รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  อู่นาท
 
1. นางบุบผา  ยันอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกิตติยา  ฉิมอ่อง
 
1. นางบุบผา  ยันอินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนะ
 
1. นางสาวกัลชณาณิช  ยามสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวธนพร  จีนด้วง
 
1. นางภาวิณีย์  บุญประสพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพิมมุก  มหาชัยพงศ์กุล
 
1. นางอรพรรณ  ภู่เจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวพรปวีณ์  เลิศลักษมี
 
1. นางสาวนิตยา  เอี่ยมทองอินทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ขาวนวล
 
1. นางสุภาพรรณ์  วิริยะรัตนกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวญาดา  กิตติวิริยกุล
 
1. นางประภา  บุญยนต์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณัฐพร  พูนชื่น
 
1. นางดวงรักษ์  ปาหา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุรวัฒน์มนตรี
 
1. นางดวงรักษ์  ปาหา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฉิมปรางค์
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ทองจันทร์สาน
 
1. นางสาวพรพิมล  สาริการินทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวปัณฑิตา  ศรีสวัสดิ์
2. นายพีรพงษ์  ลุนชัยภา
 
1. นายวีรยุทธ  อัครผล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. เด็กหญิงพุชนา   หงษา
2. เด็กหญิงเสาวภาคย์  โตพงษ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจมั่น
2. นายเมธี  ศรีรันต์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. นางสาวมณีรัตน์   วงค์อนุ
 
1. นายเมธี  ศรีรันต์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงสีลัญจา  กลั่นกลิ่น
 
1. นางนิภาพร  ไทยหล่อ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายพัชรพล  ลีสุขสาม
 
1. นางรุ่งนภา  ฝายทะจักร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ้ยสิริพรกุล
2. เด็กหญิงภูษณิศา  แสงสร้อย
3. เด็กหญิงไปรยา  ดีไพบูลย์
 
1. นางสาวสรารีวรรณ  ภู่แขวงแสง
2. นายธเนศ  อินเมฆ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวธันยพร  ดินไทย
2. นางสาวศุภิสรา  ใจกาวิล
3. นางสาวอันนา  ตรีพงษ์
 
1. นางรัชนีวรรณ  กาญจนันท์
2. นายเอกพงศ์  เบญจกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  จูเทศ
2. เด็กชายทิม  มากบุญ
3. เด็กชายบุญเทพพิทักษ์  ดวงทิพย์
 
1. นางนิสานารถ  ดีเทอดเกียรติ
2. นางสาวพัชราภรณ์  ทองนาค
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายคุณานนต์  วรรณพิศ
2. นายธภัทร  กาญจนะโกมล
3. นายนนทพัทธ์  มีจู
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มาเกตุ
2. นางสาวพรรณธิภา  บุญศิลป์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงพัชราภา  พัฒนศิริ
2. เด็กชายสุทธิชัย  ศรีเมือง
 
1. นางมณีรัตน์  อินทรเทพ
2. นางสาวจุฑามาส  สุขเจริญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายอชิตพล  พิทักษ์รัตนพงษ์
2. นายเจษฎากานต์  วัดสา
 
1. นางปรารถนา  มีสุข
2. นางเกศินี  สุทธิ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชาย รณชัช   เนียมเปี่ยม
 
1. นางสาวสุชาวดี   พิมหานาม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวสุทธิดา  ภู่สิน
 
1. นางณัฐชานันท์  ชูแสง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายปรีชานนท์  คุ้มทัศน์
2. เด็กชายปิติกาญจน์  กาญจนศิริ
 
1. นางวาสนา  ปราบุตร
2. นางสาวจุฑามาส  สุขเจริญ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายมโนภัทร์  ชาญกล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันเสด็จ  สุขใจ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ยศปัญญา
 
1. นายจิรเมธ  แพะทอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนทองวิทยา 1. นางสาวกิ่งกานต์  เทียมสอน
 
1. นายวิเชียร  ทองพลับ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทิพยาวงศ์
 
1. นางวาสนา  ปราบุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงกันต์กมล  พงษ์พูล
2. เด็กหญิงภูริชญา  เพ็ชรผึ้ง
3. เด็กชายวิศรุต  มนะเกษตรธาร
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กาญจนาภา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. นายณัฐวุฒิ  ชุติวีรวัฒนากุล
2. นายศุภกร  บัวดี
3. นายศุภวิชญ์  จันทร์ศิริตระกูล
 
1. นางพันธ์ศิริ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงณัฐพร  ยอดสงค์
2. นางสาวปพิชญา  ทรงทอง
3. นางสาวรัตนากร  ศิริพันธ์
 
1. นางถนัดศรี  ทัดเที่ยง
2. นางพรพิมล  มุกสุวรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวธัญพิชชา  สิงห์โนนตาด
2. นางสาวแพรวา  มากมี
 
1. นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์
2. นางกาเหว่า  พรมชาติ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชนัษฎา  ตรงต่อกิจ
2. เด็กหญิงชาลิสา  หลวงใจ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  โปตวนิช
 
1. นางสาวชลาธร  วิเชียรรัตน์
2. นางสาวเปรนิกา  มณีท่าโพธิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายกิตติธัช  เฉลิมวิสุตม์กุล
2. นายนาวิน  จันทรวงศ์
3. นายอภิวิชญ์  วงศ์สุทธิ์
 
1. ว่าที่พันตรีสาธิต  อธิวาส
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชาย ก้องเกียรติ   วิบูลย์กูล
2. นางสาว นภัสสร   บุญอ้น
3. นางสาว สิริภัทร   มาแจ้ง
 
1. นางเจียรนัย   สืบคำ
2. นางธิติมา   พรามพิทักษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวกรกนก  เสือน้อย
2. นางสาวฉัตราภรณ์  จำปาคำ
3. นางสาวภิไธยพร  เเซ่ซื้อ
 
1. นางกาเหว่า  พรมชาติ
2. นางสาวพรชนันท์   สุวรรณรงค์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายกรวุฒิ  อยู่พ่วง
2. เด็กชายชานนท์  พานิชเจริญ
 
1. นางถนัดศรี  ทัดเที่ยง
2. นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์จำรัส
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. นายนนทพัทธ์   พรมสุวรรณ์
2. นายปรัชญา   คำเอี่ยม
 
