รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยคำ
 
1. นางสมพร  บุตรศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ปุกคำ
 
1. นางประภาวดี  ปันมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวพิยดา  คุณารูป
 
1. นางดวงมาลย์  ชินวัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาววนิดา  มาวิเศษ
 
1. นางสมพร  บุตรศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. เด็กหญิงปณิตา  แก้วแสงทอง
 
1. นายพิทยา  ดวงตาดำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงทินมณี   ษรเสริม
 
1. นางสาวดาราวรรณ  ธนันฐิติวัชร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. นางสาวกาญจนารี  โพธิ์สง่า
 
1. นายพิทยา  ดวงตาดำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายธีร์ธวัช  สุขใจ
 
1. นางวิลัยวัลย์  วรรณคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  อ้อยลี
 
1. นายคนาสิทธิ์  สุระวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  ปภากุล
 
1. นางสาวดวงเด่น  บุญชุม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. นายศุภวิชญ์  ปินตากุล
 
1. นายคงอมร  เหมรัตน์รักษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวขนิฐา  เงิน
 
1. นางจิณณ์ณิชา   บุญวงศ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาธิตา  แซ่เล้า
 
1. นางนวภา  กิตนวตระกูล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  โพธิ์ทองคำ
 
1. นางสาวอัชญานันท์  เจนใจ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาววรรณวิษา  สุวรรณนวล
 
1. นางชลธิชา  ชลฤทธิ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  มั่งมูล
 
1. นางสายฝน  กองแก้ว
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงตุลภัทรา  เมืองมูล
 
1. นางรุจิรา  แสงศรีจันทร์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวชนิกา   สุขเสรี
 
1. นางพัชรียา  ทิศร
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  บุญธรรม
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวอภิยฎา  จักอินต๊ะ
 
1. นางพัชรียา  ทิศร
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวปรียาภัทร  ทองพันธ์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดอนมูล
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ใจคำ
2. นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวธัญสญา  หงษ์เวียงจันทร์
2. นายสมบุญ  อินทนนท์
 
1. นายพศิน  สาดสาร
2. นางสาวนำ้ผึ้ง  มั่งคั่ง
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวมินตรา  สักลอ
2. นางสาวสุภารักษ์  หาญห้าว
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ประมล
2. นายอ้วน  ขันทะวงค์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  ผัดดี
2. นางสาวปิยะฉัตร  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวปทมาภรณ์  อัมพุธ
2. นางสาวสุจินต์  สองคำชุม
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายวทัญญู   พนาไพศาลสกุล
2. เด็กหญิงวัสนนันท์  ปัญญา
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แก่นรัตน์
2. นางดวงดารา  กมลบูรณ์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธีรเดช  วงศ์ราษฎร์
2. เด็กชายยมก  ลอยสุวรรณ
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  พลนรัตน์
2. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายสิรดนัย  อินทร์มะณี
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวอริศรา  แม่นดาว
 
1. นางสาวปทมาภรณ์  อัมพุธ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์สุดา  คำบุญเรือง
 
1. นางณัฐชาภร  วรรณทอง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงเจณิสรา  สกุลเจียมใจ
 
1. นางนิชาภร  ต๊ะสมบัติ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ชมภูชนะภัย
 
1. นางสาวจาระเนตร์  สุดสม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกฤษฏ์  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นายเสน่ห์  อยู่สุข
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่เห้อ
2. เด็กหญิงพรญาณี  ซ่งจรัส
3. เด็กหญิงศุธิณี  วิปั๋น
 
1. นางมณีรัตน์  ศรีจันทร์
2. นายศักดิพันธุ์  มั่นคง
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติชา  หอมนาน
2. เด็กหญิงชมตะวัน  ศรีจันทร์พาล
3. เด็กหญิงพรรณปพร  ชัยวิชิต
 
1. นายกฤษฎา  การหมั่น
2. นางสาวณิชกุลย์  อดุลย์พงศ์ไพศาล
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจินตนาภรณ์  อุตุพร
2. นางสาวธัญญารักษ์  น้อยเพ็ง
3. นางสาวภัทราพร  หัวนา
 
1. นางสุวรรณรักษ์  มาสุข
2. นางสาวน้ำค้าง  แสงศรีจันทร์
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  สุขศรีราษฎร์
2. นางสาวณิภัทชา  ทรงอยู่
3. นางสาวเกตสรีวรรณ  ไชยยะธนภัทร์
 
1. นางสาวนิภาพร  นิลประภา
2. นางสาวภัสราภรณ์  ชัยเดช
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิวาริน  แซ่เติ๋น
2. นางสาวอนิตยา   นรสาร
3. เด็กหญิงอัญชลีกรณ์  กรรณิกา
 
1. นางปิยะวรรณ์   กันณิกา
2. นางคีรีพร  สนชาวไพร
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศิลป์
2. เด็กชายปภังภ์กร  วัฒนทันติ
3. เด็กหญิงพนิตานันท์  เทพคำภููวนนท์
 
1. นางสาวลินดา  วงศ์ดาว
2. นายสุธิวัตร  วงศ์ใหญ่
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกัลยารัตน์  พงศ์มณเทียร
2. นายอนันต์สิทธิ์  เข็มทองนำชัย
3. นางสาวไพรินทร์  เอี่ยมศิริ
 
1. นางสาวรุจา  จันทนา
2. นางสุปรียา  น้ำจันทร์
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  แก้วประภา
2. นายณัฐพงค์  ศรีแหลมสิงห์
3. นางสาวหทัยภัทร  จรัสดาราแสง
 
1. นางศิริชร  นันทชาติ
2. นางวันวิสาข์  พรรณกุล
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ทนดี
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำปา
 
1. นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์
2. นางสาวพิราวรรณ  โพธิเลิศ
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  นำไพศาล
2. เด็กชายพงศพัศ  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสรัญญา  มูลมาก
2. นายสำเริญ  ปัญญาใจ
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกฤติธี  บุญนะ
2. นายพิพัฒน์  ใจหมั้น
 
1. นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์
2. นางสาวพิราวรรณ  โพธิเลิศ
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกิตติทัต  มหานิล
2. นายธนภัทร  ศรีทองพิมพ์
 
1. นายสำเริญ  ปัญญาใจ
2. นางสาวสรัญญา  มูลมาก
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายพงศธร  วรรณเสถียร
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กระภูฤทธิ์
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรญา  สิงใจ
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  กันทะวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  ต๊ะต้นต้อง
 
1. นางตุลาพร  แสนธิ
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จันต๊ะนัง
2. เด็กชายวิริยะ  โพธิ์วันดี
 
1. นางวลัยพร  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  กระภูฤทธิ์
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์   หล่องาม
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงศ์ใหญ่
 
1. นางดุษณี  นราทอง
2. นางอรพินท์  ยี่สิบแสน
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายณวรรธน์ปพนพรรษ  โชติจินดากุล
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กระภูฤทธิ์
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  ปัญจะจอม
 
1. นางดุษณี  นราทอง
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายทองกันธิชาติ  ทองกันทา
 
1. นางดวงจันทร์  หลายแห่ง
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายวิมพ์วิภา  ต๊ะโย
 
1. นางสาวญาณิชศา  ตุ้ยเอ้ย
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายนวพล  สีสัน
 
1. นางวรัญญา  ศรีวงศ์
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. นางสาวแพรวา  ก้อนแก้ว
 
1. นายตระกูลพันธ์  ยุชมภู
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  กางถิ่น
 
1. นางหิรัญญา  แก้วสุข
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชินสงคราม
 
1. นางนิชาภร  ต๊ะสมบัติ
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์   ยาวิชัย
2. นายธนากร  เพชรพัชรากุล
3. เด็กหญิงพีรดา  วงศ์อารัญ
 
1. นางจิราพร  บุญประเสริฐ
2. นางสาววันเพ็ญ  พวงมะลิ
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ  ศรีบุญชู
2. เด็กหญิงธนภรณ์  วังวล
3. เด็กหญิงวรวลัญช์  นำสินจรรยาสุข
 
1. นางจีรพา  กันทา
2. นางยอดกุศล  ศรีทัน
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายณฎฐพล  ทองใบ
2. นางสาวมณฑิตา   ใจกว้าง
3. นางสาวสลิลทิพย์  คำรังสี
 
1. นางจันทร์ฟอง  ผิวสอาด
2. นายศักดิ์ดาวุฒิ  เมืองก้อน
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนวรรธ  คำอ้าย
2. นายพอเจตน์  คำมา
3. นายสุรพัศ  วงค์หาญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรอินทร์
2. นางอรชร  ถาคำ
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวปรานต์นิพัทธ์  ศิรินาม
2. เด็กหญิงพรหมภัสสร  เหลี่ยมธนวัฒน์
3. นางสาวสุชัญญา  ชนะพิมพ์
 
1. นายพัทธดนย์  อุดมสันติ
2. นายณัฐภาส  นามแสงโคตร
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กำธรกูล
2. เด็กชายดรัณภพ  ไชยบาล
3. เด็กหญิงนหทัย  สุวรรณศิลป์
 
1. นายสุทัศน์  บุญเลิศ
2. นางสาวกนกวรรณ  ณ ลำพูน
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐนันท์  ชำนาญ
2. นางสาวนันทิรัตน์  คำวัง
3. นางสาวอภิชญา  แข่งขัน
 
1. นายสิทธิชัย  หวลอารมณ์
2. นางสาวกิตติกา  อะทะเทพ
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรพีพรรณ  หมอยาดี
2. นางสาวเพียงฟ้า  น้องรักษ์
3. นางสาวเอี่ยมดรุณ  อินเตชะ
 
1. นายสุทัศน์  บุญเลิศ
2. นางพิมพ์ชนก  อินต๊ะวงศ์กา
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  อุปะละ
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  สกุณา
3. เด็กชายศรายุธ  ฉลาดเอื้อ
 
1. นางจงจิตร  สิทธิไพร
2. นายวิทยา  สิทธิไพร
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกรพิณ  กุตาวัน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พริบไหว
3. เด็กหญิงปารณีย์  แซ่จาง
 
1. นายธีรยุทธ  ปันอินต๊ะ
2. นางกชพรรณ  ปันวงค์
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวชุลีกร  จินะวัน
2. นางสาวพิมพกานต์  ฝั้นแปง
3. นางสาวรติยากร  คนการ
 
1. นางสาวฉัตฑริกา  นันแก้ว
2. นางสาวอีสซา  เดสสิ
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธัญญาเรศ  แสงศรีจันทร์
2. นายสมัชญ์  วีรกรรม
3. นายสิริพัฒน์  มังคลาด
 
1. นายภัทรพล  เมืองก้อน
2. นางยุพิน  ลครแก้ว
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐทิชา  วงศ์ราษฎร์
2. เด็กหญิงนิชา  สอนวงศ์
3. เด็กหญิงสุกัญญา   จ๋าวตะกูล
 
