รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ br>ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชาพร  หมื่นศรี
 
1. นางสาวณิชากร  สมนึก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัชชา   ศิริโก
 
1. นางสาวอรลักษณ์  บุรัญบุญดา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชุมณภัทร  ขุนภัคดี
 
1. นายณรรฐพงษ์  ฉ่ำน้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวณิชาพัชร์  สายอุดมศิน
 
1. นางสาวอัมพวัน  บุญช่วยเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวศิริวรรณ  ปั้นนาค
 
1. นางชฎาพร  แหงมงาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกฤษณา  วิมล
 
1. นางสุภัทธา  ทองกันทา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  งานประโคน
 
1. นางสาวจิตวิมล  นนทลา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  กล้าเขตวิทย์
 
1. นางกาญกนก  ไชยฉิม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจินต์  จินศิริวานิชย์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เสนาธรรม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวศิริรักษ์  วชีระสุทธิ์
 
1. นางปาริญาวาท  เหล่าเขตร์การ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ประเสริฐมาก
 
1. นางอดิภา  ศรีพูล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวจุลเกษ  สมสวย
 
1. นางวาสนา  ปานรุ่งเรือง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วมณี
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทร์เพ็ญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  ภู่แพ
 
1. นางพรลภัส  ทองชุบ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทนา
 
1. นางอุไรวรรณ  สุทธิชาติ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวพรรณพสา  สงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  บุญชู
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  ทองดี
 
1. นางสาวสินีนารถ  แปรงนารถ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายกิตตินันท์  แก้วคง
 
1. นายสงกรานต์  เนียมทอง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิตา  สระแก้ว
 
1. นายมรรคณา  คาระวะ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงดลยา  ศรีพระจันทร์
 
1. นางสาวจรรยา  พูลเกษม
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงปภาดา  คล้ายกระจ่าง
 
1. นางสาววิชยา  กลั่นหุ่น
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาววิรัชพร  กริสดี
 
1. นางทักษิณา  เหลืองทวีผล
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายนิทัศน์  เที่ยงนิล
 
1. นางสัมพันธ์  สมพงษ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวปิยดา  กำพาพันธ์
 
1. นางสาวธนภรณ์  เตจ๊ะ
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แกว่นกสิกร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สุทธวงค์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธุ์  ทำบุญยิ่ง
 
1. นางอัมพร  ปัสสา
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พัตตาสิงห์
 
1. นางวันทนา  นิลสนธิ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวประดับศรี  พันพา
 
1. นายอนุรักษ์  สักลอ
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวศศิวิมล  หรูประเสริฐรัตน์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ช่างเภา
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวสุธาทิพย์  สิงห์ปาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรุฒ  สาครสิทธิ์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ชานก
2. เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญช่วย
 
1. นายบุญฤทธิ์  ไชชูโชติ
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุทน
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  สมบุญโภชน์
 
1. นางกัญจน์ณฉัตร  เชเดช
2. นางจิตธิดา  จรบุรี
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ผลปราชญ์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญประกอบ
 
1. นางสุนันท์  รัตนเวชสิทธิ
2. นางสาวอมรรัตน์  ยศอ่อน
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวธุวพร  มีโพธิ์
2. นางสาวสุกัลญา  สุวรรณชะนะ
 
1. นางสมจินตนา  เทียมวิไล
2. นางสาวณัฐริกา  อุณหันต์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวดาริกา  อภัยภักดิ์
2. นางสาววัลลี  กรุงเก่า
 
1. นางสาวประพิศ  พรมศิลา
2. นายเกียรติศักดิ์  พุกคะชา
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  แผ่นทอง
2. นางสาวไพลิน  งามรูป
 
1. นางเฉลิมพร  ติยะกว้าง
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมณต์  จิตเกาะ
2. เด็กหญิงสุนิสา  แจ้งเจน
 
1. นางโชตนา  มีโชติ
2. นางสาวสุนิสา  คงเพชรศักดิ์
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายชาคริตส์  หลิน
2. เด็กหญิงธนิศา  อ้นชนะ
 
1. นางนิรมล  พวงมาลี
2. นางสาวปรีชญา  นุ่มทนงค์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงพรรณภัทรษา  คารวะวงศ์
2. เด็กหญิงพัชรี  แสงทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเงิน
2. นางปุณณ์ภัสสร  จิรันธนินโภคิน
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวภควดี  คุณธรรมรักษ์
 
1. นางศุภกานต์   พงษ์ธนภูมิ
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวอารยา  เข็มงาม
 
1. นางณัฐกานต์  ติยะสัญ
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายแสงเดช  สุขพรรณ
 
1. นางปุณณ์ภัสสร  จิรันธนินโภคิน
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทรมล  ทองลอย
 
1. นางสาววิสาร์กร  จิตตะ
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุนันธิดา   แพงเบ้า
 
1. นางสุจิตรา  เกิดสวัสดิ์
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายสพล  ไม้สนธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัตพล  ก้อมน้อย
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวภาสินี  ปราณีพิทักษ์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  โตโภชนพันธุ์
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายชานนท์  วิมลเฉลา
 
1. นางศศิธร  เกิดทอง
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  มั่นใจ
 
1. นางสาวอลิสา  เกลียวสีนาค
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายเเก้ว  เมฆกระจาย
2. เด็กหญิงภัทราพร  นุสโต
3. เด็กหญิงเมริษา  ระบอบ
 
1. นายอนุวัตร  พูลเอี่ยม
2. นางสาวสุรีรัตน์  หมีภู
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนคนันทินี  เขียวพุฒ
2. เด็กหญิงปชบดี  บุณยะตุลานนท์
3. เด็กหญิงอรสา  เสาสง่า
 
1. นางสาวนพมาศ  อิสระบุตร
2. นางสาวสุรารักษ์  ใจเร็ว
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล
2. เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์
3. เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายทรงกต  ดรุณเพ็ชร
2. นางสาวปานไพลิน  ประเสริฐสินสุข
3. นางสาวสรารีย์  ปัสตัน
 
1. นายอนุวัตร  พูลเอี่ยม
2. นางสาวกมลชนก  บุญลี้
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  ภักดี
2. นางสาวสุพิชญา  คุ้มสะอาด
3. นางสาวเมลินดา  ทองแหลม
 
1. นางสาวปวิตรา  สุขขำ
2. นางสาวเจนจิรา  นิลพัส
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวญณินชญา  อุ่นจิตต์วรรธนะ
2. นายสุกฤษฎิ์  รุกขชาติ
3. นางสาวโสภณัฐ  จิตรเอก
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นายณัฏฐปิญชาน์  พิชญาชมชื่น
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติภัฏ  ยืนหยัดชัย
2. เด็กหญิงธนภร  โชติกคาม
3. เด็กชายรัชพล  พยัฆวิเชียร
 
1. นายเชาว์  ภู่จำรูญ
2. นางศศิธร  เกิดทอง
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  กระสังข์
2. เด็กหญิงมนต์มนัส  แสไพศาล
3. เด็กหญิงศิริพร  ปานพรม
 
1. นายธนชัย  ขุนแก้ว
2. นางสาวศิริวรรณ  สีสวย
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สังวร
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เฟื่องจันทร์
3. เด็กหญิงสรัญรัตน์  อ่วนทร
 
1. นางสุจิราภรณ์  ภัทรจามร
2. นางนงลักษณ์  ต่วนชัย
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายคุณานนต์    ทรัพย์มามูล
2. นางสาวญาณิศา  ดั่นเจริญ
3. นายณภัทรัก  เหมือนเตย
 
1. นายธรธร  เพ็งผจญ
2. นางฉัตรนลิน  ชาตินรินทร์
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวชนิสรา  ใจเย็น
2. นางสาวพิชญ์สินี  บุญนก
3. นางสาวสุภาภรณ์  ภิรมยา
 
1. นางสาวรัตติยา  วงศ์โคกสูง
2. นางสาวเจริญขวัญ  จันสา
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวจิรัชญา  แช่มสนิท
2. นางสาวณิชกานต์  ดีพูน
3. นางสาววิมลวรรณ  จันทะสิทธิ์
 
1. นางยุพา  อ่อนสด
2. นางสุนันท์  จันทร์ดิษฐ
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มทวี
2. เด็กชายธรรมธร  บุญพุด
 
1. นางสาวสุนิภา  สังข์เปีย
2. นางสาวอภิญญา  ยอดนิล
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธัญญชนก  วันชะฎา
2. เด็กหญิงธิญาดา  บุญยืน
 
1. นายนิคม  ยุ่นชัย
2. นางนงนาถ  มีหล้า
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายยศวิน  ไพรสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พุ่มเจริญ
 
1. นายไกรสร  อ่อนบาง
2. นางสุนันท์  จันทร์ดิษฐ
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายกล้าตะวัน  แดงสุข
2. นางสาวภูษณิศา  บุญประดิษฐ์
 
1. นางสาววิสาร์กร  จิตตะ
2. นายธีระชัย  เอี่ยมผ่อง
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวฐิติพร  เทียมจันทร์
2. นางสาวปฏิญญา  ศรีทอง
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีตะลา
2. นายกิตติชัย  ถาพรม
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายธนภูมิ  มั่นโพธิ์
2. นายภูริช  ธีระโกศล
 
1. นางสาวสุพรรณี  อภิชัยเอนก
2. นางสาวกัญญารัตน์  ฉิมดี
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขเดช
 
1. นางสาวสุรางค์  วีรสุเมธา
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายเอกภพ  อ่วมปาน
 
1. นางสาวอภิญญา  ยอดนิล
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  กุลฉัตรศิริ
 
1. นางลัดดาวรรณ  ขุนพิลึกลือเดช
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายซัน  อ่อนพุทธา
 
1. นางสาวขวัญตา  ลือเฟื่อง
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวศรัณยภัทร  เรือนเงิน
 
1. นางพนารัตน์  จิวสืบพงษ์
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายรัชพล  เลิศไชยงค์พานิช
 
1. นายอิศเรศ  แก้วคง
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงพันธกานต์   แก้วลอย
2. เด็กชายสิรภพ   เหล่ากุดบอด
 
1. นางสาววนิดา  เกตุทอง
2. นางสาวมาตรสุภา  บุญเรือง
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรวัชร  ระเบียบดี
2. เด็กชายวีรภัทร  พิมพ์พิพัฒน์
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีตะลา
2. นายทัศนชัย  เก่งกำลังพล
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายปิ่นอธิษฐ์  โฆษิตวานิชย์
2. เด็กชายศิริพงศ์  จุลกลับ
 
1. นางพนารัตน์  จิวสืบพงษ์
2. นางพิมพ์ลดา  ก้อมน้อย
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายไชยภพ  โพธิ์พรม
 
1. นางสาววริยา  ชาติสุทธิ์
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายสิทธา  จันทโสภา
 
1. นางณิณญพัทท์  วงศ์เกียรติ์ขจร
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายจิรพัทธ์  หึกขุนทด
 
1. นายทัศนชัย  เก่งกำลังพล
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายธนทัศน์  ร่มโพธิ์ชี
 
1. นางนิภา  จันทร์ดวงโต
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงเสาวพร  ฤทธิ์กล้า
 
1. นางสาววิภารัตน์  บุญวาส
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายพีรพงษ์  เหล่าอินทร์
 
1. นางสาวบัณฑิตา  โพธิ์เสือ
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวนภัสสร  สุขแก่น
 
1. นางสาวสุจิตรา  พุ่มเพียร
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวพรนภา  บุญมา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  น้อยสวรรค์
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวบุนยานุช  สุถาขจรกุล
 
1. นางสาวศิริวรรณ์  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายทิวัตถ์  โอภาส
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ฉิมดี
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมล  โสดา
 
1. นายสมชาย  ฤทธิ์บำรุง
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงนิราภร  ดิษฐธรรม
 
1. นางสาวบัณฑิตา  โพธิ์เสือ
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณพร  แก้วคำ
2. เด็กหญิงอติกานต์  โตแย้ม
3. เด็กหญิงเกวลี  เตรียมพล
 
1. นางสาวปินัชยา  นาคจำรูญ
2. นางสาวศิรินภา  หมั่นเขตร์กรณ์
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  โสมภีร์
2. เด็กชายทรงโปรด  อ่องศรี
3. เด็กชายสิรภพ  จันทร์เกษมสัตย์
 
1. นางปราณี  ดิษเจริญ
2. นางสาวสมัชญา  พานรอด
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายธรานุวัฒน์  ปราโมช ณ อยุธยา
2. เด็กชายนิธาน  ม้าวิจิตร
3. เด็กหญิงวันพิสุทธิ์  พินิจ
 
1. นางรวีวรรณ   พูนสุวรรณ
2. นางสาวนันทิกา  ชื่นสำนวล
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวชลธิชา  คำยะอุ่น
2. นางสาวญาณิศา  เขียวลาย
3. นายพรมรินทร์  ทุยหล่อน
 
1. นางสุขศรี  ลำถึงแสน
2. นางสาวปาริมา  เอี่ยมเนตร
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  พรมบุตร
2. นางสาวมณีรัตน์  แยบกสิกิจ
3. นางสาวอินทิรา  วงษ์ชมภู
 
1. นายภูวนัย  สาหร่ายสุวรรณ์
2. นายอนุวัตร  ชังชั่ว
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายธนกฤต  กัลพันธุ์
2. นางสาวภวรัญชน์  โตมณีพิทักษ์
3. นายแทนไท  ทองเปรม
 
1. นางสาวกิตติญา  พรมพรสวรรค์
2. นางสาวอรุณรัตน์  โพธิ์อ่อง
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุธินี  เทิบทิพย์
2. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีคำ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โคตะมะ
 
1. นางสาวนิรมล  รอดไพ
2. นางสาวกรองกนก  แสงทอง
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   พูลยิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุ้งจันทร์
3. เด็กหญิงณิชารีย์   เหี่ยวเกิด
 
1. นางสาวศริญญา  พิมพ์หนู
2. นางสาวขนิษฐา  สกุลวา
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แหลมเฉียบ
2. เด็กหญิงศรุตา  รอดสำเภา
3. เด็กหญิงสุภีรญา  กันทะสอน
 
1. นางดวงเดือน  อาจหาญ
2. นางสาวอัญชลี  พูลทอง
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวชนากานต์  สุวรรณ์
2. นายศักดิ์สิทธิ์  วงศ์สุวรรณ์
3. นางสาวอินทุอร  ทิพย์สุข
 
1. นางสาวนิรมล  รอดไพ
2. นายชัยยง  เครือภักดี
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายจิณณาพัต  แสงกล้า
2. นางสาวชฎาพร   ทะรินทร์
3. นางสาวสุกัญญา  ศรีบุญ
 
1. นายปิยะวัจน์  กูบขุนทด
2. นางสาวขนิษฐา  สกุลวา
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวปฏิณญา  เบ้าเงิน
2. นางสาวพัชรินทร์  แสงโสด
3. นางสาววันทาทิพย์  พุกสุข
 
1. นางกนกพร  จีนมหันต์
2. นางกิตตินภา  เขตวิทย์
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงธีระพร  แสงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิจิตตรา  ทัศนิตย์
3. เด็กหญิงพิชชาภา  สังขดิษฐ์
 
1. นายองอาจ  เมณฑ์กูล
2. นางสาวสินจัย  ชาริดา
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กชายชยากร  นิลดาศรี
2. เด็กหญิงทักษพร  พาไทยสงค์
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ทองรุณ
 
1. นางสุพินิจ  โรพันดุง
2. ว่าที่ร้อยตรีอุทัย  สินแต่ง
 
102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงทัณฑิมา  เมืองเจริญ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ฟื้นผา
3. เด็กหญิงศุภิสรา  สีหา
 
1. นายสุรวิชญ์  เกตุแก้ว
2. นางสาวนันทชา  อัมฤทธิ์
 
103 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายจีรวัฒน์  แสนรัก
2. นายณัฐฒวงค์  เชตุพันธ์
3. นายศักรินทร์  แสนรัก
 
1. นางสาวฉัตรลัดดา  บุญมา
2. นางสาวชุติมา  เจริญผล
 
104 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวอชิรญา  ปิติ
2. นางสาวอธิชา  ปะชะนะ
3. นายเรวัตร  เพียสุพรม
 
1. นางสาวนิรมล  รอดไพ
2. นางสาวกรองกนก  แสงทอง
 
105 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวพิชญ์ดนยา  จริตงาม
2. นายภาคสัณห์  จันทร์เปีย
3. นายภูฉาย  ฉายเพ็ชร
 
1. นางสุรีย์  จันทร์เปีย
2. นางสาวเกษศิรินทร์  เซ็นบัว
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณปภัช  เรืองวงษ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  โททอง
3. เด็กหญิงศศิภา  ขจรนาม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  พรสิงชัย
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เงินฉลาด
3. เด็กหญิงอนุตตรีย์  เขตจัตุรัส
 
1. นายทรงศักดิ์  คงสมศรี
2. นางสาวถิรนันท์   อะสุพล
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อยู่พืช
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทิมเขียว
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กลิ่นโตนด
 
1. นางศิริวรรณ  ทัพทวี
2. นางสุภาวดี  คำเมือง
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายธัญญะ  หนูกลัด
2. นางสาวพัณณิตา  สมัครเขตกิจ
3. นายอนุภัทร  นงเนตร
 
1. นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ
2. นายภูวนัย  สาหร่ายสุวรรณ์
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายณัฐพล  นิ้วทอง
2. นางสาวศศิวิมล  ศรีสะอาด
3. นายเจมพล  สุวรรณประทีป
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  กันคำ
2. นางสาวลัดดา  บุญนาค
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายพงศ์เพชร  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวศิรภัสสร  พัวสุวรรณ์
3. นายสารหิรัญ  สมสุข
 
1. นางสุภาวดี  คำเมือง
2. นางศิริวรรณ  ทัพทวี
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เตะเสือ
2. เด็กชายพชรดนัย  ฉิมมา
 
1. นายแก้ว  ขาวพราย
2. นางสาวศุภลักษณ์  แป้นเพชร
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายปวริศร์  จันทรังสีวรกุล
2. เด็กชายศรัณย์ภัค   ชูกร
 
