รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (อุตรดิตถ์ 1)
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เย็นยอดวิชัย
 
1. นางกาญจนา  วัยวุฒิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวชวิศา  เขียวดี
 
1. นางอนงค์นาฎ  เอิบบุญญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกานต์รวี  เกิดคุ้ม
 
1. นางอัจฉรา  สีสืบวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวสุดารัตน์  เพ็ชรเอี่ยม
 
1. นายศุภชัย  คำใส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พรมสุวรรณ
 
1. นางจันทร  สุวรรณชื่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวสุทธิดา  มียา
 
1. นางสาวประทุม  ใสสีสูบ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กหญิงธัญวลัย  อินทร์ธนู
 
1. นางลัดดา  บุญสุวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวสิริปรียา  ดิษฐ์บ้านไร่
 
1. นางสาววรรณกนก  เลื่อนลอย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ใจหล้า
 
1. นางจิตติกาล  วิจารย์วงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปุณณสิริ  พ่วงเนียม
 
1. นางทิพสร  จันทร์สุภาเสน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชลธิชา  สายชนะ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ดีมูล
 
1. นางเพ็ญประภา  ปิ่นอินทร์
2. นางกาญจนา  วัยวุฒิ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวปุณยาพร  กันชูผล
2. นางสาวศิรดา  อยู่สา
 
1. นางสาวบุญส่ง  นาคสุขมูล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์  ทองอู๋
2. เด็กหญิงวรกมล  ทับม่วง
 
1. นางอนันต์  ชื่นชม
2. นายเนรมิต  กิ่งพวง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายณัฐกิตติ์  ทองอู๋
 
1. นางอนันต์  ชื่นชม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์
 
1. นางอัชรี  อุ่นมาก
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายปิยะเทพ  วงศ์พานิช
 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  อินมา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ถาคำ
2. เด็กหญิงปนัสยา  นาคสนอง
3. เด็กหญิงพชรพร  นพศิริ
 
1. นางสุธารัตน์  จุลญาติ
2. นางเบญจมาศ  ชาติศักดิ์ยุทธ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายณัฐนันท์  ตาทา
2. นายธนัช  แดงวิจิตรวรกุล
3. นายโชคชัย  ชูพาณิชสกุล
 
1. นางสาวอรุณศรี  เตชะเรืองรอง
2. นายนาวี  ศักดาเดช
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤษฎากร  เทภิกัน
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขสำราญ
3. เด็กชายภีรวิช  ภักดีภิญโญ
 
1. นางสาวประดิษฐ์พร  ดิษบรรจง
2. นางสายใจ  เกรททิ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายปฏิพัทธ์  แสงรอด
2. นางสาวศุภิสรา  ตรีรัตน์
3. นางสาวอมิตรา  วรรธนะมณีกุล
 
1. นางสุธารัตน์  จุลญาติ
2. นางเบญจมาศ  ชาติศักดิ์ยุทธ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายรัตนพล  มาสูตร
2. เด็กชายเกษมสันต์  แก้วจีน
 
1. นางสาวทิวา  ยาตรา
2. นางสาวทิพวัลย์  ศรีทวี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายชิษณุพงศ์  บุญส่ง
2. นางสาวพรนภัส  ศิริไทย
 
1. นายนาวี  ศักดาเดช
2. นางสรรค์สิริ  สินธุวงศานนท์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนกฤต  วัฒนะจีรากร
 
1. นางระวีวรรณ  ดอนท้วม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกันณวัฒน์  จันรุน
 
1. นางระวีวรรณ  ดอนท้วม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายภูตะวัน  กาวิน
2. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ยี
 
1. นางสาวอัญชลี  จันจัด
2. นายไผท  เสือน้อย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวนันทวัน  เอ็มเกตุ
 
1. นางสาวอัญชลี  จันจัด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชลดา  คำเทพ
 
1. นางบุญนาค  บัวจันทร์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวชาริสา  ศรีแพง
 
1. นางสาวอัญชลี  จันจัด
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ท้าวอาศา
 
1. นายมานพ  ขันเอีย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขาวเมืองน้อย
2. เด็กหญิงปรานชนก  โกศลดิลกกุล
3. เด็กหญิงภูริชญา  ภูวธนานนท์
 
1. นางเกสินีย์  กรุณานำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิชญาพร  ดีบาง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกนิษฐา  ทองศรี
2. นางสาวปฐมาวดี  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวสุภนิดา  ภานุศุภนิรันดร์
 
1. นางสาววิจิตรา  จิตสุภา
2. นางสาวผกามาศ  แน่งแหยม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงนเรนพร  ธรรมมีดี
2. เด็กชายสาธิต  มากล้น
3. เด็กหญิงเอมวลี  พูนประดิษฐ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  สงสังข์
2. นางสุจินดา  มีรอด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกรวลัย  ตาดพริ้ง
2. นางสาวศิวารยา  แสนบัณฑิต
3. นางสาวสหทัย  โม่งเย็น
 
1. นายประครอง  สิทธินันท์
2. นางสาวศิริลักษณ์  แหยมคง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีสกุล
2. เด็กชายภัทราวุธ  นิลโสภา
3. เด็กหญิงอินทุภา  ถนอมศรี
 
1. นายธีระวัฒน์  เทพสุภา
2. นางสาวอภิษฎา  ไหมบัวเขียว
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นายก้องเกียรติ   จันทรา
2. นายยศกร   ศรีรักษ์
3. นายศิวกร  สง่างาม
 
