รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561สหวิทยาเขตดอยกองมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ระหว่าง วันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เกษทองมา
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวพิชชาภา   ธานะ
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอภิชญา    ชมภูศรี
 
1. นางระวีวรรณ  ยานะดำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวภูษณิศา  ภูวนารถ
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอมริศา   แสงสิทธิ์
 
1. นางศุทธินี   ใจแปง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์   ทองทีฆา
 
1. นางกิ่งดาว   จองปุ๊ก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร   กล้าหาญ
 
1. นางกิ่งดาว   จองปุ๊ก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวลักษิกา  จิตเมตตาบริสุทธิ์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  แก้วทิตย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงรุจาภา  สายประเสริฐ
 
1. นายปิยวัฒน์  คำฟูบุตรกุลพัทธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายทนง  ธัญญเดชสกุล
 
1. นางรจิตแก้ว  ประวีณชัยกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญสนอง
2. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  อุประ
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
2. นายนุชจรี  อานัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  ดวงเนตรงาม
2. นายภาณุกฤษณ์  ทองออน
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
2. นายปิยวัฒน์  คำฟูบุตรกุลพัทธ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์บุญเรือง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นนทรักษ์
 
1. นางนุชจรี  อานัย
2. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาววราทิพย์  ดวงสุภา
 
1. นางนุชจรี  อานัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงวรัญญา  พานทอง
 
1. นางรัติกรานต์  สายจีน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายเวสารัช  ไข่แก้ว
 
1. นางเสาวลักษณ์  พลศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงงเพียงขวัญ  คำดา
2. เด็กหญิงสุชัญญา  คำดา
3. เด็กหญิงเมธาสิทธิ์   ขันติเมธากุล
 
1. นายสมชาย  ซอแอ
2. นายระวีศักดิ์  ช่างเย็บ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกมลชนก  เบญจพงศา
2. นางสาวพันพัสสา  กิติเลิศ
3. นางสาวศิรินดา  แอนันท์
 
1. นายสุบิน  เครือแก้ว
2. นางอำภา  ธนะปาน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงชลกร  สุทธเวช
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  รัตนกุล
3. เด็กหญิงอลีนา  ธิราช
 
1. นางสาวกวินทรา  เจนปัญญา
2. นางณรฎา  มธุรส
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวณัฐวิภา  จงอมรรัตน์
2. นางสาวพัทธนันท์  พรถาวร
3. นางสาวศศิธร  คำจิ่ง
 
1. นายสุบิน  เครือแก้ว
2. นางอำภา  ธนะปาน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายกันตพัฒน์   วารีรำพึงเพลิน
2. เด็กหญิงจีราวรรณ   ปัญญาทอง
 
1. นายสัมพันธ์  อินทะวงค์
2. นางสาวปิยดา  ปวงฟู
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายณัฐนนท์   ทาปัญญา
2. นางสาวณิชกานต์   วันมาลา
 
1. นายสัมพันธ์  อินทะวงค์
2. นางสาวปิยดา  ปวงฟู
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐทิกา  นภาสุขสันต์
 
1. นายกิจติกร  ใจคงอยู่
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายเดชศราวุฒิ   สุขกรณ์
 
1. นางสาวเอกอนงค์   เตจ๊ะสาร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายศมกานต์   สันโด๊ด
2. เด็กชายสมยศ   เฟื่องฟู
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   ภู่ตระกูล
2. นางวริทธิ์ธร   อัมมวรรธน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายกิตติพงษ์  รัศมีดาวโสภา
 
1. นายสุบิน  เครือแก้ว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงคุณัญญา  เฉลิมผลวงศ์กุล
 
1. นางกรุณา  สมบูรณ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายอาทิตย์  ธิชานนท์สันติกุล
 
1. นางกรุณา  สมบูรณ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพิสิฐ   ปวงฟู
 
1. นางสาวปิยดา   ปวงฟู
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงวาทินี   เทพกัน
2. นางสาวหทัยรัตน์   เเสนมะโน
3. เด็กหญิงอารีย์   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวนัยนา  ดวงบาล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวจินตรา  แซ่เจ๊า
2. นางสาวมยุรา  แซ่เห่อ
3. นางสาวสิรภัทร  ภีระ
 
1. นางปาริชาติ  แก้วเสมอตา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงดุจกมล  หว่างปอ
2. เด็กหญิงวิภา  แสนคำ
 
