ฟูแสง
16. นางสาวเบญจรัตน์  มหาวงศนันท์
 
1. นายสุรชัย  คำสุ
2. นายชยพงศ์  ถาวร
3. นายธีระพงษ์  สายบุปผา
4. นายวัชรพงษ์  อินเขียว
5. นางสาววรรณเพ็ญ  จิรธีระพันธ์
 
419 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นางสาวฐิตินันท์  ฟูเฟือง
2. นางสาวฐิติรัตน์  ขัดสงคราม
3. นางสาวนนธิชา  ตันตระกูล
4. นางสาวพรธีรา  นิราศ
5. นางสาวมัสลิน  เวียงนนท์
6. นางสาววารุณี  คำใหม่
7. นางสาวศิริเพ็ญ  บุญมี
8. นางสาวสลิลทิพย์  สมณะ
 
1. นางพัชราพร  ขัดแปง
 
420 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายพิชญุตม์  สมเสมอใจ
2. นายรังสรรค์  ชัยยะ
3. นายวัชรากร  ไลคุณ
4. นายอมร  แก้วบัง
5. นายอลังการ  สุริยะ
 
1. นางสาวอรอุมา  ชัยสวัสดิ์
2. นายวนัฐพงศ์  สุขสามปัน
 
421 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายจีรสิทธิ์  จินดาธรรม
2. นายชัชนันท์  จินดา
3. นายพัทธดนย์  จินดากาศ
4. นายรัฐศาสตร์  สืบแก้ว
5. นายวงศกร  กวางอิน
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
422 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 1. นายรัชพล  ไชยมะงั่ว
2. นายสุไกลทิศ  ยองขอด
3. นายหัตถภูมิ  ถาวงค์
4. นายอนุวัฒน์  ไกรทองศรี
5. นายเพิ่มพล  เพิ่มพูน
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  ยศอินทร์
2. นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์
 
423 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาวนงรัตน์  มาเยอะ
2. นายนนทกร  หน่อโอย
3. นางสาวลลิตา  สังวรจิต
4. นายเดโชพล  ขอดแก้ว
5. นางสาวเอมอร  เจริญกุล
 
1. นางพัชราพร  ยานะเรือง
 
424 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยราช
2. นายปรีชา  จันทร์แก้ว
 
1. นางปิติญา  สุวรรณรังษี
2. นางนิติกานต์  ฟองวาริน
 
425 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. เด็กหญิงนฤดี   วันชัย
2. นางสาวศิริพร  แซ่ย่าง
 
1. นายสิทธิพงษ์  ชูนราทิพย์
2. นายเกียรติศักดิ์   ทาทอง
 
426 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัญชิดา  เชอกอง
 
1. นางเกษร  หมุดทันใจ
 
427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  อินทะนนท์
 
1. นางพิมพ์ชนก  ปิงสุแสน
 
428 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายวรณ  สเกอริ
 
1. นายอนุกูล  วังเวียงทอง
 
429 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงนาเดีย  คิดรักเมือง
 
1. นายวชิรปรีชา  ปาลี
 
430 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวศศิชา  ใจจำรัสกุล
 
1. Mr.Orobanker  G Galleto
 
431 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวสมฤดี  เยหลู่
 
1. นายชรินทร์  มณีมูล
 
432 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวเรือนทิพย์  อมรวศินกุล
 
1. นางสุชัญญา  ชัยมงคล
 
433 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. นางสาววิไลพร  เยเบียง
 
1. Mr.Edmar  Quinagoran Equizabal
 
434 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หน่อแก้ว
 
1. นายเอกชัย  แก้วดา
 
435 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  พลอยแหวน
 
1. นางสาวประวีรา  ไชยชมภู
 
436 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปัณณธร  วรปัญญาสกุลชัย
 
1. นางสาวลินดา  ชุมภูศรี
 
437 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อาจประจักษ์
 
1. นางสาวพนัชกร  จิตเผือก
 
438 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวมาติกา  เจริญพร
 
1. นางสาวปรารถนา  ศรีบุญเรือง
 
439 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  จันทาแสน
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ธรรมสอน
 
440 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวชนิดา   เคอ
 
1. นายปฐมพงษ์   ธรรมลังกา
 
441 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 1. นางสาวรัตนากรณ์  พุทธรักษา
 
1. Mr.Mavin  Lo
 
442 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงทัศชญากานต์  ชัยเรืองเดช
 
1. นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ
 
443 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  วงค์หิรัญ
 
1. นางวาสนา  ปวนคำ
 
444 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวพิชญาภา  สิทธิตัน
 
1. นางสร้อยทิพย์  แก้วหน่อ
 
445 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป 1. นางสาวณภัสสร  ระจัน
 
1. Mr.Mavin   Lo
 
446 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายธนทอง  สุภาวงค์
 
1. นางสาวจิณณ์ณิตา  พงศ์จักรธนโชติ
 
447 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  มาเยอะ
 
1. นางวิภา  ผสมกิจ
 
448 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัชณิดา  นวลอิน
2. เด็กหญิงบงกช  ภัทรนันทกุล
3. เด็กชายพิษณุ   ปินตา
4. เด็กหญิงวรนุช   แว่วสอน
5. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   สมใจ
 
1. นางสาวรัมภณัฏฐ์  อภิวัฒน์ภิญโญ
2. นางสาวอุบลรัตน์  แสนกรุณา
 
449 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายกานพลู  หน่อรัตน์
2. เด็กชายธนกร  ศักดิ์ดา
3. เด็กหญิงนันธิดา  โยราช
4. เด็กหญิงประกาย  จุ่มดี
5. เด็กหญิงวิชญาดา  นันต๊ะเสน
 
1. นางธิดาสรรค์  แก่นแก้ว
2. Mr.Matthew  Rubin
 
450 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  ชนะพิมพ์
2. เด็กหญิงวรางคณา  จึงทองดี
3. เด็กหญิงวิรัชภรณ์  เตชะธีราวัฒน์
4. เด็กหญิงเอวิทตา  อภิกิตติคุณ
5. เด็กหญิงไลลา  มอยรัน
 
1. MissGillian  Bellingham
2. นางรัตติยา  ศิริวงศ์
 
451 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวคมคาย  เวียงแสนภู
2. นางสาวณัฐกานต์   ดอกเกียง
3. นายวชิรวิทย์    กันทะยอม
4. นางสาวสุดารัตน์   ตระการบุญชัย
5. นายอดิศักดิ์  ประดิษฐ์ศร
 
1. นางสุดารัตน์   สแปรตต์
2. นางนิโลบล  จันทร์สด
 
452 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  หน่อสุวรรณ
2. นางสาวณัฐกฤตา  คงพิทยาวงศ์
3. นางสาววรัญญา  คำมา
4. นายวรากร  ทะระมา
5. นางสาวศิรประภา  ปาระมี
 
1. นางสาวอังคณา  ถนอมมิตร
 
453 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  เชื้อเมืองพาน
2. นายจารุภัทร  คำสายใย
3. นายถิรวัฒน์  ทองใบ
4. นางสาวปทิตตา  พุ่มนุ้ย
5. นายรัชสุดา  พรมมณี
 
1. นางสาวจิตติยา   ศรีประเสริฐ
2. นางสาวสิริยากร  ก๋าละปุก
 
454 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายญาณกร  พรมปัญญา
2. นางสาวณัฐณิชา  ภูมิโคกรักษ์
3. นางสาวปริทรรศน์  ลิขิตแสนภู
4. นายศิวัช  สุขเกษมหทัย
5. นางสาวอริสา  คงชู
 
1. นางอำนวยพร  ทั่งทอง
2. นางพรวีนัส  วุฒิสารวัฒนา
 
455 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายธนพล   จรูญกรรณิกา
2. เด็กชายวีรยุทธ   วงค์ษา
 
1. นางสาววัชราพรรณ   ปราบหงส์
2. นางสาววรรณเพ็ญ  คนเที่ยง
 
456 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิดา   จารุทยากรกุล
2. เด็กหญิงณัชชา  แซ่เกา
 
1. นางสาวกะฐิน   ธรรมโชติตระกูล
2. นางสาวอุษา   ทวีกิตติคุณ
 
457 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  แซ่ไป๋
2. เด็กหญิงเขมิสรา   จันทาพูน
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ชื่นชม
2. MissChang  Qing
 
458 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายทรงกฤต  ทะออน
2. นายหัสดินทร์  สมใจ
 
1. นางวิชญา  กาศมณี
2. นางสาววัชรี  อ้ายไชย
 
459 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายอภิสิทธิ์   ที่ปกาญจน์กุล
2. นางสาวอรพินท์  พรถาวรกุล
 
