รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 15- 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงอทิพติยา  รัศมีปิ่น
 
1. นางพัชราภรณ์  วรบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายกฤษณพงษ์  หลุ่งเป้า
 
1. นางจินดาภา  คล้ายบุญมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริกร  พลสา
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวอัจฉราภรณ์  กันเกียน
 
1. นางสาวเพียงไพลิน  โพธิ์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรธีรา   บุญปราบ
 
1. นางพิมลรัตน์  อ่ำอยู่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวอรัญตา   พินทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ทองทา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร   สว่างวงศ์
 
1. นางสรัญญา   ชำนาญผา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวพิมพกา  นุชพงษ์
 
1. นางศริลลา  ไวยวงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงปณัฐดา   ถาวรวงศ์
 
1. นางสาวกันยารัตน์  พุดตาลดง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวช่อทิพย์   มาสีกุก
 
1. นางสาวนิภาพรรณ   ทองสว่าง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิรา  เขียวนุ่ม
2. เด็กหญิงลัดดาวัลล์   แย้มดา
 
1. นางสาวประคอง  อุมะ
2. นายสัญญา  สาโท
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล   มั่งมี
2. นายธีรภัทร   มาสีกุก
 
1. นางสาวนิตยา  ทองทา
2. นางพิมลรัตน์  อ่ำอยู่
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภา  นาวาพนม
2. เด็กหญิงวริศรา  หอมจันทร์
 
1. นางจินดาภา  คล้ายบุญมี
2. นางศริลลา  ไวยวงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ปรางค์  แก้วโง
 
1. นางจินดาภา  คล้ายบุญมี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  นิธิกาญจนธาร
 
1. นางสาวสายสุนีย์  บัวแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  สีเสือ
 
1. นางสาวพัชรี  เกิดดี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิวเปียญานนท์  เจียมสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญญาคำ
3. เด็กหญิงอริสรา  คำสูง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สิงห์คำ
2. นางสาวสมใจ  จันทรงกรด
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวจันทราทิพย์  กาฬภักดี
2. นางสาวลักษิกา  พรหมมา
3. นางสาวเกศริน  ทิพย์โสตร
 
1. นายเทียนชัย  กันมา
2. นางสาวแสงดาว  เพ็ชรนารถ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐิชา  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงทาริกา  ด้วงสงกา
3. เด็กหญิงศศิประภา  การะเกตุ
 
1. นายวัลลภ  มานักฆ้อง
2. นางสาวพัชรี  เกิดดี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวชัชชา   จันทรา
2. นางสาวนันทิยา   พรมวงษ์
3. นางสาววิปัศยา   มั่นสาย
 
1. นายอิสรานุวัธน์   เมธาธีรชนกุล
2. นางสาวพรพรรณ  จันทร์วงค์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญมา
2. เด็กชายรพีภัทร  ฟองน้ำ
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นางสาวพัชรินทร์  หล่อแหลม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวณิชากร  น้อยพันธ์
2. นายสิทธิโชค  จันทร์อ่ำ
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นายวินัย  ทาพันธ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิน  วังคีรี
 
1. นางสาวพัชรี  เกิดดี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวเพียรพร  สีฟอง
 
1. นางสาวพัชรี  เกิดดี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงภิริษา  ยิ้มสรวล
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สายยันหะ
 
1. นางศรีเกตุ  เพ็ชรเปี่ยม
2. นางสาวสุภาวดี  ชัยมนตรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  สันทอง
 
1. นางสาวศรีปัญญา  ภู่น้อย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสนะจำนงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโอรส  นันทเมธีธิปพงษ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายณัฐชานนท์  แตงไทย
 
1. นางสาวกุลประภัสสร์  วงศ์ใหญ่
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายคุณภัทร  เพ็งกระจ่าง
 
1. นายนิรวิทธ์   นกพึ่ง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   แย้มขะมัง
2. เด็กชายธนวัฒน์   มั่นชาวนา
3. เด็กหญิงศิริจันทรา   น้อยพะวงษ์
 
1. นางสาวกานต์พิชชา   จูชาวนา
2. นางสาวบุษบา  เพ็งผ่อง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายชนินทร์   ศรีสอาด
2. นายณัฐวุฒิ   ตางจงราช
3. นางสาวพัทธนันท์   คงเนียม
 
