รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2)
ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐมนพร  ใบอุบล
 
1. นางสุดารัตน์  วันนาหม่อง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเกศราภรณ์  อินทรวรรณ
 
1. นางสุดารัตน์  วันนาหม่อง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงธาพิดาภรณ์  นวลมะ
 
1. นางลำแพน  ร่วมศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวอนันทิยา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวนันทิกานต์  มีแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวณัฐธมล  ใจยะไฝ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สร้อยสังวาลย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  ชัยมงคล
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สร้อยสังวาลย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวพิชญาภา  ฉายฉลาด
 
1. นางสาวสุเจตนี  ศรีคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามณี  อินทร์สา
 
1. นางสาววราพร  หิตมูล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทวีชัย  ล้อสินคำ
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายทวีทรัพย์  ขวาขันธ์
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมจวง
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ดีน้อย
 
1. นางอุบลรัตน์  คำจีน
2. นางสาวทิพย์สุดา  บุญพิมพ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวณิชา  ลมราษฎร์
2. นางสาวสุชาดา  สีสุข
 
1. นางบุปผา  นาคหอม
2. นายรุจิสันต์  ชูรักษา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีหน่อ
2. เด็กหญิงโชติกา  แก้วมี
 
1. นางดอกรัก  รักษา
2. นางสาวทิพย์สุดา  บุญพิมพ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวภัทรานิษฐ์  เปรนาม
 
1. นางดอกรัก  รักษา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายดนุสรณ์  ใจด้วง
 
1. นางบังอร  จิตอนุกูล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิชชาอร  ฟองดา
 
1. นางสาวชรินรัตน์  กรงทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ท้าวน้อย
2. นางสาวศิวพร  เทพวงศ์
3. นางสาวสุทัตตา  ดามา
 
1. นางสาวฐิติมน  โชคทวีกิจ
2. นางสาวพนิดา  บุตรที
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายทศพล  มาลาม
2. นายธนวัตน์  ไพรสนธิ์
3. นายภาคภูมิ  เขียนภูเขียว
 
1. นางศิริรัตน์  บุญเรือง
2. นางสาวปลายเวช  ไพรวงษ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวภัทรมน  ดาทา
2. นางสาวมาธวี  เต็มบาง
3. นางสาววราภรณ์  พวงศรี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีทอง
2. นางจันทนา  ถิ่นจอม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาววรัญญา  ชัยวิชิต
2. นางสาวศุภนุช  สีแดงน้อย
3. นายสิทธิโชค  ใจเกลี้ยง
 
1. นางคุณากร  พลโยธา
2. นางสาวชรินรัตน์  กรงทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายภูมิชาย  ศรีจันทร์
2. นายวีรภัทร  ขันลา
 
1. นางพรจันทร์  รักสัจจา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายนนทวัฒน์  คณินนนท์
2. นายวัชรพล  มาพัวะ
 
1. นายสุเทพ  จันทร์ตรง
2. นายไพฑูรย์  ทิพย์ศรีมูล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอชิษา  อินทิพย์
 
1. นางสถาพร  พวงสำเภา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจิตรจิมาพร  วันมา
 
1. นางพรจันทร์  รักสัจจา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายปรมินทร์  ปัญญาสงค์
2. นายสรวิศ  มูลคำ
 
1. นางศิริรัตน์  บุญเรือง
2. นางสาวขวัญนภา  พลอยแก้ว
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายอนุวัฒน์  วงค์ถาติ๊บ
 
1. นางศิริรัตน์  บุญเรือง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายกมล  มาลาม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีทอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายธราเทพ  บุญมาตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ  สีก้อน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายศุภณัฐ  ฟองบัว
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรประภา  แสนปัญญา
2. เด็กหญิงณัชชา  เกตุอินทร์
3. เด็กหญิงณัฐชา  บุตรวงค์
 
1. นางสาวสมหมาย  สิงคาน
2. นางรุ่งฟ้า  ยาดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลธิชา  คำทุม
2. นายสรณัฐ  ล้อสินคำ
3. นางสาวเสาวนีย์  วันนาหม่อง
 
