รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ   สังข์จันทร์
 
1. นางคุณารักษ์   แสนสุด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาววิมลสิริ  แดงเรือง
 
1. นางสาวสายรุ้ง  อยู่คร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิดา  อินสุวรรณ์
 
1. นางเรณู  บุญอินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวนภาลัย  วิชัยโย
 
1. นางสาวเกศริน  ปัญญาเหมือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรัญกาญจน์  กล่อมถึก
 
1. นางนภาพร  โพธิ์เงิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวชลรดา   ช่วยเจริญ
 
1. นางปิยาภรณ์   รอดประเสริฐ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงวรินทิพย์  กันเนียม
 
1. นางดารณี  ทันเจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวธนกร  ศรีทิพรัตน์
 
1. นางกมลวรรณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงเนตรนภา   โพธิวิพุฒ
 
1. นางสาวกาญจนา   เรืองทุ่ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  บดีรัฐ
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  จันทร์ทุ่ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารินทร์  ศรีศิลป์
2. เด็กหญิงพรหมพร  พรมเพ็ชร
 
1. นางจรัสศรี  เขาเหิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  สีมารักษ์
2. นายวัฒนา  บ้านกล้วย
 
1. นายวิทยา  อินอยู่
2. นายธีรพงษ์  เข็มคง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  สร้อยเพ็ชร
2. เด็กหญิงอธิติยา  ช่วยเพ็ญ
 
1. นางเรณู  บุญอินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรดิษ  รักปรางค์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นายพีรพัฒน์  ทัศนา
 
1. นางสาวโชติรส  แมลงภู่
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายธีธัช   ชัยวัฒนกุล
 
1. นางสาวลลิตา  อาจรอด
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณฐชนม์  อินทพิบูลย์
 
1. นางสาวสุภาพร  นิรันดร์รัตนกิจ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณพรรษ  บุญส่ง
2. เด็กชายสุรยุทธ  เจือจาน
3. เด็กหญิงอภิญญา  โสคร
 
1. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน
2. นางดวงพร  มากล้ำ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวสิเรียม  แก้วทุ่ง
2. นางสาวสุรางคนา  การะเกด
3. นายไกรวิชญ์  พลอยโตนด
 
1. นางสาวบุญญานี  ใจยิ้ม
2. นางสาวปาริษา  หลองเจาะ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนี  หลาแก้ว
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  กลิ่นทุ่ง
3. เด็กชายปภินวิทย์  สอนเกตุ
 
1. นางสุมาลี  หมากผิน
2. นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวจีรนันท์   ศรีสุวรรณ
2. นางสาวภคมน   เสียงล้ำ
3. นางสาวภัสราภรณ์   ทองพงษ์เนียม
 
1. นางกรรณิกา   อุดมกีรติกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ถาปาวงศ์
2. เด็กชายวรปรัชญ์  เขมรุจินนท์
 
1. นางอำพร  รักสิงห์
2. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวพลอยพัชญ์   สุทธาธิวงษ์
2. นายวิทวัส   ใบทองคำ
 
1. นางอัจฉราภรณ์   พันธ์อุดม
2. นางกรรณิกา   อุดมกีรติกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายภูวิชญะ  อุตสาหกิจ
 
1. นางสมใจ  พงษ์สิงห์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายเจตนิพัทธ์   คำทาสี
 
1. นางนุชลี   สุนันทวนิช
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  เฉิน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อิ่มบู่
 
1. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด
2. นางสาวธัญชนก  บุญมี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  บุญทาทิพย์
 
1. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มาไว
 
1. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวจิรดา  จางวางคง
 
1. นางวิภา  ปิ่นหอม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายนวพล  ศักดิ์เดชานนท์
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงภิญญดา  เกษมสำราญ
2. เด็กหญิงสุพิชร์ญา  พรมเพ็ชร
3. เด็กหญิงอภิชญา  อรุณแจ้ง
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  คำก้อน
2. นางสาวสิรินุช  เข็มคง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกีรติ  สุธีรยงประเสริฐ
2. นายนิติ  เทียนบุตร
3. นางสาวรัตนากร  น่วมอิ่ม
 
1. นายสว่าง  จันทร์เจาะ
2. นางสาวอัญญารัตน  คำก้อน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิฌาพรรณ  ทองสาด
2. เด็กหญิงสุรวิวรรณ  ดีทุ่ง
3. เด็กชายเจนสรร  เพชรทูล
 
1. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์
2. นางสาวอัญญารัตน์  คำก้อน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. นางสาวณิชาภัทร  โอ๊ดฟู
2. นางสาวปาริชาต  ปั่นอ้าย
3. นางสาววันวิสา  สุขเกษม
 
1. นางสาวธัญยธรณ์  ทองศิริธนารัตน์
2. นางสาวราตรี  ทองอ่อน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติปัญโญ  หล่อหลอม
2. เด็กชายธีรพันธ์  พุขุนทด
3. เด็กหญิงพิชชา  จันทันโอ
 
1. นางสุภาวดี  พุฒจาด
2. นางสาววาริณี  หอมหวล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐพล  ชิ้นจอหอ
2. นายพลวิชย์  พุฒจาด
3. นายวรชาติ  ลือเฟื่อง
 
1. นางสาววาริณี  หอมหวล
2. นางสุรีวรรณ  ภู่ระหงษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกชีวา  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงพัชรพร  วงค์คำ
3. เด็กหญิงรพีภรณ์  สัพทเสวี
 
1. นางกรนันท์  เอี่ยมภูเขียว
2. นางสาวปาริชาต  ผาสุข
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวชมภู่นุช  เลิศหาญ
2. นางสาวณัฐรัตน์  หมอกมืด
3. นางสาวอภิภาวดี  มากอยู่
 
1. นางสาวพรรณิพา  เมฆพัฒน์
2. นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลญาณี  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ทิม
 
1. นายณรรตธร  คงเจริญ
2. นางคำมี  ชัยรักษา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกิตติพันธุ์  เมฆเสือ
2. นายทองพิทักษ์  บุญชู
 