1. นางดารากร  จางคพิเชียร
2. นางสาวสวรรยา  ขวานเพชร
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกาญจ์  คำมาปัน
2. เด็กหญิงญาตาวี  สุนันต๊ะ
3. เด็กหญิงศริณย์พร  เหมลักษะ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางหมู่
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายณัฐสกรรจ์  ไชยโรจน์
2. นางสาวพิชชาภรณ์  อิ่นชัย
3. นายเสฏฐวุฒิ  กรรณิวรรณ์
 
1. นางสาวจิรพร  ใจยืน
2. นางสาวพัชรี  ธิศรี
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายณัฐโชค  นำทาน
2. นายธัชพล  สะสวย
3. นางสาวพลอยไพลิน  สมศรี
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางหมู่
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายชินวัตร   พรหมเทพ
2. นายญาณกร   แซ่จ๋าว
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นางสาววรรณิกา  ริกากรณ์
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรธร  ใจอยู่
2. เด็กชายสืบสกุล  โพนทอง
 
1. นายประภาส  รวมปะระ
2. นางจามจุรี  พรหมเผ่า
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายดุลยวัต   นรชาติวศิน
2. นายวิเชียร   ลีภิวัฒน์วงศ์
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นางสาววรรณิกา  ริกากรณ์
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  แก้วน้อย
2. นางสาวมณีรัตน์  เขื่อนแก้ว
 
1. นายประภาส  รวมปะระ
2. นางนิตยา  ทาเป๊ก
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายธนิพัทธ์  เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายภาคภูมิ  พงศ์ธัญวัฒน์
 
1. นางบุญทวี  กาวิระชัย
2. นางสาววรรณิกา  ริกากรณ์
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  ใหม่ยศ
2. เด็กชายไท้ธนา  มั่งมา
 
1. นายวิทยา  สิทธิไพร
2. นางจงจิตร  สิทธิไพร
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายนันทพัทธ์  คุณารูป
2. เด็กชายรัตนกร  กันทะวงศ์
 
1. นายพันธนิจ  ฟองอินทร์
2. นายกนก  ใจกล้า
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ผัดแก้ว
2. เด็กชายพลพล  พรมจักร
 
1. นางจงจิตร  สิทธิไพร
2. นายวิทยา  สิทธิไพร
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์  กันทะวงศ์
2. เด็กชายทิวัตถ์  จันทร์กลาง
3. เด็กชายโชติพัฒน์  ถูกใจ
 
1. นายพันธนิจ  ฟองอินทร์
2. นายกนก  ใจกล้า
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายทิเนศวร  แสงจันทร์
2. นายวิชชากร  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
3. นางสาวศิกาล  ประชากลาง
 
1. นายอาทิตย์  สุจชารี
2. นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  ไชยคำมูุล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   พ่านพัฒนกุล
3. เด็กหญิงวัลลี  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงอาทิตยา  เกษตรโสภาพันธ์
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา   แซ่ย่าง
 
1. นายนพดล   ธรรมใจอุด
2. นางสาวกาญจนี   สังวรกาญจน์
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   ปริโยทัย
2. เด็กหญิงณัฎฐนิช    หมั่นไร่
3. นางสาวณัฐณิชา  วงศ์สรรคกร
4. เด็กหญิงพรวิมล  ไชยวุฒิ
5. นางสาวศศิประภา   เจริญ
 
1. นางมาริษา  สิงห์กา
2. นางสาวรุจิรา  กาจินา
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ราษฎร์
2. นางสาวธีริศรา  รุ่งเรือง
3. นางสาวพัชราภรณ์  หอมนาน
4. นางสาวพิมพกานต์  อุทัยรัตน์
5. นางสาวเพียงไพร  วงศ์ใหญ่
 
1. นางเกษร  สิงห์โตนาท
2. นางศรีไพร  ฟ้าเลิศ
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  วงศ์ใหญ่
2. นายพลพล  จันทร์ทัน
3. นางสาวพิมพิไล  ใจคำ
4. นายภัทรเจริญ  สายก้อน
5. นางสาวศิรภัสสร  จันทอน
 
1. นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์
2. นายณฉัตรมงคล  มูลศรี
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  วงค์แพทย์
2. เด็กหญิงฐาปนี  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงธัญญามาศ  วงศ์ราษฎร์
4. นางสาวสุธิมา  สมัคร
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  คนตํ่า
 
1. นางอรัญญา  จันทนะ
2. นางจิรสุดา  ปั๋นโตน
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทิพย์โก่ย
2. เด็กหญิงน้ำริน  หมื่นศรี
3. เด็กหญิงภัทราพร  อัฐตาน
4. เด็กหญิงสุจิตรา  สายนันไชย
5. เด็กชายสุรชัย  โตตระกูล
 
1. นางเอมอร  กาศสกุล
2. นางรุ่งนภา  นักกล้า
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวปวิตรา  ทารักษฺ์
2. นางสาวพรพิชชา  เชื้อหาญ
3. นางสาวพัชรธิดา  บุญเลิศ
4. นางสาวอนุสรา  ฉลาบคำ
5. นางสาวไพลิน  มหาไทย
 
1. นายวีรวัฒน์  พันธุกิ่ง
2. นางสาววรุณพร  วงศ์ราษฎร์
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  หอมนาน
2. นางสาวกุลชนาฏ  จุทะบาน
3. นายจักรพงศ์  วาปีโส
4. นางสาวมนทิณี  ผลาชิด
5. นางสาวสุวิดา  จองพินิจสถิต
 
1. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
2. นายสุทิน  เรืองนภารัตน์
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  แก้วนา
2. เด็กหญิงพรราชภัฏ  ป๊อกบุญเรือง
3. เด็กหญิงพรลภัส  นันต๊ะคำมี
4. เด็กหญิงอินทิรา   ปัญสุวรรณ์
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิเชียรสรรค์
 
1. นายจิรัฏฐ์  สุขใจเหลือ
2. นางนุสรา  ปัญญานะ
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  มั่งมูล
2. นางสาวบุณญิศา  อิ่นคำ
3. เด็กหญิงพรไพลิน  ชัยลังกา
4. เด็กหญิงรสิตา  ขยัน
5. เด็กหญิงสภาวิกา  วงค์คำมา
 
1. นายอนุุพันธ์  มุสิกะ
2. นางจิรสุดา  ปั๋นโตน
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธนกฤต  วงศ์ใหญ่
2. นายธีระพล   ปรารมภ์
3. นายภานุวัฒน์   กาติ๊บ
4. นายศรณรงค์  พลบุญ
5. นายอธิวัชร์  บริบูรณ์ทรัพย์
 
1. นายวุฒิชัย  ยาวิไชย
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา   สมศรี
2. นายชลชาติ  ใสสม
3. นางสาวซะยะกะ  คาเนะดะ
4. นายวรเมศวร์  สมศรี
5. นายเพชรพงศ์  ไชยวัง
 
1. นายปราการ  ชัยชุมภู
2. นางเอมอร  กาศสกุล
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายก้องภพ  วังแผน
2. นางสาวชาริสา  หวานเสียง
3. นายณัฐภัทร์  เฉพาะตน
4. นายนิพวิชญ์  ลาภยศ
5. นางสาวประกายศรี  พรหมสวัสดิ์
6. นางสาวปุณยพร  นามวรรณ
7. นางสาวพรหมพรพิชญวี  จันทร์สุขศรี
8. นางสาวพัสวีร์  ธะนู
9. นางสาวพีรดา  บุญทรง
10. นายภูมิรติ  ภิระบัน
11. นางสาวรักษิณาพร  สุวรรณฉัตรศิริ
12. นางสาวรังสิณี  เผ่ากันทะ
13. นายวราเมธ  ปานันตา
14. นางสาววริศรา  พัสดร
15. นายศตวรรษ  ฟักแก้ว
16. นางสาวศิริรัตน์  สุขศิริเจริญ
17. นางสาวศุภาพิชย์  เต็มใจ
18. นางสาวอภิญญาลักษณ์  วงศ์กันทิยะ
19. นายอภิสิทธิ์  ยอดใจ
20. นายเวสารัช  กองตัน
 
1. นางสาวณัชชณิช  ทิพกุล
2. นางอุไรวรรณ   วงศ์ชัย
3. นางมาริษา  สิงห์กา
4. นางสาวกิติยา  ชัยเลิศ
5. นายสมหวัง  ศรีธิเลิศ
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายกฤษดา  ก๋ายะ
2. นางสาวคฑามาศ  สักแกแก้ว
3. นางสาวจุฑามาศ  พงษ์เถื่อน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีจันทึก
5. นายณัฐวุฒิ  น้ำปี้
6. นางสาวณิชกานต์  ชัยลังกา
7. นางสาวนิทูพันธ์  ก๋าคำ
8. นายปฐมวรรษ  วรรณรัตน์
9. นางสาวปาริชาติ  ชายวิชัย
10. นางสาวพรพิมล  รวมสุข
11. นางสาวภาวตรี  อินชายเขา
12. นายวรนาถ  จันต๊ะคาด
13. นางสาววรัญญา  ศรีภุมมา
14. เด็กชายศราวุธ  จันสุ
15. นางสาวศิริกัญญา  เบ็ญชา
16. เด็กหญิงสุธิดา  พุทธชัย
17. นางสาวสุธิดา  สุคำหล้า
18. นางสาวสุพิชา  อินชายเขา
19. นางสาวอติกานต์  อุปธิ
20. เด็กหญิงอิสรีย์  เที่ยงโชคชัย
 
1. นายปญณต  อินทการ
2. นางลัดดา  เดชสวัสดิ์
3. นางสาวลักษณาวดี  คชเศียร
4. นางชลิดา  สุหล้า
5. นายประสิทธิ์  ถวิลวงศ์
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ใจอด
2. นางสาวจุฬาภรณ์  สุยะ
3. นายชนาธิป  ต๊ะล้อม
4. นายณัฐวุฒิ  ตุลา
5. นางสาวธัญญลักษณ์  จะตุนาม
6. นายพงศกร  สอนใจ
7. นางสาวพัชราภรณ์  ดูดี
8. นายภาณุวิทย์  หน่อคำ
9. นายภานุวัฒน์  คำชุม
10. นายภูมินทร์  ดวงดี
11. นางสาวรุจา  เยี่ยมชัยภูมิ
12. นางสาววรรณภา  แซ่ลิ้ม
13. นายวรัญชัย  ปิติ
14. นายวัชรพล  บุญเลิศ
15. นายศุภกฤต  ใจการ
16. นายสิทธิชัย  บุญนาวา
17. นายสิทธิภาคย์  ระวังของ
18. นายสุวิทธวัฒน์  อินหลี
19. นายอัษฏาวุธ  คำพันธ์
20. นางสาวอารียา  ขายข้าวสาร
 
