รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)
ณ โรงเรียนนครไทย วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงนิรัษมา  จำปาแก้ว
 
1. นางเบญจมาส  ภูมิถาวร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวปุณยาพร  ทองคำหงษ์
 
1. นางวนิดา  เมฆแสงสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฤทธิศักดิ์
 
1. นางณัฐนันท์  แก้วพวง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  เป๊ะอยู่
 
1. นางกันต์ฤทัย  ปาอาภรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงอัญชลีพร  สุขโขสวัสดิ์
 
1. นางรัตติกาล  ม่วงมิตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาวอภิญญา  พิมพ์พา
 
1. นางวนิดา  ราชเพียแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ธุรารัตน์
 
1. นางณัฐนันท์  แก้วพวง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวปภาวดี  วัฒนากลาง
 
1. นางสาวนิตยา  เทพคำราม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อินแย้ม
 
1. นางภควรรณ  นาคสิงห์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  มาสอน
 
1. นางภควรรณ  นาคสิงห์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เวียงวิเศษ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์ปัญญา
 
1. นายสานิตย์  ทองจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายพฤพันธ์  สุขเครือเกิด
2. นางสาวอารียา  สีบุตรดา
 
1. นายกวินพงษ์  สว่างเกล้า
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ส่ง
2. เด็กชายอธิจิตร  วรรณพฤติ
 
1. นางพัชรินทร์  สุขขวัญ
2. นางอำไพ  ชาติพจน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวโสมสิริ  ภูสถาน
 
1. นางสาวพรพิชชา  พริบไหว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายณพดนัย  อุ่นไพร
 
1. นางใกล้รุ่ง  ยะทา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญกว้าง
 
1. นางสาวผกาชาติ  รักผกาวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาอร   คำเลิศ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีวรรณา
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  มูลสนาม
 
1. นางลาวัลย์   แสงขำ
2. นางสุภาพร  สวัสดิเทพ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวกนกกร  คานพรม
2. นางสาวพัชรพร  อ่อนประทุม
3. นางสาวศิริวรรณ  จันทะกาว
 
1. นางสุรางค์รัตน์  ธนะวงศ์
2. นางสาวสุรีธวารี  เพ็ชรรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายณภัทร์  อาจฤทธิ์
2. เด็กชายติวานนท์  คุ้มสอน
3. เด็กชายศิวกร  ปิกรอด
 
1. นางใกล้รุ่ง  ยะทา
2. นางสาวธราภรณ์  ศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวนุสรา  ม่วงปรีดา
2. นางสาววิภาวดี  แก้วป้องปก
3. นางสาวอพิชญา  ปุ่มนาม
 
1. นางสาวธารีรัตน์  สุวรรณ
2. นางสาวพัชรัตน์  วุฒิญาณ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายจิรายุส  พันธ์แซง
2. เด็กชายพงศภัค  สุวรรณาภา
 
1. นางสาวพรพิชชา  สุนทะวงศ์
2. นางสาวศุภาวีร์  เมืองหลวงหน่าย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวธุมวดี  อินจัน
2. นางสาวพิยดา  สวัสดิ์ล้น
 
1. นางสาวพรพิชชา  สุนทะวงศ์
2. นางประไพ  ช้างอินทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวสงกรานต์  พันธุ์ไทยศิริ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวมณฑิรา   นุชรุ่งเรือง
 
1. นายวันลพ   แดงบุ้ง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ป้องคูหลวง
2. เด็กหญิงณัฐชริกานต์  จันทราช
 
1. นางสาวไพรินทร์  อ่อนศรี
2. นางเจริญรัตน์  วงษา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นายอดิศร  ทิพย์บุญมา
 
1. นายเอนก  บุญเกิด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงศวรรยา  มีพูล
 
1. นางสาวฐิตารีย์  สำรี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายกิรวัฒน์  อินต๊ะเสน
 
1. นางเจริญรัตน์  วงษา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วงษา
 
1. นางเจริญรัตน์  วงษา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  แก่นโงน
2. เด็กหญิงนรมน  ธนสิริพงษ์
3. เด็กชายวสิษฐ์พล   พร้าโมต
 
1. นางสาวกรกช  เลื่อมใส
2. นางนงนุช  กันแย้ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายชีวิน  กลมพั้ว
2. นางสาวมัลลิกา  อยู่เพชร
3. นางสาวลักษมณ  ปานอ่วย
 
1. นางประจวบ  อินพลอย
2. นางนภาพร  อยู่มี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองกวด
2. เด็กหญิงพรวิไล  วรินทร์
3. เด็กหญิงพักตร์จิรา  สุขเกษม
 
1. นางนงนุช  กันแย้ม
2. นางประดัด  ชมมี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  เทพพิทักษ์
2. นางสาวนนท์ทิญา  ปัดถา
3. นางสาววิลาสินี  คล้ายทอง
 
1. นางสาวศิรธิรางค์  สังสหชาติ
2. นางสาวทัศนีย์  แถวอุทุม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกุลิสรา  จันทร์หน่อ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงสริตา  อุ่นพรม
 