1. นายปรานี  เสียงดัง
2. นางกัลญา  สวนสอน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา   พรหมแก้วต่อ
2. เด็กหญิงณัชชา  จารีต
3. เด็กหญิงสุวภัทร  นพรัตน์
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชัยสุ่ย
2. นางสาวิตรี  เรือนจันทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนุชรัตน์  แก้วบุตร
2. นางสาวภิญญาพัธญ์  เที่ยงตรง
3. นางสาวเบญจลักษณ์  แพรขาว
 
1. นางสาวฐิติมา  พุฒโต
2. นายเดชปาณะธรรศ  ดีทับ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายกรวิชญ์  รินพล
2. เด็กชายพีรวิชญ์  อยู่อ่ำ
 
1. นางนิตยา  อ่องทอง
2. นางกมลทิพย์  สำราญจักร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายคณากรณ์  น้อยทรัพย์
2. นายพันธ์ณุ  คำคล้าย
 
1. นางสาวอภิญญา  จาดศรี
2. นางสาวกานดา  สุขแดง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายวรายุส  เรียงใหม่
 
1. นายมิตรชัย  ทาบุดดา
2. นายระวีพันธ์  เปรมวิชิต
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายจีรวัฒน์  จีรโชคสกุล
2. เด็กชายวิชญะ  ไชยสถิตย์
 
1. นายมิตรชัย  ทาบุดดา
2. นายระวีพันธ์  เปรมวิชิต
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายชุติเทพ  วงษ์กาวิน
2. นายณัฐภัทร  เรืองพิพัฒน์
3. นายดลสันติ์  โพธิแก่ง
 
1. นายสมคิด  อินทร์ทรา
2. นายนฤพนธ์  น่วมศิริ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณีรนุช  อินทพงษ์
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  พลอยเเก้ว
3. เด็กชายพัฒนพนธ์  พลอยเเก้ว
4. เด็กชายวิโรจน์  เเจ้งฉาย
5. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ปัญญาสา
 
1. นางอรัญญา  ยาสา
2. นางเฉลิมรัตน์  ชูเนียม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีนพคุณ
2. นางสาวชุริตา  มาวัน
3. นางสาวนวัตมน  อยู่สภาพ
4. นางสาวพรชนก  สอนกอน
5. นางสาววัลภา  ชัยยา
 
1. นายมิตร  จิ๋วภู่
2. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกนกพร  บุญอินเขียว
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สำนวน
3. นางสาวธมลวรรณ  บุญโฉม
4. นางสาวปานชีวีน  ศรีมะรักอ่อน
5. นางสาวแพรวา  แคนชัย
 
1. นางฐิติรัตน์  เกษศรี
2. นางสาวนวยนาด  ทิมให้ผล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกัญญาวีร์  กล้วยแก้ว
2. นางสาวฤทัยณัฐ์  รอดสวัสดิ์ภร
3. นางสาววนัสนันท์  สุขมี
4. นางสาวศิริลักษณ์  ทองเลิศ
5. นางสาวสุพัชฌา  สีแดง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จันทราช
2. นางจินตนา  ดิษฐสุวรรณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงถิรดา  แดงกองโค
2. เด็กหญิงธัญชนก  ใสกาง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ขุนบุญ
4. เด็กชายรัชกฤษฏิ์  ลำใย
5. เด็กชายสุทธิพงศ์  นะมารัง
 
1. นายสุภาพ  เชียงรอด
2. นางชิดาพร  อินใจ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายกิตติพศ  พบร่มเย็น
2. นางสาวณัชชยา  พัฒนาพงศ์ชัย
3. นายวุฒิชัย  ขวัญวงศ์
4. นางสาวอริศรา  ตรีโพธิ์
5. นางสาวเพ็ญศิริ  อ้นชู
 
1. นางรัชนี  ก๋องมั่ง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรกมล  เชื้อสะอาด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ยุทธนะ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  หงษ์ห้า
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นายกิติศักดิ์  พุ่มฉัตร
 
1. นายสุรชัย  คุดช่วง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพรชนก  มีอ่วม
2. เด็กหญิงวรนุช  ทองคำ
 
1. นางนวลนิภา  นิลกัณหะ
2. นางสาวคนึงนิต  จันทร์สุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายอาทิตย์  แสงสุข
2. นางสาวเวธนี  กล่ำทอง
 
1. นางนวลนิภา  นิลกัณหะ
2. นางสาวคนึงนิต  จันทร์สุข
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกนกอร  จาติเกตุ
2. เด็กหญิงกฤติมา  ทองคำเปลว
3. เด็กหญิงกฤติยาพร  กุลให้
4. เด็กหญิงกิตติกานต์  ป๊อกเชื้อ
5. เด็กหญิงณัฐพิชญาย์  รักษาพราหมณ์
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  คำฮ้อ
7. เด็กหญิงมลวิพา  ศิลป์พรมอาจ
8. นางสาววรรณชนก  มากชุ่ม
9. นางสาวเจษฎาพร  คำด้วง
10. นางสาวเปี่ยมหทัย  ขัติเนตร
 
1. นางกาญจนา  วิรัชชัย
2. นายปัณณทัต  ภาคพิชัย
3. นางพรรณี  ภวภูตานนท์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสุข
2. เด็กหญิงณฐพร  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงณิชฐิตาพร  อนุโยค
4. เด็กหญิงนราพร  สุธารักษ์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพชรายุทธ
6. เด็กหญิงปริตตา  พุทธกิจ
7. เด็กหญิงพัชราภา  ดีกล้า
8. เด็กหญิงรัตติกาล  อ่อนทอง
9. เด็กหญิงวีนัสนันท์  ใจมี
10. เด็กหญิงสุภนิดา  หลักแหลม
 