1. นายเด่นพงษ์   วงศ์จันทร์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายเฉลิมพล  ปัญญา
2. เด็กหญิงโชติรส  เอี่ยมพงษ์
 
1. นายประเสริฐ  จำปาแดง
2. นางสาวพวงทิพย์  พันอินทร์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายขุนพล  หมอรักษา
2. เด็กชายธนกร  สุรโชติ
 
1. นายประเสริฐ  จำปาแดง
2. นางอังคณา  แสนอุบล
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. นางสาวจุฑารัฐณ์  แย้มแก้ว
2. นายพงศ์พิสุทธิ์  ดอนชะเอม
3. นายภูธเนตร  มาเพชร
 
1. นายประดับชัย  อินมณี
2. นางปิยฉัตร  คนชม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  คำเที่ยง
2. เด็กหญิงรชดา  มาริตแตง
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  พูลพุฒ
4. เด็กหญิงวันใส  โสมณวัตร
5. เด็กหญิงอธิติยา  พรมจีน
 
1. นายนทีบดี  ชูรัสมี
2. นางสมลักษณ์  บุญโห้
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวกนกกร  จันทกลม
2. นางสาวกรกนก  จันทกลม
3. นายชัยณรงค์  คำเพ็ง
4. นางสาวนภสร  มาท้วม
5. นางสาวสุริวิภาณ์  สังทอง
 
1. นายวีรยุทธ  อัครผล
2. นางสาวปาณิสรา  ศรีปรางค์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกฤติมา  ศรีวงศ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  เจริญใจ
3. เด็กหญิงนรีกานต์  วัฒนาแสงรุ้ง
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  คำสุขสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสิริณญา  บัวบุตร
 
1. นางสาวปุญญิศา  พิมพ์สุข
2. นางสาวมาริสา  ทรัพย์โฮ้
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. นายธนากร   ม่วงแก้ว
2. นางสาวนภาพร   เนียมหอม
3. นางสาวมัณฑนา   สีรักสูงเนิน
4. นายสนโชค   คชโตนด
5. นางสาวสายสุดา   ลีทับไทย
 
1. นางสาวณัฐธิดา   สีสืบวงษ์
2. นายยอดรัก   ดิษฐ์ขำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายจิรภัทร  แตงแสงจันทร์
2. เด็กหญิงจุฌามาศ  บู่อ้น
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองงามดี
4. เด็กชายบัญชา  พลกล้า
5. เด็กหญิงมนิตา  บรรลือสำโรง
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิมจันทร์
2. นายปริวัตร  ศรสุรินทร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวชุลีพร  สิงห์เรือง
2. นางสาวปิยพร  ช่วยบุญ
3. นายอานุภาพ  ชันษา
4. นางสาวอารีรัตน์   เล็กยิ้ม
5. นางสาวแพรศรีทอง  ดีเกษม
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางชนากานต์  สกุลหงษ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชัญญาภัค  สามิตร
 
1. นายนทีบดี  ชูรัสมี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจุฑามาศ  ทับทิมศรี
 
1. นายนทีบดี  ชูรัสมี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงจิราภัค  ขุนขะยา
2. เด็กชายอัคคพล  เย็นณที
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  ปิ่นม่วง
2. นางชนากานต์  สกุลหงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกชพร  มีเมตตา
2. นายนิพิฐพนธ์  สุริยะ
 
1. นางสำเนา  แก้วดา
2. นางสาวอภิญญา  ม่วงแพร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สันทอง
2. นางสาวทัศนีย์  ไกรยบุตร
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คตสุข
4. เด็กหญิงพิริยกร  บุญผ่อง
5. นางสาวมุธิตา  นาคทอง
6. เด็กหญิงยศวดี  สันทอง
7. นางสาวรัชชา  ออมพลศิริ
8. เด็กหญิงศุภวรรณ  หลายยอด
9. นางสาวสรัลชนา  รักษาคม
10. เด็กหญิงสวรส  ตาลเสี้ยน
 
1. นายปราโมทย์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางธนพรรณ  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกชธัญ  พุ่มมา
2. นางสาวจิรนันท์  เครื่องจันทร์
3. นางสาวชลดา  เทพบิ้ง
4. นางสาวชวิศา  วัฒนกุลชัย
5. นางสาวชุณหทัย  ทองเทียบ
6. นางสาวญาริดา  กำเนิดทอง
7. นางสาวปัณฑารีย์  พรหมเสน
8. นางสาวภักภิราภรณ์  รักถิ่นไทย
9. นางสาวมนัญชญา  บุญเหลื่อม
10. นางสาววงศ์ชนก  ธิรินทอง
 
1. นายนิโรจน์  นนท์นา
2. นางฉวีวรรณ  มากมี
3. นางละไม  มารศรี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจิราพร  เกษามูล
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองน้อย
 
1. นางฉวีวรรณ  มากมี
2. นางสุนันท์  หนองหลวง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวธัญติภรณ์  พึ่งศรี
2. นางสาวศศิปรียา  เพชรคง
 
1. นายอภิรักษ์  ภู่เรือง
2. นายภานุพล  มิ่งกลิ่น
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงนภาพร  วิรัชเจริญพันธ์
 
1. นางวรอัญญู  ณรงค์เดชา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวขอบฟ้า  เจตนจิตร์
 
1. นางสาวจารุณี  มีมั่น
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ใจมะณี
 
1. นางปฐมาภรณ์  ซ่งโนนรัก
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัญญานันท์  กิติประสาท
 
1. นางปฐมาภรณ์  ซ่งโนนรัก
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร   โพธิ์ทอง
 
1. นายไพบูลย์   อมรประภา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวสาลี่  สังสุวรรณ
 
1. นางศิริลักษณ์  องอาจ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิง เวียรยา   เกิดไทย
 
1. นางสาวบุษกร  พรหมศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนัจกร  พูนทอง
 
1. นางปนัดดา  ชัยชราแสง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  มาน้อย
2. เด็กหญิงณัฐชา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวชนิกานต์  กลิ่นอาจ
2. นางสาวธนัญญา  ธานี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพรนภัส  สีสังข์
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  แสงนวล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. นางสาวจุดประกาย  ชัยบุรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิงห์โตทอง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์   ไกรสีขาว
2. เด็กหญิงภัคริญญา   ฟักเอม
3. เด็กชายรัฐภูมิ   บุญดา
 