1. นายณรรตธร  คงเจริญ
2. นางคำมี  ชัยรักษา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  เกตุอ่อน
2. เด็กชายสหนัย  คำไธสง
 
1. นายอนุชา  แป้นจันทร์
2. นางสาวสิรินภา  อยู่สถิตย์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กชายทิพากร  ดีจริง
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แสนเสน
 
1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์
2. นายสุติ  คงเผื่อน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงธัญชนก   บัวพลอย
2. เด็กหญิงบุษยาภรณ์   พุ่มจันทร์
3. เด็กหญิงปุณญิศา   คลี่ใบ
4. เด็กหญิงภาสินี   ใจจู
5. เด็กหญิงอรปรียา   นาครินทร์
 
1. นางศุภมาตรา   หลังสันเทียะ
2. นางสาวภาวินีย์   เศรษฐีพ่อค้า
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวณัชณิชา  ไพบูลย์กสิกรรม
2. นางสาวณัฐนันท์   อยู่สายบัว
3. นางสาวทิพาพร   คงรอด
4. นางสาวธิมาพร   กันนา
5. นางสาวมัชฌิมา   ไพบูลย์กสิกรรม
 
1. นางกนกอร   อรุณวิง
2. นางสาวศิริกุล   แสงศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงชุตินันท์   กลับมา
2. เด็กหญิงปิยมาศ   อั้นใจ
3. เด็กหญิงภัทรากานต์   วงศ์คำ
4. เด็กหญิงวีรดา   ปัญติ
5. เด็กหญิงอนงค์พร   สอนโต
 
1. นางจุฑามาศ  อนุกูลวรรธกะ
2. นางสาวรุ่งนภา   ตาดเงิน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจุฑารัตน์   ทองดี
2. นางสาวชลธิชา  แสงจันทร์
3. นางสาวณัฏฐธิดา  นาตาล
4. นางสาวศิริพร  ทัดแพร
5. นางสาวอรอุมา  พุดจาด
 
1. นายสุทธิพร  จันทร์ฝอย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ยุติธรรม
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  จำเริญ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  นวลจีน
4. เด็กหญิงนัฐกาณต์  อยู่จิ๋ว
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไผ่งาม
 
1. นายณัฐวัฒน์  คำแหง
2. นางสุภัสศรณ์  คำแหง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ    อิ่มบู่
2. นางสาวทิพวรรณ   มั่นพลอย
3. นายนครินทร์   ภู่อิน
4. นางสาวมัญชุพร   มณีกัญญ์
5. นางสาวเกียรติยา   ยอดเพ็ชร
 
1. นางสาวแว่นทิพย์   สุวรรณแสน
2. นางสาวฉัตรระวี   ชูกลิ่น
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกฤตภาส   แว่นแก้ว
2. นายกิตตินันท์   อ่ำเทศ
3. นางสาวณัฐพร   ขวัญเขียว
4. นายณัฐพล   นามศรี
5. นายณัฐสิทธิ์   ใจดี
6. นายต่อลาภ   วิเชียรสรรค์
7. นายธนกาญจน์  อ่วมจินดา
8. นายธนากร   เจ๊กแจว
9. นายปรมัตถ์  พระโยม
10. นางสาวปุณยาพร  นิกรกุล
11. นางสาวพรปฏิภาน  ด่านปาน
12. นายพิริยะพงศ์   จันทร์ผึ้ง
13. นายพีรายุ   น่วมอิ่ม
14. นายศรเพชร   พลคล้าย
15. นายสิรวิชญ์   แสงดาว
16. นายสุภัทรชัย  จันทร์เกษร
17. นายสุภัทรชัย   คำกระจ่าง
18. นางสาวเครือฟ้า   สมบูรณ์
19. นายเทิดไท   สุกใส
20. นายโชติวิศุทธิ์   ผู้ภักดี
 
1. นายภาณุพงศ์   คงเชื้อสาย
2. นายจักรพันธ์   ชีวะวัฒนา
3. นายชานนท์   ผ่องฉวี
4. นางสาวนุศรา   รอดสิน
5. นางสาวสุภาพร  สีนวล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายชญานิน   เสือแก้ว
2. นายชิษณุพงศ์   รวมพล
3. นายณภัทร   มั่นหมาย
4. เด็กหญิงณัฐพร  เนียมใจดี
5. นายณัฐวุฒิ   เกิดสุวรรณ
6. นายธวัชชัย   มั่นอ้น
7. นายนนท์ปวิธ   วงศ์วิเศษ
8. นางสาวปาณีศา   คงเจริญ
9. นายพงศธร  เธียระวิบูลย์
10. นายพาทิศ   ดีโต
11. นายวรพล   โพธิ์ทอง
12. นายวิสัยทัศน์  อินทร์จันทร์
13. นายวิหาร  ทองเชื้อ
14. นายศุภกร  วิเศษปะ
15. นายสนทรรศน์   เกตุคง
16. นายสมศักดิ์  อยู่บุญ
17. นางสาวสิริยากร   หล่าซิว
18. นายสุวิจักษณ์   อย่างรัตนโชติ
19. นางสาวอนัญญา  ขาวป้อม
20. นายเกียรติพงษ์   อภิรัตน์
 
1. นายภาณุพงศ์   คงเชื้อสาย
2. นายจักรพันธ์   ชีวะวัฒนา
3. นางสาวศุภรัตน์   ชำนาญผา
4. ม.ล.ภคเมธี   สายสนั่น
5. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายอนุกูล  ศรีว่าง
 
1. นายสาธิต  จันสิงขรณ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวบุษราคัม   สารสืบ
 
1. นางณพัฐอร   แกล้วกล้า
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายจิรเดช   แสงงาม
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ   เฉื่อยพุก
 