1. นายสุทิน  กรงทอง
2. นางสาวสมหมาย  สิงคาน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติพศ  เรืองมั่น
2. เด็กหญิงนราพร  เวรอักษร
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญทันมา
 
1. นางสาวกิติยา  ใจดี
2. นางสาววันวิสาข์  ระวังภัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลกันยา  ผิวมา
2. นางสาวธาริณี  ยศอ่อน
3. นางสาวนวพร  ทาต่อย
 
1. นายบุญแทน  ลาบาง
2. นางสาวนภัสสร  ทองมา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายดณุศร  เกตุอินทร์
2. เด็กหญิงธารพิรุณ  เพ็ชรศรี
3. เด็กหญิงมนัสยา  พาลี
 
1. นางขวัญดาว  กะตะโท
2. นางสาวสุพิชญา  วงษ์บ้านใหม่
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิดาภา  พลเยี่ยม
2. นางสาวพรชิตา  สานต๊ะ
3. นายเจษฎากร  วงษ์ยอด
 
1. นายสุทิน  กรงทอง
2. นางสาวชุติกาญจน์   นามอื่น
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เวียงทอง
2. เด็กหญิงธิญาดา  ตันโทน
3. เด็กหญิงอรระวี  สุขโสม
 
1. นางสาวกิติยา  ใจดี
2. นางสาวสมหมาย  สิงคาน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายวัชรพงษ์  ศรีวิชัยนวน
2. นายสุริยเทพ  เตปนะ
3. นายเรืองศักดิ์  รวมสินธ์
 
1. นางสาวราตรี  เสนาป่า
2. นายกฤษฎา  จันทร์รุณ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  เต็มบาง
2. นายรุ่งเรือง  แสงทอง
 
1. นางสาวน้อย  มาสอน
2. นางศศิชา  โปธา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายกรกช  สุทธาพันธุ์
2. นายอภิเดช  ช่างคำ
 
1. นายอุเทน  มาทำมา
2. นางสาวจริยา  เบ้าสารี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษณ์  แก้วดี
2. นายปรัชญา  เชื้อบุญมี
 
1. นางสาวจริยา  เบ้าสารี
2. นางขวัญดาว  กะตะโท
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายปฐวีกานต์  โยยรัมย์
2. เด็กชายวัชระ  ดาสี
 
1. นางสาวสมหมาย  สิงคาน
2. นายอุเทน  มาทำมา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พามา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมขจร
3. นางสาวพันธุ์พศา  หอมขจร
4. เด็กหญิงมธุรา  อยู่เจริญ
5. เด็กหญิงอมลธีรา  ลายยูงค์
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
2. นายศันทวรรษ  ฝั้นเต็ม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  เย็นใจ
2. นางสาวศยามล  พลศักดิ์
3. นางสาวศศิธร  เสาร์แบน
4. นางสาวอุษณีย์  สิงใส
5. นางสาวเมขลา  โยธาสอน
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
2. นายศันทวรรษ  ฝั้นเต็ม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวธารทิพย์  ดาให้
2. นางสาวนภาวรรณ  มาคำ
3. นางสาวพัณณิตา  เรือนเพ็ง
4. นายวรชัย  หล้าเชียงของ
5. นายสุขวิทย์  กาญจะแสน
 
1. นายจีรศักดิ์  ทาปุก
2. นายพรภวิษย์  นกพุก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายคณิศร  เอ็บมูล
2. เด็กหญิงจิตติมา  บุญไม่ละ
3. เด็กชายธวัชชัย  นาคแดง
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองไสย์
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงษ์พิมพ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทิพย์รถ  พุ่มไม้
2. นายจักรกฤษณ์  อุดป่าคา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ชุณวิรัตน์
2. นางสาวณัฏฐิกา  สิงห์ดา
3. นางสาวธีรดา  การุณประชา
4. นางสาวธีรตา  การุณประชา
5. นางสาวสุมลทิพย์  ผุยดา
 
1. นายเพลิน  ประธรรมสาร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวนภัสนันท์  จันโสดา
 
