รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอารยา  ทิปกะ
 
1. นางมณทิรา  จำรูญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาววริศรา  จันต๊ะวงศ์
 
1. นางสายฝน  พรหมลังกา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายณัฐดนนท์  ใบยา
 
1. นางรัชชนก  จิตระวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวปนัสยา  สุทธิแสน
 
1. นางณัฐกา  คำวัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงกัญรัตน์  ตาลาน
 
1. นางวณิชยา  ธุระอบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวชลกร  ไชยโย
 
1. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวประทานพร  จุนทการบัณฑิต
 
1. นางบุษบา  จันทร์สุข
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาววิลาสินี  บุญเทพ
 
1. นางบุษบา  จันทร์สุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงพิมพ์สิริ  คำยันต์
 
1. นางสาวราตรี  แปงอุด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวพิยดา  ดำดง
 
1. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวรรณอำไพ
2. เด็กหญิงธันยชนก  แช่มเอี่ยม
 
1. นางรัตนา  วรินทร์
2. นายสรธร  คำรังษี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฐณิชา  คงเลิศพานิช
2. นางสาวณัทพิชญา  เสือเพ็ชร
 
1. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงพิชยดา  ศิริ
2. เด็กหญิงรัศมิณัน  จันต๊ะวงศ์
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงค์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายศุภกิจ  ไชยตัน
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงค์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายภูวรินทร์  ดวงแก้ว
 
1. นางพรณภา  ต้าวใจ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายอภิภูมิ   พลวัง
 
1. นายธีรวัฒน์  ต๊ะแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ปรียา  ไชยยศ
2. เด็กหญิงกิติยารัตน์  ปากเกล็ด
3. เด็กหญิงสิราภรณ์  นวลปา
 
1. นางทิพรัตน์  ปะสีละเตสัง
2. นางสาวพัชรา  ทาจีน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวกฤษณา  ทรงเจริญกุล
2. นางสาวปาลินี  อรินทร์
3. นางสาวหทัยชนก  กีรติเมธาวิน
 
1. นายทินกฤต  เรือนสม
2. นางสาวณชพร  จิตอารี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภณ  ใหม่ทนะ
2. เด็กหญิงพรกนก  สุทธิแสน
3. เด็กหญิงสิริภัทร  ปะทิ
 
1. นางวณัทสนันท์  คงตาล
2. นางสาวศุภานัน  ธัญญะ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวขวัญ  ณะ ชน
2. นางสาวชลธิชา  ปรียานัน
3. นางสาวรุ่งตะวัน  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวอุมา  จ๋อมจันทร์
2. นางสาวณชพร  จิตอารี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายภาสวีร์   ธีรศิรปัญญา
2. เด็กหญิงวนิดา   ร่อนทอง
 
1. นายศราวุฒิ   สุริยะพรหม
2. นางสาวกาญจนา   มโนขัติยะ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวธัชพรรณ  ธนะขว้าง
2. นางสาวปานฤทัย  ทะนิต๊ะ
 
1. นายนพวิศว์  พลทิพย์
2. นางกาญจนา  เสนนันตา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกิตติพิชญ์   มีเล้
 
1. นางสุจิน   เปี่ยมอริยธน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวอารียา   อุ่นเรือน
 
1. นางสุดธาวรรณ  เกษประทุม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำเมือง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  รัตนศรีลา
 
1. นางนวพร  ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวชลธิชา   ฉ่ำเกตุ
 
1. นางภัทราภรณ์   เลขะวิพัฒน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงมณียา  ทนะวัง
 
1. นางนันทิกานต์   ยาปัน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาววิรัญชนา   จิตอารีย์
 
1. นางนันทิกานต์   ยาปัน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายนันทพัฒน์  สารใจ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  อนันต์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงภัทริณี  มิ่งปรีชา
2. เด็กหญิงสุภัคจิรา  สะสม
3. เด็กชายอัครวิชญ์  อุตรชน
 
1. นางสุรีพร  เขียวสมบัติ
2. นางสาววานิสสา  คำมูลอินทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกัลยารัตน์  เรือนปัน
2. นางสาวธัญสินี  อุ่นเรือน
3. นายนาคินทร์ธร  แสงแก้ว
 
1. นายอภิรัตน์  เชียงหนุ้น
2. นางสาวสุมนลักษณ์  สุวรรณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชาย ธนวัฒน์   ศิริรัตน์
2. เด็กหญิง หฤทชญา   แสงเขื่อน
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา   พันธุ์เหม
 
