รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา และโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  วาชะอุ้ม
 
1. นายธราธร  ชูศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรินทร   อินทโฉม
 
1. นางจิตรลดา   วงษ์พานิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณัฐินี  เกรียงไกรเพ็ชร
 
1. นางสาวจรัญญา  วงษ์สาธุภาพ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวภรัณยา   แกล้วเกษตรกรณ์
 
1. นายจิตรลดา   วงษ์พานิช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพรรณนิภา  สากุลา
 
1. นายธรรมรงค์  สองวงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศินุช   กีรติสุนทร
 
1. นางสุทิศา   พะวา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวพรชิตา  เกษไตรย์กุล
 
1. นายวัลลภ  มลัยพันธุ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวพัชริดา  ดอกพุฒ
 
1. นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. เด็กหญิงนันทกา  ครองสำราญ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สิทธิการ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เจตเกษตรการณ์
 
1. นางสาวสุรารักษ์  พรมหาชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 88.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวณัชชา  รู้อยู่
 
1. นางสาวสุรารักษ์  พรมหาชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 95.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวรัตนวัล  รอดภัย
 
1. นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ขันทองคำ
 
1. นางสมกิจ  บุญมี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  เกษการณ์
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  สงฆ์กราณ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาววัฒนา  สุวรรณอาจ
 
1. นางสาวนันทนา  เนมีย์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวประนอม  โคมลอย
 
1. นางสาวประนัดดา  สงครามศรี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  อินทสุวรรณ์
 
1. นางสาวกิติยา  ทรัพย์สมบูรณ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญรดา  ศุภพิริยะกุล
 
1. นายพงศธร  สีระวัตร
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  รงค์ทอง
 
1. นางสาวกิติยา  ทรัพย์สมบูรณ์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวพงศ์ภัค  บรรเทือง
 
1. นางสาวงามตา   ยิ้มยัง
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงทรายแก้ว  มูลลาศรี
2. เด็กหญิงอินทิรา  อาวุธวิทยา
 
1. นายดลชัย  อินทรโกสุม
2. นางสาวนิตยา  แก้วนันท์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกชมน   วรรณกุล
2. เด็กหญิงญาณิศา   จิวสืบพงษ์
 
1. นางผานิต   ประชุมชัย
2. นายธนวัฒน์    ทองวิชิต
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกสิณ   เพ็ญสุข
2. นางสาวพรนภา   บัวกลับ
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
2. นางผานิต   ประชุมชัย
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวรวินท์นิภา  อุ่นชื่น
2. นางสาวสิริกุล  แม้นพยัคฆ์
 
1. นางสาวสุจิรา  สงสุวรรณ
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงดวงชีวา  สุขวานนท์
2. เด็กหญิงอุษณีษ์  แตงบุญรอด
 
1. นางสาววรรณิกา  ธรรมสละ
2. นางสาวกาญจนา  สมบูรณ์ทวีโชค
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศุภาพักตร์  ฉัตรธรรม
2. เด็กหญิงอนัญญา  วงษ์ศรี
 
1. นางสาวกุลธิรัตน์  บุญธรรม
2. นางกมลวรรณ  วิศิษฏ์รุ่งเรือง
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวพลอยลดา  นาคพันธ์
 
1. นายธนวัฒน์   ทองวิชิต
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  ยะพรม
 
1. นายศิริโชค  เจริญราช
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  แจ่มแสง
 
1. นางสาวเจริญพร  ชัยฤกษ์สุขสันต์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. เด็กหญิงนานาโกะ  ฟูจี
 
1. นางสาวดารณี  ศรีบัว
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกุลวดี  หิรัญ
 
1. นางสาวสมสุข   ทองพลาย
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายอมรเทพ  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวเพ็ญนิภา  ศรีสุข
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติน   เพ็ชร์สุกใส
2. เด็กหญิงฐิติพร   อุนการุณวงษ์
3. เด็กชายวรเมธ  เกตุสุรินทร์
 
1. นางกษมา   เกิดประสงค์
2. นายชิตพล   สะอาด
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงฐานิกา  เขียวเกษม
2. เด็กชายภานุพงษ์  แย้มหนองเต่า
3. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ปั้นเนตร
 
1. นางสุภัทรา  เหมพิจิตร
2. นางสาวฐิติรัตน์  มณีเสวตร์
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  ทองบุญ
2. นางสาวนวพร   อบอาย
3. นางสาววรฤทัย   สุขชื่น
 
1. นายเทพรักษ์   แกล้วกสิกรรม
2. นางสมสุข   โชติพิเชฐ
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกันต์ฤทัย  ดอนเจดีย์
2. นางสาวทัศวรรณ  สมานมิตร
3. นายธนภัทร  นันทนิพัทธกุล
 
1. นางสมบัวคำ  กองสิงห์
2. นางสาวปิยวรรณ  กองใบศิลป์
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณาลี   แก้วมณีวัฒน์
2. เด็กหญิงภัทราพร   พุฒอินทนา
3. เด็กชายสิรวิชญ์   อติชาติ
 
1. นายนิรันดร์   บุญศรี
2. นางสาวโชติรส   ชุติพานิชเทศก์
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สอาด
2. เด็กหญิงพริมา  หงษ์วิไล
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุขยืน
 
1. นางสาววัฒนา  วัฒนสุวกุล
2. นางสาวณัฐสุดา  เพ็งสร้อย
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  คำฝอย
2. นางสาวอภิชญา  สระกบแก้ว
3. นางสาวเพชรดา  จ้อยนิล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  อ่ำสุพรรณ
2. นางสาวพิมพ์ศิริ  แสงสว่าง
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายกิตติธร  ชัยศิริ
2. นายนรากร  สำราญมาก
3. นางสาวอรปวีณา  อ่อนศรี
 
1. นางสาววัฒนา  วัฒนสุวกุล
2. นางสาวณัฐสุดา  เพ็งสร้อย
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธีรสิทธิ   บรรทัพ
2. เด็กชายผ่านฟ้า  วิชาพร
 
1. นางสาวจันทิมา  กุลศรี
2. นางสาวโชติรส   ชุติพานิชเทศก์
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตา  มารยาท
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เกษไตรย์กุล
 
1. นางสาวญาณินี  สอาด
2. นางสาวลัดดา  คฤหปาน
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณนนท์   สิงหสุรศักดิ์
2. นายนคภิท   วัฒโนภาส
 
1. นางญาณี   แก้วจัง
2. นางสมสุข  โชติพิเชฐ
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกัลยกร  พฤทธิ์ลักษมี
2. นายนพดล  ชะยันโต
 
1. นางสาวลัดดา  คฤหปาน
2. นางสาวญาณินี  สอาด
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายเกริกพล   ตั้งพิพัฒนพรชัย
 
1. นายลิขิต  สุขพ่วง
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ประสิทธิการ
 
1. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญญาวีร์  คล่องธัญกรณ์
 
1. นางสาวราณี  ศรีบัวบาล
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายตุรากร  ไชยณรงค์บุญ
 
1. นางทัศน์วรรณ  วิศวชาติกุล
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชยุตม์   โพธิ์พันธุ์
2. เด็กชายธนัชชัย  กาญจโนภาส
 
1. นายชิตพล   สะอาด
2. นายลิขิต  สุขพ่วง
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  เริงเกตกรรม
2. เด็กชายอรรธพล  บุญเกิด
 
1. นางฐานิศร์  สาทนรัมย์
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธนโชติ   เหลืองพฤกษชาติ
 
1. นายเทพรักษ์   แกล้วกสิกรรม
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวมัณฑนา  สุพรรณ์
 
1. นางศรัญญา  บุญวรรณ์
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายภีมเดช  แก้วจัง
 
1. นางสาวศุภัสสราพร   มานะการ
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขัดแก้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เครืออ่อน
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายสิรวิชญ์   แย้มสุข
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ลอยสงเคราะห์
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายชินวัตร  แห้วเพ็ชร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เครืออ่อน
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงหฤทกานต์   พนมสัย
 
1. นางสาวกนกพรรณ   ลอยสงเคราะห์
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงอธิชา  ชาติสวัสดิ์
 
1. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  คงวราคม
2. เด็กหญิงปวริศา  วรขจิต
3. เด็กชายยุติวิชญ์  อโณวรรณพันธ์
 
1. นางสุภรรณี  ดีเจริญ
2. นางสาววีรญาดา   บางแบ่ง
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  กมลมาลย์
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ขยันการนาวี
3. เด็กชายนภัสกร  เตชะนา
 
1. นายปิยะพร  ป้อมคำ
2. นางสาววราภรณ์  มณีกระจ่างวงศ์
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวนฎคล  จันทราช
2. นายนรินทร์  สุวรรณทัศน์
3. นายโชติรวี  สุระวาศรี
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ขวัญไกรศิริ
2. นางนภาพันธ์  พลหาร
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวจิณณพัต  บุญมี
2. นายปัณณธร  พวงยะ
3. นายวรุตม์  ห่านรุ่งชโรทร
 
1. นางรัชดา  พรมชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ  สระทองหน
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนววรรณ   ฉัตรตรีรัตน์
2. เด็กชายสมิทธ์   รังษิมาศ
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์   คงไทย
 
1. นางสาวนภาพร   สืบสายทองดีแท้
2. นางรัตนา   ฉัตรตรีรัตน์
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายจิรชัย  จันทร์สอน
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  เข็มขาว
3. เด็กชายอรรถรัต  กล่ำพุก
 
1. นายอาณัติ  ขันทจันทร์
2. นางสาวสุนันทา  แสงแก้ว
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวชญานี  จำนงค์สังข์
2. นางสาวพรพิพัฒน์  บำรุง
3. นางสาวสิณัชฌาย์  จันทร์เจริญ
 
1. นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวฐิติภา  บัวเผื่อน
2. นางสาวบุศย์รินทร์  เอี่ยมละออ
3. นางสาวเบญจวรรณ  รอดขาว
 
