รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 22 - 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสรา  สุดชีแสง
 
1. นางสาวสะอาด  ยังบุญช่วย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงเมธาพร   เพ็ชรนิล
 
1. นางสาวกาญจนา  แสงสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวภณิดา  จำปาไทย
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวศศิกานต์  กลิ่นทอง
 
1. นางสาวนฤมล  ฉิมสุด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ทองใบ
 
1. นางสาวลำใย  ทองใบ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทภัทร  ยาสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงประวีณา  วิริต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวเมธาวี  ทองยอด
 
1. นางสาวสาลี่  ชาญณรงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายธนดล  ทองย้อย
 
1. นางฉวีวรรณ  เผ่าวิทยานนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทองกลัด
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายอนันต์  เชวงวทัญญู
 
1. นางสาวขนิษฐา  กล่ำทับ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวญาดา  จิราภรณ์
 
1. นางรวิวรรณ  พิมพาวะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ชินสงคราม
 
1. นางสาวสุธิดา  ทินวงศ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงบุษกร   คำยวง
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์   หิรัญวิริยะกุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุษา  อยู่ทิม
 
1. นางสาวกาญจนา  เจิมปลั่ง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกัณทิมา  สีไสว
 
1. นายพัฒร  ลอยเด่น
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวณิชา  สยุมพร
 
1. นางพรพิสุทธิ์  แสงคำธนาศิริ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มั่งมี
 
1. นางสมบัติ  เทศขำ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผลเจริญ
 
1. นายสมศักดิ์  ปัญจศิล
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายเจษฎากร  พลขันธ์
 
1. นางสุกัญญา  เทพสุริยวงศ์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวสิริกัญญา  ห้างวงษ์
 
1. นายอนุสรณ์  สุขสบาย
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงภาสิณี  มาลาอุบล
2. เด็กหญิงเครือวัลย์  รอดนารี
 
1. นางชนัดดา  เกิดผล
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อิ่มดี
2. เด็กหญิงสิรินดา  บุญเขียวบุตร
 
1. นายภัทรคุณ  บุญดุฉาว
2. นางจุฑาทิพย์  จันทร์ทับ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายกฤษณะ  สุขใส
2. นางสาวอาริสา  ตาบุญ
 
1. นางฉวีวรรณ  เผ่าวิทยานนท์
2. นางสุภาภรณ์  แก้วเวชวงศ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  เมืองทอง
2. นางสาวอรสา  สามะเถื่อน
 
1. นางสาวนพวรรณ  สุวรรณวัฒน์
2. นายสายัณห์  อ่างบุญตา
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยังเพ็ง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โกวิทปกรณ์กุล
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  จุ้ยเรือง
2. นางสุกัญญา  เทพสุริยวงศ์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประมาณน
2. เด็กหญิงสุพรทิพย์  จันทร์เกตุ
 
1. นางปุญชรัสมิ์  แก้วกล่ำ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายสุปัญจะ  จันทร์เกตุ
 
1. นางปุญชรัสมิ์  แก้วกล่ำ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ศิริไพบูลย์
 
1. นางแสงอรุณ  เปี่ยมงาม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติยา  ปาวิน
 
1. นางกัญจณ์นภา  สุขล้อม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายเก่งสุข  วารินสะอาด
 
1. นางสมทรง  ยาสุข
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายอาทิตย์  ทะนุ
 
1. นายพรรษา  รื่นรวย
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายรัตนโชติ  สุมันตกุล
 
1. นางบุญเจือ  ดิษฐไชยวงศ์
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกัญญภัส  ตรีชิต
2. เด็กชายณัฏฐังกูร  สุขเกษ
3. เด็กชายปุณยวีร์  สุวรรณตันทุลา
 
1. นางวิยะดา  สง่าไพบูลย์
2. นางสาวอรุโณทัย  บุญมี
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  จุลกลับ
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีเสน่ห์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทะทำมัง
 
1. นายทรงยศ  สกุลยา
2. นางสาววรัญญา  ม่วงวัดท่า
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวรจนา  สุขชู
2. นางสาวอุดมลักษณ์  กล้าธัญกรณ์
3. นางสาวเนตรดรุณี  โสฬส
 
1. นางนพรัตน์  พันธ์กสิกร
2. นางจริยา  ฟักเงิน
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวคริษฐา  พรประสิทธิ์ประเสริฐ
2. นางสาววิจิตรา  ปักษี
3. นางสาวศศิกานต์  การปลูก
 
1. นางสาวนุชนาฏ  มีทอง
2. นางสาวผุสดี  กล่อมวงษ์
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพกาวรรณ  พลายกุมพล
2. เด็กหญิงมณิสร  อิ่มสมโภชน์
3. เด็กชายศิวกร  เศษบุบผา
 
1. นายทรงยศ  สกุลยา
2. นางจริยา  ฟักเงิน
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นายกฤษกรณ์  ภักดีชน
2. นางสาวสุพรรษา  เปียดี
3. นางสาวสุภาวดี  โพธิ์อยู่
 
1. นายประจักษ์  พัฒนพงษ์ศักดิ์
2. นายวิญญ์ธชัย  ศักดิ์กัณฑ์หา
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวชุตินันท์  สระทอง
2. นางสาวมณฑิตา  พลอยดีเลิศ
3. นางสาวลัลนา  อินทะรังษี
 
1. นางสาวโปรดปราน  พิมพ์พา
2. นายศิระ  วนเวชกุลย์ภักดี
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนมี
2. เด็กชายพัทธดนย์  ตันติเอมอร
 
1. นางกัญจณ์นภา  สุขล้อม
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายธนพนธ์  มากคิด
2. เด็กหญิงศรินธร  ศรัณย์พร
 
1. นางภิรัญญา  ขาวพราย
2. นางสาวศรีโสภาพรรณ  อุกอาจ
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวนิภาภัทร  เคียนยี่คิ้ว
2. นางสาวภัทรวดี  สุ่มทรัพย์
 
1. นางกัญจณ์นภา  สุขล้อม
2. นางสาววาสนา  ต่อมยิ้ม
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชิษณุพัฒน์  หมวกอินทร์
2. นายสิรภพ  มูลเงิน
 
1. นางสาวศรีโสภาพรรณ  อุกอาจ
2. นางภิรัญญา  ขาวพราย
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายภัสร์กฤษฎ์  จิ๋วพัฒนกุล
 
1. นางนพคุณ  บุญพระคุ้มครอง
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายวิมุตติ  ออมสิน
 
1. นางมิ่งขวัญ  ศรีสนธิ์
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  อยู่พ่วง
 
1. นางเครือมาส  คำเขียน
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายมณฑล  นิยมไทย
 
1. นางสาวผุสดี  กล่อมวงษ์
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  มงคลสุข
2. เด็กชายภควัต  แสงสว่าง
 
1. นายทรงยศ  สกุลยา
2. นางสาววรัญญา  ม่วงวัดท่า
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายจิรัฐิติ  ชูชีพ
2. เด็กหญิงสุชัญญา   มูลเงิน
 
1. นางวลัยพร  อุไรพันธ์
2. นางสาวสุนิสา  ป้อมแย้ม
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายกฤติโชติ  ศรีดำ
 
1. นายทรงยศ  สกุลยา
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวกมลทิพย์  แก้วปรีชา
 
1. นางปรียาภรณ์  ชาติวรรณ
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณศิยารัชน์  กฤตสุวรรณ์
 
1. นายพีรภัทร  เรืองเพชร
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายเบญจกิติ  งามอุไรรัตน์
 
1. นางนิตยา  ทีดี
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายโชคอนันต์  เกตุอยู่
 
1. นางสาวรัศมี  ใจบุญลือ
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาววิราวรรณ  อยู่ศิลป์ชัย
 
1. นางนพรัตน์  พันธ์กสิกร
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายภูริช  ภัทรประดิษฐ
 
1. นางนพคุณ  บุญพระคุ้มครอง
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เชิดฉัน
 
1. นางสาวณิชา  อิกำเหนิด
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์ทอง
2. เด็กชายทัศนพล  อุดคำมี
3. เด็กชายปฐมพงษ์  มโนศิลปกร
 
1. นางหฤทัย  อุดคำมี
2. นางสาวฌานีกร  ปรารถนารักษ์
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณยาพร  ชัยชนะวีระกุล
2. เด็กหญิงมานิตา  สุดเลิศ
3. เด็กชายวิเศษ  สุขโอสถ
 
1. นางชัญญานุช  สุวรรณ์ทา
2. นางสาวกนกภรณ์  ทรวดทรง
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายกนกพล  อุไรพันธ์
2. นางสาวนภัสวรรณ  ไต๋สกุล
3. นายศราวุธ  บัวดี
 
1. นายอิศรา  อยู่หว่าง
2. นางสาวศรัลยา  วงเอี่ยม
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายภาณุพงศ์  ชุ่มเย็น
2. นายสุริยธนาวงศ์​  ไชโย
3. นายสุรเชษฏ์  มากอิ่ม
 
1. นายธนพล  ถัดทะพงษ์
2. นางสาวอัญชลี  ม่วงแจ่ม
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลีรดา  ช้างทอง
2. เด็กหญิงนฤภร  คงเเรต
3. เด็กหญิงอัญชลี  วัฒนปรีชาเลิศ
 
1. นางสาวประริดา  สุดสงวน
2. นางวราภรณ์  เนียมประเสริฐ
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชังคะนาก
2. เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  บุญกันชูวงศ์
3. เด็กหญิงวรัทยา  ไกวดี
 
1. นางสาวณุธิดา  สิบหยอม
2. นางสาวนิภาดา  แย้มพิกุล
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวณัฏฐธิดา  ควรสมัคร
2. นางสาวดวงพร  ศรีรัตนะ
3. นางสาวศุภัชชา  กลิ่นเกิด
 
1. นางสาวดวงจันทร์  แก้วบัวดี
2. นายบุญญฤทธิ์  ปิงเมืองเหล็ก
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวนวพร  พุทธน้อย
2. นางสาวพรรณิกา  นามบุญ
3. นางสาวรุ้งนภา  เค้ามิม
 
1. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
2. นางสาววริษฐา  อรพิมพ์
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  เผือกสง่า
2. เด็กชายธีรเมธ  สายด้วง
3. เด็กหญิงนิยุตา  วุฑฒยากร
 
1. นายวีรชิตพงศ์  พิศอ่อน
2. นางวราภรณ์  วรเลิศ
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  โค่นดอนขวาง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภู่พูล
3. เด็กหญิงรชดา  วงค์ราชบุตร
 
1. นางสาวปริณดา  วิเศษผล
2. นางสาวณัฏธนิช  มณีวรรณ์
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายตะวัน  ติยะสัน
2. นางสาวปุณฑริกา  มิ่งเมือง
3. นายพรชัย  จันเจ๊ก
 