1. นางบุษบง  ชัยเทพ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไพรเสถียรสุข
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวกนกลดา   อินทมา
2. นายบวรภัค   จันทร์พรมมิน
3. นางสาวฟ้าพราว   ขุนทอง
 
1. นางสาวอินทราภรณ์  เพ็ญจิตต์
2. นางสาวปวิชญา   คธาทร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายนพกร   สุวรรณอร่าม
2. เด็กหญิงสุวภัทร   ธัญภาคย์ถาวร
3. เด็กหญิงเขมอัปสร   ทิศแดนไพร
 
1. นายวัชรพล   ณ น่าน
2. นางสาวพิชญา  สิงห์แก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายธนกฤต  เก็ดสราพร
2. นายภูมินทร์  ก่อนเศรษฐี
3. นางสาวเพ็ญศรี  แซ่เจ๊า
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  เปี้ยเอ้ย
2. นายจักรกฤษณ์  ปาต๊ะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงปาจรีย์   กันแก้ว
2. เด็กหญิงสิริกร   อนุโลม
3. เด็กหญิงหงส์หยก  เปี่ยมชลธาร
 
1. นางสาวพิชญา  สิงห์แก้ว
2. นางสาวเยาวภา  สุภาภรณ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกนกพร  บุญญานาม
2. นางสาวณิชาวรรณ  ชาติ
3. นายเนติชัย  วงษ์ชมภู
 
1. นายเอกรินทร์  พงษ์เพชราภรณ์
2. นายสาธิต  ชุมของ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงธนวัลย์  ปารมีรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพันพษา  ถาวร
 
1. นางชุรีพร  แสนอาษา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายสมเพชร  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายอาทิตย์  เจนภพกิจโสภณ
 
1. นายสาธิต  ชุมของ
2. นายเอกรินทร์  พงษ์เพชราภรณ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายสรพัศ  เสาหิน
2. เด็กชายเฉลิมพล  หิรัญโกเมนทร์
 
1. นายอนุรักษ์  ยะมงคล
2. นางทัศนีพรรณ  มะลิดวง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณภัทร  ฐิติกุลภัทรวงศ์
2. เด็กชายเอกวิทย์  ทวีเลิศวุฒิกุล
 
1. นายอนุรักษ์  ยะมงคล
2. นางทัศนีพรรณ  มะลิดวง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงงามพิศ   หว่างไม
2. เด็กหญิงพิมพิดา  เมืองเมา
3. เด็กหญิงมนรดา  แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงวณิดา  แก่เลาวือ
5. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พนมไพร
 
1. นางสาวเกษสุดา  นิลสวิท
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจันทร์ทอง  ปร๊ะย่อ
2. นางสาวปภาวดี  เลาหลื่อ
3. นางสาวมนทิพย์  เลาหลือ
4. นางสาวสายสมร  พนมไพร
5. นางสาวอังคณา  เลาหลื่อ
 
1. นางสาวเกษสุดา  นิลสวิท
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ก่อนเศรษฐี
2. เด็กหญิงนันท์นพิน  บุญคล้อยตาม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปา
4. เด็กหญิงสุพิชชา  ขงเขตคราม
5. เด็กหญิงโยษิตา  เกษม
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุยะเหล็ก
2. นางสาวอุไรพร  ก่อมงคล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวญานิศา  หิรัณย์สิริมาศ
2. นางสาวฐิตินันท์   รัตนชัยเสมากุล
3. นางสาวพนัชกร  แพน้อย
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  ส่าเหล่วา
5. นางสาวอรกานต์  ประดิษฐพันธ์
 
1. นายอนุชา  การอ้วน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรายุส   ธรรมมงคล
2. เด็กชายพร้อมภัทร   ศิริมา
3. เด็กชายพุทธิชัย   พุทธิ
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   หงษ์ยัน
5. เด็กชายเดชาธร   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางรจนา   พุทธิ
2. นายศรัณยู   แสนสุรีย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชุมชัย
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คำยอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชฎาวดี  เลาหมี่
 
1. นายบดินทร์  ศีลา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์   โปธาเบี้ยว
2. เด็กชายพีระนวิชช์  ปันชัย
 
1. นางสุพิชฌาย์   วงศ์สวัสดิ์
2. นางศิริวัฒนา   แก้วกระจ่าง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายก้องภพ   สุขสานติ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   ศรีประมูล
 
