เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองประธาน คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายธวัชชัย เทศขำ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสุนทร เข็มทอง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายทิว มนุญธรรม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายแปลก เพ็งยอด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางธนพร เอมดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางยุพร เหลืองศรีสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายธวัชชัย เทศขำ รองประธาน คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล รองประธาน คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นายแปลก เพ็งยอด รองประธาน คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นายสุนทร เข็มทอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายทิว มนุญธรรม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายสมชาย ยอดเพชร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายอุกฤษฏ์ จันทฤก กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายชุมพล สุวิเชียร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายนิรุต ครุฑหลวง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายทวี เจริญหุ่น กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายสมพงษ์ เนียมถนอม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายเชาวน์ มาเนียม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายวณัฐพงศ์ ทองคำ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายบุญญา คามเกตุ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายสุชาติ สิงห์สง่า กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายสำราญ เขม้นกิจ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นางสุนันทา จูอาภรณ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายเกษม ชื่นเทศ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายวิรัตน์ ยอดอ่วม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายวินัย ยุพจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายวิรัช วันบรรเจิด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายมนพ บุญยิ่ง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางนพคุณ ครุฑหลวง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายปัญญา บุญคง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายภิญโญ ขาวพราย กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายชัชชน หน่อมาก กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายอารีย์ ทะจะกัน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางสาวนารีรัตน์ ตั้งประดิษฐ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายประจวบ ชูจิตร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายปัญญา โสดถานา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายกิตติทัต อาจเอื้อ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นางมนัสชนก นุชมี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายทรงธรรม ชัยศิรินวกาญจน์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางสาวศิรินาฏ เจาะจง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นายเพ่ิมวิทย์ กฤษณาบรรพต กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นางเมตตา พลประถม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นางสาวรัชนี สุลักษณานนท์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางจันทิรา วงศ์วินิจศร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นายอดุลย์ ศรีหิรัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นายชัยพร ชมประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นางธนพร เอมดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นางยุพร เหลืองศรีสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลาง
68 นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ รองประธาน คณะกรรมการกลาง
69 นางสมบัติ เทศขำ กรรมการ คณะกรรมการกลาง
70 นางรัชนี โสดถานา กรรมการ คณะกรรมการกลาง
71 นายอนัน เดชขุนทด กรรมการ คณะกรรมการกลาง
72 นางไพรัชฎา ไทยเที่ยง กรรมการ คณะกรรมการกลาง
73 นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิม กรรมการ คณะกรรมการกลาง
74 นายจิตรกาญ ขำทองระย้า กรรมการ คณะกรรมการกลาง
75 นายเอกพันธ์ จันทร์อินทร์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง
76 นายรักชาติ นาครัตน์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง
77 นางสุภาพร ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการกลาง
78 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการ คณะกรรมการกลาง
79 นางธนพร เอมดี กรรมการ คณะกรรมการกลาง
80 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการ คณะกรรมการกลาง
81 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการ คณะกรรมการกลาง
82 นางยุพร เหลือศรีสกุล กรรมการ คณะกรรมการกลาง
83 นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข กรรมการ คณะกรรมการกลาง
84 นายศินาจ คำภิรานนท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลาง
85 นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลาง
86 นางอังคณา จันทรประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลาง
87 นางจิรภา อินทรขาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลาง
88 นางดาว เมืองสอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลาง
89 นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
90 นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ รองประธาน คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
91 นางสมบัติ เทศขำ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
92 นางสาวสมบูรณ์ ปัญญาอินทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
93 นางสาวสะอาด ยังบุญช่วย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
94 นางสุภาพร สุขวิถี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
95 นางสาวนิศากร นุช กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
96 นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
97 นางบุญชอบ สายทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
98 นายวิศรุต อินทร์เลี้ยง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
99 นางยุราวรรณ สิงห์โต กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
100 นางรวิวรรณ พิมพาวะ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
101 นายพัฒร ลอยเด่น กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
102 นายปรีชา เสนานิมิตร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
103 นางธนพร เอมดี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
104 นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
105 นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
106 นางมุกดา ใจรักษา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
107 นายสมชาย ยอดเพชร ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
108 นางทิพยารัตน์ ฐากุูรบุตร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
109 นายอนัน เดชขุนทด กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
110 นางสาวนพรัตน์ เล็กประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
111 นายสมคิด คำเขียน กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