1. นางประดัด  ชมมี
2. นางสาวกรกช  เลื่อมใส
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกมลลักษณ์   เต่านนท์
2. นางสาวจันทราทิตย์  ญาติรวี
3. นางสาวสุภาภัทร  มีสุข
 
1. นายภัทรพงษ์  หงษ์ทองมี
2. นางอนุกูล  แก้วบัวรมย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ดอนทองคำ
2. เด็กหญิงลีลาวดี  โรจนบุญถึง
3. เด็กหญิงอรวรา  มียวน
 
1. นางเบญญาภา  แสนเมือง
2. นางสาวปาริฉัตร   สัตรัตน์วัฒนา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นายจิรายุ  แซ่สง
2. นายพลสา   แซ่หยาง
3. นางสาวมยุรา   แซ่สง
 
1. นายวัจน์กร   แสงสว่าง
2. นายเอกราช  ปุริเส
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงธัญฐ์ชนก  เลิศพิรารมย์
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  หุมห้อง
 
1. นางประดัด  ชมมี
2. นายสถิตย์  พัวพัน
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นางสาวกุหลาบ   แซ่เถา
2. นายมังกร   แซ่ลี
 
1. นายเอกราช  ปุริเส
2. นายวัจน์กร   แสงสว่าง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายพรชัย  คีรีรัตน์สกุล
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขเจริญ
 
1. นายธวัช  สอนใจมั่น
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายนพเก้า  อินทร์ปาน
2. เด็กชายภูธเนศ  พรมด่วน
 
1. นายธวัช  สอนใจมั่น
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายมังกร  ท้วมแก้ว
2. นายวุฒิชัย  ใจสุข
3. นายศมน  จำปาเฮียง
 
1. นายธวัช  สอนใจมั่น
2. นายนิสิต  เนินเพิ่มพิสุทธิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สังแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามณี  คงสุข
3. เด็กหญิงปนัดดา  จันทะคุณ
4. เด็กหญิงวิลัยพร  อัตวงค์
5. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทะคุณ
 
1. นายวรศักดิ์  ผ่องใส
2. นางสาวศศินิภา  จันทร์ทิม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. นางสาวธิญาดา  บัวเหมือน
2. นางสาวนันธพร  สมบัติ
3. นางสาวปรียานุช  สุขเพ็ญ
4. นางสาววิจิตรา  สารีเกิด
5. นางสาวเนตรนภา  สีเลื่อม
 
1. นางสาวนพรัตน์  บุญรักษ์
2. นางสาวดวงนภา  อ่อนเหลือ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุราลักษณ์  นนทะโคตร
2. เด็กหญิงชนิดา  บุญไทย
3. เด็กหญิงวิภาพร  อินทร์คง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  กันหา
5. เด็กหญิงอรัญญา  กอพิมพา
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวนิตติยา  ตุ่นแจ้
2. นางสาวรัชนีพร  วังคีรี
3. นางสาววริศรา  สุทธิ
4. นางสาวสิธาริณี  เลื่อนชัยภูมิ
5. นางสาวเบญจวรรณ  วงษ์สอาด
 
1. นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
2. นางกาญจนา  กัณฑษา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่สง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ม่วงทิม
3. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีอุไรพงศ์
4. เด็กหญิงอัญติกา  ปานโป๊ะ
5. เด็กหญิงเกวลิน  สีหะวงษ์
 
1. นายกีรติ  พอจิต
2. นายอัฐศิษฎ์  หาญไพโรจน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายจินุพงษ์  รอดโพธิ์
2. นายธัชพล  คำสุข
3. นายวรธน  จันทร์บ่อโพธิ์
4. นางสาวสุวนันท์  แซวหิว
5. นายสุวัชชัย  วัฒนะวิทย์
 
1. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
2. นายณัฐวุฒิ  สุดจิตร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวกมลกรกช  ยศตุ้ย
2. นายจีรวัฒน์  ใบกุหลาบ
3. นางสาวชนัดดา  ขันติมิตร
4. นายณัฐพงษ์  แก้วนวล
5. นางสาวดารินณี  เจ๊กกลิ้ง
6. นางสาวทิฐินันท์  สุภาเถร
7. เด็กหญิงธัญพิชชา  สร้อยเสนา
8. นายนราดล  สว่างแก้ว
9. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะวิลัย
10. เด็กหญิงมรกต  ทาจง
11. นายมิลธดา  พวงอินทร์
12. เด็กหญิงลลิตา  ทิมอ่อง
13. เด็กหญิงวรรณวิษา  พะเลียง
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชีเปรม
15. นางสาวสุทธิดา  หุมอาจ
16. เด็กหญิงสุนันทา  มีตัน
17. เด็กหญิงสุนิสา  พันธ์ก่ำ
18. นางสาวสุภาวดี  ชื่นทิม
19. เด็กหญิงไอรัตดา  สายชาลี
 
