งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ สพม.37 (สหวิทยาเขต 1) :.
 
------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  21 ส.ค. 2561 (เวลา 24.00 น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครู ที่เข้าร่วมการแข่งขัน 22 ส.ค. 2561 
   ♦ แอดมินศูนย์ฯ พิมพ์รายละเอียดของการดำเนินการแข่งขันเพื่อเตรียมการแข่งขัน (Doc1 - Doc5) 22ส.ค. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ***23-24 ส.ค. 2561 ***
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  29 ส.ค. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ
♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ
 ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
ระดับชาติ
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา
1-30 พ.ย. 2561
3 ธ.ค. 2561
3-9 ธ.ค. 2561
10 ธ.ค. 2561
17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561

 

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 08:26 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
  โรงเรียนลงทะเบียนคลิกที่นี่
                                             
 
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
การแก้ไข การเปลี่ยนตัวของนักเรียน ครูผู้สอนทางการแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน-ครูผู้dkiสอน

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไขไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับสหวิทยาเขตเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับสหวิทยาเขต ระดับภาค ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศดังนี้

โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdfเท่านั้น และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดยยย และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันก่อนการแข่งขัน ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ทางหน้าเว็บไซต์

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-แบบห
นังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
-แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
-คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
-คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

หน้าที่ของศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
        1. จัดตารางการแข่งขัน เพิ่มกรรมการตัดสินการแข่งขัน และ กรรมการจัดการแข่งขัน ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
        2. ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครูผู้ควบคุม  นักเรียนและกรรมการตัดสินให้แล้วเสร็จภายวันที่ 22 สิงหาคม 2561
        3. พิมพ์เอกสารจัดการแข่งขัน (DOC.1 - DOC5) บรรจุซอง
 
ข้อมูลผู้ประสานงานแต่ละศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตน่าน 1
 
สาระการเรียนรู้ ชือผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
คณิตศาสตร์ นายภัชรณันติ์  ศรีประเสริฐ 085-1966199
ภาษาไทย นางนงคราญ  เจริญพงษ์ 086-4421426
วิทยาศาสตร์ ครูสุพัฒตา  โนทะนะ 093-1956644
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นางสาวอิษฎาภรณ์  สิทธิยศ 081-8831032
การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายภาสกร  กติยา 085-6247575
สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวพิชญวดี  ใจสุภาพ 092-4286996
ศิลปะ นางชะบา  สุดสม 084-7411778
ภาษาต่างประเทศ นางสาววลัญชรัตน์  มีปิ่น -
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวขจีรัตน์  ไชยวิโน
085-6946702
062-3093258
หน้าที่ของ Admin โรงเรียน
   
              1.ลงทะเบียนครูผู้ควบคุมและนักเรียนลงในระบบให้ตรงตามรายการแข่งขันตั้งแต่
วัน ที่ 17- 21 สิงหาคม 2561  เวลา 24.00 น.
              2.ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อครูและนักเรียนในการแข่งขันแต่ละรายการ
          
 
รายชื่อ Admin โรงเรียน
 
ชื่อโรงเรียน ผู้ติดต่อ เบอร์โทร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ (สพม.) นางพนิดา กุศล 096-5120345
โรงเรียนนาน้อย (สพม.) นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์ 099-4125998
โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม (สพม.) นางวัชราภรณ์ พัฒนเกรียงไกร 089-2349016
โรงเรียนน่านนคร (สพม.) นางสาวบัณฑิตา ดอนกาวิน 086-9166725
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ (สพม.) นางฉัตรฤดี อุดคำเที่ยง 085-0321980
โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร (สพม.) นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม 087-9234623
โรงเรียนบ้านหลวง (สพม.) จุฑารัตน์ ศรีนิเวศน์ 0848063445
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา (สพม.) นางศุภลักษณ์ พาลวัล 087-8038535
โรงเรียนศรีนครน่าน (สพม.) นายสมทบ สุปินะ 098-7462430
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (สพม.) นางสาวทิพากร แก้วอินทร์ 099-2691036
โรงเรียนสตรีศรีน่าน (สพม.) นางจิราวรรณ ชุ่มวงค์ 087-1892320
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (สพม.) นางสาวนฤมล อาษา 095-6842529
โรงเรียนสา (สพม.) นางภัทราปภา บัวอาจ 089-79947645
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก (สพม.) นางสาวรัญจวน ไชยแก้ว 099-6617028
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี (สพม.) นางสาวพิมผการัง ช่างทอง 084-1701522
โรงเรียนแม่จริม (สพม.) นายเกรียงไกร ไชยภักษา 094-6380909
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา (สช) นางพิทารักษ์ เสนรัตน์ 086-6599571
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม (อบท) นางจุฬาวรรธน์ สะสม 093-3085385
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม (สพช) พระครูสุวรรณเจติยานุกูล 054-771723
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 (สศศ) นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ 085-6144641
หมายเหตุ : โรงเรียนใดเปลี่ยนแปลงรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ admin กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ข้อมูลคุณลักษณะคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
1. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ,
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      + ห้อง 421 (คอม 1) : Core i3 RAM 2G. Windows 7 64 Bit   
2. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3,ม.4-6
     + ห้อง 431 (คอม 3) : Core i5 RAM 4G. Windows 7 64 Bit
3. 
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
     + ห้อง 411 (คอม 6) : Core i5 RAM 6G. Windows 7 64 Bit
คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) 7 ทีม
และการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) 6 ทีม 
[COM3 PC]
      - Intel Core-i3 (3.3Ghz)
      - RAM DDR 3 (1333MHz) 2GB
      - VGA Graphics Onboard
      - LCD 19" 1440x900
      - Windows 7
2. การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.ต้น 10 ทีม 
[COM1 PC]
      - Intel Pentium E5300 (2.6Ghz) และ Intel Core2 DuoE7500 2.93Ghz
      - RAM 2GB
      - VGA Graphics Onboard
      - LCD 17" 1024x768 และ 19" 1440x900
      - Windows 7
3.การแข่งขันการสร้าง Web Application 4 ทีม[COM1 PC]
       - Intel Corei3 4160  3.60 Ghz
       - RAM 4GB
       - VGA Graphics Onboard
4. การแข่งขันการสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย 7 ทีม
การแข่งขัน Motion Infographic 9 ทีม และการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์19 ทีม
[COM4 All-in-One]
       - Intel Core i5-7400T (3.00 GHz)
       - RAM 4GB
       - Intel HD Graphics 630
       - LCD 21.5" Full HD 1920x1080
       - Windows 10

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 1,230
จำนวนนักเรียน 2,550
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,729
จำนวนกรรมการ 1,333
ครู+นักเรียน 4,279
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,612
ประกาศผลแล้ว 204/229 (89.08%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 1
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 1
ปีนี้ 195
ทั้งหมด 124,472