1. นายสามารถ  สุขเกษม
2. นางสุรีย์  จันทร์เปีย
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ดีเสมอ
2. เด็กชายนภดล  บุญมี
 
1. นางกุลจิรา  วิรัชชั่ว
2. นายสยาม  ศรีทอง
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นายชัชพล   ทองอ่ำ
2. นายศักดิ์ดา   เสนนอก
 
1. นายวรเชษฐ์  มากบุญ
2. นางสาวอัญชลี  ระดมแสง
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สมพงษ์
2. นางสาวโปรดปราน  จันแปงเงิน
 
1. นางกนกพร   ภู่ตระกูล
2. นางสาวอาภาภรณ์  ปานมี
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  คำบุรี
2. นางสาวสุดารัตน์  สอนแก้ว
 
1. นางกุลจิรา  วิรัชชั่ว
2. นางกฤติมา  กองทองนอก
 
118 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กชายพัชรพล  ควรคนึง
2. เด็กชายวันชัย  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวอภิรดี   ผิวผ่อง
2. นายณัฐพงษ์  ยะปะนันท์
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ขุนพิลึก
2. เด็กชายวิศรุต  สว่างเมือง
 
1. นายจีระศักดิ์  อบอาย
2. นายไพรวัลย์  เกิดสวัสดิ์
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บัวลอย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงเปลี่ยน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิกร  อินทร์ฉ่ำ
2. นางประไพ  วัฒนภาเกษม
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กชายธราเทพ  เจริญโพธิ์
2. เด็กชายสันติพงษ์  สนัยเซม
 
1. นางสาวอภิรดี  ผิวผ่อง
2. นายเจตน์  นามโสวรรณ์
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายปาณวัตร์  นาออน
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เศรษฐนันท์
 
1. นางสาวนภาพรรณ  ทรัพย์ผล
2. นางสาวปิยะพร  ศรีตะลา
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐลัส  ควรการ
2. เด็กชายวรเมฆ  กาญจนะชาติ
 
1. นางรัชนี  ศรีเอี้ยง
2. นางพัชรี  ทองธานี
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายธนากร   โพธิ์ตุ่น
2. นายราวิน   ศรีไพรสนธิ์
3. นายสุชาครีย์  เพ็ชรอินทร์
 
1. นายณรงค์  ฤทธิ์เทพ
2. นายสามารถ  กล่อมเกลา
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายณัฐวุฒิ  พูลสมบัติ
2. นายธนภัทร  กล่ำโพธิ์
3. นายพีรพล  คงปีพัน
 
1. นายอภิสิทธิ์  วงศ์สุทธิ์
2. นายฉลอง  เกษรบัว
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญจน์ติศา  โชคชัยผล
2. เด็กหญิงธนวภัค  สอนที
3. เด็กหญิงประภาพร  นิ่มนวล
4. เด็กหญิงอรชร  เนตตะสูต
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วินทะไชย
 
1. นางกรรณวรรณ์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวชุติกาญจน์  เชียวเขตรวิทย์
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัชลัย  พหุนันท์
2. เด็กหญิงธาราดา  กาวี
3. เด็กชายปรียาภรณ์  แก้วมนู
4. เด็กหญิงพัชรา  ปัญญาคุณากรณ์
5. เด็กชายเจนณรงค์  มะเอียง
 
1. นางสาวจิรสุดา  ธรรมรังศี
2. นางทัศณี  ทะอินเลย
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนุฌากร  วรอินทร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  สายทอง
3. เด็กหญิงปริชญา  เทียมแก้ว
4. เด็กหญิงภัทรีญา  โพธิ์อ่อง
5. เด็กหญิงรติรัตน์  สีทิน
 
1. นางเพ็ญนภา  ลายน้ำเงิน
2. นางสาวธีระนันท์  แซ่จัน
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวทิพย์พรัตน์  พิมพา
2. นางสาวนรารัตน์  ใจแสน
3. นางสาวรัตนวลี  แก้วปรีชา
4. นางสาวสโรชา  ดีสันเที๊ยะ
5. นางสาวเนตรสุรีย์  สีมาตร
 
1. นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ
2. นางเพ็ญนภา  ลายน้ำเงิน
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ทองแฉล้ม
2. นางสาวมณินทร  เกิดบุญมา
3. นางสาววรางคณา  แสนทราชา
4. นางสาวสุทินา  คำตา
5. นางสาวโยษิตา  มีโชติ
 
1. นางกรรณวรรณ์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวอารีรัตน์  เอี่ยมสอาด
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวณัชชากร  ทองขัน
2. นางสาวธนาภา  โพธิพล
3. นางสาวปัณณพร  ผึ้งหลวง
4. นางสาวภัทรจาริน  คงคา
5. นางสาวสุภาวิณี  ศิริสอน
 
1. นางสาวจิรสุดา  ธรรมรังศี
2. นางทัศณี  ทะอินเลย
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวพรชิตา  ทองโฉม
2. เด็กหญิงพัชรธิดา  แพงศรี
3. เด็กหญิงรุจรดา  สกุลมา
4. เด็กหญิงสุภัสสร  ใจปิง
5. นางสาวอริสรา  ครองสัตย์
 
1. นายสัญญา  แดนพิมาย
2. นางสาวเฟิร์ส  ชิตพงศ์
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายกวินภพ  ตรีโชติ
2. เด็กชายกิตติพัศ  หงษ์หิรัญ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  กล่ำมาก
4. เด็กหญิงธนัญภรณ์  ธงไชย
5. เด็กชายรตน  เกิดมี
 
1. นางสาวกมลทิพย์  สถิตย์พงษ์
2. นางสาวจิรายุ  คงดี
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิศาชล  มั่นกสิกรรม
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  โพนคร
3. เด็กหญิงพิมพิศา  ดีเลิศ
4. เด็กหญิงภัทรดา  แก้วกิตติ
5. เด็กหญิงศุภนิดา  แสงฟ้า
 
1. นางกัลยาณี  สิริปัญญาธิรัตน์
2. นางสาวฤทัยรัตน์  โมกขะศักดิ์
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกรกนก  ทิพย์สังวาลย์
2. นางสาวปรายฟ้า  บุญทอง
3. นางสาวรชฎา  พลับพลึง
4. นางสาววัทนวิภา  โคกนิล
5. นางสาวสิโรธร  บุญเกิด
 
1. นางบุญญาภา  อิ่มศิล
2. นางสาวสาวิตรี  เกตุประยูร
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายณภนต์  เพิ่มความประเสริฐ
2. นางสาวธนภรณ์  เลาหะโรจนพันธ์
3. นางสาวนวชาต์  เหล็กกล้า
4. นางสาวพรนภัส  ติณะมาศ
5. นายรัชพล  ดั่นคุ้ม
 
1. นางวรพรรณ  ศรีเจริญวนะกิจ
2. นางธนพร  ยมรัตน์
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  บุนนาค
2. นางสาวณัฏฐนันท์  บุญมา
3. นางสาวธัญสมร  สัตย์ชาพงษ์
4. นางสาวนิศารัตน์  ใจเรือน
5. นางสาวเจตตะวัน  พิลึก
 
1. นางสาวสำเนียง  ศรีหิรัญ
2. นางกัลยาณี  สิริปัญญาธิรัตน์
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ว่องวิกาล
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีทอง
3. เด็กชายรพีภัทร  รอดสิน
4. เด็กหญิงวิยดา  มีทอง
5. เด็กหญิงสุณิสา  ไพราม
 
1. นางวันเพ็ญ  ส้มฉุน
2. นางสาวกิตติ์ชญาห์  เมธาวรารักษ์
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ชัยจินดา
2. เด็กชายจิรพัฒน์  บุญคุ้มครอง
3. เด็กชายธนากร  เทียนนาวา
4. เด็กชายวรพงษ์  วรพต
5. เด็กชายศิวกร  ศรีทองคำ
 
1. นายสกนธ์  จุลโพธิ์
2. นายอำพล  ด่วนเดิน
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สอนพวง
2. เด็กหญิงธนิตา  โพธิ์อ่อง
3. เด็กหญิงนพรัตน์  ผาแดง
4. เด็กหญิงปาลิดา  จริยเลิศสกุล
5. เด็กหญิงสุเนตรา  น้อยกลด
 
1. นายสุเมธวิทย์  ชาวลุ่มบัว
2. นายภาณุพงศ์  บิณฑวิหค
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวน้ำอ้อย  ริมกระจ่าง
2. นางสาวปฏิญญา  แก้วจันทร์
3. นางสาวพรชิตา  ปัญญากา
4. นางสาววิสสุตรา  อักษรถึง
5. นางสาวแพนทอง  โพสัย
 
1. นางขวัญจิต  บุญมาก
2. นายอำนาจ  ทองนิตย์
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชณัฐธิดา  พุทธเษม
2. นางสาวชนนิกานต์  กล่ำเชาว์
3. นายศุภกรณ์  จันทวี
4. นายเดชาพล  แก้วคง
5. นายเมธาวิน  ชูศักดิ์
 
1. นางนันทวันท์  จันทร์สอน
2. นางสาวชุติกาญจน์  เชียวเขตรวิทย์
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  สีหามาตย์
2. นายชานนท์  นิลสนธิ
3. นางสาวธารทิพย์  จำปีเพชร
4. นางสาวศมลกร  ดีศรี
5. นางสาวเบญจวรรณ  ปานขลิบ
 
1. นายเผ่าไทย  เสียงแจ่ม
2. นางสุภาวดี  เนตรทิพย์
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชุติภัทร  ดารารุ่ง
2. นางสาวธนาภรณ์  ถนอมพลตัง
3. นายนพรัตน์  มีแสง
4. นางสาวนฤนาท  ใจชอบ
5. นายนันทกร  หล่ำสาย
6. นางสาวบัณฑิตา  ช่างประดิษฐ์
7. นางสาวพรรวสา  อ่องเภา
8. นางสาวมนสิชา  ศาสตรอนงค์
9. นางสาววนิดา  บุญอินทร์
10. นายวีรภัทร  นอขุนทศ
11. นางสาวสุธีธิดา  ประคองเทียน
12. นางสาวสุภารัตน์  แก้วดี
13. นางสาวอริสา  บุญดล
14. นายอัฐวุฒิ  บุญุนุ่ม
15. นางสาวเกตน์นิภา   สนจันทรา
16. นางสาวเจนจิรา  เอี่ยมอร่าม
17. นายเดชาวัต  วิลัย
18. นางสาวแพรวรุ่ง  ท้วมเทศ
19. นายโฆรวิส  กลิ่นขจร
20. นางสาวโสมสวรรค์  พรหมเบญจศร
 
1. นางธิรดา  วงษ์ทานมัย
2. นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ
3. นางเพ็ญนภา  ลายน้ำเงิน
4. นางสาวสาวิตรี  เกตุประยูร
5. นายสัญญา  แดนพิมาย
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกฤตศยา  นทีมณฑล
2. นายกฤษฏ์  บำรุงศรี
3. นางสาวกุลธิดา  พงศ์ภาณุกุล
4. นางสาวจิตตา  ผิวผ่อง
5. นางสาวจุฑาภัทร์  ร่มพยอม
6. นางสาวชญานิษฐ์  พันธุ์เขตต์การณ์
7. นางสาวชนัญชิดา  สุวรรณะ
8. นางสาวณัฏฐณิชา  สุขแช่ม
9. นายณัฐชนน  วัฒนสุข
10. นางสาวดวงกมล  เป้าชัง
11. นายทนุธรรม  ปงเมืองมูล
12. นางสาวนันท์นภัส  กุลรัตน์เขมวัน
13. นางสาวพรรษชล  สายคุณากร
14. นายภูริณัฐ  จันทร์เสรีวัฒน์
15. นางสาวมิลันดา  ดาวัลย์
16. นางสาววนมารินทร์  แดงทองดี
17. นางสาววีนัสรา  สมหวัง
18. นางสาวศศิกานต์  สนธิรักษ์
19. นายศิริวัฒน์  ส่งวัฒนา
20. นายอธิวัฒน์  เฮงประดิษฐ
 
1. นางวรพรรณ  ศรีเจริญวนะกิจ
2. นางธนพร  ยมรัตน์
3. นางอมรมาต  แสงดอกไม้
4. นายสุพจน์  อนุตรพงศ์
5. นายมีทวน  สมบัติปัน
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  สางแก้ว
2. นายกษฎา  ฉลาดเลิศ
3. เด็กหญิงชลธิชา  แพรงาม
4. นายณัฐพล  บุตรศรี
5. นายณัฐวุติ  พันธุวงศ์
6. นางสาวณิชากานต์  เพชรถึก
7. นายธนวินทร์  พรประสงค์
8. นางสาวประภาภรณ์  รัตนประหาร
9. เด็กหญิงประภาวรรณ  รักบุญ
10. นางสาวปวีณา  กล้าเขตกาล
11. นางสาวพิมพ์นิภา  ปรางทอง
12. นายพุฒิพงษ์  พงษ์ศิริ
13. เด็กหญิงภัคจีรา  สุรินทร์ดอนคา
14. นายภัคพล  กลิ่นหอม
15. นางสาวลักษณพร   คชชัย
16. นายวรากร  มั่นทรัพย์
17. นายศิวเทพ  อยู่สุข
18. นางสาวหนูนา  พุ่มพวง
19. นายอัฐพล  วงศ์ษา
20. นางสาวแก้วจงกล  มุรินทร์
 
1. นางวันเพ็ญ  หุตะมาน
2. นายอนุวัฒน์  แหวนเพชร
3. นางสาวสนิตา  ศรีนราสกุล
4. นางสุพรรณี  แก้วจันทร์
5. นายสมบัติ  ล้อจงเฮง
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงเกสรา  ทองศิลา
 
1. นายโยธิน  พรมพิทักษ์
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงมลทกานต์  ใบโพธิ์
 
1. นายเจนวิทย์  ถ้วยอิ่ม
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชั่งคำ
 
1. นางสาวยุพาพร  เทศสิงห์
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายชลสิทธิ์  เกตชนก
 
1. นางปวีณา  สิงห์อุดร
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวปรียากร  สังข์อ่ำ
 
1. นางสาวจิรสุดา  ธรรมรังศี
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์นภา  เสือพงษ์
 
1. นายโอภาส  พุทธสรณ์
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงฐาปนี  จันสี
2. เด็กชายสหรัฐ  คำเอี่ยม
 
1. นางวิภา  จันทร์แจ่ม
2. นางสาวศิริพร  ศรีผึ้ง
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรธิดา  นกสวน
2. เด็กชายกฤติน  รักษ์ศิริ
 
1. นางอารีวรรณ  ชุ่มวิจารณ์
2. นางวศิณี  วรวงษ์
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายวีระพันธุ์  การะภักดี
2. เด็กหญิงเนตรชนก  วิเศษสินธุ์
 
1. นางกุศลิน  วัชรสรณ์
2. นางสาวรจนกร  เอกวัตร์
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวธันย์ชนก  แสนทวีสุข
2. นายวงศพัทธ์  นิโรจน์
 
1. นายปัญญพจน์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายธราดล  ใจเพียง
2. นางสาวปิยวดี  คชเสนี
 
1. นางสาวพรพรรณ  คำมีรักษ์
2. นางสาวชริตา  ธนาวรภา
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  หอมดวง
2. นางสาวมาริษา  แก้วจันทร์
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นายสมพงษ์  สุขเกษม
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ธารารัตนสุวรรณ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ใยเย็น
3. เด็กหญิงชนิภา  ศรีบุญ
4. นางสาวญาดา  บัวเทศ
5. เด็กหญิงนภสร  แจ่มฟ้า
6. เด็กหญิงนาลิสา  แซ่เตี๋ย
7. นางสาวภูตาวัน  วงษ์หงษ์
8. เด็กหญิงวิมลิน  ปั้นนาค
9. นางสาววิยะดาวรรณ  กล้ากสิกิจ
10. เด็กหญิงสายทองแท้  เรืองทรัพย์
 
1. นายปัญญพจน์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย
3. นางสาววราภรณ์  คงหอม
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  แก้วเต่า
2. นางสาวชุติมา  สวนเรือง
3. เด็กหญิงดาริกา  ดีกล้า
4. นางสาวธนพร  เนื้อทอง
5. เด็กหญิงนริศรา  มากมุข
6. นางสาวนิษา  ดีสุ่ม
7. เด็กหญิงปนัดดา  โฉมศรี
8. เด็กหญิงศรุตา  กลิ่นชื่น
9. เด็กชายอัยรดา  กันทอง
10. เด็กหญิงอินทุอร  ประดับศรี
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา
2. นางนิติยา  น้อยเกิด
3. นางสาวณิชารีย์  เหลืองอร่าม
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิดาการ  สิงห์หอม
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เรืองศรี
3. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์ท้าว
4. เด็กหญิงศศิพร  เอี่ยมสา
5. เด็กหญิงสุพรรษา  กิ่งวงษ์
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  หุ่นทอง
7. เด็กหญิงสุุภาวดี  อินกล่ำ
8. เด็กหญิงเกวลิน  เอี่ยมโพธิ์
9. เด็กหญิงเนตรชนก  มณีกัญย์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  คำหินกอง
 
1. นางสาวสุชาดา  สุขทอง
2. นางสาวพัชราภา  เจริญโพธิ์
3. นางสาวรัตติกาล  คันนาทิพย์
 
162 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวกชนันท์  กลิ่นรัตน์
2. เด็กหญิงกัณฑิมา  พึ่งสุข
3. เด็กหญิงจิราภา  ภู่โต
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  ใจสว่าง
5. นายปฐวี  แก้วเกิด
6. เด็กหญิงพิมลมาศ  หุ่นพ่วง
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  จำปาทอง
8. นางสาวสิราวรรณ  แช่มเอี่ยม
9. เด็กหญิงอภัชรา  โพอุไร
10. เด็กหญิงอริศรา  ทองมาเอง
 
