งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน​ ครั้งที่​ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561

จากการประชุมผู้ดูแลเว็บไซต์ ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
วันที่ 28 สิงหาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

➡️ หลักการ

  1. ห้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค

  2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่  การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์

  3. การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง  ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา  ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ

  4. ให้ใช้ชื่องานว่า งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”

  5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ

  6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

รายละเอียด ดังนี้
1. ประกาศ สพฐ.
2. ประกาศรายละเอียด(ฉบับแก้ไข)

วันที่ 20 กันยายน 2561
⇒  แจ้ง admin ศูนย์สาระการเรียนรู้และ admin โรงเรียน
         ทางศูนย์และทางโรงเรียนสามารถ Print  เกียรติบัตรทุกรายการได้แล้วนะ
 
⇒  แจ้งศูนย์สาระการเรียนรู้
         ในการประกาศผลการแข่งขันหน้าเวปเขต  ให้ประกาศหน้าเวปหลังจากติดประกาศผลการแข่งขันหน้างาน  30  นาทีนะคะ (เผื่อมีการทักท้วงจากผู้เข้าแข่งขันค่ะ)


  ⇒  แจ้งศูนย์สาระการเรียนรู้
         เนื่องด้วยไม่มีมติผู้บริหารในการจัดลำดับการแข่งขันดังนั้นขอให้ประธานกรรมการ  การตัดสินทุกกิจกรรมจับสลากลำดับการแข่งขันหน้างานนะคะ
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับสหวิทยาเขต--------------------------------  
   ♦ รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับสหวิทยาเขต 17-21 สิงหาคม 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข  ภายใน 21 สิงหาคม 2561
   ♦ สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 21 สิงหาคม 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับสหวิทยาเขต 21 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับสหวิทยาเขต 23-24 สิงหาคม 2561 
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับสหวิทยาเขต        เสร็จสิ้นการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  **ตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
   ♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561

------------------------------------------
 
หมายเหตุ
**หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หลังจากปิดระบบการลงทะเบียนแล้ว
ให้ทางโรงเรียนทำหนังสือขอเปลี่ยนแปลง ยื่นให้กับศูนย์ ในวันที่ทำการแข่งขัน **
 
 
เพิ่มข้อมูลเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
สถานที่แข่งขัน
จุดที่ 1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - อาคาร 2,3
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - อาคาร 7
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    - อาคาร 2 และ อาคาร 3
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
    - คอมพิวเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2-3
    - หุ่นยนต์ ห้อง Resource
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - อาคาร 1,7
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
     - ห้องโสต 1 (อาคาร 4)
     - ห้องโสต 2 (อาคาร 5)
     - หอประชุมผึ้งหลวง 
     - เวที ใต้อาคาร 9 
     - โดมหลังหอประชุมผึ้งหลวง
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     - อาคาร 5 ชั้น 2  
     - ห้องโสต 2 (อาคาร 5)
8. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
     - ห้อง E-Library (อาคาร 7)

จุดที่ 2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


*************************************************************** 
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์

1. คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
     + ห้อง 135 136 และ ห้อง 123 เป็นคอมพิวเตอร์ All in One 
        (คอมพิวเตอร์เช่า Bangkok Software)

           - ห้อง 135 : Core i3 RAM 4G. Windows 7 64 Bit
           - ห้อง 123 : Core i5 RAM 4G. Windows 7 64 Bit
           - ห้อง 136 : Core i5 RAM 4G. Windows 7 64 Bit

     + ห้อง 134 : AMD RAM 2G. Windows 7 32 Bit
     + ห้อง E-Library : All in One Pantium4 RAM 2G. Windows 7 32 Bit 

2. ทุกการแข่งขัน
     + อุปกรณ์ที่ทางโรงเรียนผู้แข่งขันต้องนำมาในวันแข่งขัน
          1) หูฟัง ไมค์ ยางลบ ดินสอ สีไม้ (ถ้าต้องใช้)
          2) โปรแกรมสำหรับติดตั้ง สำหรับ window 64 bit
          3) โปรแกรมที่โรงเรียนนำมาติดตั้งให้ Write ใส่แผ่น DVD มา
              และ เตรียมอุปกรณ์อ่านแผ่น DVD มาด้วย (DVD External)
แนวทาง การแก้ไขชื่อ/เปลี่ยนตัว นักเรียน-ครูผู้สอน

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไขไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้

โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว
(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว
การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันก่อนการแข่งขัน ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ทางหน้าเว็บไซต์

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
คู่มือการแก้ไขชื่อของนักเรียน/ครูผู้สอน
คู่มือการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้สอน

 
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561
หน้าที่ของ Admin ศูนย์กลุ่มสาระฯ
  1. จัดตารางการแข่งขัน เพิ่มกรรมการตัดสินการแข่งขัน และ กรรมการจัดการแข่งขัน
  2. พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน และกรรมการจัดการแข่งขัน
  3. อนุมัติการแก้ไขชื่อ และการเปลี่ยนตัว ครูและนักเรียน
  4. พิมพ์เอกสารจัดการแข่งขัน (DOC.1 - DOC5) บรรจุซอง
ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ สังคมศึกษา  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 054-613377
ศูนย์ วิทยาศาสตร์  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 054-541604
ศูนย์ ต่างประเทศ  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 054-541604
ศูนย์ การงานฯ  โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 054-589102
ศูนย์ ศิลปะ  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 054-541604
ศูนย์ คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 054-643623
ศูนย์ ภาษาไทย  โรงเรียนลองวิทยา 054-581439
ศูนย์ สุขศึกษา พละศึกษา  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 054-541604
ศูนย์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนลองวิทยา 054-581439
ศูนย์ การศึกษาพิเศษเรียนรวม  โรงเรียนลองวิทยา 054-581349
 
 

รายชื่อ Admin โรงเรียน
โรงเรียนสังกัด : สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2]
  
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ (สพม.) นางสาวภัทริน  ผาคำ 090-2726043
2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ (สพม.) นายตุลภาค  วุฒิเจริญ 082-2404033
3 โรงเรียนลองวิทยา (สพม.) นายพยุงศักดิ์  แก้วดำ 084-7412549
4 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา (สพม.) นางสาวอัษฎาพร  ธีรกุล 089-4524313
5 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา (สพม.) น.ส.นิจวรรณ  งามเขียว  088-8031672
6 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ (สพม.) นายประยุทธ  ศรีจันทร์กาศ 081-0270478
7 โรงเรียนเทพนารี (สช.) นายธีรศักดิ์  พรมอ้าย 054-541740
แก้ไขสนามแข่งขัน โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่


สนามแข่งขัน โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
แผนผังสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


แผนผังอาคารแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาไทย

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 8
จำนวนทีม 439
จำนวนนักเรียน 874
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 623
จำนวนกรรมการ 587
ครู+นักเรียน 1,497
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,084
ประกาศผลแล้ว 148/233 (63.52%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 6
เดือนนี้ 12
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 12
ทั้งหมด 62,362