1. นางสาวกานต์พิชชา   จูชาวนา
2. นางสาวบุษบา  เพ็งผ่อง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เกษรจันทร์
2. เด็กชายธีรชัย   เทียนแย้ม
3. เด็กหญิงศุภรัตน์   โกฉิม
 
1. นางศรัญญา  การะเกตุ
2. นางสาวนิรมล  ทุมเพชร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวพีรดา  อิวชาวนา
2. นางสาวศศิประภา  คุ้มศรีมูล
3. นางสาวสิรินันท์  เต็มวงษ์
 
1. นางวรนุช  ทองเพชร
2. นางสาวจิรวดี  ดีแย้ม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  แป้นเมือง
2. เด็กหญิงอรพินท์  ทรัพย์ปลี
3. เด็กหญิงโชติรส  ภักดีอำนาจ
 
1. นายอมรพันธุ์  ช่างน้อย
2. นางวีณา  ชิณวงค์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายพลพล  คำผาย
2. นายอัมรินทร์  พนมศิลป์
3. นายอาชยุทธ์  ปลอดดี
 
1. นายสายัณ  ไทยทอง
2. นางศิริพร  ชัยชมภู
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนิดา   กวีวัฒนกร
2. เด็กหญิงขวัญชนก   ทับโนนทอง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   การะเกตุ
 
1. นางสาวนิรมล  ทุมเพชร
2. นางศรัญญา  การะเกตุ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวจันทรา   ทับทิม
2. นางสาวชวัลนุช  ตุ้มสุข
3. นางสาวพัชราภรณ์   อ่ำเจริญ
 
1. นางสาวพัชรี  กลิ่นบุญ
2. นางเตือนใจ   สัจจวิมลกุล
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  ขุนเจริญ
2. เด็กหญิงวิไลพร  แก้วมา
 
1. นางพิกุล  บุญเอี่ยม
2. นายเทียนชัย   กันมา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายกิตติธัช  จันทร์ขอม
2. นายรัชชานนท์  ธรรมประดิษฐ์
 
1. นายนพดล  วรรณารุณ
2. นางหัทยา  นุกอง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กชายธเนศ  ต่างจรูญ
2. เด็กชายพัสกร  แย้มเสาธง
 
1. นางพจนีนาถ  บัณฑิตพัฒนโภคิน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายกิตติภณ  ภูสังกา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คานงาม
 
1. นายอภิเชษฐ  วรบุตร
2. นายจักกฤษณ์  ยากิ้ว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญฐมณี   รัตนมณี
2. เด็กหญิงธรรณรญา  อินต๊ะกัน
3. เด็กหญิงบุณยวีร์   อินทร์งาม
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    บำรุงไทย
5. เด็กหญิงสุวรรณดี  วัดแก้ว
 
1. นายทรงวุฒิ   ดำมินเสก
2. นายไชยรัตน์   สุจริต
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวคนัมพร   ยอดเพชร
2. นางสาวณัฐธนิษชา   โต๊ะโต
3. นางสาวนภัสวรรณ   ใจดี
4. นางสาววรรณิษา  โพธิ์มั่น
5. นางสาวเจนจิรา   ภมรพล
 
1. นายทรงวุฒิ   ดำมินเสก
2. นายไชยรัตน์   สุจริต
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงผไทมาศ  น้อยจันทร์
2. เด็กหญิงพรกรัณย์  ปลาสร้อย
3. เด็กหญิงพรรณวสา  สุขชัง
4. เด็กหญิงศุวรรณรัตน์  พลเคน
5. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  เยาวเรศ
 
1. นางสาวสมสุวรรณ  เผือกสกุล
2. นางสาวจิราพักตร์  ช้างเนียม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ   ดอนจันเยี่ยม
2. นางสาวทรรศวรรณ   พรเลิศ
3. นายปิยกุล   ถนนนอก
4. นางสาวสุกานดา   แย้มยิ้ม
5. นางสาวเบญจวรรณ   ตะวงษ์
 