1. นางเสมอ  เปลื่ยนหมื่นไวย์
2. นางสาวขวัญชนก  กัญทาทอง
3. นางยุพา  พรมแตง
 
163 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกุสุมา  แก้วถิ่นดง
2. นางสาวกุหลาบ  ฤทธิชัย
3. นางสาวทวีพร  ชาวหนองแคน
4. นางสาวธารารัตน์  สิทธิสาริกรรม
5. นางสาวบุษกร  นิสัยพราหม
6. นางสาวพรทิพย์  วงค์วัง
7. นางสาวลัดดา  มะโนใจ
8. นางสาวอาทิตติยา  อยู่สุข
9. นางสาวเกวลิน  เทือกเทียน
10. นางสาวเข็มอัปสร  สิบผุด
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สุดเสมา
2. นายปริญญา  สุขุประการ
3. นายสยมภู  พิลึก
 
164 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวจิรพรรณ  เทียมสุวรรณ์
2. นางสาวชลธิชา  นางงาม
3. นางสาวชัญญา  แพรบุตร
4. นางสาวนพรัตน์  กลมจัตุรัส
5. นางสาวรสิตา   อุ่นศรี
6. นางสาวระพีพัฒน์  ตึงจ๊ะ
7. นางสาววนิศา  ทั่งถิ่น
8. นางสาวศศิธร  ใจเดช
9. นางสาวศิวัชญา  โพธิ์พึ่ง
10. นางสาวอมรรัตน์  แสงรัตนะกุล
 
1. นายสมเจตน์  พิกุลทอง
2. นางสุณีรัตน์  โฉมยงค์
3. นางสาวลาภิสรา  กันทา
 
165 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. นายกฤษฎิ์  เกิดศิริ
2. นายกฤษณพันธฺ์  รัตนโชติ
3. นายกัมพล  เปี่ยมสุข
4. นายกิตติพงศ์  เพชรไพฑูรย์
5. นายจิรวัฒน์  ถนอมสุข
6. นายฉัตรชัย  วงษ์ทองดี
7. นายธนาวุธ  เปี่ยมสุข
8. นายนัฐวุฒิ  เคลือบสูงเนิน
9. นายวิรภัทร  จันปุย
10. นายเอกราช  สุขสำราญ
 
1. นายบัญชา  ชมบริสุทธิ์
2. นางอุไรวรรณ  ชมบริสุทธิ์
3. นายมนัส  ประจักษ์อำนาจ
 
166 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวชฎาทิพย์  บุญช่วย
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ทองน้อย
3. นางสาวณัฐธิดา  ตันเงิน
4. นางสาววริศรา  บุญทะจิต
5. นางสาวศรัญญา  เมฆบุตร
6. นางสาวสุดารัตน์  พลวิเดช
7. นางสาวสุธิดา  ขุนชาญวิชิต
8. นางสาวอภิญญา  พงษ์สวัสดิ์
9. นางสาวอารยา  เฉลิมพระจง
 
1. นายเชาวลิต  ปอสูงเนิน
2. นายสาธิต  เกษา
3. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
 
167 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิดา  หนักแน่น
2. เด็กหญิงชฎาพร  บังขุนทด
3. เด็กหญิงณัฐฐิณี  กันนิยม
4. เด็กหญิงนภัสสร  มาดี
5. เด็กหญิงปัทมาพร  ภู่ท้วม
6. เด็กหญิงผกามาศ  แถลงกัน
7. เด็กหญิงลีลาวดี  บุญช่วย
8. เด็กชายวรเมธ  สูงเนิน
9. เด็กหญิงวลัญญา  เอี่ยมทองแดง
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ปิ่นดอกไม้
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
2. นายปิยะ   พันธุรัตน์
3. นางสาวกัญญาณัฐ  ภู่ทรัพย์
 
168 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายคมกริช  เต่าคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  มาลัยมาตร์
3. เด็กหญิงพัชราภา  เปรมสังข์
4. เด็กชายภูวทัศน์  พงศ์ภานุกุล
5. เด็กชายราเมศ  พูลกสิการณ์
6. เด็กหญิงวิมลณัฐ  พินจะโปะ
7. เด็กชายวีระชัย  ใจเที่ยงธรรม
8. เด็กชายสถิตย์พล  หาญวัฒนา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  คงกล้า
10. เด็กหญิงอริศา  ชื่นเจริญ
 
1. นายชินพัฒน์  แก้วลายคำ
2. นายปวงไทย  ประสมพงษ์
3. นางสาวศิริรัตน์  อภิญญานุวัฒน์
 
169 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณรงฤทธิ์  จันทร
2. นายณัฐพงษ์  ศิริบูรณ์
3. นายตรีเพชร  วงษ์จันทร์นา
4. นายธนดล  เตียงงา
5. นายธีรภัทร  เสือน้อย
6. นายปองภพ  พุกทอง
7. นายวรัญญู  พรมอ่อน
8. นายวัฒวุฒิ  ปิ่นสุข
9. นายสุรพล  อินทะลัย
10. นายอิสรภาพ  อาจจีน
 
1. นายวรพล  ศรีแตง
2. นางสาวธีรวรรณ  ศรีพันธุ์
 
170 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  มาลัยมาตย์
2. นายธนธรณ์  ชื่นดอนกลอย
3. นางสาวนงนภัส  เรืองวัฒน์
4. นางสาวปนัดดา  กลั่นกสิกรณ์
5. นางสาวภิญญดา  พรมศักดิ์
6. นายรัชชานนท์  คำสัตย์
7. นายวรชัย  สิงห์แรง
8. นางสาววริศรา  กาปัญญา
9. นางสาววิชรินทร์  ปกเกษ
10. นางสาวสุวภัทร  แสงดอกไม้
 
1. นายชินพัฒน์  แก้วลายคำ
2. นายปราโมทย์  พูลเกิด
3. นางสาวกรชวัล  รุ่งรัตน์
 
171 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายจิรพัชร์  ชินคำ
2. เด็กชายณทัต  อันประนิตย์
 
1. นายนครชัย  บุญเป็ง
2. นางสุวรรณา  ภมรพิบูลย์
 
172 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงบุษกร  ตึ้งเจริญ
2. เด็กชายปริญญา  พัฒนเหม
 
1. นายบัญชา  ชมบริสุทธิ์
2. นางอุไรวรรณ  ชมบริสุทธิ์
 
173 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  จันทร์ดำ
2. เด็กหญิงสิรามล  ต๊ะวรรณ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
2. นางสาววัชรินทร์  เจริญวิเศษกรณ์
 
174 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ทองน้อย
2. นางสาวนพมาศ  เส็งเมือง
 
1. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
2. นางสาววัชรินทร์  เจริญวิเศษกรณ์
 
175 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. นายธีรภัทร์  บัวบานค่ำ
2. นางสาวรัตนากร  แผนเสือ
 
1. นายบัญชา  ชมบริสุทธิ์
2. นางอุไรวรรณ  ชมบริสุทธิ์
 
176 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวนิรชา  หงษ์ยิ้ม
2. นางสาวบุณยาพร  มกรธวัช
 
1. นายปณต   หมีทอง
2. นายนครชัย   บุญเป็ง
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรสริน  หลวงถนนเจริญ
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงภิญญดา  บุญยะวัฒน์
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  กรดเพ็ชร
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวอภิญญา  ใจเยี่ยม
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวณัฎฐกานต์  ปานเพ็ชร
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายปวริศ  ลงลา
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงภคพร  ชัยชาญ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศรุดา  ศรีวรรณะ
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  แก้วประสงค์
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปริชญา  ดีพร้อม
 
1. นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐชนน  นิ่มดิษฐ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาววรรณิดา   กุสุโมทย์
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญอาจ
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนันทิชา  แว่นฟอง
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปานทิพย์  พิลึก
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายอภิณพ  สมรูป
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัลยาณี  ทองปาน
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายภานุพงษ์  วงศ์ทองแดง
 
1. นายถาวร  ศรีลาศักดิ์
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายอิทธิชัย  สมรอด
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพัชรพล  เกษร
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิชญา  อานมี
 
1. นางยุพิน  สมสวย
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายศิรวิชญ์  เพ่งผล
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกรกนก  ทูลฉลอง
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายชุติพนธ์  ดีเลิศ
 
1. นางยุพิน  สมสวย
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงราตรี  ทองสีดี
2. เด็กหญิงศุภสุตา  ฉายจินดา
 
1. นางจุรีพร  โพธิ์พรม
2. นางสาวปัจฉิมา  ลักษณะวิเชียร
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงรัตดา  สุดสอาด
2. เด็กหญิงอินคิราภ์  เอมเสม
 
1. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
2. นางบุญช่วย  โดรณ
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงนราธร  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงโชติกา  นันทวงศ์
 
1. นายสุเมธี  จำลองกุล
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายดานุ  บุญมาก
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพ็ชรคง
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แสนโสภา
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวนฤมล  วิชาพร
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายทรงยศ  คำอยู่
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวศิรัญญา  คงสิบ
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์เดช  อินทร์มณี
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสนพันธ์
3. นายโกญ์จนาท  รุ่งสว่าง
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
2. นางสาวกานดา  การะเกตุ
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายธนากร  พรมวะราภรณ์
2. เด็กชายพิสิฐชัย  สุขขวัญ
3. เด็กชายโชติกุล  โพธิ์สะอาด
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
2. นางพราหมณ์พันธ์  ชาติสุทธิ์
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนภาพร  พลูเรือง
2. เด็กหญิงวนิดา  ทองเกตุ
3. เด็กชายวัชรินทร์  ้เชื้อนุ่น
 
1. นางสาวสุธิดา  จันทะคุณ
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาววิชญาพร  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวศิริพร  หาญเชิงค้า
3. นายเพทาย  ดาวสุข
 
1. นายกษมา  ดิษฐเจริญ
2. นางสาวณรรฐวรรณ  วสยางกูร
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวพิชามญชุ์  สิงห์เรือง
2. นายสุริยะ  สีดา
3. นางสาวอารยา  ทรัพย์เที่ยง
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
2. นายชาญณรงค์  แป้นโต
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนกฤต   ดอกสันเที๊ยะ
2. นายมารุตพงศ์  อมฤทธิ์
3. นายสานนท์  คงเพชรศักดิ์
 
1. นายสันติ์  แสนสุข
2. นางสาวนันทวัน   จันทสุริโย
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  กลิ่นจันทร์
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายบัณฑิต  คล้อยตาม
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพิชิตชัย  ปิ่นบัวขาว
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวอารยา  เสาแก้ว
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวงษา
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  เอี่ยมกลั่น
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สารมะโน
 
1. นายลิขิต  แก้วคง
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายชลชาติ  เหี่ยวเกิด
 
1. นายลิขิต  แก้วคง
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายณัฐภูมิ  หนองเต่า
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายพงศธร  ศรีเรืองพันธ์
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายสิงหา  เรืองนิล
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายวิทวัส  ศรีพุทธ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายนิธิพัฒน์  บัวบังใบ
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายชนกานต์  พบความดี
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายพัชรพล  เคยเหล่า
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกุลณัด  รัติโชติ
 
1. นายอภิชัย  เขม้นเขตการ
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวนริศรา  อ่ำทิม
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายธนวัฒน์  สุวรรณนิตย์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงฤทัย  สระทองน้อย
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายเขษมศักดิ์  เดชนุช
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาววิภาวี  นิ่มจำนงค์
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ภูครองจิตร
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ประสมพงษ์
 
1. นางสาวดวงเดือน  พิทักษ์ทิม
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  แก้วศรีสุข
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาววรรษณา  มาลัยกุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองพราว
 
1. นางเย็นจิต  สิงห์ทอง
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ชมภูนุช
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  พัสสร
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  เวียงวัง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวฟ้ารุ่ง  ศรีงาม
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวณัฐชา  ยังสุข
 
1. นายพงษ์ศิริ  กล่อมดี
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กิตติญานุกูล
 
1. นายอนุพงษ์  รักยุติธรรม
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายวีรวิทย์  เอี่ยมวิจารณ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงจันทร์
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายจักรพงศ์  ชุ่มวิจารณ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  พยัคฆกูล
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายปราบดา  ป้อมยุคล
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  พุ่มขจร
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปวีณ์ฬดา  ไชยนันทน์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชญานนท์  บุญดล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายปราบดา  ป้อมยุคล
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายกิตติธัช  ศรีขจร
2. นายกิรติ  ถิราวัตร
3. นายณัฐภูมิ  หนองเต่า
4. นายธีรภัทร  คะเชนทรภักดิ์
5. นางสาวปฏิพร  กลิ่นอ่วม
6. นายปราบดา  ป้อมยุคล
7. นางสาวพรหมพร  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงสิริกร  รักสิการ
9. นางสาวอารยา  เสาแก้ว
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
2. นายชญาณัฏฐ์  รอดสัดถา
3. นางกัลยา  มูลจนบาตร
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชญานนท์  บุญดล
2. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
3. นางสาวนริศรา  อ่ำทิม
4. เด็กชายภัทรดนัย  อู่อินทร์
5. เด็กชายภูริทัต  ทองอยู่สุข
6. นางสาววรรณษา  มาลัยกุล
7. นางสาววิภาวี  นิ่มจำนงค์
8. นางสาวสุชยา  ศรีเมฆ
9. เด็กหญิงไอรดา  สกุลมา
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
3. นายเสรี  บุญประเทือง
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายทนงศักดิ์  รัตนมิถุนา
2. นายธนากร  ปัทมาลัย
3. เด็กชายธีรวัฒน์  กิตติญานุกูล
4. นายบัณฑิต  คล้อยตาม
5. เด็กหญิงมณฑา  ใจชม
6. นางสาวรัตติกาล  จันประจักษ์
7. เด็กชายรันกรณ์  โสภิณ
8. เด็กหญิงฤทัย  สระทองน้อย
9. นางสาววรพร  พูลสวัสดิ์
10. นายวิชญะ  โพธิ์พล
11. เด็กหญิงศดานันท์  ทองดอนใหม่
12. เด็กหญิงสุธิมา  วัฒนะรุ่ง
13. เด็กชายอนุชา  สระทองหัก
14. นางสาวเสาวลักษณ์  เจริญสิงห์
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยิ้มละมัย
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
2. นายสุชาติ  ศิริชู
3. นายเกรียงไกร  คงกรุด
4. นางสาวฉัตรวิมล  เข็มพันธ์
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกฤษฎ์  คำภาเมือง
2. เด็กชายกีรติ  คงคาสวรรค์
3. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
4. เด็กหญิงทิพาพรรณ  เป้กลาง
5. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีวงษา
6. นางสาวนันทวิภา  แก้วพินิจ
7. เด็กชายนิติพล  ม่วงเปีย
8. นายประดิพัทธ์  อินทร์ฉ่ำ
9. นายวิทวัส  ศรีพุทธ
10. นางสาวศวรรยา  ศรีจุลฮาต
11. นางสาวศิรภัสสร  โพธิ์ทัย
12. เด็กหญิงศิริขวัญ  เทศเขียว
13. เด็กชายสิรวิชญ์   แก้วเขียว
14. เด็กชายอธิป  พิริยศักดิ์มนตรี
15. นายเขมฉัฑต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นายดนัย  เชื้อสกุล
3. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
4. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกิตติมา  คล้ายสมมุติ
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  แก้วศรีสุข
3. นายชญานนท์  บุญดล
4. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
5. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
6. นางสาวนริศรา  อ่ำทิม
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
8. เด็กชายภัทรดนัย  อู่อินทร์
9. เด็กชายภูริทัต  ทองอยู่สุข
10. นางสาววรรณษา  มาลัยกุล
11. นางสาววิภาวี  นิ่มจำนงค์
12. นางสาวสุชยา  ศรีเมฆ
13. เด็กชายสุเมธ  จุ้ยโต
14. เด็กหญิงเสาวภา  โลหะเวช
15. เด็กหญิงไอรดา  สกุลมา
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นายเสรี  บุญประเทือง
3. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
4. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรองทอง  ฉลองภูมิ
2. เด็กชายกิตติ  บัวคำ
3. เด็กชายทัตพงษ์  คล้ายจันทร์
4. เด็กหญิงนภัสรา  กิตติพงษ์
5. เด็กหญิงภัทราภรณ๋์  นะมะหุต
6. เด็กหญิงวิชุดา  ดวงชารี
7. เด็กหญิงศศิตา  ตุ้มน้อย
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นุ่มน้อย
9. เด็กหญิงสราสินี  คงเพชรศักดิ์
10. นางสาวสายชล  ภูมิภักดี
11. นางสาวสิริยากร  กิตติพงษ์
12. เด็กหญิงอรปรียา  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
2. นายพรวิศิษฐ์  บุญสด
3. นายอภิชัย  เขม้นเขตการ
4. นางสาวปัจฉิมา  ลักษณะวิเชียร
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายชนะโชค  แจ้งสุข
2. เด็กชายธีรภัทร์  พลายเพ็ชร์
3. เด็กชายบรรเจิด  วงศ์สวัสดิ์
4. เด็กชายพัชรพล  เคยเหล่า
5. เด็กชายมิตรภาพ  ปานศิลา
6. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
7. เด็กชายวรรณชัย  แย้มทิพย์
8. เด็กชายวรากร  สัมปชัญญสถิตย์
9. เด็กชายสงกรานต์  อาจวง
10. นายสำเนา  ศรีเพ็ชร
11. เด็กชายอานันท์  จันทร์อิ่ม
12. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
2. นางสาววราภรณ์  จั่นจีน
3. นายเกษม  สารีพันธ์
4. นางสาวทัศนียา  จันตะเภา
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายชนะโชค  แจ้งสุข
2. เด็กหญิงดวงกมล  บุรานนท์
3. นายธนธรณ์  พาสุทธิ์
4. นายธนวัฒน์  สุวรรณนิตย์
5. เด็กหญิงธนัญญา  ม่วงศรี
6. เด็กชายธีรภัทร์  พลายเพ็ชร์
7. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
8. เด็กชายบรรเจิด  วงศ์สวัสดิ์
9. เด็กชายพัชรพล  เคยเหล่า
10. เด็กชายภรันยู  กุรู
11. เด็กชายมิตรภาพ  ปานศิลา
12. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีคูณ
13. เด็กชายวรรณชัย  แย้มทิพย์
14. เด็กชายวรากร  สัมปชัญยะสถิตย์
15. นายวิเชษฐ  เมืองสวรรค์
16. เด็กชายสงกรานต์  อาจวง
17. เด็กหญิงสิรินดา  พวงสมบัติ
18. เด็กหญิงสุริวิภา  พงกลาง
19. เด็กชายอานันท์  จันทร์อิ่ม
20. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
21. เด็กชายเขษมศักดิ์  เดชนุช
 