1. นางสาววัชราพรรณ   ปราบหงส์
2. นางสาวชลลดา  ยั่งยืนเจริญสุข
 
460 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายบูรพา  ตระกูลชื่นวิรัตน์
2. นายพีรภัทร์  พิชัยรัตน์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ชื่นชม
2. MissChang  Qing
 
461 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวมัลลิกา   ปัญญาใจ
2. นางสาวสุภนิดา  ปิงจันทร์
 
1. นายณรงค์เดช  นามแก้ว
2. นางจิรานุช   บุญคง
 
462 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนดาว  อัตถะเรือง
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยศรี
 
1. นางสาวปรัชญา  อินทราวุธ
2. นางสาวพัชชาภรณ์  สุวรรณอาสน์
 
463 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงญาดา  ปาละวงศ์
2. เด็กหญิงปริยากร  ท้าวแก่นสาร
 
1. นางนงเยาว์  เนียมแสง
2. นางสาวพรทิพย์  คำปันแปง
 
464 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายนิรุตติ์   ยอดคำ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปริมิตร
2. MissAsami  Uchida
 
465 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายวีรชา  คุ้มโต
2. นางสาวอิศรา  พรมตัน
 
1. นางสาวพัชชาภรณ์  สุวรรณอาสน์
2. นางสาวภัทรวดี  ละม้าย
 
466 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวฟาริดา  ทอนบุตรดี
2. นางสาวสิริพร  เอี่ยมวิโรจน์
 
1. นางนงเยาว์  เนียมแสง
2. นางสาวพรทิพย์  คำปันแปง
 
467 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  นิพัทธ์สกุล
2. นางสาวสุภาพร  แซ่ว้า
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ศักดิ์สิทธานุภาพ
 
468 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายทศพล   สุวรรณ์
2. นายทศวรรษ  เมืองงาม
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  ออนสา
2. MissAsami  Uchida
 
469 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิกานต์  พรหมสุรินทร์
2. นางสาวอรพรรณ  เอกคุณปัญญา
 
1. นายธิคิพงศ์  ชมภู
2. นางสาววรัญญา  จันทร์ธีระโรจน์
 
470 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกุสุมา  ต่อมใจ
2. นางสาวอรจิรา  สิงห์พันธ์
 
1. นางอังสนา  ฉายดิลก
2. นางสาวพรวรรณเพ็ญ  พรหมสีดา
 
471 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกวินทิพย์  วรรณชัย
2. นายสหพล  อันทสุทธิ์
 
1. นางสาววัชรี  อ้ายไชย
2. นางวิชญา  กาศมณี
 
472 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวปณิดา   ไหมคำ
2. นางสาววรรณวิไล  พรโชคเมธา
 
1. นางสาวกะฐิน   ธรรมโชติตระกูล
2. นางสาวอุษา   ทวีกิตติคุณ
 
473 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวนุชรีย์   น้ำใจบริสุทธิ์
2. นางสาวอนุตรา   ฐิติโชติตระกูล
 
1. นางอิสรา  ธริญาติ
2. นางสาววัชราพรรณ   ปราบหงส์
 
474 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวมณฑิรา  ใจปัญญา
2. นางสาวลัลชลิตา  ปราณีสัตย์
 
1. นางสาวอรพรรณ  รุ่งจรรยากิจ
2. นางสาวละมัย  กิติ
 
475 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  ชุติวงศ์ธนะพัฒน์
2. นางสาวพงษ์ทิภา  พรมวงค์
 
1. นางนงเยาว์  เนียมแสง
2. นางสาวพรทิพย์  คำปันแปง
 
476 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายขวัญชัย   วงศ์ใหญ่
2. นายสมพงษ์  หนานสาม
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปริมิตร
2. MissAsami  Uchida
 
477 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายณัฐพล  ช่วยไทย
2. นางสาวสุพรรษา  ยามี
 
1. นายชีวัน  สันธิ
2. นายนิติพงษ์  สกุณา
 
478 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวขวัญสุดา  อายิ
2. นางสาวอศิรดา  วัวเยอะ
 
1. นางสาววรัญญา  จันทร์ธีระโรจน์
2. นายธิคิพงศ์  ชมภู
 
479 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลูกรักเชียงของ 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ถง
2. นางสาวญาณิกา  ใจ๋ดี
3. นางสาวธนภรณ์  ใจเที่ยงธรรมยิ่ง
4. นางสาวปัณฑิตา  ใจกุศลสกุ
5. นางสาวสุนารี  จอซือ
 
1. นางวิไลพร  รุ่งโรจน์เรืองฉาย
 
480 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวปิยะดา  วงค์วิริยะ
2. นางสาวพัชรภรณ์  พงษ์พิชัย
3. นางสาวสุพรรณี  แซ่ฟุ้ง
4. นายหล่อบา  มาเยอะ
5. นางสาวอารียา  เลี่ยวพาณิชย์
 
1. นางสาวชัญญานุช  อิ่นคำ
2. นางสาวอธิฤดี  มีทอง
 
481 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาววิรากานต์  จันทร์เขียว
2. นางสาวศกาวรัตน์  ยาวิลาศ
3. นางสาวศิรินภา  ห้วยชัย
4. นายสุทธวีร์  มูลมวล
5. นายเจษฎา  วงค์วาฬ
 
1. นายณรงค์เดช  นามแก้ว
2. นางจิรานุช   บุญคง
 
482 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกรวิชญ์  ประทุมดี
2. นางสาวนภัสสร  มนุพร
3. นางสาวนันทพร  กิตตินุกูลวงค์
4. นางสาวรัตนา  ชีหมื่อ
5. นายศิริพล  มะโนวัง
 
1. นางสาวอรพรรณ  รุ่งจรรยากิจ
2. นางสาวสุริยาวดี  มะโนวงศ์
 
483 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายคีตชน  แสนธรรมมา
2. นายฉัตรมงคล   ภคมหาสกุล
3. นางสาวณัฐริกา  อุดมผล
4. นางสาววราภรณ์  สมใจ
5. นางสาวสิรินดา  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวพัชชาภรณ์  สุวรรณอาสน์
2. นางสาวภัทรวดี  ละม้าย
 
484 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายธราดล   รักบำรุง
2. นางสาวมัญชุสา  เทียนทอง
3. นางสาวรัตณาวดี  นวลสุข
4. นางสาวสุพัฒตรา  วิไลประเสริฐ
5. นายแสงชัย  ธิวงค์
 
1. นางนงเยาว์  เนียมแสง
2. นางสาวพรทิพย์  คำปันแปง
 
485 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวภวนันท์  จตุโชคอุดม
2. นายศุภชัย  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวสุทธิดา  พจนาวรากุล
4. นายอภิรักษ์  โอฬารกิจพาณิช
5. นางสาวโพลีญานา  แซ่ลี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ศักดิ์สิทธานุภาพ
 
486 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายชวินกร   เชื้อเมืองพาน
2. นายนวัตพล   ทาเกิด
3. นายศตวรรษ  จันต๊ะคาด
4. นายศักรินทร์  น้อยหมอ
5. นางสาวสุภัสรา  สวนนิมิตร
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  ออนสา
2. MissAsami  Uchida
 
487 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกัญญ์ชิสา  ไชยประเสริฐ
2. นางสาวนงนภัส  สุรินทร์
3. นางสาวมะลิวัลย์  อาเคอ
4. นายศิริภูมิ  คำดี
5. นางสาวษมาพร  จิตเกษม
 
1. นางสาวพรวรรณเพ็ญ  พรหมสีดา
2. นายนิติพงษ์  สกุณา
 
488 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  โอ่คำ
2. นายบุษกรณ์  บรรดิ
3. นางสาวปาริชาต  พรถาวรกุล
4. นางสาวศุภวรรณ  เซก้อ
5. นายสิทธิพล  มณีภาวัต
 
1. นายธิคิพงศ์  ชมภู
2. นางสาววรัญญา  จันทร์ธีระโรจน์
 
489 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวอินทิรา  สุทธิพันธ์
 
1. นายณรงค์เดช  นามแก้ว
 
490 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  แดนชลธี
 
1. นางสาววิชนี  ศรีโชติ
2. นางญาณิน  วิริจินดา
 
491 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายนิคม  เลาว้าง
 
1. นางสาวสาวิตรี  ขันทะ
 
492 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นายอนุสิทธิ์  แซ่ลี
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บุญธรรม
 
493 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายเฉลิมพงศ์  ชีวินเฉลิมฤทธิ์
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปริมิตร
2. MissAsami  Uchida
 