1. นางสาวสุจิตรา  สุดเกตุ
2. นางกาญจนา  จันทร์บุญนาค
3. นายสมบุญ  ชะนะแสน
4. นายนิสิต  เนินเพิ่มพิสุทธิ์
5. นายธีระพงศ์  นวลศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายกฤตพัฒน์  วิมุขมนต์
2. นางสาวกัญญาพร  พุกอูต
3. นายคชานนท์  คงปันนา
4. นายณัฐกรณ์  วรรณชัย
5. นายณัฐพงศ์  ช้อนทองคำ
6. นางสาวณัฐวรรณ  เกิดดี
7. นายทรงสิทธิ์  ชาวนา
8. นายธีรพงศ์  ทิมศรี
9. นายธีรภัทร  จีนภักดี
10. นางสาวนิชกานต์  กองเอ้ย
11. นางสาวปวีณา  สุวรรณศรี
12. นายพรชัย  พอใจ
13. นายพันธกานต์  สุขทุ่นฟุย
14. นายวรชาติ  บุญอาจ
15. นายวรัตถ์  ไพรภิบาล
16. นางสาววริศรา  บัวประทุม
17. นางสาวสิมิรัณ  ใหญ่เย็น
18. นายอนพัทย์  อรรคสูรย์
19. นางสาวอรรถฌาวดี  สอนจีน
20. นายโกวิท  นนทะโคตร
 
1. นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
2. นายสุธนณ์  เชี่ยวชล
3. นายประญัติ  วงศ์สมบัติ
4. นางสาวนิสิต  สีใส
5. นายกฤษณะ  ด่อนดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาวสิรีธร  ทรงทอง
 
1. นางสาวศรีแพร  แก้วกองทรัพย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. นายวีรพงค์  ชัยยะ
 
1. นางจุฑารัตน์  เรณุมาน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  มะทา
2. เด็กหญิงพาณิภัค  เอี่ยมโอด
 
1. นางสาวนิสิต  สีใส
2. นางสาววัชรีพร  ทองงามขำ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวชนม์นิกานต์  สุวรรณรัตน์
2. นายสุกฤษฏิ์  ผลรัตน์
 
1. นายปารมีน  ทองอิสสระ
2. นางสาววิลาวัลย์  ปีปวน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีหาสุทธิ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สงเกิดทอง
3. นางสาวนฤมล  มีเสือ
4. เด็กหญิงบุญญิกา  เกตุอ่อน
5. เด็กหญิงปานตะวัน  กุลรอด
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พาครุฑ
7. นางสาวมณธกาญ  มัชฌิมา
8. นางสาวรสสุคนธ์  สีนวลขำ
9. นางสาวศศิธร  ทองเนื้ออ่อน
10. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เมาลิชาติ
 
1. นางสาวสุจิตรา  สุดเกตุ
2. นางหทัยทิพย์  สุ่มมาตย์
3. นางสาววรีย์  อินทนา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  ตาสี
2. นางสาวชลธิชา  สรรพรอด
3. นายธีรศักดิ์  คำอินทร์
4. นางสาวปวีณา  แก้วกองทรัพย์
5. นางสาวปิยฉัตร  สีสกล
6. นางสาวยุวรัตน์  บุญเป็ง
7. นางสาวลดามณี  พรศิริ
8. นางสาวอรทัย  จันทิกา
9. นางสาวอุไรวรรณ  ยิ้มเครือทอง
10. นายเมทิน  ด่อนแผ้ว
 
1. นายสุธี  พลซา
2. นางสาวสริตา  ประสมทรัพย์
3. นางจุฑามาศ  สุมาริธรรม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกมลรัตน์  อินเอี่ยม
2. นายคณิน  ศรีคำ
3. นางสาวจันทร์ธิดา  จานฉิมมา
4. นางสาวณัฏฐณิชา  หะฉิมมา
5. นายธนากร  นครไทยภูมิ
6. นายปฎิภาณ  สุขคำภา
7. นางสาวปรียาภรณ์  บุญอาจ
8. นายพันธมิตร  เงื่องจันทอง
9. นางสาววิภารัตน์  ศรีวิชัย
10. นายอัฉพงษ์  รัตตะพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  ธรรมขันทา
2. นายพิชัย  ระเกตุ
3. นางสาวฉัตรชฎา  จันทร์เจียวใช้
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายจิรายุ  ทานนท์
2. เด็กชายตะวัน  อินแก้ว
3. เด็กชายภูสิทธิ์  มณีเนติธร
4. เด็กชายวิศรุต  ทรงประทีปกุล
5. เด็กชายศรเพชร  แซ่ย่าง
6. เด็กชายสัญญา  มงคลคีรีโรจน์
7. เด็กชายสุพรรณวงศ์  แซ่เถา
8. เด็กชายสุภณัฒน์  กองสุข
9. เด็กชายเมฆา  วิเศษกันทรากร
10. เด็กชายไตรภพ  แซ่จ้าง
 
1. นายธรรมจักร  เนียมหอม
2. นางสาวจิรวรรณ  ณะชัย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายกิตติพงษ์  ตันมาดี
2. นายจักษวัชร  ถิ่นพยัพ
3. นายณัฐพงษ์  แก้วคงดี
4. นายต่อลาภ  มหาสีตระกูล
5. นายธนันชัย  พิศเพ็ง
6. นายธีรนันท์  นารา
7. นายนัฐพล  อิ่มชม
8. นายนัทธพงศ์  มั่นยุติธรรม
9. นายรัชพล  ตาริยะ
10. นายอิสยาห์  วันศรี
 