1. นางสุภาพ   อมรประภา
2. นายไพบูลย์   อมรประภา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. นางสาวสุพัตรา  สีคต
2. นางสาวหฤทัย  นิยมชัย
3. นางสาวเสาวลักษณ์  คงถนอม
 
1. ดร.ลภัสรดา  จูเมฆา
2. นางวาสนา  จีนขวั้น
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชาย อัศวเมธ   เอี่ยมน้อย
 
1. นายเตชภณพัฒน์   อัฏฐกรธนานนท์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายภาณุเดช  ละโส
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายธนัช  อนุสรณ์สัญญา
 
1. นายกำพล  เนตรเชย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายภาณุเดช  ละโส
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. เด็กชายธนรักษ์   มาเพชร
 
1. นายประสิทธิ์  บุญรอด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายทักษินาวัชฬ์  กลิ่นหอม
 
1. นายกำพล  เนตรเชย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชาย อัศวเมธ   เอี่ยมน้อย
 
1. นายชัยรัตน์  อ่ำพูล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงศุภัทษร  จีนหลี
 
1. นายนฤมิตร  ทับแก้ว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงปรมา  อนุสิทธิ์
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงอลิสา  คุ้มเนตร
 
1. นายนฤมิตร  ทับแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพัฐยาพร  พิศาลอัครชูสกุล
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจิราวรรณ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวทิพวัลย์   งามขำ
 
1. นางสินีนาฏ   คชนิล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจิราวรรณ  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนพร  วรรณธง
3. นางสาวธนัชพร  ล้อมจันทร์
4. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
5. เด็กหญิงปรมา  อนุสิทธิ์
6. เด็กหญิงพัฐยาพร  พิศาลอัครชูสกุล
7. นางสาววรรณกร  คร้ามมี
8. เด็กหญิงวราภรณ์  เกตุทอง
9. เด็กหญิงศศิภัสสร  แสนอุบล
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกฤศญารัตน์  รื่นถวิล
2. นางสาวจิราวรรณ  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
4. เด็กหญิงณัฐวดี  คำกลอน
5. เด็กหญิงณิชมน  บุญช่วยสุข
6. เด็กหญิงธนพร  วรรณธง
7. นางสาวธนัชพร  ล้อมจันทร์
8. นางสาวธมลวรรณ  ดีดกลิ่น
9. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
10. เด็กหญิงปรมา  อนุสิทธิ์
11. เด็กหญิงพัฐยาพร  พิศาลอัครชูสกุล
12. เด็กหญิงรสิตา  กิมเส็ง
13. นางสาววรรณกร  คร้ามมี
14. เด็กหญิงวราภรณ์  เกตุทอง
15. เด็กหญิงศศิภัสสร  แสนอุบล
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นาย กิจชัย   เจริญเนตร
2. เด็กชาย ฉัตรดนัย   เบ็งยา
3. เด็กหญิง ชุติมา   วรรณรุ่ง
4. นาย ณัฐชัย    ใจผ่อง
5. นาย ธีรพัฒน์   พรหมมา
6. นาย ปรเมศร์   ถุงเงิน
7. เด็กชาย พลวัต   แมลงภู่
8. นาย ภพโชค   นาคน้อย
9. เด็กชาย ภูริพัฒน์   โพธิ์ศรี
10. เด็กชาย อัศวเมธ   เอี่ยมน้อย
11. นางสาวทิพย์วัลย์   งามขำ
12. เด็กหญิงนพภสร  ผึ้งคุ้ม
 
1. นางสินีนาฏ   คชนิล
2. นายเตชภณพัฒน์   อัฏฐกรธนานนท์
3. นายชัยรัตน์  อ่ำพูล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกฤศญารัตน์  รื่นถวิล
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  สงมา
3. นายจักรภัทร  ชูสกุลพัฒนา
4. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองแย้ม
6. เด็กหญิงณัฐวดี  คำกลอน
7. เด็กหญิงณิชมน  บุญช่วยสุข
8. เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษมรัตน์
9. เด็กหญิงดวงพร  สมัครเขตกิจ
10. เด็กหญิงธนภรณ์  นางาม
11. นางสาวธมลวรรณ  ดีดกลิ่น
12. เด็กหญิงธิญาดา  พลแก้ว
13. เด็กหญิงปิยนัดดา  บุศยศักดิ์
14. เด็กหญิงพรณิภา  รอดละม้าย
15. เด็กหญิงพัฐยาพร  พิศาลอัครชูสกุล
16. เด็กหญิงภาสินี  สมบูรณ์หนู
17. เด็กหญิงรสิตา  กิมเส็ง
18. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  บุญคุ้ม
19. เด็กหญิงศศินิภา  สิริเมธินธนา
20. เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ภิญโญ
21. เด็กหญิงสุไรดา  อยู่จันทร์
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
2. นางสาวศิริรัตน์  เจษฎาวุฒิ
3. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายนิพพิชฌน์  สุวรรณศรี
2. นางสาวบัณฑิตา  เอี่ยมสำอางค์
3. นายพีรศักดิ์  นามพิมาย
4. นายภัทรภัทร  ชูสกุลพัฒนา
5. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญมา
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
2. นายวชร  เงินแจ้ง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. นายกรณ์  หอมสอาด
2. นายมนต์ณัฐ  สาสอน
3. นางสาวรัญชิดา  ฤทธิกิจเจริญชัย
4. นายวีระชล  เทศปาน
5. นายอิศรา  ลำดับ
6. นายเอกอมร  จำปาทอง
 