1. นางสาวเมษา  ชมภูพันธ์
2. นางสาวพิมล  ธนกรสกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวฐปนีย์  ใสสว่าง
2. นางสาวณัฐณิชา  หล่อเกษมสุข
3. นางสาวปุณณภา   จี๋แก้ว
4. นางสาวพนัชกร  แพน้อย
5. นางสาววาสนา  แซ่หลี่
6. นางสาวสุจารี  ไม่มีชื่อสกุล
7. นางสาวสโรชา  บร๊ะย่อ
8. นางสาวอติพร  เจริญสุข
9. นางสาวเอาพร  ไม่มีชื่อสกุล
10. นางสาวไข่มุก  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คำยอง
2. นางสาวเกษสุดา  นิลสวิท
3. นายชัชวาล  ขวาแซ้น
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกิตติมา  พรมคุด
2. นางสาวจันทินี  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงนรา  โกมลรัศมีโรจน์
4. นางสาวบุญญารัตน์  วงศ์พิริยะ
5. นางสาวพรพรรณ  อภินันท์ทิพยกุล
6. นางสาวพัชรา  ก่าคำ
7. นางสาวสุดารัตน์  อุรา
8. นางสาวอรนุศ  เลาหมี่
9. นางสาวอาหมี่  ไม่มีชื่อสกุล
10. นางสาวแสงสว่าง  จรัสแจ่มใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธินันต์  สรรเสริญบุญ
2. นางสาวณัฐมณฑน์  สามิตร
3. นายขวัญชัย  ตัดแก้ว
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกิตติชัย  สำเภาโอฬาร
2. เด็กชายจตุรงค์   ทิพย์สิงขร
3. เด็กชายชัยนันท์  สำเภาโอฬาร
4. เด็กชายณัฐพงศ์  เฉลิมศิริไพศาล
5. เด็กชายทศพล  ไพรถนอมทรัพย์
6. เด็กชายธนกร  บุญมีเมธา
7. เด็กชายนวลพล  ชนะชูเจริญ
8. เด็กชายวิทยา  สำเภาโอฬาร
9. เด็กชายวีระภาพ  สำเภาโอฬาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธินันต์  สรรเสริญบุญ
2. นางสาวณัฐมณฑน์  สามิตร
3. นายขวัญชัย  ตัดแก้ว
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายภูวนัตถ์  จรรยาโอฬาร
2. เด็กชายศุภกิตติ์  อนุศาสน์ผาติกุล
 
1. นายปพนสรรค์  โสภา
2. นางสาวกรองทอง  เง่าสุวรรณ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนภัส  นันทานนท์
2. นางสาวนิชา  นันทโชติศิริ
 
1. นางสาวกรองทอง  เง่าสุวรรณ์
2. นายปพนสรรค์  โสภา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายโกวิท  บุญกิจจานนท์
 
1. นายปรีชา  พลศรี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวธนภรณ์  กันทะมาลา
 
1. นายปรีชา  พลศรี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวแสงส่า  -
 
1. นางสาวชัชว์รวี  พรมพิทักษ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวชลณิชา  เสนาอินทร์
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงปฏิญญา  เลาหาง
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายณัฐพล  โลราช
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  เจริญเจ้าสกุล
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวปรียาภรณ์  สกาวเดือน
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ปรารถนากานต์รวี
2. เด็กหญิงเปรมยุดา  นวนหนักแน่น
 
1. นายวัชรชัย  ทะสม
2. นายทวีชัย  คติอุดมมงคล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายอธิป  เจริญเจ้าสกุล
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายสุทธินันท์  ขันแก้ว
 
1. นายรังษี  วุฒิพันธ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายธนากร  มุ่งศิริโชติ
2. เด็กชายวสันต์  ยอดดอย
3. เด็กชายวีรชาติ  แสงสอาด
 
1. นายปรีชา  พลศรี
2. นายทวีชัย  คติอุดมมงคล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายธนากร  ชนบทคุณธรรม
2. นายปรเมษฐ์  เจริญศรี
3. นายสิทธิชัย  ศรีสุขฤทัย
 
1. นายปรีชา  พลศรี
2. นายทวีชัย  คติอุดมมงคล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายพันธุ์ธัช   บำรุง
 
1. นายณรงค์   เชียงแก้ว
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวคำจิ่ง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  พงษ์สุภา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงทีแหมะ   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวกัญญาภัทร   พงษ์สุภา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวจิดาภา   คงงานถาวร
 
1. นางสาวกัญญาภัทร   พงษ์สุภา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวพนิดา   พนาไพรประเสริฐ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร   พงษ์สุภา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงศราสินีย์  สถิตเจริญกุล
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายชญานิน  แซ่หลู่
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงพงษ์ภารัตน์   เชาว์เลขา
 