1. นายภูเมศร์  หมั่นกิจ
2. นายธนงค์ชัย  แสงปัญญา
3. นางกาญจนา  กัณฑษา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวปรียานุช  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  พินทอง
 
1. นางสาวนรีรัตน์  ตาขัน
2. นางสาวภัศยา  แสนกันณลา
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายพีรพัฒน์  คงเมือง
2. นายอธิป  สีหะวงษ์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  สุ่มเงิน
2. นางสาวนรีรัตน์  ตาขัน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงจิรประภา  สนสีสัตย์
 
1. นางวารุณี  พูลหน่าย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวฟ้าใส  อินแผง
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงเยาวภา  อยู่ทิม
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. นางสาววรัญญา  น้อยอินวงศ์
 
1. นางสาวภีรภา  จันทร์อินทร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มากดี
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวฐิติกานต์  อุปนันท์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เนตรแสงสี
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวปิยะธิดา  คงหนองลาน
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจริยา  ติวิยัง
2. เด็กหญิงวนัชพร  วิรำพรรณ
 
1. นางสาวรภีพร  ศรีสอาด
2. นายธานิน  ถิรวัฒนากุล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปริญญาดา  พรมชา
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวศศินา  จันทร์บ่อโพธิ์
 
1. นางทิพย์มาศ  ศักดิ์สิรินารถ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมมาวัน
2. เด็กหญิงณัฐมน  สมศรี
3. เด็กหญิงภควดี  บัวสิงห์
 
1. นายปราโมทย์  ราษฎร์สะอาด
2. จ.ส.อ.สมเจตน์  ยอดเพชร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. นายคเชนท์  มีดา
2. นางสาวลัดดาวรรณ  ช้อนพร
3. นางสาวสุพัตรา  จันอ้าย
 
1. นายปราโมทย์  ราษฎร์สะอาด
2. จ.ส.อ.สมเจตน์  ยอดเพชร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายวัชรพล  ปานเกิด
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายณัฐภูมิ  ทองเครือมา
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายนันทยศ  อินทร์เกิด
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวปลายฟ้า  จันทร์หล้า
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายภาณุวัฒน์  กรอนกลาง
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวกัญญาภัค  พรสวัสดิ์
2. นางสาวจารุวรรณ  เซ็งมา
3. เด็กหญิงจิตตรา  คงบก
4. นายณัฐภูมิ  ทองเครือมา
5. เด็กชายธนันธร  หนูทอง
6. นายนันทยศ  อินทร์เกิด
7. นางสาวปลายฟ้า  จันทร์หล้า
8. เด็กชายปวริศร  บูญผ่อง
9. นางสาวปิยวรรณ  เพชร์ยัง
10. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
11. นายวัชรพล  ปานเกิด
12. เด็กชายอดิเทพ  สุโภชน์
13. นางสาวเขมฤทัย  น่วมไกรนอก
14. เด็กชายเด่นพงษ์  พงษ์เผื่อน
15. นางสาวเนติภรณ์  สีสดเขียว
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
2. นายสมพร  ตรีสงค์
3. นายอุดร  ภูสมสี
4. นายสานิตย์  ทองจันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายธนรักษ์  อินจันทร์
2. เด็กชายนพรัตน์  จันทะคุณ
3. เด็กชายบุญญาพัฒน์  นิลจำนงค์
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันที
5. เด็กชายศรัทธารัตน์  สารี
6. เด็กชายอิสรา  ทับแผลง
 
1. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
2. นายพุฒิชัย  ตรีอินทร์
3. นางสาวธิดาวรรณ  อยู่ดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายณฐพงศ์  คำภาแก้ว
2. นางสาวพรทิพา  พรหมถา
3. นายภาณุวัฒน์  ภู่อินทร์
4. นายวรสิทธิ์  กิจใบ
5. นายวรากร  ทองจัน
6. นายอนุชา  คุ้มวันดี
 
1. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
2. นายพุฒิชัย  ตรีอินทร์
3. นายอัฐศิษฎ์  หาญไพโรจน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  สารมะโณ
2. นางสาวกำไล  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  สืบกลัด
4. นางสาวจิรัชญาวรรณ  รัตนพันธ์
5. นายชัชวินทร์  ลูกแก้ว
6. เด็กชายชัยณัฐ  จันอักษร
7. นายชาตรี  ทรงสวัสดิ์วงค์
8. นางสาวดลพร  จำปาทอง
9. เด็กชายธนากูล  วงศ์วิริยะชาติ
10. นายธรรมรักษ์  งามสมพงษ์
11. นางสาวธาริณี  ต่ายทอง
12. เด็กชายธีรภัทร  แซ่หว้า
13. นางสาวนภา  แสนซุ้ง
14. นายบอม  แซ่โซ้ง
15. นางสาวบังอร  แซ่สง
16. นางสาวบุญฤดี  ถาวรศักดิ์
17. นายประสิทธิ์  เจริญรักษ์ตระกูล
18. นางสาวพรชิตา  แสงหว้าจรัส
19. นางสาวพรพรรษา  แซ่วื่อ
20. นางสาวพรรธิกา  เย็นขัน
21. เด็กชายพีรพ้ฒน์  ทรงคงดวงดี
22. เด็กหญิงมณีรัตน์  รสสุธรรม
23. นางสาวยลดา  จ้อยสวัสดิ์
24. นางสาวลินดา  แซ่ซ่ง
25. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุ่นราษฎร์
26. นางสาววาสนา  มินตา
27. นางสาววิภา  แซ่ลี
28. นายวีรศักดิ์  อบรมทรัพย์
29. เด็กชายศรันย์  พัดพิน
30. นางสาวศศิวิมล  ศรีศิริ
31. นางสาวศิริยากร  วันจันศิริ
32. เด็กหญิงสมิตา  ทรงเจริญวงศ์
33. นายสำเร็จ  จันพิพัฒพร
34. นางสาวสุดารัตน์  แซ่หลอ
35. นางสาวอมรรัตน์  เดชสองสี
36. นายอุกฤษฏ์  แซ่เถา
37. เด็กชายเอกภาพ  แซ่ซ่ง
38. เด็กชายไพโรจน์  แซ่ซ้ง
 
1. นายบุญมี  ราชพรม
2. นายธัชชัย  เหล็กคำ
3. นางสาวสุภารัตน์  กองกวด
4. นายเฟรม  ทองนวม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศิริบูรณ์
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายปฏิภาณ  ดวงอุปะ
 
1. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  งามศรี
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  สมศรี
 
1. นางบุษรินทร์  นาคน้อย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กชายพิเชฐพงศ์  จันทะรี
 
1. นายวรศักดิ์  ผ่องใส
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายชยพล  พรมสิงห์
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาวพฤตยาพร  วงศ์วิริยชาติ
 
1. นางวนิดา  ราชเพียแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวบงกฎรัตน์  สุขศรี
 
1. นางจิราวรรณ  วงศ์นวล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายรัฐภูมิ  บุญญาวงศ์
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นายนันทพงศ์  นาคพรม
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ป้อมี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธิพร  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นายอดิศักดิ์  จันทะคุณ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวพิมพ์วิไล  เนตรแสงสี
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  อยู่ดี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายเรวัฒน์  อุประบูณร์
 
1. นายประวุฒิ  ลาดเลา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายจัตตุรงค์  กันประเสริฐ
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  เผือกต่าย
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวธวัลรัตน์  พึ่งแย้ม
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวกัญญานัฐ  เทศกุล
2. นางสาวจินตภา  แตงหมี
3. นายชนิตพล  กั่นเพ็ง
4. นายชัยชาญนันต์  น้อยเมือง
5. นายชิษณุพงศ์  ศรีจันทร์
6. นายพงศกร  ปราณีต
7. นางสาวพรไพลิน  สุ่มมาตย์
8. นายรัชชานนท์  หว่างเชน
9. นางสาววรรณวิศา  มาชื่น
10. นางสาวศรีไพร  จรภักดี
11. นางสาวสิริกร  วงค์เทพ
12. นางสาวสุภนิดา  ทับทิม
 
1. นายสุนทร  เนียมเปีย
2. นายสุเทพ  ทองอ่ำ
3. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
4. นางวารุณี  พูลหน่าย
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายธันวา  แสนแทน
2. เด็กหญิงวรรณพร  แซ่ลี
3. เด็กชายศรัญย์  แซ่หลอ
4. เด็กชายสาธิน  แซ่เฮ่อ
5. เด็กหญิงสาวิณี  แซ่วื่อ
6. เด็กหญิงอรุณศรี  แซ่ลี
7. เด็กชายแก้ง  แซ่มี
8. เด็กหญิงโยธกา  ศิริเสถียรวัฒนา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  กองกวด
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายณรงค์  สุขเกิด
2. นายธนโชติ  นะราศรี
3. นางสาวธิดารัตน์   สายสิงเทศ
4. นางสาวปนัดดา  จีนภักดี
5. นางสาวปานตะวัน  เชื่้อบุญมี
6. นายพงศกร  หมีดง
7. นายภานุวัตร  ปัดถา
8. นางสาวรัตติยากร  เขตสถาน
9. นายสุรเดช  เขตสถาน
10. นางสาวอรอุมา  สาคะนิล
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
2. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
3. นางกาญจนา  กัณฑษา
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  โพธิ์แกมแก้ว
2. นางสาวชนิดาภา  อุฤทธิ์
3. นางสาวตรีรัตน์  ปานเกิด
4. นางสาวปิ่นสุดา  ชูขวัญ
5. นางสาววธิดา  จันทร์ปัญญา
6. นางสาวศศิวิมล  มีสีบัว
 
