แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 87 72 83.72% 9 10.47% 4 4.65% 1 1.16% 86
2 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 82 69 88.46% 5 6.41% 4 5.13% 0 0% 78
3 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 74 53 72.6% 11 15.07% 7 9.59% 2 2.74% 73
4 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 80 51 66.23% 16 20.78% 9 11.69% 1 1.3% 77
5 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 67 38 69.09% 8 14.55% 5 9.09% 4 7.27% 55
6 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 54 28 51.85% 11 20.37% 11 20.37% 4 7.41% 54
7 โรงเรียนหนองพระพิทยา 45 24 54.55% 13 29.55% 5 11.36% 2 4.55% 44
8 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 47 24 57.14% 12 28.57% 5 11.9% 1 2.38% 42
9 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 29 21 80.77% 3 11.54% 1 3.85% 1 3.85% 26
10 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 35 18 52.94% 2 5.88% 11 32.35% 3 8.82% 34
11 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 25 17 70.83% 2 8.33% 3 12.5% 2 8.33% 24
12 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 39 15 46.88% 9 28.13% 6 18.75% 2 6.25% 32
13 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 20 8 44.44% 4 22.22% 4 22.22% 2 11.11% 18
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางพัชราภรณ์ วรบุตร โทร.0821607298
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]