1. นางสาวบุญศรี  ชริตภิรัต
2. นางสาววาสนา  นิ่มพระยา
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ประสิทธิ์
2. เด็กชายนิพัทร์  เสนเชื่อ
3. เด็กชายเจษฎากรณ์  เถกิงสรคันธ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  รอดไผ่
2. นางสาวเปรมฤดี  สมัครการไถ
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตนันท์   พรามพิมล
2. เด็กหญิงภัคจิรา   นิลประยูร
3. เด็กหญิงเพียงดาว   ฉลาดธัญญกิจ
 
1. นายชัยเรศน์   ฉลาดธัญญกิจ
2. นางสาวศยามล   เอี่ยมบัวหลวง
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวดวงฤดี  มั่นคง
2. นางสาวยุพารัตน์  มัชฌิมา
3. นางสาวศิริลักษณ์  นพรัตน์
 
1. นางกาญจนา  อรุณโรจน์
2. นางสาวกัญญารัตน์  วัดสิงห์
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นายจักรพรรดิ  อิสภาโร
2. นายเกรียงศักดิ์  ปานแก้ว
3. นายโยธิน  มายา
 
1. นายพนา  ทนะแสง
2. นายสุทธิ  สีทอง
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  พรหมสิทธิ์
2. เด็กชายพีรัชชัย  กิมประโคน
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แสงชวลิต
 
1. นางสาวชฎาพร  ยศนันท์
2. นางวิไล  ชังชั่ว
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธิระการ
2. เด็กหญิงรัตนากร  เลี่ยมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้วเขตรการ
 
1. นางนัยนา  ธูปบูชา
2. นางสาวณัฐริกา  อินทะจักร์
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นันทวรพันธ์
2. นางสาวสิริมาภรณ์   กลายสุข
3. นางสาวเพชรรัตน์   เหล่าแช่ม
 
1. นางกาญจนา   พรหมสูตร์
2. นางสาวเสาวรส  สงวนกลิ่น
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธเนศ  สุวรรณคาม
2. นายศวิษฐ์  สุขศรีชวลิต
3. นางสาวเปรมยุดา  บุญรอด
 
1. นางจันทร์จิรา  ศรีสนอง
2. นางมนัสยา  คูรัมย์
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กชายธนรัตน์  สุดใจ
2. เด็กชายธารา  อ่วมภักดี
 
1. นางลัดดาวัลย์  หุ่นธานี
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ปัจฉิม
2. เด็กชายสนธยา  สังวร
 
1. นายณัฐวุฒิ  เสริมศรีพงษ์
2. นางสาวเจริญรัตน์  หัสแดงดำรงค์กุล
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายสหรัฐ  โสมอินทร์
2. นายอัครพนธ์  เพ็ชรน้อย
 
1. นางวิไล  ชังชั่ว
2. นางสาวพรพรรณ  ว่องวิการณ์
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายธีรภัทร  เสิบกลิ่น
2. นางสาวนัชชา  อุณหพิเชษฐวัฒนา
 
1. นายสัมพันธ์  สุกรณ์
2. นางรวีวรรณ  จันทร์ชื่น
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  เหมะ
2. เด็กชายนันทชัย  ภูสำเภา
 
1. นายณัฐิวุฒิ  อินอ่อน
2. นางสุภาพร  คันศร
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายฐตานนท์  พิมพา
2. เด็กชายธนาคาร  แสงไกร
 
1. นางสาวปรียา  สร้อยระย้าแก้ว
2. นางสาวสุภาวรรณ  ฉลาดธัญกิจ
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายนรธีร์  ศรีกรด
2. เด็กชายเหนือสกุล  โคตรพัฒน์
 
1. นางสาวอนิสรา  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวชฎาพร  ยศนันท์
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  ทองวิชิต
2. เด็กชายสรวิชญ์  รักธัญการ
 
1. นางสาวณัฏฐิรา  อมราสิงห์
2. นางสาวจรรยา  ชัชวงษ์
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวฉันท์ชนก  เปาริก
2. นายปฏิพัทธ์  บุญนิล
3. นายพิษณุพรรณ  ทัศจันทร์
 
1. นายฤทธิพันธ์  พรมชาติ
2. นายยุรนันท์  คณฑา
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  สมัครการไถ
2. เด็กชายณวพงษ์  ปานเพชร
3. เด็กหญิงณัฐสิมา  โพธิ์พิทักษ์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญมั่น
5. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ปรีชา
 
1. นางสาวสุภาพร  โทนใหญ่
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนวรรณ   ดวงรัศมี
2. เด็กหญิงธนัญญา   บัวขาว
3. เด็กหญิงปรวิศา   เชี่ยวธัญกรณ์
4. เด็กหญิงปาลิดา   เหล่าปิ่นกาญจน์
5. เด็กหญิงวีรรัตน์   เทศพันธ์
 
1. นางศรีสมบัติ  คำมะวงค์
2. นางธนวรรณ   สอนธิราช
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  จีระดิษฐ์
2. นางสาวจุฑามณี  เริงเกษตรกิจ
3. นางสาวปานทิพย์  จำปาทอง
4. นางสาวพัฒภรณ์  นิโรจน์
5. นางสาวรจนา  รักกสิวิทย์
 
1. นางสาวณิชาภัทร  สุวรรณศรี
2. นางสาวอารีรัตน์  รุกขชาติ
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกนกพร  อินทร์เพชร
2. นางสาวจุฑามาศ  อินทแสง
3. นายธีรวัฒน์  บุตรดี
4. นางสาวบัณฑิตา  อำภาราม
5. นายรัฐทนนกฤช  โคตรคำ
 
1. นายทศพร  เตชะนา
2. นางฉวีวรรณ  ทัพไทย
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทองไทย
2. เด็กชายธนพนธ์   สุขคง
3. เด็กหญิงนิรชา   แข็งธัญการ
4. เด็กหญิงพรพิมล   ลิ้มอ่อง
5. เด็กชายพีรพล   ประชากร
 
1. นายภูวนาถ  ธรรมายน
2. นางนภาภรณ์   กล้าวิกย์กรรม
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  โคตรคำ
2. เด็กหญิงนิลนภา  บุตรเสน่ห์
3. เด็กหญิงพลอย  สัยละมัย
4. เด็กหญิงพิชชากร  สารีอ่อน
5. เด็กหญิงหิรัณยา  คงเกิด
 
1. นายวุฒิพงษ์  ขำศิริ
2. นางบรรจง  เทพสุทธิ
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายชาศร  สาริโพธิ์
2. นางสาวทิพวัลย์  ต้นทุน
3. นางสาววาสนา  ทองอุบล
4. นายศุภชัย  โยลัย
5. นางสาวอุไรวรรณ  สีทองคำ
 
1. นายละเมียด  คำรื่น
2. นางสาวสุชาดา  หาญสาริกิจ
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกณิกา  มดแดง
2. นางสาวกรนันท์  หกประเสริฐ
3. นางสาวสุปราณี  เอ็งคะสี
4. นางสาวอัญชลี  เที่ยงทอง
5. นางสาวอัมรินทร์  สวัสดิ์สิทธิโชค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา  บูรณสมภพ
2. นายวิทยา  ทองศรี
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  พิมทะ
2. เด็กหญิงนัทชา   นางแย้ม
3. เด็กหญิงสุทิตา   ใหหลำ
4. เด็กหญิงสุภัสรา   แก่นแก้ว
5. เด็กหญิงอาจารีย์   ทองกล่ำ
 
1. นายประจักร์  เอี้ยงเถื่อน
2. นางอโนชา  สวรรคโลก
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กชายกฤษกร  ซ้อนเพชร
2. เด็กชายทนงศักดิ์  อิ่มกมล
3. เด็กหญิงธนาพร  มาตทวงษ์
4. เด็กชายสมบูรณ์  เกลี้ยงล่ำ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงษ์สัญญา
 
1. นายอนุชา  เชยชม
2. นายสมเจตต์  อำภา
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายชัชชานนท์  มะปัญญา
2. นายบรรชา  วิเชียรสาร
3. นายสมพล  แคนสีลา
4. นายอนุพงษ์  จันทร์แสง
5. นายอภิชาติ  มงคลดี
 
1. นางสาวสุชาดา  หาญสาริกิจ
2. นายวชิร  ภุมมา
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชนิกานต์  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวภัณฑิรา  เพียรเพ็ญ
3. นางสาวระวีวรรณ  บุษราคัม
4. นายสุธีรชัย  แสนพรม
5. นายเจตพล  ม่วงยิ้ม
 
1. นายกนกภัณฑ์  สุวรรณ์
2. นางสาวปิยมาศ  นุ่มศรี
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกนกพรรณ  แก้วเขียว
2. นางสาวกนิษฐนาฎ  จันทร
3. นางสาวญาณิศา  แก้วการไร่
4. นางสาวฐิตินันท์  พุ่มไสว
5. นางสาวทิพย์วิภา   ดีเทียน
6. นายพรไพศาล  ทรดี
7. นายพีรดล   อ่อนบุญมา
8. นางสาวมุทิตา  อินทเสาร์
9. นางสาวยุพารัตน์   เพ็งอุ่น
10. นายรชานนท์  ภู่สวาด
11. นายรุ่งรดิศ   ชาวดอนคูณ
12. นายวรพล   เลขยัน
13. นางสาววิภารัตน์   พรมพิราม
14. นายวีระวัฒน์  แม้นพยัคฆ์
15. นายศุภกิตติ์  คำโพธิ์
16. นางสาวสกาวรัตน์  ชูดวง
17. นายสิรวิทย์  ดำมินเสส
18. นางสาวสุประวีณ์  ภู่ขาว
19. นางสาวอลิสา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
1. นายภาณุพันธ์   ภักดี
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ศรีขาว
 
1. นางสาวนวลวรรณ   คันศร
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายณัฐณิชานนท์  วังพลับ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พานทอง
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาววิภาวดี  กวางทอง
 
1. นายสุรินทร์  เจนเจตวิทย์
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกนกอร  จ่าแดง
 
1. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐพร  รักษาทรัพย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีสี
 
1. นางเนตรทราย  ศิริบูรณ์
2. นางประภาศรี  ปัญญาฤทธิ์
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายพรชัย   แผ่กำเนิด
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   เพิ่มพูน
 
1. นางสุมณฑา  คงเอียง
2. นางสาวแก้วตา  อินทรจักร
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  วรอินทร์
2. นายทองแท้  นพรัตน์
 