1. นายศันทวรรษ  ฝั้นเต็ม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายรัฐนันท์  พลอาจ
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาแสน
2. เด็กหญิงรัชนิดา  เทพจันที
 
1. นางกุลณัฐ  เรืองนาราบ
2. นางบุญญาพร  แผลงฤทธิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ยอดทองดี
2. นายนนธวัฒน์  มาทำมา
 
1. นางกนกวรรณ  กาศทิพย์
2. นางวิไล  เอ็บมูล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  นาปล้อง
2. เด็กหญิงชลดา  เพ็งพา
3. นางสาวนันทนัชชา  พวงศรี
4. นางสาวภัทรวรรณ  จูมจันทร์
5. เด็กหญิงมณฑิรา  ศรีคำ
6. นางสาวมุฑิตา  ตันเต็ม
7. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ศรีวิชัย
8. เด็กหญิงศาตนันท์  จันทร์คำ
9. นางสาวศุภิกา  มาคูณ
10. เด็กหญิงอรรคญาณี  แท่งเฝือ
 
1. นางสาวมณฑณี  ไชยประสิทธิ์
2. นางกุลณัฐ  เรืองนาราบ
3. นางสาวมาธวี  กันทะสอน
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายกุลวัฒน์  วะสะติ
2. เด็กชายก้อง  จันทะวงศ์
3. เด็กชายณฐศร   มูลเขียน
4. เด็กชายธัญกร  ออนทา
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  สุวรรณศรี
6. เด็กชายยุทรจักร  ดวงสุภา
7. เด็กชายรัชพล  กุจันทร์
8. เด็กชายวรพล  บุษดี
9. เด็กชายวรากร  นิดตา
10. เด็กชายอัมรินทร์  จันทยศ
 
1. นายไสว  สุขเกษม
2. นายเซน  ติคำ
3. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์น้อย
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายชินดนัย  ปรองฤทธิ์
2. เด็กหญิงปณิดา  แก้วเกตุ
 
1. นายบุญเท็ง  กาติ๊บ
2. นายชัยณรงค์  อุปรัตน์ปรีชา
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายธุวานนท์  เกตุบำรุง
2. นายศรันย์  เกตุอินทร์
 
1. นายกฤษฎา  บุญทา
2. นายสงกรานต์  ไชยธรรมมา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทองมา
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวศุภวรรณ  แก้วอุ่น
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  แก้ววังอ้อ
 
1. นายสมปอง  ปล้องขัน
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวณิชาภัทร  อินทะจันทร์
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำเด่นเหล็ก
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอาภรณ์  เจริญสุข
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายนภัสกรญ์  โม่งโม๊ะ
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  บุตรที
2. นางสาวณัฐนิชา  ดาให้
 
1. นางสุกัลยา  เอ็บมูล
2. นางนิภา  ศิวาดำรงค์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาสา
 
1. นายสมปอง  ปล้องขัน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายกิตติศักดิ์  ธิจร
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐกานต์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายนัฐพงศ์  จรรยงพันธุ์
3. เด็กชายภูวเนตร  สงพัน
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
2. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายภูมิพัฒน์  ชัยราช
2. นายศักดิ์เดชา  ปัญญาดี
3. นางสาวสารนิช  ลำมูล
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
2. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กิ่งดี
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แพงไข่
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงชลพินธ์ุ  ทองโสม
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายพิชาภพ  ปรังฤทธิ์
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงจิราพร  ถิ่นแถว
 
1. นางสาวพิพาภรณ์  ปัญญาวงค์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายสุริยะ  อนุภัยพรึก
 
1. นางสาวกัญจน์พร  งาต้น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไชยวัฒนกุลเดช
 