1. นางสาวมธุรส   คงฟัก
2. นายเกรียงไกร   เตชา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นางสาววราพร    ชื่นสุวรรณ์
2. นายเกริกชัย   ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวปวีณา   ปิ่นมณี
2. นางอรทัย   แสงสว่าง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   หาญคำ
2. นางสาวน้ำฝน  ทองนาค
3. นางสาวปฏิมาภรณ์   ทินกร ณ อยุธยา
4. นางสาวประณัยยา   สุวรรณทา
5. เด็กหญิงพลอยชมพู   ฐิติกุลกมลสุข
6. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   คำเครือ
7. เด็กหญิงมนทกานต์   มิ่งประเสริฐ
8. นางสาวมุทิตา   โมรัษเฐียร
9. เด็กหญิงลักษิกา   จันทร์คำ
10. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เข็มทอง
 
1. นางสมศรี  เจริญศิริ
2. นายเกรียงไกร  เตชา
3. นางวิมลรัตน์   เพ็ญภาคกุล
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏา  แสงสง่า
2. เด็กชายจาตุรนต์  ขาวป้อม
3. เด็กชายธนกร  อินทร์เพชร
4. เด็กชายภากรณ์  ขึ้นทันตา
5. เด็กชายภูเบศ  หวังดีกลาง
6. เด็กชายวิทวัส  คุ้มสี
7. เด็กชายศุภากร  อ่อนอาสัญ
8. เด็กชายสุวิจักษณ์  หอมฟุ้ง
9. เด็กชายอภิวิชญ์  หลวงขัน
10. เด็กชายอรรถพล  เม้ยทับ
 
1. นายสุรเชษฐ์  ชูเตชะ
2. นางสาววิภาดา  สุขเกตุ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  พิรณฤทธิ์
2. เด็กชายจิรโชติ  บ้านขมิ้น
3. เด็กชายณัฐนนท์  อรุณสวัสดิ์
4. เด็กชายธนา  น้อยธรรมราช
5. เด็กชายธีรภัทร  รอดแก้ว
6. เด็กชายพงษ์พันธ์  อุ่นแก้ว
7. เด็กชายภานุวัตน์  ม่วงวงษ์
8. เด็กชายวชิราวุธ  เรียบร้อย
9. เด็กชายวายุ  พิมทอง
10. เด็กชายสุชาครีย์  เชียงคำ
 
1. นายจรัส  สุริโย
2. นายสายชล  ดำแลลิบ
3. นายสมชาย  จรแจ่ม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัตร  เนียมแสง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ถวิลบูลย์
3. เด็กชายชัยณรัตน์  อิ่มคำ
4. เด็กชายธนกฤต  พาต่อ
5. เด็กชายธีรนาถ  เกิดป้อม
6. เด็กชายธีรภัทร  อิ่มขาว
7. เด็กชายธีรศักดิ์  สุ่มเกตุ
8. เด็กชายสรวิชญ์  ทรัพย์คง
9. เด็กหญิงเบญจพร  ปัญทะนา
10. เด็กชายเพชรรัตน์  มั่นหมาย
 
1. นายสมชาย  จินะ
2. นายโอฬาร  จอกทอง
3. นายภคพล  ก่อกุลเกียรติ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  อ่อมพรม
2. นางสาวธนภรณ์  ทับเมี่ยง
3. นายพรรณเดช  พรมภักดี
4. นางสาวลลิตา  ขำอิ่ม
5. นางสาววรรณภา  วงศ์วัช
6. นางสาวศศิภา  เผือกน้อย
7. นางสาวศุภิสรา   เปรมกระสินธุ์
8. นางสาวสุภาภรณ์  อรัญวงศ์
9. นางสาวสุวรรณา  ขังทัด
10. นางสาวอาทิตยา  แม้นอินทร์
 
1. นายวีระศักดิ์  หมอกมืด
2. นายรณชัย  จินาเกตุ
3. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกษมา   นาคินทร์
2. เด็กหญิงกานต์รวี   อินจันทร์
 
1. นายธนากร  ชมภูเครือ
2. นางสาวธมลพรรณ   คันธนู
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกุสุมาลย์   ศักดิ์ชัชวาล
2. นางสาวพัทธนันท์   มั่นยวน
 
1. นายธนากร  ชมภูเครือ
2. นางสาวธมลพรรณ   คันธนู
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงสโรชา  พรมวงศ์
 
1. นายวัฒิพงศ์  ปกรณ์จำรูญ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีโตนด
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สืบคำ
 
1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวจรรยารัตน์  ขำตั้ง
 
1. นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ขำจันทร์
 
1. นางชนิตา   มากเมือง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวพิริยากร   นกหงษ์
 
1. นางชนิตา   มากเมือง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุภาริณี  สังข์อินทร์
 
1. นายมนัสชล  แก้วบังเกิด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกฤษณะพงศ์  มั่นอิน
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาหนัน  ชามา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สันกานุช
 
1. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
2. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฎฐากร  ศิริโภคา
 
1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายเกริกฤทธิ์  ลบขำ
 
1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หนองหลวง
2. เด็กหญิงธันยาพร  สารถึ
3. เด็กหญิงวินดา  วังแผน
 
1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
2. นางสาววันทนีย์  ทัศนา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายนันทปรีชา  สอนทุ่ง
2. นายสกนธ์  อยู่กลัด
3. นายเบญจพล  อินดี
 
1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
2. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสุรเดช  สัตตาคม
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายคมกริช  ทันลา
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกฤตภาส  แจ้งแก้ว
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายชิษณุพงศ์  พุ่มไม้
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายวัลลภ  รอดแล้ว
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวสุดารัตน์   รอดคง
 
1. นายพงษ์พิณิช  แก้วหนู
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ปักษี
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวศุภิสรา  เกตุดิษฐ
 
1. นายพงษ์พิณิช  แก้วหนู
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กหญิงวัลภา  คงแย้ม
 
1. นายนนท์ณัฏฐ์  จันทรเนตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาววิรัลพัชร   ฉวีไทย
 
1. นายพงษ์พิณิช  แก้วหนู
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชื่นประสงค์
 
1. นางสาวธิดา  บัวแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายนภัทรพงษ์  หอยสังข์
 
1. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวณัฏฐณิชา   ทรัพย์สังข์
 
1. นายพงษ์พิณิช  แก้วหนู
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวดวงสมร  เทศสมบูรณ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงวัลลิกา  แก้วเนย
 