1. นายเจษฎากร   ขันทอง
2. นางณัฐฉรียา   สุขสวัสดิ์
3. นายณัฐพล  สุวรรณชาติ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกตุแก้ว
2. นายกิตติธร  บุญแท้
3. นางสาวกุลชา  อินทกูล
4. นายคมกริช  ด้วงทา
5. เด็กชายชวจณ  ทองอำพร
6. นายฐาปกรณ์  บุญอ่ำ
7. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แย้มขะมัง
8. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ภูษี
9. นางสาวฑิฆัมพร  ยอดบุตรดี
10. เด็กชายธนพงษ์  ถวิลหวัง
11. เด็กหญิงปริชญา   อิฐเพ็ชร์
12. นางสาวพรพชร  อินไชยเทพ
13. เด็กชายพสธร  คมสัน
14. นางสาวพัชรพร  โคตรเพชร
15. นางสาวพาขวัญ  รอดสิน
16. เด็กหญิงพิชญา  เพียรรุ่งเรือง
17. นางสาวพิชยา  รอดเมือง
18. เด็กหญิงพิมพ์นิชา  สวัสดี
19. เด็กชายพิศณุ  อำไพริน
20. นางสาวภัชชรัตน์  สำราญศิริกุล
21. เด็กหญิงภาวิดา  เมฆเลื่อม
22. นายภูธเนศ  นาคสวาท
23. เด็กหญิงมณิสรา  สอนชิต
24. เด็กหญิงมุกรวี  เสือเกิด
25. เด็กหญิงรัตติกาล  จุลศิลป์
26. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วเอี่ยม
27. นายวรจักร  แซ่เฮ็ง
28. นางสาววิภารัตนศิริ  เกตุปาน
29. นางสาวศดานันท์  แขวกระทุ่ม
30. นางสาวศุภรดา  จันทรา
31. นางสาวสนิฐา  คชนิล
32. เด็กหญิงสุภัสสร  กันจู
33. นายอนุพงษ์  มีแสง
34. เด็กหญิงอนุสรา  ฉิมดี
35. นางสาวอภิชญา  ไพสิฐสุวรรณ
36. นางสาวอมรภัค  กลิ่นแข
37. นางสาวอสมาภรณ์  คงพ่วง
38. นางสาวอัจฉราวดี  ตาลน้อย
39. เด็กชายอิสร  ยาสมุด
40. นายโชคจุฑานันท์  ดิฐษาทวีพร
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
2. นางวลีรัตน์  วงศ์สุทธิ์
3. นายวรวิช  หล้าจังของ
4. นางพรรณธนีย์  พงษ์ตระกูล
5. นางสาวพิญาภรณ์  บำรุงดี
6. นายเสน่ห์  เทศนา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายจิรันธนิน  กาบแก้ว
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  จำเริญ
 
1. นายณัฏฐ์ภวิตธ์  ฤกษ์เลิศรบ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายพนภัทร   เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นายสุชิน  เทียมศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. นายนราวิชญ์  เล่ห์กล
 
1. นายอนุพงษ์  ยกตรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชนัญธิดา  พลอยงาม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายพนภัทร   เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นายสุชิน  เทียมศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  กล้าหาญ
 
1. นายบุญชูเกียรติ  ผัดผล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวเมธาพร  สุขเกษม
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายพนภัทร   เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นายสุชิน  เทียมศรี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. นายนราวิชญ์  เล่ห์กล
 
1. นายอนุพงษ์  ยกตรี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวเมธาพร  สุขเกษม
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชาย ณัฐจักร   เจียมประสิทธิ์
2. เด็กชาย ทิวากร   บารมี
3. เด็กชาย ทิวากรณ์   บุญทา
4. เด็กชาย ธนธัส   ปิยะพันธ์
5. เด็กชาย นพคุณ   นาคน้อย
6. เด็กหญิง บุณฑริกา   น้อยช่างเหล็ก
7. เด็กชาย พีรณัฐ   แขกอ่อน
8. เด็กชาย ภูวมินทร์   พงษ์จีน
9. เด็กชาย สุทธิพงศ์   บุญสวัสดิ์
10. เด็กชายศุภวัทน์  ตุ่นชาวนา
 
1. นายวรวิทย์    ไชยมิ่ง
2. นายชัยรัตน์  อ่ำพูล
3. นางสินีนาฎ  คลนิล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. เด็กชายกมล  ยอดเพชร
2. เด็กชายกฤชพล  ภูมลา
3. เด็กหญิงกวินจา  สกุลแก้ว
4. เด็กหญิงกุลจิรา  สะสมทรัพย์
5. เด็กชายขวัญชัย  รุ่งเรือง
6. เด็กชายจิรนันท์  หมีนิ่ม
7. เด็กหญิงชญาน์นันท์  จิตรค้ำคูณ
8. เด็กชายณัฐพล  ฉิมแว่น
9. เด็กชายณัฐพัตน์  พุ่มพวง
10. เด็กชายณัฐวุฒิพน  แก้วกำพร้าธัญสิริ
11. นายธนกฤต  หนีมฮะ
12. เด็กชายนฤนน   โพธิ์สา
13. เด็กชายนิรุต  นามไพร
14. เด็กหญิงปฑิตตา  จันทพันธ์
15. เด็กหญิงพรนภัท  โมรา
16. นางสาวพรรัมภา  วงค์วุฒิ
17. เด็กชายพฤกธิพงษ์  แย้มวัตร
18. เด็กหญิงพิชานันท์  อะโนราช
19. นางสาวมลทกานต์  นาคจันทร์
20. เด็กหญิงมลฤดี  แซ่ตั้ง
21. เด็กหญิงมาเรียเรนาเท  เซบรัสเตียน
22. เด็กหญิงวิภาดา  รวมญาติ
23. เด็กชายวีรวัฒน์  จันเหลือง
24. นายศุภวรรณ  อินทหอม
25. เด็กชายสุทธิพงษ์  คงสน
26. เด็กหญิงสุพรรษา  ภานนท์
27. นางสาวสุพิชญา  ยอดเพชร
28. เด็กหญิงสุภาพร  สาลีกร
29. เด็กชายอชิรวิทย์  จันทร์พุฒ
30. เด็กชายไตรรัตน์  รักวุ่น
 