1. นางสาวกษิรา   สังข์นวล
2. นางทองดี   โรจวัฒนา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  เล่ายี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันขะ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญมา
4. เด็กหญิงพรนิภา  กัณหา
5. เด็กชายวันชนะ  รักสนุก
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
2. นางสาวกนกพร  ทองสมบุญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวขจีพรรณ  ศรีฟอง
2. นางสาวจุฑารัตน์   สิงห์บุญ
3. นางสาวพลอยแก้ว  มนต์นามอญ
4. นางสาววรินธรณ์  พรมภักดี
5. นางสาวศิริลักณ์  เกษร
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์
2. นางหัทยา   นุกอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ   พรมอ่อน
2. นายกฤษณะ   นุชบ้านป่า
3. นายกฤษณะ  นาคกำเนิด
4. นายจิรภัทร  แขวกระทุ่ม
5. นายชิษณุพงษ์   ได้พร
6. นายณัฐกิตติ์  สิริประภาธนพงษ์
7. นายธนภัทร  สุขทั่ง
8. นายธวัชชัย  กัลเกตุ
9. นางสาวปริณดา  แจ้งชาวนา
10. นายพิพัฒน์  ภู่ยิ้ม
11. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ศรีสุภา
12. นางสาวภัทรสุดา   ชมภูวิเศษ
13. นางสาวภูวดา  ละอองเภา
14. นางสาวมนัญญา   นาคา
15. นางสาววรรณนภา   กี่เอี่ยน
16. นางสาวศศิวรรณ  บัววังโปร่ง
17. นางสาวอทิตยา  พิชัยพานิช
18. เด็กชายอนุชา  ขำบางโพธิ์
19. นางสาวเมธิณี  สุวรรณโฉม
20. นางสาวเสาวลักษณ์   ใยบัว
 
1. นางนงลักษณ์  พรหมหิตร
2. นางสาวมาลัย  สำโรง
3. นางสาวเกศกนก  บุญอาจ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญญา  ม่วงใหม่
 
1. นายสุเทพ  ฤทธิ์สอน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายอารยชน   คำสังวาลย์
 
1. นางนงนุช   หงษาวดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สืบเชื้อ
2. เด็กชายสรวิศ  สารมะโน
 
1. นางสาวอัจฉรา  มงคลทอง
2. นางสาวพิมลพรรณ  ไตรรักษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายธนพล  ศิริฮาด
2. นางสาวอวัสดา  อาจหาญ
 
1. นางลลิตตา  สุปินะ
2. นางสาวจิราพักตร์  ช้างเนียม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รสโฉม
2. เด็กหญิงธารษา  ลองพิชัย
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  กมลยา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายทอง
5. เด็กหญิงนลิตา  มานบุรี
6. เด็กหญิงปนิดดา  บุญเจือ
7. เด็กหญิงมั่นฤทัย  ใจคง
8. เด็กหญิงมาริสา  วิชัย
9. เด็กหญิงลลิตา  แสดแสง
10. เด็กหญิงอัฐภิญญา  คำแร่
 
1. นายสุชาติ  วังคีรี
2. นางสาวขชล  บัวศรี
3. นายวันชัย  อยู่ตรง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  อุทุมรัตน์
2. นางสาวพจมาน  พิศนอก
3. นางสาวพิมพ์รวีย์  อ่อนสี
4. นางสาววันทนา  การวัตร
5. นางสาววิราวรรณ  สระแสง
6. นางสาวศศิธร  ประสมทรัพย์
7. นางสาวสุนันทา  หลุ่นประพันธ์
8. นางสาวอรอุมา  ทองบุญมี
9. นางสาวอรไพลิน  พันท้วม
10. นางสาวโชติกาญจน์  ไกยะวรรณ
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวธ
2. นายสุวรรณโณ  ชาญอาวุธ
3. นางสาวปิยะดา  เที่ยงน้อย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายณเรนย์  หอมสมบัติ
2. นายนพรัตน์  พิมพ์เสนา
3. นายปัณณธร  ไตรภพ
4. นายพิษณุ  ลีสมุทร
5. นายวราวุฒ  บุญเพ็ง
6. นายวันเฉลิม  นาสมยนต์
7. นายศุภกิจ  ศรีบุริน
8. นายสหชัย  มณฑา
9. นายสายวสันต์  นากสกุล
10. นายสุรเชษฐ์  คงมา
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
2. นายนเรศ  บานแย้ม
3. นางหัทยา  นุกอง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  อานี
2. นายชนะภูมิ  ทิพย์มณเทียร
3. นายตะวัน  นิ่มนวล
4. นายทินภัทร  แก้วบุญเรือง
5. นายธนวัฒน์  ครแหยม
6. นายบัณฑิต  ชูจันทร์
7. นายปกรณ์  เรืองโคเวียง
8. นายพชรพล  ธรรมครบุรี
9. นายสิทธิพงษ์  ปานเกิด
10. นายเจษฎาภร  ภูมะลา
 
1. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
2. นายจีรพันธ์  เนาวโชติ
3. นางสาววันวิสาข์  เตจะวัน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองเลี่ยน
2. เด็กหญิงสิริยากร  ทีทอง
 
1. นางกัญญา  สุขะอาคม
2. นายพินิจ  วัฒนบุตร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  สิงห์ลอ
2. นายอัครพล  อรรคบาล
 
1. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
2. นายจีรพันธ์  เนาวโชติ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   ชอนหนองบอน
 
1. นางสาวเกศกนก   บุญอาจ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวกุลดา  ยะคำ
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา   อุปนันท์
 
1. นางสาวเกศกนก   บุญอาจ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  งาต้น
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิดา   โพธิ์เตี้ย
 
1. นางสาวเกศกนก   บุญอาจ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกุลรดา  ชอบใหญ่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนากร   คนคล่อง
 
1. นางสาวเกศกนก   บุญอาจ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวอารยา  วงษ์วาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อภิวัน
2. เด็กชายพัทธพล  นรสิงห์
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
2. นายสัณห์ชัย   ทรงเจริญ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภาภร   รอดมณี
 
1. นางสาวเกศกนก   บุญอาจ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เทียนเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  สมบุตร
2. เด็กชายนนทพัทธ  เศษสูงเนิน
3. เด็กชายสยมภู  เหลืองกระโทก
 
1. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
2. นายสุวรรณโณ  ชาญอาวุธ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวจิรภาดา  ด่านไชยกูล
2. นางสาวนภาธิณี  ด่านไชยกูล
3. นางสาวรุ่งนภา  อิวชาวนา
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
2. นายเสกสันต์  ทองม่วง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายวสันต์  พรมทัน
 
1. นายประทิน  ทองโตนด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายมนัส  เตียวตระกูล
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ผิวชา
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  จันทินมาธร
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พานทอง
 
1. นายประทิน  ทองโตนด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  ตรีรส
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายนันทกร  อินมา
 
1. นายอานนท์  ชูช่วย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวณัฐชา  สุภาพ
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวขวัญสุดา  ทองสุข
2. เด็กชายจักริน  ด่านไชยกูล
3. เด็กชายณัฏฐอิศวร์  สระทองเดิม
4. นางสาวณัฐชา  สุภาพ
5. เด็กชายณัฐพงศ์  ผิวชา
6. นายมนัส  เตียวตระกูล
7. นายรณชัย  จันทร์บาง
8. เด็กชายรพีภัทร  ยกเลี้ยน
9. เด็กชายอัครชัย  ทาคำ
10. เด็กชายอัครพล  ทาคำ
11. นายเจษฎา  จันทร์พุฒิ
12. นายเจษฎาภรณ์  ศรีสม
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
2. นายชิษณุ  ดุริยรัตน์
3. นายเสกสันต์  ทองม่วง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายธิติวงษ์  สมงาน
2. เด็กชายพรภิรมณ์  เหล่าจันทร์
3. เด็กชายพฤทธิ์  แซ่เตีย
4. เด็กหญิงวรพรรณ  หอมวัน
5. เด็กชายศุภณัฐ  บำรุงบุญ
6. เด็กชายอัณณวัชร์  ค่ำไพบูรณ์
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
2. นายอานนท์  ชูช่วย
3. นายรณชัย  จันทร์ผ่อง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายธนายุทธ   ชมเมืองมิ่ง
2. นางสาวนัทสรี   แสงหิรัญ
3. นายพิษณุ   ภูมิผล
4. นายพีระพัทร   สมบูรณ์
5. นายสราวุต   คำจัด
6. นายอโนทัย   โพธิ์ศรี
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
2. นายชัยศิริ  กระต่ายเทศ
3. ว่าที่ร้อยตรีวงศ์บดินทร์  ชัยสิทธิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายเจตนิพัฒน์  สีมะนาว
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายลูกจันทร์  อินปัญญา
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงพัทยาณี  ทองสุข
 
1. นางสาวเพียงไพลิน  โพธิ์ทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาววชิราภรณ์  ที่บ้านบ่อ
 