1. นางสาวกุสาวดี  ประเสริฐสิทธิ์
2. นางสาวปิยนันท์  ขัตเตชา
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงจิระนันท์  เอี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงชนิสรา  จีนสลุด
3. เด็กหญิงณัชชา  วิระพันธ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์ด้วงเกิด
5. เด็กหญิงอริสา  บางไธสง
6. เด็กหญิงไวรษณวี  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกุสาวดี  ประเสริฐสิทธิ์
2. นางสาวปิยนันท์  ขัตเตชา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกชมาศ  ด่อนหมากหยิบ
2. นางสาวกัลญากรณ์  สุขมามอญ
3. นางสาววันดี  เสงี่ยมอยู่
4. นางสาวศดานันท์  โพนทอง
5. นางสาวอาทิตยา  ศรีหาอวน
6. นางสาวเมธาวี  สีละ
 
1. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
2. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
3. นางสาวชลดา  คงบาง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  มาเที่ยง
2. นางสาววราภรณ์  เอี่ยมงาม
3. นายศุภชัย  อินเปล่ง
4. นายสหัสวรรษ  เม่นอยู่
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  อยู่ชุ่ม
 
1. นางสาวกุสาวดี  ประเสริฐสิทธิ์
2. นายเลิศพันธู์  พิษณุวรรณ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุสุธรรม
 
1. นางสาววารุณี  พุ่มจันทร์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวกัญญาภัค  ทานะขันข์
 
1. นางสาวศิกาญจน์  พงษ์สุวรรณ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  นาคหวัง
 
1. นางรัศมี  ใจทอง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นางสาวรินรดี   แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  คำหยุ่น
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายเมธัส   แก้วบัวรมย์
 
1. นายสมพงษ์  น้อยทุ่ง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวธันยพร   ฤทธิเกรียง
 
1. นายสมพงษ์  น้อยทุ่ง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงนันธพร  ทองติ่ง
2. เด็กหญิงภิรัณญาภัส  พงษ์พานทอง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ตุ่นเงิน
4. เด็กหญิงสรัลชนา  มาตชัยเคน
5. เด็กหญิงสาริศา  พลสอนดา
 
1. นายสุธี  เที่ยงคำ
2. นายปวีร์ปรัชญ์  ปู่ซึ้ง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวธนภรณ์  ชัยสิทธิ์
2. นางสาวนาราทิพย์  แจ่มแก้ว
3. นางสาวพิมพ์นิภา  พราหมณ์สุวรรณ์
4. นายวรากร  แซ่ฟุ้ง
5. นางสาวสิริรัตนา  ทะจิ
 
1. นายมงคล  สาตรพันธุ์
2. นางสาวกัญญาวีร์  ทะจิ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงนิติณัฐดา  โทจำปา
2. เด็กหญิงปุณยาพร  อินเสือ
 
1. นางสาวลักขณา  แย้มจิตร
2. นางสาวสุณัฐกุล  มีพยุง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวณัชชา  ครุธวิเศษ
2. นางสาวธิดารัตน์  โสภาศรี
 
1. นางสาวนารีรัตน์  จันทร์งาม
2. MissShi  Yan
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปริญญาพร  บุญกิจ
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ชมมี
 
1. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน
2. นางสาวผกามาศ  สุขรัตนปรีชา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายรชานนท์  สุขมามอญ
2. นางสาวอนัญญา  ศรีโสภา
 
1. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน
2. นางสาวผกามาศ  สุขรัตนปรีชา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวธนกร  กองภูมิน
2. นางสาวอัญชิสา  อินเสือ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  จันทร์งาม
2. MissShi  Yan
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายณัฐภัทร  ขุนนาเมือง
2. นายพิษณุ  คุ้มมี
 
1. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน
2. นางสาวผกามาศ  สุขรัตนปรีชา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายกิตตินันท์  คำป้อ
2. นางสาวนริศรา  แสนสี
3. นางสาวพรวิภา  บุญสุข
4. นางสาวพิมพ์นารา  ลาดปะละ
5. นางสาวสุนิสา  ฤทธิกรม
 
1. นางสาวนารีรัตน์  จันทร์งาม
2. MissShi  Yan
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกชกร  น้อยม่วง
2. นางสาวนภัสวรรณ  อภัยศรี
3. นางสาวมินทร์ธิรา  หะฉิมมา
4. นางสาววรฤทัย  ศิริ
5. นางสาววราลักษณ์   บางศรี
 
1. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน
2. นางสาวผกามาศ  สุขรัตนปรีชา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวลดาวัลย์  ยานาบัว
 
1. นางสาวนารีรัตน์  จันทร์งาม
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวพัชราภา  มั่นคง
 
1. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงนันทินี  อยู่เพชร
2. เด็กหญิงนันทิมา  อยู่เพชร
 
1. นางสาวธารกมล  พูลหน่าย
2. นางสาวนัฐกานต์  ชงัดเวช
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาวธนัยพร  สีคำ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ป้อมี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายกมลชัย  หะติง
2. เด็กชายกานต์ชัย  ทองหล้า
3. เด็กชายจิรายุทธ  เชื้อบุญมี
4. เด็กชายชิษณุพงศ์  อิ่มเพ็ง
5. เด็กชายฐากูร  แสงสีห์
6. เด็กชายธีรศักดิ์  พุทธหาร
7. เด็กชายวรพจน์  เรืองเดช
8. เด็กชายสรวีย์  สาวิสัย
 