1. นายณัฐพล  น้อยเลิศ
2. นางสาวจิรพรรณ  พรมสงฆ์
3. นางศิริกร  เมฆาจิรพล
4. นายพีระ  เมฆาจิรพล
5. นายภานุพงษ์  พุ่มพัด
6. นายจิรนันท์ฺ  แสงวิชัย
7. นางสาวชนกนาถ  ไชยงามเมือง
8. นางภัทรณรินทร์  สุขเกษม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวกมลลักษณ์  น้อยนาง
2. นางสาวกรณิศ  วงศ์เศรษฐภูษิต
3. นายกฤษฎา  นิลเลิศ
4. นางสาวชนัญญา  มีสุวรรณ์
5. นายณัฐดนัย  ปราบอินทร์
6. นายณัฐดนัย  ผิวขำ
7. นางสาวณัฐนรี  แทนนิกร
8. นางสาวณัฐวดี  วัดแย้ม
9. นางสาวธิดารัตน์  เทพบุรี
10. นางสาวปรียาภรณ์  บัวแก้ว
11. นายพศิน  หมั่นมี
12. นางสาวพัชรี  เมืองมา
13. นางสาวพิมพ์ชนก  พฤกษะวัน
14. นางสาวพิมพ์พิศา  มั่นฤทธิ์
15. นายภาคภูมิ  ศิลา
16. นายภานุพงศ์  ชมพูเพชร
17. นางสาวมัศยา  เพชรเกิด
18. นางสาววรารัตน์  สังฆะมณี
19. นายสถาปัตย์  ผาตินาวิน
20. นางสาวสุพรรษา  อิวชาวนา
21. นางสาวสุภาพร  เพชรทิม
22. นางสาวสุรางคณา  ไทยสำราญ
23. นางสาวสุวรญา  ภู่เชย
24. นายอชิตะ  สมเพราะ
25. นางสาวอติพร  ยุตติธรรม
26. นายอภิสร  อ่อนหอม
27. นางสาวเบญญาภรณ์  ปูนปาน
28. นายโตโยโนริ  ฮับบาล
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
3. นายปกรณ์วัชร์  พิมพ์ทอง
4. นายวีระชัย  จันทะเสน
5. นางสาวธีรวรรณ  จันทร์อิน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กชายกล้าณรงค์   สายสุจริต
2. เด็กชายจักรภัทร    ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงธนพร   พึ่งพิณ
4. เด็กชายนันทพัฒน์  สุขม่วง
5. เด็กหญิงนินัฐชา   สุภากุล
6. เด็กชายปกรณ์  ใจชื้น
7. เด็กหญิงปุณยาพร   พุทธน้อย
8. เด็กชายพรนิมิต   นาคสวัสดิ์
9. เด็กหญิงลลิตา   ทองภักดี
10. เด็กหญิงสุดารัตน์   คนเที่ยง
 
1. นางณัฐฉรียา   สุขสวัสดิ์
2. นายเจษฎากร   ขันทอง
3. นางนพรัตน์  ด้วงท้วม
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. นายจักรพันธ์   อ่อนโยน
2. นางสาวณัชชา   ทองชันลุก
3. นายทรงวุฒิ   ไหลเจริญ
4. นางสาวปภาวรินท์   เจริญทรัพย์
5. นางสาวพิชญธิดา   ชาวพิจิตร
6. นายพุทธิพงษ์   นิ่มอนงค์
7. นายยุทธศาสตร์  เดชแพ
8. นายวรเมธ   สุขเกษม
9. นางสาวศุภนิดา   จันทร
10. นางสาวเกศสิริ   ชมสวนสวรรค์
 
1. นายเจษฎากร   ขันทอง
2. นางณัฐฉรียา   สุขสวัสดิ์
3. นางนพรัตน์  ด้วงท้วม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกรกนก  สิงห์วี
2. เด็กหญิงชาลิสา  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงณิชชยา  ขานไข
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ม่วงทอง
5. เด็กหญิงนุชวรา  คงภู
6. เด็กหญิงปุณยาพร  จงอยู่สุข
 
1. นางสาวโสภิดา  แดงเรือง
2. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมพิษณุวงษ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัณฑาภรณ์  สมพงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวจีดาภา  สีโอ
3. นางสาวจุฬารักษ์  พรพ่วง
4. นางสาวภัสอร  อมรมุนีพงศ์
5. นางสาวศรัณยภัทร  ม่วงทอง
6. นางสาวสิยาพัฐ  โพธิ์ทอง
7. นางสาวสิริรดา  ยอดบุรี
8. นางสาวอาริษา  แสนสุข
 
1. นางสาวโสภิดา  แดงเรือง
2. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมพิษณุวงษ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  ม่วงยิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐนิสา  มีจอ
3. เด็กหญิงพฤกษา  บ่องเขาย้อย
4. เด็กหญิงพิญญาเนศวร์  อั้งสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุชาดา  โชติรัตน์
6. เด็กหญิงแพรพลอย  หุตะมาน
 
1. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจีดาภา  สีโอ
2. นางสาวนันทวัน  ศรีภิรมย์
3. นางสาวศรัณยภัทร  ม่วงทอง
4. นางสาวสิยาพัฐ  โพธิ์ทอง
5. นางสาวสิริยากร  บุญยนต์
6. นางสาวสิริรดา  ยอดบุรี
7. นางสาวสุนิตตา  ชัยมีเขียว
8. นางสาวอาริษา  แสนสุข
 
1. นางสาวโสภิดา  แดงเรือง
2. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมพิษณุวงษ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมบุญจันทร์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ทองศรี
3. เด็กหญิงชาลิสา  บรรดาศักดิ์
4. เด็กหญิงญาณิน  ก่อวุฒิพงศ์
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  ม่วงทอง
6. เด็กหญิงธมนวรรณ  อู่นาท
7. เด็กหญิงนวรัตน์  หงส์ทอง
8. เด็กหญิงนุชวรา  คงภู
9. เด็กหญิงพิชญณัฐฏ์  ปัทมะเสวี
10. เด็กหญิงพิชยะญา  กุฎีแดง
11. เด็กหญิงภัณฑิรา  ไมเยอร์
12. เด็กหญิงวีรัญชญา   วรวงศ์ชัยกุล
13. เด็กหญิงอชิรญา  แสงรัตนธงชัย
14. เด็กหญิงอตินุช  ภูมิโพธิ์ตาก
15. เด็กหญิงอติพร  ขุนโต
 
1. นางสาวโสภิดา  แดงเรือง
2. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมพิษณุวงษ์
3. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงสวน
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  สาจักร
2. นายณพลศธร  โชติฐิกุลชัย
3. นายธัญวัฒน์  ชูสกุล
4. นางสาวนริศรา  ขุนเพรช
5. นายพลกฤต  สองด้วง
6. นางสาวพิมพ์ณภัส  คนคล่อง
7. นายภาณุพันธ์  ชัยชนะ
8. นางสาวสาวินี  ศักดิ์เจริญชัยกุล
9. นางสาวสิริภัทร  ภู่ทับทิม
10. นายสุรสิทธิ์  ทิพสิงห์
 
1. นางสาวทัตพิชา  ประภากร
2. นางสาวสมฤทัย  ฟั้นคุ้ม
3. นางสาวปัทมา  จันเครือเกิด
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. นายชินกร   บางศรี
2. นายปรากฤษฏิ์  เอกวิลัย
3. นายพีรภัทร   แช่มเทศ
4. นายวรภัทร  สุขม่วง
5. นายสิริวัฒน์  ทองเทียน
 