1. นายสุวัฒน์  ไม่โรยรส
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวจิตรสินี  บุญสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรวุฒิ  โพธา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายอลงกรณ์  กลหิรัญ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   เต็งอินทร์
2. เด็กหญิงจิตกันยา   ทองจิตร
3. เด็กหญิงนวัสดา    มารศรี
4. เด็กหญิงสุธาวัลย์   ตวงลาภทวีกิจ
 
1. นายยงยุทธ  ประวีณชัยกุล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายกิจกรณ์  บุญมา
2. นายชญานิน  แซ่หลู่
3. นายทินากร  ลักขพรรณ
4. นายนราวิชญ์  ปาลี
5. นางสาวนุชนาฏ  เจนปัญญา
6. นายปฏิพล  ธีรกิจโชติการ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. นางสาวชัชร์รวี  พรมพิทักษ์
3. นายณัฐพงษ์  ชำนาญตา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายกิจกรณ์  บุญมา
2. เด็กชายกิตตินันท์  สุนันทา
3. นางสาวขวัญจิรา  อนันตา
4. นางสาวจตุพร  มณ?นม
5. นายจิรภัทร  ไชยศร
6. นายชญานิน  แซ่หลู่
7. นางสาวชูใจ  หว่างปอ
8. เด็กหญิงณภัทร  ผาติยะวงค์
9. นายทินากร  ลักขพรรณ
10. นางสาวธนรดี  เมืองเมา
11. นางสาวธนิสรา  อัมพรดล
12. นายนราวิชญ์  ปาลี
13. นายนาวิน  ติวัน
14. นางสาวนุชนาฏ  เจนปัญญา
15. นางสาวบุษรา  ก่อเกิดวนา
16. นายปฏิพล  ธีรกิจโชติการ
17. เด็กหญิงปรีญารัตน์  ตะธรรมมา
18. เด็กชายพัทธนันท์  ระเบียบพร้อม
19. เด็กชายภาคิน  แห้วเพ็ชร
20. เด็กชายภูผา   -
21. เด็กชายวัฐจักร  จันจร
22. เด็กหญิงศราสินีย์  สถิตเจริญกุล
23. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชุมชัย
24. นางสาวศุภลักษณ์  แจ่มใส
25. นางสาวสุธาวัลย์  แซ่หาง
26. นางสาวสุนันทา  บัณฑิตเทอดสกุล
27. เด็กชายอนุพงศ์  ตาจุมปา
28. นายอลงกรณ์  กลหิรัญ
29. นางสาวอัมพร  สว่างปัญญษโพธิ์
30. นายเอกรัตน์   -
31. เด็กชายไชยวัฒน์  คล้ายวิเชียร
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. นายณัฐพงษ์  ชำนาญตา
3. นางสาวชัชร์รวี  พรมพิทักษ์
4. ดร.ประสิทธิ์  คำเติ๊ก
5. พันจ่าเอกอภิสิทธิ์  ทองรุ่ง
6. สิบเอกอภิวัฒน์  ทองรุ่ง
7. จ.ส.อ.ทิวากร  ใจแก้ว
8. พระอนุชา  การอ้วน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงษ์   น้อยวงศ์
 
1. นายณรงค์   เชียงแก้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายพลวัต   อินทนนท์
 
1. นายณรงค์   เชียงแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวกันยารัก   จงสมบูรณ์โชค
 
1. นายสุวภัทร   มณีวัฒนพร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายนภัทร  โสภณกุลทรัพย์
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  สุขทรัพย์ศรี
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เลิศมงคล
 
1. นายณรงค์   เชียงแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวจันทรกร   โพธิไทรคุ้มครอง
 
1. นายสุวัฒน์  ไม่โรยรส
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายสุกิจ   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายณรงค์   เชียงแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายภวัต  วงศ์แสน
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงธัญญากานต์  กันทะวง
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวเกศรา  เกียรติยิ่งสง่า
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงษ์   น้อยวงศ์
 
1. นายณรงค์   เชียงแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายพลวัต   อินทนนท์
 