1. นางสาวศรีแพร  นามโส
2. นางสาววรกมล  อยู่สุภาพ
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายศิวัธ   น้อยวงษ์
2. นางสาวสุรางคนา  วิสิทธิ์
 
1. นางสาวคณารัตน์   ศรีมุข
2. นางสาวสุภาวดี   กระแสสินธุ์
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงธัญญกร  เจนสาริกรณ์
3. เด็กหญิงปริยากร  จตุรโยธิน
4. เด็กหญิงปานไพลิน  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงวรรณรยา  สะนิเลาะ
6. เด็กหญิงศุภิสรา  อุทัยสุขสมบูรณ์
7. เด็กหญิงสิริพร  ศิริพงษ์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  เลี่ยมมาตร
9. เด็กหญิงอรรวรรยา  เณรทอง
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เดชสุภา
 
1. นางฉวีวรรณ  ทัพไทย
2. นางสาววรกมล  อยู่สุภาพ
3. นายนันทชัย  กันสุข
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณพยัคฆ์
2. เด็กหญิงกุลปริยา  บางเลา
3. นางสาวคันธนีรา  ต้นทุน
4. เด็กชายจันทร์หอม  ชำนาญ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  พร้อมเพรียง
6. เด็กหญิงปณัฏฎา  กัลชาญสุพรรณ
7. เด็กหญิงมนต์นภา  จันทร์เกิด
8. เด็กหญิงวรรณา  ละอองเอก
9. เด็กหญิงสุพรรณนี  วาจาสัตย์
10. นางสาวอภิญญา  กระจ่างโชติ
 
1. นางสาววิไล  ระงับภัย
2. นางสาวรษิดา  คชเดช
 
107 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  อุไรโรจน์
2. เด็กชายชัยภัทร  ขวัญมุข
3. เด็กหญิงณัฐกาญ  มดแดง
4. เด็กหญิงณันทชพร   เพ็งอุ่น
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  แห้วเพ็ชร
6. เด็กหญิงพรภวิษย์   แป้นอ่อน
7. เด็กหญิงมทินา  ชาวป่า
8. เด็กชายวัชรศักดิ์  โรจน์วัฒนรัฐ
9. เด็กชายอภิรักษ์  เกตุจันทร
10. เด็กหญิงเกษิมา  บูรณโสภา
 
1. นายมนัสวิน  สายแสง
2. นายสุวิทย์   กุลฉิม
3. นางอัจฉรา   พรมคุณ
 
108 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยะไข่
2. เด็กชายชนาทิป  จันทร์แสง
3. เด็กชายณพชร  กมลมาลย์
4. เด็กชายธนพนธ์  นุ่มละออง
5. เด็กชายธีรภัทร์  พุดสี
6. เด็กชายปฏิพัทธิ์  จันทร์ศรี
7. เด็กชายวีรภัทร  สอนเถื่อน
8. เด็กชายศักย์ศรณ์  มีชู
9. เด็กชายสิทธิโชค  พ่วงคำ
10. เด็กชายอาทิตย์  ดิษดำ
 
1. นายสุทธิรักษ์  โฮนอก
2. นางสาวสุดาพร  ยอดดำเนิน
3. นายชะอ้อน  อำพคุณ
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. เด็กชายชยะณัฐ  บุญมี
2. เด็กชายชัชชัย  กมุทชาติ
3. นายทศพร  เกิดสุวรรณ
4. นางสาวธนาภา   สังขวิสุทธิ์
5. เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนมณี
6. เด็กชายสรชัย  ขันนาค
7. นางสาวอภิญญา  เพ็ชรหิน
8. เด็กหญิงอริสา  ปิณฑะประทีป
9. เด็กหญิงเกวลิน  เนียมสังข์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  รัศมี
 
1. นายเพ็ชร  เล็กรัตน์
2. นางสาวพัชรินทร์  อินทร
3. นายจิรณัฐ  จันทวิมล
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายกีรติ   บรรณวัฒน์
2. เด็กชายจักรกิจ   สอาดพงษ์
3. เด็กชายตามฟ้า  นพมาก
4. เด็กชายธนภัทร  จำปาเทศ
5. เด็กชายธีรภัทร   รอดหงทอง
6. เด็กชายธีรสิทธิ์  ตะติรัตน์
7. เด็กชายนนทกร   คูณหาร
8. เด็กชายวรายุส  บุญรวม
9. เด็กชายสงกรานต์   ใจแสน
10. เด็กชายเอกรัตน์  อารีย์พันธ์
 
1. นายมนัสวิน  สายแสง
2. นายธีภัทร  กริมเขียว
3. นายสมพิศ  บัวพลับ
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  สุขนอก
2. เด็กหญิงอักษรินทร์  เนียมสันเทียะ
 
1. นางสาววาสนา  นฤคนธ์
2. นายกฤษฎา  ประสิทธิ์
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  พุตสระแก้ว
2. เด็กหญิงศิริลดา  เดชมูล
 
1. นายอภิรัตน์  สุจริต
2. นายสังวาลย์  พงษ์จำปา
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวพิชญาภา  สุวรรณโชติ
2. นางสาวอริยาภรณ์  สุวิทชาญวรกุล
 
1. นายศัลย์  สุขเสือ
2. นางสาวนวพร  รวยพงษ์
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  สาพรเจริญ
2. นางสาวภัทรวรินทร์  สาระทิน
 
1. นายชาตรี  อนันต์เพ็ชร์
2. นางศรีสุดา  อนันต์เพ็ชร์
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงธณัฏฐา  ดอกลำเจียก
 
1. นางสาวระมิงค์พร  ทองคำฟู
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกิตติมา  สุธา
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวปูชิตา  พงศ์สุจริต
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นายศุภดล  ภูแซมโชติ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มั่นต่าย
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สัตย์ธรรม
 
1. นายอุเทน  แป้งนวลดี
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกฤติธี   เพ็ชร์สุกใส
 
1. นายอัณณพ   เสมียนหร่าย
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวประภาสิริ  อยู่สุข
 
1. นางสาวระมิงค์พร  ทองคำฟู
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวยุวภา  โชติรัส
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  พันธุ์เขียน
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงกนพร  ชำนาญชัด
 
1. นางสาววีระนุช  เอี่ยมละออ
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ขุนพิลึก
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวสุชาวดี  แคฝอย
 
1. นายสุรชาติ  อ่อนนวล
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายรัชนโม  ธรรมศิริ
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  กิตติ์ธนาตระกูล
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทับประเสริฐ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวบุษยรังษี  กุสุโมทย์
 
1. นางสาวอโนชา  ว่องเกษกิจ
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  เชื้ออิ่ม
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา  มีทองคำ
2. เด็กหญิงวรรณพร  วงค์ษา
 
1. พระภูริณัฐ  สุธมฺมฐานวีโร
2. นายสิทธิชัย  พูลสินทรัพย์
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำหอม
2. เด็กหญิงพรพรรณ  จำปา
 
1. นางสาววีระนุช  เอี่ยมละออ
2. นายสุรชาติ  อ่อนนวล
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนองคาย
 
1. นางสาวเมธินี  เขียวดิบ
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สิงหราช
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวอรวรรณ  รักกสิกรณ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายอุดมศักดิ์  ชูช่วย
 
1. นายสุรชาติ  อ่อนนวล
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกันตินันท์  รักสัตย์
2. เด็กชายธนภัทร   แจ้งใบ
3. เด็กชาย​อนุกูล​   โคตรมงคล
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  พิมพาภรณ์
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  น้อยนิ่ม
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  น้อยนิ่ม
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  กิจธนาตระกูล
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายชัยนาท  นวลนุ่ม
2. นายธนาทร  จั่นมา
3. นายภาคภูมิ  เชี่ยวกสิกรณ์
 
1. นางสาวระมิงค์พร  ทองคำฟู
2. นางสาวเมธินี  เขียวดิบ
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธนัช   ว่องกสิกิจ
2. นายธนากร   ดวงจิตร
3. นายไพทูรย์   บัวงาม
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงนิสาลักษ์  จีนเมือง
 
1. นางสาวณัฎดามาตุ  เรืองวงษ์งาม
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร   ระบอบ
 
1. นายสมเกียรติ   พิมพันธุ์
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายอดิศักดิ์  แก้วเกษการ
 
1. นางสาวณัฎดามาตุ  เรืองวงษ์งาม
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์   อินทโฉม
 
1. นายสมเกียรติ   พิมพันธุ์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร
 
1. นายรัตนชัย  เกตุยา
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกานต์ดนัย  สุธรรม
 
1. นายสมเกียรติ   พิมพันธุ์
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์   เทียมใหม่
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายมนตรี  บงเรือน
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชาริสา  แก้วเรือง
 
1. นายรัตนชัย  เกตุยา
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพล   แสงเพชร
 
1. นายสมเกียรติ   พิมพันธุ์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิริยา  จูฑา
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายนพเก้า   สุทธินันท์
 
1. นายสมเกียรติ   พิมพันธุ์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   อนันตผล
 
1. นายสมเกียรติ   พิมพันธุ์
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  จบศรี
 
1. ดร.กวิศร์  โพธิพิทักษ์
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายภูมิพิทักษ์   คนึงหมาย
 
1. นายสมเกียรติ   พิมพันธุ์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายมนตรี  บงเรือน
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นางสาวมีนา  ทะสอน
 
1. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ    แม่นศร
 
1. นางสาววรนุช   ประดิษฐพงษ์
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นางสาวปาณิสรา  ระบิล
 
1. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรัช  อยู่โพธิ์
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร   แกว่นกสิกรณ์
 
1. นางสาววรนุช   ประดิษฐพงษ์
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทลัย
 
1. นายรัตนชัย  เกตุยา
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรมล  วารีปาน
 
1. นางสาวรชยา  สายเพ็ชร
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. นายสุธิมนต์  ครคง
 
1. นายรัตนชัย  เกตุยา
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  พางาม
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรดนัย   เลิศเจริญธรรม
 
1. นายสมเกียรติ   พิมพันธุ์
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวอาภัสรา   สิญจวัตร
 
1. นายสมเกียรติ   พิมพันธุ์
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาววรรณิสา  ไกรรอด
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช   กิจพานิชวิเศษ
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ทอระดี
 