1. นายสามารถ  โกฏแสง
2. นางอุบล  เชียงส่ง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชุลีพร  อินทร์บัว
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  อินทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  คำพัด
4. เด็กชายธนพล  รุ่งทอง
5. เด็กหญิงมณีวรรณ  หวานมลตรี
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญแถว
7. เด็กหญิงอภิญดา  ทองแตง
8. เด็กหญิงอรนภา  สุนิน
9. เด็กหญิงอารียา  โกฏแสง
10. เด็กหญิงเขมิกา  ถือนิล
 
1. นายสุภาพ  เชียงรอด
2. นางสาวทิพวรรณ  แปงการิยา
3. นางสาวบาหยัน  เชื้อวงษ์บุญ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  การสันทัด
2. เด็กชายชนกันต์  ภู่พันธ์
3. เด็กหญิงชลลดา  คล้ายชนที
4. เด็กหญิงณักกานต์  สีตาล
5. เด็กชายทักษิณ  หน้าไม้
6. เด็กหญิงธนาภา  สุ่มคำ
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วันมา
8. เด็กหญิงปภพร  เผือกชาย
9. เด็กหญิงสิรินภา  จันทร์หอม
10. เด็กชายอนวัฒน์  กลับน่วม
 
1. นายมะเนศร์  อ่อนทอง
2. นางสาววาสนา  จันทร์น้อย
3. นางสาวธิดารัตน์  บุญเมิง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาว สุปรียา  คงศรีเเย้ม
2. นายกิตติภูมิ  คงคีพ
3. นายชัยภูมิ  จินดาเลิศ
4. เด็กหญิงนวรัตน์   จันทร์วิจิตร
5. นางสาวพรรณพิชชา   ยิ้มเจริญ
6. นางสาวภัทราภา  ยอดเกตุ
7. นางสาวมนัสนันท์  วงศ์สุวรรณ
8. เด็กหญิงวรัญญา  บำเพ็ญพันธ์
9. นางสาวสุชาวดี  นาควัชระ
10. นางสาวสุภาวิตา  นาควัชระ
 
1. นายมะเนศร์  อ่อนทอง
2. นางสาววาสนา  จันทร์น้อย
3. นายนิธิพัฒน์  ไพเราะ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เล็กอุ่น
2. เด็กหญิงศศิธร  การินรัตน์
 
1. นางเฉลียว  ทับอิ่ม
2. นางสาวธิดารัตน์  บุญเมิง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนันท์นภัส  กุดแก้ว
2. นางสาวอุรัสยา  อ่อนกลั่น
 
1. นางสาวเมริตา  มะตัน
2. นายรามณรงค์  มณีศรี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อุ่นแก้ว
 
1. นายณัฐภล  ศักดิ์สงวน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวสุดธิดา  แก้วดิษฐ์
 
1. นายณัฐภล  ศักดิ์สงวน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ตันคำ
 
1. นายชูชาติ  โรจนอังกูร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายพิมพ์นารา  ดิษเสถียร
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  อ่อนทอง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  สิทธิแพทย์
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวพรทิพย์  บุญมี
 
1. นายชูชาติ  โรจนอังกูร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  วงษ์อนันต์
 
1. นายณัฐภล  ศักดิ์สงวน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวภัทรพร  วิทรนะ
 
1. นายชูชาติ  โรจนอังกูร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายฐิติรัตน์  เวชศิลป์
2. เด็กหญิงวิยะดา  ชื่นคล้าย
 
1. นายชนินทร์  ยะอนันต์
2. นายพงศกร  มั่นกันนาน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สาบุญ
 
1. นายพนธกฤต  นนท์ขุนทศ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นายวรวิทย์  ประมูลสิน
 
1. นายนิธิวัฒน์  กลิ่นหอม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ไกลพาณี
2. เด็กชายภาณุพงศ์  สุทธกร
3. เด็กชายวัลลภ  เหลี่ยมทอง
 
1. นายฝนสั่งฟ้า  พาเขียว
2. นายจิรวัฒน์  จำรัส
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นายธนาวุฒิ  อินต๊ะรังษี
2. นายวุฒิชัย  ภู่กำเนิด
3. นายสิงหา  ถาพรม
 
1. นายนิธิวัฒน์  กลิ่นหอม
2. นางสาวรัตนาพร  ขาวจ้อย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปินะสุ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพงศธร  สุทธิอาจ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายธิติ  พรมสอน
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ชวนสินธุ์
 
1. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายคุณากรณ์  เลี้ยงประเสริฐ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายชยาทิตย์  สมบุญ
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายพิชชากร  รอดเมือง
 
1. นายเรวัตร  จันทร์แจ่ม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงปลายฝน  กรตุ้ม
 
1. นายเรวัตร  จันทร์แจ่ม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภูวเนตร  รีมูล
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายพีระพัฒน์  รวยอบกลิ่น
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปุณยาพร  แว่นแก้ว
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสิรภพ  มากมณี
 
1. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายวัฒนา  เจียมธนากิจ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภูวเนตร  รีมูล
 
1. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวฒีรณัฐ  แก้วคงขำ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายคุณากรณ์  เลี้ยงประเสริฐ
2. นางสาวฒีรณัฐ  แก้วคงขำ
3. เด็กหญิงธัญชนก  สุขวิเศษ
4. นายพีระพัฒน์  รวยอบกลิ่น
5. เด็กชายภูวเนตร  รีมูล
6. นายวัฒนา  เจียมธนากิจ
7. นายสรัล  ม่วงเผือก
8. นายสหรัฐ  สอนสี
9. เด็กชายเอกศิลป์  เชื้อน่วม
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
2. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
3. นายพัชรฌาวรินทร์  เริงหิรัญ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปินะสุ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  จิตตะกาญจน์
3. นายคุณากรณ์  เลี้ยงประเสริฐ
4. เด็กชายณัฐนนท์  ม่อมดี
5. เด็กชายณัฐพงษ์  กาวิน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังคารัตน์
7. เด็กหญิงธัญชนก  สุขวิเศษ
8. นายธิติ  พรมสอน
9. เด็กชายนพกร  อินเพ็ชร
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  มากบำรุง
11. เด็กชายพงศกร  รอดพวง
12. นายพีระพัฒน์  รวยอบกลิ่น
13. เด็กชายภูวเนตร  รีมูล
14. นายศุภวัฒน์  ชวนสินธุ์
15. เด็กชายสุประดิษฐ์  ยาวีระ
 