1. นายพัสกร  โตเสน่ห์
2. นายสมทราย  มาตชัยเคน
3. นายวีรยุทธ  สงศิลาวัต
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายคณิศร  ประเสริฐขจรสุข
2. นายทวีชัย  พิมพา
3. นายภัทรพล  เบ็งยา
4. นายฤทธิศักดิ์  ตาริยะ
5. นายศราวุธ  พะชะ
6. นายเอกรัตน์  เบ็งยา
 
1. นายพัสกร  โตเสน่ห์
2. นางจิดาภา  โตเสน่ห์
3. นายปราการ  รุ่งโพธิ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกมลลักษณ์   ตาแสนแก้ว
2. เด็กชายชัยธวัช   ขัทมาร
3. นายธนกฤต  ด่อนแผ้ว
4. นางสาวธนพร  คำโทน
5. นางสาวธนาพร  จำปาแก้ว
6. นางสาวบุษรา  ด่อนเจ๊ก
7. นายวัชรินทร์  เงินคง
8. นางสาววันเพ็ญ  พรหมโสภา
9. นางสาวสลิลดา  สุทธิหล่อ
10. นางสาวอาภรณ์   แก่นโงน
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดจิตร์
2. นางอมรรัตน์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวกรชญาดา  ทองคำพงษ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์แสง
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์  นาคราช
3. เด็กหญิงวริษา  เสนานุช
 
1. นางสาวเจเนตร  โทจำปา
2. นางฐิราภรณ์  สุวรรณคีรี
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายบูรพา  ช้างบาง
2. นางสาวภัทรพรรณ  สุวรรณเกิด
3. นางสาวเมธาวดี  หมีดง
 
1. นางลักขณา  สุขรัตนปรีชา
2. นางสาวอัญชลี  ไชยวุฒิ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ดอนชูไพร
2. เด็กชายณัฐพงศ์  แสงปัญญา
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญช่วยสุข
 
1. นางลักขณา  สุขรัตนปรีชา
2. นางสาวอัญชลี  ไชยวุฒิ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวนันทิชา  กองพิมพ์
2. นางสาววิลาวรรณ  แซ่สง
3. นางสาวศศิธร  พลชัยยา
 
1. นายสมเกียรติ  วงษ์คำน้อย
2. นางสาวเกตุกนก  เลิกนุช
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทุภูติพิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงอรินทยา  คงปาน
 
1. นางสาวกชพรรณ  เข็มทอง
2. นายทศพล  โพธิ์คง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนฤกมล  จันดาหาร
2. เด็กชายหิรัญ  แซ่ตั้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  ธรรมขันทา
2. นายวัฒนพันธ์  มั่นอ้น
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กชายพชร  สุกใส
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ลาพรมมา
 
1. นางสาวอโนชา  อ๊อสวงศ์
2. นางสาวสมฤทัย  ทองบุญนุ่ม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวดารินทร์ชนก  แสงวิริยนันท์
2. นายภูธร  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นายทวิช  น้อยดี
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายธรรมรัตน์  พันธ์ูนายม
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แพงมี
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์
2. นายปราการ  รุ่งโพธิ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายคณิศร  วังคีรี
2. นายธราดล  บุญธรรม
 
1. นายปราการ  รุ่งโพธิ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายฐิติพล  ทองหล้า
2. นางสาวปิยดา  ทองจันทร์
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นางสาวนวรัตน์  ระวีวัฒน์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  คำเวียง
2. นายอรรถพันธ์  โยอาศรี
 
1. นางสาวนฤมล  ยอดทัศน์
2. นางอัจฉราวรรณ  จิราพงค์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงสิรามล  สุทธิ
2. เด็กชายอนวัช  เวียงสุข
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นางสาวเทียมใจ  อำไพวรรณ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. นายกฤตภาส  เชียงไตร
2. นางสาวอารียา  เสนานุช
 
1. นางสาวลาวัลย์  กันภัย
2. นางสาวพรนภา  จันทะคุณ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวกรชนก  คำภาแก้ว
2. นายสุรบดินทร์  แดงด่อน
 
1. นางจิราพร  วงศ์หล้า
2. นางสาวกัลยาณี  คูณสมบัติ
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุขเครือเกิด
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  กันตุ่ม
3. เด็กหญิงอนัญญา  ลัมยศ
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกุลิสรา  สุดแก้ว
2. นางสาวภูริชญา  โพธิรังสิยากร
3. นางสาวมณีพร  อุ่นพรม
 
1. นายปราการ  รุ่งโพธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. นางสาวชลดา  แก้วสุวรรณ
2. นายเศวตชัย  ธรรมวงษ์
 
1. นางสาววิภารัตน์  เอียวงษ์
2. นายเอื้ออังกูร  ชำนาญ
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. นางสาวชรินดา  ยศสารี
2. นายนัฐวุฒิ  อ่อนด้วง
3. นายพรภวิษย์  สีบุดดา
 
1. นางสาวอโนชา  อ๊อสวงศ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  แย้มพี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มบู่
3. เด็กชายอุดมสิน  นาคศิริ
 