1. นางสาวกัญจน์พร  งาต้น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงปภาวี  สิงห์มณี
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกรพินธ์ุ  ใจนวล
2. เด็กหญิงจิราพร  ถิ่นแถว
3. เด็กหญิงชลพินธ์ุ  ทองโสม
4. เด็กหญิงญาณิศา  ไชยวัฒนกุลเดช
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขัดสี
6. เด็กหญิงณัฐชยา  กิ่งดี
7. เด็กหญิงทิฆัมพร  วงษ์กรม
8. เด็กหญิงธณัฐชพร  อินทร์บัวทอง
9. เด็กหญิงธัญพิมล  ปังคำ
10. เด็กหญิงปภาวี  สิงห์มณี
11. เด็กชายพิชาภพ  ปรังฤทธิ์
12. เด็กหญิงศตายุ  เรียนรู้ธรรม
13. เด็กชายศิริวัฒน์  ดามัง
14. เด็กชายสรธัญ  มาวัน
15. เด็กชายสุริยะ  อนุภัยพรึก
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
2. นางสาวพิพาภรณ์  ปัญญาวงค์
3. นางสาวกัญจน์พร  งาต้น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายชาญเมธา  สงวนทรัพย์
2. นายธีรเดช  ปานรอด
3. นายธีรไนย  แก้วสีโน
4. นางสาวสุภัทรา  สุทธิตอ
5. เด็กหญิงเกตน์สิรี  แก้วมี
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
2. นางสุภาวดี  ขิงหอม
3. นายปฏิภาณ  ทองพงษ์เนียม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  บัวคำ
2. นายดนัย  ขันตีต่อ
3. นางสาวปราณปริยา  แก้วประเสริฐ
4. นายปวเรศ  ศรีมงคล
5. นายรชต  ปราณี
6. นายอาทร  มาคูณ
 
1. นายมาโนส  พิมพ์น้อย
2. นายพชร  เตชณสิทธิ์
3. นายนนทภพ  ทองเอียง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายณัฎฐนันท์  มาทำมา
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐภูมิ  วุฒิทา
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงอาลิสา  สีสด
 
1. นายธนพงษ์  เกษศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นางสาววรัญญา  พันธ์ลี
 
1. นางกัญญาณัช  คนดี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรไนย  แก้วสีโน
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายทวีทรัพย์  ขวาขัน
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  แก้วมี
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวโสริยา  มาผิว
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  เปิ้นปัญญา
 
1. นางสาวพรรณพิชา  ยาวงษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายบุริศร์  อัมพรดล
 
1. นางอภิญญา  สิงห์อยู่
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสุรนุช  กุลเทียนประดิษฐ์
 
1. นางสุชานันท์  เสาร์แดน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวรัชฎาพร  ดอกไม้
 
1. นายประสิทธิ์  ปัญญา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายนภัส  พรมลา
 
1. นางกัญญาณัช  คนดี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายปิยะ  วันมา
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงเกตุกนก  สีนา
 
1. นางกัญญาณัช  คนดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวญัฐนรี  ชาญพิทยา
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายกิตติกาน  ขันทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์ทอง
3. เด็กชายธนา  ลุแล
4. เด็กหญิงนลพรรณ  แซ่หรือ
5. เด็กชายนัฐวุฒิ  อินแก้ว
6. เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นนะ
7. เด็กหญิงอริษา  คำดี
8. เด็กชายอัครเดช  สุปินะ
9. เด็กชายอิทธิพัทธ  รัตนะโสภา
10. เด็กหญิงอุรชา  จันนาคา
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์รุณ
2. นายรุจิสันต์  ชูรักษา
3. นายธนภูมิ  อุปจันทร์
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายชัยมงคล  แก้วจู
2. นางสาวณศิกานต์  ปัญญาเลิศ
3. นายธนากร  สอนดี
4. นางสาวธิดาพร  ผิวเหลือง
5. นางสาวธิดารัตน์  ฉวีรัตน์
6. นายธีรภัทร  สว่างจันทร์
7. นายปณิธาน  จิตต์ผูก
8. นายพงศกร  พุทธมูล
9. นางสาวสุวิมล  ตนภู
10. นางสาวอารีรัตน์  สารมะโน
 