1. นายสังวร  ยมรัตน์
2. นายสุรศักดิ์  ปวุตตานนท์
3. นางลำดวน  เพชรเย็น
4. นายวีระ  เดชครุฑ
5. นางสาววันดี  ศรีเรือง
6. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายกฤษดานันท์  สกุลมา
2. นายกษิดิศ  จันทร์อำไพ
3. นายกิตติศักดิ์  วันชัย
4. นางสาวชฎาทิพย์  แต่งทรัพย์
5. นางสาวธนากานต์  เรืองบุญ
6. นายธีรภัทร  คงโต
7. นายนพนันท์  การุณ
8. นายนพรัตน์  บุญเลี้ยง
9. นายปรัญชา  ม้าเฉี่ยว
10. นายปราบดา  แย้มโหมด
11. นางสาวรุ่งอรุณ  เดชคำพู
12. นางสาววราภรณ์  โพธิ์พร
13. นางสาววิมลศิริ  สนธิ์โพธิ์
14. นายศรายุทธ  คำหมอน
15. นางสาวศุภาวรรณ  ศรีภักดี
16. นายสุกฤต  บุญดล
17. นางสาวสุธาสินี  มีวิชา
18. นางสาวสุนิษา  คุ้มวงษ์
19. นางสาวสุพัตรา  พุทธชาด
20. นางสาวสุรัศวดี  พรมมา
21. นายอิทธิชัย  นุ่มสกุล
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นายวีรชน  พูลพันธ์
3. นายพรชัย  ศรีชมภู
4. นางจริยา  หวังประเสริฐ
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผุดผ่อง
2. เด็กหญิงพนิดา  แก้วสุขา
3. เด็กชายพิชเญศ  เผือกแดง
4. เด็กชายมนตรี  ผิวพิมดี
5. เด็กหญิงศุภธิดา  สำราญฤทธิ์
6. เด็กหญิงอาทิติญา  แก้วสุขา
 
1. นายศุภเมธ  เพชรอุดม
2. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
3. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกชธนณัฏฐ์  คำมาพล
2. เด็กหญิงชิตชนก  รอดสัมฤทธิ์
3. เด็กชายธีรภัทร์  สระทองวาท
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์  บำรุง
5. เด็กชายพิษณุ  พุทธเษม
6. เด็กชายเจษฏาภรณ์  เจเรเมียร์ อาลเวส
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  สังข์เที่ยง
2. เด็กชายธนโชติ  พวงมาลัย
3. เด็กหญิงรุ้งเพชร  ชัยมงคล
4. เด็กชายสุวพิชญ์  คำแหง
5. เด็กหญิงอารียา  ชมโฉม
6. เด็กชายเจษฎา  กิจธนทรัพย์
 
1. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
3. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  กล่อมปาน
2. นายขจรศักดิ์  เลพล
3. นางสาวจริญญา  ทองคำ
4. นายจักรกฤษณ์  แป้นโต
5. นายภาณุชิต  ชุ่มวิจารณ์
6. นางสาววิไลวรรณ  พวงสมบัติ
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
3. นายณัฐศวรรษ  สาระจันทร์
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกุลพัชร  อรุณทิพย์ไพฑูรย์
2. นางสาวจันทวรรณ  นิลบรรหาญ
3. นางสาวธัญรดา  ปานเทวัญ
4. นายปัญญาวุธ  เจริญทรัพย์
5. นางสาววิลัยลักษ์  กรีฑาเวช
6. นางสาวสุประวีณ  อิ่มอุระ
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นางกัลยา  มูลจนบาตร
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นางสาวกนกกร  กล้ากสิกิจ
2. นางสาวทิชากร  เอี่ยมสำราญ
3. นายธีระวัฒน์  พันเทศ
4. นายปฏิภาณ  เสือดอนกลอย
5. นายพีรพงษ์  รัตนนิตย์
6. นางสาวศิรินภา  บัวผา
 
1. นายฐาปนิก  ศาลศาลา
2. นายเพียรเวช  สระทอง
3. นายมาโนช  แยบเกษตร
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายกิตติกร  ไทรทอง
2. นางสาวจิราภรณ์  โพธิ์เอี่ยม
3. นางสาวจุฑาพร  พงษ์ดี
4. นางสาวฉัตรชนก  ชั่งเปี่ยม
5. นางสาวชลิดา   ดงพระจันทร์
6. นายชัชนันท์  ด้วงพิลา
7. นางสาวณัฐจรินทร์  บุญอ่อน
8. นางสาวณัฐวรรณ  บัวทอง
9. นายธนภัทร  พันธุวงษ์
10. นายธรรมวุธ  ปั้นวิชัย
11. นายธีรพัฒน์  พุกเนียม
12. นายธีรภัทร  พูลเพิ่ม
13. นางสาวนพนันท์  เอี่ยมสอาด
14. นางสาวนภัสรา  ตนภู
15. นางสาวนิษฐา  ใจกล้า
16. นางสาวน้ำทิพย์  อุ่นตา
17. นางสาวปณิชา  เขียวอุบล
18. เด็กหญิงปวีณา  ชาวนาฝ้าย
19. นางสาวปิยะธิดา  บุญผ่อง
20. นางสาวพรนภา  เหมลักษะ
21. นางสาวพรรษชล  ชำรวย
22. เด็กชายพิสิฐ  ฉลาดแย้ม
23. นายพีระพัฒน์  พรายระหาญ
24. นายภานุวัฒน์  พรมดี
25. นางสาวมนัญชยา  ทองเดื่อ
26. นายวุฒิชัย  เต็มเปี่ยม
27. นางสาวศิรดา  บุญช่วย
28. นางสาวสาวิณี  สุวรรณ
29. นางสาวสาวิตรี  ปิยะภาณี
30. นางสาวสุกัญญา   อินทร์ฤทธิ์
31. นางสาวสุนันทกาณต์  คุ้มมั่น
32. นางสาวสุพิชญา  สมภาค
33. นางสาวอรปรียา  หาดรื่น
34. นางสาวอินทิรา  สุมาธิ
35. นางสาวเกตน์ดารินทร์  พรมเวียง
36. นางสาวเกศินี  อินทร์ขำ
37. นางสาวเนตรนภา  ชำนาญเวช
38. เด็กหญิงแพรเพ็ชร  มงคลไทร
39. นางสาวแสงเดือน  เพิ่มพิพัฒน์
40. เด็กชายไพสิฐ  ฉลาดแย้ม
 
1. นายสถาพร  บุญจิตร
2. นางอรนุช  ชาติพันจัน
3. นายสมเดช  ดีทรัพย์
4. นางจินตนา  พรมชัยชนะ
5. นายอิสระ  วีระน้อย
6. นายพรประภา  พัฒนพงษ์
7. นางวนิดา  จันทร์เขียว
8. นายฉัตรชัย  เกตุนวม
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  กลิ่นหอม
2. นางสาวจิราภรณ์   มุกโหมด
3. นายชาญชัย  พิลึก
4. นางสาวชิราพร  แก้วถิ่นดง
5. นางสาวณิชา  งามดี
6. เด็กชายดุสิต  ศิริวัฒน์
7. นางสาวทิพย์มณี  เฉลิมพาล
8. เด็กหญิงธนัชพร  สุบินยัง
9. เด็กชายธัตเทพ  ธงสันเทียะ
10. เด็กชายธานี  อ่องทอพย์
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผุดผ่อง
12. นางสาวนฤมล  เกิดผล
13. เด็กหญิงนุชลี  ลาเสือ
14. นางสาวปนัดดา  ภู่แพ่ง
15. นางสาวประภัสสร  อ่อนศรี
16. เด็กหญิงปาณีกาญจน์  โพธิ์กิ่ง
17. นางสาวปิยธิดา  วรรณสูตร
18. เด็กหญิงพนิดา  แก้วสุขา
19. เด็กหญิงพรนภัส  สุขสาย
20. นางสาวพรศิริ  ประสงค์ผล
21. เด็กชายพัสกร  ต่องสู้
22. เด็กหญิงพิชญา  ขุนเมือง
23. เด็กชายมนตรี  ผิวพิมดี
24. นางสาวมาริสา  พัดสาริกิจ
25. นางสาวรวิพร  ผุดผ่อง
26. เด็กชายรัฐวัฒ  สาลีเป๊ะ
27. นางสาวรัตนา  แตงทอง
28. นายวรากร  บุญผึ้ง
29. นางสาววราภารณ์  หิรัญญิก
30. เด็กหญิงวาสนา  เพชร์ทิม
31. เด็กชายศราวุฒิ  ฤทธิ์บำรุง
32. นางสาวศิริญา  บุญโท
33. เด็กหญิงศุภธิดา  สำราญฤทธิ์
34. นางสาวสาธิตา  เชื้อกสิกรรม
35. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทชาติ
36. นายสุรศักดิ์  บุญคง
37. นางสาวอภัสราวรรณ  ่อ่อนสิงห์
38. นางสาวเจนจิรา  ชูยศ
39. นางสาวโชติกา  เสือคะนอง
 
1. นายศุภเมธ  เพชรอุดม
2. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
3. นายสันติ์  แสนสุข
4. นางสาวเด่นนภา  โพพิมล
5. นายพรชัย  ไผ่ปาน
6. นางสาววารุณี  เรืองศรีไพร
7. นายชาญณรงค์  ยาสุทธิ
8. Mr.Buma  Derrick
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  กระต่ายทอง
2. เด็กหญิงชลธาร  สุขเจริญ
3. นายชัยวัฒน์  เสือทุ่ง
4. เด็กหญิงชุติมา  คำเขียว
5. เด็กชายฐิติศักดิ์  บุญมี
6. เด็กหญิงณัฐญาณี  นุชประเสริฐ
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกิดผล
8. นายดิศพงษ์  กันเจียก
9. นายทัชชา  มิ่งสกุล
10. นายทัศนชัย  คำศรี
11. เด็กชายนนท์ตระการ  ดิษสาคร
12. นายนพรัตน์  สุขสว่าง
13. นายนันฐพงษ์  ศรีพัฒน์
14. เด็กหญิงปนัดดา  นิพัฒิพงศ์
15. เด็กชายปะกาศิต  วิเวกวรรณ์
16. นายพีรพัฒน์  เทียนหวาน
17. นายพูลศิล  บัวตูม
18. เด็กหญิงภคพร  บัวนารถ
19. นายภาณุพงศ์  จันทร์แย้ม
20. เด็กชายภูชิต  สนหอม
21. เด็กชายภูมิบดินทร์  เหล่าจั่น
22. นายมีนธดา  ทับทองดี
23. เด็กหญิงวรรณิภา   รอดกรุด
24. เด็กหญิงวันดี  คำขำ
25. เด็กหญิงวิราวรรณ  ไกรสังข์
26. เด็กหญิงวิลาสินี  สินาคม
27. นายวีรภัทร  เจริญสาริกัณฑ์
28. นายวีรภัทร  เพ็ญภู่
29. เด็กหญิงศดานันท์  สุขกล่ำ
30. นายศิวกร  สุขขวัญ
31. นายศุภกิจชัย  ยิ้มเจริญ
32. เด็กหญิงสมฤดี  อยู่สวัสดิ์
33. เด็กชายอดิศร  จันทวงษ์
34. นายอนุชา  ยิ้มละมัย
35. เด็กชายอภิรักษ์  นิ่มอยู่
36. เด็กชายอินทรพล  ยิ้มเจริญ
37. นายเจตนิพัทธ์  เรือนเย็น
38. เด็กชายเจษฎา  มิ่งขวัญ
39. เด็กหญิงเบญญาภา  ดาราโพธิ์
40. นายเอกพล  อินธิสาร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
2. นายมงคลชัย  ไวกสิกรรม
3. นางดรุณี  วลัญช์อารยะ
4. นางณัชฐ์พร  แก้วแดง
5. นางสาวยุวภา  หัดคำหมื่น
6. นายภาคินัย  ชัยดี
7. นายดิเรก  เจิมขุนทด
8. ดร.สมบูรณ์  นนท์สกุล
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  คำแถง
 
1. นางสาวดุริยา  พุมานนท์
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีเจือทอง
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 1. เด็กชายปัญจพล  พิกุลทอง
 
1. นายวิรุฬห์  โสภาเจริญ
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายปราบดา  ป้อมยุคล
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายจตุพล  ขันวิเชียญ
 
1. นายอภิรักษ์  กัลพันธ์
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายรณภรณ์  เนตรดี
 
1. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเกล้าแก้ว  เอกวิลัย
 
1. นายประดิษฐิ์  เลิศนอก
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชิตชนก  รอดสัมฤทธิ์
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวศศิวิมล  หรูประเสริฐรัตน์
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาววริษา  เขตรวิทย์
 
1. นายอภิรักษ์  กัลพันธ์
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวราไวย์  ยังรอต
 
1. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีเจือทอง
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันญนิภัทร  นันทะโกมล
 
1. นางสาว สุจิรา  กันเกตุ
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นายรตนชนน  ทองดี
 
1. นางสาวเรียงศิลป์  สหัสสรังสี
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายวรวุธ  สุวรรณรงค์
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายชลธี  มัณทัศน์
 
1. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. นายสพลดนัย  ชัยดี
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพิชาณิกา  สุราภา
 
1. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงจุฐาภรณ์   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายปรเมศวร์  สุขแจ่ม
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเกล้าแก้ว  เอกวิลัย
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 1. นางสาวปริญดา  ไพรสินธ์
 
1. นางสาวหทัยกนก  ขลิบปั้น
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวณัฐกุล  ทัพวัฒน์
 
1. นางสาวดุริยา  พุมานนท์
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวผกาวรรณ  จูสิงห์
 
1. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัชภัทรสน  เมธีวิบูลวุฒิ
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎากร  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นายรตนชนน  ทองดี
 
1. นายเรียงศิลป์  สหัสสรังสี
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายอนุภัทร  นงเนตร
 
1. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายอภิสิทธิ์  เล็กขำ
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นายอนพัทย์  อุ่มโพธิ์
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  คำเอก
 
1. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   โพตาคาม
 
1. นายกานต์  โพธิยา
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โทศรี
 
1. นายวัชระ  พรมชาติ
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นางสาวนพรัตน์  เถาเอี่ยม
 
1. นายมานพ  เกตุวราภรณ์
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นายสุภา  กิมกาญจนกุล
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  รวมใหม่
 
1. นายวัชระ  พรมชาติ
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐชนน  ดีฉนวน
 
1. นายรชต  พวงน้อย
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กชายนัฐชนัญ  จีนเจ๊ก
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นายรตนชนน  ทองดี
 
1. นางสาวเรียงศิลป์  สหัสสรังสี
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายปัณภัทร์  รอทอง
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  คงยุทธ
 
1. นายอภิรักษ์  กัลพันธ์
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นายอนพัทย์  อุ่มโพธิ์
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงศิรตา  ผ่อนผัน
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธัญพร  พูลพงษ์
 
1. นางสาว สุจิรา  กันเกตุ
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  แย้มแสง
 
1. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวปุณยวีย์  อานุภาพภราดร
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวสิรินทรา  ทรัพย์สิน
 
1. นายพรชัย  ศรีชมภู
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  แก้วสา
 
1. นายวัชระ  พรมชาติ
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายฐิตินันท์  สุขงาม
2. เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์  บุญเพ็ญ
3. เด็กหญิงนิชาภา  เริงสินธร
4. เด็กหญิงภัทราภา  ชวดนุช
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  แป้นโต
6. เด็กชายวิษณุ  ทองสาย
7. เด็กชายสรธัญ  สงวนวงค์
8. เด็กชายอนพัทย์  อินยิ้ม
9. เด็กหญิงอารียา  ชมโฉม
10. เด็กหญิงอุรัสญา  แตงอ่อน
11. เด็กชายเฉลิมพล  จ้อยเล็ก
 
1. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
3. นายณัฐศวรรษ  สาระจันทร์
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฐาพร  สิทธิไกร
2. เด็กชายณัฐพล  จินดา
3. เด็กชายณัฐศักดิ์  สุวรรณพงษ์
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองกรม
5. เด็กชายทัศนัย  เพ็ญสุข
6. เด็กชายปฏิภาน   พุ่มกล่อม
7. เด็กชายปติภัทร  ประสิทธิเมตต์
8. เด็กชายพิชญะ  มีสุนทรี
9. เด็กชายสัจจานันท์  นภานวลละออง
10. เด็กชายอานนท์  อาจณรงค์
11. เด็กชายเศรษฐพงศ์  เกษมณี
 