494 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวศิรินรา  ปันธิ
 
1. นางสาวกฤติกา  สร้างใบศรี
 
495 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนิกา  คำภีระ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ฟองดาวิรัตน์
 
1. นางสุมิตรา  แลบุญมา
2. นายวชิรวิชญ์  ประมาณ
 
496 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  การัตน์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  วงศ์ลังกา
 
1. นายไพฑูรย์  ประดิษฐ์
 
497 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายณัชพล   แซ่ชู
2. เด็กชายพชร  จินนิกร
 
1. นางสาวนัฏฐิณีย์  เวียงโอสถ
2. นางสาวภัสราภรณ์  ธีระวงศสนุรักษ์
 
498 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ธรรมใจ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  จอมคีรี
 
1. นางรักษิณา  ชัยมาลา
2. นางศิริกัญญา  อนวัชศิริวงค์
 
499 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวนิชาภา  พูลโภคา
 
1. Mr.Fabien  Graziani
 
500 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. นางสาวพรรษมน  กรุงแสงเมือง
 
1. นางวิมล  กาบแก้ว
 
501 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  เขื่อนแก้ว
 
1. นายปรเมษฐ์  อินเขียว
 
502 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  นิตยารส
 
1. นางสาวพรพิมล   มัลลิกาวงค์
 
503 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายกฤตภคพล  เจริญสุข
2. นายกาจน์  หงส์คำ
3. นายทินรัตน์  รวมสุข
4. นายบุญฤทธิ์  เพชรสุวรรณ
5. นายพงศกร  ใจคำ
6. นายวรรธนะ  ยอดฝั้น
7. นายวัชรศักดิ์  ยะแก้ว
8. นายเอกชัย  คำอิ้ง
 
1. นายจักร์พงศ์  ดั้นเมฆ
2. นายสมชาติ  บุญเลิศอนันต์
 
504 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  แปงวงค์
2. เด็กชายกิติศักดิ์  โปทาหล้า
3. เด็กชายนันทพงค์  ปันสุรินทร์
4. เด็กชายพงศกร  ก๋าใจ
5. เด็กชายพรพิชิต  ปาอ้าย
6. เด็กชายยสินธร  บุรีแก้ว
7. เด็กชายวรฤทธิ์  ปัญญาใจ
8. เด็กชายสิทธินนท์  พุทธวงค์
 
1. นายพิชัย  ยามี
2. นายโยทะกา  ขันทฤทธิ์
3. นายขจรศักดิ์  ของดีงาม
 
505 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายธนโชติ  ทาตุการ
2. เด็กชายพิทักษ์  คำเหลือง
3. เด็กชายพิพัฒน์  ลายเชิง
4. เด็กชายรัตนะชัย  เลิศเศรษฐี
5. เด็กชายศุภกิตต์  แสนข่าย
6. เด็กชายศุภวัทน์  จันทาพูน
7. เด็กชายสุทธิพงศ์  สุวรรณมณี
8. เด็กชายเกียรติภูมิ  พรจรัสโชติ
 
1. นายกระจ่าง  หลักคำ
2. นายพีรกิตต์  ทองเจือฐิติโชติ
3. นางสาวรัมภณัฏฐ์  อภิวัฒน์ภิญโญ
 
506 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายจิ่งนะ  จันทร์วิ
2. เด็กชายฉัตรชัย  ชุ่มมงคล
3. เด็กชายทักษิณ  สุวรรณการ
4. เด็กชายพงศ์พัฒน์  คำทอน
5. เด็กชายพลวัฒน์  ศรีสองสม
6. เด็กชายศุภชัย  สุทธศิลป์
7. เด็กชายอภิภัทร  ปัญญานิล
8. เด็กชายเจษฎา  เทพวงค์
 
1. นายสมควร  เชื้อสะอาด
2. นายวิทูร  แสนติยศ
 
507 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายนพรัตน์  ก้อนแก้ว
2. นายประกร  หมอโป๊ะกู่
3. นายพรอนันต์  ปาติ๊บ
4. นายวัฒนพงษ์  มั่นคงคำ
5. นายสุรศักดิ์  สุเพ็ญพร
6. นายไกรวุฒิ  ทองมา
 
1. นายยรรยง   มูลงาม
2. นายพีรกิตติ์  ทองเจือฐิติโชติ
3. นางสาวนางสาวรัมภณัฎฐ์  อภิวัฒน์ภิญโญ
 
508 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายการัณย์  แซ่ว่าง
2. นายกิตติศักดิ์  จะนู
3. นายณัทสิทธิ์  แซ่ลี
4. นายมนูญ   จะแล
5. นายรุ่งดิสกร  แซ่มัว
6. นายวุฒิพงศ์  นามวงค์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  รุ่งดี
2. นายธราเทพ   อริยธนา
3. นายอาโด่  อินทจักร
 
509 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  สุวรรณรัตน์
2. นายชินวัตร  พุทธวงค์
3. นายชิษณุพงค์  จินภาพ
4. นายนฤสรณ์  กันจินะ
5. นายศราวุฒิ  กันจินะ
6. นายอภัย  ชัยวังเย็น
 
1. นายพิชัย  ยามี
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทร์ตา
3. นางสาวสุนารี  อินไชย
 
510 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นายณัฐพล  อินตา
2. นายธีรภัทร  ชนะภัย
3. นายประสูตรทิพย์  กันคำ
4. นายพิริยากร  บุญเจิง
5. นายภัทรดนัย  บุญยวง
6. เด็กชายสุพจน์  นรชาติวศิน
 
1. นายธานนทร์  อุ่นตาล
2. นายคมสัน  จันทร์ต๊ะ
 
511 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวจิณห์จุฑา  เชื้อเมืองพาน
2. นางสาวจิรัชยา  สายคำ
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยประเทศ
4. นางสาวญาตาวี  ชนะ
5. นางสาวธัญญาลักษณ์  จารุวัฒนสุนทร
6. นางสาวบุริมนาถ  คุณานุภาพกุล
7. นายปิยะฉัตร  บุญทา
8. นายศิริวัฒน์  รุ่งศรีสุขจิต
9. นางสาวสุธาสินี  เจริญปัฐยาวัต
10. นางสาวอาภาภัทร  หัตถผะสุ
 
1. นายศิลา  เฉียบแหลม
2. นายจิรเวช  บัวติ๊บ
3. นายณัฐวุฒิ  ชาวน่าน
 
512 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกฤติยา  แสงสว่าง
2. นางสาวกันยาเรศ  สุภาวงค์
3. นางสาวกัลยาณิน  คำผาย
4. นายคุณาสิน  ปีเจ้อ
5. นายนิกร  วงค์ษา
6. นางสาวพลอยงาม  วงค์ปัญนา
7. นางสาววันนิตา  นามพรหม
8. นายวิรกุล  ศรีวรรณ์
9. นางสาวสุนารี  สามยอด
10. นางสาวเสาวลักษณ์  บานเย็น
 
1. นางรัตนา  มากสุข
2. นายตรรกพงศ์  ธรรมรังษี
3. นายสุรเชษฐ์   ธรรมโสภณ
 
513 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  อินทร์บุตร
2. นายณัฐดนัย  ใจแก้ว
3. นางสาวณัฐพร  คำงาม
4. นายธีรนัย  นันทะปิน
5. นางสาวนวรรษมน  ชุมกว้าง
6. นางสาวพัชรมัย  ปิตตาสังข์
7. นายพีระพล  พรหมอินทร์
8. นางสาวภัชราพรรณ  เป็งเรือน
9. นางสาววิญาดา  นาเมืองรักษ์
10. นางสาวเยาวพา  คำรัตน์
 
1. นางสาวประภาภร  กองตาพันธุ์
2. นายสยาม  จันต๊ะวงค์
3. นางธัญญารัตน์  ปิงวัง
 
514 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวนราธิป  ต๊ะคำ
2. เด็กหญิงปภาสินี  สุขวรรณา
3. เด็กหญิงปานระพี  สมศักดิ์
4. เด็กหญิงสุภัคพร  ทรัพย์พอกพูน
5. เด็กชายอภิวัฒน์  สุขวรรณา
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
2. นางนาตยา  พรหมเทศ
 
515 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปันวงค์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ดวงเล็ก
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เชื้อมาก
4. เด็กหญิงวิภาดา  แก้วบุรี
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำฝั้น
 
1. นางกาบจันทร์  จุมปา
2. นางจิตริณี  รุ่งสวัสดิ์
 
516 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพรรดิ  จักร์สุวรรณ
2. เด็กหญิงจิตร์ฤทัย  โกว
3. เด็กหญิงนิจวิภา  มิตรสุวรรณ
4. เด็กหญิงพรปฏิมา  วุฒิสารวัฒนา
5. นางสาวอารีรัตน์  แสงผะการ
 