1. นางสาววันทนา  งาเนียม
2. นายพงษ์เทพ  สุระสมบัติพัฒนา
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายชัยสิทธิ์  อ้นเพิก
2. นายปภาวินท์  อัสถิ
3. นายเจนรบ  ภักดี
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ผัสวี
2. นางสาวปริณดา  วิเศษผล
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ฤทธิ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงปพิชญา  จิตรมา
3. เด็กหญิงสิริยากร  จงอุ้มกลาง
 
1. นางนันทวัน  หงสไกร
2. นางสาวอารยา  เงินยิ่ง
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ภูกลาง
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงสุรดา  ภิญโญ
 
1. นายวิรัตน์  มาสุข
2. นายพีระยุทธ  สุขสำราญ
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  อินยะบุตร
2. นางสาวจณิสตา  ยิ้มเจริญ
3. นางสาวนริศรา  พรมจิ๋ว
 
1. นางสิริกร  เมฆโพธิ์
2. นางสาวอนัญญา  สุขศรี
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายจิราพัฒน์  คงพล
2. นางสาวรุจิสา  สังเวียนกสิกิจ
3. นางสาวสุภาวดี  ทัศนา
 
1. นางวราภรณ์  วรเลิศ
2. นางการุญจิต  พืชไพจิตร
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กชายอาณัฐ  ปัญยาทอง
2. เด็กชายอานนท์  ปัญยาทอง
 
1. นายวุฒิพล  กำมา
2. นางสาวปริศนา  งามทวีกุล
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายทินภัทร  มานิต
2. เด็กชายธีรภัทร  เขื้อไทย
 
1. นายวีรชิตพงศ์  พิศอ่อน
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายกันตพัฒน์  พจนะสวนีย์
2. นางสาวมลทาทิพย์  เทพวงศ์
 
1. นายสราวุธ  กิ่งภาพ
2. นายธีรวัช  อุดคำมี
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายสันติชัย  อยู่พันธ์
2. นายเจตน์สฤษฎิ์  อินทรานุช
 
1. นางสาวปริณดา  วิเศษผล
2. นางสาวกฤติญากาญจน์  คงนุ่น
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายกิตติภณ  ทิมะตะ
2. เด็กชายธนานุสรณ์  อยู่จันทร์
 
1. นายอัชฌา  ราวิน
2. นางสาวรอยพิมพ์  สุวรรณเศรษฐ
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายกรรชัย  คุ้มดี
2. เด็กชายณัฏฐ์พัชร์  จันทรประเสริฐ
 
1. นายวรวุฒิ  หาญพงศ์เจริญ
2. นางสาวชุดาภา  อาจยาทา
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์  สุวรรณประภา
2. เด็กชายภคพงษ์  คุ้มตะสิน
 
1. นายวรวุฒิ  หาญพงศ์เจริญ
2. นางสาวชุดาภา  อาจยาทา
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายณฐพล  หัตถา
2. เด็กชายธนกิจ  ชินชัย
 
1. นายอัชฌา  ราวิน
2. นางสาวรอยพิมพ์  สุวรรณเศรษฐ
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภรณ์   ลาวรรณ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เลื่อนฟ้า
3. เด็กหญิงศุภพิชญ์  สุขเขตร์
4. เด็กหญิงสุชาดา  เงาโพธิ์
5. เด็กหญิงสุนิชา   พุทธา
 
1. นายเรืองวิทย์  กลิ่นอำพร
2. นางสาวอัญชรี   โจดโจน
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองรอด
2. เด็กหญิงนันทัชพร  ศรีสุพรรณ
3. เด็กหญิงสายสวรรค์  บุญเสรฐ
4. เด็กหญิงอนุธิดา  สิงห์มี
5. เด็กหญิงเบญจภา  สังมา
 
1. นางสาวอัญญรัตน์  ฉายทอง
2. นางสาววราภรณ์  บัณฑิตโรจนฤทธิ์
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์   โหกรัด
2. นางสาวจุฑามาศ    เย็นสุข
3. นางสาวนิลรวดี  บุตดี
4. นางสาวภริตพร   อุระอิต
5. นางสาวสุชานรี  รุ่งเรื่อง
 
1. นายเรืองวิทย์  กลิ่นอำพร
2. นางสาวอัญชรี   โจดโจน
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวปริชาติ  เอกสุภาพันธ์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จันทรศิริ
3. นางสาวลลิดา  ชมเมือง
4. นางสาวสุภาวดี  จำปาเทศ
5. นางสาวสุรัชณา  จุลพันธ์
 
1. นางสุกานดา  แก้วลอย
2. นางสาวอรนุช  พวงทอง
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เถาสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปวีณรัตน์  ภู่กลัด
3. เด็กหญิงปัรฑิตา  ยี่สุ่นแก้ว
4. เด็กหญิงพิมพ์ลพัส  ยอมสุข
5. เด็กหญิงมณีจันทร์  ศรีภิรมณ์
 
1. นางนางสุกัญญา  กุสุโมทย์
2. นางสาวเพชร  โตเมศร์
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  นุชบุญเลิศ
2. เด็กหญิงญาดา  แสนปัญญา
3. เด็กหญิงนฤมล  พลซ้าย
4. เด็กหญิงปณิดา  เศรษฐวงศ์
5. เด็กชายศุภโชค  แก้วปัญญา
 
1. นางครองทรัพย์  มณีวรรณ
2. นางสาวศศิณัฏฐ์  แก้วเนตร
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  แก้วดี
2. นางสาวณัฐณิชา  รุมชุมพล
3. นางสาวนุชนาฎ  พวงกลิ่น
4. นางสาววรรณธนา  สกุลดิษฐ
5. นายโชติมา  ขาวเทศ
 
1. นายพนม  ไชยพรพัฒนา
2. นายเกื้อสิรกาณท์  ศรีมิตรานนท์
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวจุฬารักษ์  บุญเกตุ
2. นางสาวณัฐนรี  ภุมมา
3. นางสาวปิยวรรณ  สัจจาริยาภรณ์
4. นางสาวพัชรภรณ์  เมืองพรหม
5. นางสาวอินทิรา  มีขวัญ
 
1. นางสุกานดา  แก้วลอย
2. นางสาวอรนุช  พวงทอง
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีคเรศ
2. เด็กชายทวีทรัพย์  ตรีสูนย์
3. เด็กชายธัญเทพ   เมืองทอง
4. เด็กชายสราวุฒิ  วิเศษ
5. เด็กชายสฤษฎ์ภพ   ขันทอง
 
1. นายพนม  ไชยพรพัฒนา
2. นายเกื้อสิรกาณท์  ศรีมิตรานนท์
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  เทษาวงค์
2. นางสาวณัฐณิชา   ผึ่งโค
3. นายนฤพน   พุ่มเกตุ
4. นางสาวมนัสวีย์  กุดจอก
5. นายเจษฎา   อารีเอื้อ
 
1. นายพนม  ไชยพรพัฒนา
2. นายเกื้อสิรกาณท์  ศรีมิตรานนท์
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวจิตรลดา  แหยมดี
2. นางสาวศิริลักษณ์  ประเสริฐสังข์
3. นายสมพงษ์  เทศราช
4. นางสาวอภิญญา  พาจิตร
5. นายอุกฤษฏ์  มนูญธรรม
 
1. นางสาวพรนิภา  บัวสถิตย์
2. นางสาวกัลยกร  มาลี
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ทับบุญมี
2. นางสาวกัณฐรัตน์  จรลอง
3. นางสาวการะเกด  คุ้มสุข
4. นางสาวกิ่งแกาญจน์  ประสาร
5. นายจรณินท์  สังขะพร
6. นางสาวณรินทิพย์  โทวิวัฒนานนท์
7. นายณัฏฐนิชา  คุ้มสุข
8. นายธนกร  สุทธิซัง
9. นายมงคล  เจริญสุข
10. นางสาวมัญฐนา  สุขเกษม
11. นายวงศกร  กลิ่นเกิด
12. นางสาววรัญญา  เจริญสุข
13. นางสาววันวิสา  คำบูชา
14. นายวุฒิชัย  จันทะโก
15. นายศรัณย์  เกตุศรีบุรินท์
16. นางสาวสุนิสา  วิเศษจุมพล
17. นางสาวสุพัตรา  สุแดงน้อย
18. นายอนุชา  วิทยา
19. นางสาวอภิญญา  ระดากอน
20. นายไพศาล  เขียวแก้ว
 
1. นางลำใย  ดวงน้อย
2. นางสาวกุหลาบ  ภู่ผะกา
3. นางสาวเพชร  โตเมศร์
4. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
5. นางสุกัญญา  กุสุโมทย์
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 1. เด็กชายวัชรากร   กองจุ้ย
 
1. นางสาวนันท์ณภัส  พิลึก
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  พลอาสา
 
1. นางสมคิด  พิศวง
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวภาวินี  สินชัย
 
1. นางสาวนภาวรรณ  เหลืองทองคำ
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวปัทมาพร  เทพาโส
 
1. นายสังวร  นิลขาว
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ตวงกระสินธ์
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เทียบรัตน์
 
1. นายอุบล  พิมพาวะ
2. นางสาวกิตติมา  พวงสด
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ไพรี
2. เด็กชายสุวิชาฏิ  อิ่มฤทัย
 
1. นายชัยสิทธื์  แสงเย็น
2. นายภมรชัย  ทัดปอย
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายกิตติพศ  พรมมา
2. นางสาววรพิชชา  สมานราษฎร์
 
1. นางสายลม  พุดทรัพย์
2. นายชัยสิทธื์  แสงเย็น
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ผูกอยู่
2. นายเอกราช  เสนารินทร์
 
1. นางปราณี  ดำมินเสก
2. นางพรนภัส  พัฒนถาวร
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ยิ้มเมือง
2. เด็กหญิงกนิชฐา  พรรษา
3. นางสาวขัติญสุดา  หล่ายพันธ์
4. เด็กหญิงพรพรรษา  เอกจิต
5. เด็กหญิงระพีพัฒน์  แดงวิจิตร
6. นางสาวศรัณยา  เพ็ชรสุ่น
7. เด็กหญิงสิรภัทร  เขตกรรม
8. เด็กหญิงอรณิชา  หิตะเกษม
9. นางสาวอรทัย  บุญมี
10. นางสาวอารีย์ภรณื  วันเชียง
 
1. นางบุญก้าน  ต่อมยิ้ม
2. นางสาวพรพรรณ  จุ้ยวงศ์
3. นางอุษณีย์  บุญคง
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ใจคำแหง
2. เด็กหญิงชลธิชา  นวนหมวก
3. เด็กหญิงธัญวรา  รุ่งเรือง
4. นางสาวนฤมล  สีนวล
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฮ่องคำ
6. เด็กหญิงวณิชยา  มายะนันท์
7. นางสาวศิริพร  สุวรรณวงค์
8. เด็กหญิงอนุธิดา  ชูรัตน์
9. นางสาวอินทิรา  สดสี
10. นางสาวแพรทองแท้  มนัสตรง
 