1. นายณรงค์   เชียงแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  มหาวรรณ
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนุชนาฏ  เจนปัญญา
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณภัทร  ผาติยะวงค์
2. เด็กชายนิติพล  วีระวงค์
3. เด็กหญิงปรีญารัตน์  ตะธรรมมา
4. เด็กชายพงศภัค  จันทรบุตร
5. เด็กชายพัทธนันท์  ระเบียบพร้อม
6. เด็กหญิงลภัส  เกิดทวีกิจ
7. เด็กหญิงศราสินีย์  สถิตเจริญกุล
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชุมชัย
9. เด็กหญิงสุวนา  สกุลมุกดา
10. เด็กชายเจษฏา  อาริยะ
11. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  พานทอง
12. เด็กชายไชยวัฒน์  คล้ายวิเชียร
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. ศ.ดร.ทิวากร  ใจแก้ว
3. ศ.ดร.ประสิทธิ์  คำเติ๊ก
4. สิบโทอนุชา  การอ้วน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายกิจกรณ์  บุญมา
2. นายจิรภัทร  ไชยศร
3. นายชญานิน  แซ่หลู่
4. นายทินากร  ลักขพรรณ
5. นางสาวธนิสรา  อัมพรดล
6. นายนราวิชญ์  ปาลี
7. นายนาวิน  ติวัน
8. นางสาวศิรินทิพย์  เรือนศักดิ์
9. นางสาวศุภลักษณ์  แจ่มใส
10. นางสาวสุนันทา  บัณฑิตเทอดสกุล
11. นายอลงกรณ์  กลหิรัญ
12. นายเอกรัตน์   -
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. นางสาวชัชร์รวี  พรมพิทักษ์
3. นายณัฐพงษ์  ชำนาญตา
4. นายประสิทธิ์  คำเติ๊ก
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจักรพันธุ์  นันทิวิริยะชัย
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  พระจันทร์ศรีสกุล
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธัญจินดากุล
4. เด็กชายนฤเดช  ศิริยานนท์
5. เด็กชายนิธิกร  -
6. เด็กหญิงปภานัน  กิตติศิริพงค์
7. เด็กหญิงลูกขวัญ  -
8. นางสาวส่วยอุ่ง  -
9. เด็กชายหลาวแสง  -
10. เด็กชายเจริญทรัพย์  ทำมีภักดิี
 
1. นายธรรมธัช  ป๋าวงค์
2. นางสาวพีรพรรณ   เทียมจันทร์
3. นางสาวรัชนี  วงค์ตะวัน
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกานต์ธิดา  อุประ
2. นายชัญญา  -
3. นายฌาณทิพย์  ปันทวัง
4. นายทักษ์  อภิวะ
5. นางสาวนวลจันทร์  -
6. นางสาวนันทฉัตร  ดีเลิศ
7. นางสาววีร์วรีย์  แต้มสีคราม
8. นายศุภกิตติ์  สกุลมหาทรัพย์
9. นายสมชาย  -
10. นางสาวไพรพรรณ  เวทย์นุวงค์
 
1. นายธรรมธัช  ป๋าวงค์
2. นางสาวจารุวรรณ  กันทะวงษ์
3. นางศิริพร   อำพันธ์ศรี
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงจารุกิตติ์  นาคศรี
2. เด็กหญิงธนธรณ์  วดีสุปัญญา
3. เด็กหญิงวัชรมน  ปัญญา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เดชณรงค์ธร
5. เด็กหญิงอัญชลี  ยศศิริรุ่งเรือง
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวมาริสา  เสือเอี่ยม
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เงินใส
2. นางสาวรัชนีกร  ไม่มีชื่อสกุล
3. นางสาวสมฤดี  ประสบสุวรรณ
4. นางสาวสุทิลา  ลักษณลาภ
5. นางสาวอภัสรา  อ่องสถาน
6. นางสาวอริสา  โจมฤทธิ์
 
1. นางสาวมาริสา  เสือเอี่ยม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายชัชวาลย์  พิทักษ์
2. นายชัยสิทธ์  ทรัพย์พญาไทย
3. นายพจนินท์  ศิริรัตน์
4. นายพรรษกร  ใจสม
5. นายไกรวิชย์  ดำเกิงธารา
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
2. นายอภิวัฒน์  ทองรุ่ง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กชายปี  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายพงษ์นาถ  ปาบือ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทุนชิงชัย
2. นางสาววิไลลักษณ์  โพธิหล้า
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  งามพิมลศรี
 
1. นางสาวพีรพรรณ  เทียมจันทร์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวศิริประภา  กาวิชัย
 
1. นางดุษฎี  กันธิยะ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เอี่ยมอาภรณ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กันทะวงษ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวทิชากร  กิจบำรุง
 
1. นางจิรนันท์  คันธีสาร
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายสิรชัช  ไข่แก้ว
 
1. นางสาวจิตรลดา  จันทร์คำ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพชรพร  อำพัน
 