1. นางระวีวรรณ   มีรัตน์
2. นางลีนา   สิงห์โตทรัพย์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงพรรณพร  ตรงนิติธรรม
2. เด็กชายภูมินทร์   ริพล
 
1. นางวิไลลักษณ์  คำทา
2. นางจุฑาทิพย์  จิตกำเหนิด
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูเด่นแดน
 
1. Mr.Evan  Bagshaw
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนันทินี  ห้วยสวัสดิ์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  เม้ยกำเนิด
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายทริสเตน  จอร์จ เอเวอรี่
 
1. Mr.Lorenzo  Caballes,Jr.
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุชาญา  คนใหญ่
 
1. นางสุทิสา  จันทะคุณ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายภคพรต  แสงไชย
 
1. นางชเนตตรี  กาญจนศิริ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นายณัฐชนน  แก้วยม
 
1. นางสาวถวิกา  ไรวงศ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายคณาธิป  กลิ่นทับ
2. เด็กหญิงจิตตานันท์  สุเมธเทพานันท์
3. เด็กหญิงชนิการต์  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงลัลลลิลล์  ศิริธ
5. เด็กชายสองเมือง  เม็งเกตุ
 
1. Ms.Ayuk Grace  Taku
2. Mr.Daniel  Carey
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์  ไตรสีห
2. นายปรัชญาฑร  จัทรวงศ์
3. นายศุภวิชญ์  สุขะอาคม
4. นางสาวศุภิสนา  ไวทยกุล
5. นางสาวอาลิซ่า  ไรย์ซิค
 
1. Mr.Lorenzo  Caballes,Jr.
2. Ms.Mary  Benliro
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ดีสะท้าน
2. เด็กหญิงสิรินพร  พุ่มทับทิม
 
1. นางสาวอภิชนาฎ  มีประกอบ
2. นางพัชจิราพร  รุ่งแจ้ง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกษมา  ดวงพัตรา
2. นางสาวฐายิกา  จันทร์พุฒ
 
1. นายภัทราวุธ  ภาวะโสภณ
2. นางสาววิกัญญา  วงศ์พุฒิ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายพรพรหม  พลจันทึก
2. นายศุภากร  ตราชู
 
1. นางสาวแก้วกัลยาณี  อิ่มชม
2. นางสาวชุติกาญจน์  กลิ่นทับ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายกัญจน์  มั่นจีระ
2. นายศุภกรณ์  แสงสว่าง
 
1. นายวชิรพงศ์  พูลเกษร
2. นางสาวชุติกาญจน์  กลิ่นทับ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวผกายดาว  มั่นคง
2. นางสาวเจริญขวัญ  แดงวังน้ำคู้
 
1. นางสาวภัทราพร  เวทะธรรม
2. นางสาวฉัตรกมล  จันทร์เอี่ยม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฐกฤตา  สุทธิแสน
2. นางสาวพรไพลิน  งามนิล
 
1. นางสาวรัตนา  สุขาวห
2. นางสาวสุภาวดี  สุขกมลธรรม
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพิชญานิน  มหาสิริณัฐ
2. นางสาววาริพินทุ์  ภู่เอี่ยม
 
1. นางพัชจิราพร  รุ่งแจ้ง
2. Mr.Wang  Ziqiang
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชลนิภา  พงศธรพฤกษ์
2. นางสาวณัฏฐ์ธมน  หลวงศรีใจ
 
1. นางสาวพีรดา  บัวกลิ่น
2. นายบุญเสริม  จันทร์คุ้ม
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวธัญวรัตม์  ไวทยกุล
2. นางสาวปรียาภรณ์  สังข์เปรม
 
1. นายภาณุพงศ์  ศรีสมบัติ
2. นางสาวรัตนา  สุขาวห
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกนกพร  วังศรีคูณ
2. นางสาวชนากานต์  วิทยศักดิ์
3. นางสาวณิชนันทน์  จันทราช
4. นางสาวพรพิมล  ขำศรี
5. นางสาวพิมพ์ชนก  ตันเยี่ยน
 
1. นางสาวอภิชนาฎ  มีประกอบ
2. นางสาววิกัญญา  วงศ์พุฒิ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีสุกไฮ้
2. นางสาวจิดาภา  ด่านไทยนำ
3. นางสาวพัชราภา  ภูชำนิ
4. นางสาววิรัลพัชร  พออยู่
5. นางสาวสุนันทา  วรรณสกุลเจริญ
 
1. นางสาวจริยา  บัวหลวง
2. นางสุรีวัลย์  สงวนให้
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฐณิชา  คุ้มสนิท
2. นางสาวบุณฑรีก์  ฟังเสนาะ
3. นางสาวปริน  บัวทอง
4. นางสาวปัญญาพร  จันฉิม
5. นางสาววรัชยา  เติบภักดี
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุขกมลธรรม
2. นายภาณุพงศ์  ศรีสมบัติ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  สืบสาย
2. นางสาวภัทราภรณ์  กรายทอง
3. นายศิษธิราช  เฉลิมกาย
4. นายศุภกิจ  สวนแก้ว
5. นายอนุชิต  อุ้ยจันทร์ภักดี
 
1. นางจิราศิลป์  ศรีอำไพ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจิรัชยา  พลหาญ
 
1. MissZhou  Zhou
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชัญญา  หุนสนอง
 
1. นางสาวพีรดา  บัวกลิ่น
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายกีรติ  ด่านสัมฤทธิ์
2. เด็กชายปุณณ์  มานะกิจศิริสุทธิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย  ช่วงบุญศรี
2. นางชเนตตรี  กาญจนศิริ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวหัทยา  ขุนศรี
 
1. นางจิณห์ทิพย์  สุขณิพัทธ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายคมกฤษณ์  ดอกบัว
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์รักษา
3. เด็กชายจิรายุ  ซ้อนเขียว
4. เด็กหญิงถวัลรัตน์  บัวอำไพ
5. เด็กชายธนาวุฒิ  นาคแก้ว
6. เด็กชายธีรพัฒน์  กลิ่นแจ่ม
7. เด็กชายปรวัตร  สุขทวี
8. เด็กชายมงคล  กลัดแก้ว
 