1. นางนฤมล  อินทฤทธิ์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาววรรณิสา  ไกรรอด
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวสุรัสวดี  มุทิตา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   นุ่นงาม
2. เด็กหญิงจินดารัตน์   แม่นศร
3. เด็กชายจิรายุ    แม่นศร
4. เด็กหญิงธนพร   ระบอบ
5. เด็กหญิงปีรกา    ราชจินดา
6. เด็กชายพีรวิชญ์   จันพุฒ
7. เด็กชายภัทรดนัย   เลิศเจริญธรรม
8. เด็กชายรณชัย  ฉิมภู่
9. เด็กหญิงสิริรัตน์   เมืองเหลือ
 
1. นายสมเกียรติ   พิมพันธุ์
2. นางสาววรนุช  ประดิษฐพงษ์
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกมลชนก  สังข์ประเสริฐ
2. นางสาวจริญญากูล   สีชมภู
3. เด็กหญิงณฐมล   สงขำ
4. เด็กชายธนากร  เนตรอิ่ม
5. นางสาวบุษบา  นามวงศ์
6. เด็กชายภาณุวัฒน์   เพชรดำดี
7. เด็กชายวรชิต  แสงสด
8. นางสาววัณทนีย์   ศรีสวัสดิ์
9. นางสาวศุภลักษณ์  ชาวป่า
10. เด็กชายสังคม   คณฑา
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญอินทร์
12. เด็กหญิงอมลวรรณ   ทอระดี
13. นายอริยะ   ทรัพย์ประเสริฐ
14. เด็กชายโบนัส  เจริญสวัสดิ์
15. เด็กหญิงโยธิการ์  ชาวป่า
 
1. นางนฤมล  อินทฤทธิ์
2. นายศรัณย์   ไพเราะ
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกชามาศ  เดชบุญ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พูนทอง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่ำจุ้ย
4. เด็กหญิงจันทรัช  อยู่โพธิ์
5. เด็กหญิงจิตต์กาญจนา  กัณฑาจันทร์
6. เด็กหญิงณัฐนรี  อินทร์อิ่ม
7. เด็กชายธีรภัทร  ศรีกรณ์
8. เด็กหญิงนพการณ์  แกว่นกสิกรรม
9. เด็กหญิงนันทิกานต์  อ่ำจุ้ย
10. นางสาวนาตาชา  พัดสาริกรณ์
11. เด็กหญิงนิรมล  วารีปาน
12. เด็กชายวัชรพล  ไตรพิษ
13. เด็กหญิงสุภาพร  ประสิทธิ์
14. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์ช่วย
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มาดไทย
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
2. นายชลาวัฒน์   ชลมาก
3. นางวิไล  คำสิทธิ์
4. นางสาวรชยา  สายเพ็ชร
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักรี  สมานกสิกร
2. เด็กหญิงณัฐพร  พางาม
3. เด็กชายพรไพรรัตน์  ปุลิตา
4. นายมนตรี  บงเรือน
5. นางสาวลลิตา  เทศผ่องใส
6. นางสาววรรณิสา  ไกรรอด
7. เด็กชายวรโชติ  คราดกระโทก
8. เด็กชายวิทยา  เถื่อนบำรุง
9. นางสาววิริยา  จูฑา
10. นายอภิรักษ์  ครุธพันธ์
11. นายเกรียงศักดิ์  อิ่มรัง
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
2. นายภัทรนนท์  สุทธิเพียงคะ
3. นางสาวกาญจนา  สาก้อน
4. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรรณ
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร   แก่วนกสิกรณ์
2. เด็กชายกานต์ดนัย  สุธรรม
3. นายคณาธิป   อินสองใจ
4. เด็กหญิงชมพูนุช   กิจพานิชวิเศษ
5. นายณัฐพงษ์   เทียมใหม่
6. นายนพเก้า   สุทธินันท์
7. เด็กชายพีรพล   แสงเพชร
8. เด็กชายพีรวิชญ์   จันพุฒ
9. นายภูมินทร์   ศรีวัตรปาน
10. เด็กชายรณชัย   ฉิมภู่
11. นายสุทธิพงษ์   อินทโฉม
12. นางสาวอาภัสรา   สิญจวัตร
 
1. นายสมเกียรติ   พิมพันธุ์
2. นางวรรณา   พิมพันธุ์
3. นางสาวสุมาลี   โพธิพิทักษ์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรภัทร  คำพรมราช
2. นางสาวชลธิชา  พิลึก
3. เด็กหญิงชาริสา  แก้วเรือง
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทลัย
6. เด็กชายทวีศักดิ์  ภูงามเชิง
7. นายธนาธิป  สารคาม
8. เด็กหญิงธันยพร  ไทยอาสา
9. เด็กชายธาดา  ปานเงิน
10. นางสาวพรนิภา  ยาศรี
11. เด็กหญิงพิยดา  สายแวว
12. เด็กชายศุภวิทย์  แผ่นทอง
13. เด็กหญิงสาวินี  ทองแสง
14. เด็กชายสิทธิชัย  โพจันทร์
15. เด็กชายสิทธิพงษ์  พุกมาก
16. นางสาวสุธิษา  บุตรคาวาปี
17. เด็กหญิงสุรีมาศ  พันโต
18. เด็กหญิงเมธาวี  สุขลี่
 
1. นายรัตนชัย  เกตุยา
2. นายกรกช  แจงเขตต์การ
3. นายชาญณรงค์  รุ่งแสง
4. นางจารึก  แสนพรม
5. นางสาวสุจิตรา  นวนแดง
6. นางสาวชนธิชา  ปานแดง
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  บุญเรือง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ตัดสืบ
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ฟักเครือ
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้วเขตรการ
5. เด็กชายอาณัฐนันท์  รักธัญการณ์
6. เด็กหญิงเพชรลดา  บารมี
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
2. นายวชิร  ภุมมา
3. นางสาวปฐมภรณ์  แสงกระจ่าง
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายจิรายุส  พานิจประเสริฐ
2. เด็กชายธรรมนูญ  คงคูเขียว
3. เด็กชายธีรดนย์  อ่อนจันทร์
4. เด็กชายปรมิทร์  ชูชะนะ
5. เด็กชายพิชิตชัย  จันดาเรือง
6. เด็กชายมาโกโตะ  คิมุระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
2. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชวนพิศ  สุขยืน
2. นายรชต  ศรีสว่าง
3. นายรณกฤต  สาแก้ว
4. นางสาววรัญญามาศ  ฟุ้งเฟื่อง
5. นางสาวศิริพร  สุขยืน
6. นายอุรเชษฐ์  แซ่อึ้ง
 
1. นายกิตธวัช   วรรณกิจ
2. นายกรรฐภัฎ  ศรีมา
3. นายสมพิศ   บัวพลับ
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายชัยณรงค์  แรงเขตรกิจ
2. นายพัชรพล  เรืองกสิกรณ์
3. นายภูมิภัทร์  รัตนธรรม
4. นายภูวนารถ  สายศรี
5. นายวรพจน์  ไทยขำ
6. นายสรศักดิ์  แกว่นกสิกรณ์
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
2. นายธีรพร  โพธิ
3. นางสาวปฐมภรณ์  แสงกระจ่าง
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกนกนภา  สุขภูวงศ์
2. นางสาวกรวีธ์  อ่ำดอนกลอย
3. นายกษิดิศ  พงศ์ธรกุลพานิช
4. นางสาวกัญญาพัชร  บุญลือ
5. นายกันตพงศ์  งามวงสา
6. เด็กชายคณิศร  จำปา
7. เด็กชายชยธร  ประสมพงษ์
8. นางสาวชลธิชา  เพิ่มสุข
9. นางสาวณัฏฐณิชา  เลิศสกุล
10. นายณัฐพล  นิยม
11. นางสาวณัฐมน  ป้องแสนสี
12. นางสาวณัฐมล  คันศร
13. นายณัฐวุฒิ  บุญแก้วครุฑ
14. เด็กชายณัฐอรรถกร  เลิศผล
15. นายดุษฎี  บุญศรี
16. นายธนายง  อมราสิงห์
17. นายนนทวัฒน์  ขุนสิงโต
18. นายนิทัศน์  อ่ำสุพรรณ์
19. นายนิรันดร์  ยงกสิกรรม
20. นางสาวปวีณา  กุสุพะ
21. นายปิยะมินทร์  กระลาม
22. นายพรอัมรินทร์  รอดละมูล
23. นางสาวพันธิตรา  โพธิ์คำ
24. นางสาวพิมพิไล  วงษ์ใจ
25. นายพุฒิพงษ์  ฟางหนองดู่
26. นางสาวภนิมภรณ์  อนุสรณ์
27. นางสาวมณธิชา  อ่อนสลวย
28. เด็กชายมาโกโตะ  คุมุระ
29. นายวสุพล  คงเขียว
30. นางสาวศิริพร  บุญเพ็ชร
31. นายสมบูรณ์  กัญณาลักษณ์
32. นางสาวสรัญญา  พรมหล้า
33. นางสาวสุจิตรา  ทองเหลือง
34. นางสาวสโรชา  น่วมภุมรินทร์
35. นายอัครพนธ์  ธรรมศร
36. เด็กชายอิทธิพงศ์  โพธิ์กลิ่น
37. นางสาวเพ็ญนภา  แจ้งสุข
38. นายเมธาสิทธิ์  สำเภาทอง
39. นางสาวเสาวลักษณ์  ภูมิแก้ว
40. นายไมตรี  สุขเดชาสิทธิ์
 
1. นายวิเชียร  นินเกษม
2. นายไพบูลย์  สงฆ์โนนเหล็ก
3. นางรจนา  เสมากูล
4. นางละออ  ตรีสัตย์
5. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
6. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
7. นายเชิงกล  งามปลอด
8. นายธนกฤต  รงค์ทอง
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  ผาแดง
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายธรณินทร์  คันศร
 
1. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  บูชา
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  พันธ์เขียน
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายปริญญา  สาริวรรณ
 
1. นายอภิสิทธิ์  พรหมศิริ
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงนัชทิชา   สุขสงวน
 