112 นายธวัช น้อยพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
113 นางสุภาพร ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
114 นางสาวกฤษณา สร้อยทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
115 นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
116 นายไพรัช คำเขียน กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
117 นางสาวจืตตืมา ศิริวัฒนากุล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
118 นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
119 นายนวพล ชัยชนะ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
120 นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
121 นางสุนทรา คัชมาตย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
122 นางสาวอริสา แก้วทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
123 นางสาวสิริพร ออมสิน กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
124 นายพีรภัทร เรืองเพชร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
125 นางสาวศรีสุคนธ์ สิทธิโชค กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
126 นางสาววาสนา ต่อมยิ้ม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
127 นางสาวปาริชาติ จินตเวช กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
128 นางกัญจณ์นภา สุขล้อม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
129 นางนพคุณ บุญพระคุ้มครอง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
130 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
131 นางนิพิศ วิเชียรสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
132 นางณิชาภา อ่อนน้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
133 นางสาสวเพ็ญรพี กลับกูล ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
134 นายกมล ชูสมัย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
135 นางรัชนี โสดถานา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
136 นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
137 นายนิคม เอี่ยมต่อม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
138 นายวีระ ทองโสภา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
139 นางสวนีย์ เพ็ชรพงศ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
140 นางสมบัติ กาญจนรักพงศ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
141 นางดาว เมืองสอง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
142 นางสาวสุรรักษ์ ยังคลัง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
143 นายไสว พิมพ์ลำพา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
144 นางอังคณา จันทรประเสิรฐ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
145 นายไกรศร ศิลปวรณ์วิวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
146 นางสาวนงนุช จากปั้น กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
147 นางบุญมี ใจปินตา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
148 นางสาวชุดาภา อาจยาทา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
149 นายศินาจ คำภิรานนท์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
150 นางเรวดี สุขสุภักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
151 นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
152 นางชัญญานุช สุวรรณ์ทา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
153 นายวิรัตน์ มาสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
154 นายพีระยุทธ สุขสำราญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
155 นายชัยชนะ ทะยอม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
156 นางสาวกนกภรณ์ ทรวดทรง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
157 นางสาวนัตยา หัสมินทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
158 นายปฐมพร คูหา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
159 นางธนพร เอมดี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
160 นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงดิษฐ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
161 นางสาวบุปผา สันตวา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
162 นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
163 นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
164 นางสาวไพรัชฏา ไทยเที่ยง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
165 นางกชกร รุ่งทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
166 นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
167 นางสาวสุรีย์พร แก้วมา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
168 นางสาวสุภารัตน์ กุลคง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
169 นางสาวจุฑามาส ริยะขัน กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
170 นางสาวศุภนันท์ คิดยาว กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
171 นางสุกัญญา ปิ่นสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
172 นางสาวสุขจิตร ไชยุูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
173 นางนุกุล บุญโห้ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
174 นางจิรภา อินทรขาว กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
175 นางพรภิมนต์ สิริเศรษฐนนท์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
176 นางสุดหทัย ขมินธกุล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
177 นางขวัญเรือน บุญมา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
178 นางสาวบุษยมาส บุญจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
179 นางสาวณัฐวดี มากไหม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
180 นางสาวณัฐชยา ขวัญคุ้ม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
181 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
182 นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
183 นางสาวอมรรัตน์ แซ่โก กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
184 นายทิว มนูญธรรม ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
185 นายธนัช ชนะเพีย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
186 นายสมนึก ลือมงคล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
187 นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
188 นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
189 นางสุพรรณี ศรีสุนทร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
190 นายพิชิต ไพอุปลี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
191 นางจิดาภา อันผาสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
192 นายเกรียงไกร ทัพใหญ่ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
193 นางสาววิราศิณี ขันตรี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
194 นางณัฐนภาส์ สุคนธปิยะศิริ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
195 นางสาวกิติมา พวงสด กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
196 นางสาวชุติมา มั่นเหมาะ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
197 นางลิ้นจี่ พิบูลศิปล์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
198 นางสาวนฤมล พึ่งสกุล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
199 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
200 นางวิไล เขียวพุ่มพวง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