1. นายรัชชานนท์  เทพอาจ
2. นางกนกพร  ปทุมแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายคุณวุฒิ  สายวงศ์
2. นางสาวทักษพร  เมืองเล็น
3. นางสาวอรสินี  นิกรเถื่อน
 
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นายณัฐวุฒิ  จำปาไพร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวปิยะธิดา   ยอดออน
2. นางสาวยุภาวรรณ   ละขะไพ
3. นางสาวอริยา   แสนทรงสิริ
 
1. นางกัณฐมณี  สมมุติ
2. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นายยงยุทธ  ย่างเจริญกิจ
2. นายวิวัฒน์  วันต๊ะ
3. นายโกวิท  แซ่โซ้ง
 
1. นายวุฒิพงษ์  แดนช่างคำ
2. นางสาวณีรวัลย์  ไชยวงค์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงธนภร  หล่อวัฒนา
2. เด็กหญิงปวีณา  จิตอารี
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คดง้วน
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สมบัติ
2. นางกนกพร  ประทุมแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายจิรพงศ์  ตันกาบ
2. นายนันทวัฒชัย  จันทะสุรินทร์
3. นางสาวรสริน  กิติยศ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
2. นายวิรัช  รุ่งโรจน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายปภังกร  ธรรมราช
2. เด็กหญิงอานัฐธิดา  วงศ์สุนทรีย์
 
1. นางไพลิน  ยาวิไชย
2. นายชัชวุธ  สายเม้า
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายสิทธิกร   อินปา
2. นายอธิปัตย์   ยอดออน
 
1. นายปักธงชัย   สวาสดิ์วงค์
2. นายสมทบ  จินารักษ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายตรัสตรัย  คันทะลือ
2. เด็กชายพรหมเมธี  อินทอง
 
1. นายอนุรักษ์  เมฆแสน
2. นายมานพ  ตันติกตัญญุ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายพงศธร  พันธ์วิสุทธิพงค์
2. เด็กชายพีรภาส  ต๊ะแก้ว
 
1. นายมานพ  ตันติกตัญญุ
2. นายอนุรักษ์  เมฆแสน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายชาตรี  วราคมเดชา
2. นายพรพิพัฒน์  พันธ์ปัญญา
3. นายมนเทียน  สุขประเสริฐ
 
1. นายอนุรักษ์  เมฆแสน
2. นายมานพ  ตันติกตัญญุ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัญชพร   ลือยศ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงปภาวิน   พันชน
4. เด็กหญิงปราณปริยา   ปะเกียน
5. เด็กหญิงสุตภาวี   ฮั่นตระกูล
 
1. นางวิรัชนก   จันทร์เรีย
2. นายประดิษฐ์  กลาสี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวจีรภิญญา   วงศา
2. นางสาวฐิรยา   อุดมวงษ์
3. นางสาวนพมาศ  เทพอินทร์
4. นางสาววนัสนันท์  กันธุระ
5. นางสาวสุธินี    สีแดง
 
1. นางวิรัชนก   จันทร์เรีย
2. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกิตติวรา   คำโน
2. เด็กหญิงรัตติกานต์   ทองสุข
3. เด็กหญิงศิรินันท์   จันทร์เครือ
4. เด็กหญิงสุธีกานต์   แซ่พ่าน
5. เด็กหญิงอุรัสยา   ปิ่นคล้าย
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   คำแสน
2. นายโกวิทย์  รักษา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวจิราพัชร  มั่นอ่าว
2. นางสาวชนภรณ์  ใจปิง
3. นางสาวณัฐนรี  ขาเหล็ก
4. นางสาวนัชชา  บัวจันทร์
5. นางสาววรรณภรณ์  คำแคว่น
 
1. นางสาววิดารัตน์   กันทาวงค์
2. นางสาวธัญสิริ  สวนป่า
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำรศ
2. เด็กชายพีรณัฐ  รักเหมือน
3. เด็กหญิงยมลพร  ธรรมลังกา
4. เด็กหญิงวินิตา  อุทธิยา
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  ภักดีนอก
 
1. นายอัศวิน  กลับมา
2. นางสาวนริศรา  คำหว่าง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายชนวีร์  เทพจันตา
2. นายทศพล  พรมตา
3. นายทินภัทร  ตามัย
4. นายธีรเจต  ค้าข้าว
5. นายศุภวิชญ์  อินทะรังษี
 