1. นายสุรกิจ  มากล้ำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กหญิงกมลชนก  อิ่มเอิบ
2. นายคมกริช  ทันลา
3. เด็กหญิงจิรฐิพรรณ  ตองกลิ่น
4. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไชยศิลป์
5. เด็กชายนพรัตน์  ภู่มณี
6. เด็กชายพงศกร  วงค์แสง
7. เด็กชายภัทรพงษ์  หอยสังข์
8. นายมังกร  แก้วพงค์
9. เด็กชายวัลลภ  รอดแล้ว
10. นายสมรัก  อ่ำปลั่ง
11. เด็กหญิงสุจาริณี  ดารารัตน์
12. เด็กชายสุธนา  ชำนาญจุ้ย
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
2. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว
3. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
4. นางสาวธิดา  บัวแก้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพรรณ์  รอดสิน
2. เด็กชายชิตนันท์  ยุทธศิลป์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ทันบุตร
4. เด็กชายธนกานต์  ศรีพยัญ
5. เด็กชายธนากร  หมอกมืด
6. เด็กหญิงธีมาพร  ประเสริฐกุล
7. เด็กชายปฏิพัทธ์  สุกร
8. เด็กหญิงปนิตา  อินทิพย์
9. เด็กชายพงษ์นวจค์  เฉียงเมือง
10. เด็กหญิงพิชญา  แดนอุดม
11. เด็กหญิงภรรวี  ดำดี
12. เด็กหญิงภีรญา  เกตุขาว
13. เด็กหญิงวราลักษณ์  เพ็งอ่ำ
14. เด็กหญิงศกุนิชญ์  จันทร์ไทย
15. เด็กหญิงศศิประภา  ขำพงศ์
16. เด็กชายศุภกิจ  กำเนิด
17. เด็กหญิงสัณห์สินี  จุลพวง
18. เด็กหญิงสโรชา  ศรีบุระ
19. เด็กหญิงหัทยาพร  ทองสว่าง
20. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภู่พัด
21. เด็กหญิงอัญชิสา  บัวป้อม
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชยังกูร  แก้วทุ่ง
2. เด็กชายตฤษนันท์  อินทร์เรือง
3. เด็กชายปุณยวัจน์  กระพันเขียว
4. เด็กชายภาสกร  ถนอมทองพันธ์
5. เด็กชายศิรชัช  อินทร์มา
6. เด็กชายสิรภพ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายคุณากร  สุริยนต์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธนกาญจน์  เพ็ญศรี
2. นายธนชัย  กุลจันทร์
3. นายธนาวุฒิ  สภาภักดิ์
4. นายภาคภูมิ  จันทร์เชื้อ
5. นายเรืองศักดิ์  ปวงประชัง
 
1. นายคุณากร  สุริยนต์
2. นายเกื้อกุล  มากกุญชร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายนที  พูลจันทร์
 
1. นายเกื้อกุล  มากกุญชร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นายภูมินทร์  มั่นคง
 
1. นายกรกช  อ่ำทิม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาวดี  พูลจันทร์
 
1. นายเกื้อกุล  มากกุญชร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นางสาวไพจิตรา  เพิ่มทรัพย์
 
1. นายกรกช  อ่ำทิม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายรพีภัทร  ยาสมุด
 
1. นายวิไลลักษณ์   พานเรือง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  โพธิ์ขวัญ
 
1. นายสุรกิจ  มากล้ำ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิจิตรา   ถุงชัย
 
1. นายสัจพจน์   ตันสมบูรณ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวพัชรประภา   มณีโชติ
 
1. นายนริศ   ขำมั่น
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายภูริพัฒน์  เดือนแจ่ม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ฉิมมั่น
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. นายนัฐนพล  รอดพ้นทุกข์
 
1. นางสาวบุญมา  ไทยรี่
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ขุนเดช
 
1. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวแก้วตา   ดวงอินทร์
 
1. นายนริศ   ขำมั่น
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัชร   มาเอี่ยม
 
1. นายพิริยพงศ์   ศรีสังวรณ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  หนานกุล
 
1. นายโพยม  ศิริพงษ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  พูลสวัสดิ์
 
1. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. นางสาวฑิตยา  มิ้มกระโทก
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   คำนุช
2. เด็กหญิงกัญสุดา   สอนเจริญ
3. เด็กหญิงณัฎฐากร   จิตร์ลัดดา
4. เด็กหญิงณัฎฐิตา   จิตร์ลัดดา
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา   ยิ้มเกตุ
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์   บุญจันทร์
7. เด็กหญิงปพิชญา   พรพิทักษ์ศิริ
8. เด็กหญิงพลอยชมพู   อ่อนมาดี
9. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เฉียงเมือง
10. เด็กหญิงสิริรัตน์   แป้นจาก
11. เด็กหญิงสุชานันท์  ไกรทอง
12. เด็กหญิงอาทิมา   ศรีเตว็ด
 
1. นายกฤษณะ   ปัญญาเลิศ
2. นายธรรมปพน   บัวเขียว
3. นางสมทรง   คงนา
4. นายศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกฤตยา  เถื่อนแท้
2. นางสาวกุลณัฐ   จันคำ
3. นางสาวขวัญชีวา   เมทจักร์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  เมฆแจ้ง
5. นางสาวนลินนิภา   สมผกา
6. นางสาวน้ำทิพย์   คงทน
7. นางสาวพิชาดา   เกตุอ่อน
8. นางสาววรกานต์  ศรีสุทธา
9. นางสาววิมลสิริ   ลองเนียม
10. นางสาวศิรินดา   มีมา
11. นางสาวหัทญา   สุดแท้
12. นางสาวเยาวลักษณ์   ไวว่อง
 