1. นายพัชรฌาวรินทร์  เริงหิรัญ
2. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
3. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
4. นางอาภรณ์  สอนจรูญ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกฤตติน  ศิริพุฒ
2. นายคุณากรณ์  เลี้ยงประเสริฐ
3. นางสาวฒีรณัฐ  แก้วคงขำ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังคารัตน์
5. เด็กชายธีรภัทร  ภู่ระย้า
6. นายปวริศ  มาดี
7. เด็กชายพงศธร  สุทธิอาจ
8. เด็กชายภูวเนตร  รีมูล
9. นายศุภวัฒน์  ชวนสินธุ์
10. นายสรัล  ม่วงเผือก
11. เด็กชายสิรภพ  มากมณี
12. นายเฉลิมศักดิ์  ปานเอี่ยม
 
1. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
2. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
3. นายพัชรฌาวรินทร์  เริงหิรัญ
4. นางอาภรณ์  สอนจรูญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. เด็กชายกิติภัทร  ประทุมทิพย์
2. เด็กชายณัฐพล  เมฆจันทร์
3. เด็กหญิงภคนันท์  เดินดง
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำแก้ว
5. เด็กชายอัครพล  จันนคร
6. เด็กชายไตรภูมิ  วงษ์สกุลดี
 
1. นายธนกร  บุญเอ็ม
2. นายไพฑูรย์  ภูตะมี
3. นางสาวปัทมา  เวียงทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกันตพงศ์  ปัญญา
2. นายกุลชาติ  เขาวิเศษ
3. นายนิลพัทธ์  สุวรรณอาสน์
4. นางสาวพัชรีพร  ชัชวาล
5. นายสุทิวัส  จูยา
6. นางสาวิวิชญาดา  มณฑาทอง
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
2. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
3. นายนิยม  เกตุกอ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. เด็กชายณัฐวรา  คำภีร์
 
1. นายเริงฤทธิ์  วังราช
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายศรัณย์  หงษ์ประภาส
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เนียมเชื่อม
 
1. นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวรสนันท์  มากพันธ์
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กชายอภินันท์  ปราบภัย
 
1. นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายสาธิต  จันทร์อยู่สุข
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสสรา  อินทพัฒน์
 
1. นายธนกร  บุญเอ็ม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นางสาวกุลวดี  โสอิน
 
1. นายพงศกร  มั่นกันนาน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภาณุพงษ์  คำคุ้ม
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายธีรภัทร  ปั้นนาค
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเกษม
 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ไล้
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. นางสาวพุทธิพร  แซ่กว้าน
 
1. นายธนกร  บุญเอ็ม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายกิติธัช  ชื่นชู
 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ไล้
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  แสงภูภาส
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวณัฐชนิญา  ทองอิน
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. เด็กชายกิติภัทร  ประทุมทิพย์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เฟื่องมณี
3. เด็กชายชาญชัย  มีศรี
4. เด็กชายณัฐพล  เมฆจันทร์
5. เด็กชายนพดล  ถิ่นพยัค
6. เด็กชายนันทวัฒน์  สุกมา
7. เด็กหญิงภคนันท์  เดินดง
8. เด็กหญิงภคพร  เดินดง
9. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำแก้ว
10. เด็กชายอัครพล  จันนคร
11. เด็กชายเอกชัย  เมืองไทย
12. เด็กชายไตรภูมิ  วงษ์สกุลดี
 
1. นายธนกร  บุญเอ็ม
2. นายศุภณัฐ  ชนัทนาวา
3. นายธราธร  พรหมพิทักษ์
4. นางสาววัลลภา  กาวิลัย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกัลยา  เดชอิ่ม
2. นางสาวญาณิศา  จันเผิบ
3. นางสาวณัฐชาลิกา  โกมลกาญจน์
4. นางสาวธนกร  ต้นบุญ
5. นางสาวปภาศิีริ  เชื้อบาง
6. นางสาวมณีพิชา  แสงมณี
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกนกพร  นาคทั่ง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคทั่ง
3. เด็กหญิงกฤติมา  จ่าทองคำ
4. เด็กหญิงจิรพร  สอนสิทธิ์
5. เด็กหญิงชญานิศ  ใสสีสูบ
6. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองคำเปลว
7. เด็กหญิงชญานี  ใสสีสูบ
8. เด็กหญิงฐานิดา  ริมทอง
9. เด็กหญิงณัฐถาภรณ์   ปานานนท์
10. เด็กหญิงดนยา  พ่วงบางโพ
11. เด็กหญิงทัศนีย์  ทั่งรอด
12. เด็กหญิงธนาวรีย์  ระวีวรรณ
13. เด็กหญิงธีรดา  สุวรรณชื่น
14. เด็กหญิงนัณทวรรณ  ดวงสุวรรณ์
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฝาชัยภูมิ
16. เด็กหญิงบุตรนริทร์  ฮัวะจินดา
17. เด็กชายปรานต์  ปานบุญ
18. เด็กหญิงปริยาภัทร  แสงภูภาส
19. เด็กหญิงพรพรรษา  พุ่มไสว
20. เด็กหญิงพลอยกมล  ทองอยู่
21. เด็กหญิงพิมพ์แรก  ศรีสมบูรณ์
22. เด็กหญิงรติรส  สุบงกฏ
23. เด็กหญิงวนัชพร  ไชยทิง
24. เด็กหญิงวนัชพร  วีรพราหมณ์
25. เด็กหญิงวรินทร  เสือเกิด
26. เด็กหญิงวันดี  ระยับศรี
27. เด็กหญิงวาสิณี  อ๊อดกัน
28. เด็กหญิงวิชญาพร  ไชยทิง
29. เด็กหญิงสุวรรณี  แย้มบาง
30. เด็กหญิงอมรรัตน์  ถายา
31. เด็กหญิงเพ็ญนถา  อ่วมศรี
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วนิชกรณ์
2. เด็กหญิงชนนิกานต์   จันจีด
3. เด็กชายชลธาร   เชื้ออินทร์
4. เด็กชายธีระวัฒน์   ฟูคำ
5. เด็กชายนพพร   โชติสุข
6. เด็กชายนรภัทร   ลาหล้าเลิศ
7. เด็กหญิงพิชญา  อินทะ
8. เด็กหญิงวิชาดา   คงประเสริฐ
9. เด็กชายสิธนา  เซ็นสาส์น
10. เด็กหญิงเกวลี   รัตนาวัฒน์วรรณา
 
1. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
2. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
3. นายอาณัติ  อยู่นัด
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายจิรัฏฐ์  คำก้อนแก้ว
2. นางสาวชัญญานุช   ทองเสริม
3. นางสาวธัญธิษา  จันหอม
4. นายนรพนธ์   ใจเจริญ
5. นางสาวนิลลณี  ทารัตน์
6. นายบุญชัย   ยิ้มมี
7. นายปวริศ   คำมี
8. นายภานุวัฒน์   แทนเทือก
9. นางสาววริษา   ภู่กำเนิด
10. นางสาวอัญชลี  จักรน้ำอ่าง
 
1. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
2. นางสาวเยาวนารถ  จิสัณทนนท์
3. นางสาวสุรีรัตน์  มั่นกันนาน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพรรณธิภา  บุญอินเขียว
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โท้ทอง
3. เด็กหญิงสุภัชชา  พันถา
4. เด็กหญิงสุภานันท์  คำพันธ์
5. เด็กหญิงอักษรภัค  หอทับทิม
6. เด็กหญิงแพรทอง  จันทร์ศรี
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางจรัสโสม  ดีณรงค์
3. นายวีรพล  ศรีเตว็ด
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายกฤษฎา  ทองพิทักษ์
2. นางสาวกานต์พิชชา  ทองน่วม
3. นายธนวัฒน์  วิริยะดิลก
4. นางสาวนภัสกร  เอมอ่ำ
5. นางสาวสุดคนึง  ทองธรรมชาติ
6. นางสาวเยาวพาณี  จุ้ยสวะ
 
1. นายลำธาร  ก้อนคลัง
2. นางณฐวรรณ  วันจิ๋ว
3. นางสาวบุษยมาส  เปรมโคกสูง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แตงริด
2. เด็กหญิงณัฐฐิญา  พันถา
3. เด็กหญิงธันยพร  คำมอญ
4. เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  ลิละคร
5. เด็กหญิงพราวนภางค์  กันภัย
6. เด็กหญิงรภัสสรณ์  คันธะโน
7. เด็กหญิงรักชนิฎา  บุญเชื่อม
8. เด็กหญิงศุภกานต์  พันธุ์ทอง
9. เด็กหญิงศุภสรา  ไผ่ตาแก้ว
10. เด็กหญิงแทนตะวัน  จันทร์มี
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางจรัสโสม  ดีณรงค์
3. นางสาวสุนิสา  มั่นต่อ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกวินนา  แว่นวิชัย
2. นางสาวกัญญาพร  กุลศิริ
3. นางสาวกันตา  ไชยเนตร์
4. นางสาวบุญญิสา  หลวงใหญ่
5. นางสาวพัณณิตา  ไกรยา
6. นางสาวรสนันท์  มากพันธ์
7. นางสาวอภิชญา  ด้งพุก
 
1. นางณัฐธยาน์  ชัยวรรณธรรม
2. นางสาวพรรษาศิริ  บุญคุ้ม
3. นางสาววิลัยพร  สายมัน
4. นางสาวปิยะดา  ทองหล่อ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลับแลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  คณจ๋า
2. เด็กหญิงกัญญา  จันทร์คำ
3. เด็กชายกิตติพรรณ  เพชรเมือง
4. เด็กชายจิรวัฒน์  แสงสงคราม
5. เด็กหญิงฉวีวรรณ  มารอด
6. เด็กหญิงฐายิกา  ตราชู
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยการ
8. เด็กหญิงดวงกมล  ปาวัน
9. เด็กหญิงธนาภรณ์  จามูล
10. เด็กหญิงนฤมล  อุ่นเจริญ
11. เด็กหญิงนัฐติกา  ต่อน้อง
12. เด็กหญิงวิชชุดา  ท้าวถึง
13. เด็กหญิงศุภมิตรา  ปันฟู
14. เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  จันตัน
15. เด็กหญิงอนุธิดา  สิทธิกรม
16. เด็กหญิงอังค์วรา  ทิพย์เพ็ชร์
 
1. นางจิตราภา  สุวรรณ์อร่าม
2. นางศิรินุช  ศรีเพชร
3. นางสาวศิริพร  วงศ์ใหญ่สินศิริ
4. นายณัฐวุฒิ  ประสมวงศ์
5. นางสาวผกาพรรณ  แสงพรหม
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  ต่ายลำยงค์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กล่ำแก้ว
3. นางสาวภัทธดา  บุญสวัสดิ์
4. เด็กชายรชต  คำยอด
5. เด็กชายอนุรักษ์  กล่ำแก้ว
 