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นางเยาวเรศ  รัตนะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายกฤตยช   แก้วหลวง
2. นายจิรยุทธ   เทพทิพย์
3. นายธนากร  พรมรักษ์
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  จารุศิลากุล
5. นายน่านนที  เพชรรัตน์
6. เด็กหญิงปพิชญา  ไชยศิลป์
7. นายปรัญชัย  กะรัตน์
8. นายปาณชัย   ยาปัน
9. นายพลวัต  เชี่ยวสุวรรณ
10. นางสาวมณฑิตา  ภิญโญยิ่ง
11. นายลัทธพล   สุทำแปง
12. เด็กหญิงศศิศรา  อรินทร์
13. นางสาวศุภากร  ไชยมงคล
14. นายสัจจชน   พรหมรักษ์
15. นางสาวหัทยา  สิงห์คำ
16. เด็กหญิงอภิชญา  ปาคำ
17. นายเปรมเมษา  รัตนะประภา
18. นายเมธายุตม์  ยั่งยืน
 
1. นางวิรัชนก   จันทร์เรีย
2. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
3. นางวจีพรรณ  บัณฑิต
4. นางสาวกฤตญา   พงษ์สุภา
5. นายณฐกร  คันทะเสน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงไอรัก  ไชยศิลป์
 
1. นางสุจิตรา  ศรีเครือมา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวนัฎฐธิดา  คำตัน
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีสิทธิพจน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายนรวิชญ  ไชยสลี
2. เด็กหญิงอารียา  พิสุทธ์ธนาสาร
 
1. นายชำนาญ  ยาปัน
2. นางสุธิดา  บุพบรรพต
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฐธิดา  ธินวล
2. นายนคร  แสงสุข
 
1. นางสาวรัชนี  พรหมรักษ์
2. นางกรรณิการ์  ตามัย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ธัญญะ
2. เด็กหญิงนภสร  แก้วโก
3. เด็กหญิงนัทธรัตน์  แสนสุข
4. นางสาวพินท์สุดา  ชาวส้าน
5. เด็กหญิงภัทรวดี  สืบอ้าย
6. เด็กหญิงวรัญญา  แสนอ่อน
7. เด็กหญิงหทัยชนก  พรมมินทร์
8. นางสาวหทัยรัตน์  ลือยศ
9. นางสาวอาพัทชา  ตนภู
10. นางสาวเบญญาภา  ถาวรชาติ
 
1. นางดวงใจ  เนตรทิพย์
2. นายสิรธีร์  ศิริรัตน์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวจันทรวดี  ยั่งยืนทวี
2. นางสาวชนิภา  แซ่โซ้ง
3. นางสาวนลินทิพย์  แซ่ย่าง
4. นางสาวนันทิชา  คงธนาวัฒน์
5. นางสาวบวรรัตน์  พงศ์ยังประเสริฐ
6. นางสาวบุษบา  ย่านสากล
7. นางสาวมณีรัตน์  กิตติชนะกุล
8. นางสาวรัตนาวลี  เฟื่องฟูกิจการ
9. นางสาววิยะดา  กิตตินันทวัฒน์
10. นางสาวเต็มสิริ  แซ่ท้าว
 
1. นายเศกสันต์  สุทธหลวง
2. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
3. นายจักรพงษ์  กานิล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงบุญญาพร   พิศมร
2. เด็กหญิงศุกัญญาภัค  พรมมา
 
1. นายสัมพันธ์  อินสองใจ
2. นายณัฐกมล  อินทำ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฐธิดา  อุ่นใจ
2. นางสาวศดานันท์  หน่อท้าว
 
1. นายสัมพันธ์  อินสองใจ
2. นายณัฐกมล   อินทำ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงอภิญญา  แสนศรีเชาว์พันธ์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนิชา  มหัทธนกิตติภัค
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงวิรดา  แสนศรีเชาว์พันธ์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวศุภวรรณ์  แซ่จ๋าว
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวเขมินทรา  อาชาชนกุล
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวรัตสิกา  แซ่จ่าว
 
1. นายกิตติศักดิ์  หาญพล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวบุศยา  แซ่ท้าว
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิตสุภา  แสนหาญ
 
1. นางสาวศศิประภา  สูงขาว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  เปาป่า
2. เด็กหญิงสุภัสสร  พัธนะชาญชัยกุล
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
2. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวนภัสสร  พนมพิบูล
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวพรนภา  พุฒตรง
 