1. นางจันทิรา  รื่นราตรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายวิทวัส  ศรีสุข
 
1. นายรณชัย  จันทร์ผ่อง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายสราวุต   คำจัด
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุตาภัทร   พระภักดี
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวธัญจิรา   เนตรแสงสี
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กชายนฤเบศ   แสนพรม
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายเนรมิตร  สายน้ำเย็น
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภกร   อินแตง
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวสุภนิกา  ธูปเกิด
 
1. นายธาตรี  จันทร์สายทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์อารี
 
1. นางสาวคุณัญญา  วินาลัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นายกันต์เสฏฐ  มาตย์ชาวนา
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  มีบุญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมน  หอมเจริญ
 
1. นายเชิดชาย  มูลขำ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวพิชชาภา   สว่างวงค์
 
1. นางสาวอธิปภา  ธนูสนธิ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   สีหาอวน
2. เด็กชายณัฐพล   สารคำดี
3. เด็กหญิงณัฐวิภา   สีหาอวน
4. เด็กชายทศกร   คันสร
5. เด็กหญิงวรัญญา   แสงสุวรรณ์
6. เด็กชายวรัตม์   พิมพ์ทอง
7. เด็กชายวิทยา   ณ บางช้าง
8. เด็กหญิงวิมลณัฐ    รามโพธิ์
9. เด็กชายศรัณยู   สืบสวง
10. เด็กหญิงสุกัญญา   วังกระแส
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หนองทราย
3. นางสาวเกศสุดา  มูลจะคำ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ   เมืองยม
2. นางสาวธันยพร  บุญยู
3. นายธีรพงษ์   ประทับศักดิ์
4. นายธีรภัทร   ใจดี
5. นางสาวนภาลัย   วงษ์วาสน์
6. นางสาวปาลิตา   มุนตรี
7. นางสาวพิมรภัทร   โพธิ์หิรัญ
8. นายวีรพงษ์   ชานุวัฒน์
9. นายอรรถพล   อิ่มใจกล้า
10. นางสาวอรสา   จันดา
 
1. นายวสุพล  คำเหล็ก
2. นางสาวอุทุมพร  กันยาประสิทธิ์
3. นายวราพงษ์  ช่างเจริญ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช    ศรีวิเศษ
2. นางสาวฐานิตา   จันบ้านคลอง
3. นางสาวณัฐวรรณ  เทียนสมจิตร
4. นางสาวนฤมล   เลือดสุคัน
5. นายสิทธิศักดิ์   ศรีพุทธา
6. นางสาวสุภาภรณ์   ยั่วจิตร
 
1. นางสาวกัลยาณี   เจ็กท่านา
2. นายสรายุทธ  ชัยชราแสง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นามูล
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มากลั่น
3. เด็กหญิงชลลดา  สีอินคำ
4. เด็กหญิงนัฐริกา  ทองขวิด
5. เด็กหญิงนิรมล  ช่างทอง
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  มีชัยทร
7. เด็กหญิงลลิตา  ดวงต้น
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ด่อนดี
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ช้างเขียว
2. นางสาวชินานาง  วงศ์หิรัญ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  แสงผึ้ง
2. นางสาวน้ำทิพย์  คำเขียว
3. นางสาวพัชรพร   ศรีบุตตา
4. นางสาวภัททิยา  ศรีบุตตา
5. นางสาววรรณา  สำลี
6. นางสาวอนันตญา  หามา
7. เด็กหญิงอภิญญา  ประสม
8. นางสาวเอมมิกา  จันทร์เขม่า
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ช้างเขียว
2. นางสาวชินานาง  วงศ์หิรัญ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา   เรืองวงค์
2. นางสาวฑิมพิกา   สีหะวงค์
3. นายณัฐพล   โกษาจันทร์
4. นางสาวธิติมา   ฉายสุวรรณ์
5. นางสาวนภาพร   นันตีภา
6. นางสาวพรธิรา   ปราบมะเริง
7. นางสาวพัชรินทร์  บัวริ
8. นายภาณุวัฒน์  ทองขันธ์
9. นางสาววิภาวดี   เนตรแสงสี
10. นายศราวุธ   ทองทับ
11. นายสุริยา  จิตรเจริญ
12. นายอนุชา   แก่ข้างพลู
13. นายเสฏฐวุฒิ  จุมสัก
14. นางสาวโยธกา   โคตรหาชัย
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
2. นายยงค์ยุทธ  รุ่งแจ้ง
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หนองทราย
4. นางสาวเกศสุดา  มูลจะคำ
5. นายสยาม  สารมะโน
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นายพงศกร  สีนวล
2. นายพันทการ  จันทะคีรี
3. นายศุภวิชย์  ดาดำ
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ผัดผล
5. นางสาวเมขลา  สีโสภา
 