1. นางสาววาสนา  เอี่ยมปฐม
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ฤทธิ์นุช
3. นางณัฐกานต์  ขมินทกูล
 
104 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนัชชา  โก่งสอน
2. เด็กหญิงพรหมพร  ฉิมจิ๋ว
3. เด็กชายภูธเนศ  วงที
4. เด็กหญิงมณีรุ้ง  รอดพันดุง
5. เด็กหญิงมนัสวี  เนตรฉ่ำ
6. เด็กหญิงมาลี  กลิ่นทอง
7. เด็กหญิงวิภารัตน์  ก้านยก
8. เด็กหญิงศศิกานต์  พันธ์พรม
9. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธิแสน
10. เด็กหญิงเปรมฤดี  บัวบาน
 
1. นางสาวดวงใจ  เปียอินทร์
2. นางสาวอัจฉรา  บุญอ้อย
3. นายนพฤทธิ์  อนุรักษ์
 
105 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัศ  ผะอบเหล็ก
2. เด็กชายขจรศักดิ์  พิมลบุตะ
3. เด็กชายคณนาถ  เอี่ยมกำแหง
4. เด็กชายนนธวัฒน์  เนียมพูลทอง
5. เด็กชายภูรินทร์  คำรพ
6. เด็กชายอภิชา  ช้างศิลาตระกูล
7. เด็กชายโชติวัฒน์  สุภาพันธ์
 
1. นายสมบัติ  ใจปินตา
 
106 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  ฟักเงิน
2. เด็กชายนัทรพงศ์  มณีเนตร
3. เด็กชายพิสิษฐ์  กำจัดภัย
4. เด็กชายพีระวิชญ์  เล็กแสดง
5. เด็กชายภัคภัทร  ยอดนุ่ม
6. เด็กชายยุทธภูมิ  เอี่ยวลับ
7. เด็กชายวันเฉลิม  ธรรมชิโร
8. เด็กชายสิรวิชญ์  เดชะ
 
1. นายสมบัติ  ใจปินตา
 
107 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  น้อยพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐพิชญ์  เชื้อสุวรรณ์
 
1. นางนิตยา  อ่อนจันทร์
 
108 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  มีสงค์
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  สุขศรี
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  เนียมฤทธิ์
2. นายวรพงษ์  ประเสริฐศรี
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุท  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
2. นางสาวธนัตดา  เปรมเขียว
 
1. นางนิตยา  อ่อนจันทร์
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวัชรินทร์  โตมี
2. นางสาวแสงรวี  เพียรธัญญกรณ์
 
1. นางเรณู  ตรีศิริ
2. นายทวีผล  เร่งพลั้ง
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  กลิ้งนาราง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงศิริพร  ออมสิน
 
1. นายเอกพันธ์  สิริเขตรกรณ์
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวอรอนงค์  สุขเจริญ
 
1. นายสมโภชน์  พูลเขตกิจ
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวพรรณรัตน์  สอนน้อย
 
1. นายเอกชัย  นุใจมา
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  นุ่มอิ่ม
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกัลยกร  บัวทัน
 
1. นายนรินทร์  ใกล้สุข
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์สุภา  พรหมานุวัตร
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวพรประภา  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ผึ้งอุ่น
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  สารส
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายเจตริน  มีเดช
 
1. นายเอกชัย  นุใจมา
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวเนาวเนตร  ศรีลอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารีญา  กล้าการนา
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงธัญรัศม์  ศิลลา
 
1. นายภูวดล  สังขพาลี
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาววิภาดา  คำจริง
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายพิพัฒน์  เงินเส็ง
 
1. นายธีรยุทธ  เจียมวิศิษฐ์กุล
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมอ่อน
2. เด็กหญิงสุวนันท์  เขียวสะอาด
 
1. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
2. นางสาวสุพัตรา   ศักดิ์ดี
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงณีรนุช  สิงหา
 
1. นายมณฑล  เกาเทียน
2. นางวงเดือน  กองสุข
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปารมี  อาจหาญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงพรรัตน์ดา  บุญเมฆ
 
1. นายนรินทร์  ใกล้สุข
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวพลพร  เขียวพุ่มพวง
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นายชัยธวัช  สุขรอด
 
1. นางดอกใหม่  ชื่นโพธิ์ชัย
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาราภร  สุขผล
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  สกุลทอง
3. เด็กหญิงเมธินันฐ์  ทันนิเทศ
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรเมศ  โมลานิน
2. เด็กชายนพรัตน์  เลิกเวรี
3. เด็กชายพีรพัฒณ์  ตันทร
 
1. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
2. นายธนัญกรณ์  ก้อนแก้ว
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สัสดี
2. นายอริญชย์   พุ่มเขียว
3. นายอัษฏาวุธ   เพียขันทา
 
1. นายอนุชา  สาถิตย์
2. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายทินภัทร  ยอยหนูรอบ
2. นายบัณฑิต  แอนต้อย
3. นายเจษฎา  พุทธะโร
 
1. นายปรีชา  ดามาพงษ์
2. นายเจริญ  ภักดีโต
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 1. เด็กชายสุมิตร  สุดทับ
 
1. นายอรรณพ  ไวพานิชการ
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายศิขริน  กิ่งแก้ว
 
1. นางศรีวรรณา  เรือนแก้ว
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายธีระพัฒ  ทองคำสาร
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรภร  บานเย็นงาม
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายสุวิน  บุตรวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ  คุฒแก้ว
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายวรากร  สุขพัฒน์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายณัฐพล   ชมภู่
 
1. นายสุรสิทธิ์  ใจดี
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายกิตติวัฒน์  แผ่นผา
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายคุณานนต์  กระสังข์
 
1. นางสาวทาริกา  เมินดี
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  บุญเลื่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ  คุฒแก้ว
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  ชื่นผล
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายกฤษณ์  อาจสุรินทร์
 
1. นายนที  พึงไชย
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายนิพนธ์  เงินมี
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวสุธิกานต์  เพชรอ่อน
 
1. นางสาวทาริกา  เมินดี
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงตันหยง  เต่าโพรง
 
1. นางสาวทาริกา  เมินดี
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองมา
 
1. นายธีรกฤศ  ประเสริฐ
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวรินสุดา  ศรีบุญธรรม
 
1. นายอภิเชฐ  คงรอด
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  รอดเส็ง
 
1. นางสาวทาริกา  เมินดี
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายรัตนชัย  คำจริง
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิดา  อุ่นศรี
 
1. นางสาวทาริกา  เมินดี
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวสุธิกานต์  เพชรอ่อน
 
1. นางสาวทาริกา  เมินดี
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายณัฐพงค์  พุฒทอง
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำแหวน
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายกฤษณะ  สระทองแดง
 
1. นางสาวทาริกา  เมินดี
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  สุขเอม
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรชนก  บุญยวง
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกวริน  อินสถิต
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวพัชรี  มั่นเขียว
 
1. นางมัทนพร  เลิศวีรศิลป์
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ยิ่งคงดี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายกฤษณะ  สระทองแดง
2. นางสาวชนพร  แดงซิว
3. เด็กหญิงตันหยง  เต่าโพรง
4. นายธนากร  เทแก้ว
5. นายน้องแบงค์  สิงห์กวาง
6. นายศุรศักดิ์  ทองดอนกุ่ม
7. นางสาวสุธิกานต์  เพชรอ่อน
8. นางสาวเกตน์สิรี  ยอดตอง
 
1. นางสาวทาริกา  เมินดี
2. นางสาวรสรินทร์  คำสิงห์
3. นายนิติกร  อ้นนาค
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จางใส
2. เด็กชายคณาธิป  จางใส
3. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ฉิมบุรี
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำพร้อม
5. เด็กหญิงธิดา  คนมั่น
6. เด็กหญิงประติภา  สาทำ
7. นางสาวพิไลวรรณ  ปุ่นพันปี
8. เด็กชายยุทธวีร์  พุดทะ
9. นางสาวศญามนต์  สวาทนา
10. เด็กชายศรัญ  ปะติโก
11. เด็กหญิงศลิษา  โพธิ์เอี่ยม
12. เด็กหญิงหนึ่งนุช  ถาวรรัมย์
 
1. นางสาวพัชชา  มิ่งสมร
2. นางสาวพิไลวรรณ  ปุ่นพันปี
3. นางสาวพัชรพร  ศรีนาราง
4. นางสาวเชาวนีนาถ  อินทมินทร์
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันตพร  เหมนวล
2. นายจิรายุ  แสงทอง
3. เด็กชายชลธาร  ดวงดี
4. เด็กชายณัฐพล  สาจุ้ย
5. เด็กชายทองชัย  อาจศิลา
6. เด็กหญิงธณาพร  นุชัยภูมิ
7. เด็กชายนาคินทร์  แสงเทียน
8. เด็กชายนาวิน  แย้มยิ้ม
9. เด็กหญิงพรรณภัทร  โพธิ์หร่าย
10. เด็กหญิงพิณทองทา  มานะกิจ
11. เด็กหญิงภรวิภา  งอกผล
12. เด็กชายมนทิลาลัย  บุกบุญ
13. เด็กหญิงมันทนา  ศักดี
14. เด็กหญิงวีรวรรณ์  เกิดดี
15. เด็กชายสมชาย  ชัยภูมิ
16. เด็กชายสิโรฒม์  ทะแดง
17. เด็กชายอภิวัตน์  พรมมาศ
18. เด็กชายอุดมศักดิ์  ทองจอน
19. เด็กชายเมธา  นาคชำนาญ
20. เด็กชายเวทิต  แสงเทียน
21. เด็กหญิงแพรทองทาน  มานะกิจ
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
2. นางสาวลินดา  จำปา
3. นายนพชัย  บุญเรืองยา
4. นายวีระ  ณ ลำปาง
5. นางสาวอรวรรณ  เที่ยงดาห์
6. นายศิวพันธ์  อยู่คง
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญรัชญ์  เสียงหวาน
2. นายจักรพงศ์  ประเทศ
3. นางสาวชุติมา  ตงเท่ง
4. นางสาวฐิติมา  กลิ่นขำ
5. เด็กชายณฐวร  ธนะมั่น
6. นายณัฐนันท์  เอี่ยมน้อย
7. เด็กชายธีรภัทร  เพ็ชรคล้าย
8. เด็กชายนพดล  มูลเมือง
9. นางสาวนริญญา  มาคำ
10. นางสาวนันทิชา  จันทร์เทศ
11. เด็กหญิงปรีชญา  เฮงไป๋
12. เด็กชายพลวัตร  วิเชียรสรรค์
13. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมอ่อน
14. เด็กชายรัชภูมิ  ประกาสิทธิ์
15. เด็กชายวสันต์  สุขมาก
16. นายศรัณย์ภัทร  วิเชียรสรรค์
17. นางสาวศานันทินี  ศรีสุเทพ
18. นางสาวศิรินภา  สุ่นเดช
19. เด็กชายศุภากร  จันทวงศ์
20. เด็กชายสถาพร  ภู่นิ่ม
21. เด็กชายสถิตพร  วิเชียรสรรค์
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
2. นางอารีรัตน์  เถาสมบูรณ์
3. นางอุบลรัตน์  ฤกษนันทน์
4. นายชัยรัตน์  ขมินทกูล
5. นางสาวเบญจวรรณ  อัตชู
6. นางสาวพัชรา  สุภอมรภัณฑ์
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายฑีภากร  เจาะจง
2. เด็กชายณัฐวัตร  หมอกมืด
3. เด็กชายตรัยรัตน์  ปะตะคามินทร์
4. เด็กชายพงศกร  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ทองพงษ์เนียม
6. เด็กชายภคพล  ศรีสุพรรณ์
 