1. นางศิริพร  อำพันธ์ศรี
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวช่อฟ้า   หล้าเหลื้อม
2. นางสาววิภาดี    มิ้นเขา
3. นางสาวสิรินทิพย์    ชมพู
4. นายอติกานต์   หน่อคำ
5. นางสาวเก๋งคำ -   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางพัชราภรณ์   ธนาไพศาลสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรินทร์ลดา   ณพัฒน์สุขิตกุล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนวรัตน์   แซ่ลี้
2. เด็กหญิงพิยดา   ยี่ปา
 
1. นายถนอมศักดิ์   กิตติเลิศภักดีกุล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวกตัญญู  กวางทู
2. นางสาวนันทกานต์   กมลชื่นชม
 
1. นางสาวสุวิมล  พัฒนาเกษตร
2. นายไพรัตน์  อานัย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายธรรมรัตน์  กรองไว้ศักดิ์
2. นายศิวรักษ์  ประเสริฐสุข
 
1. นางสาวปวันรัตน์  ผาติธำรงศักดิ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวศิรินทรา    เปียผะ
2. นางสาวเสาร์สุนี    เกษมจิตร
 
1. นายสว่าง   กัณตวิสิฐ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายตุลธร  วาสินธ์
2. นายเฉลิมชัย  อิ่มสงวน
 
1. นางสาวเพ็ชรดา  ประวีณชัยกุล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวณัฐริณี  ใจกอบกู้
2. นายพงศกร  ชลใสเย็น
3. นางสาวยาวรี  กมลณรงค์
4. นางสาวศศิธร  มูลรัง
5. นางสาวเจนจิรา  รักสีขาว
 
1. นางสาวสุวิมล  พัฒนาเกษตร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายอนนต์    วารินต์
 
1. นายสว่าง   กัณตวิสิฐ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายติณณภพ   ภูมีศรี
2. เด็กชายพลกฤต   วงศ์จันทร์
 
1. นายศิริวัฒน์   ชำนาญ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายปรีชา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายไพรัตน์  อานัย
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายชัชนันท์  ศิรชัยกุล
2. เด็กชายดนุวัศ  เกสรกอบแก้ว
3. เด็กชายนรากร   โชติธนสิทธิ์
4. เด็กชายนฤภัทร  ธิคำ
5. เด็กชายปภณ  พัฒนายศ
6. เด็กชายปาณชัย   กิจทวีโชค
7. เด็กชายมนัสวิน   ปกปักเสรี
8. เด็กชายแสงชื่น  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายจำลอง  เสารีย์
2. นายสงวนศักดิ์  ศรีวิชัย
3. นางสาวรัตณี  คำสังวาลย์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายชูสวรรค์   ม่านฟ้าสีคราม
2. นายธนทัต   แสนมีโชค
3. นายธีรศักดิ์   ดำรงพนาไพร
4. นายประยุทธ์  ทรัพย์ถ้ำทอง
5. นายลี  พิชิตคนพาล
6. นายเอกรักษ์   จารุศิลป์กิตติกุล
 
1. นายเอกชัย   แสงโรจน์
2. นายภักดิ์ภณ   ชัยบูรณ์
3. นายกันต์ยศ   เจริญพร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวดาวพระศุกร์  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายนพชัย   ลาวอือ
3. นางสาวปานทิพย์   เลาหมี่
4. นางสาวพันธ์  ไม่มีชื่อสกุล
5. นายภาธร   แซ่ถัง
6. นางสาวศศิพร   คำมูล
7. นางสาวสุพัตรา   ว่างปอ
8. นางสาวสุภัสสรา   ศรีมอยน้อย
9. นางสาวอัจฉรา   ปวงเกษม
10. นายเทพประสิทธิ์   เมียะตุ่น
 
1. นายวัชรกร  สุรินทร์
2. นางสาวธิดารัตน์  วงศ์ใหญ่
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เมืองเมา
2. เด็กหญิงรัตนมณี  กิจทาทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา  เมืองเมา
 
1. นางสาวรัชนี  วงค์ตะวัน
2. นางสาวนราพร  จรัสพรศิลปชัย
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจิตราภรณ์  เขิ่งภัคดี
2. นางสาวพวงทอง  ไตรเมฆนิกร
3. นางสาววรัญญา  ปร๊ะย่อ
 