1. นางสาวอนงค์  จันทร์รุ่ง
2. นายสุริยะ  เต่าทอง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงสุทิชา  โกษแสง
 
1. นางสาวเต็มศิริ  เอี่ยมสกุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวปรีย์นายิกา  ทองศรีจันทร์
 
1. นางวันเพ็ญ  ห่อทอง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์แพรวา  พุทธรักษ์ขิต
 
1. นางรัชนี  เตชา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกานต์ธีรา  ดวงทอง
 
1. นางสาวสิริธร  ชัยนกูล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายภาสกร  วงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางสาวจงรักษ์  ธีระวรรณ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายธนกริช  ธรรมทัช
 
1. นางสาวปัจฉิมา  วานิชสรรพ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณพิชญ์  จันทา
2. เด็กหญิงณัฐฐากานต์  ไชยสอน
3. เด็กหญิงณัฐนิชา   พาสพิษณุ
4. เด็กหญิงธนพร  บุญมี
5. เด็กชายสมศักดิ์  ศักดิ์พิบูลย์ชัย
 
1. นางสาวกันต์กมล  วราสุนันท์
2. Mr.George   A. Ramos
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวดลยา  มีกล่ำ
2. นายภีรพล  จันทร์แจ้ง
3. นายรัชชานนท์  เคลือบมณี
4. นายรัชนาถ  อุตรธรรมานนท์
5. นางสาววริสรา  สีว่าง
 
1. นางสาวกันต์กมล  วราสุนันท์
2. Mr.George  A. Ramos
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกฤติยารัตน์  บุญนิตย์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสงทอง
 
1. นางณัฏฐกานต์  เรือนจันทร์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ลำใย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชยานันท์  เมืองบัวผัน
2. นางสาวนิชาภา  ชนะโลก
 
1. นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  เลิศวิริยะเดชา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ลำใย
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงภัทรานิตฐ์  ควรคิด
2. เด็กหญิงวรัญญา  ป๊อกแป๊ก
 
1. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
2. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  ชมภู
2. นางสาวนวนันท์  ทองศิริ
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
2. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวพรภิมล  สินธุวงศ์
2. นางสาวพิมพ์มาดา  สระแก้ว
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
2. นางสาวภัทราพรรณ  หอมสุวรรณ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัทพริฏฐา  ศิวัตอนันต์สิทธิ์
2. นายอดิศักดิ์  จันทร์หอม
 
1. นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจันทร์จิรา  ขันรินทร์
2. นางสาวจุฬารัตน์  มูลเขียน
 
1. นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  เลิศวิริยะเดชา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ลำใย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนุชนาฎ  เหลือล้น
2. นางสาวบุณฑริก  ชวลิตชีวิน
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
2. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปวิชญา  เจือทอง
2. นางสาวปิยาภรณ์  โท่นจ้อน
 
1. นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจอมขวัญ  เจี้ยมกลิ่น
2. นางสาวณิชากร  เจียงวรีวงศ์
3. นางสาวมนปรียา  แต้มใจ
4. นางสาววิภาวรรณ  สุขปื้อ
5. นางสาวอติพร  กุลท้วม
 
1. นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  เลิศวิริยะเดชา
2. นางณัฏฐกานต์  เรือนจันทร์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัชชา  สงนอก
2. นางสาวนภาวัลย์  ผสมบุญ
3. นางสาวพิมพ์มาดา  พิสัยสวัสดิ์
4. นางสาวศิริวิมล  ม่วงทอง
5. นางสาวอรอุมา  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
2. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกนกวรรณ  มีแก้ว
2. นางสาวกัลยรัตน์  คำใบ
3. นางสาวปาณชนก  เต็มกันทา
4. นางสาวพิชชารีย์  อินช้อย
5. นางสาวอภิญญาศิริ  ฉัตรธง
 
1. นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณภัทร  ตั้งเมธากุล
2. นางสาวณัฐนรี  พุ่มพร
3. นางสาวนุจรินทร์  จันทร์สอน
4. นางสาวสุธิดา  เดชโพธิ์โต
5. นางสาวสุวัจนี  มากมี
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
2. นายลัทธพล  สลีอ่อน
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายดนุภพ  กลิ่นพินิจ
 
1. นางสาวสฐาปรานี  เพ็งปั้น
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปฐมพร  ปมิตต์ธศิล
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฐณิชา  ทรัพย์สุคนธ์
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายณัฐพล  อินเหล็ก
2. เด็กชายอัศวนนท์  บุญธรรมมา
 
1. นางสาวณัฎฐกลฉัตร์  สระทองอยู่
2. นางสาวณิชารัศมิ์  รุจิพัชรศักดิื
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายธีรภัทร  อินเหล็ก
 
1. นางสาววิชญาพร  ทาเหล็ก
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกษมาวรรณ   ชมพู่
2. นายชนาธิป  บุญรักษ์
3. นายนครินทร์  มั่งเงิน
4. นางสาวพิมพ์ลดา  พัทดิพันธ์ปรีชา
5. นายร่มเย็น  มีอินทร์ถา
6. นายวัฒนพงศ์  มโนรัตน์
7. นายวิชยุตม์  ภวภูตานนท์
8. นายศมพร  มีเกิดมูล
9. นายสุพศิน  ศรีพลากิจ
10. นายเมธัส  มีรอด
 