1. นายอรุณวัฒน์  อินทร์แนม
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายชนกันต์  สุขสำราญ
2. เด็กชายชาญณรงค์  ยิ้มยัง
3. เด็กชายณัฐวรา  มิคะนุช
4. เด็กชายวิษณุกรณ์  อินนะปุสะ
5. เด็กหญิงอชิรญา  แผ่นสุวรรณ์
6. เด็กชายเจษฎา  เต็มศิริรัตน์
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
2. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกรกมล  พิมพ์โคตร์
2. นางสาวกฤตพร  วรรณรุณ
3. นายณัฐวุฒิ  ทาเกลี้ยง
4. นางสาวละออง  สุนทรชัย
5. นายวรากร  ทองมี
6. นายศุภวิชญ์  เพ็ชรนารถ
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
2. นายวีระ  สิงหนารถ
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายธนากร  มั่งมี
2. นายนครินทร์  สีนวล
3. เด็กชายภินิค  เครือเทศ
4. นางสาววนิชยา  แพทย์รอบรู้
5. นายวัชรพล  อยู่พร้อม
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
2. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกตัญชลี  แก้วแกมแข
2. นางสาวกรกมล  พิมพ์โคตร์
3. นายกริชเพชร  จำปีเรือง
4. นางสาวกัญญณัฐ  สงฆ์จันทร์
5. เด็กหญิงกานต์ชนก  ใจบุญ
6. นางสาวกิตติพิชญ์  ยุปานันท์
7. เด็กหญิงกิตติมา  เจริญพันธ์
8. เด็กหญิงขวัญจิรา  อาสนะ
9. นายจิรพัฒน์  แวงวรรณ
10. เด็กชายชานนท์  อินตะมะ
11. เด็กชายชารัญ  ทองคำ
12. เด็กหญิงฌณิภัทร  พวงทอง
13. นายณัฐวุฒิ  ทาเกลี้ยง
14. เด็กหญิงณิชกานต์  อ่ำปั่น
15. เด็กหญิงดลวรรณ  อำมะระ
16. เด็กหญิงทัตพร  ทัดเที่ยง
17. เด็กหญิงนันทกานต์  อินทสิน
18. เด็กหญิงปราณปริยา  วงศ์เนตร
19. นายพงศกร  วรรณสุข
20. นายพลกฤต  พรมสง่า
21. เด็กหญิงฟารีดา  มินทกรณ์
22. เด็กหญิงภัศรา  จุลพันธ์
23. เด็กหญิงมุฑิตา  เจริญรัตนศริ
24. เด็กหญิงรวิสรา  กล่อมรักษา
25. นางสาวลออง  สุนทรชัย
26. นายวรพล  วิงพัฒน์
27. เด็กหญิงวรรณษา  เรืองน้อย
28. นายวรากร  ทองมี
29. นางสาววริศรา  ศรีพระจันทร์
30. เด็กหญิงวัชรินทร์  หัตถาจารย์
31. นายศุภวิชญ์  เพ็ชรนารถ
32. นางสาวสุชานาถ  สุขพัฒน์
33. นางสาวสุดารัตน์  สกุลนี
34. นายสุทธิพร  ธรรมยศ
35. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินเกิด
36. นายอนวรรษ  ใจชื้น
37. เด็กหญิงอัญชิสา  ภูมินทอง
38. นายเวฟ  แจ่มแจ้ง
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
2. นายวีระ  สิงหนารถ
3. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
4. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
5. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
6. นางสาวนิศากร  ชมภูนุช
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยาวี  เพ็ชรมี
2. เด็กชายกิตติพงศ์  อาจสมบาล
3. นายจิรายุส  วีระพันธ์
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สินาคม
5. นางสาวชลธิชา  มาพร้อม
6. เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมอยู่
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดสันเทียะ
8. เด็กหญิงตรีรัตน์  ใจฟัก
9. นางสาวทัตพิชา  วานิ่ม
10. นายธนวัฒน์  พักดี
11. เด็กชายธิติพัทธ์  ด้วงนวม
12. นายนพเก้า  ชาวเพชร
13. เด็กชายนภัส  ทองวิลัย
14. นายนราธาร  ภิรมย์กิจ
15. เด็กหญิงนารีรัตน์  สอาดอ่ำ
16. เด็กหญิงนิดานุช  ตุ่มทรัพย์
17. เด็กหญิงนิพาดา  แสงอุไร
18. เด็กหญิงนิรดา  เที่ยงทิศ
19. เด็กหญิงปลายฟ้า  นุรัก
20. เด็กชายปุญญาพัฒน์  พัฒนะศรี
21. นายพชร  เมืองเดช
22. เด็กหญิงพลอยเงิน  โตชมบุญ
23. เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญธรรม
24. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงมณี
25. นายวรพงษ์  บุญมา
26. นางสาววรพรรณ  พัดแสง
27. เด็กหญิงศลิชา  แก้วพิกุล
28. นายศิริสิทธิ์  สังครุธ
29. เด็กชายสังฆทัตต์  จันทร์ชื่น
30. นางสาวสุนิดา  แสนรัมย์
31. เด็กหญิงสุภนิดา  สือออก
32. เด็กชายอดินันท์  พันธ์โคตร
33. เด็กชายเกษมศักดิ์  ศรีวงษ์
 
1. นายประจวบ  ชูจิตร
2. นางเตือนใจ  คล้ายแก้ว
3. นางธนาภา  ทองดี
4. นางธาดารัตน์  พันธ์หิง
5. นางสาวเกวรี  วุ่นจู๊ด
6. นางนวรัตน์  เทียมศร
7. นางสาววิภารักษ์  มีนาวงค์
8. นางสาวสิริมาศ  จันทร์เพ็ญสุริยา
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายกรธิวัท  วิมล
2. นางสาวกรวิภา  วิมล
3. เด็กหญิงจรัสพร  แช่มช้อย
4. นายฉัฐเทพ  รัตนศักดิ์ไกรสีห์
5. เด็กชายฑีภากร  เจาะจง
6. นายณัฐพล  นามั่น
7. นางสาวณัฐมล  เจียมภักดี
8. เด็กชายณัฐวัตร  หมอกมืด
9. นางสาวดาราวีร์  อ้นอินทร์
10. เด็กชายตรัยรัตน์  ปะตะคามินทร์
11. เด็กชายธนพล  วิมล
12. เด็กชายธนโชติ  เทพนาคิน
13. นายธีรศักดิ์  พาทิพย์
14. นายนรวิชญ์  เดียวตระกูล
15. นายนราพัฒน์  สระทองขำ
16. นายนายณัฐพล  พึ่งชู
17. นายปัธวี  เพชรม่อม
18. เด็กชายพงศกร  โพธิ์ศรี
19. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แตงอ่อน
20. นายภาคภูมิ  วงศ์หาร
21. นางสาวมณิภา  เมฆี
22. นายรติพงษ์  ม่วงศรี
23. เด็กชายรัฐภูมิ  อินหาดกรวด
24. นางสาววชิรญาณ์  แพพะยอม
25. นางสาววรรณนิภา  ภูมิโคกรักษ์
26. เด็กหญิงวริศรา  คล้ายรักษ์
27. เด็กชายศุภกิตติ์  เพ็ชรนิล
28. เด็กชายสิทรา  สว่างเมฆ
29. นางสาวสิริมา  พลขันธ์
30. นางสาวสุธิตา  รุ่งเรื่อง
31. นางสาวสุพรรณษา  ช้างลอย
32. นางสาวสุวภา  ทองดอนยอด
33. นายอนุวัฒน์  โคศรี
34. นายอภิศักดิ์  พูลอนันต์
35. นายอรรถวิทย์  เอมโอช
36. นายอัคเรศ  ยอดเถื่อน
 
1. นายบุญสม  ใจขันธ์
2. นายอรุณวัฒน์  อินทร์แนม
3. นายนายนิมน  สร้อยเปี้ย
4. นางสาวสวณี  บุญอินทร์
5. นางอรุณี  บุญแก้ว
6. นางสาวทัศนีย์  มงคลรัตน์
7. นางนิตยา  เอี่ยมแดง
8. นางสาวขวัญใจ  ทองทวี
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทับทอง
2. เด็กชายกิตติกวิน  สริจันทร์
3. เด็กชายก้องภพ  สุขนิ่ม
4. นายชนกชนม์  จะเติบโต
5. เด็กชายชนกันต์  สุขสำราญ
6. นายชาญณรงค์  กลิ่นนุ้ย
7. เด็กชายณัฐวรา  มิคะนุช
8. เด็กหญิงดวงนภา  ยิ้มสวน
9. นายทยากร  อาสว่าง
10. เด็กชายธนบดี  อยู่แก้ว
11. นายธนากร  มั่งมี
12. นายนครินทร์  สีนวล
13. นางสาวนพวรรณ  มั่นสกุล
14. เด็กชายนพัฒ  จันทร์หม่อน
15. เด็กชายนวมิตร  นวมครุฑ
16. เด็กหญิงพรนภา  ชมเมือง
17. นางสาวพรสวรรค์  ฤดีทัย
18. นายพรเทพ  รักษาสัตย์
19. นายพีรณัฐ  หนูเทศ
20. เด็กหญิงภัสรา  ปั้นม่วง
21. นายภาคภูมิ  ประดิษฐเขียน
22. เด็กชายภินิค  เครือเทศ
23. นางสาวรุ่งนภา  อภัย
24. นางสาวลลิตา  วังคีรี
25. นางสาววนิชยา  แพทย์รอบรู้
26. เด็กหญิงวราวรรณ  ทองเงิน
27. นางสาววลีพร  นาคอินทร์
28. นายวัชรพล  อยู่พร้อม
29. เด็กชายวิษณุกรณ์  อินนะปุสะ
30. นางสาวศศิกาญจน์  เหลืองสนิท
31. นายศักดิ์ติพงษ์  จงเทพ
32. เด็กหญิงสาวิกา  ชมเมือง
33. นายสิโรดม  ยินดีชาติ
34. เด็กหญิงสุจิตตา  พิมพา
35. นายสุรสิทธิ์  หิมพานต์
36. เด็กหญิงอชิรญา  แผ่นสุวรรณ์
37. เด็กชายเจษฎา  เต็มศิริรัตน์
38. นางสาวเบญจมาศ  โพธิ์ไทย
39. นางสาวเพียงเกตุ  แก่นเพ็ชร
40. นางสาวเพ็ญสุภาพร  ใหมทอง
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
2. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม
3. นายภูวดล  สังขพาลี
4. นายนรินทร์  ใกล้สุข
5. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
6. นายพรรษา  รื่นรวย
7. นางสาวสมฤดี  ทาแดง
8. นางเมตตา  พลประถม
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ดอกไม้เทศ
 