1. นายสุดเฉลิม  อ่อนเปี่ยม
2. นางบัณฑิดา  เมืองวงค์
3. นายพิทักษ์พงษ์  เต็มใจ
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวขวัญข้าว   แก้วชาติ
2. นายจีรศักดิ์   มณีวรรณ
3. นายชัยอนันต์   ศรีวิชัย
4. นายณัฐกร   สีสัน
5. นายธนทัต   อักกโชติพันธุ์
6. นายธีรภัทร์   คำฟู
7. นายบุญเปล่ง   หลวงต่างใจ
8. นายพุฒิพงศ์   ธนะวงศ์
9. นางสาวภูวณิดา   สุบานงาม
10. นางสาววรพรรณ์   ศรีธนะ
11. นายวัชรพล   หงส์ทวี
12. นางสาวศศิประภา   พูนประสิทธิ์
13. นายศุภกานต์   อ่านเขียน
14. นางสาวสาวรีย์   บุญยืน
15. นายสิทธิชัย   ไชยสถาน
16. นางสาวอรปรียา   ทวีจันทร์
17. นายเจตนิพัทธ์   ดงคำ
18. นางสาวเพ็ญนภา   เกชิต
19. นายเสฏฐวุฒิ   พันธุ์สืบ
20. นายไตรภพ   ไชยมงคล
 
1. นางสาวสุพัตรา  วันติยา
2. นางสาวทิพวรรณ  จันธิมา
3. นางสาวลักษณา  แสงเมืองเปียง
4. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี   ฟูคำ
5. นางสาวรัตนา   อินทิยโกเศศ
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธนวันต์  พันเพียง
 
1. นางสาวประภัสสรา  ดวงทิพย์
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กันทะวงค์
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายณภัทร  อุบลรัตน์
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวสิรินทิพย์  สมศรี
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  นามวงค์
2. เด็กชายศักดายุทธ  คำสีลา
 
1. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
2. นางพรรณี  วงศ์ประสิทธิ์
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  บรมฤทธิ์
2. เด็กหญิงบุษกร  ธนากรกิตติสุข
 
1. นางสาวสายทอง  แก้วนันทะ
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวปิยาภรณ์  เกิดป้าน
2. นายพนธกร  ไชยติยะ
 
1. นายไกลลาศ  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวพิมพ์ชนาถ  อ่อนนวล
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  วงค์วาลเรือน
2. นางสาวรักษิณาพร  สุวรรณฉัตรศิริ
 
1. นายมาโนชย์  มีมา
2. นางสาวหัตถยากานต์  สุริยวงศ์สกุล
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงชุตินันท์  ปินใจ
3. นางสาวณัฐภากัญญ์  ลิ้มเจริญชัยกิจ
4. นางสาวธัญพิชชา  บุญยัง
5. เด็กหญิงพัชรีพร  อารมสวะ
6. นางสาวภัทราวดี  ฟองอินทร์
7. เด็กหญิงมนัสญา  เผ่าแก้ว
8. นางสาววรรณวษา  จำรัส
9. เด็กหญิงศศิกานต์  สุภาวรารัตน์
10. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  ไชยชนะ
 
1. นายวิชาญ  ปรังการ
2. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
3. นางนิภาภรณ์  ปุณณพิชชา
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงกัลยณัฐ  ถาวรชาติ
3. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ฉลาด
4. เด็กหญิงจิระกานต์  วรรณธะสุข
5. เด็กหญิงชินณา  รวมสุข
6. นางสาวมุทิตา  จิตตนา
7. เด็กหญิงยลรดี  วงศ์กำแหง
8. เด็กหญิงริโอ  วาตานาเบ้
9. เด็กหญิงวาสนา  หายทุกข์
10. เด็กหญิงโชติกา  แก้วเกิด
 
1. นางกุลวดี  ตาจันทร์อินทร์
2. นายรัชพล  กาญจนวารินทร์
3. นางสาวชุมพร  บุญศรี
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงจรรยาพร   แซ่จาง
2. เด็กหญิงจีราพร   แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงซี  แซ่เล่า
4. เด็กหญิงดวงสมอร    วงค์บุญชัยเลิศ
5. เด็กหญิงนฤวี   แซ่ย้าง
6. เด็กหญิงพนิดา  จิตเจริญกุล
7. เด็กหญิงรุ่งรวี   แซ่ฟ้า
8. เด็กหญิงฤทัยรัตน์   แซ่โซ้ง
9. เด็กหญิงศิวาพร   แซ่เฮ้อ
10. เด็กหญิงเวธินี  ไชยแก้ว
 
1. นายนนท์ธวัช   ยอดเรือน
2. นางสาวจุฑาลักษณ์    พุฒดี
3. นายอธิพรรณ  อินต๊ะชัย
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกนกพล  ขยันขาย
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  สกุลรักษ์เกียรติ
3. นางสาวชริณธรณ์  ปัญญาดา
4. นายชโยดม  อินปา
5. นางสาวนิภาพร  พวงทอง
6. นางสาวปริชากรณ์  เถาจันทร์ต๊ะ
7. นางสาวสรินทิพย์  ทองจักร
8. นางสาวสุภาวรรณ  ทองธรรมชาติ
9. นายสุริเนตร  วงศ์บุตร
10. นางสาวอัญมณี  เพ็งทอง
 
1. นายนิรันดร์  กันมูล
2. นางสาวพรเมษา  กรรณทรา
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตันคำมูล
2. เด็กหญิงจินตนา  เจริญสิงห์
3. นางสาวชลธิชา  พวงมาลา
4. เด็กหญิงฐิติยา  ตันคำมูล
5. นางสาวธนัชพร  คำงาม
6. นางสาววรรณนภา  เย็นกาย
7. นางสาววรรณนิสา  สักแกแก้ว
8. เด็กหญิงสาวิตรี  บำรุงศรี
9. นางสาวสุพรรษา  จิตรคำ
10. เด็กหญิงเฟื่องกมล  กองมงคล
 
1. นายอภิวิชช์  เวียงคำ
2. นายประพันธ์  เดชสวัสดิ์
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงคนางค์  เสรีเนติกุล
2. เด็กหญิงชนิปรียา  ทิพละ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฮ่องลึก
4. เด็กหญิงณิชารีย์  ไข่พรมราช
5. เด็กหญิงปาริชาต  พุทธา
6. เด็กหญิงรัตนมณี  มณีสว่าง
7. เด็กหญิงวริศรา  จูดคง
8. เด็กหญิงวิมลมณี  ธวัชชัยพณิช
9. เด็กหญิงเกวลิน  สถาน
10. เด็กหญิงเบญญาภรณ์  ศรีคำ
 
1. นายอภิวิชช์  เวียงคำ
2. นายประพันธ์  เดชสวัสดิ์
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศิริธรรม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   อิตุพร
 
1. นางอมรศรี  แรกข้าว
2. นางสาวสุภาวดี   สีทา
 
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาวารี  กาณะรักษ์
2. เด็กหญิงเมธาวี  เยส่อ
 
1. นายตนุภัทร  ดิลกไพศาษสกุล
2. นายอภิวัฒน์  มีจันทร์
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  วงค์แก้ว
2. นางสาวศิรินันท์  ขันทะปา
 
1. นายธวัชชัย  วงศ์ใหญ่
2. นายวีระยุทธ  ชมพูเทพ
 
118 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวมณีวรรณ  บุญวงค์
2. นางสาวแขฤทัย  มะโนจิตต์ธำรง
 
1. นายพร้อมเพรียง  พูลผล
2. นายนพรัตน์  บ่อเงิน
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายพิพัฒน์  สมมีชัย
 
1. นางวลัยพร  ศิลป์กรีฑากุล
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงสายธาร  อารีคาน
 
1. นายศิริชัย  ่ธรรมศิริ
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญารัตน์  ยอดเมือง
 
1. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายสวิตต์  วิรามสมบัติกุล
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณฐมน  คำมาเร็ว
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายสิทธิโชติ  แซ่จาง
 
1. นายอธิพรรณ  อินต๊ะชัย
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  เรือนอินทร์
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกรรณิการ์  ไชยลังการ
 
1. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  ปัญญาวิพุธ
 
1. นางณิญดา   เสนาบุตร
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สมศรี
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เขียวงาม
 
1. นายพิรญชิต  บุญนัด
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพรประภา  ขีดขิน
 
1. นางสาว สุภัค   วงศ์อรินทร์
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวลักษมณ  มูลศรี
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  บังคมเนตร
 
1. นายยุทธนา  เปี้ยจันตา
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายอัษฎาวุธ  คำรังษี
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพร้อมบุญ  อินทร์มาตย์
 
1. นายพิรญชิต  บุญนัด
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงมรกต  เจนประชากร
2. เด็กชายวุฒิชัย  คำปลิว
 
1. นายยุทธนา  เปี้ยจันตา
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายศิราณี  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เฮ้อ
 
1. นายอธิพรรณ  อินต๊ะชัย
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  เผ่าเต็ม
 
1. นายสุรพงศ์  ปานันท์
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อัญญะ
 
1. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวรัญชิดา  วารีพิทักษ์
 
1. นางสาวสุภัค   วงศ์อรินทร์
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายจิรภัทร  ไชยเมืองคน
 
1. นายยุทธนา  เปี้ยจันตา
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายปพนธีร์  กาติ๊บ
2. เด็กชายภูมิรพี  หอมนาน
3. เด็กหญิงศศินา  เล่าวิริยะธนชัย
 
1. นางสาวสุภัค   วงศ์อรินทร์
2. นางณิญดา    เสนาบุตร
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ทองอยู่
2. เด็กชายภูมินทร์  อ้อยผดุง
3. เด็กชายสงกรานต์  ถาถม
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายศุภวิชญ์  แก้วหน่อ
2. นางสาวสุวิมล  ประวัง
3. นายเนติรัฐ  อินตาโน
 
1. นางสาวสุภัค   วงศ์อรินทร์
2. นางณิญดา    เสนาบุตร
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายชนายุทธ  ยาวิเริง
2. นายศิรสิทธิ์  ใจป้อม
3. นายเกียรติศักดิ์  ช่างปัด
 
1. นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  สุทธิรักษา
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกีรภัทร  เตชะแก้ว
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  สุคำภีร์
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกีรภัทร  เตชะแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏณิชา  อินทะสม
3. นายณัฐพล  มังคลาด
4. นางสาวณิชมน  ปั๋นป้อม
5. นางสาวนัชชา  ศิริขวา
6. นางสาวปุุญญรัศมิ์  ชมวดี
7. เด็กชายศักราช  ดาวงษ์
8. นางสาวศิลามนี  คุณคำฮอม
9. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  สุคำภีร์
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
2. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
3. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกีรภัทร  เตชะแก้ว
2. เด็กชายชาติกล้า  แสงศรีจันทร์
3. เด็กชายญาณเมธี  วงศ์ใหญ่
4. นางสาวณัฐณิชา  ชุมภู
5. เด็กชายณัฐพร  หงษ์กลาง
6. นายณัฐพล  มังคลาด
7. นางสาวณิชมน  ปั๋นป้อม
8. เด็กชายธีรเดช  วงศ์ใหญ่
9. นางสาวนันท์นภัส  แสงศรีจันทร์
10. เด็กชายบุญธวัช  กมุทรัตน์
11. นางสาวพรลภัส  ดอนลาว
12. เด็กชายศักราช  ดาวงษ์
13. นางสาวศิลามณี  คุณคำฮอม
14. เด็กชายอชิรวิชญ์  ป้อเฮือน
15. นายเอกวัฒน์  หอมนาน
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
2. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
3. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
4. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เครือสาร
2. เด็กชายนันณภัทร  ทิศสุกใส
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  เปียทิพย์
4. เด็กชายวีรวร  คำโล
5. เด็กชายสุชาครีย์  นามแก้ว
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
2. นายยุทธนา  ก้อนคำ
3. นางสาวปวริศา  วังผา
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายคเชนฤทธิ์  ลิพล
2. นายติณณภพ  ต๊ะรังษี
3. นายนัทธพงศ์  บัวย้อย
4. นางสาวภูริชญา  จอมคำ
5. นางสาววรรณรดา  ทานันท์
6. นายสมภพ  ถาทอง
 
1. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่
2. นายชานนท์  ทองหล่อ
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายปัญญา  มัธยัสถ์วงศ์
2. นายพิธิวัต  สีท้าว
3. นายพิริยากร  แก้วไหล
4. นายภานุวัฒน์  มงคล
5. นายสุภนัย  บัวสระ
6. นางสาวอรไพลิน  นิลคง
 
1. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่
2. นายชานนท์  ทองหล่อ
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจินต์จุฑา  สมัคร
2. นายดิดนัย  ทาทาน
3. นายธรรม์ปกรณ์  อุณวงค์
4. นายนนทวัฒน์  วิสัย
5. นายพีรพัฒน์  ไชยมงคล
6. นายเนติรัฐ  บัวอินทร์
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  ไชยเนตร
2. นางสาวกานต์ธิดา  เชิดชู
3. เด็กหญิงกิ่งก้าน  นาใจ
4. เด็กชายคชาณัฐ   ใจชื่น
5. นางสาวจิดาภา  ยวงใย
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกิดผล
7. นางสาวณัฐชา   บุญหอม
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  ผัดผวน
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาติ๊บ
10. เด็กหญิงดารารัตน์  แซ่เล้า
11. เด็กชายดิศรณ์   เกิดคง
12. นางสาวทิพย์ววี  ขันทะยศ
13. นางสาวธาริณี   ศรีตระการ
14. นางสาวนันทวัน  ใจคำ
15. นายนันทิพัฒน์   เมืองงาม
16. นายปรเมศร์   มณีวงศ์
17. นางสาวปวีณา  มากสุก
18. นายปิติพัฒน์   กวีรัตน์ภูผา
19. นายพงศกร  ใจชุ่ม
20. นางสาวพัชรีภรณ์  พงศ์สุระ
21. นางสาวพิมพิมล   วงค์ราษฎร์
22. นางสาวภทรพรรณ  บัวแดง
23. นางสาวมนัญชยา  กาติ๊บ
24. นางสาวยลดา   มาไกล
25. นางสาวรัฎาวรรณ์  กาติ๊บ
26. เด็กหญิงรัตนพร  บุตรวงค์
27. นางสาววาสนา  ไกลถิ่น
28. เด็กหญิงศรัญญา  วงศ์ใหญ่
29. เด็กหญิงศิรภัสสร   บรรจง
30. นางสาวศิริพร  พันธ์โสภา
31. เด็กหญิงศุภิสรา   ชูไว
32. นายสรวิชญ์   พ่วงจาด
33. นางสาวสุกฤตา  ยงยศ
34. นายสุทธิภัทร  ธงลังกา
35. นางสาวสุนันทา  หอมนาน
36. นางสาวสุภัสสรา  ถาริฟู
37. นางสาวสุภารัตน์  สักลอ
38. เด็กชายอดิเทพ  หายทุกข์
39. นางสาวเคียงดาว  อำขำ
40. เด็กชายเจษนิพัทธิ์   อุ่นคำสวัสดิ์กุล
 
1. นายนคร  ผ่องใส
2. นางสาวสุภัค  วงศ์อรินทร์
3. นายอัครเดช  จิตศรัทธา
4. นายปิยะวัฒน์   ทองสุก
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  พรมสำลี
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายถิรวุฒิ  รัตนะ
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายณัฐนรินทร์  บุญเทพ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายกมลาสน์  จำนงวารี
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  คนทองหลาง
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงวสุสุกาญจน์   ศรีพล
 
1. นายภาสวิชญ์   จันต๊ะพิงค์
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวแทรมรินทร์  บุญตัว
 
1. นายยุทธนา  ก้อนคำ
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉรีย์  ใจกว้าง
 
1. นายสุชาติ  ยอดมงคล
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายมรุพงศ์  เป็งงามเมือง
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายนวเกียรติ  ใจปา
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายกิตติพร  เพียรจริง
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายวริศ  เลิศฤทธิปัญญากุล
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เขื่อนแก้ว
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวปิยะดา  จันทร์ขาว
 
1. นางสุขศรี  ปัญญา
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวชิษณุชา  กันทะเขียว
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายศิวดล  แก้วยา
 
1. นายกฤษณ์  วาเพรช
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายกันตพัฒน์  แจ้งจีน
 
1. นางฐิติมา  สุริหาร
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธีราภัทร  ข่ายสุวรรณ
 
1. นายกฤษณ์  วาเพรช
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายปิยวัชร  สลักทอง
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวพิมพกานต์  สักลอ
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวสุรัชดา  บุญมาสืบ
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวสมัชญา  โยงยศ
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายศุภัชพงศ์  พินิจจอหอ
 
1. นางสาวกนกอร  สมควร
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ฟูแสง
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายกิตติพร  เพียรจริง
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  คำมา
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชิตา  วรภูรีกุล
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพชรสูงเนิน
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ต้องใจ
 
1. นางสาวสินีรัตน์  พันธ์วิไล
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉรีย์  ใจกว้าง
 
1. นายสุชาติ  ยอดมงคล
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรชัย  ชัยแดง
2. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ซู
3. เด็กหญิงธารทิพย์  มูลจันทร์
4. เด็กชายนันณภัทร  ทิศสุกใส
5. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  เพชรรัศมีไพร
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ใจกว้าง
7. เด็กหญิงภูนาง  ตันกูล
8. เด็กหญิงวนิดา  ยาสมุทร์
9. นายศักดินา  กะทาง
10. เด็กชายสุชาครีย์  นามแก้ว
11. เด็กชายอัครพล  เดชะบุญ
12. เด็กชายเอกมงคล  วงศ์ไชย
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
2. นายยุทธนา  ก้อนคำ
3. นางสาวปวริศา  วังผา
4. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ชัยวุฒิ
2. เด็กชายพงศกร  ต๊ะอ้าย
3. เด็กหญิงพิชญา  ปิงสุแสน
4. เด็กชายภานุกรณ์  จันธิมา
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  วรรณคำ
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  สาพรเจริญ
7. เด็กหญิงสุภัสรา  ดีสีใส
8. เด็กหญิงอรวรรณ  ปันทา
 
1. นายชานนท์  ทองหล่อ
2. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายกรกฏ  ประวัง
2. นางสาวกัญญ์วรา  สกุณนา
3. นายกัปตัน  ยิ้มแย้ม
4. นายฌาณชนะ  ปิยวจีกุล
5. นางสาวณัฐวดี  รักทิม
6. นางสาวปุณณาสา  วงศ์ชนะ
7. นางสาวรัตนาภรณ์  เรือนทอง
8. นายราฟาเอลโล้  เซนาจอร์จโต้
9. นางสาวศศิกานต์  อุทัยนฤมล
10. นางสาวอาภัสฎา  หลวงติ๊บ
 
1. นายธนกฤต  เทพมงคล
2. นายชินวัชร์  ปินตา
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายจิณณวัตร  มุกดาสวรรค์
2. นายณรงค์  อัศวจินดาพล
3. นางสาวธีรดา  บรรณาลังค์
4. นางสาวนภาพร  แข่งขัน
5. นายบุญชัย  แซ่ย่าง
6. นายวีรภัทร  รัสดาดาน
7. นายอัครวินทร์   มหาย่าง
8. นางสาวอัจฉราพรรณ  เขื่อนแก้ว
9. นายเฉลิมพงษ์  ศักดิ์ทนทอง
10. นายเทพเทวรรณ์  บังเกิดแก้ว
 
1. นายดัสกร  สุริหาร
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนิภา  ชะโลมทิพย์
2. เด็กหญิงกวิสรา  เรืองรัตน์
3. เด็กชายคีตภัทร  เชียงโส
4. เด็กหญิงจิรภิญญา  โกมลจรัญพัฒน์
5. นางสาวจิราพัทร  พิทักษ์เมธี
6. เด็กหญิงชญาดา  ยะตา
7. เด็กหญิงชนนิกานต์  ลอยเลื่อน
8. เด็กหญิงชนิตา  กิจสถาพรไพศาล
9. เด็กหญิงชลทิพย์  คำปัน
10. เด็กชายชิษณุพงศ์  ฟูแสง
11. เด็กชายฐิติพงค์  ติ๊บบุญเรือง
12. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมืองวงศ์
13. เด็กชายณัฐพงษ์  สุทธะ
14. เด็กชายณัฐพล  ราชเนตร
15. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใจยา
16. เด็กหญิงธิตยา  อ่องสกุล
17. เด็กชายธีรพัฒน์  พุ่มไม้
18. เด็กหญิงปุณยาพร  เครือสาร
19. เด็กหญิงพรนภัส  รำไพ
20. เด็กหญิงพรวลัย  แก้วโก๋
21. เด็กชายพฤกษ์  พฤกษ์สุวรรณ
22. เด็กหญิงพิชญา  เพียรจริง
23. เด็กหญิงพิมพกานต์  กล้าหาญ
24. เด็กชายพีรภาส  ขันคำ
25. เด็กหญิงรินรดา  ดวงไชยา
26. เด็กชายวชิราวุฒิ  สุทธิตานนท์
27. เด็กหญิงวิชิตา  วรภูรีกุล
28. เด็กหญิงศศิธร  จารี
29. เด็กหญิงศิริฌานี  นวลไชยดี
30. เด็กหญิงศุภสุตา   เต็มเปี่ยม
31. เด็กหญิงสรณ์กนก  ศิลลัย
32. เด็กหญิงสุพิสชานันท์  กิ่งก้าน
33. เด็กหญิงอรยา  ณ ลำปาง
34. เด็กหญิงอัจริยา  ดวงแก้ว
35. เด็กชายอิศรพงศ์  ไชยกุล
36. เด็กหญิงเยาวรินท์  ใจดี
37. เด็กหญิงเรณุกา  อ่องคำ
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นายอุดม  ไชยวุฒิ
4. นางอเนรี  ใจวงศ์
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกชรัตน์  ธิเป็ง
2. นางสาวกัญฑาภรณ์  กินร
3. นางสาวจินต์จุฑา  สมัคร
4. นายจิระเมธ  จันเนตร
5. นางสาวฉัตรธิดา  พรมสาร
6. นางสาวชนิตา  มงคล
7. นางสาวชวิศา  สันถนอม
8. นายชานนท์  ใจมูล
9. นางสาวชุลีกร  จินะวัน
10. นายฐิติโชติ  ชัยกุหลาบ
11. นางสาวณหทัย  ภูศิริ
12. นายดวงชัย  ยอดพล
13. นายธวัชชัย  เสมอเชื้อ
14. นายนนทวัฒน์  วิสัย
15. นายนพรัตน์  ทาทอง
16. นางสาวประกายกาญจน์  ดวงจิตร
17. นางสาวพัชรียา  ทะนุ
18. นายพีรพัฒน์  ไชยมงคล
19. นางสาวมณฑกาญจน์  เพชรจิตร
20. นางสาวลักษณารีย์  เรืองจิต
21. นางสาววิภาดา  กิริยา
22. นายวุฒิบูรณ์  ถูกนึก
23. นายศุภกร  ขำแนวนาค
24. นายสราวุธ  สุขแสงเดือน
25. นางสาวสรียาภรณ์  เสมอเชื้อ
26. นางสาวอนัญญา  ลีจันทึก
27. นางสาวอัญชลี  จ๊ะธรรม
28. นางสาวเพชรแพรพร  กิติคำ
 