1. นายทัพไทย  ตันติอำไพ
2. นายวัชรศักดิ์  แย้งจันทร์
3. นายมานิต  วงศ์มูล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกุลชา  นิโรจน์รัมย์
2. นายชายชยุตม์  อาริยะ
3. นางสาวถิรดา  นาสอน
4. นายวสุธา  จ่าโนนสูง
5. นายสกุลศักดิ์   แตงเพ็ชร
 
1. นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ
2. นายทรงพล  พรหมน้อย
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงฉัตรลัดดา  นาคะเกตุ
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ปงศรีชัย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสี
 
1. นางสาววรรณกนก  เลื่อนลอย
2. นางอัจฉรา  สีสืบวงษ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกมลชนก  ฉายแสง
2. นางสาวภัคธีรา  เชียงมณี
3. นางสาวอาทิตยา  คำหลวงเติม
 
1. นางอุษา  เสริมศรี
2. นางทิพสร  จันทร์สุภาเสน
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขันเกตุ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  มีมาระ
3. เด็กหญิงเอราวัณ  สุขสวัสดิ์
 
1. นางวันวิสาข์  พุ่มเทียน
2. นางพจนีย์  อำนา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นายจิรพนธ์  ภักดี
2. นางสาวพรไพริน  ศรีสุข
3. นางสาวโยษิตา  โสขันตี
 
1. นางวันวิสาข์  พุ่มเทียน
2. นางพจนีย์  อำนา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทิพย์พรหม
2. เด็กหญิงพรรัมภา  ประเสริฐกุล
 
1. นายวิทยา  อยู่แจ่ม
2. นางสาวชนกชาถ  นมะภัทร
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชานนท์  ญานะวงศ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์วันศรี
 
1. นางขวัญมณัฐ  รวดพวง
2. นายวิทยา  อยู่แจ่ม
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลับแลพิทยาคม 1. เด็กชายกิติวัฒน์  ฉายาวาท
2. เด็กชายสุเมธ  บางแช่ม
 
1. นางศุภมาศ  สุขวิทย์
2. นายศุภกฤต  เพียงตา
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกนกพร  ตั้งศรีสุข
2. นายพัทธดนย์  เหรียญเจริญ
 
1. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวมานิดา  ไพยรัตน์
2. เด็กหญิงวริศรา  สอนภักดี
 
1. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจุฑามณี  ตันดี
2. นางสาวอัญชิรา  แปงสาย
 
1. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
2. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศิริพราหมณ์กุล
2. นางสาวเตชินี  ศรีนาค
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นางกนกอร  ผาสีกาย
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทรงจันทร์
2. เด็กหญิงกุลชา  หม้อเอี่ยม
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  มีเจริญ
2. นางสุรันต์  อินทะปัญโญ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สถิตพงศ์
2. เด็กหญิงพรนภัส  ผาคำ
 
1. นางสาวธนกาญจน์  ถนอมนวล
2. นางชะนัตร์ตา  ตุ้มบุตร
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นายชิษณุพงษ์  คัมภีร์
2. นางสาวพัชริดา  ดอกบัว
 
1. นายกิตติพงษ์  สว่างทิตย์
2. นางสาวศุภธิดา  แก้วศรี
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายชลกร  รักธรรม
2. นางสาวญานิศา  มูลสองแคว
 
1. นายตรัยมิตร  รูปใส
2. นางกนกอร  ผาสีกาย
 
164 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายนพกร  กันทากาศ
2. เด็กชายอัมรินทร์  อัปมาโท
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเสือ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย
2. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวชญานิษฐ์  ยาบ้านแป้ง
2. นางสาวธีร์วรา  กลิ่นหนู
3. นายสรศักดิ์  โพธิ์ดง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย
2. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  เหล็กสิงห์
2. นางสาวอธิตยา  แสงเดช
 
1. นายศุภณัฐ  อ้นน่วม
2. นายไพบูลย์  จุลญาติ
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  วรแสง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญมา
3. เด็กชายวีรภัทร  สุขเกษม
 
1. นางสุรันต์  อินทะปัญโญ
2. นางฑัณทิกา  บุญเกตุ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายพพล  ศรีสุข
2. นายศิริมงคล  คำมี
3. นายอดิสร  มูลมา
 
1. นางสุรันต์  อินทะปัญโญ
2. นางฑัณทิกา  บุญเกตุ
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐวีร์  อุทัยชิต
2. เด็กหญิงปวีณา  คงถาวร
3. เด็กหญิงวรัญญา  เวรุริยะ
 
1. นายตรัยมิตร  รูปใส
2. นางกนกอร  ผาสีกาย
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกัญญ์วรา  อยู่นัด
2. นางสาวภคพร  กองฟั่น
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ปั้นจาด
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นางกนกอร  ผาสีกาย
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  สุวรรณประภา
2. เด็กหญิงปิ่นนารี  พร้อมมิตร
3. เด็กหญิงปุนยวี  แตงเถาว์
 
1. นายตรัยมิตร  รูปใส
2. นางกนกอร  ผาสีกาย
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายปรยุทธ  สินเดช
2. นางสาววรินทร  อุดมเลิศ
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นายประเสริฐ  แก้วพิน
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายธนวิทย์  ดิดขำ
2. เด็กหญิงรัชชาพร  บัวนุช
3. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  กันนิเทศ
 
1. นายทิวา  เรืองศรี
2. นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวธนพร  เรียงใหม่
2. นายพชร  คงรอด
3. นางสาวรวิพร  ศุขวิเศษ
 
1. นายทิวา  เรืองศรี
2. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กชายจักรฉัตร  สีมี
2. เด็กชายณัฐนัย  สอนสัตย์
3. เด็กชายเฉลิมรัฐ  สุขนรินทร์
 