1. นายนิลรัตน์  พึ่งพา
2. นายอภิรักษ์  กัลพันธ์
3. นางสาวดุริยา  พุมานนท์
4. นางสาวบุษรา  อาบวารี
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณตะวัน  บุญส่ง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงสุวรรณ
3. เด็กชายธนพงษ์  มากบุญ
4. เด็กชายธีรภัทร์  สระทองวาท
5. เด็กชายบัญญัติ  กิริณี
6. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมศรี
7. เด็กหญิงวรรณพร  ผลสิทธิ์
8. เด็กชายวรลภย์  แย้มเกสร
9. เด็กชายสิงหภูมิ  หนูพุ่ม
10. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขสำราญ
11. เด็กชายอภิรักษ์   ชมประเสริฐ
12. เด็กชายเจษฏาภรณ์  เจเรเมียร์ อาลเวส
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
2. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกัญญาพัชร  มาลินันท์
2. นายจิรายุ  คงคร้าม
3. นางสาวธัญญลักษณ์  ภักดี
4. นายบุรัสกร  คงสมบูรณ์
5. นายปริญญา  สีรอด
6. นายพัฒนกร  โนรี
7. นายภูมินทร์  อนุชน
8. นางสาวสุภาภรณ์  แจ้งนิลรัตน์
9. นายอธิคม  เครือษา
10. นายอัมรินทร์  อินตา
11. นายอัศวัชร์  อินทร์โพธิ์
12. นายเกียรติศักดิ์  พุ่มพวง
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
2. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายกฤตชญา  พันธุ์จันทร์
2. นางสาวกานต์ธิดา  อินทร์หอม
3. นางสาวจริญญา  ทองคำ
4. นายชัณภบ  เสือโฮก
5. นายณรงค์  เพ็ชรทอง
6. นายณัฐนันท์  คันทะทรัพย์
7. นายติณณภพ  แตงหอม
8. นายนัทธพงศ์  ภู่ทองคำ
9. นายวรวุฒิ  ดวงอักษร
10. นางสาววิไลวรรณ  พวงสมบัติ
11. นางสาวศรุตา  บุญเกิด
12. นายเกษมสันต์  บุญเพ็ง
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
3. นายณัฐศวรรษ  สาระจันทร์
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เจริญนาน
2. เด็กหญิงจันทร์ประภา  ข่มอารมณ์
3. เด็กหญิงจิรัชยา  บุรานนท์
4. เด็กหญิงชมนาด  ย้อยพลแสน
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  เล็กสิงห์โต
6. เด็กหญิงฐิติพร  รอดสการ
7. เด็กหญิงณัฏฐ์ฌา  ประครองใจ
8. เด็กหญิงธนวดี  อำไพพันธุ์
9. เด็กหญิงนันท์นภัส  ภานุทัต
10. เด็กหญิงนันล์ภัส  จันทร์ศรี
11. เด็กหญิงปลายฝน  นองเนือง
12. เด็กหญิงพิชชาภา  นาคคล้าย
13. เด็กหญิงภัคนันทร์  แป้นห้วยไผ่
14. เด็กหญิงภัทรวรรณ  แสงดอกไม้
15. เด็กหญิงวรรณวิษา  ยิ่งยงธวัช
16. เด็กหญิงวิชญาดา  ขำพวง
17. เด็กหญิงสุชัญสินี  โหมรันต์สุขศกุณ
18. เด็กหญิงสุธรรมมา  โพธิ์ปฐม
19. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองม่วง
20. เด็กหญิงสุพรรษา  มั่นต่าย
21. เด็กหญิงสุพิชญา  อิ่มสมบัติ
22. เด็กหญิงอัครณี  สุหร่ายมาตร์
23. เด็กหญิงอังคณา  ตระกูลดี
24. เด็กหญิงอัจฉราพร  จุงวงศ์สุข
25. เด็กหญิงเชษสุดา  เขียวสด
26. เด็กหญิงแอชลี่ย์ กอนซาก้า  อาเซรอน
27. เด็กหญิงโชตินภา  พุ่มจงกล
28. เด็กหญิงโยษิตา  เรืองศิริ
 
1. นายภัทรพงศ์  วิจิตรวงศ์
2. นางชุลี  ไพรสันต์
3. นางปราณีต  คูณหอม
4. นายศิริพงษ์  ชื่นศิริ
5. นางเพ็ญนภา  นิติเชาวกุล
6. นางสาววรรณดี  บังเพลิง
7. นางิพิชญา  พึ่งบัว
8. นางสาวสุกัญญา  สุนามะ
 
337 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกษสำโรง
2. เด็กหญิงชลดา  ชูศรีทอง
3. เด็กหญิงณฐพร  รักษ์สุรวงศา
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  สองสี
5. เด็กชายธนภัทร  เหล็กบุญเพชร
6. เด็กชายธีระศักดิ์  คนเที่ยง
7. เด็กหญิงประภาวรินท์  พงษ์พรต
8. เด็กชายพีระพัฒน์  อรุณน้อย
9. เด็กหญิงภัชนภา  ยุ้งศิริ
10. เด็กชายวีรวัตร  ณ วิจิตร
 
1. นางอรนุช  ชาติพันจัน
2. นางกำไร  โสภาพ
3. นางสาวสุเมตตา  ลาดสลุง
 
338 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  มะเริงสิทธิ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์อิ่ม
3. เด็กหญิงจีรนันท์  นัยวิจารณ์
4. เด็กชายณัฐบดินทร์  โกนขุนทด
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรทอง
6. เด็กหญิงณิชนันทน์  ทับจันทร์
7. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ผิวทองงาม
8. เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนสนิท
9. เด็กชายภาคภูม  เพชรสัมฤทธิ์
10. เด็กชายศิวนารถ  แดงมณี
 
1. นางสาวปิยนันท์  บุญเกื้อ
2. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
3. นางสุขศรี  ลำถึงแสน
 
339 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติ  เนียมทอง
2. เด็กหญิงชาลิสา  โวหาญ
3. เด็กชายณัฐวัตร  หมีไข่
4. เด็กหญิงทักษพร  วรรณศรี
5. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสนเวียง
6. เด็กหญิงวรดา  คำสุข
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสนเวียง
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เพชรมณี
9. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไชยดา
10. เด็กชายอิษฎา  อ้วนพรมมา
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นายอภิชัย  เขม้นเขตการ
3. นางสาวปัจฉิมา  ลักษณะวิเชียร
 
340 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวฑิตฐิตา  ภู่ทิพย์
2. นางสาวธีรดา  พันวัน
3. นายธีรเดช  เอี่ยมน้อย
4. นายปริวรรต  ถิ่นน้อย
5. นางสาวปาลิตา  จันที
6. นางสาวพรพรรณ  เทพพิทักษ์
7. นายพีรพัฒน์  ฉวีจันทร์
8. นายภานุวัฒน์  อังคะสุวรรณ
9. นายยศพัทร์  ใจเด็ด
10. นางสาวอาทิตติญา  สายบุตร์
 
1. นางอรนุช  ชาติพันจัน
2. นางกำไร  โสภาพ
3. นางสาวสุเมตตา  ลาดสลุง
 
341 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายดนัย  สังข์หรณ์
2. นางสาวดิษฎี  แสงแก้ว
3. นางสาวปริษา  เดี่ยวขุนทด
4. นายรณภรณ์  เนตรดี
5. นางสาววรุณยุพา  แสงแก้ว
6. นายวรโชติ  พานรอง
7. นางสาววิมลวรรณ  บัววาศ
8. นายศุภโชค  คำชนะ
9. นายสมศักดิ์  เสือคง
10. นางสาวอิษฎาอร  สิงหจูฑะ
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
2. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
3. นางสาวนาตยา  เชียงวัว
 
342 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวดลยากร  ลืออ้าย
2. นายธนกฤต  สะสงคราม
3. นางสาวพิมพ์อัปสร  จบศรี
4. นายรณชัย  มุสิราช
5. นายวรมินท์  คำสุข
6. นางสาวศศิพิมพ์  จันที
7. นายศุภชัย  ลำทา
8. นางสาวสุมาลี  นพคุณ
9. นายอภิเดช  จันทะวงค์คำมี
10. นางสาวเบญจรัตน์  เปี่ยมสุข
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นายพรวิศิษฐ์  บุญสด
3. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
343 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐฌานันท์  มกราพันธุ์
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  แว่นแก้ว
4. เด็กหญิงนฤมล  เลิศพิทักษ์
5. เด็กหญิงปัทมา  ทัพทวี
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงนภา
7. เด็กหญิงพัขราภรณ์  สมพรพันธ์
8. เด็กหญิงภัทรวดี  แข็งกล้า
9. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  จำรัส
10. เด็กหญิงสุทัศณี  อุ่นตาดี
11. เด็กหญิงสุพรรษา  ดุรงค์ฤทธิ์กุล
12. เด็กหญิงแพรวา  พรมแตง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
344 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันทยา  แก้วพวง
2. เด็กหญิงชุติมา  แผ่นทอง
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ทองบุตร
4. เด็กหญิงปัทมพร  จันทร
5. เด็กหญิงรสิตา  ทุมคำ
6. เด็กหญิงสิรินทรา  พายคง
 
1. นางสาวนาถยา  บัวงาม
2. นายนัฐนันท์  สารสุวรรณ์
 
345 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกรดา  จูสิงห์
2. เด็กหญิงจุราลักษณ์  กันหา
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญไหล
4. เด็กหญิงรุ่งระวี  สัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงวัฒนี  อ่องยิ้ม
6. เด็กหญิงสุนิสา  จับสังข์
7. เด็กหญิงสุมิตตรา  พรมอ่อน
8. เด็กหญิงอรุโณทัย  บริคุต
 
1. นายจรูญ  ตาวงค์
2. นายกฤษณะ  เพชรรัตน์
3. นางสาวเรวดี  พินิจ
 
346 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชญานิษฐ์  ศรีเกษม
2. นางสาวญาสุมินทร์  อินทร์ชู
3. นางสาวณฐภัค  ชมถาวร
4. นางสาวธัญวรัตน์  พันราตรี
5. นางสาวธันยนิษฐ์  ทับทอง
6. นางสาวปฏิมา  ศรีภูธร
7. นางสาวพัขราภรณ์  คงเพ็ชร
8. นางสาวมุกดา  อึ่งชวัญ
9. นางสาววัลลภา  แป้นแก้ว
10. นางสาวสุภาพร  เอี่ยมละออ
11. นางสาวอัจฉรา  พุ่มเพ็ชร
12. นางสาวอินทร์ชูรักษ์  อินทร์ชูเดช
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
347 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกานดา  หวานดี
2. นางสาวคีตภัทร์  ปัตย์บรรจง
3. นางสาวดลยากร  ลืออ้าย
4. นายธนกฤต  สะสงคราม
5. นางสาวปรียาภรณ์  ทุมสิงห์
6. นายรณชัย  มุสิราช
7. นายวรมินท์  คำสุข
8. นางสาววีรญา  หินพลาย
9. นางสาวศศิพิมพ์  จันที
10. นายศุภชัย  ลำทา
11. นางสาวสุมาลี  นพคุณ
12. นายอภิเดช  จันทะวงค์คำมี
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาวปัจฉิมา  ลักษณะวิเชียร
3. นางสาวฐิตินันท์  แป้นทอง
4. นายอภิชัย  เขม้นเขตการณ์
 
348 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  ขำพุก
2. นางสาวธิดาวรรณ  นุ่มนวล
3. นางสาวปิยะธิดา  บางเภา
4. นางสาววิจิตรา  เงินกลม
5. นางสาวอริสา  เกตุเนต
6. นางสาวอินอร  เอี่ยมละออ
 
1. นางปรางทิพย์  แป้นวงษ์
2. นายนัฐนันท์  สารสุวรรณ์
 
349 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพร  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงชนิษฐา  กันตุ่ม
3. เด็กหญิงชาลิสา  โวหาญ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  สนธิกุล
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  มูลจันทา
6. เด็กหญิงพัชราพร  ภูคลัง
7. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แสนเวียง
8. เด็กหญิงสุนิตา  สุคำวัน
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาวนุจนาฎ  เชาว์ไว
3. นางสาวจิรากรณ์  แก้วขาว
4. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
350 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกชพร  รักนา
2. เด็กหญิงปนัดดา  เนื่องนัยนา
3. เด็กหญิงปนิตา  เนื่องนัยนา
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  อ่อนสำอาง
5. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วมา
6. เด็กหญิงอริศรา  อุชะกะ
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  กันเกตุ
8. เด็กหญิงโสภิตนภา  มั่นกสิวิช
 
1. นางสาวปิยาพัชร  มัณฑการ
2. นางสาวธัญญาภรณ์  นาจำปา
 
351 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  ครุฑจันทร์
2. เด็กหญิงพรพิริยา  พรมทอง
3. เด็กหญิงพันธ์วิรา  ศรีโรจน์
4. เด็กหญิงรักศิฎาพร  มีมุข
5. เด็กหญิงวรรณภา  คล้ายอินทร์
6. เด็กหญิงวริศรา  หลวงวังโพธิ์
7. เด็กหญิงสุจิตรา  กุลจันทร์
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  อินทร์ชู
 
1. นางสาวหทัยกนก  ขลิบปั้น
2. นางสาวรัตนาวดี  เผือกคล้าย
 
352 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชญานิษฐ์   ศรีเกษม
2. นางสาวญาสุมินทร์   อินทร์ชู
3. นางสาวณฐภัค    ชมถาวร
4. นางสาวธัญวรัตน์   พันราตรี
5. นางสาวธันยนิษฐ์   ทับทอง
6. นางสาวปฏิมา   ศรีภูธร
7. นางสาวพัขราภรณ์   คงเพ็ชร
8. นางสาวมุกดา   อึ่งชวัญ
9. นางสาววัลลภา   แป้นแก้ว
10. นางสาวสุภาพร   เอี่ยมละออ
11. นางสาวอัจฉรา   พุ่มเพ็ชร
12. นางสาวอินทร์ชูรักษ์    อินทร์ชูเดช
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
353 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกานดา  หวานดี
2. นางสาวคีตภัทร์  ปัตย์บรรจง
3. นางสาวจิราภรณ์  ภูผิวเมฆ
4. นางสาวณภัทร  รัตนพันธ์
5. นางสาวดลยากร  ลืออ้าย
6. นางสาวนุชชิตา  ชุชัยสงค์
7. นางสาวปรียาภรณ์  ทุมสิงห์
8. นายวรมินท์  คำสุข
9. นางสาววีรญา  หินพลาย
10. นางสาวศศิพิมพ์  จันที
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงโคคุ้ม
2. นางสาวฐิตินันท์  แป้นทอง
3. นางสาววิภารัตน์  ฉายแสง
4. นางจุรีพร  โพธิ์พรม
 
354 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชลธิชา  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวณัฐธิดา  อินทรวิเศษ
3. นางสาวณัฐวรรณ  เอี่ยมกระจ่าง
4. นางสาวนัฐยาน์  สุภาผล
5. นางสาวบุญพา  ชัยชาญ
6. นางสาวประภาสิริ  ประสาททอง
7. นางสาวฝนทิพย์  เขียวพุฒ
8. นางสาวมุทิตา  ศรสุรินทร์
9. นางสาววรรณนิสา  น้อยสังวาลย์
10. นางสาววิชุดา  ครองอินทร์
 
1. นางสาวปิยาพัชร  มัณฑการ
2. นางสาวธัญญาภรณ์  นาจำปา
 
355 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. เด็กหญิงกรกมล  นามอาญา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตทิน
3. เด็กชายธวัชชัย  อบอุ่น
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ฉิมเชิด
5. เด็กหญิงนิธิพร  สังข์พยุง
6. เด็กหญิงนิภาพร  สุขกัญญา
7. เด็กหญิงมนฑกานต์  แสงผดุง
8. เด็กหญิงมีนา  ครุธแจ่ม
9. เด็กหญิงรุ้งราวัลย์  ขำอ่อน
10. เด็กหญิงวีรสุดา  สังข์กสิกรรม
11. เด็กหญิงอภิญญา  บุตรศรี
 
1. นางสาวสนิตา  ศรีนราสกุล
2. นางสาวธัชกร  นิลสนธิ
3. นายอนุวัฒน์  แหวนเพชร
4. นายสมบัติ  ล้อจงเฮง
5. นางสพรรณี  แก้วจันทร์
 
356 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงกนกพร  เกิดผล
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์   ฤทธิเรืองศักดิ์
3. เด็กหญิงกัญณิกา  คงสะโต
4. เด็กหญิงกันยารัตน์  ยาประดิษฐ์
5. เด็กหญิงนลพรรณ  ลอจิตร
6. เด็กหญิงปิยธิดา  ฐิติญาธนัง
7. เด็กหญิงพรชิตา  บุญเผือก
8. เด็กหญิงลักษณา  แสงจันทร์
9. เด็กหญิงวิภาพร  วงธัญการ
10. เด็กหญิงศศิประภา  ภุชงค์
11. เด็กหญิงเปมิกา  สีสอน
 
1. นางสาวอรณี  แสงศรี
2. นางสาวฉัตรนภา  สีสดเขียว
3. นายสถิตย์  ภูมิแสนโคตร
4. นางขวัญลดา  ภูมิแสนโคตร
5. นายภาณุพงษ์   จิตรเอื้อตระกูล
 
357 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวจินตนาภรณ์  เลิศรสนันทการ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พิมเพียร
3. นางสาวธนิดา  บุษดี
4. นางสาวธัญรดา  อาชีวะ
5. นางสาวนันธิชา  เพิ่มหิรัญ
6. นางสาวพลอยชมพู  ยิ้มละมัย
7. นางสาวมัณฑนา  ทองน้อย
8. นางสาวอังคณา  กลิ่นขจร
9. นางสาวเสาวลักษณ์  กลัดปรี
 
1. นางสาวสุพร  แซ่กือ
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
3. นางสาวอาภากร  รักษ์ขจีกุล
4. นายกรกต  ชื่นอารมย์
5. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
358 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นายชายชาญ  ปานเพ็ชร
2. นายณัฐภัทร  ผลพงษ์
3. นางสาวธัญชนก  ปานคีรี
4. นายปชาบดี  นาคตระกูล
5. นายปิ่นพงษ์  นาคตระกูล
6. นายพงศกร  นิ่มมา
7. นางสาวพรวิภา  นันทเวช
8. นางสาวพรสุข  ผลสุข
9. นางสาวพิชติยา  มั่นทุกะ
10. นายภาคภูมิ  สุวรรณราช
11. นายภานุเดช  พาภาคผาย
12. นางสาวรวิภา  แสนศิริ
13. นางสาวรังสินี  ชุ่มชนต์
14. นางสาววรรณกานต์  เคหะนาค
15. นางสาววรรณ์วิภา  สีม่วง
16. นางสาวเมทินี  เล็กกำเหนิด
 
1. นายประจักษ์  โพธิ์วัด
2. นางสาวศศินิสา  พูลทอง
3. นายปรีชา  สังข์อ่ำ
4. นายทิพย์  แดงนิ่ม
5. นางสาวมณทิยา  กุตอินทร์
 
359 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายขวัญชัย  บัวโพช
2. นายณัฐพันธ์  ผุสดี
3. นายปภาวิน  โอบอ้อม
4. นายพชรดนัย  แสงศรี
5. นายวุฒิชัย  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวฐนธร  บุญประเทือง
2. นายวิสุทธิ์โกศล  อุ่นใจ
 