1. นายชัยณรงค์  อยู่จันทร์
2. นางสาวนฤมล  ขัดสี
3. นางสาวฉันชนก  มีสอน
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  สีจันฮด
2. เด็กหญิงปภาวี  แก้วเงิน
3. เด็กหญิงปราณปริยา  บุญแก้ว
4. เด็กหญิงพัชพร  วังสันติ
5. เด็กหญิงพีรยา  พรมมี
6. เด็กหญิงยลรดี  น่วมด้วง
7. เด็กหญิงวิภาวนี  สีสังข์
8. เด็กหญิงสาลิณี  คล้ายสุวรรณ
9. เด็กหญิงหวานตา  คำแสน
10. เด็กหญิงเกศราวัลย์  ซื่อตรง
 
1. นายธนภูมิ  อุปจันทร์
2. นายกฤษฎา  จันทร์รุณ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  ติคำ
2. เด็กหญิงชุติมน  สีกัน
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันปล้อง
4. เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  บัวเชื้อ
5. เด็กหญิงณิชานาฎ  ทาปุก
6. เด็กหญิงภัทรภา  ลาเทียม
7. เด็กหญิงศิวพรรณ  ปัญญาสงค์
8. เด็กหญิงอรณิช  ทาต่อย
 
1. นางสาวเสริมศิริ  วิริยะ
2. นางสาวธนาภา  อนามธวัช
3. นางสาวรัตนาภรณ์  เข็มเพ็ชร์
4. นางสาวสุเจตนี  ศรีคำ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวกวินทิพย์  รัตนโสภา
2. นางสาวชยุดา  ธนะเพชรพิบูลย์
3. นางสาวญานิกา  พนัสขาว
4. นางสาวธัญญารัตน์  พรมมี
5. นางสาวประภานิช  มาทำมา
6. นางสาวมนทิรา  ปลีสาลี
7. นางสาวลอตต้า  บุญศรี
8. นางสาววิชญาดา  สุปินะ
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์รุณ
2. นายธนภูมิ  อุปจันทร์
3. นางสาวกุสุมา  นิดตา
4. นายประเสริฐศักดิ์  เด็ดขาด
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายธนากรณ์  บุญพันธ์
2. เด็กชายธรรมรงค์  คุณประเสริฐ
3. นายนภัส  เมืองอินทร์
4. นายอนุสรณ์  ทาสิงห์
5. นางสาวเนตรนภา  หอมขิง
 
1. นางขนิษฐา  บุตรที
2. นางสาววราพร  หิตมูล
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  บุญรัก
 
1. นางสาวสุพัตรา  พันธุ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นางสาวดุจเพชรพลอย  แก้วเนตร
 
1. นางสาวกัญจน์พร  งาต้น
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวสัจพร  เนตรพวง
 
1. นางฐิติรัตน์  อุปรัตน์ปรีชา
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวเนตรนภา  ย่อมไธสง
 
1. นางฐิติรัตน์  อุปรัตน์ปรีชา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายเมธา  เสนคำวงศ์
 
1. นายธีรวัฒน์   มูลเงิน
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวมัณรายา  รัตนคช
 
1. นายธีรวัฒน์  มูลเงิน
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวรอักษร
2. เด็กหญิงฐิติพร  เมืองศรีสุข
3. เด็กชายพงค์พิพัฒน์  มาทำมา
4. เด็กหญิงมารุดา  ชาน้อย
5. เด็กหญิงอินทิรา  บุญมา
 
1. นางเสนาะ  เฟื่องอักษร
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ใจด้วง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐพร  ทองหล่อ
2. นายธีระพัฒน์  ด้วงแพง
3. นางสาวนิตชญา  วันเกลี้ยง
4. นางสาวปณิรดา  ธรรมมาศรี
5. นางสาวมณีรัตน์  เพิ่มพูล
 
1. นายมาโนช  ใจนวล
2. นางมณีรัตน์  สิงห์ฉลาด
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ปันแดน
2. เด็กหญิงอรสา  มาคูณ
 
1. นายพชร  เตชณสิทธิ์
2. นางสาวสุพัตรา  จันทร์รุณ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ตระกูล
2. นายชนะพล  บุญพิมพ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกันตพัชร์  พิมทุม
2. นางสาวรัตนากร  ใจนวล
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  โสดา
2. นางสาวอารีรัตน์  สิงห์ดา
 
