เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15- 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายชัชวินทร์ สิงห์สู่ถ้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางสาวจิราวรรณ สุรเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางอรวรรณ น้อยอามาตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายผจงเกียรติ จีนสลุต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายธนู เมฆี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
14 ส.อ.บุญร่วม หอมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
16 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
17 นางสายสวาท ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
18 นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
19 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต ๓๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
20 นางวรรณวิภา จรรยาศรี ครู โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
21 นางสาวพัชรี เกิดดี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
22 นายสรพงษ์ แสงสุข โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
23 นางศิริพร ชัยชมภู ครู โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
24 นางสาวสุธาสินี ปงเทพ โรงเรียนหนองพระพิทยา ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
25 นางสาวจันทร์เพ็ญ หนองทราย ครู โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
26 นางศุภานัน ปฏิสนธิ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
27 นางปฐมาพร แสงอาทิตย์ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
28 นางสาวแสงดาว เพ็ชรนารถ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์  
29 นางพัชราภรณ์ วรบุตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ประมวลผลการประกวดแข่งขัน จัดทำบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางพัชราภรณ์ วรบุตร โทร.0821607298
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]