1. นางสาวชนัญพร  ณรงค์ทิพย์
2. นางสาวรัชนี  วงค์ตะวัน
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายทรงพล  ต่าดู
2. เด็กหญิงวิรดา   คำใส
3. เด็กหญิงแพ   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวรัตณี  คำสังวาลย์
2. นางพิชญ์สิตา   ภัทรเสถียรกิตติ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  ประชาเรือนรัศมี
2. นายวิชยุตม์  ผดุงถิ่นเกิด
3. นายเวชกร  เสริมสุข
 
1. นายปิยวัฒน์  คำฟูบุตรกุลพัทธ์
2. นางนภัสนันท์  คำฟูบุตรกุลพัทธ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  อำพันธุ์
2. นางสาววรัญญา  ชัยเสนา
 
1. นายปิยพล  คันทะ
2. นางภาวิณี  พรมฟัง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กชายฐิติกร  สุขเอียด
2. เด็กชายอนุรักษ์  กาญมั่น
 
1. นางสาววันเพ็ญ  เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล
2. นายวรวัฒน์  ไชยเสน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นายจีรศักดิ์  กัมปนาทวิจิตกุล
2. นายวิชิต  โชคศรีวิไล
 
1. นายปภังกร  ไชยวงค์
2. นางสาวพรวนัช  มณีวัฒนพร
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายนภนต์  อินทุใส
2. นายภานุวัฒน์   เพียรดี
 
1. นายนพดล  อริยา
2. นางวรรณทร  แสงโรจน์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายจันทร์  บุญธรรม
2. นายรัชพล  ซอแอ
 
1. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ
2. นายปิยพล  คันทะ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวปทิตตา  พรหมสิทธิ์
2. นายปองพล  พันตารักษ์
 
1. นายปิยพล  คันทะ
2. นายพีรศักดิ์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวจริญญา   มณีรัตน์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิช  อัมพุชสิริ
 
1. นายนพดล  อริยา
2. นางวรรณทร  แสงโรจน์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายชนกานต์  ประสานสุข
2. นายศุภณัฐ  ภวภาคภูมิ
 
1. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ
2. นางสาวจันทนา  สุปิณะ
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงชญาดา  สมบัติมานะ
2. เด็กชายธนาคาร  วราฤทธิ์หิรัญกุล
3. เด็กหญิงบุษราคัม  ธรรมปวงชน
 
1. นางสาวสุชาภัสร์   จำปาคำ
2. นางสาววันเพ็ญ  เสรีสิทธิ์ฤทธิกุล
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจันทกานต์   สรานทท์วัชรกุล
2. นางสาวมินฑิตา  ประดินธากุล
3. นางสาวสริตา  อุประ
 
1. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ
2. นายปิยพล  คันทะ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายอัศจรรย์   แก้วยศ
2. นายเผ่าไทย   มาลา
 
1. นายนพดล  อริยา
2. นางวรรณทร  แสงโรจน์
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกนกพร  มงคลกาวิล
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วรเดชพิพัฒน์โชติ
3. เด็กหญิงสาริลดา  กาฬบุตร
 
1. นายธนกฤต  เลิศล้ำ
2. นายณรงค์ศักดิ์  ขันธปราบ
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวทิชากร  บุตรซาว
2. นางสาวรุ่งระวิน  ยองสุวรรณ์
3. นางสาวสุรภา  ศิริภูวนัยถ์
 
1. นายธนกฤต  เลิศล้ำ
2. นางอัญชลี  เลิศล้ำ
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายจุลจักร  อภิธรรมมา
2. เด็กชายบรรลือศักดิ์  คำเขียว
3. เด็กชายศุภณัฐ  โก่งสายเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร  สุขใจ
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  กรชูโชค
2. นายพลธิรักษ์  จ่ามู
3. นายเกริกพล  คีรีวุฒิพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร  สุขใจ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายกฤษดา  ฌาณอนันต์
2. นายทนนศาสตร์  รตินัทธนันท์
3. นายอติราช  รักอยู่ป่า
 
1. นายทวีศักดิ์  แดนมะลิดอย
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมีนา   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงลลิตา   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวพิมพ์ประภา   เสาสวัสดิ์
2. นายภูวดล   สุระจินดา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายศุภชัย   ศรแจ้ง
2. นายอภิสิทธิ์   แก้วเจริญ
3. นายอำนาจ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายภูวดล   สุระจินดา
2. นางสาวพิมพ์ประภา   เสาสวัสดิ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  หาญปราบศึก
2. เด็กหญิงชลิตา  ไพรธาดา
3. เด็กหญิงธนิสา  ไพโรจน์ประภา
4. เด็กหญิงพิชาดา  สรานนท์เสรีกุล
5. เด็กหญิงวรนุช  อภิรักษ์น้ำริน
6. เด็กหญิงแพรพรรณ  ไพบูลย์นำทรัพย์
 