1. นายพสิษส์  ทีดี
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กชายธเนศพล  ศรีเมือง
 
1. นายพรภวิทย์  พ่วงสุข
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายวุฒิชัย    อิ่มกูล
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายอนุศิษฐ์  สุทธิไสย
 
1. นายจักรพงษ์  ชูเนียม
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  พันธ์ุพร
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  พิมชนะ
 
1. นายก้องภพ  กองโกย
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวอลิษา  ปัญญามี
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กชายอภิวิชญ์  สังข์แก้ว
 
1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ดอกไม้เทศ
 
1. นายพสิษส์  ทีดี
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายวุฒิชัย   อิ่มกูล
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายสิทธิชัย  สิงห์เรือง
 
1. นางสาวโชติกา  นิลมะณี
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงพิชญานิน   โพธิ์คำ
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อินเกิด
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวเมธารินทร์  กลิ่นเกิด
 
1. นางภัทราพร  นิธิธรรมกร
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวธัญญาเรศ   พลูสวัสดิ์
 
1. นายภูเบศก์   เข็มทอง
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายกฤษฏิ์ธนโชติ  ผจญ
 
1. Mr.William  A. Paboreal
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บัวพันธ์
 
1. นายภูเบศก์   เข็มทอง
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายธารา  ผูกพรม
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายวิชิต  อู่ทอง
 
1. นายวรจักษ์  ชาวด่าน
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สังข์โชติ
 
1. นายสุมนต์  เถินบุรินทร์
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  กลางประพันธ์ุ
 
1. นางรัณย์สิตา  วนเวชกุลย์ภักดี
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวเมธารินทร์  กลิ่นเกิด
 
1. นางภัทราพร  นิธิธรรมกร
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวอารีพร   ดีจานเหนือ
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  เม่นเจริญ
 
1. นายชนาณัติ  ศรีคัดเค้า
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายนิธิภัทร   นาคดี
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายวุฒิชัย    อิ่มกูล
 
1. นายณัฐพล  สิฏฐกุล
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายพัลลภ  ลำตาล
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญรัตน์  พันธ์ุพร
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กหญิงอารียา  โนนุช
 
1. นางสาวโชติกา  นิลมะณี
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวธัญญาเรศ   พลูสวัสดิ์
 
1. นายภูเบศก์   เข็มทอง
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวเมธารินทร์  กลิ่นเกิด
 
1. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองน้อย
2. เด็กหญิงชวิศา  ยิ่งสูง
3. เด็กชายณัฐนันท์  ก๋าจู
4. เด็กหญิงธนภรณ์  รุ่งอินทร์
5. เด็กหญิงธนัชชา  รังสูงเนิน
6. เด็กหญิงปาริชาติ  สุขกล่ำ
7. เด็กหญิงพรรษมน  ห้วยหงษ์ทอง
8. เด็กหญิงวันวิสา  ทันวิเศษ
9. เด็กหญิงวิลาสิณี  จ่าเชิญ
10. เด็กหญิงศศินภา  สกุลเกิด
11. เด็กหญิงศิรินธา  หอมหวล
12. เด็กหญิงสุชาวดี  เขียวสอาด
 
1. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
2. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา   พุทธศร
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ผิวเกลี้ยง
3. เด็กชายจักรี   เกิดจร
4. เด็กชายณัฐพล   เสนแดง
5. เด็กหญิงณัฐริณีย์   เห็มโพธิ์
6. เด็กชายธีรภัทธ   แจ้งมงคล
7. เด็กชายพิพัฒพงษ์   บุญล่ำ
8. เด็กชายภูวดล   บุษหมั่น
 
1. นายภูเบศก์   เข็มทอง
2. นางสาวบัณฑิตา  จันทมาส
3. นางสาวทานตะวัน  บุญทับ
4. นางสาวจิตรา   วงค์โปทา
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกรกมล  พิมพ์โคตร์
2. นายกริชเพชร  จำปีเรือง
3. นายกิตติพิชญ์  ยุปานันท์
4. นายจิรพัฒน์  แวงวรรณ
5. นายพงศกร  วรรณสุข
6. นายศุภวิชญ์  เพ็ชรนารถ
7. นายสุทธิพร  ธรรมยศ
8. นายเวฟ  แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
2. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายกฤษกร  นครประสาท
2. นายจิรายุส  วีระพันธ์
3. นายธนวัฒน์  พักดี
4. นายนพเก้า  ชาวเพชร
5. นายนราธาร  ภิรมย์กิจ
6. นายพชร  เมืองเดช
7. นายวรพงษ์  บุญมา
8. นายศิริสิทธิ์  สังครุธ
 
1. นางสาววิภารักษ์  มีนาวงค์
 
214 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญญา  คำมี
2. เด็กหญิงณัชกานต์  ทิมแย้ม
3. เด็กชายพรชัย  ทับทอง
4. เด็กหญิงภัณฑิลา  ชูเมือง
5. นายภัทรกร  เพชรชาติชั้น
6. เด็กชายภูวดล  สุมาลา
7. เด็กหญิงมัญชุสา  สิงห์ทอง
8. เด็กชายศรายุทธ  จรเอม
9. เด็กชายอภิวัฒน์  มาแดง
10. เด็กหญิงอารียา  บุตรพิลา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
2. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
 
215 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทรา  เปียวิเศษ
2. เด็กชายจีรภัทร  หนูแดง
3. เด็กหญิงประไพพร  สวนดอน
4. เด็กหญิงประไพพัชร  สวนดอน
5. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เพิ่มพูล
6. เด็กชายรามเมศ  แตงเหล็ก
7. เด็กหญิงวิลาวัณย์  พรมอินทร์
8. เด็กชายศุภโชค  ภูเรืองเดช
9. เด็กหญิงสุชานาถ  แก้วสุริวงค์
10. เด็กชายสุเมธ  ไววิชา
 
1. นางภัสวรรณ  กันนา
2. นางปริศนา  พุ่มพฤกษ์
3. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
 
216 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายกิติพัฒน์  รักสุข
2. นางสาวทิพปภา  คำตานิตย์
3. นายธนกร  ทองใบ
4. นางสาวนงนภัส  พรามไธสง
5. นายนราธิป  วัดจะยา
6. นางสาวนริศรา  พวงเข็มแดง
7. นายประทาน  อาชวรัตน์ถาวร
8. นายพีรวิชญ์  ไผ่งาม
9. นางสาววรินทรา  พิมเสน
10. นางสาวสาวิกา  พงษ์ทองเมือง
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
2. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
 
217 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กหญิงพิมพ์พิมุกต์  คำใจงาม
2. เด็กหญิงภัทรปภา  สิทธิวรากร
3. เด็กหญิงศิรประภา  เมินธนู
4. เด็กหญิงสริญญา  สุขโข
5. เด็กชายสิทธิกร  วันชัย
6. เด็กชายไตรภพ  ไมนา
 
1. นายไตรภพ  กองจันทร์
2. นางสาวเอมวดี  เส็งเตี้ยม
3. นางสาวเบญรัตน์  ควรเสนาะ
4. นางสุภาภรณ์  แก้วเวชวงศ์
 
218 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หนูผึ้ง
2. เด็กหญิงนาราภัทร  สีปาน
3. เด็กหญิงพัชราภา  เผือกพงษ์
4. เด็กหญิงสวรส  อินทิปปัญญา
5. เด็กหญิงสุชัญญา  แสงเพ็ชร
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ม่วงเก่า
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
2. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
3. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  เขียวคล้าย
4. นางสาวสุธัญญา  สายทองคำ
 
219 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวพรพิชชา  มาน้อย
2. นายภัทรพงษ์  ราญพล
3. นางสาวศศิวิมล  เพียรลี
4. นางสาวสายฝน  มีดี
5. นางสาวเจนจิรา  สิงห์รอ
6. นางสาวแก้วมณี  กรัดเฟื่อง
 
1. นายชลรวี  อ้นอินทร์
2. นางมนัสชนก  นุชมี
 
220 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  โตเชื้อ
2. นางสาวธันยพร  ภู่หลง
3. นายนรบดี  รักขินี
4. นายนัฐพงษ์  โสมิ่งมี
5. นายศุภชัย  เหล็กสิงห์
6. นางสาวอลิชา  นุ่มงาม
 
1. นางศิริวรรณ  สมสกุล
2. นางสาวฐิติมา  สิงเครง
 
221 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เผือกพงษ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หนูผึ้ง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อยู่กรัด
4. เด็กหญิงนลินรักษ์  เกตุศรี
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชูอิฐ
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  หมอกมืด
7. เด็กหญิงพัชราภา  เผือกพงษ์
8. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญมี
9. เด็กหญิงรดา  พวงทอง
10. เด็กหญิงสวรส  อินทิปปัญญา
 
1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
2. นางสาวอรุณลักษณ์  ธัญรัตน์ทวีลาภ
3. นางสาวสุธัญญา  สายทองคำ
 
222 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   อินทร์รอด
2. เด็กหญิงกัญจณ์กมล   ตุลาทอง
3. เด็กหญิงธัญพิชญา   พงสิน
4. เด็กหญิงปนัดดา   จันทร์เชื้อ
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี   อ่อนยิ้ม
6. เด็กหญิงศิรินภา   ธนะสินธิ์
7. เด็กหญิงสุภัทราวดี   คงเสมา
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จุ้ยด้วย
 
1. นายวันชัย  บุญสอง
2. นางสาวเด่นนภา  โพพิมล
 
223 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวจินดารัตน์  หอกคำ
2. นางสาวณัชชา  โพธิ์ศรี
3. นางสาวทัชธิชา  จำปา
4. นางสาวปรีชญา  ภู่กัน
5. นางสาวปานทิพย์  คุ่ยดา
6. นางสาวพรวิมล  พินองรัมย์
7. นางสาวมณีรีตน์  หว่างพรม
8. นางสาววรรณิสา  อ้นมี
9. นางสาวสัญจิตา  ขันทอง
10. นางสาวอรรถยา  บุญเกิด
 
1. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
2. นางกรรณิการ์  สุขสวัสดิ์
 
224 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกันติยา  เทียมอ๊อด
2. นางสาวปฏิญญา  จันทร์สนิท
3. นางสาวประกายเพ็ชร  ประกอบธรรม
4. นางสาวปิยวรรณ  เทียรขำ
5. นางสาวพรพรรณ  บุญแตง
6. นางสาวภัทรศยา  แก้วชาวนา
7. นางสาวอภิญญา  ป้อมมอญ
8. นางสาวอุไรวรรณ  ต้นบุญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางสาวจุฬารัตน์  เกิดเพ็ง
 
225 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายกฤษมงคล  สะสิน
2. เด็กหญิงนภัสรินทร์  ยืนยง
3. เด็กหญิงนฤมล  ควรคำนวน
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  ขำบุญ
5. เด็กหญิงสุภาวินีย์  ก้อนทอง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
2. นายภูวดล  สังขพาลี
 
226 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  อรรถเศรณีวงศ์
2. นายพรชัย  คงขัน
3. นางสาวภัทรวดี  ศรีพันธ์
4. นายภานุพงษ์  รอดงาม
5. เด็กหญิงสุภัชชา  อำภา
 
1. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
2. นายเกริก  กล่ำน้อย
 
227 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิชชา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวศุภนันท์  คิดยาว
 
228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เจนสาริกิจ
 
1. นางสาวณภัทร  พูลเส็ง
 
229 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวธันย์ชนก  สีสุวรรณ์
 
1. นายประวิทย์  นิลวิลาศ
 
230 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวนพเกศ  สุรรัตน์
 
1. นางกรกช  รุ่งทอง
 
231 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายศุภสิน  ศรีทอง
 
1. นางนุกูล  บุญโห้
 
232 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวสุพิชชา  ขันตี
 
1. นางสาวจุฑามาส  ริยะขัน
 
233 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายแก้วนิมิตร  รุ่งเจริญกิจ
 
1. นางสาวขนิษฐา  อยู่ข้างแรม
 
234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายนิธิกร  พุ่มสาหร่าย
 
1. นางสาวกนกพร  ศิลาพันธ์
 
235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปพิชญา  ไชยพรพัฒนา
 
1. นางพรภิมนต์  สิริเศรษฐนนท์
 
236 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวอักษราภัค  แยบกสิกิจ
 
1. นางสาววีรญา  เมฆกระจาย
 
237 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธนกนก  แพร่ไพโรจน์วงศ์
 
1. นางจิรภา  อินทรขาว
 
238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  จีนสอน
2. เด็กหญิงกิตติยา  พร้าเพรียง
3. เด็กหญิงนุชนางค์  นครประสาท
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขอยู่
5. เด็กหญิงอภิสรา  ปัญญาใส
 
1. นางสาวสิริมาศ  จันทร์เพ็ญสุริยา
2. นางเตือนใจ  คล้ายแก้ว
 
239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ด่านซ้าย
2. เด็กชายพงศกร  สุขสังขาร
3. เด็กหญิงมานิตา  เสียงห้าว
4. เด็กหญิงมาริสา  มวลชู
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ธิอินโต
 
1. นางสุธาทิพย์  ม่วงเส็ง
2. Mr.Mark  Anthony P.cruz
 
240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  ทองอินทร์
2. นางสาวชัญญา  หาลาภ
3. นางสาวพิมพ์ชนก  บุญภู่
4. นางสาวหทัยชนก  แป้นถนอม
5. นายอภิมุข  สุทรบุตร
 
1. นางสาวณัชชา  สังข์หิรัญ
2. นางสาวญาณิศา  ปานศรี
 
241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกาญจนา  กุสูงเนิน
2. นายปฏิพัทธ์  สุขอยู่
3. นางสาวพัชราภรณ์  เจริญสุข
4. นายสิทธิพงษ์  สว่างพงษ์
5. นางสาวเมธาวี  อิ่นปัญญา
 
1. นายหัสชัย  บัวชุม
2. นางสาวปริญญาภรณ์  ทับบุญมี
 
242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายก่อเกียรติ  สระทอง
2. เด็กชายคงกวี  คงสุข
 
1. นายปริญญา  พวงทอง
 
243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สอนสุด
2. เด็กหญิงรักษมล  ธูปเงิน
 
1. นางสาวบุษยมาส  บุญจันทร์
2. นางสาวอมรรัตน์  แซ่โก
 
244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวทรงพร  เลิศมณีพงศ์
2. นางสาวสุณัฐพร  ทัศนา
 
1. นายสมบูรณ์  แซ่ตั้ง
 
245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวปรัญานุช  เพ็ชรแต้มทอง
2. นางสาวพรทิภา  แดนดำรงสิน
 
1. นายภุชงค์  ไพศาลพิสุทธิ์
 
246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวธัญญรัตน์  นิกรฐา
2. นางสาววิไลวรรณ  เผือกรอด
 
1. นางนันท์นภัส  น่าบัณฑิต
 
247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐทิตา  สีแดง
2. นางสาวสุภรดา  วงษ์โพธิ์
 
1. นางสาวสุดหทัย  ขมินธกูล
2. MissKosaka  Wakana
 
248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวพิมพ์ศิริ  ศิริพงษ์
2. นางสาวมนปริยา  คมขำ
 
1. นางสุภาพร  พิชญ์ภักดีอนันต์
2. นางสาวสุภิญญา  กองสวรรค์
 
249 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  พิพัฒนกุล
2. นางสาววัลลภา  สว่างเพ็ง
 
1. นางสาวสุขจิตร  ไชยูปถัมภ์
2. Mr.Paul-Antoine  Fougeres
 
250 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกชพร  มีภักดิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  หอมรื่น
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง
2. นางสาววราพร  ศรีอินทร์
 
251 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธนัชญา  มาระเทศ
2. นายธนากร  โดดยิ้ม
 
1. นางสาวฉันทนา  ชะนะคุณ
 
252 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกานต์พิิชชา  ทับใหญ่
2. นางสาวศุทธินี  ธงชัย
 
1. นางสาวสุดหทัย  ขมินธกูล
2. MissKosaka  Wakana
 
253 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายกิตติพงษ์  ภักดีสกุลชัย
2. นายภาคิน  แสนปัญญา
 
1. นายจตุรงค์  นรมัตถ์
 
254 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกนกวรรณ  ผิวทอง
2. นางสาวจีรยา  บุระตะ
 
1. นางสุภาพร  พิชญ์ภักดีอนันต์
2. นางสาวสุภิญญา  กองสวรรค์
 
255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  เพ็ชรคง
2. นายภานุวัฒน์  มวลชู
 
1. นางสาวสุรีย์พร  แก้วมา
2. นางสาวสุขจิตร  ไชยูปถัมภ์
 
256 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกัลยา  ใบโพธิ์
2. นางสาวชุติมณฑน์  ล้อวิลัย
3. นางสาวภูษณิศา  วรดี
4. นางสาววรรณนิภา  มั่นสด
5. นางสาวสุกฤตา  สงค์ประเสริฐ
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง
2. นายปริญญา  พวงทอง
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวธีรดา   สุทธิชัง
2. นางสาวพรสุดา   พวงเจริญ
3. นางสาวพิมพ์ลภัส   น้อยเขียว
4. นางสาวรวิพร   เนื้อยาดี
5. นางสาวอรพิน   วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ลือชา
2. นางชุติรัตน์  แสงสุวรรณ์
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกนกกร  สุขแสง
2. นางสาวณัฐวดี  สุรรัตน์
3. นายนิพนธ์  หมั่นถิ่น
4. นางสาวปอร์เช่  อู่นารถ
5. นายสรวิศ  ทรัพย์สิน
 
1. นางสาวสุดหทัย  ขมินธกูล
2. MissKosaka  Wakana
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายปกาสิต  อ่อนนิ่ม
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ขุนทอง
3. นางสาววิลาวรรณ์  ทองสา
4. นางสาวอินทิรา  ช่างอ่อง
5. นายไกรศรี  กฤติยา
 
1. นายจตุรงค์  นรมัตถ์
 
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทร์แดง
2. นางสาวฐิติพร  เลาวกุล
3. นางสาวพรนภา  เพ็ชรล้อมทอง
4. นางสาววนิชพร  เรือนมูล
5. นางสาวศศิธร  มวลชู
 
1. นางสาวสุรีย์พร  แก้วมา
2. นางสาวสุขจิตร  ไชยูปถัมภ์
 
261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวสุพัตรา  โคม่วง
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สิงห์เวียง
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวดี  แดงทองดี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  แซ่โก
 
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายรณกร  ยินดี
 
1. นางนันท์นภัส  น่าบัณฑิต
 
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวปภาวดี  องค์วรวุฒิ
 
1. นางสาวสุดหทัย  ขมินธกูล
 
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายตรรกวิท  สังข์เมือง
2. เด็กชายภาสพล  ฉิมไทย
 
1. นางสาวนพรัตน์  ทสะสังครินทร์
2. นางสาววัลภา  ลิ้มกมลทิพย์
 
266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายณัฐภัทร  แก้วปี
2. เด็กชายตันติกร  พุฒแย้ม
 
1. นางสุภมาศ  มโนวชิรสรรค์
2. นางฐาปนี  จวนอาจ
 
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายธนภัทร  จันทร์เหม
 
1. นางสาวชุลีกรณ์  เล็กกระจ่าง
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาววรวรรณ   ทองอุบล
 
1. นายธนรัชต์   จันทรสกุนต์
 
269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กชายจักรกฤษ  กรกัน
2. เด็กชายจิรันดร  สิทธิเกษร
3. เด็กชายดุสิต  สีสา
4. เด็กชายนวัตพัฒน์  เสงี่ยมจิต
5. เด็กชายพงศธร  อินเต
6. เด็กชายพัทธนันท์  คงเจริญ
7. เด็กชายวรเมศ  จักรคุ้ม
8. เด็กชายแสงเพชร  มาลาอุบล
 
1. นายอุดม  สิริเสรีภาพ
2. นางดวงใจ  สิริเสรีภาพ
3. นายณัฐพล  คล้ายขำ
 
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายจีรภัทร  สภาพกาย
2. เด็กชายชุติพนธ์  ยอดจันทร์
3. เด็กชายณัฐพล  สังวาลไพร
4. เด็กชายนครินทร์  พุ่มไสว
5. เด็กชายนรินทร์  แจ้งสิน
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ปิมแปง
7. เด็กชายสุธีระ  อุไรพันธ์
8. เด็กชายอนุภัทร  ฤกษ์อุดม
 
1. นายไพบูลย์  พละกสิกร
2. นายศุภกฤษ์  ศิโรทศ
3. นายวิทย์วศิน  จันทร์ขวาง
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายคุณากร  บัวดี
2. นายธนายุทธ  เกตุแมน
3. นายยุทธนา  เขียวขำ
4. นายสุรชัย  ทองแดง
5. นายอานนต์  นาคทอง
6. นายอาภากรณ์  เนียมสนิท
 