1. นางสาววันทนีย์  กุนการินทร์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายกรวิทย์  ไชยทิพย์
2. เด็กหญิงจันทภา  ฟองแก้ว
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เตชนันท์
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นางสาววัชราภรณ์  อะทะจา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายประพันธ์  เมฆแสน
2. นายสมภพ  บรรลือ
3. นางสาวสุนทรี  คำวงค์
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
2. นางภาระดี  เกิดกล้า
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ศิริคุณนาสกุล
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  สลัสชนา
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวศุภานิช  บูรณีพิบูล
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายธรรมนูญ  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริษา  อุ่นถิ่น
 
1. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวสุวรรณี  ยืนยงกุล
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  รุ่งเรือง
2. นางสาวกัญญาภัค  วิทยาเลิศ
3. เด็กหญิงกานธิดา  ไชยนิชู
4. เด็กชายกีรติ  คันถี
5. เด็กหญิงธัญญาพร  ศรียา
6. นางสาวนฤภร  เพตกร
7. เด็กหญิงปรียานุช  พรมณี
8. เด็กชายวีระวัฒน์  ขอดเตชะ
9. เด็กชายศุภวัฒน์  สีมาเหล็ก
 
1. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
2. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
3. นางสมร  พิมพ์มาศ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุรุพินธ์  ปาละ
2. เด็กชายจตุรภัทร  ฆ้องเดช
3. เด็กชายชวกร  ยากับ
4. เด็กชายณัฐดนย์  เสนนันตา
5. เด็กชายศิรวิชญ์  หงษ์ทอง
6. เด็กชายเมฆวัฒนะ  โลบุญ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
2. นายนิยมศิลป์  สุนทร
3. นายณวัฒน์  มหายศนันท์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  สุฤทธิ์
2. นายกิตติธัช  ทะนิต๊ะ
3. นายฉัตรปพน  มะโนสา
4. นายธันวา  สีท้าว
5. นายสุทธิพงศ์  คำแสง
6. นายเมธาสิทธิ์  มุขเพชร
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
2. นายนิยมศิลป์  สุนทร
3. นายณวัฒน์  มหายศนันท์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายวรรยศักดิ์   ปุกคาม
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายทักษ์ดนัย  เกี้ยวเก้า
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริษา  อุ่นถิ่น
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวพลอยชมพู  คำชั่ง
 
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายอนุศิษฎ์    เสารางทอย
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายทักษ์ดนัย  เกี้ยวเก้า
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จิตอารี
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวดวงจันทร์  บุญสมภพ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ปัญญาดี
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายณัฐพล  หนักแน่น
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวนวพร  ไชยยนต์
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวยุวพร  แซ่เฮ้อ
 
1. นายธนกฤต  รอบรู้
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  แก่นแก้ว
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายนนทพัทธ์  พันธ์โน
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงธิญาดา  ชาวยอง
 
1. นางศรันยา  จิตอารี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  สุฤทธิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกิตติกร  เทพอินทร์
2. เด็กหญิงชมพูนุท  จุ้ยกระยาง
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ทัณฑะรักษ์
4. เด็กหญิงบงกชกร  กองโชค
5. เด็กหญิงบัวรัณฑิตา  นาดี
6. เด็กหญิงวชิรญาณ์  หาญยุทธ
7. เด็กชายวรรณณิดา  ไชยศิลป์
8. เด็กชายวิชยุตม์  ขันทะสีมา
9. เด็กชายวิรากร  อุดอ้าย
10. เด็กชายสมเกียรติ์  สิทธิมงคล
 