1. นางแสงเดือน  จิเรณุวัฒน์
2. นางสาวอนามิกา  บุญมา
 
517 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงณีรนุช  แสงไทย
2. เด็กหญิงดวงเดือน  สิทธิวงศ์ษา
3. เด็กหญิงนิด  สายทอง
4. เด็กหญิงอรนุช  ดีเสมอ
5. เด็กหญิงเดือน  นามแสง
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์   นันทะสิทธิ์
2. นางสุรีรัตน์  ศิริตันติวัฒน์
 
518 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  แซ่หลี
2. นางสาวนันทกานต์  เตจ๊ะสร้อย
3. นางสาววรพิชชา  จอมแก้ว
4. นางสาวสุนารี  กาวิโล
5. นางสาวสุวรี  สารเข้าดำ
 
1. นางกรองนภา  ผกาผล
2. นายแสวง  ผกาผล
 
519 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวชนาภา  ลือชา
2. นางสาวนิชานาถ  ขัติยะ
3. นางสาวปนัสยา  ปาสำลี
4. นางสาวพิมลัดดา  กรณ์กรฤทธิ์
5. นางสาวรสสุคนธ์  แก้วแก่น
 
1. นางกาบจันทร์  จุมปา
2. นางพัชรินทร์  แก้วนึก
 
520 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  แก้ววัน
2. นางสาวธมลวรรณ  มณีกิจ
3. นางสาวธัญสรณ์  หอมนาน
4. นางสาวธีราพร  สุกุล
5. นางสาวสุพิชญา  ทองฟู
 
1. นางวิภา  อุทยานุกูล
2. นางเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
 
521 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวปทุมรัตน์  วราเมธากุล
2. นางสาวพิชญา   บุญค้ำ
3. นางสาวอัจจิมา  กาญจนอุทัย
4. นายเจษฎางค์  พรหมณะ
5. นายโชคชัย  บุญเจริญ
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์   นันทะสิทธิ์
2. นางสุรีรัตน์  ศิริตันติวัฒน์
 
522 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงจิราพัชร   แสงดี
2. เด็กชายจิรายุ   พรมเมือง
3. เด็กหญิงณัฐนรี   ร้องบุญลือ
 
1. นางสาวจินดา  เครืออินตา
2. นางจินตนา  ธรรมวงค์
 
523 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มณีรัตน์
2. เด็กชายณพณัฐ   ก้างออนตา
3. เด็กหญิงเจนจิรา   สิงขรชัยรัตน์
 
1. นายเมธี  อนันต์
2. นางสาวอัมพร  อุดป้อ
 
524 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวกมลรัตน์  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงศศิธร  แซ่เล่า
3. นางสาวศุภนุช  แซ่โซ้ง
 
1. นางจันทรวัทน์  พรมผอง
2. นายเฉลิมไชย  ขันยอด
 
525 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ดวงเต็ม
2. นายพัฒนากร   ตะกรุดทอง
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   ปกแก้ว
 
1. นางสาวปาณิตา  ตาต๊ะคำ
2. นางมัทนา  กุลชัย
 
526 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  ฝั๋นก๋า
2. นายนักรบ  ไชยชมภู
3. นางสาววรัญญา  เชิงดอย
 
1. นางสาวกัณชนิภา  วุฒินุช
2. นางสาวปราณี  รัตนัง
 
527 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกัญญานาถ  สีเขียว
2. นางสาวณัฐชนิดา  ต๋าคำ
3. นางสาวศศิวิมล  พันธุวารี
 
1. นางกัลยา  เตชะ
2. นางสุวรรณี  ใจซื่อ
 
528 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวจุฬาตรีกุล  อุมา
2. นายพรรณุกรณ์  ศรีสุโพธิ์
3. นางสาวภัทรวดี  ไชยทน
 
1. นางวาริณี  จิตต์สุวรรณ
2. นางศิริลักษณ์  บุญทอง
 
529 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวกฤติกา  ทองใย
2. นางสาวพัฒน์ชลิฎา  น้อยวังหิน
3. นางสาวลลิลทิพย์  ดวงสุข
 
1. นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ
 
530 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคำ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินีญา  ม้าแก้ว
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เปียงตั้ง
 
1. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
 
531 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กหญิงกัญชริกา  ตะวันแสง
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  อินศรี
3. เด็กหญิงธัญชนก  อนุ
 
1. นางอรุณี  ผ่องใส
2. นางสาวฉัตรทริกา  นะนักวัฒน์
 
532 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ธำรงทัศนีย์
2. เด็กหญิงอุมาภรณ์  วงค์แสนดี
3. เด็กหญิงเม  คำปัน
 
1. นางณภาภัช  ม้าอุตส่าห์
2. นางสาวชฎาธาร  ใจกล้า
 
533 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายทัพไทย  กูลเกลือ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สันโท
3. เด็กหญิงสุธิชา  จันต๊ะวงศ์
 
1. นางจันทรวัทน์  พรมผอง
2. นายเฉลิมไชย  ขันยอด
 
534 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  สถานกอง
2. นางสาวนาคำสี  เชอมือ
3. นางสาวอรุโณทัย  แซ่ท้อ
 
1. นางสาววรีรัตน์  อาจนาเสียว
 
535 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  ใจแก้ว
2. นางสาวรุจิรางค์  งามเมือง
3. นางสาวสุพัฒตรา  จันตัน
 
1. นางศศิธร  วงค์ประดิษฐ
2. นางสาววรรณฑริกา  ปันทะนัน
 
536 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกัญญาวี  อินบุญ
2. นางสาวกิติมาพร  นามอินทร์
3. นางสาวสายเหมย  นามดี
 
1. นางณภาภัช  ม้าอุตส่าห์
2. นางสาวชฎาธาร  ใจกล้า
 
537 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวปานทิพย์  อิ่นแก้ว
2. นายศุภวิชญ์  ธุวะคำ
3. นายอภินันท์  กองกันทะ
 
1. นายเมธี  อนันต์
2. นางสาวอัมพร  อุดป้อ
 
538 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงบัวเขียว  ปิ่นพิพัฒน์
2. เด็กหญิงศิรินญา   ลิ้วธนพนธ์
 
1. นางสาวดาราทอง  เลิกการ
2. นางสาวบุณฑริกา  สุขหทัยธรรม
 
539 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรัตยา  ภูมิประหมัน
2. เด็กชายอนุพงค์  มาบุญเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายยงยุทธ  เดชะพงค์
 
540 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  แสงงาม
2. เด็กหญิงศุภมาส  อ้ายบุญเรือง
 
1. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
541 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปุณณิศา  อายุยืน
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ขาวสะอาด
 
1. นางบงกช  บุญเลิศ
2. นางสุพัตรา  ถมยา
 
542 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงชุดารัก   ก๋าคำ
2. เด็กชายเมธา  ต๊ะศักดิ์
 
1. นางสาวอัชรา  ราชคม
2. นางสาวอัญชลี  ทะวงศ์อารี
 
543 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กชายทัตพงศ์  อุ่นเป็ง
2. เด็กชายนครินทร์  อินต๊ะวิชัย
 
1. นางสาวกนกพร  จำปา
2. นายฐิติพงษ์  บุญเกิด
 
544 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์   ปานพูน
2. เด็กหญิงอภิรดา   กองใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
545 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงคัทรินทร์  มะโนวงค์
2. เด็กหญิงปพิชญา  ทิพย์แดง
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
546 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  จันชุม
2. เด็กชายศิรโรจน์  แดงฟู
 
1. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์
2. นายธนวัฒน์  สุภารัตน์
 
547 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายนรากร   ศรีค้อย
2. เด็กชายสิทธิพล   สุขอินทร์
 
1. นายสัจจา  ทะนันใจ
2. นายศุภโชค  แสงทอง
 
548 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กชายกิตติกานต์   เอียดใหญ่
2. เด็กชายแสนรัก  โปราหา
 
1. นางสาวภัทรจิต   จันอ้น
2. นางวัลภา  สุธาพจน์
 
549 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร์  สุราช
2. เด็กชายสิทธิพล  แซ่ว้า
 
1. นางบานเย็น  รู้ธรรม
2. นายอภิชัย  สมบัติใหม่
 
550 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจักรินทร์  ก่อสร้าง
2. นายชัชกรินทร์  พงษ์ธนานุวัฒน์
 
1. นางวิไลลักษณ์   กรงจักร์
2. นางเกวลิน  วุฒิสาร
 
551 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นางสาวกุลนันต์  โกเสนตอ
2. นางสาวพรธวัล  วงค์ปืม
 
