งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

::ประชาสัมพันธ์:: 
*** มีประกาศมาใหม่จาก สพฐ. เรื่องรายการแข่งขันระดับภาค/ชาติ
      ให้ติดตามประกาศในเว็บไซต์  www.sillapa.net ***

♦ โรงเรียนแก้ไขและเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน/ครู ภายในเขตพื้นที่ 3-18 พ.ย. 2561
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ก่อนโอนข้อมูล 19-21 พ.ย. 2561 
♦ ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการโอน 22-24 พ.ย. 2561
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 25 พ.ย. 2561
 
ต่อจากนี้ไปใช้เว็บไซต์   //north68.sillapa.net
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ  3 ธ.ค. 2561 
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ  3-9 ธ.ค. 2561
♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ  10 ธ.ค. 2561   
♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ  17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา  21-23 ธ.ค. 2561
 แจ้งถึงโรงเรียนทุกโรง  ที่เข้าแข่งขันรายการแข่งขันทักษะภาษาไทย
รายการต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม)ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
ให้แต่ละโรงเรียนจัดเตรียมกล่องคำคม ชุดพรีเมี่ยมไม้(เท่านั้น) 
เพื่อนำมาใช้ใน   วันแข่งขันด้วย 

1. เรียงร้อยถ้อยความ ม. 1-3 ประเด็นในการเขียน
      1.1 เยาวชนไทยกับภาษาไทย ยุค 4.0
      1.2 เยาวชนไทยสร้างวินัยมีน้ำใจรับผิดชอบต่อสังคม
      1.3 ร่วมสร้างและสีบสานวัฒนธรรม
 
2. เรียงร้อยถ้อยความ ม. 4-6 ประเด็นในการเขียน
       2.1 ภาษาไทยกับเยาวชนยุค 4.0
       2.2 วัยรุ่นไทยกับการใช้เทคโนโลยี
       2.3 ภาษาไทยกับการพัฒนาชาติ

 *****เกณฑ์การแข่งขันยึดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ***
 คณะกรรมการจะมีการกำหนดคำแต่ละประเด็นเพื่อเขียนเรียงความของนักเรียน
จะต้องมีคำที่คณะกรรมกำหนดให้ทุกคำ

 
          3. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม. 1-3 
                   1. แยกผลงานนักเรียนตามเขตพื้นที่
                   2. ตรวจผลงานทีละกลุ่มพร้อมทั้งตัดสิน
                       โดยการเรียงลำดับคะแนนของแต่ละกลุ่ม
                   3. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน ดังนี้
                             3.1 ฉันทลักษณ์และอักขรวิธี  20  คะแนน
                             3.2 ความคิดและเนื้อหา  40  คะแนน
                             3.3 กวีโวหาร  40  คะแนน
4. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม. 4-6
          4.1 กรรมการ 5 คน กำหนดหัวข้อเรื่อง คนละ 1 หัวข้อ
วันอาทิตย์ ที่ 09 กันยายน 2561 เวลา 04:45 น.
การประกวดภาพยนตร์สั้น
ระดับชั้นม.ต้นและ ม.ปลาย
 1. การนำเสนอใช้เวลาไม่เกิน  3 นาที
 2. เตรียมผลงานในการประกวดมาในวันแข่งขันประกอบด้วย
  ผลงานนำเสนอ 1 ชุด และส่งกรรมการ 5 ชุด
 3. เนื้อหาการนาเสนอภายใต้แนวคิด “องค์ความรู้สู่ชุมชน”
  เป็นการนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้
  จากการเรียนไปช่วยให้ชุมชนของตนเองได้รับประโยชน์จาก
  องค์ความรู้ที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน 2561 เวลา 06:01 น.
หัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech ม. ต้น
1. Social Media
2. Environment
3. Traveling
4. Education

หัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech ม. ปลาย
1. Environment: How to save environment
2. Education & Profession: My future Career
3. Science & Technology: How social media affects your life

   การแข่งขัน Skit ม.ต้นและม.ปลาย ให้ส่งบทละครที่โต๊ะลงทะเบียน
         ให้กรรมการก่อนการแข่งขันจำนวน  5 ชุด
   - การแข่งขัน Story Telling ม.ต้นและม.ปลาย ให้ส่งบทนิทาน
        ที่โต๊ะลงทะเบียนให้กรรมการก่อนการแข่งขันจำนวน 5 ชุด
    - การแข่งขัน Multi Skills Competition ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
         ทุกโรงเรียนให้นำสีไม้มาด้วย
    - การแข่งขัน Crossword ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน
        ให้นำอุปกรณ์การแข่งcrossword มาโรงเรียนละ 1ชุด และแต่ละทีมเตรียม
         smart phone ระบบ android หรือ tablet สำหรับจับเวลาเพิ่มเติมโดย
         ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในApp Store คำว่า Scrabble Clock
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 06:26 น.
วันจันทร์ ที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 06:32 น.

คุณสมบัติเครื่องที่ใช้แข่งขัน 
 - ฮาร์ดแวร์เป็นไปตามเกณฑ์ของ สพฐ. ที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การแข่งขัน
 - ซอฟต์แวร์ ทุกเครื่องจะมีโปรแกรมพื้นฐานของไมโครซอฟต์ (Microsoft office)
 - ระบบปฏิบัติการมีดังนี้
      * ห้อง คอม 1    windows 8.1  64 bits
      * ห้อง คอม 2    windows 8.1  64 bits
      * ห้อง คอม 3    windows 7     64 bits
      * ห้อง คอม 4    windows 7     64 bits
      * ห้อง คอม 5    windows 7     64 bits
      * ห้อง คอม 6    windows 10   64 bits
   *** ให้ผู้แข่งขันนำชุดไมโครโฟนและหูฟังมาเอง ***   

ข้อห้าม  (ยกเว้นโครงงาน)
    1. ห้ามใช้เม้าท์ปากกา
    2. ห้ามใช้ชุดเครื่องเสียงหรือลำโพงที่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
    3. ห้ามใช้แฟล็ซไดร์ฟ

- การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ต้น
  และ 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย
***  ให้โรงเรียนที่ส่งการแข่งขันส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 5 เล่ม ***
            ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 16.00 น. 
             ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์  อาคารมานิตธำรง ชั้น 4
             โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  อ.เมือง จ.ลำปาง

ติดต่อสอบถาม ครูเพ็ญนภา  เต็มกันทา  โทร 086-9161873

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 06:54 น.
1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

   ***  ให้โรงเรียนที่ส่งการแข่งขันทุกรายการ ทุกระดับชั้นส่งรูปเล่ม  รายงานจำนวน 5 เล่ม ***
            ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 16.00 น. 
             ที่ห้องธุรการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ติดต่อสอบถาม ครูผ่องพรรณ  สัญญา  โทร 089 - 9987504
วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 06:53 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 8
จำนวนทีม 498
จำนวนนักเรียน 1,078
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 738
จำนวนกรรมการ 599
ครู+นักเรียน 1,816
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,415
ประกาศผลแล้ว 159/208 (76.44%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 3
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 5
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 5
ทั้งหมด 50,331