1. นายกฤษณะ   ปัญญาเลิศ
2. นายธรรมปพน   บัวเขียว
3. นางสมทรง   คงนา
4. นายศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ฟุกฟัก
2. เด็กหญิงชมพูนุช  จันโต
3. เด็กชายชัยวุฒิ  บูรณะพงษ์
4. เด็กชายณัฐนันท์  คำวงศ์
5. เด็กหญิงณาฏญา  ฆารไสว
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  กาดทอง
7. เด็กชายวิชญะ   เยโท้
8. เด็กชายสันติพงศ์  น้อยนวล
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นายกฤษฎา  จันทร์สิงขรณ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ประภูชะกา
2. นางสาวกานต์ธิดา  หิรัญธนวิวัฒน์
3. นางสาวกานต์ธิดา  เกิดป้อม
4. นายจักรกฤษณ์  เพชรคง
5. นางสาวนภสร  ศรีม่วง
6. นายวีรภัทร  คล้ายแท้
7. นายศรายุทธ  กล่อมทุ่ง
8. นายสหรัฐ  ศรีดาฟอง
9. นายหฤษฎิ์  งิ้วดี
10. นางสาวเบญญาภา  ธิเสนา
 
1. นางรัชนี  พุดซ้อน
2. นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์
3. นายนพดล  ดิษสวน
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  เกิดป้อม
2. นางสาวฐิติมา  พุ่มเรียบ
3. นางสาวดวงจิตร์  ด่านกิตติไกรลาศ
4. นางสาวดวงใจ  ด่านกิตติไกรลาศ
5. นางสาวนริศรา  พุดลา
6. นางสาวรัฐนันท์  อินทร์จันทร์
 
1. นางรัชนี  พุดซ้อน
2. นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์
3. นายนพดล  ดิษสวน
4. นางอฑิภา  วรากรเจริญ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงชนกวนันท์  ราชแผน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงค์สถิตย์
4. เด็กหญิงปพิชญา  อาจดี
5. เด็กหญิงพิชามญช์  วงษ์ศิริ
6. เด็กหญิงวริศรา  โพโสภา
7. เด็กหญิงสุธิชา  ธรรมใจ
8. เด็กหญิงโยษิตา  ดอนไพรเมือง
 
1. นางกนกทิพย์  กลิ่นทุ่ง
2. นางสาวภาณุมาศ  ศรีอุดม
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวจิรัสสา   ณ แฉล้ม
2. นางสาวฐิติยา   หล้าเวียง
3. นางสาวณัฐฐินันท์   จันทร์น้อย
4. นางสาวณัฐริกา   ปล้องนาค
5. นางสาวทิพาพร   โสภา
6. นางสาวพรนภา   อยู่ทอง
7. นางสาวพลอยชรินทร์   แสงจันทร์
8. นางสาวเบญจวรรณ   สอนโต
 
1. นางเบ็ญจนีย์   สิทธิเรือง
2. นางสาวขวัญฤดี   ประหยัด
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทัฬหสิริพงษ์
2. เด็กหญิงกรณัฐ  แป้นเกิด
3. เด็กหญิงกรพินธ์  แก้วมาก
4. เด็กหญิงจรรญารัตน์  อุ่นนุช
5. เด็กหญิงจรวยพร  เจริญยาว
6. เด็กหญิงชุลีกร  แก้วนัยจิตต์
7. เด็กหญิงณัฐพร  เนียนใจดี
8. เด็กชายธนสิน  แก้วเกตุ
9. เด็กชายพงศกร  ทองอิ้ม
10. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ศรีประทักษ์
11. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  นาควิจิตร
12. เด็กชายรัชตะ  พุดซ้อน
13. เด็กชายศุภชัย  แก้ววิเชียร
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  เป้ทุ่ง
15. เด็กหญิงอินถวา  พุดซ้อน
16. เด็กชายเบญจมินทร์  รชตกาญจน์กูล
 
1. นางรัชนี  พุดซ้อน
2. นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์
3. นายนพดล  ดิษสวน
4. นางอฑิภา  วรากรเจริญ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นางสาวกชกร  โพธิ์สวรรค์
2. นางสาวกมลชนก  จีนด้วง
3. นางสาวกรกนก  เข็มคง
4. นางสาวจิตติภัทรา  ทองโตนด
5. นางสาวจีระภัทร  คล้ายจ้อย
6. นายชลสิทธิ์  อัมพร
7. นางสาวณิชากร  อินตะอุ่นวงศ์
8. นางสาวธิติมา  แก้วสอน
9. นายพงศ์พิเชษฐ์  อ่องเพ็ง
10. นางสาวพรนิชา  ยิ้มเพชร
11. นางสาววรรณธิลา  สงวนสุข
12. นายศิรศักดิ์  เรืองรัตนเศรษฐ์
13. นางสาวสุพร  เรืองรอง
14. นายอัษฎาวุธ  จันทร์เจาะ
15. นางสาวเกวลิน  พยุงญาติ
16. นางสาวแพรวพรรณ  แสงอรุณ
 
1. นางณัฐจิรา  สุขมา
2. นางสาววีรินทร์รดา  รักถึง
3. นางสาวณัฐกมล  สิงเหม
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  แช่มชื่น
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคพรม
3. นายณัฐวุฒิ  พลอยดำ
4. นายภูฐาน  แก้วสุขเรือง
5. นายอภิสิทธิ์  บวบมี
 
1. นายประสพ  แก้วบังเกิด
2. นางจีรภาภรณ์  สว่างรุ่ง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายฐาปนพงษ์  บัวป้อม
2. นายสกลประภัสร์  การะเกด
 
1. นายมาโนช   พงษ์ปรีชา
2. นางสาวสุนันทินี   สุขสวัสดิ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปุญญพันธ์
 
1. นางสาวสุมามาลย์  นวลพิจิตร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวพฤดา   จันทร์ท้วม
 
1. นางสาวนัฐธาสินี   เบ็ญจกุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  นวลจันทร์
 
1. นางสรินยา  เทศสิงห์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวสุพรรณิการ์   ทรัพย์รำลึก
 
1. นางพัชรี   กิ่งก้าน
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงปณิธาน   ลิ้มสกุล
 
1. นางทศพร   พัฒนเจริญ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวปภัสสมนต์   ยนต์นิยม
 