1. นายกรรฐภัฎ  ศรีมา
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุพรมมา
 
1. นายนพพร  ศิริวงศ์
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวสิรินทรา  ประทุมเหง่า
 
1. นางสาวเครือวัลย์  พรมเมือง
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวมินทร์สุดา   ปรีชา
 
1. นางสาวสุมาลี   โพธิพิทักษ์
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายสหรัถ   สวัสดี
 
1. นายจรินทร์  ทะนะแสง
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายวรพงศ์  จาคภักดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายณัฐพล  กลั่นแท้
 
1. นายจรินทร์  ทะนะแสง
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นายวทัญญู  หัฐบูรณ์
 
1. นางรุ่งฟ้า  ศิริวัฒนะ
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุพรมมา
 
1. นายนพพร  ศิริวงศ์
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงอังคณา  พรมรักษา
 
1. นางวิไลลักษณ์  วาสนา
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวธารารัตน์  ศิริเดช
 
1. นายนพพร  ศิริวงศ์
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวพรศิริ  มาบ้านแร่
 
1. นางวิไลลักษณ์  วาสนา
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายวริทธินันฐ์  อินทรีย์
 
1. นายกิตธวัช   วรรณกิจ
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายกรกฎ  เกิดศรี
 
1. นางสาวพชรภรณ์  นฤมลต์
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายปราโมทย์  พูลพันธ์
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายอาคเนย์   จูมวันทา
 
1. นางสาวสุมาลี   โพธิพิทักษ์
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  เป็งจา
 
1. นายกิตธวัช   วรรณกิจ
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงแพรวา   กลายสุข
 
1. นางสาวสุมาลี   โพธิพิทักษ์
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวธารารัตน์  ศิริเดช
 
1. นายอภิสิทธิ์  พรหมศิริ
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวณิชากร   แมลงภู่
 
1. นายกิตธวัช   วรรณกิจ
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นายอานนท์  บุญอาจ
 
1. นายสายชล  ปิ่นทอง
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายปัญญลักษณ์  สุวรรณ์
 
1. นายกิตธวัช   วรรณกิจ
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายธีรยุทธ   นิสสัยดี
 
1. นายกิตธวัช   วรรณกิจ
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นายศาศวัต  คะเนนอก
 
1. นางประภาศรี  ปัญญาฤทธิ์
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงยุวดี  แม้นพยัคฆ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  วาสนา
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรัตน์ดา  ชื่นชูจิตร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาววัลญา  จำปารัต
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  พันธ์เขียน
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวพิชชาพร  สุวรรณพยัคฆ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เขียวแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรกลาง
3. เด็กชายธนดล  สระอุบล
4. เด็กหญิงธนันพร  อ่อนละออ
5. เด็กหญิงธนาพร  มาตทวงษ์
6. เด็กหญิงธิดาวัง  ขุมเพ็ชร์
7. เด็กหญิงนงนภัส  ช้างหัวหน้า
8. เด็กชายนพชัย  เจตน์กสิการณ์
9. เด็กหญิงวาสนา  ทองกลัด
10. เด็กหญิงวิราภรณ์  อนุสรณ์
11. เด็กชายอมรเดช  กันจุล
12. เด็กหญิงแพรวา  นาชัยเริ่ม
 
1. นายอนุชา  เชยชม
2. นางสุรวดี  แสงภักดี
3. นายสมเจตต์  อำภา
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายตุลาการ  ชุ่มเย็น
2. นายธนวัต  ศีโสภา
3. นางสาวปัทมา  มะโนรมย์
4. นางสาวภัทรธิดา  นาสำแดง
5. นางสาวรสสุคนธ์  พูลการค้า
 
1. นายณัฐพล  ปภาตา
 
219 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายนรวิชญ์  จินตะกัน
2. เด็กชายปรเมษฐ์  อ้นแดง
3. เด็กหญิงพรนภา  สีขี
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ประสาท
5. เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์สมบูรณ์
6. เด็กหญิงวาสนา  ช้อยบัวงาม
7. เด็กหญิงศศิประภา  พรหมศิริ
8. เด็กหญิงอัญชลี  เชิดโฉม
9. เด็กชายอาทิตย์  แสนหาญ
10. เด็กชายเศรษฐพงศ์  นิโรจน์
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายเชิงกล  งามปลอด
 
220 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายคุณภัทร  เทพสุทธิ
2. นางสาวจุฑามาศ  ธิริ
3. นายฉัตรมงคล  จาสุทัศน์
4. นายชลธาร  มิ่งแก้ว
5. นายธีรพงศ์  ซ่อนกลิ่น
6. นายนพดล  ครุธพันธ์
7. นางสาวบัวชมพู  สนองคล้าย
8. นางสาววิไลรัตน์  เดชมูล
9. นางสาวอริศรา  ไชยคำมิ่ง
10. นางสาวเดือน  ศิริโยธา
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายธราธร  ชูศรี
 
221 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  แก้วโต
2. เด็กหญิงชลญานันท์  ศีลแดนจันทร์
3. เด็กหญิงนฤมล  กะระวะสุ
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ยวงหิรัญ
5. เด็กหญิงวรลักษณ์  อินดอกกลอย
6. เด็กหญิงศิริกัญญา  เช้าวันดี
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายธราธร  ชูศรี
 
222 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกษิติ  ตั้งกมลศรี
2. นางสาวจุฑามาส  วงษ์วิทยา
3. นางสาวณัฐนันท์  ยะโสภณ
4. นางสาวอารียา  นิระภัย
5. นางสาวเกตน์นิภา  คำแพ่ง
6. นางสาวเกศกนก  พะนาน
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายเชิงกล  งามปลอด
 
223 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิศร  ร้อยแก้ว
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  พัฒนกุล
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  สิงห์เถื่อน
4. เด็กหญิงลักษิกา  บุญศิริ
5. เด็กหญิงศิริรักษ์  เภอสิงห์
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  เภอสิงห์
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  กอบธัญญกิจ
8. เด็กหญิงหทัยทิพย์  การไทย
 
1. นางสาวณัฐนันท์  วงษ์วิลัย
 
224 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  เอี่ยมละออ
2. เด็กหญิงพันธ์วิรา  กอรัตน์
3. เด็กหญิงพิชชาภา  กอรัตน์
4. เด็กหญิงศุภิสวรา  จันทร์ทอง
5. เด็กหญิงสรินยา  มีศรี
6. เด็กหญิงโชติกา  เริงเกตกิจ
 
1. นางสาวสุรัตน์วดี  เนียมอ่ำ
 
225 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวจุฑามาส  วงษ์วิทยา
2. นางสาวณัฐนันท์  ยะโสภณ
3. นางสาวอารียา  นิระภัย
4. นางสาวเกตนิภา  คำแพ่ง
5. นางสาวเกศกนก  พะนาน
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
 
226 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวคณิศร  เพิ่มการนา
2. นางสาวดาราวดี  ยางนอก
3. นางสาวทิพย์สุดา  แสงดาว
4. นางสาวพจนีย์  ยงกสิการณ์
5. นางสาวมิลดา  แรงเขตรกิจ
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
2. นายสำรวย  หนูเถื่อน
3. นางสุภัทรา  หนูเถื่อน
 
227 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. นายณฐกร  พงษ์สาริกิจ
2. นายธนพล  ภู่เพชร
3. นายพงศกร  ม่งทา
4. นายพันกร  มีแก้ว
5. นายศุภชัย  นิลเกษม
 
1. นายนพดล  คงป้อม
2. นายณัฐวุฒิ  วัชรพิบูลย์
 
228 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายณัฐภัทร  พรมเอี้ยง
2. นายนพชัย  ไทยธรรม
3. นายพันธการ  พรหมสี
4. นายภคพล  คล้ายน้อย
5. นายมินทร์ธาดา  แก้วกิจการ
 
1. นางวิไล  ชังชั่ว
2. นายชยพล  ดีเทียน
 
229 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นายสรวิชญ์  เริงเกตกิจ
2. นางสาวอรอุมา  ว่องวิการ
 
1. นางใกล้รุ่ง  จัมปะโสม
2. นายทูรย์  โสภาบุตร
 
230 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณกิจการ
2. เด็กชายศุภโชค  แข็งการณ์เขต
 
1. นายเชิงกล  งามปลอด
 
231 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายปานเทพ  ปานาง
 
1. นายณัฐชานนท์  ทาสะโก
 
232 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร    เกิดสุวรรณ์
 
1. นายยุทธนา  ต๊ะบุญเรือง
 
233 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวอรปรีญา  แก้วมณี
 
1. นางรมย์ธีรา  ภูกิ่งเงิน
 
234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนวรัตน์   มาดี
 
1. นางกัญญารัตน์   จำรัส
 
235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชยุตรา  แจ่มฟ้า
 
1. นางสาวฐิติมา  สุขประเสริฐ
 
236 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  วราหะ
 
1. นางสุนุตชา   อุบลจร
 
237 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวดารินทร์  โทหนองตอ
 
1. นางอาภรณ์  สีแดง
 
238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวพิชชาภา   ธิมาสุ
 
1. Mr.Samuel   Boija
 
239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจรรย์อมล  อาสะโภ
 
1. นางสาวรุจี  กิจทา
 
240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายศุภณัฐ  ฤหรมย์
 
1. นางสาววรรณพร  พรรณศุภมิตร
 
241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายสุทธิพงศ์  ซาเสน
 
1. นายทัตติ์สุพล  สุขด้วงเขน
 
242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายภคิน  อุณหไวทยะ
 
1. นางรัตนา   คำโฉม
 
243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชนกภัทร์  ชมพู่
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีเดช
3. เด็กชายปวริศ  ปานแม้น
4. เด็กชายพิสิฐ  ภู่วิทยพันธุ์
5. เด็กหญิงสุจิตรา  จาสุทัศน์
 
1. นางสาวพรรณี  ทิพวรรณ์
2. MissHazel Jean  Mendoza
 
244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสินี   หุ่นหล่อ
2. เด็กหญิงวดา  ชิดสิน
3. เด็กหญิงวรณัน  เขตต์กรณ์
4. เด็กหญิงศุภัสสร   เพ็งศรี
5. เด็กหญิงอธิตยา   สีสด
 