1. นางอเนรี  ใจวงศ์
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นายพงศธร  โพธิแก้ว
4. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
193 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกมลพร  แก้ววงศ์
2. เด็กชายฉัตรชัย  แสงบุญเรือง
3. เด็กหญิงพชรพร  คีรีวงศ์
4. เด็กหญิงพรรณษา  ปินตา
5. เด็กชายภรัณยู  จิตต์อารีลมัย
6. เด็กชายวิรชัช  คำพีระ
7. เด็กหญิงอชิรญา  บุญตัน
8. เด็กชายอานนท์  สุริยะศักดิ์
 
1. นางปวิตรา  เทพโพธา
2. นายวัชระพงษ์  แก้วอ่อน
3. นางสาวฐิตารีย์  สมฤทธิ์
 
194 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  นาต๊ะ
2. เด็กหญิงชุติมา  รุ่งรัตน์วัฒนเสรี
3. เด็กหญิงฐิติวราดา  ค้าแก้ว
4. เด็กชายธนธรณ์  สุรพณิชดุล
5. เด็กชายธีรเดช  วงศ์กว้าง
6. เด็กชายรัฐกิษต์  อินลวง
7. เด็กหญิงสุภารัตน์  มงคลเกตุ
8. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ใหม่กันทะ
9. เด็กชายอิสระ  ใจดี
10. เด็กชายเอกประพันธ์  เผ่าปินตา
 
1. นางธิติยา  อาจบำรุง
2. นางสาวปานรวี  สุวรรณรัตน์
 
195 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายกัมปนาท  คำนวล
2. นางสาวณัฐริกา  มานะ
3. นายธีรภัทร  อินถา
4. นางสาวบัณฑิตา  อุตสาห์
5. นางสาวพัชรินทร์  โฉมอินทรีย์
6. นายภาณุวัฒน์  อินต๊ะลาศ
7. นายภานุวัฒน์  แข็งแรง
8. นางสาววราภรณ์  วงษ์วุฒิ
9. นายอนุสรณ์  บุญทา
10. นางสาวเพชรรัตน์  มีผล
 
1. นางสาวกนิษฐิกา  พรหมวาทย์
2. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
3. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
 
196 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกชพร  ภาชนะ
2. นางสาวกุลวดี  งามทวีกุล
3. นายจักรกริช  ไชยยศ
4. นายชโนดม  จันทอน
5. นายธนกฤต  แปงแก้ว
6. นายธิติวุฒิ  พรมมูล
7. นางสาวสุชานาถ  กองจันทร์
8. นางสาวอรอนงค์  ทองเรือง
9. นายโอภาชัย  กันทะวัง
10. นางสาวไอรดา  พนธ์ธนะ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นางอุบล  กุลศรี
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกพร  คนการ
2. เด็กหญิงกิตติพร  จันมณี
3. เด็กชายธราธร  ศรีลา
4. เด็กชายธีรวัฒน์  คำใย
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  วังศรี
6. เด็กชายภูริณัฐ  เขียนทอง
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทนะ
8. เด็กชายอัศวิน  คำนนท์
 
1. นางสาวกนิษฐิกา  พรหมวาทย์
2. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
3. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
4. นางธนิดา  ศรีภา
 
198 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สายถิ่น
2. เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์
3. เด็กหญิงชนกานต์  ถิ่นบัวตอง
4. เด็กหญิงฐิติภา  ไชยศรี
5. เด็กหญิงธัญชนก  ไกลบ้าน
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยาสมุทร์
7. เด็กหญิงสุชาดา  ต๊ะวงค์
8. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นางอุบล  กุลศรี
4. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
 
199 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวจารุณัฐ  กาละพวก
2. นางสาวชญากาณฑ์  เชี่ยวชาญ
3. นายธีระพงษ์  ปาเต๊ะ
4. นายพงษ์เพชร  สุทธวงศ์
5. นางสาวมณีรัตน์  ฉลาด
6. นางสาวศุลีพร  ปัญญาไว
 
1. นางสาวสุภา  แซ่หาญ
2. นางสาวกนกอร  สมควร
 
200 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  อินอิ่น
2. นางสาวชัญญานุช  อุปะละ
3. นางสาวณัฐชลีพร  บุญถา
4. นางสาวณัฐธิดา  ขันทะชา
5. นายธนกฤต  แปงแก้ว
6. นางสาวสุธัญญา  ธุระ
7. นางสาวแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
4. นางอรุณรุ่ง  สุขสำราญ
 
201 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  เฉลิมเชาว์กุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยาโส
3. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  อินวงค์วรรณ
4. เด็กหญิงวรรนิภา  ลืมหลง
5. เด็กหญิงสุพิชฌาญ์  ศรีวิราช
 
1. นางปวิตรา  เทพโพธา
2. นายชินวัชร์  ปินตา
3. นายธนกฤต  เทพมงคล
 
202 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวจารุณี  มัธยัสถ์วงศ์
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชัยเจริญ
3. เด็กหญิงนัฐญาพร  อินปั๋น
4. นางสาวปัณฑิตา  บัวย้อย
5. เด็กหญิงมาริษา  อินทร์สุก
6. เด็กหญิงวราภรณ์  คำปินมาระ
 
1. นางสาวนิศาชล  แซ่โก
 
203 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  อินมี
2. นางสาวนงนภัส  ปันนา
3. นางสาวนริศรา  สืบสายพันธ์
4. นางสาวรัตติกาล  อินมี
5. นางสาวสิริยากร  บัวติ๊บ
6. นางสาวอรณภัทร  แสนแก้ว
 
1. นางสาวนิศาชล  แซ่โก
 
204 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  อินอิ่น
2. นางสาวชัญญานุช  อุปะละ
3. นางสาวณัฐชลีพร  บุญถา
4. นางสาวณัฐธิดา  ขันทะชา
5. นางสาวสุธัญญา  ธุระ
6. นางสาวแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
4. นางอรุณรุ่ง  สุขสำราญ
 
205 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกพร  คนการ
2. เด็กหญิงกิตติพร  จันมณี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฐานิภัทร
4. เด็กชายธราธร  ศรีลา
5. เด็กชายธีรวัฒน์  คำใย
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  วังศรี
7. เด็กหญิงปพิชญา  อะทะเทพ
8. เด็กชายภูริณัฐ  เขียนทอง
9. เด็กหญิงมุกมณี  ใจกว้าง
10. เด็กหญิงวรรณภา  พรไธสง
11. เด็กหญิงวรรณา  ยงยศ
12. เด็กหญิงวลัยพร  สุกันทอน
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทนะ
14. เด็กหญิงสิริยากร  สีสัน
15. เด็กหญิงสุภาพร  จันธิมา
16. เด็กชายอัศวิน  คำนนท์
 
1. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางสาวกนิษฐิกา  พรหมวาทย์
4. นายจักรกฤษ  การประชิต
5. นางธนิดา  ศรีภา
 
206 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สายถิ่น
2. เด็กหญิงกุลริศา  บุญเสาร์
3. เด็กหญิงชนกานต์  ถิ่นบัวตอง
4. เด็กหญิงฐิติภา  ไชยศรี
5. เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีสวัสดิกูล
6. เด็กหญิงธัญชนก  ไกลบ้าน
7. เด็กหญิงบัวบูชา  มงคลรัตน์
8. เด็กชายพันธ์รัตน์  ปิงเมือง
9. เด็กชายภูบดี  ไชยเมือง
10. เด็กหญิงภูริชญา  บัวเงิน
11. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยาสมุทร์
12. เด็กหญิงสุชาดา  ต๊ะวงค์
13. เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นางอุบล  กุลศรี
4. นางอรุณรุ่ง  สุขสำราญ
5. นายอริน  พูลเกษม
 
207 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายกัมปนาท  คำนวล
2. นายณัฐพงศ์  จินะมอน
3. นางสาวณัฐริกา  มานะ
4. นายธีรภัทร  อินถา
5. นางสาวนภาพร  ไชยสถาน
6. นางสาวนิชนาถ  สุทธหลวง
7. นางสาวบัณฑิตา  อุตสาห์
8. นางสาวพัชรินทร์  โฉมอินทรีย์
9. นายภาณุวัฒน์  อินต๊ะลาศ
10. นายภานุวัฒน์  แข็งแรง
11. นางสาววราภรณ์  วงษ์วุฒิ
12. นางสาวอนัญลักษณ์  กาวิละ
13. นายอนุสรณ์  บุญทา
14. นางสาวอมลณัฐ  กองเขียว
15. นางสาวเพชรรัตน์  มีผล
 
1. นางสาวกนิษฐิกา  พรหมวาทย์
2. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
3. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
4. นายจักรกฤษ  การประชิต
5. นางธนิดา  ศรีภา
 
208 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  อินอิ่น
2. นายจักรกริช  ไชยยศ
3. นางสาวชัญญานุช  อุปะละ
4. นายชโนดม  จันทอน
5. นางสาวณัฐชลีพร  บุญถา
6. นางสาวณัฐธิดา  ขันทะชา
7. นายธนกฤต  แปงแก้ว
8. นายธิติวุฒิ  พรมมูล
9. นางสาววนัชพร  ตั้งสุโชติรัตนกุล
10. นางสาววริศรา  ปัญญาวรรณ์
11. นางสาวสุธัญญา  ธุระ
12. นางสาวแพรวา  ภมรมานพ
13. นายโอภาชัย  กันทะวัง
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางกรรณิกา  คำถิน
3. นางอุบล  กุลศรี
4. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
5. นายอริน  พูลเกษม
 
209 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวมลทิลา  ทรงลังสี
2. เด็กชายศิวานนท์  วงค์ขัติ
3. นางสาวสุกัญญา  กิ่งสวัสดิ์
4. นายอัครกร  ตันกูล
5. นายเจตนิพันธิ์  ทุยกระโทก
 
1. นางสาวพิจิตรา  สุริยะชัย
2. นางสาวปวริศา  วังผา
 
210 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงชญานนท์  จอมวงศ์
2. นายณัฐพล  อินทะรังษี
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มังคลาด
2. นายภาสวิชญ์  จันต๊ะพิงค์
 