1. นางอรสา   ศรีนรา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายกนกพล   ด่านวัฒนพานิช
2. เด็กหญิงณภัทร   สกุลอ่ำ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์   แจ่มจันทร์
4. เด็กหญิงวิชญาพร   พูลอ่ำ
5. เด็กหญิงอาชาณีย์   วิมุขตระกูล
 
1. นางอาทิตยา   ติวุตานนท์
2. นางวิภา   ปรางทอง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวณัฐวดี  ถ้วนคำ
2. นางสาวธนัญญา  อบเชย
3. นางสาวพรรณธิตา  บุญมา
4. นางสาวภัณฑิรา  สุขพลอย
5. นางสาวรุจิรา  กิตติรักษ์
 
1. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
2. นางสาวนิดวดี  พิมลี
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์   บุญเชิด
2. เด็กหญิงสุธิตา   เกตุแก้ว
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ   น้อยสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณา   สาธา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวปริศนา   ปิ่นโตนด
2. นางสาวอภิชา   มณีจักร
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ   น้อยสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณา   สาธา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงจิดาภา   พรหมรินทร์
2. เด็กหญิงอาทิตยา   ศรลัมภ์
 
1. นางสาวสุมนวรรณ   จรวุฒิพันธ์
2. Mrs.Kaori   Janpoom
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวมนิสา   อาริยะ
2. นางสาวรัตนากร  โพธิ์โม้
 
1. นางสาวมรรยุตา   วงษ์พูล
2. Mrs.Kaori   Janpoom
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวธนพร   วรีฤทธิ์
2. นางสาวภาสินี   สินเทศ
 
1. นางลดาวัลย์   นาคอ่อง
2. นางสาววรัญชญา   เสือแฟง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวณิชกานต์   ชูเตชะ
2. นางสาวมลรดา   คำเพ็ชร
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ   น้อยสวัสดิ์
2. นางสาวปวีณา   สาธา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวจุฑามาศ   บัวส้ม
2. นายอิทธิพัทธ์   จันทร์ทอง
 
1. นางสาวนงลักษณ์   ช้างเผือก
2. Mrs.Kaori   Janpoom
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวสุพรรษา   หนูแย้ม
2. นางสาวสุภาพร   แย้มสรวล
 
1. นางลดาวัลย์   นาคอ่อง
2. นางสาววรัญชญา   เสือแฟง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวจิตรานุช  ช้างสวน
2. นายธนาธิป  โตงิ้ว
3. นางสาวมัสยา  ฤทธิ์แก้ว
4. นางสาวสุคนธา  มณีวัลย์
5. นางสาวสุนทรี  แสงอ่อน
 
1. นางสาวกิตติยา  ต้นกลั่น
2. นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวดารินทร์   อิ่มหนำ
2. นางสาวพกาวรรณ   พรมมี
3. นางสาวพนิตสุภา   แก้วเนย
4. นางสาวพรทิพย์   นาคโดด
5. นางสาวรินรดี   ดีรอด
 
1. นางสาวมรรยุตา   วงษ์พูล
2. นางสาวนงลักษณ์   ช้างเผือก
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกมลวรรธน์   บุญก๊อก
2. นางสาวจิราภา   สุนทรชัยบูรณ์
3. นางสาวผกามาศ   สระทองพิม
4. นางสาวพิรัตน์ชยา   ชอบธรรม
5. นางสาวอินทร์ชญาณ์   สิริกุลธัญจิรา
 
1. นางลดาวัลย์   นาคอ่อง
2. นางสาววรัญชญา   เสือแฟง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  ทองสว่าง
 
1. นายลิขิต  สอนเทียน
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวดฤษญา   ศิริรัตน์
 
1. นางสาวสุมนวรรณ   จรวุฒิพันธ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงณริญรัตน์   ศรีประสิทธิ์
2. เด็กหญิงธัญชนก   ทองสงค์
 
1. นางขวัญใจ  สุวรรณโรจน์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  สนเพ็ง
 
1. นางสุรัส  จู๊คส์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกรณ์  สิงห์คำ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เจ็กเมือง
3. เด็กชายธนากร  บุญพร้อม
4. เด็กชายนนทวัฒน์  เพิ่มพูล
5. เด็กชายนเรศ  แจ่มขำ
6. เด็กชายปฏิพล  ครุฑนาค
7. เด็กชายวรายุทธ  ไร่วิบูลย์
8. เด็กชายศุภกร  เนียมแท่น
 
1. นางสาวพัชรินทร์  โสภิณ
2. นายอดิวิชญ์  ทองหล่อ
3. นายสุริยา  ตาลรัตน์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  วัฒนาการค้าดี
2. นายธนชิต  สุขสวัสดิ์
3. นายมาโนช  ทองสอน
4. นายสุปะเกียรติ์  ขวัญสูงเนิน
5. นายอธิชาติ  อยู่คง
6. นายเทวฤทธิ์  ทองสาด
 
1. นายดำเนิน  นันทะกมล
2. นายจิราวุธ  คุ้มจันทร์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ดำดี
2. นางสาวกัญญารัตน์  อ่วมกัณฑ์
3. นายจิตรกร  โพธิ์งาม
4. นางสาวปวีณา  แก้วทุ่ง
5. นายศตวรรษ  หมวกโตนด
6. นางสาวศรีอำไพ  แจ่มทุ่ง
7. นายศุภสิน  หารประทุม
8. นายสิทธิกรณ์  อุ่นเมือง
9. นางสาวอุรวรา  ม่วงทุ่ง
10. นางสาวโสรยา  เที่ยงดี
 
1. นายเฉลิมพล  คนตรง
2. นางมนัสยา  พุ่มพวง
3. นายธนพล  ไชยยะ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  สระทองจันทร์
2. เด็กหญิงพาณี  รักปรางค์
3. เด็กหญิงมีนา  ด้วงลอย
4. เด็กหญิงศุภนิดา  อินทร์พรม
5. เด็กชายเมธี  เบ้าหล่อเพ็ชร
 