1. นางทยาภา  โพฐิติกุล
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  อุ่นกาศ
2. นางสาวกันต์กมล  บัวอิ่น
3. นายกิติภูมิ  คันทะมูล
4. นางสาวชวัลรัตน์  กุศลส่ง
5. นายนครินทร์  ปาละ
6. นายปิยภัทร  อินไชย
7. นางสาวพรรณ์พษา  สุปัน
8. นายเอกภวิษย์  มังคละ
9. นางสาวแจ่มจรัส  ม่วงเรือง
10. นายไชยวัฒน์  แปงใจ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
2. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
3. นายวรวุฒน์  อุดนัน
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิตา  ใหม่คำ
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ใหม่คำ
3. เด็กหญิงธนภรณ์  พรมโน
4. เด็กหญิงปิยธิดา  รอดสาตรา
5. เด็กหญิงอารยา  จิณะกับ
6. เด็กหญิงเปรมมนัสญา  สุริพล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
2. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
3. นายวรวุฒ  อุดนัน
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ยวงเงิน
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยยงค์
3. เด็กหญิงฐานิตา  ใหม่คำ
4. เด็กหญิงฐิตาพร  ใหม่คำ
5. เด็กหญิงทิพกฤตา  คำแสน
6. เด็กหญิงธนภรณ์  พรมโน
7. เด็กหญิงธัญชนก  ไชยวงค์
8. เด็กหญิงภัคจิรา  ไชยกา
9. เด็กหญิงหิรัณยา  สุภาแก้ว
10. เด็กหญิงเบญจทิพย์  สารใจ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
2. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
3. นายวรวุฒ  อุดนัน
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  สุปินะ
2. นางสาวนันท์นภัส  ลำน้อย
3. นางสาวลักษมี  โสล้อมค้อ
4. นางสาววรนุช  ธรรมศิริ
5. นางสาววริศรา  สุปินะ
6. นางสาวสุพัฒตรา  เลาหล่าย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
2. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
3. นายวรวุฒ  อุดนัน
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกมลลักษณ์  คำหล้า
2. นางสาวชลิตา  ชะเต
3. นางสาวชุติสรา  สมเงิน
4. นายทักษ์ดนัย  เกี้ยวเก้า
5. นายนคร  แสงสุข
6. นายนันทวัฒน์  เกี้ยวเก้า
7. นายปวริศว์  อินต๊ะกัน
8. นางสาวพรพรรณ  พันธ์เวช
9. นางสาวพัชรินทร์  รุ่งเรือง
10. นายพีระ  บุญวราเดชา
11. นางสาวรุจิรดา  แก้วฤทธิ์
12. นายวัชพล  ตระกูลเดชะ
13. นายสัจพล  ปัญญาฟู
14. นางสาวสุดธิดา  ไพเราะ
15. นางสาวสุนิษา  จันทร์รอน
16. นางสาวสุพิชญาย์  ศรีสถาน
 
1. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
2. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
3. นายจรัส  ลำทา
4. นายวัชระ  ยะปัญญา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายกันตินันท์  พนะสันต์
2. นายจิราพัทร  ไชยกันทะ
3. นางสาวลลิตา  กิตติชนะกุล
4. นายวรศิลป์  มูลคำ
5. นางสาวเยาวเรศ  โคงกระเรียน
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสาววาสนา  ดีปินใจ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทิวานันท์
2. นายอภิชาติ  กำเนิดมงคล
 
1. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
2. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงสิริกร  ศศิวัจน์ไพสิฐ
 
1. นางสาวเครือศรี  กันฟัน
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายสนธภัทร  ทีฆาวงค์
 
1. นายสวัสดิ์  วิวัฒน์วรชาติ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ตนะทิพย์
 
1. นางชนนิศา  เมืองมูล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายณัฐพล  หนักแน่น
 
1. นางศิริพร    แก้วสุวรรณสกุล
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายนภัทร  สุฤทธิ์
 
1. นายวรุธ   อินผูก
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   พันธุลี
2. เด็กหญิงณัชชา   มีบุญ
3. เด็กหญิงนัยนา   แสนทรงสิริ
4. เด็กหญิงวันวิสา   สมมุติ
5. เด็กหญิงศุภรดา   อิ่นอ้าย
 
1. นางสาวภัคจิรา  กันบุญ
2. นางสาวรทนน   กันฟอง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายกิตติภพ   จากอง
2. นางสาวณัฐนิชา   ทีระฆัง
3. นางสาวนนทิชา    วีระวงค์
4. นายพนธกร   ยันสาคร
5. นางสาวพรรณิกา   ขระสุ
 
1. นางอัจฉราภรณ์   สุริยะพรหม
2. นางสาวสิริลักษณ์   สุขยิ่ง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงจีระนันท์  กุลนิวาต
2. เด็กหญิงนภารัตน์  วงศ์วานเพชร
 
1. นายสุพจน์  นันท์เกษม
2. นายศุภรัฐ  เทพจันตา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวพลอย  ไชยโย
2. เด็กหญิงมณี  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวสุภาศิณี  แสนเมืองมูล
2. นางสาวมาลินี  คำรังษี
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกนกวรรณ  คงเลิศนิรันดร์
2. นางสาวชิชญา  จิตอารีย์
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
2. Mr.Hiroyuki  Uno
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวนภัสสร  กันยะ
2. นางสาวพิมพ์นภา  ยังศิริ
 