1. นายสมบุญ  ชะนะแสน
2. นายชัชชัย  ปานแย้ม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 1. นายธนภัทร  เพชรชาญชัย
2. นายวรวิทย์  สีนวม
3. นายวรัญชิต  พิมอูป
 
1. นายสุรชัย  นาคน้อย
2. นางบุษรินทร์  นาคน้อย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายรัชพล  จำปาสา
2. เด็กชายอนุรักษ์  จีนนะ
3. เด็กหญิงเมธินี  บุญส่ง
 
1. นางธมกร  ทองพลับ
2. นางรุจิรา  จีนทิม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกนกพร  ไชยสัตย์
2. นางสาวกัลยากร  แม่งมา
3. นายณัฐวัตร  เม็งเกตุ
 
1. นางธมกร  ทองพลับ
2. นางรุจิรา  จีนทิม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  นครกลาง
2. เด็กหญิงญาณิศา  ซังปาน
3. เด็กชายณรงค์ชัย  ใบกุหลาบ
4. เด็กหญิงธนัญญา  กุลประดิษฐ์
5. เด็กหญิงธัญชนก  ตัญจะโร
6. เด็กหญิงอริสา  ชูดี
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
3. นายนิสิต  เนินเพิ่มพิสุทธิ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวกนกภรณ์  นวลจีน
2. นางสาวณัฐวดี  ภู่เกษ
3. นายประดิษฐ์  อยู่ทิพย์
4. นายรัฐพล  ทิมแป้น
5. นางสาวสุภาพร  ทองคำนุช
6. นายอาคิฬา  วาที
 
1. นางประชุม  สุวรรณ
2. นางสาวพัทธนันท์  จินดารัตนวงศ์
3. นางสาวกรรณิการ์  สีม่วง
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกาะเกิด
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงพันธ์วิรา  ยศปัญญา
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวฐิตินันท์   ธรรมสอน
2. นางสาวพรยุพา  พรมรักษา
3. นางสาวสาวิณีย์  จานตาดี
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายธนเทพ  แก้วเกษศรี
2. เด็กชายพงษ์พล  แซ่สง
3. เด็กชายสมเดจ  แซ่ลี
 
1. นายวันลพ  แดงบุ้ง
2. นางสมประสงค์  แดงบุ้ง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นายก้องภพ  ทิพโสตร์
2. นายสุริยา  เบ็งยา
3. นายอัมรินทร์  มูลสินทร์
 
1. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
2. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ดาศรี
2. เด็กหญิงณชนก  ศรีพรม
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ม่วงน้อย
 
1. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
2. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นายครรชิต  บุญมาสาย
2. นางสาวพิมพ์พิริยา  ปานคำ
3. นางสาวสุรวดี  ทองปาน
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ทาสีดา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ราชเพียแก้ว
3. เด็กหญิงเพชรลดา  บุญมี
 
1. นายอานนท์  บุญสิงห์
2. นางปวีณ์ธิดา  ทองจันทร์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวบุญทริกา  แก้วคุ้ม
2. นางสาวศิริพร  หนูตา
3. นางสาวสุธาสินี  แซ่ลี
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางอารียา  สุวรรณพักตร์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงนาฎฌา  อาทิตย์
2. เด็กหญิงปัทมา  โคตรภูเขียว
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เชื้อบุญมี
 
1. นางสาวภีรภา  จันทร์อินทร์
2. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. นางสาวณัฐรดา  เย็นขัน
2. นายธีรทัด  แสนราช
3. นายธีรนันท์  ใจสอน
 
1. นางสาวภีรภา  จันทร์อินทร์
2. นางหรรษา  เมธีสิทธิพงษ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุภา  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงนภาพร  เดชแพ
3. เด็กหญิงศราศิณี  ม่วงทุ่ง
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางฉัตราภรณ์  มิตรละม่อม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายกิติศักดิ์  ทองหลาม
2. นายนาถวัฒน์  คำดี
3. นางสาวศิริพร  แซ่ย่า
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นายนิสิต  เนินเพิ่มพิสุทธิ์
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงภารณี   มงคลคีรีโรจน์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    แซ่หลอ
3. เด็กหญิงสุรีพร   รสสุธรรม
 
1. นางวิไลวรรณ   จันแก่น
2. นางสาวจีรพรรณ   สุราษฎร์มณี
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นายโสภณวิชญ์  สีสอด
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ป้อมี
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายพัสกร  ทองปอด
 
1. นางทัศน์ดาว  บุญเกิด
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงนุจริน   แซ่หว้า
 
1. นางสาวปทิตตา   มหาธรณ์
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  ทองชาวนา
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สิทธิสัตรัศมี
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. นายนรภัทร  มิ่งเทศ
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สิทธิสัตรัศมี
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นายทัศน์พล  พิลึก
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  รามบุญคล้าย
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวญาสุมินทร์  ชมพลมา
2. นางสาวเวณุกา  พรมรักษา
 
1. นายชัยพล  กันศิริ
2. นางวชิราภรณ์  บุตรดา
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวปิ่นสุดา  ยิ่งธนาทร
2. นางสาวสายธาร  เสือนามอญ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สีม่วง
2. นายรัฐสรรค์  ภูมิพัฒนาโสภณ