1. นางสาวบุญมา  ไทยรี่
2. นางสาวสุดารัตน์  ทานันท์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  อินทร์พรม
2. นางสาวกานต์มณี  ผิวศรี
3. นางสาวจิตตราพรรณ  กลิ่นสุข
4. นางสาวธมลวรรณ  ศิริเจริญ
5. นางสาวศิริรัตน์  มั่นพุ่ม
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
2. นางสาวชมพูนุช  เรือนเครือ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกาญจนา   นาเกลือ
2. เด็กหญิงทิพธัญญา   ทัศนา
3. เด็กหญิงนันทิชา   อินชาญ
 
1. นางเบ็ญจวรรณ   จอมศรี
2. นางสาวชไมพร  เกิดช้ำ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายชานนท์  พึ่งเรือง
2. นายปิยทัศน์  สุ่มคุ้ม
3. นางสาวเก็จมณี  ใจตรง
 
1. นายเฉลิมพล  คนตรง
2. นายธนพล  ไชยยะ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงนภัสสร   คงน้อย
2. เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  แน่นดี
3. เด็กหญิงสุชญา   ผ่องใส
 
1. นางสาวกัลยา  จงเจริญ
2. นางแสงเดือน  แจ่มทุ่ง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวชนกชนม์   มหาศาล
2. นายธนวัฒน์   ช่วยบุญ
3. นางสาวอมรรัตน์   เขียวสีทอง
 
1. นางปิยาภรณ์   รอดประเสริฐ
2. นางสาวมีนณา  ธนันไชย
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงชญาดา   สวนใต้
2. เด็กหญิงนวภัทร   อ่ำวงศ์
 
1. นางเกตุสุริยงค์   คงเจริญ
2. นายปฏิภาณ   อุตรชน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพัชราภา   ปาณะดิษ
2. เด็กชายวรพล   ปานเขียว
 
1. นางเกตุสุริยงค์   คงเจริญ
2. นายศตวรรษ   บุญชูช่วย
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  สุขจ้อย
2. เด็กชายรชตะ   ปั้นทิม
 
1. นางอารยา  รักมหาคุณ
2. นางไพจิตร   จันทร์โพยม
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายณัฐพล  สาดท่าช้าง
2. นายสรวิศ  หวังมีชัย
 
1. นางสาววันวีร์   กลันทปุระ
2. นางสาวสาวิตรี   พยัคพันธ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐศิวัช   กิตตินันท์พาณิช
2. เด็กชายทรงวุฒิ   ขวัญเมือง
 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี
2. นางอำพร   เขียวแก้ว
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นายจิณณวัตร  บุญอินทร์
2. นายนนทพัทธ์  จ้อยม่วง
 
1. นางจิตติพร  เพ็ญศรี
2. นางสาววัชรา  แย้มมาก
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายพลพล   โพธิ์ยิ้ม
2. นายศุภกิตต์   เกตุตะมะ
 
1. นายอำพร   เขียวแก้ว
2. นางประเสริฐ   อ้นบางเขน
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   ทองพรรณ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  โตสุข
 
1. นางประเสริฐ   อ้นบางเขน
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวัชร  กรรณิกา
2. เด็กชายธนัชชัย   ทัฬหสิริเวทย์
 
1. นางอำพร   เขียวแก้ว
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายสิริ  ขำพงศ์
2. นายอมรเทพ   มาสิน
 
1. นางประเสริฐ   อ้นบางเขน
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  ชนันชนะ
2. นายศุภวิชญ์   สนิทผล
 
1. นางไพจิตร   จันทร์โพยม
2. นายอารยา  รักมหาคุณ
 
163 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   แก้วบังเกิด
2. เด็กหญิงสุปรียา   ทองอยู่
3. เด็กหญิงเบญญาภา   คงหมื่นรักษ์
 
1. นางชนกานต์   กฤติธัญกช
2. นายกิติศักดิ์   ทวิชาชาติ
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. นายอัมรินทร์  กลิ่นพุฒ
2. นางสาวอาทิตยา  จันเทศ
3. นางสาวแสงตะวัน  วงษเทียบทิม
 
1. นางสาวราตรี  ทองอ่อน
2. นางสาวธัญยธรณ์  ทองศิริธนารัตน์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายวรปรัชญ์  สำลี
2. นายอนุรักษ์   หมิ่นขัด
 
1. นางชนกานต์   กฤติธัญกช
2. นายกิติศักดิ์   ทวิชาชาติ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณ์ธร   โมทิม
2. เด็กชายณัฐพล   แย้มนุช
3. เด็กชายบุญพันธุ์   หวังมีชัย
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นายปฏิฬ  นาคทอง
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกิตติภัฏ  อินทร์กลอย
2. นายวรากร   บ่ายคล้อย
3. นายศุภกิตติ์   ธนสัญชัย
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นายปฏิฬ  นาคทอง
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายคุณธรรม   เมฆไตรรัตน์
2. เด็กชายฌามา   วจนชัย
3. เด็กชายนิลพัฒน์   แจ่มจันทร์
 
1. นายไพรวรรณ์   พุ่มพวง
2. นายธนาทร   สุรวัฒนพงษ์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวธาวิณี   ชัยวัฒนกุล
2. นางสาวภัทรวดี   กระแสครุป
3. นางสาวสิริพิมล   อินดี
 
1. นายฐมทัศน์  เข็มพล
2. นายธนกฤต  แก้วเขียว
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  นิลทวี
2. เด็กชายรัตติพงศ์   วงศ์ปัทมกุล
3. เด็กชายสุรพัศ  มะลิซ้อน
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกิตติภัสส์   พวงเงิน
2. นายธนัญชัย   รุ่งเรือง
3. นายนที   สันติกุล
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกิจภูธิป   ยาวิลาด
2. เด็กชายนรบดี  เหลี่ยมไทย
3. เด็กชายอิทธินันท์  บ้านกล้วย
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นายปฏิฬ  นาคทอง
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธนภัทร  อารีรักษ์
2. นายธนภูมิ   เจ๊กแจว
3. นายสิปปวิชญ์   จันโท
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นายปฏิฬ  นาคทอง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญมี
2. เด็กชายทินกร  กาแก้ว
3. เด็กชายธีรวัตร   สุขลา
 