1. นายนพดล  สายอรุณ
2. นางสุปัญญา  มงคง
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายลิขิตยชัย  เหล็กคำ
2. นางสาวอัยยา  พรรณอรรถ
 
1. นางสาวพรพิมล  เลิศปรีชากมล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีดา
 
1. นางสาวธีรนุช  เรียงคำ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวปัญณธร  อรทัด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทับทิมทอง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชานาถ  คำเผื่อน
 
1. นางสาวชนากานต์  วันทอง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวเมธาวี   ผังดี
 
1. นางศรีประภา  นุ่นโฉม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  พิมสา
 
1. นางเพชรรุ้ง  ธนูสา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวจูเรีย  แฟนเดนเบิร์ก
 
1. นางสาวกัญญานุช  นาคเอี่ยม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เอี่ยมเมี้ยน
2. เด็กหญิงพรหมชิตา  โคว้สุวรรณ์
3. เด็กหญิงพัฒน์ศลา  คุ้มภัย
4. เด็กหญิงลิลณี  เพิ่งจันทร์
5. เด็กหญิงสุธารส  คงวังทอง
 
1. นางลักษณา  เหล่าอินทร์
2. นางสาวต่างฤทัย  พันพะม่า
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายณัฏฐกิตติ์  ดีธรรมมะ
2. นางสาวพรนภา  เหล็กน้ำคบ
3. นางสาวหนึงฤทัย  ฉิมมาทอง
4. นางสาวเนตรนภา  ปลัดยศ
5. นางสาวเบญจรัตน์  มีไผ่ขอ
 
1. นางสาวแพรวโพยม  ไชยปัน
2. นางเสาวณีย์  ปรีชานนท์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิพาดา  ทรัพย์แหยม
2. เด็กหญิงปุณิกา  ภูสะเทียน
 
1. นางสาวรติการ  ปันทา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวธนัชชา  จันทร์แสน
2. นางสาวอนัญพร  แสงสุด
 
1. นางสาวรติการ  ปันทา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  มากศรี
2. นางสาวภิพาพร  รอบรู้
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
2. นายเฉลียว  คำดี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวนิตยา  งูคำ
2. นางสาวเกศกนก  สำราญรื่น
 
1. นางสาวรักษ์สุดา  คำสุทธิ
2. นายเฉลียว  คำดี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวสิริธร  อ่ำคง
2. นายอัษฎา  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
2. นายเฉลียว  คำดี
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ชาญไชยเวช
2. นางสาวญาณันธร  เกิดบึงพร้าว
3. นายธวัชชัย  ตุมโฮม
4. นางสาวปนัดดา  เพ็งพันธ์
5. นายภาณุวัฒน์  พวงกุหลาบ
 
1. นางสาวรติการ  ปันทา
2. MissXiao   Xiaoli
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายกฤษฎา  ศรีคำ
2. นายนที  วงศ์ด่วน
3. นางสาวนันทิชา  มาทำมา
4. นางสาววทันยา  เหลาทอง
5. นายไพฑูรย์  ทองสน
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
2. นายเฉลียว  คำดี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  คำเคลือคง
 
1. นางสาวรติการ  ปันทา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสรา  พรหมรัด
2. เด็กหญิงอิสสริยา  บุญเศษ
 
1. นางสาวศรีปัญญา  ภู่น้อย
2. นางภัททิรา  ลัดดากลม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  รำพึงกิจ
 
1. นางสาวศรีปัญญา  ภู่น้อย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายชาญชล   รัตนโพธิ์ทอง
2. นายนนทพัทธ์   การเร็ว
3. นางสาวปาริฉัตร   ก่อกอง
4. นางสาวปิ่นมณี   ศรีวัฒนา
5. นางสาววิจิตรา   พฤกษะวัน
6. นางสาววิภาพร   พิภพวงศ์วุฒิ
7. นางสาววิสสนีย์   สีไพลอ่อน
8. นางสาวสกุลตลา   จุปุ
9. นางสาวเมปรียา  ทับกระโทก
10. นายเอกภพ    มินโท
 