211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายนิธิศ  เสือพิณ
 
1. Mr.Njienyu Fon  Umenjoh
 
212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  เรืองสรรงามสิริ
 
1. นายราชนุชา   อินจันทร์
 
213 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายเจตน์  โคลล์เวอร์
 
1. นายอานุพันธ์  เทพรักษา
 
214 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายภัทรพล  สักลอ
 
1. Mr.Njienyu Fon  Umenjoh
 
215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชนะพูล
 
1. Mrs.Medilyn  Albaran Cardeinte
 
216 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงนมัชวรรณ  เกิดทองสุก
 
1. นางจรัญญา  บัวดี
 
217 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธยาน์  เทศสิงห์
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อนุตรพงศ์
 
218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวธฤษวรรณ  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นางวรรณรดา  จันต๊ะนา
 
219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภา  พวงมาลา
 
1. นายธนธร  รวมสุข
 
220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปุญญาณินท์  ถิ่นลำปาง
 
1. นางสาววราภรณ์  อินจันทร์
 
221 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพิชามญชุ์   แสงศรีจันทร์
 
1. นายโชติ  ขันทะบุตร
 
222 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. นางสาวณัฐกมน   ใจคำ
 
1. นายนรินทร์  บัวนาค
 
223 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  นันตา
2. เด็กชายณัฐศิษย์  สินไชยกิจ
3. เด็กชายธฤติ  เครือชัยวัฒนา
4. เด็กหญิงนภาพร  ช่างคำ
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ทิพย์เสถียร
 
1. นางธนวรรณ  กันคำ
2. นางสาวเปรียบดาว  ประพิณ
 
224 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ภูมิประเทศ
2. เด็กชายพัตทรพงศ์   ชูยิ้ม
3. เด็กหญิงพันไมล์  ใจคำ
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีสมบูรณ์
5. เด็กชายภาณุพงศ์   สารเงิน
 
1. Mr.Christopher  A. Cabidog
2. นางสาวชฎาพา   มุงคุณคำซาว
 
225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลพัฒน์  ชำนาญยา
2. นางสาวพรปวีณ์  ครุการุณวงศ์
3. นางสาวสุภณิดา  เดชะบุญ
4. นางสาวสุภัททรา  ผลดี
5. นายไอศูรย์  จันจองคำ
 
1. นางอนุตตรา  รักษาวงศ์
2. นางรวิกานต์  ลือวงค์
 
226 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจักรินทร์  กิตตินนทวัฒน์
2. นางสาวชลิตา  นวลแก้ว
3. นายบัญญพนต์  เที่ยงโชคชัย
4. นางสาวพีรยา   เกเย็น
5. นางสาววราพร  ใจคำสุข
 
1. นางสาวกานต์สินี  ณ น่าน
2. นางสุพัตรา  หอมนาน
 
227 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชชา    เพชรไทรแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรกานต์   คนสม
 
1. นางสิรินุช  ตุมแก้ว
2. MissWEN XIN  ZHAO
 
228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ศิริเพ็ชร
2. เด็กชายอภิมุข  โสภาศิริโชค
 
1. นายจิรพงศ์  สุนันต๊ะ
2. นางสาวอทิตยา  จอมดวง
 
229 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจารุชา  ไชยวงค์
2. นางสาวภาวิณี  ขันทะกิจ
 
1. นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ
2. นางสาวกนกพร  ภู่ปรางทอง
 
230 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธนพล  ทิตา
2. นางสาวธัญสินี  มหามังกร
 
1. นางสาววรรณวิมล  อธิคมธร
2. MissMa  Xiao
 
231 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายบวรภัค  โนจาใจ
2. เด็กชายปณิธิ  ปันนา
 
1. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
2. Mr.Motomu  Okada
 
232 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายขจรวิชช์  วงค์ไชย
2. เด็กชายณัฐพฤทธ์  ปานทอง
 
1. Mr.Koichi  Oyama
2. นายรณชัย  วรรณรัตน์
 
233 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์  บัญชา
2. นางสาวธนภรณ์  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
 
1. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
2. Mr.Motomu  Okada
 
234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกีรติ  ชำนาญวนกิจ
2. นางสาวดนยา  ไชยวุฒิ
 
1. Mr.Koichi  Oyama
2. นางบุษบา  อริยะคำ
 
235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวปาลสกุล  ณ บรรพต
2. นางสาวมุกมณี  บุญชื่น
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
236 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวชนิตา  มงคล
2. นางสาวพิชชาภรณ์  วรบุตร
 
1. นางสาวโสภา  สุกำปัง
2. นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา
 
237 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ขาว
2. นางสาวเขมิกา  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวสุรีย์  ไชยชนะ
2. นางสิรินุช  ตุมแก้ว
 
238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาววศดา  วรกิจพาณิชย์
2. นางสาวอภิชญา  ครรลองหรรษา
 
1. นางศิรินันท์  แก้ววิเชียร
2. นางสาววรรณวิมล  อธิคมธร
 
239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกรวิน  ธิติธารวัฒน์
2. นางสาวดนยา  เตปิน
 
1. นายรณชัย  วรรณรัตน์
2. Mr.Koichi  Oyama
 
240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวภัทรพรรณ  หอมนาน
2. นายรณกร  บัวติ๊บ
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวปรียาภรณ์  แสนคำ
2. นางสาวพัชรินทร์  คำสิงห์นอก
 
1. Mr.Julien  salesne
2. นางสาวรุจิรา  เครือพันธ์
 
242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายนรากร  พรหมเจริญ
2. นายปรัชญา   ชมใจ
3. นางสาววาทินี   เฉิน
4. นายสหรัตน์   อิ่นคำ
5. นางสาวเฉียวอวี่   หวง
 
1. นางสาววรรณวิมล  อธิคมธร
2. MissMa  Xiao
 
243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  บุญลาภัง
2. นายชยานันท์  จักรจุ่่ม
3. นางสาวรัชฎาพร  ฟองคำ
4. นางสาวรัชนี  สมศรี
5. นางสาวอาทิตยา  ใจวรณ์
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
2. MissChen  Weiqi
 
244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  ขันคำ
2. นางสาวชลพินทุ์  ดีจิต
3. นายปกรณ์  กันทะสอน
4. นายพีระพงศ์  ศรีคำ
5. นายอาทิตย์  ดอกบัว
 
1. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
2. Mr.Motomu  Okada
 
245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  วงศ์มาลา
2. นางสาวธิดารัตน์  อินทะชัย
3. นางสาวนพวรรณ  พันต๊ะสี
4. นายนิธิวัชช์  เครือวัง
5. นายอภิชาติ  ไชยมงคล
 
1. Mr.Koichi  Oyama
2. นางบุษบา  อริยะคำ
 
246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกฤษฎาพงษ์  ปวงรังษี
2. นางสาวขนิษฐา  ทาแก้ว
3. นางสาววีรวรรณ  โรจน์ชนะโยธิน
4. นางสาวอมรรัตน์  เข่งค้า
5. นางสาวอรัญญา  แก้วมาลา
 
1. นางสาวโสภา  สุกำปัง
2. Mr.Julien  salesne
 
247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจักรกริช  กาติ๊บ
2. นางสาวจิตต์ลาวัณย์  พันธ์ศรี
3. นายฐิติศักดิ์  อิ่นคำ
4. นายภัทรคุปต์  ตันคำมูล
5. นางสาวสุพัตรา  ปัญญาดี
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวนงลักษณ์  ซ่งสิริศักดิ์
 
1. นางศิรินันท์  แก้ววิเชียร
 
249 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวนันท์นภัส  ศรีคำมูล
 
1. นางศศิณัฏฐ์  อินต๊ะ
 
250 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  เจนใจ
 
1. นายรณชัย  วรรณรัตน์
 
251 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  โอภาสนิธิวัฒน์
 
1. นางสาวมัทนี  คิดว่อง
 
252 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงวัณวรี  วงศ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงไรวดา  อนุตรพงศ์
 
1. นางอัญชลี  พรหมเสน
2. นางสิริกร  สิริสุขเพิ่มพูน
 
253 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 1. เด็กชายชินดนัย  ศักดิ์ภูวดล
2. เด็กหญิงนดา  ชุมนุมพร้อม
 
1. นายธนวัฒน์   วีระแสง
2. นางสาวอุทุมพร  ศักดิ์โสภิน
 
254 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจีรภัทร   สุริยะ
 
1. นายวิษณุ  ทิมวิธรรม
 
255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  เสมอใจ
 
1. นางรัตนารีตา  ดำรงค์ไทย
 
256 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  มากสุก
2. เด็กชายกิตติชัย  นันตา
3. เด็กชายจักรินทร์  บุญธรรม
4. เด็กชายธนภัทร  วงศ์ประสิทธิ์
5. เด็กชายนนทชา  นามจักร์
6. เด็กชายพรหมพิริยะ  แซ่เล้า
7. เด็กชายศรัณย์ภัทร  คงพรหม
8. เด็กชายอภิเชษฐ์  มูลเทพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา  แก้วจิโน
2. นางสาวเกษร  เสาร์เรือน
3. นายสมรัตน์  ปัญโญ
 
257 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  อินทร์จันทร์
2. นายกิตติภณ  แก้วโก
3. นายนวมินทร์   ภูกิ่งดาว
4. นายวงศกร  กาศเกษม
5. นายวิชานนท์   ดอกคำ
6. นายวิชานนท์  แสงศรีจันทร์
 
1. นายจำนง  คำมูล
2. นายพันธนิจ  ฟองอินทร์
3. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
258 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  ชัยเจริญ
2. นางสาวณัฐฌานันท์  เกิดสุข
3. นายนิรวิทย์  สิบหมื่นอาด
4. นางสาวปาลินี  คำมา
5. นางสาวภูริชญา  เสาร์จันทร์
6. นายวรวิช  ฐิติวรชิน
7. นางสาวศศิกานต์  สว่างวงศ์
8. นางสาวศศิวรรณ  ชูไว
9. นางสาวสุชาวลี  ชิดสนิท
10. นายอรรชฎา  แสงศรีจันทร์
 
1. นางศนิสา  ศรีสว่าง
2. นายวิเชียร  ใจดี
3. นางปาริชาติ  ราษี
 
259 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกุลวรางค์  ปุราชะกา
2. นายณัฐสธน  สักลอ
3. นายพฤกษาภู  เอื้อหยิ่งศักดิ์
4. นายพัทธดนย์  วงศ์อภิสิทธิ์
5. นายรติพงษ์   กีพงษ์
6. นายวีรากร  สถาพรพิบูลย์
7. นายเจษฎากร  ภาชนะ
8. นางสาวเชษฐธิดา  วงค์ไชย
9. นางสาวเปมิกา  สุยะราช
 
1. นายพันธกร  ตันติเพชราวรรณ์
2. นายมาโนชย์  มีมา
 
260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  แซ่ท่อ
2. เด็กชายพิชญุตม์  บัวจ้อย
3. เด็กหญิงพิมพิชชา  เผ่าทะไชย
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จิตวงศนันท์
5. เด็กหญิงอภิสรา  นิติพงษ์พานิช
 
1. นางสาวบงกชวรรณ  มีลือกิจ
2. นางสาวปวีณา  จาโรง
 
261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  พรมมา
2. เด็กหญิงพนิดา  สุทธภักติ
3. เด็กหญิงภาทิยา  ชัยทอง
4. นางสาวศิริฌานี  นวลไชยดี
5. นายอัษฎายุธ  ทุนกุล
 
1. นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล
2. นางสาวปนัสยา  แก่นพล
 
262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  บุญเตี่ยม
2. นางสาวนารีรัตน์  รักพงษ์
3. นางสาวบุณยาพร  สองศรีใส
4. นายปิยณัฐ  เครือมา
5. นางสาวโชติมา  อะทะเทพ
 
1. นางสาวกานท์ชญา  อ่อนนวล
2. นางอภิญญา  โยธามาศ
 
263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาววรัญญา  สองสีใส
3. นางสาวสุภัสสรา   หอมนาน
4. นายอภิศักดิ์  ดวงมาลา
5. นางสาวอรวรรณ  คำประเสริฐ
 
1. นางรำพึง  ศรชัย
2. นางฐิฏิวรฎา  เสาร์จันทร์
 
264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวจิรชยา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงปทิตตา  พุทธรักษา
3. นางสาวรัตนาพร  รัตนพงค์
 
1. นายมรุต  ชลฤทธิ์
2. นางนงนุช  วันทิตย์
 
265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์เปี้ย
2. เด็กหญิงชมชนก  ซาวคำเขต
3. เด็กหญิงพรวลัย  แก้วโก๋
 
1. นางอุษณีย์  ่จันทร์สุริยา
2. นางสาวอัมพร  เพียรการ
 
266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายธนภัทร  งามตา
2. นางสาวภาวิตา  ใจดุ
3. นางสาวสิรีธร  วิชัย
 
1. นายมรุต  ชลฤทธิ์
2. นางนงนุช  วันทิตย์
 
267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวธัญสินี  รุ่งแสง
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  พิมสาร
3. นางสาวศิริพันธ์  กาเผือก
 
1. นางอุษณีย์  ่จันทร์สุริยา
2. นางสาวจริญญา  ศิลธรรม
 
268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกัลยรัตน์   เชื้อปงปัน
2. นางสาววรรณชนก    พงศ์ธัญวัฒน์
3. นางสาวสิริยากร   นาคพิมาย
 
1. นางสาวดาราวรรณ  ธนันฐิติวัชร์
2. นางพัทธนันท์   กองทิพย์
 
269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาพร   มงคล
2. เด็กชายธราธร  ตันกูล
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์   หิรัณย์บรรณสาร
 
1. นางสาวจุฑามาศ   กรงจักร์
2. นางสาวรัตนา  สบายจิตร
 
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายหล้า   แซ่เล่า
2. นางสาวเฝยเซ็ง   แซ่ตั้ง
3. นางสาวเพ็ญศรี   หาญวิริยะกิจ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  ธนันฐิติวัชร์
2. นางพัทธนันท์  กองทิพย์
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกษณะพจน์  ทศรฐ
2. นางสาวทักษพร  นามวงศ์
3. นายสิรวิชญ์  ปาเอื้อม
 
1. นางอุษณีย์  ่จันทร์สุริยา
2. นางสาวปาริฉัตร์  คันธิสา
 
272 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ยศทะนะ
2. เด็กหญิงปณิตา  โกฏิรัมย์
 
1. นางสาวโสภา  มูลเทพ
2. นางสาวปราณี  ไชยจันดี
 
273 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวณรี  ไชยคำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  กองกุนะ
 
1. นางพัชรี  สารงาม
2. นายยศ  กันทายวง
 
274 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงศริญญา  พงศิริแสน
2. เด็กหญิงอนุตา  ไชยลังกา
 
1. นางสาววัลยา  นาสาร
2. นายณัฐวุฒิ  กล้าหาญ
 
275 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  สมส่วน
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ดูแก้ว
 
1. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
2. นางพัชนี  ถูกจิตร์
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวิกา  เสมอคำ
2. เด็กชายภานุพงศ์  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวปีย์ขวัญ  ปรัชญาประเสริฐ
2. นางกัลยา  เป็กเครือ
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงภิญดา  คำวัง
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายจิรายุส  ใจกว้าง
2. นายชญานนท์  รินฟอง
 
1. นายประพันธ์  ปนยะ
2. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายทัชชาพิชญ์  ชยรัฐสิริมงคล
2. นางสาวธิญาดา  เฉลียว
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายถิรวุฒิ  พวงบุบผา
2. เด็กชายเผด็จ  ปรีชาจินดาวุฒิ
 
1. นายศิริขวัญ  ท้าวล่า
2. นายวิวัฒน์  ดาปุก
 
281 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงภิญญลักษณ์  โพธิ์เหลือง
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
2. นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายจิตตพล  จันทร์คำ
2. นางสาวพรพิมล  ดีใจ
 
1. นายยศ  กันทายวง
2. นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวญาณนารี  กองสิน
2. นางสาวณัฐณิชา  คงกล่อม
 
1. นายชาญยุทธ  พิริยะสิทธิการ
2. นางสาวปราณี  ไชยจันดี
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐนิตย์  สนองญาติ
2. นางสาวธนัญญา  เครือสาร
 
1. นางจิรปรียา  ชัยทะ
2. นางราตรี  คำปัน
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายก้องไผ่  วุฒิชัยยา
2. นายบุญยรัตน์  คำวงศ์ษา
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุขสบาย
2. เด็กหญิงเมราณี  ศรีวงศ์
 
1. นางราตรี  คำปัน
2. นางจิรปรียา  ชัยทะ
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงราชนก  แซ่ว่าง
 
1. นายรังสิต  สิงห์มหาไชย
2. นางกัณณ์ณิชาพัฒน์  สิงห์มหาไชย
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  ชูวรรธนะปกรณ์
2. เด็กชายวรินทร  แก้วนรินทร์
 
1. นางสาวจิรสุดา  กุมาลี
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกนกนิษก์  จันทกรี
2. นายศุภกิจ  มังคลาด
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวพนิตสุภา  โครงกาบ
2. นายไกรวิชญ์  บุญทา
 
1. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์
2. นายไพบูลย์  ภิญโญ
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนิสร  ไชยวุฒิ
2. นายเจษฎากร  วังวิเศษ
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธัชทร  วงศ์ไชย
2. นายธีรพงศ์  ภาพสุรินทร์
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
 
293 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วปัญญา
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงแต้มฝัน  พึ่งพวก
 
1. นางสาวธัญญชล  ทองสา
2. นางรุ่งทิพย์  ขันธวงค์
 
294 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ธรรมยา
2. เด็กชายธวัชชัย  ทิพย์ชัย
3. เด็กชายศิวกร  วังวล
 
1. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
295 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชูฤกษ์  แต่บรรพกุล
2. นางสาวดาริกา  แสงศรีจันทร์
3. นางสาวพีรดา  เกณฑ์ทา
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นายวรัท  หมั่นการ
 
296 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายคเชนทร์  สุวรรณพันธ์
2. นางสาวปวิชญา  คำมี
3. นายภูริณัฐ  ภาณุพงศ์กุล
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
297 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนรี  ใจสืบ
2. นายพนัส  เขียวลำพูน
 
1. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
2. นายปัณณ์  ปัญโญใหญ่
 
298 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ไชยอักษร
2. นายสุธิมนต์  คำมาปัน
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
299 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายธีรดนย์   เป็นนวล
2. เด็กชายอุดม  อนุชิตวรการ
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายจรัล  ฟังเร็ว
 
300 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายญาณภัทร  มาฟู
2. เด็กชายสุปริญญา  นวนสาย
3. เด็กชายไกรวิทย์  พรหมเสน
 
1. นายวรันย์  ปัญญา
2. นางพัชรี  สารงาม
 
301 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายณัฐพนธ์  วงค์แก้ว
2. นายบุริศร์  ลือชา
 
1. นายเหนือสยาม  สิงห์แก้ว
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
302 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งประเสริฐ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เมืองมูล
3. เด็กชายวสุพล  ปวงคำมา
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นายปริญญ์  พันธ์ดี
 
303 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายณิชกุณ  ชุ่มลือ
2. เด็กชายพศิน  นิมมานพิภักดิ์
3. เด็กชายศุภกฤต   เอื้อหยิ่งศักดิ์
 
1. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
2. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
 
304 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวชลิตา  วงศ์บุญมา
2. นางสาวพรสวรรค์  ชัยวร
3. นายฤทธิเดช  เมืองคำ
 
1. นายพิภพ  ยอดอ้อย
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
305 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายธีรกร  บัวระภา
2. นายปรัชญาธร  บุญธรรม
3. นายพงค์พนิช  กาละพวก
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
306 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กาติ๊บ
2. เด็กชายนภัทร  บุญพร้อม
3. เด็กชายพชรดนัย  สมฤทธิ์
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
 
307 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพีรณัฐ   สร้อยเกียว
2. เด็กชายรณกฤต    เพียรการ
3. เด็กชายศุภโชติ   เบ้าชาลี
 
1. นายอภิวัฒน์   พวงลำใย
2. นางศิวาพร   เหลี่ยมศิริวัฒนา 
 
308 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายชัยติพงศ์  บุญหมั้น
2. นายเศรษฐวุฒิ  บุญชื่น
3. นายเอกครินทร์  ใหม่วงศ์
 
1. นางสาวณัฐปวริสร  สิริสินจิรกร
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
309 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนิสร  ไชยวุฒิ
2. นางสาวปามาลิน  คำมาเร็ว
3. นายอริศวัฒน์  ตรีศรีสิริ
 
1. นายอภิวัฒน์   พวงลำใย
2. นางศิวาพร   เหลี่ยมศิริวัฒนา 
 
310 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพิทวัส   สวนพืช
2. เด็กชายอติราช   รักชาติ
3. เด็กหญิงเจณิสริน  สกุลเจียมใจ
 
1. นายอภิวัฒน์   พวงลำใย
2. นางศิวาพร   เหลี่ยมศิริวัฒนา 
 
311 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายพีรณัฐ  ควรบุบผา
2. นายอุดมศักดิ์  สัญญเขื่อน
3. นายเจษฎากร  อ้อยบำรุง
 
1. นายเหนือสยาม  สิงห์แก้ว
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
312 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายนเรศ  แก้วกิจตะ
2. เด็กชายวรพงษ์  จำรัส
3. เด็กชายศราวุฒิ  เพ็งพลา
 
1. นายกฤษฎิ์  กาบทุม
2. นายสถาปัตย์  หงษ์ทอง
 
313 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายชูเกียรติ   แซ่ลี
2. เด็กชายนรวิชญ์   พรหมบุญมา
3. เด็กชายอภิรักษ์   จตุโชคอุดม
 
1. นายจรัล  ฟังเร็ว
2. นายอภิลักษ์  กันคำ
 
314 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายนันทวิทย์  สมศรี
2. นายวสวัตติ์  ทะกัน
3. นายสืบสาย  เด่นอุดม
 
1. นายกฤษฎิ์  กาบทุม
2. นายสถาปัตย์  หงษ์ทอง
 
315 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายจตุพล  มวลสุชัย
2. นายธนพล  วรกิจพาณิชย์
3. นายอดิเทพ  วรกิจพาณณิชย์
 