1. นายจักรกฤษ  กราบกราน
2. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายกิตติกวิน  สุวรรณปาน
2. นายธนภัทร์  แก้ววิเชียร
3. นายวุฒิชัย  ทองเดช
 
1. นายเอกชัย  กาญจนเศรณีโภคิน
2. นายพันธกานต์  บุญชู
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนันทกานต์   เอี่ยมมา
2. เด็กหญิงปรียารัตน์   สิทธิอุทัยวงศ์
3. เด็กหญิงเหมวรรณ  สุริยะลังกา
 
1. นางสาวพิมพา   คำมี
2. นางนฤมล  อรชร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นางสาวปัณฑารีย์   อยู่ท้วม
2. นางสาวศิริลักษณ์   แสงธรรม
3. นางสาวเมทิณี   ปี่แก้ว
 
1. นางอิษฎาภรณ์   ตันกูล
2. นายอภิสิทธิ์   ยิ้มพิน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เสือมั่น
2. เด็กชายขวัญข้าว  บัวเผื่อน
3. เด็กชายชัชพงศ์  ม่วงป่า
4. เด็กชายธนายุทธ  หนูหริ่ง
5. เด็กหญิงปานตะวัน  สำรี
6. เด็กหญิงสาธินี  หงษ์ทอง
 
1. นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชัย
2. นางสาวจิรสุดา  พยอม
3. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นางสาวกานต์มณี  กิจสะสม
2. นางสาวณัฏฐนิชา  บุญชู
3. นายนรินทร  เงินแก้ว
4. นายศรายุทธ  อินพรม
5. นายสิทธิชัย  เสือมั่น
6. นางสาวสุธิวา  ชาดี
 
1. นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชัย
2. นางน้ำเงิน  สำอางค์ยอด
3. นางสุภาวดี  นวลจีน
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  ขำรอด
2. เด็กหญิงรัตนากร  จันทขาว
3. เด็กหญิงสุชัญญา  บุตรสุ่ม
 
1. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม
2. นางกัญปณต  จันทร์ธีระกุล
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. นางสาวพรรณิภา  ปั่นอ้าย
2. นางสาวพาฝัน  รอดบุญ
3. นางสาวสุดารัตน์  เสือมี
 
1. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม
2. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐวัตน์  พาไธสง
2. เด็กหญิงทรรศยา  กองจันทร์
3. เด็กชายสุพรรณรัตน์  ลุนนา
 
1. นายดนัย  ปานศรี
2. นายบุญทัน  แก้วมี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนันทิชา  ไผ่งาม
2. นางสาววิภาวัตร  กัณฑพงษ์
3. นางสาวสุพรรษา  สำรี
 
1. นายดนัย  ปานศรี
2. นายบุญทัน  แก้วมี
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกิตติกา  มั่นเหมาะ
2. เด็กหญิงปวีณอร  สุขสัมพันธ์
3. เด็กชายศรัณยภัทร   ฉอุ่ม
 
1. นางพัชราพรรณ  ฉัมมาลี
2. นางสาววาเลน  สวัสดี
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวภัทรวดี  มั่นอินทร์
2. นางสาวสุวรรณา  ถ้วนถี่
3. นางสาวเกสรา  ดีกัน
 
1. นางวิไลวรรณ  วิวัฒนานนท์
2. นายประสิทธิ์  แสนสูน
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แดงอิ่ม
2. เด็กหญิงพิตตินัน  ตุลิยานุวัฒน์
3. เด็กหญิงวริศรา  จิตรพินิจ
 
1. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์  ศรีวรรณ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ลำพุุทธา
2. นางสาวศศิกานต์  ดีบุญ
3. นางสาวสวรรยา  ช่างเขียน
 
1. นางสาวโสภา  ผิวศรี
2. นางจินตนา  บุญตา
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพา  ขันแพง
2. เด็กหญิงวาสิตา  ถ้วนคำ
3. เด็กชายวีระพงษ์  ลำพุุทธา
 
1. นางสาวศิริพร  สนองบุญ
2. นางสาวนาตยา  คำน้อย
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  กรีรัมย์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ลอยทุ่ง
3. นางสาวพิจิตตรา  กลิ่นนาค
 
1. นางสาวศิริพร  สนองบุญ
2. นางศิวพร  ทิฆัมพรธีรวงศ์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กชายณัฐยศ  ปาณะพล
2. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  แก้วจีน
3. เด็กหญิงวิภาดา  หนูอิ่ม
 
1. นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชัย
2. นางอาภรณ์  มนตรี
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  แสงอรุณ
2. นายณัฐนันท์  บัวทองเท้า
3. นางสาวสุภัสรา  ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางสุชาดา  อิ่มประสิทธิชัย
2. นางอาภรณ์  มนตรี
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  กันธิมา
2. นางสาวธัญญลักษณ์   อินน้ำลึม
3. นางสาวเปรมกมล  สุริยะลังกา
 
1. นางนฤมล  อรชร
2. นางสาวพิมพา   คำมี
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญสินี   เพิ่มพูล
 
1. นายธีรภพ  มูลอ้าย
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ดาเลิศ
 
1. นางสาวพิมานมาศ  เพียรทอง
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายนันทภพ  อินสด
 
1. นางสาวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายภคิน  รอดจันทร์
 
1. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวหยกณิกา   ทองดี
 
1. นางสาวพิมพา   คำมี
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธีรวัตร   คำไคร้
2. นายนัทธพงศ์   ก้านตรง
 
1. นางวิไลวรรณ  วิวัฒนานนท์
2. นางพัชราพรรณ  ฉัมมาลี
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงทิพย์ภวัลย์   แป้นสอน
2. เด็กหญิงสุชาวดี   วงษา
 
1. นางสาวศิริวรรณ หลิมมงคล   นาคทอง
2. นางสาวศิกพร  จินดาประชา