1. นางพรรณทิพย์  หลี่พานิช
2. นางสาววลัยพรรณ  ชาวงิ้ว
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวมุทิตา  ระงับเหตุ
2. นายสิทิกร  ขระสุ
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
2. Mr.Hiroyuki  Uno
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายชะวิศ  ศรีพนา
2. นายบรรณวิฑิต  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวพนิตพร  แซ่โซ้ง
4. นางสาวรวิสรา  ไชยและ
5. นางสาวเยาวภา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางพรรณทิพย์  หลี่พานิช
2. MissQinghua  Zhang
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายปรมี  ปาละ
2. นางสาวปอรรัตน์  ใจชัย
3. นางสาวพิจชยาภรณ์  โพธิ์ศรี
4. นางสาวพิมพกา  ปาคำ
5. นายศศิพงษ์  อินก๋อง
 
1. นางสาวจินตนา  อำขำ
2. MissRIKA  KOSAKA
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวสายพิณ  จิระนันทนุกุล
 
1. นางสาวศรินทรา  คชสินธ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวนารากร  จิณะเสน
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
2. Mr.Hiroyuki  Uno
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวชัชชนก  การด่วน
2. นางสาวประภัสสร  แฮ้วมา
 
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายนิธิกร  ธัญญะ
 
1. นางเนาวรัตน์  คำเวียง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ทิวานันท์
2. เด็กชายชาติชาย  แซ่โซ้ง
3. เด็กชายฐิติวุฒิ  ทิวานันท์
4. เด็กชายธนพล  กิตติเลิศ
5. เด็กชายธีรภัทร  แซ่ท้าว
6. เด็กชายบุลกิต  โชคธัญญ
7. เด็กชายอภิวัฒน์  มาลีศรีไสว
8. เด็กชายโชว์โชค  คติวรพจน์
 
1. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
2. นายปักธงชัย  สวาสดิ์สงค์
3. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกฤตนัย  คำหน่อ
2. นายกิติพัชร  เกตุแก้ว
3. นายนภดล  เตชนันท์
4. นายวุฒิพงษ์  ไชยป้อ
5. นายศิริวัฒน์  ทวีสิทธิ์
6. นายสิงหราช  ชาวน่าน
 
1. นายไสว  สุทธไชย
2. นายวันชัย  พูลทรัพย์
3. นายชลายุทธ  วิเศษกาศ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกัญญารัตน์  มูลคำ
2. นายกิตติพิชญ์  อนุจร
3. นางสาวจตุพร   อินทะรังษี
4. นางสาวชนันณัฐ  จิตอารีย์
5. นางสาวญานิศา  ตรีพุทธ
6. นางสาวณัฐธิดา  อายุยืน
7. นายปฏิพัทธ์   นารัตน์
8. นายวราดล  ไชยศิลป์
9. นางสาววรินทร  ยอดสุภา
10. นางสาวเปมิกา  คงอยู่
 
1. นายวิรัตน์  คุณสิทธิ์
2. นายสมชาย  เขื่อนธะนะ
3. นายชัยยศ  จงจิตร
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  สอนสุภาพ
2. นางสาวนฤภร  เพตกร
3. นางสาวพัชรินทร์  วงษา
4. นางสาววาสนา  ทวีทรัพย์
5. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเกิด
 
1. นางจิราภา   อินสองใจ
2. นางสมร  พิมพ์มาศ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายทัศนัย  พนะสันต์
2. เด็กหญิงนิภาพัทร์  พนะสันต์
3. เด็กหญิงภาวินี  พนะสัน
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางสาวรวงรัตน์  วัตนเสาวลักษณ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวตรีนภา  แสนทรงสิริ
2. นายประภากร  แซ่ม้า
3. นางสาวศุภานัน  อาทินาถ
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางสาวรวงรัตน์  วัตนเสาวลักษณ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงจิณณพัต  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงสรินธร  ชาวงิ้ว
3. เด็กหญิงเมธาวี  มูลคำ
 
1. นางวัจนา  ชัยรักษา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  อิ่นธิ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวทิพนารี  อุตรชน
2. นายบุญรักษ์  นุ่มสุวรรณ
3. นางสาวยุพารัตน์  ตันกุระ
 
1. นางวัจนา  ชัยรักษา
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  อิ่นธิ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงณภัทร  สารถ้อย
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ยะสุข
 
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวปิยะฉัตร  ปันชู
2. นางสาวอันนา  ยามะณี
 
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  เพชรแกมแก้ว
2. นางสาวศศิธร   ฑีฆาวงค์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปัญญาภู
2. นางกานต์พิชชา  เจียมรุ่งรักษา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายภราดร  วงศ์หมื่นเนตร
2. นายยศพัฒน์  คำแสน
 