1. นางทักษพร  พันธ์เขตรการ
2. นายประวีณธรรม   ทองเกล็ด
 
245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวนันท์นภัส  ทองสถิต
2. นางสาวปวริศรา  เตชะวิวัฒน์กุล
3. นายพีรวิชญ์  พันธ์มหา
4. นายสรนนท์  สุพัฒน์
5. นางสาวหทัยทิพย์  เก่งเขตรกรณ์
 
1. นางสาววลัยพรรณ  โพธิ์จิ๋ว
2. MissMajorie  Guinid
 
246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธนภัทร  อัมระนันท์
2. นางสาวนัชชา   พิกุลทอง
3. นางสาวพรกนก  หิรัญ
4. นายมฤค   สุขรื่น
5. นางสาวสุธิตา   กล้าธัญญะกรณ์
 
1. นางเนตรนภา   มีแสงพราว
2. นางสาวชนิดา   เพ็งไธสง
 
247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ไชยนามสถิตย์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ลงทอง
 
1. นางสาวเมธาวี  ศรีพฤกษ์
2. นางสาวอรุณรัศมี  จุฬมุสิก
 
248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ภาคโพธิ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  วิเชียรสาร
 
1. นางสาวกนกรัตน์  รัตตะประทุม
2. นางสาวอมรรัตน์  แกว่นเขตรวิทย์
 
249 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  พูลกสิการณ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ตั้งพิทักษ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  เสสนุสาตร์
2. นางสาวภราดา  ดีสองชั้น
 
250 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกฤษณา  จั่นเพ็ชร์
2. นางสาวสุดาพร  ภูจัตุรัส
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  จุติมา
2. MissWang  Can
 
251 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์   กลธนาเสพย์
2. นางสาวอุไรวรรณ   เรืองเขตร
 
1. นางอานันฑิตา  สแปร์โรว์
2. MissHaruka   Murakami
 
252 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวทักษพร  อินทประเทศ
2. นางสาวพัฒน์นรี  บัวกล้า
 
1. นางสาวไอลดา  ชาญตะบะ
2. นางสาวยลรดี  เหล่ารวมทรัพย์
 
253 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวนันทวัน  ชาญกิจกรรณ์
2. นางสาวสิริกานดา  ลำเภา
 
1. นางสาวกนกรัตน์  รัตตะประทุม
2. นางสาวอมรรัตน์  แกว่นเขตรวิทย์
 
254 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวภูษณิศา   ประเสริฐศรี
2. นางสาวอาดิดาส   บุตรโครต
 
1. นางอานันฑิตา   สแปร์โรว์
2. MissHaruka   Murakami
 
255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  บัวกุล
2. นางสาวณัฐพร  บัวสาย
3. นางสาวณิชารีย์  คงสวัสดิ์
4. นางสาวณิรชา  เหมือนท่าไม้
5. นางสาวพุทธิดา  ต้นโพธิ์ธรรม
 
1. นางสาวรสิกา  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
2. MissSun  Meijun
 
256 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. นางสาวณัฐกฤตา  ประทิมวรรณ์
2. นางสาวสุดารัตน์  ทองมี
3. นางสาวสุนิสา  วันสุทะ
4. นางสาวเบญจมาศ  น้อยวิเศษ
5. นางสาวเปี่ยมหทัย  ประเสริฐ
 
1. นายอภิชัย  เชาว์โชติ
2. พระภูริณัฐ  สุธมฺมฐานวีโร
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก   แข็งธัญกรณ์
2. นายจิรายุทธ   รัศมี
3. นางสาววันวิสาข์   วิยาสิงห์
4. นางสาวสุนิสา   อินทร์ประสาท
5. นางสาวสุวดี  สุพบุตร
 
1. นางอานันฑิตา  สแปร์โรว์
2. MissHaruka   Murakami
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาววศินี  ไทยแท้
 
1. นางวิศารัตน์  สมบุญโภชน์
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าวรินทร์  นาคพงษ์
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แกล้วการไถ
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ฟักเขียว
2. นางสาวขวัญฤทัย  อำภาพันธ์
 
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาณินท์  วิชาเดช
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ประสาทกิจ
 
1. นายอำนาจ  จ้อนแจง
 
261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวชีวภัทร  ทองแท้
 
1. นายอำนาจ  จ้อนแจง
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกัลยากร  สุวรรณมานะศิลป์
 
1. นางสาววันวิสา  วิเชียรรัตน์
 
263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธ  วะระชีวะ
2. เด็กชายคันธรส  เวรุวาปี
3. เด็กชายณรงค์เดช  คงเงิน
4. เด็กชายพงษ์พิษณุ  แย้มแพ
5. เด็กชายวงศกร  ปรีชา
6. เด็กชายสุประวีณ์  พัฒนกุล
7. เด็กชายอดิเทพ  โสภาคะยัง
8. เด็กชายอนิรุจน์  อุทกภาต
 
1. นายใหม่  ภู่จำรูญ
2. นายเรวัต  เมณฑ์กูล
3. นายมนตรี  จันทมา
 
264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์  พันธ์ไกร
2. เด็กชายณัฐพงศ์   อ่ำจุ้ย
3. เด็กชายปรมินทร์  เกิดศรี
4. เด็กชายพิเชษฐ์  อินทะจักร์
5. เด็กชายวุฒิชัย   สมัครเขตรกิจ
6. เด็กชายสราวุธ   จันทพันธ์
7. เด็กชายอภินัทธ์   แป้นสุข
8. เด็กชายโชคชัย   วุฒิยา
 
1. นายธีรพร  โพธิ
2. นายชลาวัฒน์   ชลมาก
3. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายฐาปกรณ์  นิลพัตร
2. นายวัชรากร  เจริญเมือง
3. นายสิงหา  ตาสันเทียะ
4. นายสุนทร  อาสา
5. นายสุรเดช  จงกสิกรรม
6. นายเมธี  อ่อนสะอาด
 
1. นายภัทรนนท์  สุทธิเพียงคะ
2. นายชงคา  เมืองจันทร์
3. นายนวพล  ปัทมากร
 
266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายณัทสารพงษ์   สิทธิ
2. นายทัศนะ  จำปา
3. นายวัชรินทร์  เชี่ยวเขตวิทย์
4. นายวิทวัส  ม่วงปัญญา
5. นางสาววิยดา   ทวีชาติ
6. นายเดชอุดม   รงค์ทอง
 
1. นายธีรพร  โพธิ
2. นายชลาวัฒน์   ชลมาก
3. นางสินีนาถ  โพธิ
 
267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธนาพัฒน์  ศรลัมพ์
2. นางสาวนวินดา   ยศนันท์
3. นางสาวพัชราภรณ์  เงินบำรุง
4. นายวรวิทย์   สุสาสนี
5. เด็กชายวรากร   มัทธวรัตน์
6. นายวุฒิชัย   กาศธัญกรณ์
7. นางสาวศิวรินทร์  บุญเกิด
8. นางสาวสโรชา  ก้อนจันทร์เทศ
9. นางสาวเบญจวรรณ   พุทธรักษา
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ปานหลุมเข้า
 
1. นางสุนุตชา   อุบลจร
 
268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  หอมหวล
2. นางสาวชุติมณทน์  น้อยพลทัน
3. นางสาวณัฐฐินันท์  ชูโตศรี
4. นายธนากร  วิเศษหอม
5. นายนาวิน  โพธิ์พงษ์
6. นางสาวพุทธิสาริณี  เหมือนการ
7. นางสาวภาลินี  ชูช่วย
8. นายยุทธภูมิ  ประภัสสร
9. นางสาววรรณิศา  แก้วหนองยาง
10. นางสาวเรณุกา  นาคคุ้ม
 
1. นายณรงค์  เถาวัลย์
2. นางเบญจมาศ  คำรื่น
3. นางสาววราภรณ์  จันทร์ครุธ
 
269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  วงษ์บุตร
2. เด็กหญิงจันจิรา  อินทะเกิด
3. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  กรานวงษ์
4. เด็กหญิงสุกัลยา  สบายใจ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  คงมะกล่ำ
 
1. นางสาวอรอนงค์  ชุ่มเมืองเย็น
 
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ใจเย็น
2. นางสาวชัญญานุช  ภูมิโคกรักษ์
3. นางสาวชุติมา  จำเรียง
4. นางสาวนภัทร  ถาวรสุข
5. นางสาวภัทราภรณ์  เข็มขาว
 
1. นางสาวอรอนงค์   ชุ่มเมืองเย็น
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิกา   จิวสืบพงษ์
2. เด็กหญิงนัฐณิชา​   แสวงสุข
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์   สังข์ชัย
 
1. นางสุรีย์รัตน์   ส่งเสริมภักดี
2. นางสาวเวธนี   พัฒโนทัย
 
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วกัณหา
2. เด็กหญิงณภัทร  แก้วมณี
3. เด็กหญิงปภัสรา  เทพทับทิม
 
1. นายจักรกฤษ  แกมเงิน
2. นางสาวภัทราภรณ์  สงฆ์กราณ
 
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก   ศรีนารอด
2. นางสาวธัญวลัย   ศรีนารอด
3. นางสาวพัชรพร   สรรพ์สุขเติม
 
1. นางสุทิศา   พะวา
2. นางสาวกชกร   ช้อนคราม
 
274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  อินทรไพจิต
2. นายสนธยา  นิ่มพระยา
3. นางสาวเรืองศิริ  ท่าซุง
 
1. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
2. นางสาววนิดา  เถื่อนใหญ่
 
275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สงอนรัมย์
2. เด็กหญิงจิดาภา  เข็มสุวรรณ
3. เด็กหญิงเอื้อมพร   จตุรภัทร์
 
1. นางสาวลาวรรณ   ทัยคุปต์
2. นางสาวสุพิไลวรรณ   กสิการ
 
276 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญมา
2. เด็กหญิงพริมแพรพรรณ  ชินพีระเสถียร
3. เด็กหญิงสสิประพร  สุขไพบูลย์
 
1. นางสาวธนภรณ์  สุขวัฒน์
2. นางสาวแสงทอง  ศิริรัตน์
 
277 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  อาจคงหาญ
2. นางสาวประทุมวรรณ  เหล่าเขตรกิจ
3. นางสาวเอมอร  พิมพ์ไชยงาม
 