360 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นางสาวมณีรัตน์  วงศ์ตรี
2. นายรตนชนน  ทองดี
3. นายวรวิทย์  พรมโชติ
4. เด็กหญิงศรัณญา  พันศรีแก้ว
5. เด็กหญิงสาธิกา  มารศรี
 
1. นางสาวเรียงศิลป์  สหัสสรังสี
 
361 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงจันทนิภา  มูลโมตข์
2. เด็กชายปองคุณ  แจ่มฟ้า
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  สนธิกุล
4. เด็กชายสัญญา  ชาตรี
5. เด็กชายสุรชัย  สนธิกุล
 
1. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
2. นายนพรัตน์  สมัครเขตวิทย์
 
362 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายรัชพล  เอี่ยมชม
2. เด็กหญิงอารญา  ขำเจิม
 
1. นางอารีย์  มาศขาว
2. นายประโลม  กลัดทอง
 
363 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กิจวัฒนา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จงเกษกรณ์
 
364 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงเจล่า  ดวงแก้ว
 
1. นางรัชนี  บุญค้ำ
 
365 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวบุญสิตา  ม้าวิจิตร
 
1. นางสาวสุตาภัทร  เข็มวงษ์
 
366 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาววนิดา  พะกาวัลย์
 
1. นางสาวเบ็ญจา  คงหอม
 
367 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวพิชญา  ทวีสิทธิโชคชัย
 
1. นางสาวสุขุมาล  จันทร์พุฒิพงศ์
 
368 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวภัทรวดี  พระรักษา
 
1. นางจรัสศรี  หะทะยัง
 
369 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศิริเวช
 
1. นางวัชราภรณ์  วิทยารักษ์
 
370 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุญศิริ
 
1. นางสาววราภรณ์  คงหอม
 
371 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวดิษยา  หะทะยัง
 
1. นางสาวชนกพร  เทียมวิไล
 
372 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายอนุชิต  แตงไทย
 
1. นางสาวสุปราณี  ทีลา
 
373 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกิตติพงษ์  ครุฑเผือก
 
1. นางปนิดา  นามโสวรรณ์
 
374 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายณชพล  จตุรงคโชค
 
1. นางนงลักษณ์  แพงเรือน
 
375 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  งามประดับเลิศ
 
1. นางวิชชุนัย  กุลถวายพร
 
376 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายฉัตริน  เอี่ยมสงคราม
 
1. นางสาวกฤษณา  บุญชื่น
 
377 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวพรชิตา  สุขเลิศวรคุณ
 
1. นายอัชฎาวุฒิ  เขียนนา
 
378 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนฤมล  อ่างแก้ว
2. เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์อ่อน
3. เด็กชายพชรพล  ฟักทอง
4. เด็กหญิงสุวรรณพร  ฉิมสอน
5. เด็กหญิงอรณิชา  สิงโตอ่อน
 
1. นางนิตยา  แสงโพธิ์
2. นางสาวธนภรณ์  จำปีเพชร
 
379 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  คำแถง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทวัน
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แสงทอง
4. เด็กหญิงวรหทัย  พิลึก
5. เด็กหญิงวริศรา  มากวงศ์
 
1. นางสาวธนิดา  ทิพย์เสน
2. นางสาวนพวรรณ  จันทรบาง
 
380 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงจิดาภา  ดอนจันทร์
3. เด็กชายทินกฤต  รื่นฤทธิ์
4. เด็กชายศิวัช  ศรี่วัฒนะ
5. เด็กหญิงสุพิชา  พิสุทธิ์ศิริ
 
1. นางสาวศิรินาฎ  คำเอี่ยม
2. นางสาวอภิชญา  คำศรี
 
381 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายจีรพัฒน์  ชำเรือง
2. นายชัยวิชิต  เจริญสุข
3. นางสาวนฤดี  โพธิ์ทอง
4. นายวีรพงษ์  คล้ายแสง
5. นางสาวศิรประภา  ทิมพูล
 
1. นางวัชรี  จันทนามล
2. MissShirlyn   C. Sacpa
 
382 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายธนัฐชัย  โพธิ์อินทร์
2. นางสาววันฤดี  ผาสุขขี
3. นายวิศิษฏ์  เสือทุเรียน
4. นายสหัสวรรษ  ไพราพ
5. นางสาวสิทธิดา  สุขบาง
 
1. นางสาวเขมจิรา  อินตระกูล
2. นายวีรชาติ  สายวงค์
 
383 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายณรงค์เดช  คงเทียน
2. นางสาวดวงหทัย  เครือแจ้ง
3. นางสาวภัทรนิดา  ม่วงมา
4. นายวัชรพงศ์  ศาสตร์สมัย
5. นางสาวสายชล  แก้วฉนวน
 
1. นางสาวแสงทอง  ภูศรี
2. นางสาวศิรินาฎ  คำเอี่ยม
 
384 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงอริศรา  หลื่อสัดชา
2. เด็กชายไกรพิสุทธิ์  คงเพชรศักดิ์
 
1. นายธีรญาณ  ป้อมทอง
2. MissYuqing  Xiang
 
385 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  สื่อเรืองศักดิ์
2. เด็กหญิงอินธิรา  อินทรทัศน์
 
1. นายสุรเศรษฐ์  บุญนก
2. นางสาวเทียนทอง  อนันต์โต
 
386 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  นกออก
2. เด็กหญิงสุรีวรรณ  ชิตฉิมพลี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ฤทธิ์ชัยเจริญ
2. นายภาณุวัฒน์  น้อยฉิม
 
387 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  กลัดปรี
2. นางสาวอริสา  ทองประสาน
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  มั่นคง
2. นางปราณี  จันดำ
 
388 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายฉัตริน  สุขอิ่ม
2. นางสาวปิยะธิดา  ประการะโพธิ์
 
1. นายธีรญาณ  ป้อมทอง
2. MissTianhao  Wu
 
389 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวมาริสา  ทองคงหาญ
2. นางสาววันวิสาข์  สิงห์วี
 
1. นายสุรเศรษฐ์  บุญนก
2. Mr.Zhou  Xu
 
390 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายก้องภพ  เตชวัฒนบำรุงกิจ
2. เด็กหญิงพนิดา  ปัญจิต
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
2. นางรณิดา  อินทร์ฉ่ำ
 
391 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  คำพร
2. เด็กชายปรินฉัตร  เกตุนวม
 
1. นายนิติพันธ์  เนตรทิพย์
 
392 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวธนาวดี  โชคสัจจะวาที
2. นางสาวพราวรวี  วัฒนศิริ
 
1. นายนิติพันธ์  เนตรทิพย์
 
393 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวศรัณย์พร  เทศยงค์
2. นายอธิป  วันทัศน์
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
2. นางรณิดา  อินทร์ฉ่ำ
 
394 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุชานาถ  บัวนารถ
2. นางสาวอฐิตยา   อารีรอบ
 
1. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
2. Mrs.Sunhee  Chung
 
395 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกัณฐิกา  ธัญญเจริญ
2. นางสาวพรสวรรค์  กุสุมาลย์
 
1. นางสาวภาณุมาศ  ไชยเบ้า
2. MissKim  Yi Seul
 
396 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวศิริพร  โจฤทธิโย
2. นายอาทิตย์  ศศิพงษ์
 
1. นางจิตพิสุทธิ์  แก้วละเอียด
 
397 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกิติภรณ์  ศรลัมภ์
2. นางสาววาริสา  ประสพเนตร์
 
1. นางเสาวนา  นันทะ
2. นายอัครเดช  สอนอุ่น
 
398 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายรัฐภูมิ  วรรณา
2. นางสาวสุนันทา  อินทร์นอก
 
1. นางสาวศิริพร  พิพัฒน์อนุสรณ์
2. MissXu  Tingting
 
399 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาววรัชยา  ปานพลับ
2. นางสาวสิริวรีย์  ศรียิ้ม
 
1. นางสาวรุจิรา  เทียบสา
2. นางสาวจิรารัตน์  จันทัน
 
400 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกัญญาภัค  ร่มรื่น
2. นายสิทธิศักดิ์  แพรเงิน
 
1. นายนิติพันธ์  เนตรทิพย์
 
401 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวภัทรินทร์   ครพิรุณ
2. นางสาวเบญจมาศ  จุ้มอ้าย
 
1. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
2. Mrs.Sunhee  Chung
 
402 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาววรรณกานต์  ธงชัย
2. นางสาววิราภรณ์  เริงใจ
 
1. นายศาศวัต   โมราสุข
2. MissMi Young  Jeon
 
403 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายธนดล  สังคดิษฐ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  สุระชาติ
 
1. นายชัยวัฒน์   หอวรรณภากร
 
404 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวณิชกุล  จูเฉย
2. นางสาวนรีกานต์  ทองเทพ
3. นางสาววรวรรณ  จิตรชวลิตวงศ์
4. นางสาวสายเนตร  สายสุวรรณ
5. นางสาวสุภาพรรณ  เอี่ยมวงศ์นุกูล
 
1. นายธีรญาณ  ป้อมทอง
2. MissTianhao  Wu
 
405 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจุฑามาส  ไม้สุพร
2. นางสาวณฐนรรจ์  ศรประจักร์ชัย
3. นางสาวนภัสวรรณ  วัฒนศิริ
4. นางสาวบุษบากร  เทพนม
5. นายสุรพงศ์  พุเพ่ง
 
1. นายสุรเศรษฐ์  บุญนก
2. Mr.Zhou  Xu
 
406 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  พิมพ์งาม
2. นายธีรภัทร  ทองทุม
3. นางสาวมุกดา  ติยะสันต์
4. นายรัชชานนท์  นุ่มมีศรี
5. นางสาวรัชณี  จันณีย์
 
1. นางสาวมาลินี  เกศธนากร
2. MissYang  Xiao
 
407 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกัญญาภัค  ศรีเลิศ
2. นางสาวฐิตินันท์  คูพูลทรัพย์
3. นายณัฐชนนท์  ทองโชติ
4. นางสาวธนิภากรณ์  อยู่ปาน
5. นางสาวรวีภรณ์  เคลื่อนสูงเนิน
 
1. นายนิติพันธ์  เนตรทิพย์
 
408 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  ภูนารี
2. นางสาวณิชาภัทร  บุบผา
3. นางสาวทอฟ้า  สยุมพร
4. นางสาวอันธิกา  แป้นจันทร์อินทร์
5. นางสาวเยาวเรศ  ต่างเกตุ
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
2. นางรณิดา  อินทร์ฉ่ำ
 
409 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวญาดา  ทับโต
2. นายณัฐนันท์  สุขสำราญ
3. นางสาวพัชรฎา  เทศนีย์
4. นางสาวรัตนาภรณ์  บูรณะพันธ์
5. นางสาวอนัญญา  อุกฤษต์
 
1. นายชัยวัฒน์   หอวรรณภากร
 
410 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจิราพร   กลิ่นรอง
2. นายทักษ์ดนัย  ชมภู่
3. นางสาวลักขณา   แก้วหินลาย
4. นางสาวอาธิตยา   สุพลจิตร
5. นางสาวอาภาศิริ   คงพันธ์
 
1. นายพลวิทย์  ชลธารอุดมลาภ
2. Mrs.Sunhee  Chung
 
411 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวพรธิตา  จูเปีย
2. นางสาววรรณิดา  ครุฑจันทร์
3. นางสาวสุชัณญา  ฟักข้อง
4. นายสุทธิ์พงษ์  ทองคำ
5. นางสาวอนัญลักษณ์  ศรีคำขลิบ
 
1. นายศาศวัต   โมราสุข
2. นางสาวอมรวรรณ  คำรัก
 
412 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญพิชชา   เสียงเย็น
 
1. นางสาวศิริพร  พิพัฒน์อนุสรณ์
 
413 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปัณฑารีย์  มีมุข
 
1. นายสุรเศรษฐ์  บุญนก
 
414 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  สงเคราะห์
 
1. นางสาววราภรณ์  โกวิโท
 
415 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปวริศา  กิจวานิชรุ่งเรือง
 
1. นายนิติพันธ์  เนตรทิพย์
 
416 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวธัชกราณต์  ภู่มณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลิน  ชัยศรี
 
417 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวสุธาสินี   ผิวอ่อน
 
1. Mrs.Sunhee  Chung
 
418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวปัทมาวรรณ์  ฆ้องอ่าง
 
1. นายศาศวัต   โมราสุข
 
419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายคณัสนันท์  เชื้อวีระชน
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งเจียม
 
1. นางอาทิตยา  พรหมแก้ว
2. นางสมพิศ  สะบายแท้
 
420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ชะนะสาร
2. เด็กหญิงณิชากานต์  วาติบุญเรือง
 
1. นางสาวปิยนุช  เหล่าสีคำ
2. นายสมเกียรติ  สำเภารอด
 
421 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชยาธิป  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายนิสิต  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นางพนิดา  พิมพ์หนู
 
422 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายศักดิธัช  แผ่วัฒนากุล
 
1. นายปฐวี  ทรัพย์ศรี
 
423 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายภูชิต  เรืองโพธิ์
 
1. นางปราณี  จันดำ
 
424 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. นางสาวศิรินทรา  ธูปบูชา
 
1. นางพนิดา  พิมพ์หนู
 
425 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษณเวช  อยู่เย็น
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   พันธ์กสิกร
3. เด็กชายจักรพงศ์  วัลละกุล
4. เด็กชายวีรวํฒน์  เขตวิริยะการณ์
5. เด็กชายศุภณัฐ   มานพ
6. เด็กชายสิทธิพร  แสงทอง
7. เด็กชายอนุสรณ์   พันละออง
8. เด็กชายเมธัส  กัลยานุช
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
2. นายสุรชาติ  ชะมังชัย
3. นางสาวสุพิศ  มีทรัพย์มั่น
 
426 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายกิตติคุณ  แหลมแก้ว
2. เด็กชายคณิตศร  น่วมเกิด
3. เด็กชายจิรภัทร  บุตรเสน่ห์
4. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เผือกผู้
5. เด็กชายพัชระพล  จันทร์ภู่
6. เด็กชายลัทธพล  รอดมี
7. เด็กชายวงศธร  นะวัน
8. เด็กชายสุธิกรกานต์  จุลพันธ์
 
1. นายชรัมภ์   เณรยิ้ม
2. นายนภัสกรณ์  จิตรเกษม
3. นายธนชิต  ทองสิงห์
 
427 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายฆฑาวุฒิ  สุขมา
2. เด็กชายทัตพงศ์  บุญชื่น
3. เด็กชายธนพงษ์  เนตรคำ
4. เด็กชายธนภูมิ  สุดสูงเนิน
5. เด็กชายนราธร  แรมไพร
6. เด็กชายพชรพล   ทองขาว
7. เด็กชายรพิพันธุ์  ชะขุนทด
8. เด็กชายสถาพร  คงวิริยะกิจ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง
2. นายบำรุง  อรุณประเสริฐ
3. นางสาวณัฐฐินันท์  จันทะขึ้น
 
428 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายนราธร   ชมาลัย
2. นายนิมิต  ภู่เกตุ
3. นายปรีชา  สุขแจ่ม
4. นายรัฐธรรมนูญ   ธรรมศักดิ์
5. นายสุทธิพงศ์  สว่างชัยวิวัฒน์
6. นายไชยา  คำภูผา
 
1. นายบุตร  สุดสังข์
2. นายอดินันท์  สินคง
3. นายเชาวลิต  พันธุ์พฤกษา
 
429 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายกฤษฎากร  ชาญธัญกรรม
2. นายจิตรภณ  มากบุญ
3. นายจิรกิตติ์  คำเขียว
4. นายชินดนัย  ชะขุนทด
5. นายธนวัฒน์  กรตุ้ม
6. นายภาณุพงศ์  อยู่ป้อม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ฤทธิ์คง
2. นายบำรุง  อรุณประเสริฐ
3. นายสงกรานต์  เนียมทอง
 
430 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายพีรพัฒน์  หนูศิล
2. นายศิวนัฏ  ศาสกุล
3. นายสรวิชญ์  แก้วเกิด
4. นางสาวสิตานัน  ปานสารี
5. นางสาวสิลาวรรณ  ทองแตง
6. นายอภิืสิทธิ์  สุขวิญญา
 
1. นายวุฒิชัย  จันกลิ่น
2. นางสาวลาภิสรา  กันทา
3. นายยุทธนา  แย้มแสง
 
431 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวกาญจพร   แก้วชัยศิลป์
2. นางสาวชลธิชา   พิลึก
3. นางสาวชลธิชา   ใหมเขียว
4. นายปัณฑ์ธร กันทรัพย์  กันทรัพย์
5. นางสาวพิชญ์สินี   ใจทอง
6. นายพีรพล   ใจเย็น
7. นางสาวรุจิรา   ลุนอาทิตย์
8. นางสาวสตรีรัตน์   ดรุณเพ็ชร
9. นางสาวหฤษฎี  เพ็ชยมาตร
10. นางสาวอุบลวรรณ   ม่วงโรง
 
1. นายณคพศ  ปิยภัทรกุล
2. นายวราวัฒน์  กลั่นหุ่น
3. นายศาสตรา  คุณโทถม
 
432 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวชนากานต์  ขันทอง
2. นายชลัมพล  สาลีขาว
3. นายธนดล  ชูรัศมี
4. นายธิวา  ดีกุล
5. นางสาวปัญจมากรณ์  จันทร์สว่าง
6. นางสาวพณัฐชา  ภู่ทรัพย์
7. นางสาวพรหมพร  สอนรอด
8. นางสาวศรุตา  ทวีรักษากุล
9. นายศิวดลย์  ศิริรวง
10. นางสาวอรอุมา  โคกทอง
 
1. นางสาววนิดา  บำรุงพงษ์
2. นายอำนาจ  เสียงสวัสดิ์
3. นางสาวประนอม  ลาภา
 
433 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายทิวานนท์  กระแสหัน
2. นางสาวนันทิดา  ใจปินตา
3. นายบรรจง  วรรณภักดิ์
4. นางสาวปาริฉัตร  ดีเทียน
5. นายมโนชา  กระแสหัน
6. นางสาวศศิพร  สุขนิยม
7. นางสาวศิริวรรณ  แสนนันต๊ะ
8. นายอภิเดช  จันทะวงค์คำมี
9. นางสาวอุไรพร  ไชยเนตร
10. นางสาวเพ็ญนภา  กล้าการขาย
 