1. นายสุพจน์  สุทธิแสน
2. นางสาวศุภานัน  ไชยกันทะ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงจิดาภา  หล่อวัฒนา
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  วังสาร
 
1. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
2. นางกานต์พิชชา  เจียมรุ่งรักษา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวรุจิรา  ทิวานันท์
2. นางสาวเกศสินี  แซ่ม้า
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายธีรนัย  วงค์เหมอะ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายนันทภัทร  ยะปัญญา
2. นายศักรินทร์  ศิลาอ่อน
 
1. นายธราภพ  ยานการ
2. นายพีรพงศ์  เพชรกันหา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายธีรภัทร  แสนนิทรา
2. เด็กหญิงนลินรดา  พิเคราะห์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปัญญาภู
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกาจพล  ดวงแก้ว
2. นายภูริณัฐ  ใจการณ์
 
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายวุฒิภัทร  สุทธการ
2. นายศิวกร  กันธุระ
 
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นางหรรษา  สิทธิพงศ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายคณิติน  แสนกัน
2. นายชาญชัย  ไชยสลี
 
1. นายศราวุธ  ธรรมวงศ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  วิเศษวัชร์
2. เด็กหญิงวรางรัตน์  จิตอารี
3. เด็กหญิงศุภาภร  แปงคำใส
 
1. นายเอกชัย  พนะสันต์
2. นางสาวจีระพันธ์  วงค์พุทธคำ
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวทิพย์รัตน์  บุญยเกษตร
2. นางสาวพิมพ์นิภา  กันธุระ
3. นายพีระพัฒน์   พิทักษ์สันติ
 
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นายภคพล  วัฒนะ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญเทพ
2. นายพีรวิชญ  ธิมาทาน
 
1. นางนงลักษณ์  วิลาศ
2. นางกานต์พิชชา  เจียมรุ่งรักษา
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทนุ
2. เด็กชายวชิรหัตถ์  รัตนวิฑรูย์
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  พงศ์ศุภศักดิ์
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นายกิตติศักดิ์  ปัญญาภู
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายกิตติพงศ์    วิหก
2. นายรัชชานนท์   ขอดเตชะ
3. นายสิรวิชญ์  มะโน
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นายกิตติศักดิ์  ปัญญาภู
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณภัทร  อินต๊ะวิน
2. เด็กชายวรท  เรศมณเฑียร
3. เด็กชายเสกข์ศิลป์  อินทะยศ
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นายนภดล  กันชัย
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายชยธร  ปันแปง
2. นายดนัยกฤษ  ใจวงค์
3. นายพีรวิชญ์  จิตระวงศ์
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ใบยา
2. เด็กชายศุภชัย  กิตินัน
3. เด็กชายสิทธิกร  ก้อนใหม่
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณัฐพล  สุทธหลวง
2. นายภัทรพล  สุทธิแสน
3. นายสุวิจักขณ์  คำหว่าง
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกฤษณชัย  การินทร์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โสดวิลัย
3. เด็กชายรังสิมันต์  แสงสุข
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายพีรพัฒน์  พึงรอด
2. นายภูวนาถ  มีบุญ
3. นายเมธัส  ธนามี
 
1. นายภคพล  วัฒนะ
2. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรัฏฐา  ขนหรึก
2. เด็กชายชัชพงศ์  คันทะมูล
3. เด็กชายชัยยานัน  แก้วเทพ
 
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
2. นายณัฐพล  มุณีนันทวัฒน์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายกรวิทย์  แก้วเทพ
2. นายภูรินัฐ  คะเชนมาตย์
3. นายอภิรักษ์  สารธิ
 
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
2. นายณัฐพล  มุณีนันทวัฒน์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   ขาเหล็ก
2. เด็กหญิงรุจิรดา  ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงลดา  ขาเหล็ก
 
1. นายวีระชาติ  บุญเทพ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวณัฐธิดา  เปาป่า
2. นางสาวพลอยศิริ  เปาป่า
3. นางสาวเบ็ญจลักษณ์  เปาป่า
 
