สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 032 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 48 69 64
2 001 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 43 81 58
3 004 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 44 73 55
4 005 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 44 86 67
5 006 โรงเรียนตะพานหิน 84 250 133
6 008 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 11 20 15
7 007 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 31 55 43
8 013 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 102 199 137
9 016 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 121 316 179
10 018 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 33 44 44
11 025 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 41 72 56
12 026 โรงเรียนวังกรดพิทยา 7 11 8
13 027 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 15 34 22
14 028 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 36 60 46
15 029 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 33 52 45
16 031 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 42 66 59
17 030 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 76 148 112
18 033 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 30 56 37
19 034 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 28 44 38
20 035 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 109 279 175
21 036 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 82 164 117
22 037 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 64 166 87
23 038 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 64 120 89
24 041 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 31 82 50
25 039 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 19 67 38
26 002 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 65 128 89
27 011 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 19 34 29
28 021 โรงเรียนเมธีพิทยา 30 62 43
29 042 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 49 89 67
30 020 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 56 110 73
31 019 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 33 65 52
32 003 โรงเรียนจันทวิทยา 4 7 6
33 012 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 77 129 109
34 015 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 6 15 8
35 017 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 11 14 11
36 022 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 17 24 20
37 024 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 18 43 26
38 040 โรงเรียนหัวเฉียว 20 30 25
39 043 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 35 56 38
40 044 โรงเรียนอนุบาลวชิร 30 41 40
41 023 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 30 58 47
42 014 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 39 137 61
43 009 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 26 34 30
44 010 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 50 110 71
รวม 1853 3800 2619
6419

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ โทร.081-0394646 และนางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข 081-8866790
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]