1. นางสาวกษิรา   สังข์นวล
2. นางศรีประภา  นุ่มโฉม
3. นางสาวสุธาสินี  บุญเพ็ง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงคริษฐา  น้ำน้อย
2. เด็กหญิงช่อเพชร  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงพิมญาดา  คนเสงี่ยม
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. นางพัชราภรณ์  วรบุตร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวญาราภรณ์  แสงรัตน์
2. นางสาวธารวิมล  ขวัญทอง
3. นางสาววันวิสา  ชัยดำรงค์
 
1. นางสาวลลิตตา  สุปินะ
2. นางศริลลา  ไวยวงษ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญนารี  อ่อนชำยาง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  มีอุดร
3. เด็กหญิงเอวิตา  จันทร์เครือเกิด
 
1. นางสุวิมล  นุ่มเมือง
2. นางสาวรัฐภรณ์  ภู่ฤทธิ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กชายกลชาติ  ยาสมุทร
2. เด็กชายถุงเงิน   นำชัยเจนกิจ
 
1. นายนพดล  สายอรุณ
2. นายกฤติเดช  ธรรมรัตนเมธา
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายดาว  วงศรีดา
2. เด็กหญิงสุวิมล  สารมะโน
 
1. นางสาวนิตยา  ถาวร
2. นายศิริวัฒน์  มีเคน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายปณิธาน  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายภูธนินทร์  พูลทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ถาวร
2. นายศิริวัฒน์  มีเคน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวพิชามญชุ์  ม้าทอง
2. นางสาวศุภากร   สืบสิงห์
 
1. นางสาวพนิดา  นิลดี
2. นายชูเกียรติ  จับเทียน
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายอนุรักษ์  รังษี
2. เด็กชายเคนนี่  ฟรันทิช
 
1. นางสาวญาณิศา  สุขคำภา
2. นางสาวษณอนงค์   ชูรา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายพิชิต  ฆ้องบ้านโข้ง
2. นายวัชรพล  เพ็งเทศ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นาเคน
2. นายเสกสันต์  ทองม่วง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาววรรณวิภา   กลิ่นแย้ม
2. นางสาวศิวัชญา   อริยานุวัฒน์
 
1. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิรันดา   กลิ่นแย้ม
2. เด็กหญิงแพรเพชรลักษณ์   เร่ในไพร
 
1. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   สมนาค
2. เด็กหญิงนภสร  เชาวรัตน์
 
1. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวสุธาลินี  ศรีนวลกล้า
2. นางสาวอาทิตยา  แย้มแบน
 
1. นายกฤษณ์  ศรสุวรรณ
2. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ลิสันเทียะ
2. นางสาวอรวรรณ  สีลา
 
1. นายบุญฤทธิ์  ตุ้มพงค์
2. นางสาวนฤมล  มะลิเทิน
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายก้องภพ  ด่อนดี
2. นายฐิติศักดิ์  นิ่มสังข์
3. นางสาวปนัดดา  แวงชิน
 
1. นายศิริวัฒน์  มีเคน
2. นางสาวนิตยา  ถาวร
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายชาคริส   วิภาสพงศ์
2. นางสาวรักษณาลี   เงินมณี
 
1. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ   บัววังโป่ง
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ทาสี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แปลงไธสง
3. เด็กชายมานพ  หล่าหนูเม้า
 
1. นายอภิเชษฐ  วรบุตร
2. นายธนวัฒน์  กองแก้ว
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายกฤษฎา  ยศปัญญา
2. นายบัญญพนต์  ชัยณรงค์
3. นายวันนะ  จูแจ้
 
1. นายอภิเชษฐ  วรบุตร
2. นายธนวัฒน์  กองแก้ว
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  ฟอกสันเที๊ยะ
2. เด็กชายธีรภัทร์  ฉ่ำดำ
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สิงคำมุง
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
2. นางสาวศศิธร  ทาระธรรม
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  กิ่งจำปา
2. นายชยังกูร  ทองอินทร์
3. นายณัฐกร  ขันติมิตร
 
1. นายจำนงค์  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นางสำราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  แสนโคตร
2. เด็กหญิงณิชารีย์  พาครุฑ
3. เด็กชายวัชรพร  พรมจันทร์
 
1. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
2. นายเฉลียว  คำดี
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวพรทิพา  พรมพาน
2. นางสาวอาภัสรา  กลางจันทรา
3. นางสาวอาริสา  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นายเฉลียว  คำดี
2. นางสาวสุดารัตน์  นพคุณ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวชาสิริ  โพธิ์ปี
2. นายธนากร  สระทองยอด
3. นายวรเมธ  พวงกุหลาบ
4. นางสาวศิริวิมล  แพงชาวนา
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  วรรณรุ่ง
6. นายอุเทน  แก้วสระแสน
 
1. นางทิพาพร  ศรีสุธรรม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คำปาน
 
149 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงนิชาภา  จันทะไพร
2. เด็กหญิงพรฐิตา  ปัทมวิภาต
3. เด็กชายเอกภพ  เสือใหญ่
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
2. นางสาวกนกพร  ทองสมบุญ
 
150 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นายกรินทร์  ผิวขำ
2. นางสาวจุฑารัตน์  ทึกชนชนะ
3. นางสาวพรวิไล  แก้วกาญจนวงษ์
 
1. นายเนาวรัตน์   กิ่งเนตร
2. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์   คงแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร   แบนประเสริฐ
3. เด็กชายธนภัทร   สีฉิม
 
1. นางสาวศรีทัต  ภู่นิยม
2. นายปรีชา   ยืนยาว
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวนฤวรรณ  เมืองชาวนา
2. นายศักดิ์ชัย   สาครการะเกด
3. นางสาวสุนิษา   คล้อยแก้ว
 
1. นางสาวศรีทัต  ภู่นิยม
2. นายปรีชา   ยืนยาว
 
153 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงพรวิมล  เอื้อนยศ
2. เด็กหญิงอลิสา  นานวน
3. เด็กหญิงอัญทญานี  ทองสุข
 
1. นางทิพาพร  ศรีสุธรรม
2. นางลำใย  อุดชาชน
 
154 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวปรารถนา  ป่าไพรวัน
2. นางสาวลลิตา  สุติวงค์
3. นางสาววิยะดา  บุญลอย
 
1. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
2. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองสุก
2. เด็กชายสิทธิกร  เนตรสว่าง
3. เด็กหญิงสุธิดา  มณทอง
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางอุทัยวรรณ  ภู่ประดิษฐ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  แก้วเกิด
2. นางสาวปาจรีย์  เอี่ยมสำอางค์
3. นางสาวอนันตยา  เพ็งภาค
 
1. นางนงลักษณ์  บุญประเสริฐ
2. นางปฐมาพร  แสงอาทิตย์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  มงคล
2. เด็กหญิงมลสิณี  บุญวังทอง
3. เด็กหญิงวันวิสา  คชภักดี
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางอุทัยวรรณ  ภู่ประดิษฐ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  เหลืองอ่อน
2. นางสาวพรทิพา  มานักฆ้อง
3. นางสาวอรวรรณ  ทองไหลมา
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางชมนภัส   จั่นฤทธิ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายฉินนรณ  คุณวงษ์
2. นายชนะชัย  ไพรบูรณ์
3. นางสาววรรณพร  ขาลอ่อน
 
1. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
2. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
 
160 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายเจษฎา  เนียมเปี่ยม
 
1. นางวราลักษณ์  เกษมสุข
 
161 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายธัชกรณ์  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ทรัพย์พัฒน
3. เด็กชายวันชัย  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสุจารี  มีแดนไผ่
2. นายวันชัย  อยู่ตรง
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายจารุวิทย์  กรมเวช
2. นางสาวพรชิตา  สุนสุข
3. นางสาววัลวรี  สระทองเติม
 
1. นางวราลักษณ์  เกษมสุข
2. นางลำใย  อุดชาชน
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายพิพัฒพงศ์  ยกเลี้ยน
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายฑีฆายุ   พรมแพร
 
1. นางนพรัตน์   พ่วงบุใหญ่
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  สีหบุตร
 
1. นางสาวณัฐพร  มามาตร
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศร  ใจเพียร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายธนาวัฒน์  เกือกโคกสูง
 
1. นายวันชัย  อยู่ตรง
 
168 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กชายเมธา  โสมสุพิน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นาเคน
2. นางสาวภาสิริ  คุณคำ