1. นางสาวจารินี   มนตรี
2. นายศรัณยพงศ์  เทพเสน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  อุตรชน
2. เด็กหญิงนภัสวันท์  กันธุระ
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  เนตรทิพย์
4. เด็กหญิงปิยะนุช  แสนคำเทพ
5. เด็กหญิงวิภาวี  เนตรทิพย์
6. เด็กหญิงวิยะดา  กิตตินพคุณ
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นายภาสกร  เนตรทิพย์
3. นางสาวกนกพร  แซ่ปัง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกรพิณ  แซ่เต็น
2. นายณัฐวัฒน์  เนตรทิพย์
3. นางสาวปาริดา  รางแดง
4. นายพงศ์วรินทร์  สาระไชย
5. นางสาวสุธีมา  ทรงอภิวัฒน์กุล
6. นายเนติพงษ์  ขระสุ
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นายภาสกร  เนตรทิพย์
3. พระพงษ์พัฒน์  ใจปิง
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  จิณะเสน
2. เด็กหญิงทักษยา  พันชน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กุศล
 
1. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวสริตา  ไชยเกิด
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวคุณิตา  ทองศิริ
2. นางสาวจิราภรณ์  ปั๋นแก้ว
3. นางสาวนันท์ลพรรธก์  จันต๊ะวงค์
 
1. นางกุลวรรณ  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวสริตา  ไชยเกิด
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงณัชรินทร์  วุฒิ
2. นางสาวบุษบา  อินธิราช
3. เด็กหญิงศุภาพร  ระลึก
 
1. นายบรรเจิด  คำชนะ
2. นายสมเกียรติ  มั่งคั่ง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวพรพิมล  ใจปิง
2. นางสาวมัทยา  จอมหล้า
3. นางสาวเอื้อมพร  นาคประสพ
 
1. นางสาวทัศนีภรณ์  สุยะ
2. นางสาวรมย์นลิน  อุปจักร์
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นายธีรวัฒน์  บัวเหล็ก
2. นางสาวภาวิดา  อินปา
3. นางสาวศรีสุดา  จิรนันทนุกุล
 
1. นายภานุเดช  เอกจิต
2. นางสาวอัมพร  สินสวัสดิ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวธัญสินี  แซ่ม้า
2. นางสาวนิรัชพร  เครือผัด
3. นางสาวสุวรรณา  กล้าพิทักษ์
 
1. นายภานุเดช  เอกจิต
2. นางสาวพรพิไล  ธรรมวงค์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกีรพัชร์  พันชน
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  เนตรทิพย์
3. เด็กหญิงวิชญาดา  สุทธหลวง
 
1. นางสาวสริตา  ไชยเกิด
2. นายภาสกร  เนตรทิพย์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายจิรยุส  ขันทะสาน
2. นางสาวพัชรา  ลือยศ
3. นางสาวเกวลิน  อุปละ
 
1. นางสาวจงรักษ์  ใหม่คำ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายพงษ์ศกร  ชราพก
2. เด็กหญิงวรินดา  เนตรทิพย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  กะรัตน์
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นางสาวสริตา  ไชยเกิด
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกฤตภาส  หอมสุคนธ์
2. นายณรงค์สรรค์  ลุนธิระวงค์
3. นายศกร  มาตรพรหม
 
1. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายอรุช  ศรีชาวป่า
 
1. นางสาวราตรี  แปงอุด
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงปณาลี  ยอดออน
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงวรินทิพย์  คำยาน
 
1. นางสาวราตรี  แปงอุด
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ไชยบุญเรือง
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายรณกร  ใจพล
 
1. นายวรายุทธ  ไชยช่อฟ้า
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายชัยพล  ขาเหล็ก
2. เด็กหญิงวรัญญา   อุ่นถิ่น
3. เด็กชายเขมวันต์  พรมทิพย์
 
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
2. นางสาวอังคณา  ศรีบุญเรือง
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวธิดา  แซ่ว่าง
2. นางสาวพิมพิกา  แซ่ท้าว
3. นางสาววัลภา  ชนาวัฒนานนท์
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางสาวรวงรัตน์  วัตนเสาวลักษณ์
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวกรุณา  แซ่ท้าว
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงสุรางคนา  แซ่ว้าง
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงศิริพร  แซ่โซ้ง
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายธีรเดช  ใหม่น้อย
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  ธนทิพยเนตร
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นายอนุนาท  กีรติเมธาวิน
 
1. นางสาวมณีรัตน์  จันทรังษี
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก 1. นายนวพรรษ  แคแดง
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
 
182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงกัลยา  เตชะพิมพ์
2. เด็กหญิงยุวภา  มาลีศรีไสว
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นางสาวกุณฑล  อินปา
 
183 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงบัวชมพู  กิตติทองสุข
2. เด็กหญิงศศิรัตน์  คีรีสันติกุล
 
1. นายธีรนัย  วงค์เหมอะ
2. นางสาวกุณฑล  อินปา