1. นายสุวัฒน์  จันทร์แยง
2. นายประสพโชค  บัววังโป่ง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นายพรพิชัย  จุ้ยศรีแก้ว
2. นายสุรชัย  ขำน้อย
3. นายเมธี  สุขเจริญ
 
1. นายสุวัฒน์  จันทร์แยง
2. นายประสพโชค  บัววังโป่ง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เหมยผุย
2. เด็กหญิงฑิมพิกา  ปี่แก้ว
3. เด็กหญิงธนัญญา  อุตตะมะ
 
1. นางทองเพียร  ทาแก้ว
2. นายมงคล  ลาเบ้า
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกัณฐิมา  วันโนมัย
2. เด็กหญิงนริศรา  เชื้อต่าย
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ทานา
4. เด็กหญิงวรรณนภา  วอนเจียม
5. เด็กหญิงศศิธร  นวลพักตร์
6. เด็กหญิงศศิภา  รักธรรม
 
1. นางเพ็ญศรี  เสียงดัง
2. นางวิเชียร  ทองใหญ่
3. นายกิตติกัณฐากรณ์  การุณประชา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นางสาวจันทร์พิมพ์  สีมี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  พุ่มดี
3. นางสาวชลธิชา  ปลีกแสง
4. นางสาวนภาภัทร  พิมพ์สอน
5. นางสาวสโรชา  เหล็กแจ้ง
6. นายอภิชัย  ทองสองสี
 
1. นางเรณู  มาย้าย
2. นางเพลินพิศ  เยี่ยมบุรี
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เขียวชะอุ่ม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ใจใหญ่
3. เด็กหญิงอมรวรรณ  คำคุ้ม
 
1. นางอรชร  ครุธผาสุข
2. นางสุภาพรรณ  คำสวน
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกนกพร  มันหนองแวง
2. นางสาวนารีรัตน์  กางด้วง
3. นางสาววิรัญชน์ปภา  เรือนจันทร์
 
1. นางสุวิมล  ภูริสัตย์
2. นางศรีเรือน  คล้ายชม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จำเริญวัย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เครือจันผา
3. เด็กหญิงสิริมา  มีพร
 
1. นางสุนันท์  อ่วมแจง
2. นางสาวมนฐิตา  ประเดิม
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวมนัสวี  ชมภูน้อย
2. นางสาวรุ่งทิพย์  มณีศรี
3. นางสาวสุธิตา  ทองแก้ว
 
1. นายณัฐพนธ์  ฟูใจ
2. นางสาวสุมินตา  คำแปง
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกตุมี
2. เด็กหญิงฐานัดดา  สงวนประเทศ
3. เด็กหญิงศิริประภา  จันทร์โฉม
 
1. นางขวัญจิต  เนตรจันทร์
2. นางสาวเฉลย  วันจิ๋ว
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชลธิชา  เขียวจันทร์แสง
2. นางสาวชลิลา  จรจัล
3. นางสาวณหทัยทิพย์  ก้อนท้วม
 
1. นางพิกุล  อินตายวง
2. นางศุภลักษณ์  เกณฑ์ขุนทด
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขำน้อย
2. เด็กชายสถาพร  แปลนสันเทียะ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  รอดภัย
 
1. นางอัมพันธ์  เวหานราพงศ์
2. นายสุรชัย  คุดช่วง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นางสาวกุสุมา  นากัน
2. นางสาวสุมิตรา  กิจสวน
3. นางสาวอมรรัตน์  เขาแก้ว
 
1. นางอัมพันธ์  เวหานราพงศ์
2. นายสุรชัย  คุดช่วง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงพิพิศน์  ทองเงินพาสรรค์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองเชตุ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  มาก่อกูล
 
1. นายศุภกร  ทองสุขแก้ว
2. นายสายชล  เกิดแก้ว
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นางสาวณัฏฐธิดา  มีประไพ
2. นางสาวธิดารัตน์  พงไพล
3. นางสาวรุธิรา  สุขคำปา
 
1. นายกฤษฤิ์ทิโชติ  ฤกษ์ศิริลภัสช์
2. นางสาวนันณภัชสรณ์  ผูกพันธ์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วงค์ปัน
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  การินคำ
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  การินคำ
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  ศรีรักษ์
2. นางสายทอง  คล้ามนฤมล
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทิมา
2. นางสาวธนัชพร  บุญสนิท
3. นางสาวศิญาพร  ทองคำดี
 
1. นางพิกุล  อินตายวง
2. นายกิตติกัณฐากรณ์  การุณประชา
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงศยามล  เม่นอยู่
 
1. นางกำไร  กรแก้ว
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายปวริศ  ชูเกตุ
 
1. นางสาวพจนีย์  สิงห์โตทอง
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็งถา
2. เด็กหญิงบุษกร  วารี
3. เด็กหญิงอัญชลี  ตองด้วง
 
1. นางโสภิต  ผดุงโภชน์
2. นางน้ำฝน  น้อยมาต่วน
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนตอวิทยา 1. เด็กหญิงอรพรรณ  จิตรแจ้ง
 
1. นายณัฐชัย  ตาใส
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นายเสกสรร  จันศรี
 
1. นายฝนสั่งฟ้า  พาเขียว
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวบุณยาพร  สายสร้อย
 
1. นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนตอวิทยา 1. นายอรรคพล  แก้วกู่
 
1. นายณัฐชัย  ตาใส
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กชายพิพัฒน์  เพ็ชรแบน
2. นายมนัสพงศ์  ทาพรม
 
1. นางสาวอลิษา  ติ๊บคำ
2. นางสำเภา  เกรัมย์
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนตอวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ใจหลวง
2. นายภานุวัฒน์  คำพันธ์
 
1. นายณัฐชัย  ตาใส