1. นายจเร  โคกทอง
2. นางสาวจันทร์จิรา  สกุลณมรรคา
3. นายนิมิตร   คัชมาตย์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายกฤษดา  แจ้งเล็ก
2. นายณรงค์ชัย  ตัณฑโชติ
3. นายนพรัตน์  จันสน
4. นายนิธิพล  ทองเสือ
5. นายอธิพัทร  มาอยู่
6. นายเสกศักดิ์  พิมพ์พิจารณ์
 
1. นายสุขะวัฒน์  สุขทั่ง
2. นายจเร  โคกทอง
3. นายรัตน์  เกตุจันทร์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัลยกร  นุกูลรัตน์
2. นางสาวณัฐธิดา  โคกนิล
3. นางสาวนพวรรณ  เสาร์ทองเจริญ
4. นางสาวปรัชญาภรณ์  ทองปลิว
5. นางสาวปราถนา  ติทา
6. นางสาวปุญญิศา  วาณิชย์เจริญชัย
7. นายภาคภูมิ  โพระดก
8. นางสาวมนัสวี  พิทักษ์โสภณ
9. นางสาววาริพินทุ์  ภู่เอี่ยม
10. นางสาวเปรมณีย์  ธารานนท์
 
1. นายนิโรจน์  นนท์นา
2. นางอินทิรา  ดาทอง
3. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นายจุลภาคย์  สมจันทร์
2. นายพีรพงษ์  ลุนชัยภา
3. นางสาวลักษิกา  กิจนพศรี
4. นางสาวสิภาภรณ์  มั่นต่อการ
5. นางสาวเบญจมาศ  อุ่นกมล
 
1. นายวีรยุทธ  อัครผล
2. นางสาวสุกัญญา  มงคล
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงณฐพร  โพธิ์ดง
2. เด็กหญิงณัฏฐากร  กฤษฤกษ์
3. เด็กหญิงศิริพร  ศิลารัตนกุล
 
1. นางกิติยา  เตชะวรรณวุฒิ
2. นางอัมพิกา  เปี่ยมสัมฤทธิ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวชนิดาภา  อยู่ทอง
2. นางสาวปุณยาพร  วาบสูงเนิน
3. นายสหรัถ  กลิ่นแย้ม
 
1. นางผานิต  คณะเกษม
2. นางพวงแก้ว  ทองสนิท
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   เตวิภูษณะวงศ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   โท่มาก
3. เด็กหญิงศดานันท์   ฮับหลี
 
1. นางภัคจิรา   ปันทิพย์
2. นางลีนา   สิงห์โตทรัพย์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. นางสาวรัตนาภรณ์   ชั่งคง
2. นางสาวศศิลักษณ์   พุ่มศรี
3. นางสาวเดียน่า   รัตนวงศ์
 
1. นางภัคจิรา   ปันทิพย์
2. นางลีนา   สิงห์โตทรัพย์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายจิตบุณย์  บุญอาจ
2. เด็กหญิงนันท์นพิน   สำรวมใจ
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
2. นางดารารัตน์   มะอิ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน   นรสิงห์
2. เด็กหญิงวิราวรรณ    กันฟัก
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
2. นางดารารัตน์   มะอิ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายธนภัทร  ขำเกตุ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กล่ำสี
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิมจันทร์
2. นายปริวัตร  ศรสุรินทร์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายกษิดิศ   สอนจันทร์
2. นายวชิระ   พิริยะพงษ์
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
2. นางสาวเบญจวรรณ   นฤภัย
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายปาณัสม์   แย้มชุติ
2. เด็กชายปิติภัทร   กิจสวน
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
2. นางดารารัตน์   มะอิ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวตุลยา    ทองสิน
2. นายศุภกร   เพ็งปรางค์
 
1. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
2. นางดารารัตน์   มะอิ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายธีรดนย์  ชูสงฆ์
2. นายพีรพล  บัวคง
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
2. นางสาววริษฐา  บัวทอง
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชุติภาส  แสงงาม
2. เด็กชายธนภัทร  ดิฐษา
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
2. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายจิรพัส  ทองสอน
2. เด็กชายพชร  กลางจิต
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
2. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายณิวัฒน์ชัย  หวังตระกูลดี
2. นายพลณัฐธนา  โมรา
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
2. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกนลรัตน์  จิระเดชประไพ
2. นางสาวกัญญาภัค  สดโพธิ์
 
1. นายอานนท์  มากมี
2. นางตะวันฉัตร  ด้วงสั้น
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงมณธวรรณ   อาภัย
2. เด็กชายรัตนภูมิ   มาลากุลต๊ะ
3. เด็กหญิงวีระวรรณ  อินเติมมา
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นางเบญญาภา  สอนสุภาพ
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นายรวีโรจน์  ทองดี
2. นางสาวอลิซาเบธ พิมพิสา  วอลเทอร์
 
1. นายพุทธพร  อินอ่อน
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายฉัตรดนัย  ชัยปัญหา
2. นางสาวอริญชยา  แพ่งสมบูรณ์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายคมวุฒิร์  จำปาทอง
2. นายภาณุวิชญ์  เล้าพิทักษ์ศิริโชติ
3. นายรัชพงษ์  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางสาวปัทมา  จันเครือเกิด
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายณัฐฐาพงศ์  พ่วงพันธ์
2. นายนิพัทธรา  บุญโท
3. นายเกรียงไกร  พรหมนิพนธ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นายรัตตกานต์  ตาลวิราช
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชนกันต์   ประทีปะบรรเทิง
2. เด็กชายธรณ์เทพ  เพ็ชรรัตน์
3. เด็กชายนพพล  บุญเจริญ
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นางสาวเบญจวรรณ  แหวนนิล
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายปัณณทัต  เถื่อนกูล
2. นายภูรินท์  เอื้อมเก็บ
3. นายไพฑูรย์  ทองมีศรีสุข
 
1. นายจรูญ   เถื่อนกูล
2. นางธัญชนก  มีพยุง
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายชิษณุชา  อ่อนฤทธิ์
2. เด็กชายทาวัต  เอมะพลานนท์
3. เด็กชายรังสิโรจณ์  กุลเพชรจิระ
 
1. นายจรูญ   เถื่อนกูล
2. นายกิตติพันธ์  บุญปัน
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายจิตรภณ  ขจรภิรมย์
2. นายรังสิมันต์  เอมโอช
3. นายศุภวิชญ์  นาเสงี่ยม
 