1. นางกรรณิกา   คุ้มดี
2. นางสาวกาญจนา  สภาภักตร์
3. นางสาวปริศนา  งามทวีกุล
 
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายปณิธาน  ศรีนาราง
2. นายภูเบศ  บุญใจโชติ
3. นายวิจารณ์  วุ่นอินทร์
4. นายอนันตรณภพ  หอมทอง
5. นายอนุพล  พูลพินิจ
6. นายเทวา  น้อยธรรมราช
 
1. นายเอกสิทธิ์  ทับทอง
 
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายจิณณวัตร  อ่อนใจ
2. นางสาวจิราภรณ์  หอมประเสริฐ
3. นางสาวณัฐพร  วงศ์อินตา
4. นางสาวทิพย์ธัญญา  มีไชโย
5. นายธีรพงศ์  พงษ์พวง
6. นายปภังกร  ดำรงค์สุทธิพงศ์
7. นางสาวปิยะนันท์  นวลจันทร์
8. นางสาวภัคจิรา  เมืองแก้ว
 
1. นางนิตยา  เอี่ยมแดง
2. นางสาวพิศมัย  คชเขื่อน
 
274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกชกร  เมฆอรุณ
2. นายธนพัฒน์  จันทบาล
3. นายธนวัฒน์  พิณพาทย์
4. นางสาวนภสร  หวาดเปีย
5. นายปรเมศวร์  ฉวนศรี
6. นางสาวรวีธนา  ปัญญา
7. นางสาวศศิกาญจน์  นาคสวัสดิ์
8. นางสาวสิตานันท์  ลีเป้
9. นายสิทธิโชค  แตงเต็มวรรณ์
10. นางสาวสุรางคนา  ยาดี
 
1. นายภูวดล  สังขพาลี
2. นางสาวสมฤดี  ทาแดง
3. นางรุ่งนภา  บรรเจิดกิจ
 
275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญญิสา  บัวผัน
2. เด็กหญิงพัชราภา  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงวราพร  พลิ้งลูกอินทร์
5. เด็กหญิงอนันทิตา  เทียบรัตน์
 
1. นางศิริเพ็ญ  จันทร์แสนภักดิ์
2. นางนงนุช  เพ็งศิริ
 
276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวทิพปภา  สระทองเพชร
2. นางสาวนรีรัตน์  ต่างจรูญ
3. นางสาวพีราวรรณ  ทองใบ
4. นางสาวศินิชา  พรมมา
5. นางสาวศุพิสรา  สอนศรี
 
1. นางกาญจนา  คัชมาตย์
2. นางอรสา  ศิลปวรณ์วิวัฒน์
 
277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒนื  สิงห์บุราณ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  อุปกูล
3. เด็กหญิงศรัญญา  บุญเลี้ยง
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
2. นางกุลิสรา  ครุฑหลวง
 
278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงบุญญาพร  โตนาค
2. เด็กหญิงวรรณสุลี  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ์  มาเนียม
 
1. นางปุญชรัสมิ์  แก้วกล่ำ
2. นางสาวขนิษฐา  กล่ำทับ
 
279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายการัณยภาส  คุมขันท์
2. นางสาวบุญรักษา  บุญวัดหงษ์
3. นางสาวสุนิสา  เพ็ชรพิจิตร
 
1. นายชยุตพันธ์ุ  แจ่มโภคนิษฐ์
2. นางกุลิสรา  ครุฑหลวง
 
280 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวชัญชนา  กระสายทอง
2. นางสาวณัฐธยาน์  จำรัสศรี
3. นางสาวพลอยไพลิน  สุกสุลี
 
1. นางปุญชรัสมิ์  แก้วกล่ำ
2. นางสาวปรางทิพย์  ฮอนบุตร
 
281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ใจบุญ
2. เด็กหญิงณลิสา  สรนรินทร์
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ดีพูด
 
1. นายชยุตพันธ์ุ  แจ่มโภคนิษฐ์
2. นางอารีวรรณ์  แร็พพ์ส
 
282 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ทุ่งจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณวรรษา  ศรีรักษ์
3. เด็กหญิงเกสรา  มาตรสมบัติ
 
1. นางสาวนิตยา  สายแวว
2. นางจิราพร  สมอไทย
 
283 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ใจแก้ว
2. นางสาวนิศาชล  ทองพงษ์เนียม
3. นางสาวปุญยนุช  อินหันต์
 
1. นางอุไรวรรณ  พิพัฒนกุล
2. นางสาวสุกัญญา  พวงพันธ์
 
284 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวญาสุมินท์  อินทมาศ
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  สุวรรณภักดิ์
3. นางสาวเพ็ญนภา   มั่งใหญ่
 
1. นางอำนวยพร  ศรีประเสริฐ
2. นางสาววรรณณิกา  นุ่มเกลี้ยง
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  บุญญา
2. เด็กหญิงพีรยา  ดิวรางกูร
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนศึกษา 1. เด็กหญิงณภัทร  อุตะจันทร์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  ช่วยรักษ์
 
1. นายชำนาญ  ธนะมั่น
2. นางสาวเกษศิรินทร์  โทอ่อน
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานณ์  สังข์คง
2. เด็กหญิงธารารัตน์  สิงห์นันท์
 
1. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
2. นายวิโรจน์  บุญเพิ่ม
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายภูมิพัฒณ์  ประสาทชัย
2. เด็กชายศราวุฒิ  งามสม
 
1. นางสาวเมธาวี  อุปจันทร์
2. นางสาวศกลวรรณ  อยู่สอน
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤตพงศ์  ติณะคัด
2. เด็กชายธนพนธ์  น้อยกอ
 
1. นายณัฐกิตติ์   เที่ยงอยู่
2. นางสาวกฤตยา   บริบูรณ์
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายนิติธร  กำลังมาก
2. เด็กชายอชิตพล  สุ่มขำ
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายชัยชาญ  สิงห์เรือง
2. นางสาวธัญญาลักษ์  นาควิจิตร
 
1. นายศราวุธ   ตั้งใจ
2. นายเดชฤทธิ์  ปาระรักษ์
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวรุจิรา  บุญแสง
2. นางสาวเอกอุษา  วชิระสัมพันธ์
 
1. นางสวีณา  วัชรสุนทรกิจ
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายประกิต  บัวทอง
2. เด็กชายพณิชพล  พงษ์ภู่
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
294 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กชายเจษฎากร  พันธุ์วิเศษ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แสนประเสริฐ
 
1. นายชัยยะ  สว่างวงษ์
2. นายปริวรรต  แสงโชติ
 
295 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  สายสุจริต
2. นายวิชญะ  กลางสวัสดิ์
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
296 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นายวันชัย  พรรณขาม
2. นางสาวอารยา  เนียมพันธ์
 
1. นายชัยยะ  สว่างวงษ์
2. นางสาวจตุพร  เที่ยงอยู่
 
297 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายประกิต  แดงโสภณ
2. นางสาวลลิดา  บุญรักษาศรี
 
1. นายจีระพงษ์  โพพันธุ์
 
298 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายภคพล  ผูกพรหม
2. นางสาวสิริลักษณ์  ตั้งตรีธารทิพย์
 
1. นายพงศธร  พิสูจน์ศิลป
 
299 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ทนามสี
2. เด็กชายอภิวิชญ์  สีสันงาม
 
1. นายไพศาล  ศิวเวทพิกุล
2. นางสาวลัคณา  มันตะวัตร
 
300 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ศิริพาสงค์
2. นายวรชาติ  เปี่ยมสวัสดิ์
 
1. นางสาวบัณฑิตา  จันทมาส
 
301 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายธวัลรัตน์  ท้าวโพธิ์ทอง
2. เด็กชายวรกมล  ยี่คิ้ว
 
1. นางสาวเมธาวี  อุปจันทร์
2. นางสาวศกลวรรณ  อยู่สอน
 
302 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  ถาวรวงศ์
2. เด็กชายศรัณย์กร  พรมนิล
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
303 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 1. นายธนัท  ทิพย์ขันต์
2. นายนพรัตน์  ลอยพูน
 
1. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
2. นายวิโรจน์  บุญเพิ่ม
 
304 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายธิติพงศ์  ดำสะดี
2. นายพิเชษฐ์  นาคทอง
 
1. นางสาวรุจิรา  สุดแก้ว
2. นายสุชน  อ๊อดหมี
 
305 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัทรสุดา  มั่นเขตกิจ
2. นางสาวศิริทิพย์  ราศรี
 
1. นายมาโนชญ์  แสงศิริ
 
306 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายพัชรพงศ์  พรหมคำ
2. นายพุฒิพงษ์  วงษ์สมบูรณ์
 
1. นางสวีณา  วัชรสุนทรกิจ
 
307 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายนิพัทธ์  ภาสุรกาญจน์
2. เด็กชายศวิกร  เสริมชาติเจริญกาล
3. เด็กหญิงเปมิกา  ไทยตรง
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
308 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  นันทา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  กรุงตะโห
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  สอนขำ
 
1. นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
2. นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์
 
309 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  ศรีทองคำ
2. นางสาวจิรัชยา  ชัยวันดี
3. นางสาวอนัญญา  บุบผาวรรณา
 
1. นายจักรกฤษณ์  นุชพ่วง
2. นายวิศิษฏ์  สิริปิยานนท์
 
310 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวธัญภรณ์  พวงแก้ว
2. นายพร้อมวงศ์  กมเลศรังสรรค์
3. นางสาวอริสรา  เมืองน้อย
 
1. นายวรพจน์  ตระการศิริ
2. นายนนทศักดิ์  ศรีน่วม
 
311 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายณัฐพงษ์  ชายเดช
2. นายศรัญญู  พุฒหอม
 
1. นางวิภาวรรณ  ฤกษนันทน์
2. นางสาวปรางทอง  บุระตะ
 
312 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรักษา  ทองสุข
2. นายสิทธิพงษ์  พึ่งสุริวงค์
 
1. นายศราวุธ   ตั้งใจ
2. นางสาวกฤตยา   บริบูรณ์
 
313 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กชายธนพรรดิ์  บุญทูล
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แช่มช้อย
3. เด็กชายราเมศร์  เทพนาที
 
1. นายปริวรรต  แสงโชติ
2. นางสาวนพวรรณ  สุวรรณวัฒน์
 
314 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณณิกา  ชาติมนตรี
2. เด็กชายธนกร  ชาชำนาญ
3. เด็กชายสรวิชญ์  สิงห์แอด
 
1. นายจักรี  เบญจรัตนฉัตร
 
315 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นายกันตพงศ์   เฉยดิษฐิ์
2. นายวีรวัฒน์   สมัครราษฎร์
3. นายวีระพงษ์   สมัครราษฎร์
 