1. นายสยมภู  พิลึก
2. นางอาทิตยา  พิลึก
3. นายสมสุข  พรัดมะลิ
 
434 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายคฑา  ฉ่ำรัศมี
2. เด็กชายนิธิศ  กองนึก
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  ท่วมแก้ว
4. เด็กหญิงศุทธินี  ธนูทอง
5. เด็กหญิงอภิษฎา  ซิ้มอิ่ม
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  สุขคลาย
2. นางสาวเพ็ญนภา  สุทธวงค์
 
435 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  กล้ากสิการณ์
2. เด็กหญิงชนิภา  พรรณมาตร์
3. เด็กหญิงชลณิชา  บุลมชัย
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  กลั่นเกษตรวิทย์
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  อินทร์พิมพ์
 
1. นางสาวชนกานต์  เฮิงโม
2. นายศุภชัย  นัคราจารย์
 
436 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวชนม์นิภา  สง่าชาติ
2. นางสาวณิชภัทร  เรือนอินทร์
3. นางสาวมัณฑกานต์  เนยอิ่ม
4. นายระพีพัฒน์  จูทา
5. นางสาววริศรา  ทองรอด
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  สุภายอง
2. นางสาวลัดดา  บุญนาค
 
437 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายธนกฤต  น้อยคูณ
2. นายนำโชค  จันทร์อ้น
3. นางสาวบุญฑริกา  จั่นมา
4. นางสาวรินทิรา  สุขอิ่ม
5. นางสาวรุ่งนภา  ทองสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  อยู่พุ่ม
2. นางสาวสุนันทา  คชเถื่อน
 
438 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวดุจฟ้า  เผ่นจันทึก
2. นางสาวศิริพร  อินทะสิทธิ์
3. นางสาวสุนิสา  พุ่มกระจ่าง
4. นางสาวออชุดา  สาระไกร
5. นางสาวเมย์  อินทร์ทอง
 
1. นางรุจีรัตน์  ยาสุทธิ
2. นางสาวณัฐวดี  ไวกสิกรณ์
 
439 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงกรกช   คุ้มแก้ว
2. เด็กหญิงกัลยณัฐ  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงวรินทร์   ผิวอ่อน
 
1. นางสาววชิราภรณ์  รังคเสนี
2. นางนฤมล  นพเก้า
 
440 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ทองยศ
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  เพิ่มผล
3. เด็กหญิงพัชรพร  มีสุข
 
1. นางสาวอัจฉรา  สุขขีมนต์
2. นางสาววรรณวิมล  ไกรราม
 
441 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตสุภา  นาย่อ
2. เด็กชายปิยพล  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงวัชราภร  พรไตร
 
1. นางสาวปริศนา  เครือลาว
2. นางสาวจีรวรรณ  นิติธัญญรัตนา
 
442 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวธนาภรณ์  ภูครองตา
2. นางสาวธีราพร  อ่วมคุ้ม
3. นางสาววิลาวัณย์  วงษ์วินิจสร
 
1. นางนฤมล  นพเก้า
2. นางสาววชิราภรณ์  รังคเสนี
 
443 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุพัตรา
2. นางสาวอภิญญา  คำผลศิริ
3. นางสาวเยาวลักษณ์  แก้วทิม
 
1. นางสาวณิชากร  สมนึก
2. นายปิยะวัฒน์  เฉลิมวุฒิกุล
 
444 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญารัตน์   นิลทอง
2. นางสาวธัญรัศม์  พัชระเกษมสิทธิ์
3. นางสาวนุสบา  มากรุง
 
1. นางสาวกัญญ์ฐญาณ์  ตั้งเชยวิไล
2. นางอุไรวรรณ   พรน้อย
 
445 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐมน   แก้วแสงทองเจริญ
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  เพ็ชร์สุกใส
3. เด็กหญิงลักษณารีย์  มีนาภา
 
1. นางใจทิพย์  ภู่พุ่ม
2. นางสาวสาวิตรี  นาคนาคา
 
446 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พิลึก
2. เด็กหญิงมนทกานต์  สามัญตระกูล
3. เด็กหญิงมนทรัตม์  เสี้ยวสกุล
 
1. นางศุภกานต์   พงษ์ธนภูมิ
2. นางสาวอุไร  นาคเสน
 
447 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงวันวิสา  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวแสงทอง  ภูศรี
2. นางสาวกัญญ์ฐญาณ์  ตั้งเชยวิไล
 
448 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวคุณัญญา  ประภัสสร
2. นางสาวนันท์นิภัค  บุราญศรี
3. นางสาวสุปราณี  พัดเงิน
 
1. นางสาวอโนชา  เกษกรณ์
2. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
 
449 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกรรณิการ์  แสงศรี
2. นางสาวชื่นกมล  อินทร์พิทักษ์
3. นางสาวธัญวีร์  มั่นทอง
 
1. นายอาวรณ์  คล้ายเนียม
2. นางสาววรรณวิมล  ไกรราม
 
450 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นางสาวชามา  ธรรมชำเนียร
2. นางสาวพิจิตรา  แก้วงาม
3. นางสาวภัทรพร  รักบุญ
 
1. นางออมสิน  พงษ์เกษตร์กรรม์
2. นางปิยะนาถ  ลุนอุบล
 
451 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภิมขวัญ  คำดวง
2. เด็กหญิงศิริญญา  สนามทอง
 
1. นายวชิร  วชิรวัฒก์
2. นายสุขสันติ  หอมสุวรรณ์
 
452 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัช  สะอาด
2. เด็กหญิงปวีณา  สระทอง
 
1. นายสราวุฒิ  สาจิต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
453 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายติณภพ  อู่คงคา
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  โกสีย์ไกรนิรมล
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
454 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ยังยืน
2. เด็กชายปฤณฉัตร  ฉัตรมานพ
 
1. นางสาวสายฝน  เชียงสา
2. นายเพชรสถิตย์  แสงประทีปทอง
 
455 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อนันตะสุข
2. เด็กชายรชต  ทาจำปา
 
1. นางสาวสิรินทิพย์  เอี่ยมสาหร่าย
2. นางสาวอัญชลี  เวียงนาค
 
456 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณฐวรรณ  เผือกแผ้ว
2. เด็กหญิงตรีฉัตร  ดิษฐลาย
 
1. นายสราวุฒิ  สาจิต
2. นางสาวอาทิตยา  ชุ่มแป้น
 
457 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายวรัชยา  แจ้งจิตร์
2. เด็กชายสรเดช  คำอ้าย
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
 
458 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  เหมือนฤทธิ์
2. เด็กชายวีรภัทร  พรมทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  มูดอน
2. นางสาวปิยนุช  มั่นสิงห์
 
459 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บุตรไธสง
2. เด็กชายวุฒิชัย  มงคลคูณ
 
1. นางสาวจิรากรณ์  แก้วขาว
2. นางสาวอัจราพรรณ  ปาานศิลา
 
460 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองม่วง
2. นางสาวสสิตา  วิกุลชัยกิจ
 
1. นางสุนทร  กงสอน
2. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
 
461 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นายศักดิ์สิทธิ์  กล่อมแก้ว
2. นายสุทิวัส  พระเกตุ
 
1. นายชัยภัทร  แย้มครวญ
2. นายอโนชา  จิ๋วจู
 
462 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายรักษ์สินติ  โนนหิน
2. นายสุเมธ  จันทร์คัด
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
463 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์   อู่เสือพะเนา
2. เด็กชายธนพงษ์  แย้มวัตร
 
1. นางปิยะฐิฎาร์   ประพาไชยมงคล
2. นายสามารถ  กล่อมเกลา
 
464 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายธนชาติ  นรบุตร
2. เด็กชายไชยพัฒน์  อินทรานุสรณ์
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
2. นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล
 
465 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายจิรณัฐ  จันทรมาลัย
2. เด็กชายธนกร  เมณฑ์กูล
 
1. นายชัยมงคล  เทพวงษ์
2. นางนันทนิจ  ทองอ่อน
 
466 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. นายธนากร  กลิ่นหอม
2. นายอรัญ  อรันถาวร
 
1. นางสาวกัลย์ญาณินท์  ศรีเจริญ
2. นายศศิกิจจ์  เขตวิทย์
 
467 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายกฤษฎา  คล้ายแสง
2. นายวัฒนสิน  ขวัญดำ
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
468 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายสุธิพงศ์  กุสุโมทย์
2. นายไชยา  พิลึก
 
1. นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล
2. นายภูมิศักดิ์  คงจันทร์
 
469 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวกานต์รวี  อิ่มขำ
2. นางสาวสุภาพร  เนียมสุ่ม
 
1. นายภูมิศักดิ์  คงจันทร์
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
470 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  สุขแจ่ม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  คงหอม
 
1. นางสาวสิรินทิพย์  เอี่ยมสาหร่าย
2. นางสาวอัญชลี  เวียงนาค
 
471 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เก่งเขตร์กิจ
2. นางสาวนาตาชา  จันทร์อิ่ม
 
1. นางสุนทร  กงสอน
2. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
 
472 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ปั่นกำจร
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  เศรษฐแสนไม้
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
473 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกรณัฐ  ฤดีเจริญ
2. เด็กหญิงตีรณา  หินแก้ว
 
1. นายธนพงศ์  หมีทอง
2. นายพัชรศักดิ์  พรหมมาศ
 
474 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิรชา  โพธิ์พ่วง
2. เด็กหญิงศศิตรา  จันวงศ์
 
1. นางสาวชนกานต์  ผานดอยแดน
2. นางสาวนุกูล  สถาพร
 
475 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตตานันทิ์  บุตรพิพัฒน์กุล
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ภูบัวลี
 
1. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
2. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
 
476 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐญา  พัสสร
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  สกุลเนตร
 
1. นางสาวภัทรา  แหยมรัตน์
2. นางสาวพนิดา  มาลัยมาตร
 
477 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงธนัญพร  แขค้างพลู
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  มณีธรรม
 
1. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
2. นางสาวธนิศา  จิตรเกื้อกูล
 
478 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายกวินพัฒน์  หิรัญย์กมลกุล
2. นายธนายุทธ  ก๊กบางยาง
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
 
479 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายกณวรรธน์  มะมุด
2. นางสาวจุไรรัตน์  แดงพวงไพบูลย์
 
1. นางสาวนุกูล  สถาพร
2. นายปาโมกข์  ทาประสิทธิ์
 
480 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวภัทรสุดา  เจนสาริกรณ์
2. นางสาวเจนจิรา  ด้วงรักษา
 
1. นางสาวลัดดา  เพ็ชสังฆาต
2. นายศราวุธ  คงเจริญ
 
481 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  ศรีอำภัย
2. นายเกียรติศักดิ์  อุทุมพันธ์
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
482 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายจตุพงศ์  อบอุ่น
2. นายปิยนนท์  เจริญพูนพาณิชย์
 
1. นายธนพงศ์  หมีทอง
2. นายเพชรสถิตย์  แสงประทีปทอง
 
483 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายธนดล  ทองฤทธิ์
2. นางสาวอุรชา  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวนุกูล  สถาพร
2. นางสาวชนกานต์  ผานดอยแดน
 
484 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุเทียน
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  หุ่นสุวรรณ
3. เด็กหญิงอภิรดา  อินทร
 
1. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  รุ้งกูล
 
485 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายกิตติพศ  นิยะบุตร
2. เด็กหญิงพรรษชล  บุญมาก
3. เด็กหญิงสุชาดา  พงษ์อำไพพันธ์
 
1. นางปิลันธนา  พรธาดาวิทย์
2. นางมยุรี  แย้มจันทร์ฉาย
 
486 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิตา  อ้อไธสง
2. เด็กหญิงสุภัควดี  บุญชิต
3. เด็กหญิงอริสา  โชคชัย
 
1. นางปิยะฐิฎาร์   ประพาไชยมงคล
2. นางสาวธนพร  ศรีลา
 
487 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวกุลณัชชา  โพธิ์อินทร์
2. นางสาวพิมพ์นิภา  ฮงสุดาวรรณ
3. นายยุทธภูมิ  ชะวาฤทธิ์
 
1. นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล
2. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
 
488 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวฑณกาญ  อุดมผล
2. นายณัฐพล  โอรักษ์
3. นายอภิเดช  หะริสุข
 
1. นางสุนทร  กงสอน
2. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
 
489 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชลันธร  จันทร์ขำ
2. นางสาวศิริกัญญา  แก้วขุนทศ
3. นางสาวสุดารัตน์  ร่มสุข
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ปิยะตระกูลเลิศ
2. นางสาวมินตรา  กันคำ
 
490 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายธราเทพ  บัววาด
2. นายปัญญาโชติ  ปัญญาเชียว
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
491 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาววัลย์วรี  คล้ายพงษ์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ตรงตระกูล
 
1. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์
2. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
 
492 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  แก่นยิ่ง
2. นางสาวสกุลทิพย์  แซ่เตีย
 
1. นายกัมปนาท  อาทิตย์ตั้ง
2. นางสาวศศิรินนา  ชมชื่น
 
493 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤตนัย  สหะชาติ
2. เด็กชายจิตรเทพ  มณีธรรม
3. เด็กชายจีรพันธ์   วันดี
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นายเจริญชัย  วงศ์ศิริธารา
 
494 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญขัน
2. เด็กชายภัทรพล  ศักดิ์สนธ์
3. เด็กหญิงรวิสรา  จินตนา
 
1. นายสิทธิพร  พุ่มเกิด
2. นางสาวอาทิตยา  ชุ่มแป้น
 
495 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เพชรถึก
2. เด็กชายวีระชัย  สุธาพจน์
3. เด็กชายสุพพัต  แจ่มจำรัส
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นายธัญจิราพัชร  จิรกิตติสิทธิโชค
 
496 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพงษ์  วังสูงเนิน
2. นายปภังกร  คุณประเสริฐ
3. นายอภิชัย  ทิมภินันท์
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นายมาโนชญ์  สุขสุม
 
497 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นางสาวธาสินี  เสือเจริญ
2. นายวันชัย  ดอนไพวัติ
3. นายสิทธิชัย  ดีศรี
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นายธัญจิราพัชร  จิรกิตติสิทธิโชค
 
498 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายจตุพล  ศรีเจริญ
2. นายธนภัทร  โรงอ่อน
3. นายศุภกฤต  อาจหาญ
 
1. นายสราวุฒิ  สาจิต
2. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
 
499 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เพชรถึก
2. เด็กชายภัทรพล  กระต่ายทอง
3. เด็กชายสุพพัต  แจ่มจำรัส
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นางรุงนภา  แต่งสกุล
 
500 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายธีรพงศ์  ยิ้มปาน
2. เด็กชายนวพล  พุทธา
3. เด็กชายพชรพล  เอี่ยมเทพ
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นางสาววลัยลักษณ์   ปิยะตระกูลเลิศ
 
501 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพงษ์  เริงสมัย
2. เด็กชายวันชัย  เมฆคุ้ม
 
1. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
2. นางสาวอาทิตยา  ชุ่มแป้น
 
502 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายธนวัน  บุตรศรี
2. นายวันชัย  ดอนไพวัติ
3. นายสิทธิชัย  ดีศรี
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
 
503 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวจุฬารัตน์  ลือหาญ
2. นางสาวญาณิศา  เพ็งอิ่ม
3. นายเมธาสิทธิ์  เหล่าต้น
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
504 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายบัญญวัต  พันธ์สมุทร
2. นายสรนันท์  พันธ์สิงห์
3. นายอาทิตย์  โพธิ์เกตุ
 
1. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
2. นางสาวอาทิตยา  ชุ่มแป้น
 
505 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กชายธนภัค  เผ่าเจริญวุฒิไกร
3. เด็กชายศุภณัฐ  วิรัชชั่ว
 
1. นายพิพัฒน์  พูราษฎร์
2. นายวชิร  วชิรวัฒก์
 
506 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายบุรินทร์  ยอดเกิด
2. เด็กชายวีระ  คุ้มเกรง
3. เด็กชายอรรถพงษ์  สมานวง
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
 
507 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพณัฐษิตา  การะภักดี
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันจอก
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  การะภักดี
 
1. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
508 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายจตุพร  วงศ์ขวาหูม
2. นายศุภประโชค  พลเดช
3. นายอมรศักดิ์  สุขเเจ่ม
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ปิยะตระกูลเลิศ
2. นางสาวมินตรา  กันคำ
 
509 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นายพัทธนันท์  กลิ่นนิ่มนวล
2. นางสาวสุชาดา  คล้ายเพียร
3. นายเรืองกิตติ์  พิทักษ์ธนเนตร
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
 
510 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายธีรพงศ์  สายชมจันทร์
2. นายปรดา  สระทองแยง
3. นายพิชยะ  พันธุ์วงษ์
 
1. นายสิทธิพร  พุ่มเกิด
2. นายสราวุฒิ  สาจิต
 
511 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายธนกฤต  ว่องสาริกิจ
2. เด็กชายปิยพัทธิ์  ณ จำปาศักดิ์
3. เด็กชายภัควัติ  อ่อนสำอาง
 
1. นางสาวบุษกร   ปนสันเทียะ
2. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
 
512 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  จิตราวัลย์
2. เด็กชายพงศกร  ม่วงคำ
3. เด็กชายเอกรินทร์  อินทร์ศักดิ์
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
 
513 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวนพมาศ  วิชาพร
2. นางสาวศศิภา  สุทธิเม
3. นางสาวอธิชา  ชมภู
 
1. นายสุพัฒน์  คำฤทธิ์
2. นายภราดร  บัวปอน
 
514 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายทินภัทร  ทิมโต
2. นายนทีเทพ  ชัยศิรินทร์
3. นายรณชัย  ทิมภินันท์
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
515 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. นายชัยชนะ  พุ่มไสว
2. นายนราธิป  บุญยิ่ง
3. นายอธิวัฒน์  มิตตะขบ
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
 
516 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายธิติ  ทิมทอง
2. เด็กชายธเนศ  บุญจิตร
3. เด็กชายวศิณ  จันทร์สิน
 