1. นายเกรียงไกร  อภิธนัง
2. นายอนุชิต  โปราหา
 
552 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นางสาวปาริชาต   ยืนยงกุล
2. นายสุวัฒน์   ไทยวัตเขตต์
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวนัทธิณี   พรหมณี
 
553 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกวิน  เทพวงค์
2. นายมติครรภ  คล้ายทอง
 
1. นางสาวรัตนาพร  ใจออน
2. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
 
554 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศตรัศม์  กาบทอง
2. เด็กหญิงศิวนารี  เพชรกิ่ง
 
1. นายโยธิน  ศิริเอ้ย
2. นางสาวสุชานาฏ  บุญแสนไชย
 
555 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1. เด็กชายทีปกร  มีสุข
2. เด็กชายวรัญูญู  วิเศษธร
 
1. นางรุ่งทิวา  ใสแจ่ม
 
556 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายรัฐพล  หม่องส่วย
2. เด็กชายอาหมิง  แซ่หว่าง
 
1. นายพงศธร  สายใจ
2. นายรวินท์โชติ  สุทะกุล
 
557 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายภัทรพล  เทพเสรีย์
2. เด็กหญิงสุทธาศิณี  สุรินแก้วภัทร
 
1. นายสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
558 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายฐิติกร   จันตา
2. นายธนากร   จันต๊ะไพร
 
1. นายพิบูลย์   แสงทอง
 
559 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. นายชยางกูร  นิสสัย
2. นายสถิตย์พงษ์  ศุภกิจก้องสกุล
 
1. นายสมควร  ธรรมากาศ
 
560 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายพัชระ  สืบขวัญ
2. นายศุภกร  แก้วประการ
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
561 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายติ๊บ  ชัยวงค์
2. นายอนพัทย์  จันทร์อ้วน
 
1. นายพงศธร  สายใจ
2. นายรวินท์โชติ  สุทะกุล
 
562 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกรบัลลังก์  ศรีปุริ
2. นายพิทักษ์พงศ์  ศรีจุมปา
 
1. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
 
563 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. นายภูมิภัทร  เชื้อลื้อ
2. นางสาวอโนชา  ปันโตน
 
1. นางสาวพิกุล  ราชใจยา
2. นายธวัช  แสนใจคำ
 
564 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายกฤษฎาพงษ์  อาทนิตย์
2. นางสาวมณีรัตน์  เขียวเพ็ชร
 
1. นางสาวกนกพร  จำปา
2. นางสาวบุณฑริกา  สุขหทัยธรรม
 
565 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายนวชาต  ธัญญสิทธิ์
2. นายวีรภัทร  สังข์รุ่ง
 
1. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
566 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงภัทรมน   ไชยแก้ว
2. เด็กหญิงมณฑิตา   บัวเสี้ยว
 
1. นางหทัยชนก  ถาแหล่ง
 
567 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองทิพย์  บัวทอง
2. เด็กชายชินวัตร  มณีวงศ์
 
1. นางสกุณี  นิยม
2. นายศุภเลิศ  ท่าม่วง
 
568 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  กันจิน๊ะ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เขียวเขิน
 
1. นายวัชรินทร์  ศิริมังคลากุล
 
569 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองดีโลก
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมเอ้ย
 
1. นายปกรณ์กฤช  กันทะเลิศ
2. นางพัชรกันย์  กุลประภัสสร์
 
570 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญนะ
2. เด็กชายมิ่งขวัญ  ทิพย์ทอง
 
1. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
 
571 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรมจีน
2. เด็กหญิงนันทิชา  วงค์วันนา
 
1. นางสาวพิกุล  ราชใจยา
2. นายธวัช  แสนใจคำ
 
572 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  อุ่นปิง
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์  ไชยการ
 
1. นายชนกันต์  กิจรักษ์
2. นางณิชกานต์  จองไพจิตรสกุล
 
573 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวบุณฑริกา    จัดรส
2. นางสาวเรเบคาร์   ไกลถิ่น
 
1. นายมนต์ชัย  สีปิน
2. นางสาวอัญชลี  ทะวงศ์อารี
 
574 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นายรวิชญ์   ดอกหอม
2. นายเจษฎาภรณ์  ปุ๊ดใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์  กุลชัย
2. นายพิภพ  อุ่นคำ
 
575 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. นายศุภกิจ  สิทธิราช
2. นายสุภกินห์  อินปุด
 
1. นายเอกชัย  จันทาพูน
2. นายเกรียงไกร  โนชัย
 
576 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายกวิน  สุพรรณ์
2. นายฐิติกร  บุญทอง
 
1. นายอนุชิต  โปราหา
2. นายเกรียงไกร  อภิธนัง
 
577 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นายพักตร์ภูมิ  ตาแพร่
2. นางสาวฟ้าใหม่  คงอรุณ
 
1. นางมนัสชนก  ตามวงค์
2. นางสุนีย์  ยามี
 
578 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายดิษฐ์สกุล  ภิลุมวงค์
2. นายภานุพงศ์  สมสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิวาพร  รุวงค์ษา
 
1. นางสาวรัตนาพร  ใจออน
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
579 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิศา
2. เด็กชายลิขิตปกรณ์  สันถนอม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  หล้าเป็ง
 
1. นางสุวภัทร  ด้วงแดง
2. นายเกรียงไกร  อภิธนัง
 
580 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  วันตื้อ
2. เด็กหญิงวันนิดา  อุปนันเมือง
3. เด็กหญิงอารยา  วรรณมณี
 
1. นางสาวกลอยใจ  สุทธิทรัพย์
2. นางสาวดวงกมล  ไชยศิลป์
 
581 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวกายกนก  คีลาวงษ์
2. นางสาวมยุรา  นิจิตเจริญ
3. นางสาวแสงดาว  อยู่ลือ
 
1. นางสาวมรกต  ทิพย์สุวรรณ
2. นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์
 
582 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. นางสาวกรภัทร์  บุญมายัง
2. นางสาวฟ้าใหม่  คงอรุณ
3. นางสาวศิริรัตน์  อภัยภักดี
 
 
583 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวปิยภรณ์  หลีพันธ์
2. นางสาวปิยวรรณ  หลีพันธ์
3. นางสาวอรดา  วงค์อ๊อด
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขันทะ
2. นางสาวกลอยใจ  สุทธิทรัพย์
 
584 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  วิจิตรบัญชา
2. นางสาววิลาวัลย์  ซันปาละ
 
1. นายศุภโชค  แสงทอง
2. นายสัจจา  ทะนันใจ
 
585 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวดาราวดี  ยอดพรมแว่น
2. นายไกรครุบฑ์  นามเลย
 
1. นางสาวพิชชยานาฏ  รีรักษ์
2. นางพรวิมล  ไชยสุข
 
586 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายวีรภัทร  สังข์รุ่ง
2. นางสาวศิรินันท์  จะสาร
 
1. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
587 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นางสาวชนิสรา  ตานวล
2. นางสาวมิรินญา  พรมชัย
 
1. นางสาวมัลลิกา  สิทธิบุญมา
2. นายปริญญา  อินทยศ
 
588 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายตาล  ปัน
2. เด็กชายสมชาย  นามตาล
3. เด็กชายสิริชัย  เตมีศักดิ์
 
1. นายชนก  แสนติยศ
2. นายวัลลภ  เตชะปิตุ
 
589 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาวีวิทยาคม 1. นายศรีมล  ปะโอ
2. เด็กชายสมชาย  จิรนิมิตนันท์
3. เด็กชายสิทธิโชค  อาชอง
 
1. นายโต้ง  หน่อแก้ว
2. นางสาวศิรินทิพย์   รินเที่ยง
 
590 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายภาสกร  ชัยบุรี
2. เด็กชายวีรภัทร  สอนเสนา
3. เด็กชายศักรินทร์  อินสอน
 
1. นายจักกริช  รูปะวิเชตร์
2. นายเอกบดินทร์  กิตติจริยา
 
591 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวนานาพร  วิญญา
2. นายภัทรภูมิ  เชื้อเมืองพาน
3. นายวรรธนัย  วรรธนันทกุล
 
1. นายวรวุฒิ  อินต๊ะชัย
2. นายเฉลิมพล  ชูสวัสดิกุล
 
592 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายชัชชัย  ปัญโญ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ราชคม
3. เด็กชายสารินทร์  กันทดี
 
1. นายนพดล  กันทอน
 
593 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. นายกัมปนาท  ชัยชนะมงคล
2. นางสาวนภัสพร  อัคราชศรี
3. นางสาวพิมวรา  เครือตา
 