1. นายศักดิ์ชัย  อัมรนันท์
2. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
 
278 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวธนัชพร  ทองชื่น
2. นางสาวสุภาพร  ใจดี
3. นางสาวอรอุมา  มวลไธสง
 
1. นางสาวธนภรณ์  สุขวัฒน์
2. นางสาวแสงทอง  ศิริรัตน์
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายวรเมธ   ธานี
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์   อินทร์ธูป
 
1. นางสาวดิศราพา   ศรีนุช
2. นายชูศิลป   ศรีสุข
 
280 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจนิสตรา  เอื้ออารีวงศ์
2. เด็กหญิงเปมิกา  ค้ายาดี
 
1. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ
2. นางบุรณี  สุวรรณโชติ
 
281 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เผ่าโหมด
2. เด็กชายอรรถพล  บุญชื่น
 
1. นางสาวกรุณา  นัคราจารย์
2. นายมนัส  ปัญญาฤทธิ์
 
282 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายพรสุพพัต  รัตนสุต
2. เด็กชายเจตน์  ฉวีกุลมหันต์
 
1. นางบุรณี  สุวรรณโชติ
2. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ
 
283 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิวณัฐ  ฤทธิลือชัย
2. เด็กชายศุขพิมาย  หาดแก้ว
 
1. นางสาวเมษา  พูลสวัสดิ์
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงพงศ์พัชรา  จุ้ยดอนกลอย
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางฤทัยรัตน์  เกษการณ์
2. นางสาวทิพมาศ  กลทิพย์
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวพรรณกร  คณฑา
2. นางสาวเพ็ญนภา   คณฑา
 
1. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ
2. นางบุรณี  สุวรรณโชติ
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. นายจตุรวิทย์  เจริญ
2. นายนิธิศ  พาลาสี
 
1. นายภาณุพงศ์  รอดเคลือ
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  บูโกก
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บัวจตุรัส
 
1. นายมหาชัย   นุ่มมาก
2. นางสุนันทา  ศิริเบญจา
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชนะกันต์  มาท้วม
2. เด็กชายธิษณ   สวรรคโลก
 
1. นายชาลี   วงษ์รักษ์
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวสุรีพร  สุ่มพ่วง
2. นางสาวเทพธิดา  อินทร์เพชร
 
1. นายมหาชัย   นุ่มมาก
2. นางสุนันทา  ศิริเบญจา
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายภควรรษ  วรรณสูตร
2. นายรัฐภูมิ   พัฒนายนตร์ชัย
 
1. นายชาลี   วงษ์รักษ์
2. นางสาววันทนีย์   แก้วทอง
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกวิสรา   สาระคำ
2. นางสาวศิริพิชา   หมั่นเสมอ
 
1. นายชูศิลป   ศรีสุข
2. นางสาวดิศราพา   ศรีนุช
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายวราวุฒิ  กระจ่าง
2. นายอนิวัตน์  เพ็งอุ่น
 
1. นายกนกภัณฑ์  สุวรรณ์
2. นางสาวน้องใหม่  สีดี
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ฉายแสง
2. เด็กชายณภัทร  สมศรี
 
1. นางสาววรางคณา  กำไร
2. นางสาวอารีย์  กาฬภักดี
 
294 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  รักบ้านเพิง
2. เด็กหญิงนฤมล  รักเขตรการ
 
1. นายมงคล  หู้โลหะ
2. นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์
 
295 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจำปา  การวงษ์
2. เด็กหญิงจำปี  การวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ  สุดสะอาด
2. นางสาวเมษา  พูลสวัสดิ์
 
296 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เฟื้อแก้ว
2. เด็กหญิงโยถิกา  คนทา
 
1. นางดาวเรือง  เพียรพานิช
2. นายปุณณรัตน์  ทองธรรม
 
297 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์   สุขงาม
2. นายพงศ์เทพ   นุชเวช
 
1. นายชัชวาลย์   ฝ่ายกระโทก
2. นายพิชญะ   โชคพล
 
298 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายอณัฐชา  พันธุ์เขียน
2. นางสาวอภิญญา  ทับทิม
 
1. นายไพฑูรย์  นพกาศ
2. นายปุณณรัตน์  ทองธรรม
 
299 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายจตุพัฒน์   ทวีกสิกรรม
2. นายนารา   คงวราคม
 
1. นายชาลี   วงษ์รักษ์
2. นายพิชญะ   โชคพล
 
300 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายนภสินธุ์  ทิพวรรณ
2. นายสิทธิศักดิ์  สิมากร
 
1. นายอดิศักดิ์  ประทีป
2. นายณัฐวุฒิ  เพ่งผล
 
301 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรปรียา  จ่ายสุวรรณ
2. เด็กหญิงวริศรา  อยู่เจริญ
3. เด็กหญิงวัชรี  เล่าปิ่นกาญจน์
 
1. นายมหาชัย   นุ่มมาก
2. นางสุนันทา  ศิริเบญจา
 
302 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายญาณวรรธ์   นิยมสัตย์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สุทนต์
3. เด็กหญิงภูรดา   โพธิ์เกษม
 
1. นายพิชญะ   โชคพล
2. นายชาลี   วงษ์รักษ์
 
303 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายชวกร  คอนแก้ว
2. นายธีรเทพ  ศรีรดล
3. นายสุรศักดิ์  ตั้งกมลศรี
 
1. นายบรรฑูรณ์  สิงห์ดี
 
304 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวศรัณยา   ทองแก้ว
2. นางสาวศิริลักษณ์   ชื่นใจดี
3. นางสาวสุกัญญา   ดาหม
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นายอำนวย  เกษกิจ
 
305 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัชชา   ประสาทเกษการ
2. นางสาวสตรีรัตน์  ชลนุชา
 
1. นายชูศิลป   ศรีสุข
2. นายชัชวาลย์  ฝ่ายกระโทก
 
306 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายชัยณรงค์  เอี่ยมมา
2. นายปกรณ์เกียรติ  คำสงเคราะห์
 
1. นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
2. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
307 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายชนณภูมิ  พิมเพ็ชร
2. เด็กชายวัลลพ  เข้ากรุง
3. เด็กชายวุฒินันท์  นฤนาท
 
1. นายวินัย  คันศร
2. นายอิทธิพล  บางหลวง
 
308 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  จันทบาล
2. เด็กชายจิรพนธ์  กลธนเสพย์
3. เด็กชายสรวิชญ์   โพธิ์รักษา
 
1. นายพิชญะ   โชคพล
2. นายชาลี   วงษ์รักษ์
 
309 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายกฤษณพงศ์  โนนคำ
2. นายศุภกิตติ์  สาเขตรการณ์
3. นายอินทนญฐ์  ยศเจริญ
 
1. นายบัณฑิต  ดารา
2. นางสาวนภาลัย  เชื้อกสิการ
 
310 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายสิรวิชญ์  สิงห์มี
2. นายอัครพล  ทาอุบล
3. นายเจษฎากร  บุญพามี
 
1. นายไพฑูรย์  นพกาศ
2. นายบรรหาญ  เดชมา
 
311 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภณ   บุตรน้ำเพ็ชร
2. เด็กชายรัชภาค   วัตสุข
3. เด็กชายเตชพัฒน์   มาท้วม
 
1. นางสาววันทนีย์   แก้วทอง
2. นางสาวธัญญ์นรี  สิริศุภพรชัย
 
312 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกีรติพงศ์  จงหม่อง
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  พร้อมพลากร
3. เด็กชายนันท์วุฒิ  ฮุงหวน
 
1. นายบรรหาญ  เดชมา
2. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
313 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณฐนนท์   นันทจิตตานนท์
2. นายธีรศักดิ์   เก่งธัญการ
3. นายเนติภูมิ  พันธ์สระคู
 
1. นางสาววันทนีย์   แก้วทอง
2. นางสาวธัญญ์นรี   สิริศุภพรชัย
 
314 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายชิษณุพงศ์  วงษ์สาธุภาพ
2. นายนิธิกร  ทองคำดี
3. นายสุรพัศ  บรุณพันธ์
 
1. นายบรรหาญ  เดชมา
2. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
315 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  นิยมชอบ
2. เด็กชายพงศกร  บุญพึ่ง
3. เด็กชายพชรพล  อภิวรรณ์
 
1. นายวรวัฒ  กองสิงห์
2. นางสาวศิริรัตน์   ชื่นศิริ
 
316 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายฑีฆวัฒน์   แย้มสุข
2. เด็กชายปฏิพันธ์   บุญพันธ์
3. เด็กชายยุทธกานต์   สาจุ้ย
 
1. นายชูศิลป   ศรีสุข
2. นายชัชวาลย์  ฝ่ายกระโทก
 
317 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายฐิติพรชัย  จันทร์ชื่น
2. นางสาวสุธาสินี   แข็งธัญการ
3. นางสาวเพ็ญพร   กล้าหาญ
 
1. นายชูศิลป  ศรีสุข
2. นายชัชวาลย์  ฝ่ายกระโทก
 
318 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  สีสา
2. เด็กชายนัฐพล  เพ็ชรนิล
3. เด็กชายวรเชษฐ์  พิลึก
 
1. นายบรรฑูรณ์  สิงห์ดี
2. นางสาวพิกุล  คำยิ่ง
 
319 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายธีรเทพ  ศรีรดล
2. นายพรเอนก  ไล้ทอง
3. นายพิพัฒพงศ์  สารีพัว
 
1. นายบรรฑูรณ์  สิงห์ดี
2. นางสาวพิกุล  คำยิ่ง
 
320 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขพ่วง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เกิดผล
3. เด็กชายวรวิทย์  สุขศรี
 
1. นายนพดล  โชติกะคาม
2. นางสาววารุณี  ไล้ประเสริฐ
 
321 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิตา  สุกสุด
2. เด็กชายศุภกิตติ์  กมุทากรณ์
3. เด็กชายอนุชาติ  เทียมจันทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
2. นายถวัลย์  วงษ์สาธุภาพ
 
322 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นายธนดล  คงคา
2. นายพีรภัทร  บุญเกิด
3. นายราเชนทร์  มะพลี
 