1. นางกัญญารัตน์  ชัชยกุล
2. นางสาวรัตนากร  ใจนวล
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  กรมกระโทก
2. นายชีวิน  ปิ่นสกล
3. นางสาวทิพย์เนตร   แก้วทา
4. นางสาวเสาวลักษณ์  วงษ์พรม
5. นางสาวแก้วกังสดาล  อินดวง
 
1. นายพชร  เตชณสิทธิ์
2. นางสาวสุพัตรา  จันทร์รุณ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาววัลลภา  มณีแสง
 
1. นางสาวฉัตรวรุณ  ปริมาณ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายวีระศักดิ์  วงษ์ทัน
2. เด็กชายสุทธินันท์  แซวใจดี
 
1. นายศิริวัฒน์  เชื้อบาง
2. นางสาวพรรณพิชา  ยาวงษ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวฐานิตา  ตันเต็ม
 
1. นางกัญญารัตน์  ชัชยกุล
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกฤษณา  เกตุอินทร์
2. นางสาวจิราภรณ์  บัวใบ
3. นางสาวชนาพร  สัปละ
4. นางสาวชนาภา  สัปละ
5. นางสาวฐิติวรดา  โจ่มาลา
6. นางสาวณัฎฐณิชา  ตนุมาตร
7. นายณัฐวุฒิ  จันทาบ
8. นางสาวนริศรา  จันทร์ขำ
9. นางสาวสุชัญญา  เนตรขันทอง
10. นางสาวอมรรัตน์  วันนาหม่อง
 
1. นายจีรศักดิ์  คำบ้านฝาย
2. นางสาวสุมิตตา  สีทอง
3. นายสงกรานต์  ไชยธรรมมา
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศา  เสาเพ็ง
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ภูมิฟากท่า
3. เด็กหญิงพัชรดา  ป้องไข
 
1. นางสาวนงนุช  ทิพย์โพธิ์
2. นายทัศนัย  กองมา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวธิดาพร  นวลศรีเหว่า
2. นางสาวพรชิตา  เทพทอง
3. นางสาวสุทธิตา  บุตรพา
 
1. นางสาวนันทิกานต์  มีแก้ว
2. นายทัศนัย  กองมา
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤภร  จัดที่
2. เด็กหญิงสิรภัทร  หัตถมา
 
1. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน
2. นางสาวกัญญาภัทร  สิงห์พร
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงภคพร  อินอ่อน
2. เด็กหญิงรวิภา  จารี
 
1. นายจักรกฤษณ์  อุดป่าคา
2. นางสาวกัญญาภัทร  สิงห์พร
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วประเสริฐ
2. นายวัชรสิทธิ์  แดงด้วง
 
1. นางสาวอรวรรณ  ภู่สวัสดิ์
2. นางสาวโสมรัศมี  ทั่งคำ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายกิตติพล  อินมูล
2. เด็กชายปภิณวิทย์  คำฟอง
 
1. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวสาวิตรี  กล่อมตัน
2. นางสาวสิริวิมล  โมอินทร์
 
1. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
2. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายทิชานนท์  ขันปล้อง
2. นายนนทวัฒน์  ทองออน
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สิงห์พร
2. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฉัตรนภา  ติละ
2. เด็กหญิงสุตภาวี  ใจนวน
 
1. นายวัชร  แพทย์กูล
2. นางสาวสกาวเดือน  ทาสา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ยี่ฟอง
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  พันชน
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สิงห์พร
2. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวญาณาธิป  อุปรีจันน้อย
2. นายณธัชพงศ์  สิติคำ
 
1. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน
2. นายศิริชัย  ด้วงแดง
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายณภัทร  จินดาประทุม
2. เด็กชายณัฏฐพล  มาท้วม
3. เด็กชายธีรภัทร  หลีเลิศ
 
1. นายสิทธิพร  พูลเกษ
2. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายชัยณรงค์  ทองระ
2. นายภานุวัฒน์  มงคลเสถียร
3. นายอฤทัย  จันทไทย
 