1. นายหาญ  เสนนะ
2. นายนิติกร  จันทร์แก้ว
 
594 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กชายชาคริต  เปี่ยมมนัส
2. เด็กชายณัฏฐ์ชยุตม์  มิชัยยา
3. เด็กชายพศิน  คำมูลเอ้ย
 
1. นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา
2. นายวรวุฒิ  อินต๊ะชัย
 
595 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพีรณัฐ  กันคำ
2. นายพีรวัส  เพ็ญสดใส
3. นายวรวิบูล  ติยะธะ
 
1. นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา
2. นายวรวุฒิ  อินต๊ะชัย
 
596 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นายจิรเมธ  สุขแสน
2. นายทศพล  ชัยสิทธิ์
3. นายนิลพัท  ริยะสุ
 
1. นายปฐม  สมศรี
2. นายพิเชษฐ์  ศรีพิชัย
 
597 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายคมกฤษ  ไชยยะ
2. เด็กชายธนารักษ์  กานุมาร
3. เด็กชายวินัย  ศรีมา
 
1. นายวิเชียร  สัมฤทธิตานนท์
 
598 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กชายคมชาญ  สุรสังข์
2. เด็กชายยี่  แสง
3. เด็กชายสงคราม  รัตนกุลสันติ
 
1. นายเอนก  หมื่นคำสี
2. นายชาญชัย  แก้วเถิน
 
599 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  เขื่อนคัก
2. เด็กชายฐิติกร  สุริยนต์
3. เด็กชายอนุสร  แก้วมา
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
2. นายพงษ์พัฒน์   ตาแปง
 
600 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 1. นายจะทอ  จะเผอะ
2. นายชาญณรงค์   จะอื่อ
3. นายสุรชัย  วรพสิฐสกุล
 
1. นายวรรณพิชัย   โยธินพิสุทธ
2. นางทิพยวรรณ์  อินทราทิพย์
 
601 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายสิทธิพล  หลีใจ
2. นายอัครพล  บรรเลง
3. นายอาทิตย์  ธิกุล
 
1. นายสง่า  วิชา
2. นายอุดม  สมบูรณ์
 
602 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 1. นายธนกฤษ  เถามา
2. นายวีระพงษ์  ชมทอง
3. นายสหรัฐ  ดอนพาเหลา
 
1. นายจักรินทร์  ชาวดร
2. นายสาธิต  อิงอาน
 
603 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ประยืนยง
2. นายกฤษณะ  เหมืองจา
3. นายสุทัศน์  คุณจักร
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
2. นายพงษ์พัฒน์   ตาแปง
 
604 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายณพล   แซ่กง
2. เด็กหญิงธันย์ชนก   มนัสมโนธรรม
3. เด็กชายวรวิทย์   ศรชัยปัญญา
 
1. นางสาวพัชริน   โนวิชัย
2. นายสายัญ  ธรรมจันตา
 
605 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เทพโส
2. เด็กหญิงณิชากร  คำน้อย
3. เด็กหญิงหฤทัย  จันทร์ไหว
 
1. นางพัชรกันย์  กุลประภัสสร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิศักดิ์  มงคลสิน
 
606 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายชโยดม   เลส่อ
2. เด็กชายนันทพงศ์   เว้ยยือกู่
3. เด็กชายสำเริง   อายีกู่
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
2. นางสาวน้ำเพชร   ชัยชมภู
 
607 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายธนธร  กิณะนา
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  รักญาติ
3. เด็กหญิงเกสร  จอมสลี
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
2. นางมารินทร์  รักสุข
 
608 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาพร  ทะเย็น
2. นางสาวนิชธาวัลย์   ไชยตัน
3. นายเอกราช  อุดก่ำ
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  ดำเนินนิรันดร์
2. นางพรรณี  จันต๊ะอินทร์
 
609 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรพร  นันใจ
2. นางสาวมัทนา  ก๋าซ้อน
3. นางสาวสรันดา  วงค์นาง
 
1. นางพิสมัย  คำก้อแก้ว
2. นายสุพจน์  ทาวงศ์
 
610 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายธนนท์ชัย   แล่เฉอะ
2. นายอาจ่า   อาซางกู่
3. นายเจมส์   เมอลากู่
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
2. นายชาลี  มะโนวรรณ์
 
611 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวผ่องศรี   ไทยใหญ่
2. นายวรินทร  ทักษิณ
3. นายเสฏฐวุฒิ  ศักดิ์ศรี
 
1. นายวิทูร  แสนติยศ
2. นางมารินทร์  รักสุข
 
612 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชัยชื่น
2. เด็กชายธนบรรณ  ใจมั้น
3. เด็กหญิงปิยนุช  หนานอ้าย
4. เด็กหญิงรติมา  ธรรมสาร
5. เด็กชายวัน  คำแก้ว
6. เด็กหญิงแสง  อินหงส์
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
3. นางสาวิตรี  เทพวิชิต
 
613 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฉายา
2. เด็กหญิงณิชนันท์  ก๋องประมูล
3. เด็กหญิงวิภาดา  หล่ายนาสาร
4. เด็กหญิงอารยา  จันทร์วัง
5. เด็กหญิงเกสร  ปัญญานนท์
6. เด็กหญิงเจษฎาพร  จองกลม
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
3. นางสาวกาญจณา  กันธะนภี
 
614 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐ์สุดา   ชัยวิยารัตน์
2. เด็กหญิงธนพร   นันตาแสง
3. เด็กหญิงธมลวรรณ   กันทาธรรม
4. เด็กหญิงนวพร   โฉมจันทร์
5. เด็กหญิงวรรณสิริ   วรรณสอน
6. นางสาวสุชาดา   มากแก้ว
 
1. นายอรรถพงศ์  สายบัว
2. นางศรีไพร  เมืองมูล
3. นางวัญชลี  ด่านพนัง
 
615 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงกุณฑิกา  มังสุไลย
3. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทะมา
4. เด็กหญิงญาณิศา  อินต๊ะวงค์
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  คุณมั่ง
6. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สมร
 
1. นายธนพันธ์  พานคำดาว
2. นางสาวปิ่นแก้ว  ยานะจิตร
 
616 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายกองคำ   อารวย
2. นางสาวปริญญา     ชื่นประกายพงศ์
3. นายพลวัต  สายเดช
4. นางสาวอรวี  แผนเมืองแก้ว
5. นางสาวเหมือนฝัน   สุนันต๊ะ
6. นางสาวแพรวฤทัย  ศรีใจปลูก
 
1. นายนัทพงศ์   ยะถา
2. นางสาวเขมินทรา   ชุมมัธยา
3. นางสาวิตรี   เทพวิชิต
 
617 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาวกุลภรณ์  ธิเขียว
2. นางสาวชนาภา  ถาน้อย
3. นางสาวปิยฉัตร  สัตย์ซื่อ
4. นายภาณุพงษ์  มาไกล
5. นายยุทธการ  อินต๊ะน้อย
6. นางสาวรัชนีกร  บัวดี
 
1. นางอภิญญา  ยอดเชียงคำ
2. นางสาวแพรวพันธ์  ภูวงค์ผา
3. นางสาวกาญจณา  กันธะนภี
 
618 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกวินธิดา  นามแสง
2. นางสาวกัญญาภัทร   คิ้วดวงตา
3. นางสาวพิมพ์ลักษณ์   กิจรักษ์
4. นางสาวสุพรรณรัศมิ์   วงค์ไชย
5. นางสาวสุพิชชา   วงค์ใหญ่
6. นางสาวเพียงเพ็ญ  โนราช
 
1. นายอรรถพงศ์  สายบัว
2. นางวัญชลี  ด่านพนัง
3. นายพงศกร  แปงแก้ว
 
619 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวดลณพร  แย้มวงษ์
2. นางสาวนรีกานต์  แปงแก้ว
3. นายภูวฤทธิ์  น้อยพันธ์
4. นางสาวรุ่งไพลิน  สุขจิต
5. นายวรานนต์  จักรนิล
6. นางสาวสุภาพร  อารมณ์ดี
 
1. นายพงษ์พัฒน์   ตาแปง
2. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
3. นายนรินทร์ธัช  อินทร์วรรณ
 
620 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ประสมสวย
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  สุขัมศรี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  คชรักษ์
 
1. นางจำรัส  นันทฤทธิ์
2. นายอำนวย  นันทฤทธิ์
 
621 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  มงคลโรจน์กุล
2. เด็กหญิงพัชริกา  ชัยวงค์
3. เด็กหญิงภูษณิศา  แซ่จ้าง
 