1. นางสาวณิชนันท์  พินิจผล
2. นางสาวพัชรารัตน์  ขัดแสน
3. นายปภังกร  ไชยวงค์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  ห้วยสาม
2. นางสาวจิรภรณ์  ปทุมวรนาถ
3. นางสาวฌานนันท์  จันทโชติ
4. นางสาวธันยาภรณ์  ฤกษ์ประกาย
5. นางสาวศกลวรรณ  กองตระการนนท์
6. นายสิทธิชัย  อุตศรี
 
1. นางกาญจนา  เตชะสร
2. นางพรรณนภา  ก้อนคลังทอง
 
149 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจตุพร   สุวิรัตนกุล
2. เด็กหญิงธนิดา   เลาลี
3. เด็กหญิงหทัยภัทร   แซ่หยาง
 
1. นางสาวคณิตษา   องมล
2. นายทินกร   ตังแกละ
 
150 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวชลธิชา  บุตรไพรวัลย์
2. นางสาวศกลรัตน์  วิวัฒน์พรชัย
3. นางสาวหมวย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายณกรณ์  กันธิยะ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  เตชาติ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงกวิตา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสมศักดิ์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   โพธิหล้า
2. นางสาวกมลวรรณ  ทุนชิงชัย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายลมหนาว  ใจต๊ะ
2. นายสุกฤษฎิ์  แก้วกองบุญ
3. นางสาวสุธาสินี  ธรรมเกิดสุข
 
1. นายสรวิศ  สุวรรณบุษย์
2. นายสืบชาติ  อาณาจักร์
 
153 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา   เดชวิไลเลิศ
2. เด็กหญิงประกายทิพย์   แฮหมือ
3. เด็กหญิงอนัญพร   ดีมา
 
1. นายพงศกร  บุญมา
2. นางณัฐธิญาน์  เลิศชัยกาญจน์
 
154 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นายจายน้อง  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวปานชีวา  รัตนาศิริเลิศ
3. นางสาวยุพดี  ไพรพัฒนาจิต
 
1. นางสาวสุภาพร  ปัทมะสุคนธ์
2. นางสาวนันท์ธนัษฐ์  ราชธิวงค์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ไกรเกริกเกียรติ
2. เด็กหญิงประภาลักษณ์  ฐิติมโนกุล
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ถาวรนิธิพงศ์
 
1. นางเครือวัน  กันทะศิลป์
2. นางพรรณนภา  ก้อนคลังทอง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวนงคราญ  นิวัฒน์กุล
2. นางสาวพรสินี  ทวีรุ่งเรืองชัย
3. นางสาวศรีพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายอำพล  บุญวิจิตร
2. นายสุจิตรา  สุขเจริญ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจณัญญา  บุญทาทอง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศิริยานนท์
3. เด็กหญิงโชติรส  หว่างไม
 
1. นางทิพย์ภวรรณ  วงษ์สุข
2. นายพงศกร  บุญมา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายจีรภัทร   ฤทธิ์บำรุง
2. นายชวลิต  วงศ์ประเสริฐ
3. นายปริญญา  เวียงคำ
 
1. นายพงศกร  บุญมา
2. นางณัฐธิญาน์  เลิศชัยกาญจน์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  แซ่จัง
2. เด็กหญิงพรธีรา  คีรีปรีชาวิทย์
3. เด็กหญิงศุภกร  แซ่เห่อ
 
1. นางเครือวัน  กันทะศิลป์
2. นางพรรณนภา  ก้อนคลังทอง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาววนิดา  ปองกิจสุนทร
2. นายสุรพล  เฉลิมรุ่งเรืองกิจ
3. นางสาวเอื้องไพร  มูลรัง
 
1. นางเครือวัน  กันทะศิลป์
2. นางพรรณนภา  ก้อนคลังทอง
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงเบญญาภา   ประสาทดียิ่ง
 
1. นางชฎาพร   สวัสดิ์ชัย
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นางสาวปวันรัตน์  ดำรงสืบสกุล
 
1. นายสุวภัทร   มณีวัฒนพร
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวพิชามญชุ์  ศรีวงษ์แผน
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสมรักษ์  วีราจรรณ์
 
1. นาง ประภัสสร  แก้วโยธา
2. นางสาวจินตนา  ผ่องไพรวรรณ