1. นายสิทธิพร  พูลเกษ
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายภาคภูมิ  วังคะฮาด
2. นายยุทธศักดิ์  ทะนะ
3. นายศุภณัฐ  เพชรพรรณี
 
1. นายสิทธิพร  พูลเกษ
2. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพฤษภา  หิตมูล
2. เด็กหญิงพัชรพร  กองมา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำอ้าย
 
1. นางวันเพ็ญ  แสนปัญญา
2. นางจันทนาพร  กลิ่นพินิจ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายมงคล  อุ่นนะ
2. นายวัชรพงษ์  ต๊ะอูป
3. นายเกรียงศักดิ์  เสาดี
 
1. นางสาวราตรี  เสนาป่า
2. นางสาวณัฐพร  จ้นทร์ช่ืน
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวราพร  แก้วสอง
2. เด็กหญิงหนึ่งชนก  มั่งมี
3. เด็กชายเขมรัตน์  คำดี
 
1. นางวันเพ็ญ  แสนปัญญา
2. นางจันทนาพร  กลิ่นพินิจ
 
133 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนปวรรณ  แก้วกำพล
2. เด็กชายรัชพล  ทรงครุฑ
3. เด็กหญิงอรนันท์  สมปานวัง
 
1. นายสิริพงศ์  ธิดาราม
2. นางดวงใจ  ดวงสุภา
 
134 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวกมลปัตร  นินสนธิ
2. นางสาวณัฐชนก  หลวงแก้ว
3. นางสาวเยาวมาลย์  เงินถา
 
1. นางสาวสุวิมล  ประสารยา
2. นางพรนภา  ติคำ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ทุมป้อม
2. นางสาวธนพร  โพธิ์วันดี
3. นางสาวสุวรรณษา  สีเนียม
 
1. นางสาวกุลติณีย์  พักเรือนดี
2. นางสาวจุฑารัตน์  กลิ้งอินทร์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวประภัสสร  วงค์แวง
2. นางสาวปรารถนา  ภัยวงศ์
3. นางสาวพัชรภร  ทาออน
 
1. นางสาวกุลติณีย์  พักเรือนดี
2. นางวิไลวัลย์  รอดวินิจ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกรณ์  อินลว์อ่อน
2. นางสาวมุกมณี  โชคสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอัจฉรา  สายทอง
 
1. นางสาวจิรชฎาภรณ์  อินลว์อ่อน
2. นายวรานนท์  คลังสีดา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  บัตรยางนอก
2. นายชัชวาล  กลมพลั้ว
3. นางสาวธัญญาศิริ  พรมนัน
 
1. นางสาวจิรชฎาภรณ์  อินลว์อ่อน
2. นางธนัชพร  ยันตะพันธ์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  คุณบุญ
2. เด็กชายลภาภัทร  นุตเวช
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันตีต่อ
 
1. นายภาดา  เกิดอ่วม
2. นางวารินทร์  คุณศรี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  บุตรที
2. นางสาวปรีญาลักษณ์  หงษ์ทอง
3. นางสาวศิริพร  ดีมา
 
1. นายภาดา  เกิดอ่วม
2. นางสุพัตรา  คำลือ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  ผุยดา
2. เด็กหญิงนฤมล  สีสว่าง
3. เด็กหญิงเรณุกานต์  แสงบุตร
 
1. นายศิริชัย  ด้วงแดง
2. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  ทะใจ
2. นางสาวอจลญา  สีโน
3. นางสาวอนุธิดา  ทังตุ่น
 
1. นางหทัยทิพย์  สมทอง
2. นายอุกฤษฎ์  สิริมาวรวุฒิ
 
143 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายภูรินทร์  ปาคำมูล
 
1. นางสาวเหมือนจันทร์  คำหมอน
 
144 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงชณัฎาภรณ์  สุวิชัย
 
1. นางสุชานันท์  เสาร์แดน
 
145 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายศรายุธ  อินทร์งาม
 
1. นางสาวเหมือนจันทร์  คำหมอน