201 นายอุบล พิมพาวะ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
202 นางอรกัลยา จันทรสมบัติ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
203 นายสุนทร เข็มทอง ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
204 นายปัญญา โสดถานา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
205 นายจิตรกาญ ขำทองระย้า กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
206 นางดวงกมล เรืองเพชร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
207 นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
208 นางวิไลลักษณ์ มะลิลา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
209 นายบุญลือ จิราพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
210 นายเฉวียง ปั้นเพ็ง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
211 นางสมรศรี กาหา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
212 นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
213 นางสาวนัยรัตน์ ขัยสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
214 นายณิชพน คุ้มคำ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
215 นางวราพร สุรินทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
216 นายมาโนชญ์ แสงศิริ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
217 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
218 นายกมล ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
219 นางจันทนา วิไลเรือง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
220 นายธวัชชัย เทศขำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
221 นางสาวศิรินาฏ เจาะจง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
222 นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
223 นายรักชาติ นาครัตน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
224 นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
225 นางสาวจามจุรี ทองคำ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
226 นางสาวสุกัญญา เพ็งแตง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
227 นางสาวศุภาวรรณ ทุนกาศ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
228 นางเบญจวรรณ โหมดชัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
229 นายวีระ สิงหนารถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
230 นายแปลก เพ็งยอด ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
231 นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
232 นางบัวลอย คิรินทร์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
233 นายเอกพันธ์ จันทร์อินทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
234 นายสมบัติ ใจปินตา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
235 นางสุภาพร คลังเพชร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
236 นางมิถุนา จิตอ่อนน้อม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
237 นางพนอ กาญจนะ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
238 นายเทิดพงษ์ ทำดี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
239 นางสาวอรพิน ปัณราช กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
240 นางศิวิไล เขียนแม้น กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
241 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
242 นายชาติชาย สุขล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
243 นายปุลิ เจ่าสกุล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
244 นางนิตยา อ่อนจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
245 นางสาวเพ็ญรพี กลับกูล ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
246 นางอุษณีย์ บุญคง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
247 นายธีระ สุทธิ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
248 นางกาญจนา คัชมาตย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
249 นางศิริเพ็ญ จันทร์แสนภักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
250 นางนงนุช เพ็งศิริ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
251 นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
252 นายกมล ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
253 นางสาวสะอาด ยังบุญช่วย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
254 นายวีระ สิงหนารถ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
255 นางสาวปาริชาติ จินตเวก กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
256 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
257 นางสุภาพร ช่วยพยุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
258 นางสุภาพร สุขวิถี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
259 นายชัยพร ชมประเสริฐ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
260 นางสมบัติ เทศขำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
261 นางรัชนี โสดถานา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
262 นายอนัน เดชขุนทด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
263 นางไพรัชฎา ไทยเที่ยง นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
264 นายจิตรกาญ ขำทองระย้า กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
265 นายเอกพันธ์ จันทร์อินทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
266 นายรักชาติ นาครัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
267 นางสุภาพร ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
268 นายพัชรพงษ์ จันทร์เทศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
269 นายพีระยุทธ สุขสำราญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
270 นางสาววิสมล จันทรมณี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
271 นายอุบล พิมพาวะ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
272 นายสมบัติ ใจปินตา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
273 นายชัยพร ชมประเสริฐ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่า่ยพิธีการและประชาสัมพันธ์
274 นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่า่ยพิธีการและประชาสัมพันธ์
275 นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่า่ยพิธีการและประชาสัมพันธ์
276 นายพัชรพงษ์ จันทน์เทศ กรรมการ คณะกรรมการฝ่า่ยพิธีการและประชาสัมพันธ์
277 นางธนพร เอมดี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่า่ยพิธีการและประชาสัมพันธ์
278 นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่า่ยพิธีการและประชาสัมพันธ์
279 นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
280 นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
281 นางสาวธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
282 นายวรวุฒิ ศิริอ่อน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
283 นางยุพร เหลืองศรีสกุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
284 นางสาวเบญจมาศ ท้าวทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
285 นางสาวพิมพ์จันทร์ จิระกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
286 นางสาวจิตติมา ศิริวัฒนากุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
287 นางสาวเพ็ญลักษณ์ รอดกำเนิด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
288 นางสาวณวรรณ ป้องชาลี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
289 นายนิคม เอี่ยมต่อม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ
290 นายชาติชาย สุขล้อม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ
291 นายวิรัตน์ มาสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ
292 นายจิตรกาญ ขำทองระย้า กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ
293 นายเรวัตร สุขโอสถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ
294 นายอดุลย์ ศรีหิรัญ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
295 นายกมล ช่วยพยุง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
296 นายสมคิด คำเขียน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
297 นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
298 นางสมบัติ เทศขำ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
299 นางจิดาภา อันผาสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
300 นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
301 นางจันทนา วิไลเรือง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
302 นางสาวจิตติมา ศิริวัฒนากุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
303 นางสาวสุรภา อ่อนน้อม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
304 นางสาวดวงกมล บรรจง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
305 นางสาวศิริขวัญ ยอดเพชร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
306 นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
307 นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
308 นางนิตยา อ่อนจันทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล
309 นางสาวกนกภรณ์ ทรวดทรง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล
310 นางสาวณัฐฌา เงินมณีรุ่งโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล
311 นางสาวบุษยมาส บุญจันทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล
312 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
313 นางสุนันทา ศรีหิรัญ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
314 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
315 นางธนพร เอมดี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
316 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
317 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
318 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
319 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
320 นางสาวใกล้รุ่ง คำภิรานนท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
321 นางนฤมล บรรดาศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
322 นางสาวยุพารัตน์ ยมจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
323 นางธนพร เอมดี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
324 นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
325 นางวรรณวิภา เถื่อนชื่น กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
326 นายจีระพงษ์ โพพันธุ์ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
327 นางสาวบัณฑิตา จันทมาส กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
328 นางสาวสุริยา หย่ำวิลัย กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
329 นางสาวสมฤดี ทาแดง กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
330 นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
331 นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
332 อุษณีย์ บุญคง กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
333 นางสาวนพมาศ ผ่องผิว กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
334 น.ส.ประวีณา วิริต กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
335 นางสาวเบญจมาศ ท้าวทอง กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
336 นางดาวเรือง จันทร์เชืื้อ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
337 นายปัญณธร เพ็งยอด กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
338 นางสาวพิมลพรรณ เจริญหุ่น กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
339 นายเอกชัย ศิลป์วัลย์ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
340 นายเรือง ชูมลัยวงษ์ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
341 นางวรรณา อ่างบุญตา กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
342 นายพชร เอมสกุล กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
343 นางสาวพิจิตรา หมอกมืด กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
344 นายจักรี เบญจรัตนฉัตร กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
345 นายสมศักดิ์ ทับทิม กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
346 นายวรวุฒิ ศิริอ่อน กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
347 นายอดุลย์ คำตัน กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
348 นายศราวุธ ตั้งใจ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
349 นางสาวกฤตยา บริบูรณ์ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
350 นายจักรกฤษณ์ นุชพ่วง กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
351 นางสาวเฉลิมพร เพชรนิล กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
352 นายสมยศ คงสิน กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
353 นางทิพยารัตน์ ฐากูรบุตร กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
354 นายศรรธรรศ กุลวงค์ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
355 นางสาวกิ่งแก้ว เรืองจุ้ย กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
356 นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
357 นาวสาวพัชชา มิ่งสมร กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
358 นางสาวรุจิรา กลิ่นทอง กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
359 นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
360 นางสาวกาญจนา ยอดคงดี กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
361 นางวิไล รุ่งเรืองชัยสิทธิ์ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
362 นางสาวณัฐชวัล จ้อยสุดใจ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
363 นางสาวศศิธร สมชำนุ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
364 นายพัทธพล นาครัตน์ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
365 นางสาวชลิตา แสงศิริ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
366 ว่าที่ร้อยตรีสมพล ปานทิพย์ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
367 นายธีรกฤศ ประเสริฐ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
368 นางสาวอนุสรา นามั่น กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
369 นางสาวเมธาวี อุปจันทร์ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
370 นายณัฐพล คล้ายขำ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
371 นางสาวจรีพรรณ ศรีม้า กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
372 นางสาวลัดดาวรรณ ควรสุวรรณ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
373 นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิ กรรมการ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
374 นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข ผู้ดูแลระบบ จัดทำเว็บไซต์ลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ โทร.081-0394646 และนางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข 081-8866790
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]