1. นายอัศวิน  จอมเที่ยง
2. นายอุเทน  วงษ์ทันท์
 
316 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ธะนะตัน
2. เด็กหญิงวราลี  ตั้งอิสราวุฒิกุล
3. เด็กหญิงเมธิยา  บุระคร
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
2. นายชาญเดช  อิทธิยา
 
317 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นามนา
2. เด็กชายทศพล  สมศรี
3. เด็กหญิงรุจิราพร  เผ่าแก้ว
 
1. นางมลธิลา  สุริยะไชย
2. นางสาวชนัญธิดา  ยารังษี
 
318 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวปิยธิดา  บุระคร
2. นางสาวอนุชศา  นามช้างน้อย
3. นายอนุชิต  สมวรรณ์
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
2. นายชาญเดช  อิทธิยา
 
319 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  นามเมือง
2. นางสาววริศรา  นามวงค์
3. นายสิทธิพล  อิ่นคำ
 
1. นางมลธิลา  สุริยะไชย
2. นางสาวชนัญธิดา  ยารังษี
 
320 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธพร  ไชยเมือง
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชนิดาภาพงศ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  กันติยะ
4. เด็กชายภูริทัต  ธรรมรงศ์รัตน์
5. เด็กหญิงสิริประภา  ภูมิโคกรักษ์
6. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  เคลือชมภู
 
1. นางนัยนา  ประวงค์เทพ
2. นางรัตนาภรณ์  ภิญโญฤทธิ์
3. นางสาวจันทร์จิรา  เตชะวงค์
 
321 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัชนันท์  วงศ์ผา
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ภรณ์  คำแสน
3. เด็กหญิงวรรณพรรษา  สังข์เมือง
4. เด็กหญิงวรินทรา  อิ่นคำ
5. เด็กหญิงสุนิสา  ผาลัย
6. นางสาวโสรยา  หลักแหล่ง
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
322 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกฤติญารัตน์  ฐานพานิช
2. นายณัฏฐ์ชนน  ไชยเมือง
3. นางสาวนัทธริกา  คนซื่อ
4. นางสาวปัณณรัตน์  วงษ์เวช
5. นางสาวพิชญธิดา  ขวัญใจ
6. นายพิทูร  คำปันติ๊บ
 
1. นางนัยนา  ประวงค์เทพ
2. นางรัตนาภรณ์  ภิญโญฤทธิ์
3. นางสาวจันทร์จิรา  เตชะวงค์
 
323 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจารุวิทย์  กันณิกา
2. นายฐิติกร  คำเผ่า
3. นางสาวบัณฑิตา  ขัฒมาตย์
4. นางสาวพัชรี  ใจวังโลก
5. นายรัฐิพงศ์  คำเฟย
6. นางสาวศศิธร  ผลประเสริฐ
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
324 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยพลี
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  รวมสุข
3. เด็กหญิงอนิสา  ตันกูล
 
1. นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์
2. นางศิริพร  ฟักแก้ว
 
325 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิษฐา  คำมา
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชาวเวียง
3. เด็กหญิงดวงกมล  ชิณวงศ์
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
2. นายชาญเดช  อิทธิยา
 
326 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐิดา  อินเถิง
2. นางสาวหฤทัย  ชื่นจิตต์
3. นางสาวเพรฌรัตน์  ก้อนคำ
 
1. นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์
2. นายนิวัติ  เชียงแรง
 
327 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญญรัตน์   นิลพงษ์
2. นายชานนท์   สุภาพิพัฒน์
3. นางสาวสุภานันท์   สุทธศิลป์
 
1. นายอานันท์  อะภิวัน
2. นายกฤษณพงษ์  ปิงยศ
 
328 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายภัทราวุธ  เรียบร้อย
2. เด็กชายวัชระ  ไชยวงค์รักษ์
3. เด็กหญิงเมธินี   คำบรรลือ
 
1. นายเฉลิมพล  ปามา
2. นางสาววริศรา   เขื่อนขันธ์
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญนำ
2. เด็กหญิงปิณฑิรา  เกียรติศักดิ์กำจาย
3. เด็กหญิงภาวิณี  ไชยสถาน
 
1. นายประสิทธิ์  ทองอุ่น
2. นางสาวนิศานาถ  นามหน่อ
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจิรชยา  ไชยมงคล
2. นางสาวชริกา  อ้อยบำรุง
3. นางสาววิภวานี  สองคำชุม
 
1. นายกิตติภณ  เพียรจริง
2. นางสาวเศรษฐินี  มูลศรี
 
331 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวชนกนันท์  อินทร์ธรรม
2. นางสาวทิพกฤตา  อินยม
3. นางสาววิชญาพร  หมอยาดี
 
1. นายประสิทธิ์  ทองอุ่น
2. นางสาวนิศานาถ  นามหน่อ
 
332 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  เชียงมุล
2. เด็กหญิงณัฐนีกรณ์  กุมารแก้ว
3. เด็กชายพชร  ครองราษฎร์
 
1. นางอารีรัตน์  นาแพร่
2. นางสาววริศรา  เขื่อนขันธ์
 
333 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงปรินยภัส  อัศวจินดาพล
2. นางสาวภณิดา  ธนาวุฒิชัย
3. นางสาววัลภา  อนุชิตวรการ
 
1. นางธนพรรณ   ทวีโค
2. นางพิมพ์ใจ  กาวีละ
 
334 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวณัฐริกานต์  สีเสียดงาม
2. นางสาวนันทิกานต์  พูลธนะ
3. นางสาวมณนภา  เหล็กกล้า
 
1. นางวิไล  วัฒนาพร
 
335 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวกุลจิรา  คนทา
2. นางสาวขวัญจิตร  จันทร์บาง
3. นางสาววริศรา  เหลืองรินอำไพ
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงพัดธนันท์  หมั่นทำ
2. เด็กหญิงภาวิตรี  ตันกูล
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ยั่งยืน
 
1. นางวิไล  วัฒนาพร
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรพล  วรรณา
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  สุริผัด
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ผันพิมาย
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
2. นายชาญเดช  อิทธิยา
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  ชื่นใจ
2. นางสาวปรัชญาพร  ส่องแสง
3. นางสาวปาริชาติ  ฟักแก้ว
 
1. นางมณฑยา  ภูแสงศรี
2. นางสาวพุทธมาศ  ธรรมปัญญา
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวกัญญารักษ์   แซ่ย่าง
2. นางสาวรัชนี   จางศิริสกุลชัย
3. นางสาวอรพิน   แซ่ย่าง
 
1. นางสาวจิรสุตา  เมืองอินทร์
2. นายนพดล   ธรรมใจอุด
 
340 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงญาณิดา  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญาพร  ธนู
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  หนุ่มมงคลชัย
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสาวสุณิสา  สมศรี
 
341 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงสุจิรา   แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงสุญาดา   แซ่หาญ
 
1. นางธนพรรณ   ทวีโค
2. นางพิมพ์ใจ  กาวีละ
 
342 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   วงษ์ปาน
2. นางสาวภาวิตรา  วงค์ไชย
3. นางสาวแคทรียา  ฮายามะ
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสาวสุณิสา  สมศรี
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายธีรนัย  ยารังษี
2. นางสาวอนัญตยา  จวบศรี
3. นายเสกสรรค์  แก้วโน
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนันท์  คงคำเปา
2. เด็กหญิงนัฏธิดา  คงพลนันท์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงศรีจันทร์
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  เงินเย็น
2. นางสาวธนัญญา  มูลอินต๊ะ
3. นายฤทธิเกียรติ  ดงเจริญ
 
1. นางวันเพ็ญ  สุภกา
2. นางสาวกนกกาญจน์  สุขยิ่ง
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวชนิภา  หัวนา
2. นางสาวพรซิตา  พนฤทธิ์
3. นางสาวมาริสา  แซ่ว่าง
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
347 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสินจัย  วงศ์ไชย
 
1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
 
348 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กชายบุญทัช  หิรัญพานิช
 
1. นายฉัตราภรณ์  วงศ์ดุษฎีกาล
 
349 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ชัยตุ้ย
 
1. นางนงนุช  ศิริธรรม
 
350 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพิดา  กันตี
2. เด็กหญิงสริตา  คำบัวภา
3. เด็กหญิงสุมินตรา  สิมมา
 
1. นางศิริวรรณ  ณ น่าน
2. นางสาวชรินทร์ทร  ไหมคำ
 
351 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แก้วลังกา
2. เด็กหญิงวรรณิพาภรณ์  คมแก้ว
3. เด็กหญิงวิจิตตรา  ไชยภาพ
 
1. นายมรุต  ชลฤทธิ์
2. นางนงนุช  วันทิตย์
 
352 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  วุฒิสันต์
2. นายกิตติศักดิ์  ยะหมื่น
3. นายนพดล  หมั่นไร่
 
1. นางสาวปทมาภรณ์  อัมพุธ
2. นางสาวสุจินต์  สองคำชุม
 
353 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวรุจิษยา  ฝัดค้า
2. นางสาววิรัญญา  หอมสันเทียะ
3. นายสราวุฒิ  กาพุฒ
 
1. นางสาวจรรยา  ทามัน
2. นางสาวสุรีรัตน์  ลาบุตรดี
 
354 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญญาดา  ศรีวิชัย
 
1. นายศักดา  สีทา
 
355 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงโชติรัตน์   กองจันทร์
 
1. นางสาวสุปราณี  แก้วันดี
 
356 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายโกศัลย์  ธรรมขัน
 
1. นางสาวสุรีรัตน์   ลาบุตรดี
 
357 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  กองบุญ
 
1. นายศักดา  สีทา
 
358 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนนท์  บัวผัด
 
1. นางนุชรี  ขุนน้ำ
 
359 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกานต์  ไชยวัง
 
1. นางนพรัตน์  ปราศรัย
 
360 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิดา  ชุมภูชนะภัย
 
1. นายธีรพงศ์  ใจซื่อ
 
361 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงยูชิตา  อุ่นใจ
 
1. นางสุภัทร์  ภิญโญ
 
362 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวลักษณา  สุริยะ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
363 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายธนทัต  ธัญประเสริฐกุล
 
1. นางสุพรรษา  ปันต๊ะ
 
364 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  เรือนคำ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีเกตุ
 
1. นายรังสิต  สิงห์มหาไชย
2. นางกัณณ์ณิชาพัฒน์  สิงห์มหาไชย
 
365 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาววรรณิกา  อินต๊ะวิเศษ
2. นางสาวอริสา  มาตึง
 
1. นายวรพัทธ์  ฟูเชื้อ
2. นางนพรัตน์  ปราศรัย
 
366 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  อินต๊ะ
2. นายนนธวัช  ฤทธิรงค์
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
2. นายศักดา  สีทา
 
367 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  ทะลิ
2. เด็กชายอำพล  สังข์ทอง
 
1. นายวรพัทธ์  ฟูเชื้อ
2. นางสาวชรินทร์ทร  ไหมคำ
 
368 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายพงศ์พล  คมแก้ว
2. นายพุฒิพงษ์  บุญชื่น
 
1. นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
2. นางจริญญาพร  จิตตะ