1. นายอำนาจ  ปัจฉิม
2. นางบุญชู  งามขำ
 
323 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  ผึ่งด่านกลาง
2. นายโชคชัย  สุขรวย
3. นายไพฑูรย์  คชอินทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
2. นายถวัลย์  วงษ์สาธุภาพ
 
324 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ม่วงกันกิจ
2. เด็กชายวัฒนา  ธูปบูชา
3. เด็กชายเมธี  ฉำ่จิตร
 
1. นายวิทยา  จัมปะโสม
2. นางสาวมลฤดี  ศรีพรมมา
 
325 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พุทธรัก
2. เด็กชายศักดาเทพ  ปัญญา
3. เด็กชายสุทธิราช  พุ่มจำปา
 
1. สิบเอกพงศกร  กวีวุฒิพันธุ์
2. นางสาวลภัสส์การณ์  ปัญญารัศสกุล
 
326 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวดาริน  เหมือนศรีเพ็ง
2. นางสาววิภาพร  ขอสุข
3. นางสาวสุริสา  โฉมงาม
 
1. นายสุระศักดิ์  หามทอง
 
327 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. นายชนาธิป  ฤทธิ์เต็ม
2. นายศรายุธ  ศรีญา
3. นายสราวุธ  พิรา
 
1. นางสาวมลฤดี  ศรีพรมมา
2. นายสมภพ  สิทธิเขตกิจ
 
328 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิเชียรสาร
2. เด็กหญิงชลิตา  ชัยหงษา
3. เด็กหญิงธัญชนก  เริงเขตรการ
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เกตุเส็ง
5. เด็กหญิงรุจิรา  ขวัญเริงใจ
6. เด็กหญิงอรปรียา  อาทร
 
1. นายอนุชา  เชียวเกตวิทย์
2. นางสาวพรสุดา  นีระเด่น
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายชาดา  เชาว์ชาญ
2. เด็กชายธราเทพ  ขำอิง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฉลิมผล
4. เด็กชายวีรภัทร  ปั้นเเปลก
5. เด็กชายสรศักดิ์  เพ็ชรพูล
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ผลทวี
 
1. นางสาวนลทพร   คุ้มไพรี
2. นางบุญชู  งามขำ
3. นายอำนาจ  ปัจฉิม
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวชนธิชา  ขูดสันเทียะ
2. นางสาวณัฐกานต์  พึ่งเนียม
3. นายพรชัย  วราสินธุ์
4. นางสาวพัณณิตา  ชาญกิจกรรณ์
5. นายวรเชษฐ์  จอมทอง
6. นางสาวสุภัสสรา  เทศแจ่ม
 
1. นางสาวนลทพร  คุ้มไพรี
2. นางบุญชู  งามขำ
 
331 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวจินดาพร  มาลัยศรี
2. นางสาวชลธิชา  แป้นห้วย
3. นางสาวปิยธิดา  วิบูลนิติธรรม
4. นางสาวสุพัตรา  ท้าวทอง
5. นางสาวสุภาวดี  ขามาลา
6. นางสาวเตชินี  แห้วเพ็ชร
 
1. นายดลชัย  อินทรโกสุม
 
332 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิ์เกิด
2. เด็กชายรัชชานนท์  แม้นพยัคฆ์
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจารุณี  ลีกุลเจริญ
2. นางจิราพร  เสมากูล
 
333 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จูเปีย
2. เด็กหญิงปรัชญา  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา  บุญชื่น
 
1. นายชงคา  เมืองจันทร์
2. นางสาวปุริมปรัชญ์  พันธ์เขียน
 
334 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  เพ็ชร์วงค์
2. นางสาวมนทิราลัย  สิทธิกสิกรรม
3. นางสาวอโณชา  ไตรพิษ
 
1. นางสาวจารุณี  ลีกุลเจริญ
2. นางจิราพร  เสมากูล
 
335 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  ทวีกสิกรรม
2. นางสาวศุภธิดา  ทีวา
3. นางสาวเบญญาภา  เพียเพ็ง
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นางสาวภคพร  จันทวงษ์
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิรณา   รงค์ทอง
2. เด็กหญิงสุกฤตา  เนมีย์
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  สกลรัตน์
 
1. นางสาวนิรมล  สูนประหัตถ์
2. นายสุระ   งามขำ
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงกชามาส  โทนทอง
2. เด็กชายกิตมงคล  สีแดง
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  อ่อนศรี
 
1. นางเรวดี  สุพรรณ
2. นางสุธาลักษณ์  จั่นศรี
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณวรา  เหลือน้อย
2. นายภาณุวัฒน์  จันทร์ศิริ
3. นางสาวศิริลักษณ์  เสาทอง
 
1. นายมานพ  ดีเต่า
2. นายศักดิ์สิทธิ์  กัณหา
 
339 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกิติวรรณ  บุญช่วย
2. นางสาวขวัญนภา   สุขชม
3. นางสาวศุภวรรณ   กันเกตุ
 
1. นางสาวนิรมล   สูนประหัตถ์
2. นายสุระ   งามขำ
 
340 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สงขำ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ยาสุข
3. เด็กหญิงวาธิตา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นางสาวจรินทร์ทิพย์  เทียนลำ
 
341 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวกัญชลา  มายูร
2. นางสาวปภาวี  พันธ์ศรี
3. นางสาวลูกน้ำ  จันทร์แดง
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นางสาวภคพร  จันทวงษ์
 
342 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ประมูลทรัพย์
2. เด็กหญิงจีรนุช  ประมูลทรัพย์
3. เด็กหญิงญาณิศา  อินทร์จันทร์
 
1. นางอัญชลี  วงศ์ดี
2. นายสุนัย  คำสิทธิ์
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วังสะปัญญา
2. เด็กหญิงนภัส  ปั้นมีรส
3. เด็กหญิงสุนันทา  ยาอินทร์
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นางอัญชลี  ภู่จำรูญ
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  มากพงษ์
2. นางสาวสุนิสา  กสิการ
3. นางสาวเกวลิน  จะอื่อ
 
1. นางอมลมณี  อ่อนผาง
2. นางสาวกฤตยชญา  แรงเขตกิจ
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวธิดา  ตาลาน
2. นางสาวพิมพกานต์  ป้อมคำ
3. นายพีรพัฒน์  รัศสุวรรณ
 
1. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อารีย์พันธ์
2. เด็กหญิงทรายขวัญ  มูลลาศรี
3. เด็กหญิงธันยพร  ชำนินา
 
1. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวศรุตา  อินทร์จันทร์
2. นายอนุวัฒน์  ประจุไทย
3. นางสาวอุไรพร  สุวรรณ์
 
1. นายอัศฎา  สุระมาตย์
2. นางสาวพรณิชา  เปรมจิตร์
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นางสาววรรณภา   บัวบาน
2. นางสาววาสนา  บุญเกตุ
3. นางสาวสุกัญญา  จำปาพันธ์
 
1. นางอมลมณี  อ่อนผาง
2. นายอนันท์  ศรีจันทร์
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุมินตา   มุมทอง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เงินอยู่
3. เด็กชายอภิวิชญ์   อัมระนันท์
 
1. นางปวีณา  ถุงทรัพย์
2. นางสาวสันธินี   บำรุงสุข
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงธัณญเรศน์  จันอินท์
2. เด็กหญิงวิพรรณรัตน์  บุญชื่น
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  จันอินท์
 
1. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์
2. นางเกศศิริ  คนึงคิด
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวชนัญชิดา  มณีนิล
2. นางสาวชลธิชา  สุขสังวาลย์
3. นางสาวเนตรนภา  คำไขแก้ว
 
1. นางสาวพรณิชา  เปรมจิตร์
2. นางสาวสรารัตน์  บรรทัดจันทร์
 
352 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  เดชวารี
 
1. นายวัลลภ  มลัยพันธุ์
 
353 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำอิง
 
1. นายสมภพ  สิทธิเขตกิจ
 
354 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ดอกบานเย็น
 
1. นางปาริฉัตร์  ปกคุ้ม
 
355 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญพร  คำมัน
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  โยติ
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  เกิดใจดี
 
1. นางพัชรี  ดีจริง
2. นางสาวรจนา  สวนรัก
 
356 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีเวช
2. เด็กชายระพีพัฒน์  แจ่มผล
3. เด็กหญิงอริสา  ดวงสุริยะ
 
1. นายสมภพ  สิทธิเขตกิจ
2. นางสาวธนวรรณ  พรหมมา
 
357 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายฐานิต  เข็มทอง
2. นายอานันน์  จำนงค์
3. นายเอนก  หวดขุนทด
 
1. นายศักดิ์ชัย  อัมรนันท์
2. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุจริต
 
358 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวธนัญญา  ยอดสุทธิ
2. นางสาวปพิชญา  สุขนุ่น
3. นางสาวสุภาภรณ์  อนันตรักษ์
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นางสาวจรินทร์ทิพย์  เทียนลำ
 
359 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สายสวาท
 
1. นางสาวนริสา  น้อยคำ
 
360 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพร  คำมา
 
1. นางสาวกาญจนา  สาก้อน
 
361 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนภร  สมัครการไถ
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
 
362 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  ศาลา
 
1. นางสาวอนันทพร  พุ่มมะปราง
 
363 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส  ไวสาริกิจ
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
 
364 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นายพันธสัญญา  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
 
365 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวอรยา  พิมจอง
 
1. นางสาวนริสา  น้อยคำ
 
366 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายพงษ์พัฒน์  เขม้นกสิกิจ
 
1. นางสาวนิตตา  อุดมสารี
 
367 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นายสัญชัย  ช่างบัณฑิต
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เทียนแก้ว
 
1. นางพัชรี  ดีจริง
2. นางสาวนิภาพร  ทองอ่อน
 
368 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายอานันท์  คณฑา
 
1. นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
2. นายสันติ  ดีเทียน
 
369 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์ทา
2. เด็กชายช่วงวิทย์  สำเภา
 
1. นายสมภพ  สิทธิเขตกิจ
2. นายภาณุพงศ์  รอดเคลือ
 
370 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายปาริวัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวเจนจิรา  บุตตะวงษ์
 
1. นางสาวบุญญาพร  หัสแดง
2. นางสาวนิตตา  อุดมสารี