1. นางสาวกายทิพย์  ทองกลาง
2. นางมัณฑนา  บัวประเสริฐ
 
622 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณิชา  เทพปินตา
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ธิเตจ๊ะ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  วงค์อุ่น
 
1. นางศิริกัญญา  อนวัชศิริวงค์
2. นายศราวุฒิ  มูลกลาง
 
623 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชานันท์  หว่อง
2. เด็กชายปิยราช  เคหัง
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  เขื่อนศิริ
 
1. นายกนกทองศิลป์  จันทร์ฝั้น
2. นางนิภาพร  ไชยมงคล
 
624 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  หมื่อแล
2. นางสาวจิรัติกุล  บุญยืน
3. นางสาวสุนิศา  นามยี่
 
1. นางมัณฑนา  บัวประเสริฐ
2. นางสาวกายทิพย์  ทองกลาง
 
625 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวกรรณ์นิกา  มูลราช
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปิจนัน
3. นางสาวรัชนก  ลาภคล้อยมา
 
1. นายสุริยนต์  แสนคำรักษ์
2. นางพิชญ์สินี   สิทธิโน
 
626 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นายรุ่งฤทธิ์  บุญวิเศษ
2. นางสาววิชญาพร  ธิหมื่น
3. นายอัษฎางค์  การมี
 
1. นายศักดา  ยารังษี
 
627 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวนภสร  ริเป๊ก
2. นายบรรณวิทิต  อวดดี
3. นางสาวรัชนก  เบียนแล
 
1. นางจำรัส  นันทฤทธิ์
2. นายอำนวย  นันทฤทธิ์
 
628 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์   จะที
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  แก้วคำแดง
3. นางสาวศันศนีย์   ร่มพนาธรรม
 
1. นายวรวิทย์   คำหลวง
2. นางศิริจันทร์   สุทำทาน
 
629 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกพร  มูลสถาน
2. เด็กชายปณชัย  รักษาศิลป์
3. เด็กหญิงปาริชาติ  แจ่มจันทร์
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นางเรณู  ปานกลาง
 
630 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีชัย
2. เด็กหญิงอาทิติยา  ทรงพล
3. เด็กหญิงไพลิน  คำหอม
 
1. นายเจษฎา  สุวรรณปัญญา
 
631 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายชนกานต์  วะไลใจ
2. เด็กชายไกรฤกษ์  จันทร์แดง
3. เด็กชายไพรัช  รำไพ
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
2. นายกนกทองศิลป์  จันทร์ฝั้น
 
632 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายภัทราวุฒิ  โปธา
2. นายยศพนธ์  กาวี
3. นางสาวสลิลทิพย์  นิธิวัฒนาโศภิต
 
1. นายนิรันดร์  วงศ์วุฒิ
2. นางนิภาพร  ไชยมงคล
 
633 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 1. นางสาวธัญญรัตน์  จันทร์ต๊ะน๊ะ
2. นางสาวปณิดา   อริยะคำ
3. นางสาวอรวรรณ   นุโพ
 
1. นายวรวิทย์   คำหลวง
2. นายวรรณศักดิ์   ราชสมศรี
 
634 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายธนันท์  บุญกอง
2. นางสาวพนิตสุภา  อินทรังษี
3. นางสาวสุดารัตน์  บัวผัด
 
1. นายชัชวาลย์  บุญกอง
2. นางเรณู  ปานกลาง
 
635 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 1. นางสาวชนิดาภา  กาหะ
2. นางสาวพันธิศา  จินดาธรรม
3. นางสาวเปมิกา  โกแสนตอ
 
1. นายเจษฎา  สุวรรณปัญญา
 
636 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขันทะกิจ
2. เด็กหญิงพัชญาภัค  ศรีหมื่น
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  พิบูล
 
1. นางรุ่งนภา  สดสะอาด
2. นายพงษ์พัฒน์   ตาแปง
 
637 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปริษญา   ประสิทธิ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  เจิงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงภัทร์ธีรา   ต่อมคำ
 
1. นางสาววราพร   บุญมี
 
638 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิชา   เจริญทั้งความรู้
2. เด็กหญิงพัฒนารี   แซ่จาง
3. เด็กหญิงสุนิสา   แซ่ลี
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
2. นางสาวอรทัย  มาไกล
 
639 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นายภาสกร   เพเมียะ
2. นางสาวสุภาวดี   หมี่โป๊ะ
3. นายเกียรติศักดิ์   กรรัตนศักดิ์
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
2. นางสาวกุลสตรี   ศรีหนูปุ้ย
 
640 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. นางสาวธัญชนก  วงค์คำลือ
2. นายภูริณัฐ  สัมฤทธิ์กิจเจริญ
3. นางสาวรมิตา  ปากองรัน
 
1. นายนพรัตน์  ทิพย์กรแก้ว
 
641 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวชุลีพร  ปัญญายาว
2. เด็กหญิงนัชชา  นันตา
3. นางสาวสุภาภรณ์  ใจวงค์
 
1. นางปุณญาภรณ์  เเสงจันทร์
2. นางกัญญาณัฐ  คีลาวงค์
 
642 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  บุญติ๊บ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นางแล
3. เด็กชายอาทิตย์   นามอิน
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวอ่ำแก้ว  ตาฟาก
 
643 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวจุรีรัตน์  ชุ่มเย็น
2. นางสาวธมลวรรณ  มหามิตร
3. นางสาววนัชพร  บัวเจริญ
 
1. นายพิสุทธิ์  ราญรอน
2. นางสาวกนิษฐา  ฟองจำ
 
644 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  มีจุ้ย
2. เด็กชายอนุชิต  อินทนิน
3. เด็กหญิงอัมทิวา  อินนั่งแท่น
 
1. นางปุณญาภรณ์  เเสงจันทร์
2. นายอรรถพล  ปิยะลังกา
 
645 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายอภิชาติ   เจริญทั้งสุขสิริ
2. เด็กหญิงอี้   ทองคำ
3. เด็กหญิงเอ้ย   ละออกุล
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
2. นางสาวอรทัย  มาไกล
 
646 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายบรรทัศน์ฐาน  ดอนลาว
2. นางสาวมัณฑนา  สุดาจันทร์
3. นางสาวอชิตะ  สุขใหญ่
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวอ่ำแก้ว  ตาฟาก
 
647 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  แก้วอ้าย
2. นางสาวนันทภัค  พิชญาทวีทรัพย์
3. นายพุทธิพงศ์  ศรีมาปัน
 
1. นางปุณญาภรณ์  เเสงจันทร์
2. นายอรรถพล  ปิยะลังกา
 
648 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  อินตา
2. นางสาวพิมพกานต์  คำสะอาด
3. นางสาวเวธกา  บุญทา
 
1. นางจิตริณี  รุ่งสวัสดิ์
2. นายปฐม  สมศรี
 
649 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาววนิดา   หมือแลกู่
2. นางสาวสมถวิล   แซ่เบียว
3. นางสาวอรพรรณ   แซ่ไต้
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
2. นางสาวกุลสตรี   ศรีหนูปุ้ย
 
650 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายชัชวาลย์  แสนบุญรัตน์
2. เด็กชายอนุสรณ์  แสงแก้ว
3. เด็กชายโสภณ  วงค์ธรรม
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
 
651 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัด  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงสายทอง  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอมิตา  บ่อแก้ว
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวอ่ำแก้ว  ตาฟาก
 
652 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวกัญญากร  ธรรมรักษา
2. นางสาววรพิชชา  วรวงค์
3. นางสาวอินทิรา  หมื่นดวง
 
1. นายพิสุทธิ์  ราญรอน
2. นางสาวกนิษฐา  ฟองจำ
 
653 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินณ์นิภา  เดชคุณมาก
2. เด็กหญิงดาวลำพูน  พินิจโคกกรวด
3. เด็กหญิงบุษกร  เพ็ชทูล
 
1. นายอรรพพล  ปิยะลังกา
2. นางปุณญาภรณ์  เเสงจันทร์
 
654 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายธนโรจน์  เขื่อนคำป้อ
2. นางสาวฟ้าฉาย  ญานะประเสริฐ
3. นางสาวมลวิภา  นนทภา
 
1. นางสุภา  ชนะกุล
2. นางสาวอ่ำแก้ว  ตาฟาก
 
655 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. นางสาวณัชนันท์  ปัญญาหลวง
2. นางสาวณัชนิชา  หมูคำ
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ชมมาลี
 
1. นายอรรพพล  ปิยะลังกา
2. นางปุณญาภรณ์  เเสงจันทร์
 
656 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  คมศรโมกข์
2. นางสาวคมศร  คมศรโมกข์
3. นางสาวไพรวัลย์  แซ่เห้อ
 