1. นายจรูญ   เถื่อนกูล
2. นางสาวมลชยา  หวานชะเอม
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ลิ้มศรีประพันธ์
2. นายธีรภัทร  จันทพงศ์สวัสดิ์
3. เด็กชายยศกร  ลิ้มศรีประพันธ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางอโณทัย  ชื่นใจชน
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายกษิดิศ  โปสพันธุ์
2. นายกษิดิศ  ศรีสังข์
3. นายธนวัตน์  เนียมหอม
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางธัญญรัตน์  เต๋มา
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิง นภิสรา   สุขะวัฒนะ
2. เด็กชาย ภูลิรัตน์   ภูมิคอนสาร
3. เด็กหญิงนลินี   ผลาเลิศ
 
1. นางสาวจารุ​วรรณ​   ขัน​ธพิน
2. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นาย กฤษณะ   ขาวอาราม
2. นาย ธานินทร์   เพียงต่อ
3. นาย ปุณณภพ   แซวหิว
 
1. นางสาวจารุ​วรรณ​   ขัน​ธพิน
2. นายธีรพงษ์  นวลด่อน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญาวัตร  จันทร์เพ็ง
2. เด็กชายภูมินทร์  จันทรวงศ์
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  นาคจันทร์
 
1. นางสาวจิรนันท์  คุ้มบัว
2. นางภริตพร  พึ่งไชย
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นายณัฐวุฒิ  ผ่องศรี
2. นางสาวศศิชา  ศิริบูรณ์
3. นางสาวสวรส  สิงห์สาทร
 
1. นางสาวนันทนา  ศรีเดช
2. นางผานิต  คณะเกษม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กชายธนากิจ   มณีกิจ
2. เด็กหญิงนวพรรณ  ดิลกธรรมเดชา
3. เด็กชายพรพิพัฒน์   กัลยา
4. เด็กหญิงรัตน์กาญจน์    เดชพงษ์
5. เด็กหญิงศศิการ  พันธุกูล
6. เด็กหญิงศศิประภา  กุลฉิม
 
1. นายนพรัตน์  คงคอน
2. นางพัชญ์สิตา  วุฒิเศรษฐ์ภักดี
3. นางสุกันยา  จันทร์เกษม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ภู่ฤทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  สาดอ่ำ
3. นางสาวรุจาภา  กันเกตุ
4. นางสาวลลิดา  หมีนิ่ม
5. นายวาคิม  เขตคาม
6. นางสาวสุมินตรา  โตโหมด
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
3. นางนันทิยา  ศุภราชโยธิน
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  จินดาพงษ์
2. เด็กหญิงบุญทริกา  เกตุนอก
3. เด็กหญิงไพริน  ชูสิงห์
 
1. นางสาวรัตน์ชนิดา  อิ่มอ่อง
2. นางกมลวรรณ  บรรดาสุข
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวนนลณีย์  แก้วแจ้ง
2. นางสาวนภารัตน์  แก้วทุม
3. นางสาวพรธิดา  อินทร์เกตุ
 
1. นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางอโณฌา   บุญโสภา
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อ่อนพรม
2. เด็กหญิงกาญจนิกา  กันเกิด
3. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ละอองนวล
 
1. นางวันเพ็ญ  ตาริยะ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนันท์นภัส  ทองตัน
2. นางสาวพรนภา  สุวรรณโณ
3. นางสาวมัทนา  ไฝสำฤทธิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  ตาริยะ
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายคุณภัทร   หุ่นสุวรรณ์
2. นายฌานวัฒน์  ชาญอาวุธ
3. นายนิธิโชติ  โมกออนซอน
 
1. นางภริตพร  พึ่งไชย
2. นางสาวจิรนันท์  คุ้มบัว
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. นางสาวกฤษณา   บุญรอด
2. นางสาวณัฐณิชา  สร้อยศอ
3. นางสาวนวรัตน์   จุปะมัดถา
 
1. นางดารุณี  ก๋าแก่น
2. นางสาวเจริญรัตน์   กล่ำชัย
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชนาภา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  พุ่มโพธิ์งาม
3. เด็กหญิงพลอยชนก  นงค์เยาว์
 
1. นางยุเพียร  อ่อนสี
2. นางสาวบงกชรัศม์  จันทรวงศ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวขวัญรักษ์  ถิ่นซื่อตรง
2. นางสาวจารุวรรณ  พรมส้มซ่า
3. นางสาวชวัลพัชร  ตั้งสว่าง
 
1. นางสาวบงกชรัศม์  จันทรวงศ์
2. นางยุเพียร  อ่อนสี
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงปรียาพัชร  จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงรติรัตน์  แจ่มเมือง
3. เด็กหญิงสวรรณกมล  โตโหมด
 
1. นางสาวยุพิน  จิตรกำเหนิด
2. นางฉวีวรรณ  ศรีนาง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจิรัชยา  ปิยศทิพย์
2. นางสาวถิรดา  หาญเหี้ยม
3. นางสาวอภิชญา  อาศัยกร
 
1. นางฉวีวรรณ  ศรีนาง
2. นางสาวยุพิน  จิตรกำเหนิด
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายภูสิทธิ์  สุดหอม
2. เด็กหญิงอาริษา  ศรีเครือ
3. เด็กหญิงแพรวาพรรณธ์  นันทพันธ์
 
1. นางวลีรัตน์  วงศ์สุทธิ์
2. นางเพ็ญพิชชา  เพียรหาศิลป์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกัญญารัตน์  กันยาประสิทธิ์
2. นางสาวพรรณธิดา  โพธิ์ทอง
3. นางสาววริศรา  จำปาทอง
 
1. นางวลีรัตน์  วงศ์สุทธิ์
2. นางเพ็ญพิชชา  เพียรหาศิลป์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงศุภานัน  สิงหรัตน์
 
1. นางอทิตญา  น้อยน้ำใส
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลักแรด 1. เด็กชายจันทรพงศ์  ผสม
2. เด็กชายธีรพล  มาแจ้ง
 
1. นายพงศ์พัฒน์  เผือกอ่อน
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายกฤตวิทย์  ดิษเจริญ
2. เด็กชายจิรภัทร์  แก้วมงคล
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิมจันทร์
2. นายธีรวัฒน์  กัดมั่น