1. นายมาโนชญ์  สุขสุม
2. นายอภิศาล  ไทยเจริญ
 
517 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายนนท์กมล  เกษอินทร์
2. เด็กชายสุรยุทธ  พันละออง
3. เด็กชายอภิรักษ์  เถาวัลย์
 
1. นายคมสันต์  กิ่งสายหยุด
2. นางนภาวรรณ  รื่นณรงค์
 
518 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายกฤษตนัย  คันธมาตร
2. เด็กชายสุภกร  กลัดเนินกลุ่ม
3. เด็กชายอนุชา  นาคแก้ว
 
1. นายแหลม  เชตนุช
2. นางพัชรา  ศรีสว่างสุข
 
519 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายจักรกฤษณ์  บุญลือ
2. นายนัทธพงษ์  อำรุง
3. นายปัญญา  เอี่ยมอนันต์
 
1. นายเกษม  สารีพันธ์
2. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
 
520 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายวรกันต์  วรรณวิโรจน์
2. นายเตวิช  จันทร์ประธาตุ
3. นายเรืองศักดิ์  พันทุม
 
1. นายคมกริช  แพงแสง
2. นายจักรภพ  บุญขาว
 
521 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  เขียวเรือง
2. นายธนพล  พรหมพิทักษ์
3. นายอภิสิทธิ์  สุภาผล
 
1. นายปฐมรัฐ  ศรีตะลา
2. นางสาววิณัฐดา  รอดทอง
 
522 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ประทุมทราย
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ลายภูษา
3. เด็กหญิงสุวนัน  บุญเกิด
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปกสุข
2. นายเจริญชัย  วงศ์สิริธารา
 
523 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 1. เด็กชายคุณานันท์  สงสันธิ
2. เด็กชายภาณุ  อินทร์พรมหม
3. เด็กชายมานพ  อำภาลี
 
1. นางสิริรดา  อินทร
 
524 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทการต์  อินตะ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  อินตะ
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  กล้าสาริกิจ
 
1. นายเกียรติกวิณ  กาพย์ไกรแก้ว
2. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
 
525 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวชนม์นิภา  เอี่ยมผ่อง
2. นางสาวลักษิกา  แป๊ะและฉำ่
3. นางสาวศศิทร  ภูพิลา
 
1. นางสาวศศิรินนา  ชมชื่น
2. นางสาวเบญญาภา  วุฒิศักดิ์
 
526 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวนภสร  ช่อม่วง
2. นางสาวสุทธิกานต์  การะภักดี
3. นางสาวสุทธิดา  กลีบมังกร
 
1. นางสาวธุมวดี  บุรีวงศ์
2. นางสาวเพชรรัตน์  คลังฤทธิ์
 
527 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  มากต่าย
2. นายเอกราช  แสงสว่าง
3. นางสาวใบเฟริน  กล่องน้อย
 
1. นางสิริรดา  อินทร
 
528 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงชญานิศ  เดชปาน
2. เด็กหญิงธนัชภรณ์  ปันเมนท์
3. เด็กหญิงธนิดา  หมู่อำพันธ์
4. เด็กชายวรวุฒิ  รอดใหญ่
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เชิงเอี่ยม
6. เด็กหญิงเพชรนภา  บัวมาก
 
1. นางสุวิมล  อินอ้าย
2. นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ
3. นางสุรีย์มาศ  เกียรติวงค์กมล
 
529 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  จันทรเสนา
2. เด็กหญิงมิลฏญา  อิ่มศิล
3. เด็กหญิงวรรณนิภา  กังอิ่ม
4. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญพัก
5. เด็กหญิงสุทธิกา  ทัพหมี
6. เด็กหญิงอรวรรณ  ศุภชัยวัฒนา
 
1. นางอัญชลี  อัครวงษ์
2. นายวิทยา  พงษ์ชัยสิทธิ์
3. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
 
530 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  บุญมีจงประเสริฐ์
2. เด็กหญิงธิตยา  ลีตานา
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  หงษ์เวียงจันทร์
4. เด็กชายสิปปกร  สิงห์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงอัจฉรา  บรรหาร
6. เด็กหญิงโยษิตา  เกียยะ
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวศศิธร  ขจรจิตต์
3. นางเกษมศรี  อ่วมทอง
 
531 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. นางสาวขวัญแก้ว  ขุนพินิจดี
2. นางสาวนภสร  หนูแสง
3. นายนวพล  นาวิชิตร์
4. นางสาววรรณนิภา  สีสด
5. นางสาววราภรณ์  เพียรเกิด
6. นางสาวสุภัทรา  นกเทศ
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  พิชัยโชค
2. นางสมหญิง  เกียรติอริยะ
3. นางจารุนีย์  กานตานนท์
 
532 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  ปั้นบุญ
2. นางสาวฐิติมา  ชาวบางพรม
3. นางสาวพัชรี  เรืองขำ
4. นายมานพ  พลอยเลิศ
5. นายวุฒิชัย  ขันพันธ์
6. นางสาวเลอโฉม  สระทองจันทร์
 
1. นายกวีพัฒน์  ขุมโมกข์
2. นางสาวฉัตรวิมล  เข็มพันธ์
3. นางสุวิชาดา  เกษหอม
 
533 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวกฤติพร  นิลคช
2. นางสาวณัฐวรรณ  อุดมโภชนะกิจ
3. นางสาวนวลละออ  มาษา
4. นางสาวนาตยา  มีนัด
5. นางสาวรักไทย  ด้วงอิ่ม
6. นางสาวอุษา  ดีฉนวน
 
1. นายวิทยา  พงษ์ชัยสิทธิ์
2. นางอัญชลี  อัครวงษ์
3. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
 
534 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กล้าหาญ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ผดุง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุตรแก้ว
 
1. นางรมิตา  ป้อมยุคล
2. นางสาวสุพิศ  มีทรัพย์มั่น
 
535 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิง ญาสุมินทร์   เทพสิงห์
2. เด็กหญิงอติกานต์  พลตรี
3. เด็กหญิงอรญา  เรืองจุติโพธิ์พาน
 
1. นางกุศล   กลั่นด้วง
2. นางสาวจิดาภา  สักกายะกรมงคล
 
536 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐยา  เสริมสุข
2. เด็กหญิงรินรดา  พวงแก้ว
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทองเหลืองสุข
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางสาวสุวรรณนา  มีเดช
 
537 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายกิตติโชค  เทพประสิทธิ์
2. นางสาวศิริขวัญ  คำตะลุง
3. นายสุทธิศักดิ์  สาแช
 
1. นางอนงทิพย์   สิงห์ศิริ
2. นางรมิตา  ป้อมยุคล
 
538 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายจิรครินทร์  เคนบุปผา
2. นางสาวพัชรา  สายสะอาด
3. นางสาววนิดา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุวิมล  พิกุลทอง
2. นางทิตยา  มั่นมาตร
 
539 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  พรมคำ
2. นายเอกพงษ์  คำพา
3. นายไพรัตน์  วังประทุม
 
1. นางทิศนา  เหมือนวงค์
2. นางสาวสุวรรณนา  มีเดช
 
540 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. เด็กชายคุณะพงศ์  ทองประเสริฐ
2. เด็กชายธีรพงษ์  ผู้กำจัด
3. เด็กชายพีรพัฒน์  นุตะภิบาล
 
1. นายศานิต  มีพ่วง
 
541 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  เกิดวาระ
2. เด็กหญิงปณิดา  ประสาทสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เหลืองวิเศษกุล
 
1. นางสาวมณี  ศรีเกษม
 
542 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  วรรณวงษ์
2. เด็กชายมนัญชัย  บุญเนตร
3. เด็กหญิงอัจริยา  บุปผา
 
1. นายภราดร  บัวปอน
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ดิษฐ์ทอง
 
543 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายวีรวัฒน์  วัฒนพันธุ์
2. นายศุภกรานต์  ควรเรียน
3. นายอภิรักษ์  ฉลวยศรี
 
1. นายศานิต  มีพ่วง
 
544 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นายรวีศักดิ์   พังยะ
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ฝ่ายกลาง
3. นางสาวอริญชยา   นนยะโส
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  สุกร
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
 
545 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายชนาธิป  โพธิ์ศักดิ์ศรี
2. นางสาวูชลธิญา  โพธิ์ทอง
3. นางสาวูศุภนิดา  ผดุงโภชน์
 
1. นางสุทธินี  โอภาษี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญญาพร  น้อยธรรมราช
 
546 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  มาลัย
2. เด็กหญิงชนากานต์  บุตรสิงห์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ริมสันเที๊ยะ
 
1. นางดวงตา  แต่งสกุล
2. นางสาวพรทิพย์  คงคาเพชรวรรณ
 
547 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปพิชญา  พรมเดื่อ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  กมุทชาติ
3. เด็กหญิงเกวลิน  รอดวิหก
 
1. นางสาวอโนชา  เกษกรณ์
2. นางสาวศิรินันท์  สิมากรณ์
 
548 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ม่วงทอง
2. เด็กหญิงสุธัญญา  สุทธิ
3. เด็กหญิงหฤทัย  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางจุฑามาศ  โตพงษ์
2. นางทิศนา  เหมือนวงค์
 
549 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวนริศา  ดีเหมือน
2. นางสาวรุ่งโสภา  บุญรอด
3. นางสาวศศิวิมล  นิลสนธิ
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
550 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวชนิดา  ดีหล่อง
2. นางสาวทักษพร  ทาศรีทอง
3. นางสาวธณัฐชา  หมื่นภักดี
 
1. นางสาวเบญญาภา  วุฒิศักดิ์
2. นางสาวศศิรินนา  ชมชื่น
 
551 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวนันทิยา  ปั้นโหมด
2. นางสาวพัชลิตา  เลพยัพ
3. นางสาวอารีรัตน์  จันทร์ทา
 
1. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
2. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
 
552 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  สมสุข
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กันทะกาลัง
3. เด็กชายเจษฎา  พรมบุตร
 
1. นายสุรกิต  สิงห์ศิริ
2. นางสาวฝันฤทัย  สนจุ้ย
 
553 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ไหวพริบ
2. เด็กหญิงรุจจิรา  บุญฉิม
3. เด็กหญิงอัจฉรา  สะอ้าง
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อินทร์เอก
2. นายสัญญา   เขียวไสว
 
554 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปวีณาวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  เชียงพฤกษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สร้อยสน
3. เด็กหญิงภูษิตา  ดุลย์มา
 
1. นางสาวจันทนา  ทุวิลา
2. นางสาวภัทฐิตา  เจนจบ
 
555 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายวายุพัตฒ์  ประเสริญสุข
2. นางสาวศิริพรรณ  เทียนวัน
3. นางสาวสุพัตรา  พัดเงิน
 
1. นางกิติกาญจน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางพัชรา  ศรีสว่างสุข
 
556 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวกนกนุช  อ่อนคล้าย
2. นางสาวสุพัตรา  แจ่มหะทัย
3. นางสาวอชิรญา  จันอิ่ม
 
1. นางสาวเบญญาภา  วุฒิศักดิ์
2. นายจิระพันธุ์  เกลี้ยงล่ำ
 
557 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวศศฺิประภา  พันตรี
2. นางสาวศิริรัตน์  อินวกูล
3. นางสาวสุภัชชา  วงษ์คุย
 
1. นายสุรกิต  สิงห์ศิริ
2. นางสาวเจริญขวัญ  จันสา
 
558 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงทิพณพร  สีม่วง
2. เด็กหญิงพิชาพร  บุญยะรัตน์
3. เด็กหญิงศุภิสรา   จำปาด่าน
 
1. นางสาวพิมพ์นภา  มาลัย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญญาพร  น้อยธรรมราช
 
559 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เพชรทองด้วง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใยนวน
3. เด็กหญิงธัญชนก  เกิดแ้วทอง
 
1. นางสาวสินจัย  โฉมชัย
2. นางณัฎฐ์ธนาพร  ภิรมย์ภักดิ์
 
560 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนรีกานต์  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  เสขุนทด
3. เด็กหญิงอทิตยา  พวงนาค
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พุกคะชา
2. นางสาวสมโรจน์  สมณาศักดิ์
 
561 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ต้นสุนทร
2. นางสาวปาริฉัตร  บุญมาก
3. นางสาวอมรา  แพรน้อย
 
1. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
2. นางสาวเขมจิรา  อินตระกูล
 
562 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นายธนภูมิ  สุขแจ่ม
2. นางสาวอรณัส  นันตา
3. นายโชติพัฒน์  จงประสงค์
 
1. นางสาวลำดวน  ปัญญา
2. นางสาวศิรินภา  ทองแท่ง
 
563 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  แจ้งสัน
2. นางสาวนวินดา  ไต่เต้า
3. นางสาวปรียากุล  ไตรยงค์
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ปิตินันท์พงศ์
2. นางสาวสุดารัตน์  งามวิลัย
 
564 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  พงษ์สาริการ
2. เด็กหญิงวิรดา  โสระฐี
3. เด็กหญิงศุจิภรณ์  โพธิ์อ่อง
 
1. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
2. นางวรรณา  ศิริวัฒพงศ์
 
565 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. เด็กหญิงกันตรัตน์  รื่นรวย
2. เด็กหญิงปณิตา  แก้วสีงาม
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ภู่ทรัพย์
 
1. นายปรีชา  อ่อนสิงห์
2. นางสาววารินธร  ดุลยพันธ์ธรรม
 
566 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงชนกสุดา  ปานจีน
2. เด็กหญิงศิริพันธลักษณ์  บุญคง
3. เด็กหญิงอรณัญช์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
2. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
 
567 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวอริศรา  เตจะนะตา
2. นางสาวเบญจมาศ  ทองใบ
3. นางสาวเบญจรัตน์  ไตรเดชา
 
1. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
2. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
 
568 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นางสาวกนกพร  เจริญดี
2. นางสาวชุติภา  วัฒนะ
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  สิงหรัตน์
 
1. นางสาวลำดวน  ปัญญา
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ภู่ทรัพย์
 
569 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวมณิภา  สบายเนตร์
2. นายมนตรี  บุญครอง
3. นางสาวรติมา  ทองย้อย
 
1. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
2. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
 
570 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงอังคณา  ปินตาวงค์
 
1. นางสมหวัง  ฉายแสง
 
571 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงลีลาวดี  เสนศรี
 
1. นางสาวจงรักษ์  คงสูน
 
572 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  บุญช่วย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์ศรี
 
573 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงลักษมีกานต์  โตเอี่ยม
 
1. นางมยุรี  แย้มจันทร์ฉาย
 
574 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงไอสวรรค์  พันธ์ยา
 
1. นางปาณิศรา  จำปารัตน์
 
575 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ขันเกตุ
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  วายะบรรณ์
3. เด็กหญิงสุรัตวดี  พวงทอง
 
1. นางสาวมาลัย  สุขเกษม
2. นางสาวทัศนีย์  คงไทย
 
576 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ภิญโญภาพ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  จิตรักมณีเลิศ
3. เด็กหญิงเมธปิยา  ทับทิมทอง
 
1. นางสมหวัง  ฉายแสง
2. นางพยอม  คงเจริญ
 
577 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สุระภักดี
2. เด็กชายณัฐพล  อารยะชัย
3. เด็กหญิงพรพรหม  ชวาลิต
 
1. นางสาวประพิศ  พรมศิลา
2. นางสาวพรรนิษา  ศรีหุ่น
 
578 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  รุ่งรัตน์
2. นางสาววิภา  เดชาภูมิ
3. นางสาวสนธยา  ผาบสายยาน
 
1. นางสาวจิตรา  ศรีอรุณ
2. นางสาวสุธานันท์  ทองคำดี
 
579 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 1. นายพิชิตชัย  สุขเจริญ
2. นายศรัญย์  แสวงเจริญ
3. นายสุวัฒน์  รอดโฉม
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ทาระธรรม
2. นางสาวบุญน้อม  บุญส่ง
 
580 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โตอ่อน
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
581 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  วัฒนาเสรีวงศ์
 
1. นายนิพนธ์  วิสูตรโยธาภิบาล
 
582 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา  บัวรอด
 
1. นางสาวปิยนันท์  บุญเกื้อ
 
583 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายรัตติศักดิ์  นุ่มมีศรี
 
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
 
584 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายต่อเกียรติ   สายมา
 
1. นางพยอม  คงเจริญ
 
585 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายจักร์พงษ์  ศรไชย
 
1. นายกิตติพงษ์  คงโต
 
586 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 1. เด็กชายจีระศักดิ์  บุญชู
 
1. นางสาวรัตนาวดี  เผือกคล้าย
 
587 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลำเจียก
 
1. นางสาวมาลัย  สุขเกษม
 
588 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ดาฉาว
 
1. นางสาวนิธินันท์  ศรีมาลา
 
589 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สร้อยสังวาลย์
 
1. นางสาวทัศวรรณ์  รอดแก้ว
 
590 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงวริษา   พรหมมินทร์
 
1. นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด
 
591 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวสมรัก  วิทยา
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
592 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 1. นายสรรเสริญ  ทันนิธิ
 
1. นายสถาพร  อุนระหัง
 
593 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นายปฏิภาณ  ภู่มณี
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
594 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวปาลิตา  แสงสว่าง
2. นายรัฐนนท์  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ขำขาว
2. นายนพดล  เพ็ญศิริ
 
595 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวมณีนพรัตน์  ทรัพย์ประสงค์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  มณีรัตน์
 
1. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
2. นางสาวภัทรา  แหยมรัตน์
 
596 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพงษ์  ทุ้ยศรี
2. นายสุรเสกข์  ธรรมชาติ
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นางสาวจริยา  ขุนพรหม
 
597 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  มีโชค
 
1. นางสาวจิตสุภา  บางไทร
2. นางปนัดดา  สุขรักษ์
 
598 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. เด็กชายณัฐพันธ์   รัตนสงคราม
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  แสงสิทธิ์
 
1. นางสาวภัทรภร  สมควร
2. นางสาวกรแก้ว  แกว่นถิ่นเถื่อน
 
599 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงชลดา  พิมพ์สอน
2. เด็กหญิงสุนันทา  แสงสุข
 
1. นางมยุรี  แย้มจันทร์ฉาย
2. นายวันชัย  แย้มจันทร์ฉาย