1. นางสาวทิพย์นัดดา  ธารธีรวัฒน์
2. นางนาฎสุดา  ใจคำ
 
657 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. นางสาวฐิติกานต์   เหม่อแล
2. นางสาวศิริญา   เพเมียะ
3. นางสาวสุพรรษา   แซะตุ
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
2. นางสาวกุลสตรี   ศรีหนูปุ้ย
 
658 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายปรีชา  ยอดเงิน
2. เด็กชายพงศกร  แก้วประเสริฐ
3. เด็กชายมนัส  เตชะพัตราภรณ์
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
 
659 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงชฎาพร    แดงฟู
2. เด็กชายป๋อ   ลักษณาการ
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร   ไพรบรรจง
 
1. นายทรงพล  ปาอินทร์
2. นางสาวสายพิน  ราชลำ
 
660 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงฐิดาภา  สิงทอง
2. เด็กหญิงอัฉรา  สุรินต๊ะ
3. เด็กหญิงโสภิตา  รุ่งแสง
 
1. นายศราวุฒิ  มูลกลาง
2. นางสาวจรรยพร  ใจวงศ์
 
661 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  ผาบปิจวงศ์
2. นางสาวพิมพ์ประภา  เป็กธนู
3. นางสาวสุภาวรัตน์  เป็กธนู
 
1. นางแสงเทียน  โกศัย
2. นางกัญญาภัทร  ณ น่าน
 
662 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวพิมพ์มาดา  ดวงสุดา
2. นางสาวศิวณีย์  จินระดา
3. นางสาวหยกฟ้า  กามล
 
1. นางพรสุดา  แก้วหล้า
2. นางเรณู  ปานกลาง
 
663 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกนกกานต์  เกิดศร
2. นายยุทธวัฒน์  คำฟู
3. นางสาววิภา  บุญยอด
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางสาวเขมินทรา  ชุมมัธยา
 
664 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ปุกแก้ว
2. นางสาวกรรณิการ์  ยศมูล
3. นายภูธเรศ  อิ่มสำราญ
 
1. นายนรินทร์ธัช  อินทร์วรรณ
2. นายพงษ์พัฒน์   ตาแปง
 
665 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สมศรี
 
1. นางนาตยา  พรหมเทศ
 
666 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายณัฐวุฒิ  ไผ่โพธิ์งาม
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
667 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  ทองจีนทวีรัชต์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  คะลา
 
668 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายวัจกรณ์  โมกข์ศักดิ์
 
1. นางสาวรตนพร  ตุ้ยยวง
 
669 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปล้องวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไกรซิง
 
1. นางนิตยา  วงศ์กาไสย
 
670 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ยีมอ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
671 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงชุติมา  ทองเสม
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
 
672 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  จันทร์กลาง
 
1. นางจุฑามาศ  ฝอยทอง
 
673 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  วัฒนผาติ
 
1. นางภัชรา  ธิสอน
 
674 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. เด็กชายวีรวิชญ์  เอกวัฒน์นันทกุล
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
675 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กหญิงปานตะวัน  จุมป๋า
2. เด็กชายพีพัฒน์  ฟูปิง
3. เด็กหญิงศิรดา  วงษา
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
676 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญภรณ์  นะชมภู
2. เด็กหญิงวิฐิตา  สมบูรณ์ชัย
3. เด็กชายวิทวัฒน์  วงค์เวียน
 
1. นางสาวเกษสุดา  จันแดง
2. นางสาววราภรณ์  เลขา
 
677 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายประกฤษติ์  ยูระสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรวลัย  บัวหลวง
3. เด็กชายวีรภัทร  จาริเพ็ญ
 
1. นางบัวบาน  วะไลใจ
2. นางสุมล  หลักคำ
 
678 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กชายตะวัน  นามสาม
2. เด็กหญิงอรณิช  อาหยิ
3. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  ไชยวงค์
 
1. นางสาวกองศรี  สุนิติภาสกุล
 
679 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  วิเศษโชค
2. นางสาววรรณิกา  ยศแก้ว
3. นายอานนท์  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
2. นางสาวอภิญญา  กันจินะ
 
680 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  ไลวรรณ
2. นายชัยวัฒน์  ดอนชัย
3. นายนิราศ  โพธิปัญญา
 
1. นายพรชัย  ศรีวิชัย
2. นางรตนพร  ตุ้ยยวง
 
681 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. นางสาวจิรประภา   ผ่องศรี
2. นายมณฑล  วงศ์ผา
3. นางสาววรวรรณ  พัสดุ
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
2. นางเยาวลักษณ์  ใจแก้ว
 
682 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  เขื่อนเพชร
 
1. นางคำมูล  มากสุข
 
683 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายทวีสันต์  รามแก้ว
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
684 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  พรหมใหม่
 
1. นางสาวโสรญา  เลางาม
 
685 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  กันทะปงใจ
 
1. นางนาตยา  พรหมเทศ
 
686 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 1. เด็กชายเจริญพร  แก้วดอนดู่
 
1. นายนิติกร  จันทร์แก้ว
 
687 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายกายสิทธิ์  เสนสุวรรณกุล
 
1. นางสุมล  หลักคำ
 
688 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงคำปาง  นามกู่
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  คะลา
 
689 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กชายคเชนทร์  ปินตา
 
1. นางบัวบาน  วะไลใจ
 
690 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายสุชาติ  มาเยอกู่
 
1. นางจีราพร  ขำกนก
 
691 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  อางี
 
1. นางจุฑามาศ  ฝอยทอง
 
692 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 1. เด็กชายอดินันท์  นันไชย
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มะโนเรือง
 
693 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นายไชยวิชญ์  ศรีสังสิทธิสันติ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
694 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ยาวิชัย
 
1. นางอรณัญช์  เชียงแรง
 
695 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. เด็กชายรวีโรจน์  เตจ๊ะน้อย
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
696 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  แซ่เจีย
 
1. นางสาวดาวเรือง  จินะ
 
697 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงปกิตตา  ใจนวล
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
698 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวรากร  ปันวงค์
 
1. นางธารทิพย์   ศรีพิชัย
 
699 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งรยา  หมัดจิ
 
1. นายวุฒิพงษ์  เพ็ชรนิล
 
700 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  ใจมา
 
1. นางนาตยา  พรหมเทศ
 
701 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงคำ  แรงแก้ว
 
1. นางรตีกานต์  เดินแปง
 
702 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันต๊ะขัติ
 
1. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
 
703 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภนิช  ผลมาก
 
1. นางพัฒนา  เครือบุญ
 
704 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 1. นายทรงฤทธิ์  ชายศักดิ์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  จับใจนาย
 
705 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. เด็กชายธีร์ธวัช  สมแก้ว
 
1. นางสาวดาวเรือง  จินะ
 
706 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ไชยคันธา
 
1. นางกมลพรรณ  เขื่อนเพชร
 
707 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 1. นางสาวสุวรรณา  แซ่าเล่า
 
1. นางณัชชา  นรรัตน์
 
708 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  เลิศนิมิตร
 
1. นางกนกพร  เนตรอนงค์
 
709 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายกุลชน  พรมมินทร์
 
1. นายมาโนช  อรัญญะวงค์
 
710 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  อุสาใจ
 
1. นางสาววาสินี  สายฟ้ายก
 
711 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายวีรพงศ์  นามศิริ
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
712 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 1. นายคุณากร  บุตรเวียงพันธ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  วันดี
 
713 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิกัณฑ์  ตะยศ
 
1. นายรังสันติ์  บุญคำ
2. นางสุวิมล  บุญคำ
 
714 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายมรุเดช  จันโท
 
1. นางสาวจรรยา  มณีคำ
2. นางสาวสุกัญญา  ผกาภิวัฒน์
 
715 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาวเขมกร  กันธุระ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ผกาภิวัฒน์
2. นางสาวจรรยา  มณีคำ
 
716 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายณัชภัค  เมืองอินทร์
2. เด็กชายนันทชัย  ชัยชนะ
 
1. นายศรัญญู  ปัญญา
2. นายวรวุฒิ   วงศ์เวียน
 
717 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 1. เด็กชายสมเดช   รุ่งวงศ์อำนาจ
2. เด็กชายเรวัต  แซ่หวัง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  คะลา
 
718 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายกายสิทธิ์  ปัจฉิมานนท์
2. นายนธี  สัญญา
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
2. นางสาวจันทกานต์  สมณะ
 
719 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ใจธรรมสกุล
2. เด็กชายธีรโชติ  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวนัดดา  เก๊าทอง
2. นางอรุณรัตน์  แก่นจันทร์