1. นายนพชัย  บุญเรืองยา
2. นางสาวอรวรรณ  เที่ยงดาห์
 
316 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นายฐิติวัฒน์  นนทพัฒน์
2. นางสาวพิจิตตรา  สงัด
3. นายวรรณธัช  แสงทอง
 
1. นายปริวรรต  แสงโชติ
2. นางสาวจตุพร  เที่ยงอยู่
 
317 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายวิทวัส  ขุนศรี
2. เด็กชายสหภพ  ปานเรือง
3. เด็กชายอชิระ  แซ่โค้ว
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นายสุริยา  ทองดอนพุ่ม
 
318 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายกษิดิ์สิณ  มณีรัตน์
2. เด็กชายธนาชัย  มัชฌิมา
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  อิ่มฤทัย
 
1. นายสมัคร  พงษ์พุฒ
2. นายภักดี  เจริญรส
 
319 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวทิพย์พาวรรณ  จันทร์นุ่ม
2. นางสาวผกามาศ  บุราคร
3. นางสาวพีรพร  โกศการิกา
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นางสาวอัญชลี  ม่วงแจ่ม
 
320 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายนพวงศ์  ศรีนพคุฌ
2. เด็กชายพลศักดิ์  ฤทธิ์ทรง
3. เด็กชายเฉลิมชัย  แง้มแก้ว
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นางสาวพัณนิดา  ใจยา
 
321 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นายกิตตินันท์  พงศ์เจริญ
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  กรีอินทอง
3. นายเรวัตร  เทยจันทร์ทึก
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นายธนพล  ถัดทะพงษ์
 
322 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายณัฐพล  คุณวิสุทธิพันธ์
2. นายธัชพล  แย้มทอง
3. นายศุภณัฐ  นิยมญาติ
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นายสมัคร  พงษ์พุฒ
 
323 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กชายนราธิป  พวงมณี
2. เด็กชายอนุรักษ์  ทองมี
3. เด็กชายอิศวะ  จำปา
 
1. นายปริวรรต  แสงโชติ
2. นางสาวสมจิตร  บุษดี
 
324 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นายกลทีป์  เพ็ชรเจริญ
2. นายธนพัฒน์  ศรีจูมพล
3. นายธีร์ธวัช  ประสาทสีดา
 
1. นายปริวรรต  แสงโชติ
2. นางสาวสมจิตร  บุษดี
 
325 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  เกตุเปีย
2. เด็กชายบูรพา  เอี่ยมปาน
3. เด็กชายอนุลักษ  สิงห์โตทอง
 
1. นายพสุธันย์  จูทัย
2. นายธเนศ  โกวิทย์
 
326 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. เด็กชายกิตติวินท์  ฟักสนิท
2. เด็กชายจรนินทร์  พุ่มมาลี
3. เด็กชายพงเพชร  เกตุเม้า
 
1. นายละเอียด  หินเพชร
2. นางสาวอรุณี  สมยาสุข
 
327 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายชนโชติ  แวดอุดม
2. นายนนทกานต์  เขียวยิ่ง
3. นายวิทวัส  จันทร์ฉาย
 
1. นายพสุธันย์  จูทัย
2. นางสาวพัชชา  มิ่งสมร
 
328 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นายกิตติภูมิ  โพวะนัด
2. นายวุฒิพงษ์  พรมมา
3. นายศักศิยา  สิงหะเรือง
 
1. นายละเอียด  หินเพชร
2. นางสาวอรุณี  สมยาสุข
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมธีพิทยา 1. เด็กหญิงกมล  คำมินเศก
2. เด็กหญิงธัญชนิต  ถาวรกูล
3. เด็กหญิงสุภัสสร  เจริญสุข
 
1. นางบุญรวม  แดงชาวนา
2. นางภัครมัย  ด้วงฉุน
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 1. นางสาวจุฑามาศ  พุทธทัยสงค์
2. นายศุภกร  ขันข่อย
3. นางสาวสุภารัตน์  จันทร์สนิท
 
1. นายสุชน  อ๊อดหมี
2. นางสาวโชติกา  นิลมะณี
 
331 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวนภาลัย  โชติธนบูรณ์
2. นางสาวอัญชนา  ดอนแดงปิ่น
3. นางสาวอารยา  เที่ยงพลับ
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
332 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  ทิพไส้ยาท
2. เด็กชายชิน  บุญคล้าย
3. เด็กหญิงณัฐกมล  มะณี
4. เด็กหญิงมัณฑนา  สีสม
5. เด็กชายวีรภัทร  ขมินทกูล
6. เด็กหญิงอริสา  สนธิ
 
1. นายปัญญา  โสดถานา
2. นายไพฑูรย์  บุญดุฉาว
3. นางสาวศรีนวล  ขิระนะ
 
333 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายธนากร  ป้านพูน
2. นางสาวนราภรณ์  คล้ายพรม
3. นายพรชัย  เพชรนิล
4. นางสาวมาริษา  สาริยันต์
5. นายสุกฤษฎ์  คงกระศรี
6. นางสาวอัจฉรา  ธนูศร
 
1. นางนิศารัตน์  ยกให้
2. นายภัทรคุณ  บุญดุดาว
3. นางสาวศรีนวล  ขิระนะ
 
334 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 1. เด็กชายปัณณธร  เทืองสันเทียะ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  จันทร์คูณ
3. เด็กชายรณฤทธิ์  อยู่รอด
 
1. นายวิโรจน์  บุญเพิ่ม
2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
 
335 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานติมา  อินมี
2. เด็กหญิงภาวินี  แสนหาญ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กล่ำป่วน
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  วันชาติ
2. นางสาวพิกุล  สีเสาร์
 
336 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวจิตราภัทร  เกษนุช
2. นางสาวธาริสา  กล่ำเมือง
3. นางสาวเรณุกา  เพชรพงศ์
 
1. นางดวงกมล  เรืองเพชร
2. นางวัชรา  ภักดิ์สุขเจริญ
 
337 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุภาผล
2. นายธีร์ธวัช  แท่งทอง
3. นางสาวพรนภา  ทองกล่ำ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
2. นางสาวทักษพร  รอดอนันท์
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทภัค  ถุงทันพิมพ์
2. เด็กหญิงสุมิตรา  มหามาตย์
3. เด็กหญิงอภิญญา  คำชมภู
 
1. นายสมชาย  อินทะเสน
2. นางสาวนุชจรี  แพ่งนคร
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายธินรัตน์  ศรีโยธี
2. เด็กชายพลพล  บุญเกลี้ยง
3. เด็กชายเขตตะวัน  รอตด้วง
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
 
340 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายสุรชัย  จันดา
2. นางสาวอภิญญา  มาบิดา
3. นายออมทรัพย์  ออมสิน
 
1. นางลำใย  ด้วงน้อย
2. นางวิลาสินี  อำพันพงษ์
 
341 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายจักรชัย  สมบัติ
2. นายจิระพงศ์  คำดี
3. นายธนพัฒน์  สอนฉุย
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
 
342 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชัยเสริฐ
2. เด็กหญิงจิตรทิวา  รอดจัตุรัส
3. เด็กหญิงสิรภัทร  สุหา
 
1. นายวิโรจน์  บุญเพิ่ม
2. นางสาวศิริยุภา   ฉิมพาลี
 
343 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญากรณ์  แสนสุข
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  คำคิด
3. เด็กหญิงเนรัญชลา  เตชะมณีสถิตย์
 
1. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
2. นายภิรมย์  จันทรสมบัติ
 
344 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นางสาวขนิษฐา  กริ่งทอง
2. นางสาววิลาศินี  จันทร์กลิ่น
3. นางสาวศศิธร  ทองทศ
 
1. นางสาววริศรา  ก๊กมาศ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  มีศรี
 
345 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวหทัยพร  บังอร
2. นางสาวอินทิรา  จอมสังข์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุรรัตน์
 
1. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
2. นางนิศารัตน์  ยกให้
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  มูลหล้า
2. เด็กหญิงบุษราคัม  พิมพา
3. เด็กหญิงอภิญญา  พันชนะ
 
1. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจริญคงคา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูทอง
3. เด็กชายสรวิทย์  จันทร์รวม
 
1. นายอิสริยะ  สติใหม่
2. นางสาวรัตนา  นาต๊ะ
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวภรภัทร  มามี
2. นางสาวศรันยา  เฉลาภักดี
3. นางสาวอมรรัตน์  ระยับ
 
1. นางสาวมินนา  มูลประสิทธิ์
2. นางสาวเมธิณี  เนื้ออ่อน
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  ฟักศรี
2. นางสาวบุญสิตา  จินดาวงษ์
3. นางสาวฤทัยวรรณ  ทองเงิน
 
1. นางสาวลินดา  จำปา
2. นางสาวอมรวรรณ   ยัญญพิทย์
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงธนัญญา  บุบผา
2. นางสาวศศิพิมพ์  แดงกลิ่น
3. เด็กหญิงอัญชลี  เหล็กจัตุรัส
 
1. นางสาวณัฐฎ์ธร  พิกุลทอง
2. นางสาวรตินัย  ผายรัศมี
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติพร  ขอปล้องกลาง
2. เด็กหญิงจิตติมา  จันทร์เจริญ
3. เด็กหญิงธนพร  เจิมวงษ์
 
1. นางสาวอัมพร  สารวัตร
2. นางนิศารัตน์  ยกให้
 
352 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นางสาวกัลยา  ขวัญแก้ว
2. นางสาวปนัดดา  บุญมี
3. นางสาวสุธารัช  อร่ามศรี
 
1. นางสาวณัฐฎ์ธร  พิกุลทอง
2. นางสาวรตินัย  ผายรัศมี
 
353 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายคณิน  มณีกาศ
2. นางสาวจิราภรณ์  คงกระมล
3. นางสาวสุภาพร  ผ้ายก๊ก
 
1. นางดวงกมล  เรืองเพชร
2. นางจันทนา  วิไลเรือง
 
354 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัชชา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงรัชณา  รุ่งเรืองศักดิ์
3. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  เรือนดี
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นางสาววรนารถ  ตันพานิช
 
355 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวนภศร  สระทอง
2. นางสาวปุณยนุช  กริ่งทอง
3. นางสาวอรนิภา  นิยมวัฒน์
 
1. นางสิริพร  จ้อยโหมด
2. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
 
356 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  สุขหนุน
2. นางสาวน้ำฝน  จันทวงษ์
3. นายศิวะดล  เขียวประไพ
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นางสาววรนารถ  ตันพานิช
 
357 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายพงศภัค  อ่อนวิมล
 
1. นางเพชรากรณ์  เป็นใจ
 
358 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  นากอก
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
359 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นายลัทธพล  เลิศสุวรรณ
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  แสงทอง
 
360 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  อ่อนวิมล
2. เด็กชายสุพัฒน์พงศ์  เบ้าทอง
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลเจียก